Slot Machine

All posts tagged Slot Machine

Title: Fighter
Artist: Slot Machine
Album: Rainbow
Year: 2014

เปิดตา ท้าตะวัน
Bpert dtah tah dtawun
Open your eyes and challenge the sun
มีไฟลุกโชนรุมเร้าข้างในใจ ลงเอยเช่นไรไม่อาจจะรู้ได้
Mee fai look chohn roon rao kahng nai jai long oey chen rai mai aht ja roo dai
There’s a fire blazing in your heart, there’s no way to know how it’ll stop
จะหนักแค่ไหนก็เชิญมา ขอสักทีมา ร้ายหรือดีอย่างไร
Ja nuk kae nai gor chern mah kor suk tee mah rai reu dee yahng rai
However serious it is, come on, I’m asking you, however good or bad it is

(*) วัดด้วยความจริง ทิ้งที่เคยกลัว
Wut duay kwahm jing ting tee koey glua
Measured by truth, throw away what you were once afraid of
เสียงหัวใจรัว ใครอยู่ ใครไป
Siang hua jai rua krai yoo krai bpai
The voice of your heart is involuntary, who’s staying? Who’s leaving?

(**) นับไม่ถึงสิบ ก็ยังไม่แพ้ เดินตรงต่อไป ใจยังแน่วแน่ This is a fighter
Nup mai teung sip gor yung mai pae dern dtrong dtor bpai jai yung naew nae this is a fighter
Before the count of ten, he’s still not defeated, he walks on, his heart still determined, this is a fighter

ออกไป พร้อมเผชิญ
Auk bpai praum pachern
Go out with bravery
เวลาที่เดินหกล้มจะเป็นไร คนเราทุกคนมีสิทธิ์จะลุกได้
Welah tee dern hok lom ja bpen rai kon rao took kon mee sit ja look dai
When we fall down over something, everyone has the right to be able to stand up again
จะเจ็บจะช้ำต้องลองกัน ฝันเหมือนเดิมพัน ถึงจะไกลอย่างไร
Ja jep ja chum dtaung laung gun fun meuan derm pun teung ja glai yahng rai
Even if it hurts, we must try, dream like the thousand times before, however far away you are

(*,**,**)

Title: รอ / Ror (Wait)
Artist: Slot Machine
Album: Slot Machine
Year: 2005

แม้ว่าลมจะเปลี่ยนทิศไป เมฆที่ลอยจะเปลี่ยนสีไป
Mae wah lom ja bplian tit bpai mek tee loy ja bplian see bpai
Though the wind will change direction and the clouds that float along with change color
ฉันก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจ ที่มีให้เธอ
Chun gor yung mai bplian hua jai tee mee hai tur
I still haven’t changed my heart that I have for you
แม้ตะวันจะเลือนลับไป ฝนจะซาจะหยุดหายไป
Mae dtawun ja leuan lup bpai fon ja sah ja yoot hai bpai
Though the sun will set and the rain will pour and let up
ฉันก็ยังไม่หยุดหัวใจ ที่ยังรอเธอ
Chun gor yung mai yoot hua jai tee yung ror tur
I still can’t stop my heart that’s still waiting for you

วันนั้น วันนี้ พรุ่งนี้ วันที่เท่าไหร่
Wun nun wun nee proong nee wun tee tao rai
That day, today, tomorrow, however many days
วันไหน วันนั้น แต่ฉันก็ยังรอเธอ
Wun nai wun nun dtae chun gor yung ror tur
Whatever day, that day, I’ll still wait for you
วันนั้นที่เคยได้รอตั้งแต่แรกเจอ
Wun nun tee koey dai ror dtung dtae raek jur
That day that I once waited since first meeting you
พรุ่งนี้ก็ยังจะรอแต่เธอเรื่อยไป
Proong nee gor yung ja ror dtae tur reuay bpai
Tomorrow, I’ll still continuously wait just for you

ฟ้าอาจเบื่อที่อยู่ข้างบน โลกอาจเบื่อที่มันต้องกลม
Fah aht beua tee yoo kahng bon lohk aht beua tee mun dtaung glom
The sky might be bored of being up in the air, the world might be bored of being a sphere
แต่ฉันไม่เบื่อที่ยังมั่นคง โปรดจงเข้าใจ
Dtae chun mai beua tee yung mun kon gbproht jong kao jai
But I’m not bored of still being certain, please understand
แม้ว่าใครจะยังรักเธอ แม้ว่าเธอจะยังรักใคร
Mae wah krai ja yung ruk tur mae wah tur ja yung ruk krai
Even though someone else still loves you, even though you still love someone else
ฉันก็ยังจะมีหัวใจ ให้เพียงแค่เธอ
Chun gor yung ja mee hua jai hai piang kae tur
I still have a heart only for you

ฉันไม่มีเหตุผลที่เป็นอย่างนี้มันเพราะอะไร
Chun mai mee het pon tee bpen yahng nee mun pror arai
I don’t have a reason as to why things are like this
ฉันก็ไม่เข้าใจทำไมต้องเป็นแค่กับเธอ
Chun gor mai kao jai tummai dtaung bpen kae gup tur
I don’t understand why it only has to be with you
รู้แค่เพียงว่าใจบอกฉันทุกวันว่าฉันรักเธอ
Roo kae piang wah jai bauk chun took wun wah chun ruk tur
I just know that my heart tells me every day that I love you
รู้แค่เพียงว่าใจสั่งให้ฉันรอ
Roo kae piang wah jai sung hai chun ror
I just know that my heart orders me to wait

รอเธอ วันนั้น วันนี้ พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่
Ror tur wun nun wun nee proong nee wun tee tao rai
Waiting for you that day, today, tomorrow, however many days
วันไหน วันนั้น แต่ฉันก็ยังรอเธอ
Wun nai wun nun dtae chun gor yung ror tur
Whatever day, that day, I’ll still wait for you
วันนั้นที่เคยได้รอตั้งแต่แรกเจอ
Wun nun tee koey dai ror dtung dtae raek jur
That day that I once waited since first meeting you
พรุ่งนี้ก็ยังจะรอแต่เธอเรื่อยไป
Proong nee gor yung ja ror dtae tur reuay bpai
Tomorrow, I’ll still continuously wait just for you

Title: ค่ำคืนที่เดียวดาย / Kum Keun Tee Diao Dai (Lonely Night)
Artist: Slot Machine
Album: Rainbow
Year: 2014

ใครบอก ว่าจะรักกัน
Krai bauk wah ja ruk gun
Who will tell me they love me?
ใครบอก จะมีกันและกัน
Krai bauk ja mee gun lae gun
Who will tell me we’ll have each other?
วันนี้เธอจากฉันไป
Wun nee tur jahk chun bpai
You left me today
ในค่ำคืนที่เหงาใจ เหลือเกิน
Nai kum keun tee ngao jai leua gern
In such a lonely night

เคยบอก จะไม่ทิ้งกัน
Koey bauk ja mai ting gun
You used to tell me you’d never abandon me
เธอบอก จะมีเรานิรันดร์
Tur bauk ja mee rao nirun
You told me you’d have me eternally
ใต้แสงดาว ที่งดงาม
Dtai saeng dao tee ngot ngahm
Under the beautiful stars
มีหัวใจ ที่ร้าวราน เหลือเกิน
Mee hua jai tee rao rahn leua gern
My heart regrets so much

(*) ในคืนที่เหน็บหนาวเดียวดาย
Nai keun tee nep nao diao dai
During the cold, lonely nights
ยังเฝ้ารอคอย ให้เธอกลับมาเหมือนเดิม
Yung fao ror koy hai tur glup mah meuan derm
I’m still waiting for you to come back to me
จมอยู่กับความรัก จมอยู่กับความหลัง
Jom yoo gup kwahm ruk jom yoo gup kwahm lung
Singing with love, sinking with the past
เรื่องราวของเรา ไม่เคยเลือนหาย
Reuang rao kaung rao mai koey leuan hai
Our memories never fade

รออยู่ ใต้แผ่นฟ้าสีดำ
Ror yoo dtai paen fah see dum
Waiting under the black sky
ตอนนี้เธอ อยู่หนใด
Dtaun nee tur yoo hon dai
Where are you now?
มีหัวใจ ที่รักเธอ ทุกข์ทน
Mee hua jai tee ruk tur took ton
My heart that loves you is suffering

(*,*)
เฝ้ารอสักวัน ว่าเธอจะย้อนคืนมา
Fao ror suk wun wah tur ja yaun keun mah
Waiting for the day you’ll come back

Title: เหนื่อยบ้างไหม / Neuay Bahng Mai (Are You Tired?)
Artist: Slot Machine
Album: Rainbow
Year: 2014

เหนื่อยบ้างไหมที่เธอ เจ็บช้ำลำพัง
Neuay bahng mai tee tur jep chum lumpung
Are you tired of hurting alone?
เหนื่อยบ้างไหมที่เธอ ไม่มีทิศทาง
Neuay bahng mai tee tur mai mee tit tahng
Are you tired of not having a direction?
วันที่ความหวังมันดูไกลห่าง
Wun tee kwahm wung mun doo glai hahng
When hope seems so far away

วันที่ฝืนลืมตา มืดมิดเดียวดาย
Wun tee feun leum dtah meut mit diao dai
When you force your eyes open and it’s dark and solitary
วันที่เหงาทำลาย กัดกินทุกอย่าง
Wun tee ngao tum lai gut gin took yahng
When loneliness destroys and gnaws away at everything
วันที่ความรักของเธอสูญเปล่า
Wun tee kwahm ruk kaung tur soon bplao
When your love is wasted
หากเธอรู้ ไม่ห่างไปไกล
Hahk tur roo mai hahng bpai glai
If you know it’s not so far away
เพียงแค่เธอเอื้อมมือไป
Piang kae tur euam meu bpai
Just reach out your hand

(*) พร้อมจะรออย่างเดิมอยู่ตรงนั้น
Praum ja ror yahng derm yoo dtrong nun
I’m ready to keep waiting right there
พร้อมจะแบ่งปันร้ายและดี
Praum ja baeng bpun rai lae dee
Ready to share the good and the bad
และยังคงรักเธอ ยังเฝ้ารออยู่ เหมือนอย่างเคย
Lae yung kong ruk tur yung fao ror yoo meuan yahng koey
And still love you, still wait for you like I used to

คนที่พร้อมอภัย คนนั้นยังมี
Kon tee praum apai kon nun yung mee
You still have someone who’s ready to forgive
คนที่พร้อมจะเป็นให้เธอทุกอย่าง
Kon tee praum ja bpen hai tur took yahng
The person who’s ready to be everything for you
แค่เพียงเธอพร้อมจะมองมุมต่าง
Kae piang tur praum ja maung moom dtahng
Just be ready to look from a different angle
ดวงอาทิตย์ ไม่จากขอบฟ้า
Duang ahtit mai jahk kaup fah
The sun hasn’t left the sky
หากเพียงเธอพร้อมจะยอมเปิดตา
Hahk piang tur praum ja yaum bpert dtah
If you’re ready to consent and open your eyes
ยังมีรัก รอบกายเธอนั้น
Yung mee ruk raup gai tur nun
You still have love all around you
เพียงแค่เธอเอื้อมมือไป
Piang kae tur euam meu bpai
Just reach out your hand

(*)

พร้อมจะรออย่างเดิมอยู่ตรงนี้
Praum ja ror yahng derm yoo dtrong nee
Ready to keep waiting right here
พร้อมจะแบ่งปันร้ายและดี
Praum ja baeng bpun rai lae dee
Ready to share the good and the bad
และยังคงรักเธอ ยังไม่เคยเปลี่ยน ถึงอย่างไร
Lae yung kong ruk tur yung mai koey bplian teung yahng rai
And I still love you, still will never change, no matter what

(*)
เพียงเธอเอี้อมมา..
Piang tur euam mah
Just reach out…

Title: มีคนคิดถึงเธอ / Mee Kon Kit Teung Tur (There’s Someone Missing You)
Artist: Slot Machine
Album: Rainbow
Year: 2014

อยู่บนเส้นทางที่มีแค่เพียงเสียงใจเรา
Yoo bon sen tahng tee mee kae piang siang jai rao
On a road that has only the voice of my heart
อยู่บนเส้นทางที่มีแค่เพียงแสงดวงดาว
Yoo bon sen tahng tee mee kae piang saeng duang dao
On a road that has only the light of the stars

ห่างไกลเหลือเกินแต่ใจก็ยังคิดถึงเธอ
Hahng glai leua gern dtae jai gor yung kit teung tur
We’re so far apart, but my heart still misses you
อาจมีเรื่องราวมากมายเมื่อเราไม่พบเจอ
Aht mee reuang rao mahk mai meua rao mai pob jur
There might be a lot of issues when I can’t see you

ท่วงทำนองจากบทกวี ลา ลา ลา ลา ล่า ลา ลา
Tuang tahmnong jahk bot gawee lah lah lah lah lah lah lah
The melody from the poetry, la la la la la la la

(*) ส่งเป็นเสียงเพลงมาจากดวงใจ ถึงคนที่อยู่ห่างไกล
Song bpen siang pleng mah jahk duang jai teung kon tee yoo hahng glai
Sending the music from my heart to the person far away
ร่ายเรียง เสียงใจ ให้ลมพัดพา ถ้อยคำนี้ไป
Rai riang siang jai hai lom put pah toy kum nee bpai
Composing the voice of my heart to let the wind blow these words away

อยู่บนเส้นทางที่มีแค่เพียงเสียงดนตรี
Yoo bon sen tahng tee mee kae piang siang don dtree
On a road that has only music
อยู่บนเส้นทางที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่
Yoo bon sen tahng tee mee kwahm ruk tee ying yai
On a road that has a great love

ท่วงทำนองจากบทกวี ลา ลา ลา ลา ล่า ลา ลา
Tuang tahmnong jahk bot gawee la la la la la la la
The melody from the poetry, la la la la la la la
เปล่งประกายในยามราตรี ลา ลา ลา ลา ล่า ลา ลา
Bpleng bpragai nai yahm radtree la la la la la la la
Radiating during the night, la la la la la la la
ให้ดนตรีมันดังกังวาน
Hai don dtree mun dung gung wahn
Let the music resound

(*)

(**) ร้องเพลงมาจากในใจ ถึงแดนที่ไกลสุดไกล
Raung pleng mah jahk nai jai teung daen tee glai soot glai
Singing from my heart to a far-away land
วันนี้มีใครคนหนึ่งที่ยังคิดถึงเธอ
Wun nee mee krai kon neung tee yung kit teung tur
Today there’s someone who still misses you

(*,**)

Title: พลูโตที่รัก / Pluto Tee Ruk (My Darling Pluto)
English Title: “Plutonian”
Artist: Slot Machine
Album: Cell
Year: 2011

ในช่วงเวลาที่มีแต่ความเงียบงัน
Nai chuang welah tee mee dtae kwahm ngiap ngun
When there’s only silence
ไม่มีเรื่องราวที่เคยให้ความสำคัญ
Mai mee reuang rao tee koey hai kwahm sumkun
There’s no memories that once gave importance
ไม่เหมือนทุกๆ วัน เหมือนทุกๆ วัน
Mai meuan took took wun meuan took took wun
It’s not like every other day, like every other day
เมื่อตอนนั้นที่เคยข้างฉัน
Meua dtaun nun tee koey kahng chun
Like when you used to be beside me

(*) บนการเดินทางที่ยังไม่มีทิศทาง
Bon gahn dern tahng tee yung mai mee tit tahng
On a journey that still has no direction
มีเพียงแต่เงาที่คอยอยู่เป็นเพื่อนกัน
Mee piang dtae ngao tee koy yoo bpen peuan gun
I have only my shadow as my friend
ก็เหมือนทุก ๆวัน เหมือนทุกๆ วัน
Gor meuan took took wun meuan took took wun
It’s like every other day, every other day
ที่ตัวฉันได้เคยออกตามหา
Tee dtua chun dai koey auk dtahm hah
That I once searched for

(**) จักรวาลกว้างใหญ่ไพศาล
Jukkrawahn gwahng yai pai sahn
The universe is vast
แต่ว่างเปล่า ว่างเปล่า เหงาเหลือเกิน
Dtae wahng bplao wahng bplao ngao leua gern
But empty, empty, and so lonely
โอที่รัก วันนี้เพราะไม่มีเธอ
Oh tee ruk wun nee pror mai mee tur
Oh, darling, because I don’t have you today

ในช่วงเวลาที่มีผู้คนมากมาย
Nai chuang welah tee mee poo kon mahk mai
When there’s so many people
สับสนวุ่นวายห่างไกลไม่มองหน้ากัน
Sup son woon wai hahng glai mai maung nah gun
We’re mixed up, busy, far apart, not looking at each other’s face
ก็เหมือนทุกๆ วัน เหมือนทุกๆ วัน
Gor meuan took took wun meuan took took wun
It’s like every other day, every other day
เมื่อความรักเป็นเพียงภาพฝัน
Meua kwahm ruk bpen piang pahp fun
When love was only a dream

(*,**)

โอจักรวาลแสนสุกสกาว
Oh jukkrawahn saen sook sagao
Oh, the universe is so resplendent
และวับวาวแสงดาวสวยเลิศเลอ
Lae wup wao saeng dao suay lert lur
And the twinkling light of the stars is perfectly beautiful
โอที่รัก วันนี้ไม่มีเพราะเธอ
Oh tee ruk wun nee mai mee pror tur
Oh, darling, I don’t have it today because of you

(**,**,**)

Title: เคลิ้ม / Klerm (Drowsy)
Artist: Slot Machine
Album: [Single]
Year: 2013

รู้ดีเธอน่ะใจร้าย แต่ก็ไม่วายจะยอมรัก
Roo dee tur na jai rai dtae gor mai wai ja yaum ruk
I know you’re cruel, but I’ll always give in and love you
ก็รู้ดีเธอต้องผิดสัญญา แต่ก็รักเธอไม่รู้ทำไม
Gor roo dee tur dtaung pit sunyah dtae gor ruk tur mai roo tummai
I know you break your promises, but I love you, I don’t know why

(*) เพียง สบตาเธอ ใจดวงเดิม เคลิ้มลอยไป
Piang sob dtah tur jai duang derm klerm loy bpai
Just looking into your eyes, my same heart drowsily floats away

(**) หัวใจดวงนี้ไม่หลาบจำ เหมือนเดิมซ้ำ ๆ แล้วสะใจ
Hua jai duang nee mai lahp jum meuan derm sum sum laeo sa jai
This heart is incorrigible, the same things repeat and it’s satisfied
หัวใจนี่มันงมงาย ตักเตือนไม่เคยฟังกัน
Hua jai nee mun ngom ngai dtuk dtuean mai koey fung gun
This heart is gullible, I warn it, but it never listens
เหมือนโดนเท่านั้นยังไม่พอ ขอยอมเจ็บช้ำมันต่อไป
Meuan dohn tao nun yung mai por kor yaum jep chum mun dtor bpai
It’s like only being hit isn’t enough, it wants to continue getting hurt
หัวใจเจ้ากรรมนั้นไซร้ เฝ้าคอยทำร้ายตัวเอง
Hua jai jao gum nun sai fao koy tum rai dtua eng
My heart certainly has karma, it keeps hurting itself

รู้ดีว่าต้องพอแล้ว แต่ก็ไม่เคยทำอย่างนั้น
Roo dee wah dtaung por laeo dtae gor mai koey tum yahng nun
I know full well that I’ve had enough, but I never act like that
เหมือนตัวเราไม่เคยสำคัญ เจอเธอทุกทีก็หลงทางไป
Meuan dtua rao mai koey sumkun jur tur took tee gor long tahng bpai
It’s like I’m never important, I meet you every time and get lost

(***) เพียง สบตาเธอ วันเวลา ย้อนคืนมา
Piang sop dtah tur wun welah yaun keun mah
Just looking into your eyes, the time turns back

(**,*,***,**,**)

Title: คำสุดท้าย / Kum Soot Tai (Final Words)
Artist: Slot Machine
Album: Mutation
Year: 2006

รักเธอ รักเธอ ที่เคยพูดไป
Ruk tur ruk tur tee koey poot bpai
The “I love you, I love you” that you used to say
คงไม่มีความหมายสักเท่าไร
Kong mai mee kwahm mai suk tao rai
Is probably meaningless
ถ้าเธอไม่มั่นใจกับสิ่งที่ฉันได้ให้ไป
Tah tur mai mun jai gup sing tee chun dai hai bpai
If you aren’t certain with the things I’ve given you
ก็คง ช้ำใจ
Gor kong chum jai
I’ll probably be hurt

(*) รักเธอ รักเธอ ที่เคยพูดไป
Ruk tur ruk tur tee koey poot bpai
The “I love you, I love you” that you used to say
นานเท่าไรคำนั้นยังคงเดิม
Nahn tao rai kum nun yung kong derm
However long it’s been, those words are still the same
หมดไปแล้วทั้งใจ
Mot bpai laeo tung jai
But you’ve run out of feelings
ไม่อาจรักเธอมากเกินเท่านี้
Mai hat ruk tur mahk gern tao nee
I shouldn’t love you more than this
ไม่ขอมากมาย
Mai kor mahk mai
I won’t ask for much

(**) เพียง คำพูดคำสุดท้าย
Piang kum poot kum soot tai
Only a final word
จะรักแค่เธอไปจนวันตาย
Ja ruk kae tur bpai jon wun dtai
I’ll love only you until the day I die
หมดสิ้นแล้ว ทุกสิ่ง
Mot sin laeo took sing
Everything has been solved
แต่ฉัน ไม่รู้ว่านานแค่ไหน
Dtae chun mai roo wah nahn kae nai
But I don’t know how long it is
วันที่ฉันหมดลมหายใจ
Wun tee chun mot lom hai jai
When I’m out of breath

(***) แต่ใจฉันยังคง รักเธอ
Dtae jai chun yung kong ruk tur
But my heart still loves you

(*,**,***,**)

เธอคงรู้ มีใคร รักเธอ
Tur kong roo mee krai ruk tur
You probably know that someone loves you

Title: รุ้ง / Roong (Rainbow)
Artist: Slot Machine
Album: [Single]
Year: 2013

เหม่อมองท้องฟ้า และหวังวันที่ดี
Mur maung taung fah lae wung wun tee dee
Staring at the sky and hoping for a good day
ความทรงจำที่ผ่านมา จบลงแล้วให้ผ่านไป
Kwahm song jum tee pahn mah jop long laeo hai pahn bpai
The memories of the past are over, let them pass by
วันนี้เป็นวันใหม่
Wun nee bpen wun mai
Today is a new day
เมื่อแดดส่องลงมา แม้มีเมฆฝน
Meua det saung long mah mae mee mek fon
When the sun shines down, even though there’s rain clouds
จะเกิดรุ้งทอเป็นสาย ดับสลายความมืดมน
Ja gert roong tor bpen sai dup salai kwahm meut mon
A rainbow will form, crumbling the darkness
สดใสในตา ถึงเวลา ฉันเข้าใจ
Sot sai nai dtah teung welah chun kao jai
Clearing your eyes, it’s time, I understand

ก่อนชีวิตจะอ่อนล้า ก่อนชีวิตจะผ่านพ้นจนหมดเวลา
Gaun cheewit ja aun lah gaun cheewit ja pahn pon jon mot welah
Before life gets exhausted, before life passes you by and you run out of time
พอได้รู้ว่าหยุดตามหา จะมีวันที่ฟ้ากระจ่าง
Por dai roo wah yoot dtahm hah ja mee wun tee fah grajahng
As soon as you realize it, stop searching, there will be a day that the sky clears up
และความทุกข์นั้นเบาบาง
Lae kwahm took nun bao bahng
And the suffering lessens

เมื่อสิ่งที่เป็น ไม่ใช่ดังที่เห็น
Meua sing tee bpen mai chai dung tee hen
When things aren’t what they seem
สุขและทุกข์ไม่ใช่ฝัน และความจริงไม่แปรผัน
Sook lae took mai chai fun lae kwahm jing mai bprae pun
Happiness and suffering aren’t dreams, and reality isn’t changing
สิ่งนั้นคือคำตอบ
Sing nun keu kum dtaup
That’s the answer
เจ็บมาเพียงใด ช้ำมาแค่ไหน
Jep mah piang dai chum mah kae nai
However much you’re hurting, however much pain you have
สิ่งที่รู้ในจิตใจ คือสุดท้ายในสักวัน
Sing tee roo nai jit jai keu soot tai nai suk wun
The things you know in your mind are the end of a day
สิ่งนั้นจะผ่าน แม้จะนาน ฉันเข้าใจ
Sing nun ja pahn mae ja nahn chun kao jai
Those things will pass, though it might be long, I understand

(*) ก่อนชีวิตจะอ่อนล้า ก่อนชีวิตจะผ่านพ้นจนหมดเวลา
Gaun cheewit ja aun lah gaun cheewit ja pahn pon jon mot welah
Before life gets exhausted, before life passes you by and you run out of time
พอได้รู้ว่าหยุดตามหา จะมีทางให้ทุกๆอย่าง
Por dai roo wah yoot dtahm hah ja mee tahng hai took took yahng
As soon as you realize it, stop searching, everything will have a way
ก่อนชีวิตจะอ่อนล้า ให้ความเจ็บช้ำมันตอกย้ำว่าธรรมดา
Gaun cheewit ja aun lah hai kwahm jep chum mun dtauk yum wah tummadah
Before life gets exhausted, let the pain remind you that it’s natural
สิ่งที่รู้เมื่อหยุดตามหา จะมีวันที่ฟ้ากระจ่าง
Sing tee roo meua yoot dtahm hah ja mee wun tee fah grajahng
The thing you can know is that once you stop searching, there will be a day that the sky clears up
และทุกข์นั้นเบาบาง
Lae kwahm took nun bao bahng
And the suffering lessens

ความสุขที่ตามหา ไม่เห้นด้วยสายตาคนอื่น
Kwahm sook tee dtahm hah mai hen duay sai dtah kon eun
The happiness you’re searching for can’t be seen through the eyes of others
น้ำตาปล่อยมันอย่าฝืน
Numd tah bploy mun yah feun
Release your tears, don’t force them back
ฉันพร้อมจะฟื้นคืนมาใหม่
Chun praum ja feun keun mah mai
I’m ready to recover

(*)
ฟ้าสว่าง เมื่อถึงเวลา
Fah sawahng meua teung welah
The sky will be bright when it’s time

Title: จันทร์เจ้า / Jun Jao (The Moon)
English Title: “Good-Bye”
Artist: Slot Machine
Album: Cell
Year: 2010

วันที่เรานั้นเคยเอ่ยคำร่ำลา
Wun tee rao nun koey oey kum rum lah
The day we once said “good-bye”
เป็นคำสัญญาย้ำเตือนความทรงจำ
Bpen kum sunyah yum dteuan kwahm song jum
Was a promise reminding me of the memories
ว่าความเป็นจริงแม้ทุกสิ่งเวียนหมุนไป
Wah kwahm bpen jing mae took sing wian moon bpai
That reality, despite everything, moves on
ข้างในหัวใจเหลือเพียงรักนิรันดร์
Kahng nai hua jai leua piang ruk nirun
Inside my heart, there’s only eternal love left
ก็เพราะเวลาไม่อาจจะคืนย้อนมา
Gor pror welah mai aht ja keun yaun mah
Because time doesn’t turn back
แค่ปล่อยให้ลมพัดพาไปฉากสุดท้าย
Kae bploy hai lom put pah bpai chahk soot tai
Just let the wind blow this final scene away

(*) ในวันไหนที่ใจของเธออ่อนแรงล้า
Nai wun nai tee jai kaung tur aun raeng lah
Whenever your heart is weary
จันทร์เจ้าขาฉันวอนข้อความฝากบอกเธอ
Jun jao kah chun waun kor kwahm fahk bauk tur
I beg my partner, the moon, to tell you
ก่อนหลับฝันให้มองพระจันทร์
Gaun lup fun hai maung prajun
Before going to sleep, look at the moon
ดูดดื่มความสัมพันธ์ ที่ส่องกระทบเธอ
Dood deum kwahm sum pun tee saung gra top tur
Through the deep connection that shines down on you
I say goodbye
I say goodbye

อาจมีบางคราวแสงมาบดบังสายตา
Aht mee bahng krao saeng mah bot bung sai dtah
Sometimes the light might be hidden from view
ทำคำสัญญาเหลือเพียงความมืดดำ
Tum kum sunyah leua piang kwahm meut dum
Turning the promise into only darkness
แต่ในราตรีนี้จะกลับมาเหมือนเดิม
Dtae nai radtree nee ja glup mah meuan derm
But tonight, it’ll come back just the same
แววตาของเธอเติมให้รักงดงาม
Waew dtah kaung tur dterm hai ruk ngot ngahm
The look in your eyes is filled with a beautiful love

ร้องบรรเลง เสียงเพลงเทา ๆ
Raung bun leng siang pleng tao tao
Singing and playing a grey tune
ท่ามกลางหมู่ดาวร้อยเรื่องราวนับพัน
Tahm glahng moo dao roy reuang rao nup pun
Amongst the hundreds of stars, there are thousands of stories
วันเดือนปีจะคอยมองดู จันทร์กระจ่างจะคอยเคียงคู่
Wun deuan bpee ja koy maung doo jun grajahng ja koy kiang koo
Through the days, months, and years, it’ll keep watching, the bright moon will be close to you
ส่องลงมาเพื่อคอยเฝ้าดู ให้รักกลายเป็นศรัทธา
Saung long mah peua koy fao doo hai ruk glai bpen suttah
Shining down to look after you, turning your love into faith

(*)

I say goodbye I say goodbye
I say goodbye I say goodbye