Sek loso

All posts tagged Sek loso

Title: เกลียดตัวเอง / Gliet Dtua Eng (I Hate Myself)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: 7 สิงหา / Jet Singhah (7th of August)
Year: 2003

เจ็บนักครั้งนี้ใจที่มีฉันแทบพัง
Jep nuk krung nee jai tee mee chun taep pung
It hurts so much this time, my heart nearly collapsed
เธอมาทิ้งขว้างอย่างรุนแรง
Tur mah ting kwahng yahng roon raeng
You harshly tossed me aside
ให้ใจเธอไปไม่แม้เคยคิดระแวง
Hai jai tur bpai mai mae koey kit rawaeng
I gave you my heart, not even once suspecting
ผ่านมาเธอแกล้งมีใจ
Pahn mah tur glaeng mee jai
In the past you pretended to have feelings for me

(*) กว่าจะรู้ก็สายไป หักห้ามใจไว้ไม่ทัน
Gwah ja roo gor sai bpai huk hahm jai wai mai tun
By the time I knew, it was too late, I wasn’t able to stop you
เมื่อไม่รัก..ไม่รักกัน ช่วยฆ่าฉันทีได้ไหม
Meua mai ruk mai ruk gun chuay kah chun tee dai mai
When you don’t love, don’t love me, please kill me
ฉันอยากไป ฉันอยากไป ฉันอยากไปไกลจากเธอ
Chun yahk bpai chun yahk bpai chun yahk bpai glai jahk tur
I want to go, I want to go, I want to get far away from you
อยากจะไปไม่ขอเจอ เจอะหน้าเธอคนใจร้าย ฉันอยากตาย
Yahk ja bpai mai kor jur jur nah tur kon jai rai chun yahk dtai
I want to go, I don’t want to see, see your face, you cruel person, I want to die

(**) เกลียดตัวเราเองที่คอยทำดีเรื่อยมา
Gliet dtua rao eng tee koy tum dee reuay mah
I hate myself for always being good to you
คอยเป็นเหมือนหมารับใช้เธอ
Koy bpen meuan mah rup chai tur
For being like a dog willing to be used by you
ชาติหน้าฉันท์ใดขออย่าตามมาพบเจอ
Chaht nah chun dai kor yah dtahm mah pob jur
Please don’t follow me in the next life
ลาทีนะเออลาจากไกล
Lah tee na ur lah jahk glai
Say good-bye and leave far away

(*,**,*)

ฉันอยากตาย..ฉันอยากตาย..ฉันอยากตาย
Chun yahk dtai chun yahk dtai chun yahk dtai
I want to die, I want to die, I want to die

   

คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: เหงา คิดถึง รอ / Ngao Kit Teung Ror (Lonely, I Miss You, Waiting)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Black & White
Year: 2006

(*) เธอจากไป พร้อมกับใจที่มันว่างเปล่า
Tur jahk bpai praum gup jai tee mun wahng bplao
You left with an empty heart
จะทนความรักกับความปวดร้าวที่มีในใจได้อย่างไร
Ja ton kwahm ruk gup kwahm bpuat rao tee mee nai jai dai yahng rai
How can I endure the love and the pain that I have in my heart?
ก็ยังรักเธออยู่ ยังรักเธออยู่ ฉันรักเธออยู่ได้ยินไหม
Gor yung ruk tur yoo yung ruk tur yoo chun ruk tur yoo dai yin mai
I still love you, I still love you, I still love you, do you hear me?
อยากจะบอกให้เธอ โปรดจงรู้ไว้ว่าใจฉันมีแต่เธอ
Yahk ja bauk hai tur bproht jong roo wai wah jai chun mee dtae tur
I want to tell you, please know that my heart has only you

ก็เคยรักเคยห่วง เคยเอาใจใส่
Gor koey ruk koey huang koey ao jai sai
You once loved me, once worried about me, once looked after me
เคยทำฉันหลงแทบบ้า
Koey tum chun long taep bah
Once made me fall head over heels for you
ไม่รู้จริงๆ ที่ให้กันมา
Mai roo jing jing tee hai gun mah
I really didn’t know that what you gave me
แค่เพียงมารยาหลอกใช้กัน
Kae piang mahn yah lauk chai gun
Was only deceit that you used against me

(**) แต่ฉันยัง คิดถึงเธอจวนจะบ้าตาย
Dtae chun yung kit teung tur juan ja bah dtai
But I still miss you to death
คิดถึงจน หัวใจสลาย
Kit teung jon hua jai salai
I miss you so much, my heart is shattered
คิดถึงเธอจนนอนไม่ได้
Kit teung tur jon naun mai dai
I miss you so much, I can’t sleep
ยอดดวงใจโปรดจงกลับมา(หา…)
Yaut duang jai bproht jong glup mah (hah)
Sweetheart, please come back (and see me)
ดังเดิม
Dung derm
Again

(**,**,*)

คนเดียว
Kon diao
Alone

   

เนื้อร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: เธอยังมีฉัน / Tur Yung Mee Chun (You Still Have Me)
Artist: Sek Loso
Album: LOVE & PEACE
Year: 2014

แม้มีคน อาจไม่เข้าใจ
Mae mee kon aht mai kao jai
Even though some people might not understand
สิ่งที่เธอทุ่มเทไป เหมือนไม่มีค่าอะไรเลย
Sing tee tur toom tay bpai meuan mai mee kah arai loey
The things you devote might seem like they’re worthless
เธอคงเหนื่อย กับถ้อยคำมากมายเยอะเย้ย
Tur kong neuay gup toy kum mahk mai yur yoey
You’re tired of the many words
ใจเอย ไม่เป็นไร
Jai oey mai bpen rai
Oh, heart, it’s okay

ที่เธอทำ ดีที่สุดแล้ว
Tee tur tum dee tee soot laeo
What you’ve done is already wonderful
หากไม่แคล้ว ใจคนไม่เหมือนกัน
Hahk mai klaeo jai kon mai meuan gun
If it can’t be avoided, human hearts aren’t the same
ฉันคนหนึ่ง ที่เฝ้ามองดูและไม่เคยทิ้งกัน
Chun kon neung tee fao maung doo lae mai koey ting gun
I’m the one person who watches you and never abandons you
จะร่วมฝ่าฟัน ไปกับเธอ
Ja ruam fah fun bpai gup tur
I’ll share the struggles with you

(*) อยากให้เธอได้รู้ ว่าฉันยังอยู่ข้างเธอเสมอ
Yahk hai tur dai roo wah chun yung yoo kahng tur samur
I want to let you know that I’m always by your side
อยากให้เธอเจอวันที่งดงาม
Yahk hai tur jur wun tee ngot ngahm
I want you to find beautiful days
โปรดรับรู้ว่าฉัน เป็นแรงใจให้เธอเมื่อยามไม่มีใคร
Bproht rup roo wah chun bpen raeng jai hai tur meua yahm mai mee krai
Please acknowledge that I’m your inner strength whenever you don’t have anyone else
เธอยังมีฉัน อีกหนึ่งคน
Tur yung mee chun eek neung kon
You still have me

ขอเพียงเธอ มั่นในตัวฉัน
Kor piang tur mun nai dtua chun
I only ask that you have confidence in me
แค่บอกกัน ฉันคือกำลังใจ
Kae bauk gun chun keu gumlung jai
Just tell me, I’m your support
ถ้าเธอเหนื่อย หลับตาพักสักนิดบ้างเป็นไร
Tah tur neuay lup dtah puk suk nit bahng bpen rai
If you’re tired, close your eyes and rest for a while
ตื่นพร้อมวันสดใส ฉันเคียงข้างไปกับเธอ
Dteun praum wun sot sai chun kaing kahng bpai gup tur
Wake up with a bright day, I’ll be beside you

(*)

อยากให้รู้ว่าฉัน นั้นยังอยู่ข้างเธอเสมอ
Yahk hai roo wahc hun nun yung yoo kahng tur samur
I want to let you know that I’m always beside you
อยากให้เธอเจอวันที่งดงาม
Yahk hai tur jur wun tee ngot ngahm
I want you to find beautiful days
โปรดรับรู้ว่าฉัน เป็นแรงใจให้เธอเมื่อยามไม่มีใคร
Bproht rup roo wah chun bepn raeng jai hai tur meua yahm mai mee krai
Please acknowledge that I’m your inner strength whenever you don’t have anyone else

(*)

   

EXECUTIVE PRODUCER: เสกสรรค์ ศุขพิมาย
LYRIC, MELODY, ARRANGED & PRODUCED by: SEK LOSO

Title: เธอจะรู้บ้างไหม / Tur Ja Roo Bahng Mai (Will You Know?)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: 7 สิงหา / Jet Singhah (August 7th)
Year: 2003

เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใครนั่งซึม ตั้งแต่ค่ำยันเช้า
Tur ja roo bahng mai wah krai nung seum dtung dtae kum yun chao
Will you know that someone has sat moping from dusk till dawn?
เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใจของเรา มันเฝ้าแต่ห่วงหา
Tur ja roo bahng mai wah jai kaung rao mun fao dtae huang hah
Will you know that my heart has only been concerned?
ถึงเวลา ที่สองเรา จะกลับคืนดี
Teung welah tee saung rao ja glup keun dee
It’s time for the two of us to make up

เธอจะรู้บ้างไหม ว่าใจที่มี มันเจ็บช้ำ
Tur ja roo bahng mai wah jai tee mee mun je chum
Will you know that my heart has been hurting?
เธอจะรู้บ้างไหม ว่าทุกถ้อยคำ ที่เธอเอ่ย
Tur ja roo bahng mai wah took toy kum tee tur oey
Will you know that every word you say
มันทิ่มแทง ใจสีแดง สิ้นดี
Mun tim taeng jai see daeng sin dee
Stabs me right in my red heart?

(*) มาบอกว่าฉัน ไม่ดี เท่าใครเขา
Mah bauk wah chun mai dee tao krai kao
You come tell me that I’m as bad as them
มาบอกว่าเรา ไม่เข้ากัน จนวันนี้
Mah bauk wah rao mai kao gun jon wun nee
You come tell me that we’ve never gotten along to this day
ทำบาปทำกรรม ร่วมกันมา ให้เราลืมได้ก็ดี
Tum bahp tum gum ruam gun mah hai rao leum dai gor dee
That what we shared was wrong, that it would be better if I forgot about you
ใจดวงนี้ จะลืมได้ไง ก็ใจมันรักเธอ
Jai duang nee ja leumd ai ngai gor jai mun ruk tur
But how can this heart forget you? My heart loves you

(*)

เธอจะรู้บ้างไหม ถ้าไม่มีเธอ ฉันไม่อยากอยู่
Tur ja roo bahng mai tah mai mee tur chun mai yahk yoo
Will you know that if I don’t have you, I don’t want to live?
เธอจะรู้หรือไม่รู้ มันหดหู่ เมื่อขาดเธอ
Tur ja roo reu mai roo mun hot hoo meua kaht tur
Will you know that it’s depressing when I’m without you?
เหมือนขาดใจ ขาดดวงตา ขาดตะวัน
Meuan kaht jai kaht duang dtah kaht dtawun
It’s like I’m without my heart, without my eyes, without the sun
ขาดแสงจันทร์ ฉันหมดไฟ เมื่อไม่มีเธอ
Kaht saeng jun chun mot fai meua mai mee tur
Without the moonlight, I’m out of fire when I don’t have you

   

เนื้อร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: เอาใจไม่เป็น / Ao Jai Mai Bpen (I Don’t Know How to Please You)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: Black & White
Year: 2006

ฉันไม่รู้ควรทำเช่นไร เมื่อเธอบอกฉันมีทางเดินใหม่
Chun mai roo kuan tum chen rai meuatur bauk chun mee tahng dern mai
I don’t know what I should do when you tell me you’ve chosen a different path
เราเอาใจไม่เป็น ก็มีเท่าที่เห็น เธอไม่พอใจ
Rao ao jai mai bpen gor mee tao tee hen tur mai por jai
I don’t know how to please you, what you see is all I have, you’re not satisfied

เรา…ไอ้เรามันร็อก แอนด์ โรล ใส่ยีนส์ รองเท้าผ้าใบโลโซ
Rao ai rao mun rock and roll sai yeenraung tao pah bai loso
I…I’m rock and roll, I wear jeans and a poor-man’s canvas shoes
เราเอาใจไม่เป็น ก็มีเท่าที่เห็น เธอไม่พอใจ
Rao ao jai mai bpen gor mee tao tee hen tur mai por jai
I don’t know how to please you, what you see is all I have, you’re not satisfied

(*) ฉัน…มันคนไม่เอาอ่าว เธอ…ไม่ชอบเสื้อยืดตัวเก่า
Chun mun kon mai ao ao tur mai chaup seua yeut dtua gao
I’m someone who doesn’t want much, you don’t like old T-shirts
ก็เลยรับไม่ไหว คงดิบและเถื่อนเกินไป สำหรับเธอ
Gor loey rup mai wai kong dip lae teuan gernbpai sumrup tur
So you can’t accept me, I’m too raw and wild for you

(*)

เขาคงดีกว่าเราเยอะอยู่ ปวดร้าว…เท่าไรต้องเอาให้อยู่
Kaokong dee gwah rao yur yoo bpuat rao tao rai dtaung ao hai yoo
He’s probably a lot better than me, however much it hurts, I have to take it
ดันเอาใจไม่เป็น น้ำตาต้องกระเซ็น เมื่อเธอจะไป
Dun ao jai mai bpen num dtah dtaung grasen meua tur ja bpai
I don’t know how to force myself to please you, my tears must splatter when you leave

(*)

   
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: เอาอยู่ / Ao Yoo (In Control)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: I’m Back
Year: 2013

ก็อย่างที่รู้ ว่าฉันนั้นเดินพลาดไป
gor yahng tee roo wah chun nun dern plaht bpai
As you know, I’ve gotten off-track
ก็เพราะหัวใจ ฉันมันไม่มีลิมิต
Gor pror hua jai chun mun mai mee limit
Because my heart doesn’t have any limits
ก็ลองไปเรื่อย ไม่เคยกลัว ว่าจะรุนแรงถึงชีวิต
Gor laung bpai reuay mai koey glua wah ja roon raeng teung cheewit
I continuously tried, never scared that my life will be in danger
ก็เชื่อสนิท ว่าฉันเอาอยู่
Gor cheua sanit wah chun ao yoo
I truly believed that I was in control

กว่าจะรู้สึกตัว ก็เกือบสายไป
Gwah ja roo seuk dtua gor geuap sai bpai
By the time I realized it, it was nearly too late
เกือบต้องตาย ต้องไปก่อนวัยอันควร
Geuap dtaung dtai dtaung bpai gaunw ai unn kuan
I nearly died, going before my time
พอดีมีรักเข้ามา มาทำให้ใจยังเรรวน
Por dee mee ruk kao mah mah tum hai jai yun ray ruan
Just then, love entered my life, making my heart uncertain
เธอมาแปรปรวน บอกใครไม่รู้จักกัน
Tur mah bprae bpruan bauk krai mai roo juk gun
You changed, telling everyone you didn’t know me

(*) เลิกยา ยังง่ายกว่าเลิกกับเธอ
Lerk yah yung ngai gwah lerk gup tur
Quitting drugs is still easier than breaking up with you
หัวใจมันเพ้อ คิดถึงแต่เธอไม่รู้ทำไม
Hua jai mun pur kit teung dtae tur mai roo tummai
My heart is crazy, thinking only of you, I don’t know why
เธอคงไม่รู้ เพราะเธอ ไม่มีหัวใจ
Tur kong mai roo pror tur mai mee hua jai
You probably don’t know because you don’t have a heart
ไม่สนว่าใคร จะตายเพราะเลิกกับเธอ
Mai son wah krai ja dtai pror lerk gup tur
You don’t care if someone died because of breaking up with you

ฟ้าหลังฝน นั้นย่อมสดใสเสมอ
Fah lung fon nun yaum sot sai samur
The sky after the rain is always bright
ฉันขอให้เธอ กับเขารักกันนาน นาน
Chun kor hai tur gup kao ruk gun nahn nahn
I hope you and him love each other for a long time
อย่าเหมือนกับตอน ที่เรารักกัน
Yah meuan gup dtaun tee rao ruk gun
Don’t make things like how they were when we were in love
ตอนนั้นเมื่อวันวาน มันทรมานไม่รู้เมื่อไรจะลืม
Dtaun nun meua wun wahn mun toramahn mai roo meua rai ja leum
Those past times are torture, I don’t know when I’ll forget

(*,**)

ไม่สนว่าใครจะตาย เพราะเลิกกับเธอ
Mai son wah krai ja dtai pror lerk gup tur
You don’t care if someone died because of breaking up with you
เลิกยา ยังง่ายกว่าเลิกกับเธอ
Lerk yah yung ngai gwah lerk gup tur
Quitting drugs is still easier than breaking up with you

   
คำร้อง/ ทำนอง/ เรียบเรียง เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: แม้ว่า / Mae Wah (Even Though)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: The Collection
Year: 2005

แม้ว่าเธอจะไม่เชื่อใจ หน้าตาร้ายๆอย่างฉัน
Mae wah tur ja mai cheua jai nah dtah rai rai yahng chun
Even though you don’t trust a bad-looking guy like me
แม้ว่าเธอไม่คิดมองกัน ก็ให้โอกาสฉัน
Mae wah tur mai kit maung gun gor hai ohgaht chun
Even though you wouldn’t think of looking at me, give me a chance

แม้ว่าคนที่มาชอบเธอ จะเสนอสักกี่มากน้อย
Mae wah kon tee mah chaup tur ja sanur suk gee mahk noy
No matter what other people who like you have to offer
เปิดให้ฉันเข้าไปสักหน่อย ในหัวใจเธอ
Bpert hai chun kao bpai suk noy nai hua jai tur
Open up and let me into your heart

(*) แม้เส้นทางของเราต่างกัน แม้ว่าฝันของฉันมันติดดิน
Mae sen tahng kaung rao dtahng gun mae wah fun kaung chun mun dtit din
Even though our paths are different, even though my dreams are simple
แต่ก็พร้อมจะโบยบิน ไปสู่เธอ
Dtae gor praum ja boy bin bpai soo tur
I’m ready to fly to you

แม้ว่าคนที่มองเข้ามา จะว่าบ้าว่าเพ้อ
Mae wah kon tee maun gkao mah ja wah bah wah pur
Even though anyone who looks at us will say you’re crazy
ไม่ค่อยเจียมที่หมายปองเธอ ก็ไม่เป็นไร
Mai koy jiam tee mai bpaung tur gor mai bpen rai
It’s not very humble to desire you, but it’s okay

(**) ก็เพราะว่าฉันชอบเธอ ตั้งแต่แรกเจอแต่ไม่กล้าบอก
Gor pror wah chun chaup tur dtung dtae raek jur dtae mai glah bauk
Because I’ve liked you since we first met, but I haven’t dared tell you
กลัวว่าเธอนั้นจะมาหลอก คนบ้านนอกอย่างฉัน
Glua wah tur nun ja mah lauk kon bahn nauk yahng chun
Afraid you’d deceive a country boy like me
สมมติเอานะว่าฝันเป็นจริง ก็แบบว่าเธอมีใจให้กัน
Sommoot ao na wah fun bpen jing gor baep wah tur mee jai hai gun
Supposing if my dreams came true and you had feelings for me
ขนาดแค่คิดหัวใจยังสั่น จริงๆ นะเธอ
Kanaht kae kit hua jai yung sun jing jing na tur
Just thinking about it really makes my heart pound

(**,*,**)

Title: อาจเป็นเพราะรักเธอ / Aht Bpen Pror Ruk Tur (It Might Be Because I Love You)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: 20ปี โลโซ เราและนาย / 20 Bpee Loso Rao Lae Nai (20 Years of Loso – You and Us)
Year: 2016

ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ที่เราไม่ได้พบกัน
Mai roo wah nahn tao rai tee rao mai dai pob gun
I don’t know how long it’s been that we haven’t met
ฉันไม่เคยลืมคืนวัน ที่เราสองเคียงข้าง
Chun mai koey leum keun wun tee rao saung kiang kahng
I’ve never forgotten the days and nights that to two of us were at each other’s sides

(*) รอยยิ้มที่เธอส่งมา ทำให้ฉันหวั่นไหว
Roy yim tee tur song mah tum hai chun wun wai
Your smile towards me made me nervous
ที่ไม่เคยเป็นกับใคร นอกจากเธอคนเดียว
Tee mai koey bpen gup krai nauk jahk tur kon diao
Like I’ve never been with anyone else before, except you

(**) อาจเป็นเพราะรักเธอ ฉันไม่เคยรักใคร
Aht bpen pror ruk tur chun mai koey ruk krai
It might be because I love you, I’ve never loved anyone before
อาจเป็นเพราะหัวใจ ฉันยังคงรักเธอ
Aht bpen pror hua jai chun yung kong ruk tur
It might be because my heart still loves you
โปรดจงรับรู้ ไว้นะเออ ใจฉันมีเพียงแต่เธอ แค่คนเดียว
Bproht jong rup roo wai na ur jai chun mee piang dtae tur kae kon diao
Please realize that my heart has only you alone
ถ้าพบเจออีกซักครา ได้มองตาอีกสักที
Tah pob jur eek suk krah dai maung dtah eek suk tee
If we meet again, and make eye contact again
เปิดเผยความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อเธอ
Bpert poey kwahm roo seuk dee dee tee mee dtor tur
I’ll reveal the good feelings I have towards you

(*,**,**,**)

   
Executive Producer: SEK LOSO
Lyric, Melody, arranged & Produced by เสกสรรค์ ศุขพิมาย
Vocals, Backing Vocals, Electric Guitars, Acoustic Guitars & Bass by SEK LOSO
Drums by ต่อตระกูล ใบเงิน
Managing Director: ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์
General Manager: ปรียาภรณ์ ผาสุข
Artist Management: ธนกิจ เดชโยธิน
Accountant: สุนิสา รวยอบกลิ่น
Assistant to SEK LOSO: ศิวัช คำแดงสุข
Edited, Mixed down & Mastered by สุวัธชัย สุทธิรัตน์ at Bulldog & Dynamic Studio
Recording Studio: Dynamic Studio (July 2016)

   
Good ol’ Sek is on a role with these new releases. His songs are always so short and simple, yet good~ This new single has a cute sound and bittersweet lyrics when you realize he’s talking about his feelings for someone he might not meet again.

Title: อ้อนวอน / Aun Waun (Beg)
Artist: Sek Loso (เสก โลโซ)
Album: 20ปี โลโซ เราและนาย / 20 Bpee Loso Rao Lae Nai (20 Years of Loso, You and Us)
Year: 2016

หากเป็นฉัน ที่ทำให้เธอเสียใจ
Hahk bpen chun tee tum hai tur sia jai
If it was me who made you sad
ช่วยบอกได้ไหม ฉันจะได้ทำตัวถูก
Chuay bauk dai mai chun ja dai tum dtua took
Please tell me so I can behave correctly
พูดมาเลย ว่าหมดรักและพันผูก
Poot mah loey wah mot ruk lae pun pook
Tell me if you don’t love me or feel a connection with me anymore
พูดตรง ๆ ไม่ต้องเกรงใจ
Poot dtrong dtrong mai dtaung greng jai
Be frank, you don’t have to be courteous

หากเธอคิด ว่าฉันนั้นไร้ค่า
Hahk tur kit wah chun nun rai kah
If you think I’m worthless
พูดคำลา แล้วก็เดินจากไป
Poot kum lah laeo gor dern jahk bpai
Say good-bye and leave me
อยาไปจำ ว่าฉันเคยทำอะไร
Yah bpai jum wah chun koey tum arai
Don’t remember all the things I’ve ever done
เคยรักเธอเท่าไหร่ ลืมฉันไปได้เลย
Koey ruk tur tao rai leum chun bpai dai loey
However much I loved you, you can forget me

(*) แต่อยากขอร้องเธอ สักนิดนะเออ
Dtae yahk kor raung tur suk nit na ur
But I want to ask you a favor
อย่าทำร้ายกันมากไป
Yah tum rai gun mahk bpai
Don’t hurt me too much
หากส่วนลึกในหัวใจ ฉันเคยเป็นใคร
Hahk suan leuk nai hua jai chun koey bpen krai
If deep down in your heart, I was ever someone
ที่เธอเคยรัก
Tee tur koey ruk
Whom you ever loved

(*)

จากวันนี้ ฉันคงต้องไป
Jahk wun nee chun kong dtaung bpai
From today, I should leave
จะไปให้ไกล ให้ไกลจากหน้าเธอ
Ja bpai hai glai hai glai jahk nah tur
I’ll go far away, far away from you
เมื่อไม่รักกันแล้ว ฉันคงไม่พร่ำเพ้อ
Meua mai ruk gun laeo chun kong mai prum pur
When you don’t love me anymore, I won’t dwell on it
จะไม่อ้อนวอนให้เธอเมตตา
Ja mai aun waun hai tur metdtah
I won’t beg for you to show kindness

เมื่อไม่รักกันแล้ว ฉันคงไม่พร่ำเพ้อ
Meua mai ruk gun laeo chun kong mai prum pur
When you don’t love me anymore, I won’t dwell on it
จะไม่อ้อนวอนให้เธอคืนกลับมา
Ja mai aun waun hai tur keun glup mah
I won’t beg for you to come back

   
Lyric, Melody, arranged & Produced by เสกสรรค์ ศุขพิมาย
Vocals, Electric Guitars, Acoustic Guitars & Bass by SEK LOSO
Drums by ต่อตระกูล ใบเงิน
Managing Director: ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์
General Manager: ปรียาภรณ์ ผาสุข
Artist Management: ธนกิจ เดชโยธิน
Accountant: สุนิสา รวยอบกลิ่น
Assistant to SEK LOSO: ศิวัช คำแดงสุข
Edited, Mixed down & Mastered by สุวัธชัย สุทธิรัตน์ at Bulldog & Dynamic Studio
Recording Studio: Dynamic Studio (July 2016)
Music Video Starring: ศรราม เทพพิทักษ์, วสุ ปลื้มสกุลไทย
Music Video Production by Duckbar Doo
MV Produced by Laaor
MV Directed by Patkusi

   
Wow! This music video!
The song is your classic Loso sound, and the lyrics are your classic passive-aggressive nonchalant Loso lyrics as well; requesting that if you’re not happy in the relationship, just be quick about it and end things cleanly so you both can go your separate ways and forget all the good times you ever had. But the video! Sek has definitely won me back with this one. I don’t know why I like stories of violent insanity so much, but I do.

I’m honestly not sure if the song is supposed to tell things from the girl’s or the guy’s point of view. Perhaps it’s from the guy’s, and he wanted her to just break things off if she didn’t have feelings for him anymore, but she ended up leading him on and cheating on him, driving him to the point of killing both her and her lover (if that was the male body with her in the closet?)? Or maybe the girl was planning on breaking things off and told him she was leaving him, and it just drove him over the edge to murder in a desperate attempt to keep her?
Or maybe the song is supposed to be from the girl’s point of view; she’s stuck in a relationship with a guy who’s abusive and angry with her all the time, so if he doesn’t love her anymore, she wants him to just let her go and she’ll calmly leave and get out of his hair, but he’s already got his mind set on killing her?

I wonder if there will be a part two that will clear things up a bit more, or if we’ll be left speculating and forming our own conclusions. What do you guys think about the song and video?

Title: ซาตาน (Satan)
Artist: Sek Loso ft. Green Ausadaporn (เสก โลโซ featuring กรีน อัษฎาพร)
Album: 20ปี โลโซ เราและนาย/ 20 Bpee Loso Rao Lae Nai (20 Years of Loso, You and Us)
Year: 2016

เพียงแค่สบตา รู้ไหมหัวใจไหวหวั่น
Piang kae sop dtah roo mai hua jai wai wun
Just looking in your eyes, do you know my heart trembles?
ยามเราใกล้กัน รู้ไหมหัวใจสั่นไหว
Yahm rao glai gun roo mai hua jai wun wai
When we’re near, do you know my heart shakes?
ทุกครั้งที่ใกล้เธอ ทุกทีที่เธอยิ้มให้
Took krung tee glai tur took tee tee tur yim hai
Every time I’m near you, every time you smile at me
เธอรู้บ้างไหม หัวใจของฉันเต้นแรง
Tur roo bahng mai hua jai kaung chun dten raeng
Do you know that my heart is pounding?

(*) อยากบอกให้เธอรู้ ว่าคิดถึงเธอเหลือเกิน
Yahk bauk hai tur roo wah kit teung tur leua gern
I want you let you know that I think of you so much
ทุกทีที่เดิน อยากมีแค่เธอเคียงข้าง
Took tee tee dern yahk mee kae tur kaing kahng
Every time I’m walking, I want to have you beside me
อยากบอกให้เธอรู้ ถ้าฉันมีเธอร่วมทาง
Yahk bauk hai tur roo tah chun mee tur ruam tahng
I want to let you know, if I had you with me
(ว่าฉันรักเธอเหลือเกิน)
(Wah chun ruk tur leua gern)
(That I love you so much)
จะรักเพียงแต่เธอ รักเธอ รักเธอคนเดียว
Ja ruk piang dtae tur ruk tur ruk tur kon diao
I’d love only you, love you, love you alone

(**) เธอเป็นบ้างไหม ทุกครั้งที่เราได้เจอ
Tur bpen bahng mai took krung tee rao dai jur
Are you like this every time we meet?
หรือฉันมันพร่ำเพร้อ เพ้อเจ้อไปเองข้างเดียว
Reu chun mun prum pur pur jur bpai eng kahng diao
Or am I crazy, babbling on one-sidedly?
ยามเราใกล้กัน สะท้านหัวใจหวั่นไหว
Yahm rao glai gun satahn hua jai wun wai
When we’re near, I shiver, my heart trembles
ช่วยบอกหน่อยนะ ว่าเธอมีใครอยู่ในหัวใจหรือเปล่า
Chuay bauk noy na wah tur mee krai yoo nai hua jai reu bplao
Please tell me if you have someone in your heart

(*,**,*,*)

   
Executive Producer: SEK LOSO
Lyric, Melody, arranged & Produced by เสกสรรค์ ศุขพิมาย
Vocals, Backing Vocals, Electric Guitars & Bass by SEK LOSO
Drums Programming by ต่อตระกูล ใบเงิน
Keyboards & Synth Bass by ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์
Special Guest on Vocals: กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
LOSO Band is เสกสรรค์ ศุขพิมาย, ต่อตระกูล ใบเงิน, ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์, ธานี พรมศรี & ชัยวัฒน์ ไชยวิรัตน์
Managing Director: ณัฐฎ์ณัฐ หิรัญสมบูรณ์
General Manager: ปรียาภรณ์ ผาสุข
Artist Management: ธนกิจ เดชโยธิน
Accountant: สุนิสา รวยอบกลิ่น
Assistant to SEK LOSO: ศิวัช คำแดงสุข
Edited, Mixed down & Mastered by สุวัธชัย สุทธิรัตน์ at Bulldog & Dynamic Studio
Recording Studio: Dynamic Studio (July 2016)
Green Ausadaporn appears courtesy of Bangkok Broadcasting Television Co.,Ltd
Music Video Production by Duckbar Doo
MV Produced by Laaor
MV Directed by Patkusi

Sek is back?! With Grammy?! Is this just a one-shot for the Loso 20th anniversary album, or did GMM see his indie ventures still proved to be profitable and decided to forgive his past transgressions? With talks of him reconciling with his wife and his kids talking to him again, it looks like things are finally looking up for Thailand’s rock god~
This new single is a short, simple love song, that makes up for what it lacks in deep, meaningful lyrics with a fun, catchy beat and melody. The song isn’t nearly as “metal” as the title suggests haha, but apparently Sek decided on the name “Satan,” as the word “สะท้าน (Satahn)” appears in the song a couple times, and, when romanized to English, it’s usually written “satan,” thus~