Scrubb

All posts tagged Scrubb

Title: เช้า / Chao (Morning)
Artist: Scrubb
Album: [Single]
Year: 2012

แดดอ่อน ๆ ยามเช้า ทำให้โลกครึ่งใบ อุ่นใออีกครั้ง
Daet aun aun yahm chao tum hai lohk kreung bai oon jai eek krung
The gentle sunlight in the morning makes half of the world warm again
เหมือนเวลาที่ฝนหยุด ทุกคนคงเบิกบานใช่ไหม
Meuan welah tee fon yoot took kon kong berk bahn chai mai
Like when the rain stops, everyone is happy, right?
ฉันยังคงหาคำตอบ อยู่ในใจ
Chun yung kong hah kum dtaup yoo nai jai
I’m still looking for an answer in my heart
เดินไปหยิบหนังสือสือ วันนี้ยังคุ้นเคยเล่มเดิมอีกครั้ง
Dern bpai yip nung seu seu wun nee yung koon koey lem derm eek krung
Walking to pick up a book, today is still familiar to the last one again
ย้อนมันไปที่หน้าเก่า ย้อนมันไปเรื่องเดิมซ้ำ ๆ
Yaun mun bpai tee nah gao yaun mun bpai reuang derm sum sum
Turning things back to the old faces, turning things back to the same old things

(*) แม้ว่านานสักเท่าไหร่ จะจดจำ
Mae wah nahn suk tao rai ja jot jum
No matter how long it’s been, I’ll remember
วันและเวลา (นานเท่าไหร่)
Wun lae welah (nahn tao rai)
The times (however long it’s been)
ที่เราร่วมเดิมผ่านมา (ไปด้วยกัน)
Tee rao ruam derm pahn mah (bpai duay gun)
That we shared (together)
ฉันยังคง จดจำ ไม่ลืม สิ่งที่ดี ไม่ดี
Chun yung kong jot jum mai leum sing tee dee mai dee
I still remember, I haven’t forgotten the good things or the bad things
ที่ทำให้ทีวันนี้ (นานเท่าไหร่)
Tee tum hai tee wun nee (nahn tao rai)
That made today (however long it’s been)
ที่เรายังผูกผัน (มีให้กัน) ที่เรายังไม่ทอดทิ้งกัน
Tee rao yung pook pun (mee hai gun) tee rao yung mai taut ting gun
That we’re still connected (we have for each other), that we still haven’t abandoned each other
ช่วยกันทำ ให้วันวันนี้ เป็นวันที่ดี
Chuay gun tum hai wun wun nee bpen wun tee dee
Helps us make today the best

สิ่งหนึ่งในตอนนี้ เพียงฉันมีแค่ใครสักคนเท่านั้น
Sing neung nai dtaun nee piang chun mee kae krai suk kon tao nun
The one thing now is just that I have someone
ยิ้มในวันที่เราสุข ทุกข์ในวันที่เรา พลาดพลั้ง
Yim nai wun tee rao sook took nai wun tee rao plaht plung
Smiling when we’re happy, suffering when we’ve messed up
แม้ว่านานสักเท่าไหร่ จะจดจำ
Mae wah nahn suk tao rai ja jot jum
No matter how long it’s been, I’ll remember

(*,*)

Title: เข้ากันดี / Kao Gun Dee (Good Match)
Artist: Scrubb
Album: Mood
Year: 2007

ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอกับวันที่ดี ที่เราอยู่ตรงนี้
Mai koey kit loey wah ja jur gun wun tee dee tee rao yoo dtrong nee
I never imagined I’d find such a good day with us right here
แค่เพียงแรกเจอรู้สึกทันที เหมือนว่ามีอะไร
Kae piang raek jur roo seuk tun tee meuan wah mee arai
At just the first meeting, I immediately felt like there was something
เมื่อเราได้คุยก็พอรู้ และดูว่ามัน ก็คงมีความหมาย
Meua rao dai kooey gor por roo lae doo wah mun gor kong mee kwahm mai
When we spoke, I knew and saw that it was meaningful
ระหว่างสองเราคงมีอะไร เชื่อมข้างในให้ถึงกัน
Rawahng saung rao kong mee arai cheuam chahng nai hai teung gun
There’s something between the two of us, connecting us together

(ต่างคนต่างเข้าใจ) อย่างง่ายดาย
(Dtahng kon dtahng kao jai) yahng ngai dai
(We both understand) easily
(ต่างกับคนทั่วไป) มันมากมาย
(Dtahng gup kon tua bpai) mun mahk mai
We’re so (different from everyone else)
(ต่างความคิดข้างใน) ว่าคิดกันอย่างไร
(Dtahng kwahm kit kahng nai) wah kit gun yahng rai
(Both our inner thoughts) say how much we think together

อาจมีหลายทีที่สับสน กี่คนผ่านมาและคงต้องผ่านไป
Ath mee lai tee tee sup son gee kon pahn mah lae kong dtaung pahn bpai
There might have been many times I was confused, meany people showing up and passing through my life
แต่เมื่อพบเธอมันต่างกันไป เพราะว่าฉันมั่นใจ
Dtae meua pob tur mund tahng gun bpai pror wah chun mun jai
But, when I met you, it was different because I was certain
หากวันนี้เราจะจบลงก็คงจะเป็นอะไรที่ผิดไป
Hahk wun nee rao ja jop long gor kong ja bpen arai tee pit bpai
If today we ended things, it’d probably be a mistake
เมื่อได้พบคนที่เคยวาดไว้เข้ากันดีกับหัวใ­จ
Meua dai pob kon tee koey waht wai kao gun dee gup hua jai
When I found someone who once wrote that we were a good match with my heart

(ต่างคนต่างเข้าใจ) อย่างง่ายดาย
(Dtahng kon dtahng kao jai) yahng ngai dai
(We both understand) easily
(ต่างกับคนทั่วไป) มันมากมาย
(Dtahng gup kon tua bpai) mun mahk mai
We’re so (different from everyone else)
(ต่างความคิดข้างใน) เข้ากันดีกับที่หัวใจบอกไว้
(Dtahng kwahm kit kahng nai) kao gun dee gup tee hua jai bauk wai
(Both our thoughts inside) are a good match for what our hearts are telling us

(*)ฉันไม่เคยเจอใคร ไม่ขวาไม่ซ้าย ไม่สมบูรณ์ไป
Chun mai koey jur krai mai kwah mai sai mai somboon bpai
I’ve never met anyone else, not to the right, not to the left, they were too imperfect
ไม่มองแง่ร้ายหรือเอาแต่ใจ แต่มีอะไรไม่ธรรมดา
Mai maung ngae rai reu ao dtae jai dtae mee arai mai tummadah
You don’t see things pessimistically or selfishly, but you have something extraordinary
ฉันไม่เคยเจอใคร ไม่เร็ว ไม่ช้า ไม่น้อยเกินไป
Chun mai koey jur krai mai rew mai chah mai noy gern bpai
I’ve never met anyone else who wasn’t fast, wasn’t slow, wasn’t too small
แต่มีอะไรที่ดีกว่าใคร ลงตัว กับใจ อยู่กันได้พอดี
Dtae mee arai tee dee gwah krai long dtua gup jai yoo gund ai por dee
But you have something that’s better than anyone else, you’re perfect with your heart, you can stay with me just fine

ต่างคนต่างเข้าใจ ต่างกับคนทั่วไป
Dtahng kon dtahng kao jai dtahng gup kon tua bpai
Both of us understand we’re different than everyone all over the world
ตอบความจริงข้างใน เข้ากันดีกับที่หัวใจบอกไว้
Dtaup kwahm jing kahng nai kao gun dee gup tee hua jai bauk wai
I’m answering the truth inside, we’re a good match for what our hearts are telling us

(*)

ไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอกับวันที่ดี ที่เราอยู่ตรงนี้
Mai koey kit loey wah ja jur gun wun tee dee tee rao yoo dtrong nee
I never imagined I’d find such a good day with us right here
แค่เพียงแรกเจอรู้สึกทันที เหมือนว่ามีอะไร
Kae piang raek jur roo seuk tun tee meuan wah mee arai
At just the first meeting, I immediately felt like there was something

Title: เพลงนั้นยังอยู่ / Pleng Nun Yung Yoo (That Song’s Still Here)
Artist: Scrubb
Album: Clean
Year: 2013

เพลงนั้นยังอยู่ มันหลายปีผ่านมา
Pleng nun yung yoo mun lai bpei pahn mah
That song’s still here, many years have passed
มันก็ยังก้องอยู่ ในความทรงจำ ที่เราได้รู้จักกัน
Mun gor yung gaung yoo nai kwahm song jum tee rao dai roo juk gun
It still echoes in the memories when we knew each other
แต่ความหมายมันเปลี่ยน พอหลายปีผ่านไป
Dtae kwahm mai mun bplian por lai bpee pahn bpai
But its meaning has changed as soon as many years passed
ใครสักคนนั่งอยู่ในความทรงจำ
Krai suk kon nung yoo nai kwahm song jum
Someone’s sitting here in their memories

(*) เมื่อเพลงนั้นลอยผ่านมา
Meua pleng nun loy pahn mah
When that song floats in
ได้ยิน จดจำ เรื่องราว ที่เราร่วมกันคุ้นเคย
Dai yin jot jum reuang rao tee rao ruam gun koon koey
You can hear the memories and the stories of when we were once intimate

จะนานสักเท่าไหร่ ถึงแม้วันเปลี่ยนไป
Ja nahn suk tao rai teung mae wun bplian bpai
However long it’ll be, though the days change
เราก็ยังคงอยู่ใน ความทรงจำ
Rao gor yung kong yoo nai wkahm song jum
We’re still in the memories

(*)

(**) แม้ว่ามันจะผ่านไป แม้ว่ามีเหตุผลจนเกินเข้าใจ
Mae wah mun ja pahn bpai mae wah mee het pon jon gern kao jai
Even though it’ll pass by, even though the reason is beyond understanding
นึกถึงเมื่อไหร่ ยังพบเจอความหมาย วันก่อน
Neuk teung meua rai yung pob jur kwahm mai wun gaun
Whenever I think of it, I still find the meaning of the past days
แม้ว่านานสักเพียงไหน ทุก ๆ วันจดจำเวลานั้นไป
Mae wah nahn suk piang nai took took wun jot jum welah nun bpai
However long it’ll be, every day I remember those days
นานสักเท่าไหร่ เรื่องเรานั้นยังอยู่
Nahn suk tao rai reuang rao nun yung yoo
However long it’s been, our story is still here

ที่เราร่วมกันคุ้นเคย
Tee rao ruam gun koon koey
Of when we were intimate

(**)

เพลงนั้นยังอยู่ มันหลายปีผ่านมา
Pleng nun yung yoo mun lai bpee pahn mah
That song’s still here, many years have passed
มันก็ยังก้องอยู่ ในความทรงจำ
Mun gor yung gaung yoo nai kwahm song jum
It still echoes in my memories

Title: ลาลา (Lah Lah)
Artist: Scrubb
Album: Clean
Year: 2014

(*) It’s really because you and I are so different, we each see things from our own point of view, na na
Even though every time you and I make eye contact, the good times stay right here
We both know the distance we travel has separated us forever
There’s only questions, who knows how tomorrow will be?

(**) If one day, if we separated from each other before, we might have known and understood
Both people tell different answers, when we told each other, we let each other know as we passed by

(*)

However far away we are, I know one day, when every difference will pass by
We’ll be out of the questions of how tomorrow will be in the end

(**,*)

Every word of distance has its own path, every distance, we’ll find an answer
Every word of distance might have a different core, every distance is so we’ll find an answer

(*,*)

Title: เข้าใจ / Kao Jai (Understand)
Artist: Scrubb ft. Singto Numchok
Album: Clean
Year: 2013

มองนก บินที่ลอยอยู่บนนภา
Maung nok bin tee loy yoo bon napah
Looking at the bird flying and floating in the sky
หัวใจที่เหนื่อยล้ามานาน ฉับพลันก็หาย
Hua jai tee neuay lah mah nahn chup plun gor hai
My exhausted heart immediately recovered
มองทะเล สีครามด้วยความเข้าใจ
Maung talay see krahm duay kwahm kao jai
Looking at the indigo sea with understanding
ทุก ๆ ความสดใส ยังรอ ให้เราไปเจอ
Took took kwahm sot sai yung ror hai rao bpai jur
Every brightness is still waiting for us to find it

(*) สิ่งที่คิด ว่าอยู่ไกล อยู่ตรงนี้ใช่ไหม
Sing tee kit wah yoo glai yoo dtrong nee chai mai
The things we thought were far off are right here, aren’t they?

(**) อะไรไม่ดี ก็วางเอาไว้ที่กลางทาง
Arai mai dee gor wahng ao wai tee glahng tahng
Something bad will be placed in the middle
อาจมีบางครั้งพบกับความเหงา และเสียใจ (แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไป)
Aht mee bahng krung pob gup kwahm ngao lae sia jai (dtae diao mun gor pahn bpai)
There may be some times we’ll face loneliness and sadness (but soon they’ll pass by)
แต่เราสองคนจับมือ ยอมรับและเข้าใจ
Dtae rao saung kon jup meu yaum rup lae kao jai
But the two of us hold hands, accepting and understanding
ถ้าเธอและฉันร่วมทางต่อจากนี้ไป คงถึงเวลา ของเรา
Tah tur lae chun ruam tahng dtor jahk nee bpai kong teugn welah kaung rao
If you and I travel together from now on, it’ll be our time

มองฟ้า แล้วทำให้ใจคิดไป
Maung fah laeo tum hai jai kit bpai
Looking at the sky, it makes my heart think
ไม่มีความสุขยั่งยืน เท่าใจ เราเอง
Mai mee kwahm sook yung yeun tao jai rao eng
There’s no happiness that lasts as long as our hearts

(*,**)

มันก็คงอย่างนี้ เดี๋ยวพอร้ายแล้วมันก็ดี มันก็เวียนหมุนไป
Mun gor kong yahng nee diao por rai laeo mun gor dee mun gor wian moon bpai
It’s like this, one moment it’s bad, then it’ll be good, it keeps turning
ใครไม่รู้พูดไว้ ชีวิตต้องเดินก้าวไป เรื่อยไปจนสุดท้าย
Krai mai roo poot wai cheewit dtaung dern gao bpai reuay bpai jon soot tai
Whoever doesn’t know doesn’t say, life must move on continuously until the end
ยิ้ม ในหัวใจ ชนะ ในทุก ๆ อย่าง
Yim nai hua jai chana nai took took yahng
Smile in your heart and you’ll win at everything

(**)

Title: รอยยิ้ม / Roy Yim (Smile)
Artist: Scrubb
Album: Clean
Year: 2013

รอยยิ้มของเธอแค่ครั้งเดียว
Roy yim kaung tur kae krung diao
Your smile, only once,
ทำฉันให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา
Tum chun hai leum reuang rao tee pahn kao mah
Makes me forget the problems that have occurred
ทำให้ได้รู้ว่า อะไรที่สำคัญกว่า
Tum hai dai roo wah arai tee sumkun gwah
And made me realize what is more important
สิ่งใด จะมาทดแทน
Sing dai ja mah tot taen
Than anything to be replaced

เสียงของเธอแค่ครั้งเดียว
Siang kaung tur kae krung diao
Your voice, just once,
ทำฉันให้ลอยล่องไป ไกลสุดสายตา
Tum chun hai loy laung bpai glai soot sai dtah
Makes me float far away out of sight
มีอะไรมากกว่า ที่เคยได้พบมา
Mee arai mahk gwah tee koey dai pob mah
There’s something more that I once found
เกินกว่าคำบรรยาย
Gern gwah kum bunyai
Much more than can be explained

(*) หากตอนนี้ ลองหลับตา เห็นภาพเดิมอีกครั้ง
Hahk dtaun nee laung lup dtah hen pahp derm eek krung
If I try to close my eyes right now, I see the same image again

ฉันเพียงอยากขอหยุดเวลาไว้ก่อน
Chun piang yahk kor yoot welah wai gaun
I just want to stop time
เพียงชั่วคราวหากเธอ รับรู้ว่ามันไม่ง่ายดาย เท่าเดิม
Piang chua krao hahk tur rup roow ah mun mai ngai dai tao derm
Just temporarily, if you’ll acknowledge that it’s not so simple
ฉันเพียงอยากขอเธอ ยิ้มของเธอแค่ครั้งเดียว
Chun piang yahk kor tur yim kaung tur kae krung diao
I only want to ask for your smile one more time
ความหมายดี ๆ ที่เราไม่อยากร่ำลา
Kwahm mai dee dee tee rao mai yahk rumlah
The good meaning that we don’t want to say good-bye
วันหนึ่งได้รู้ว่า อะไรที่สำคัญกว่า ยังจดจำในใจ
Wun neung dai roo wah arai tee sumkun gwah yung jot jum nai jai
One day, we’ll realize what’s more important is still remembered in our hearts

(*)

(**) ฉันเพียงอยากขอหยุดเวลาไว้ก่อน
Chun piang yahk kor yoot welah wai gaun
I just want to stop time
เพียงชั่วคราวหากเธอ รับรู้ว่ามันไม่ง่ายดาย เท่าเดิม
Piang chua krao hahk tur rup roow ah mun mai ngai dai tao derm
Just temporarily, if you’ll acknowledge that it’s not so simple
ฉันเพียงอยากขอเก็บ รอยยิ้มนี้ก่อน
Chun piang yahk kor gep roy yim nee gaun
I only want to keep this smile of yours
รู้ว่ามีความหมาย บางอย่าง ขอแค่เรา ได้นึกถึงเวลานี้
Roo wah mee kwahm mai bahng yahng kor kae rao dai neuk teung welah nee
I know it’s meaningful, some thing I just ask us to think of at this time

แค่เวลาหนึ่ง บางอย่างเปลี่ยนไป
Kae welah neung bahng yahng bplian bpai
In just one moment, some things change
แค่นาทีหนึ่ง
Kae nahtee neung
In just one minute

(**)

Title: คู่กัน / Koo Gun (Pair)
Artist: Scrubb
Album: Club
Year: 2005

เดินผ่าน มองคนไม่รู้จัก วนเวียนและเป็นอยู่
Dern pahn maun kon mai roo juk won wian lae bpen yoo
Walking by, looking at people I don’t know, circling and existing
ดูไปก็รู้สึก อย่างเคย เหมือนเคย
Doo bpai gor roo seuk yahng koey meuan koey
I look and feel the same as I used to
ลองมองผ่าน ความทรงจำที่มีอยู่ คงมีเพียงฉันคนหนึ่ง
Laung maung pahn kwahm song jum tee mee yoo kong mee piang chun kon neung
I try looking past the memories I have, there’s only me
คนเดียวที่รู้จัก อย่างเดิม เหมือนเดิม
Kon diao tee roo juk yahng derm meuan derm
The one person I know, as usual

(*) วันเดือนปีเคยเป็นแค่เพียงสายลมผ่าน
Wun deuan bpee koey bpen kae piang sai lom pahn
The days, months, and years used to be just a passing wind
(แต่)ใครคนนึงทำเวลาฉันให้รู้สึกมีความหมาย
(Dtae) krai kon neung tum welah chun hai roo seuk mee kwahm mai
(But) Someone made my time feel meaningful

(**) คนๆหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไป
Kon kon neung dai bplian bplaeng took took yahng bpai
One person changed everything
คนที่ทำให้ยิ้มได้ ไม่ว่าเราจะเศร้าเพียงไหน
Kon tee tum hai yim dai mai wah rao ja sao piang nai
The person who can make me smile, no matter how sad I am
เธอคนหนึ่ง ทำให้รักฉันเปลี่ยนไป
Tur kon neung tum hai ruk chun bplian bpai
You made my love change
ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ อาจเป็นเพราะคู่กัน
Gor mai roo mai kao jai aht bpen pror koo gun
I don’t know, U don’t understand, it might be because we’re a pair

ในวันหนึ่งแค่มองเธอนั้นเดินผ่าน เพียงคนไม่รู้จัก
Nai wun neung kae maung tur nun dern pahn piang kon mai roo juk
One day, just looking at you walk by, you were only someone I didn’t know
ทำวันที่เป็นอยู่เปลี่ยนไป จากเดิม
Tum wun tee bpen yoo bplian bpai jahk derm
But you made my days of existence change from the usual

(*,**,*,**)

Title: See Scape
Artist: Scrubb
Album: Club
Year: 2004

ฉันคนหนึ่งที่เคยมีความฝัน
Chun kon neung tee koey mee kwahm fun
I’m one person who once had a dream
และฉันวันหนึ่งก็ทิ้งมันไว้เช่นกัน
Lae chun wun neung gor ting mun wai chen gun
And one day I threw it away too
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่มาล่วงเลยผ่านไป
Wun neung het gahn tee mah luang loey pahn pai
One day, the events that happened passed by
วันหนึ่งอะไรที่เก็บไว้ก็คงอยู่อย่างนั้น
Wun neung arai tee gep wai gor kong yoo yahng nun
One day, everything we keep will do the same

และเธอคนหนึ่งก็คงมีความฝัน
Lae tur kon neung gor kong mee kwahm fun
And you’re one person who also probably has a dream
และฉันไม่อยากให้เธอปล่อยไว้เช่นกัน
Lae chun mai yahk hai tur ploy wai chen gun
And I don’t want you to let it go like I did
เมื่อวันเปลี่ยน เหตุการณ์ก็ผ่านไปไม่คืนกลับมา
Meua wun plian het gahn gor pahn pai mai keun glup mah
When the days change, the events will pass by and won’t return
แต่ครั้งหนึ่งหากเธอจะจับมือออกไปกับฉัน
Dtae krung neung hahk tur ja jup meu auk pai gup chun
But one time, if you’d take my hand and go out with me

(แค่)ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
(kae) auk pai maung fah lae num tee gwahng yai
(Just) go out and look at the sky and see which are so vast
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดไกลตา
Hai dai glin din tee lom nun put kao mah jahk soot glai dtah
Smell the earth that the wind blows in from out of sight
โลกอันกว้างใหญ่เรามันแค่ใคร
Lohk un gwahng yai rao mun kae krai
The world is so vast, just who are we?
(แค่)ออกไปมองฟ้าและน้ำที่กว้างใหญ่
(Kae) auk pai maung fah lae num tee gwahng yai
(Just) go out and look at the sky and see which are so vast
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามาจากสุดปลายฟ้า
Hai dai glin din tee lom nun put kao mah jahk soot plai fah
Smell the earth that the wind blows in from the horizon
โลกอันกว้างใหญ่เลือกทางที่ไปของเธอ
Lohk un gwahng yai leuak tahng tee pai kaung tur
The world is so vast, choose your path

ฉันจะไปกับเธอด้วยเพลงนี้ ด้วยเพลงนี้
Chun ja pai gup tur duay pleng nee duay pleng nee
I’ll go with you through this song, through this song

วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาล่วงเลยผ่านไป
Wun neung het gahn tee pahn mah luang loey pahn pai
One day, the events that occur will pass by
วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านไปอาจลอยกลับมา
Wun neung het gahn te epahn pai aht loy glup mah
One day, the events that pass by might float back

แค่ออกไปมองฟ้า ออกไปมองน้ำ
Kae auk pai maung fah auk pai maung num
Just go out and look at the sky, go out and look at the water
ให้ได้กลิ่นดินที่ลมนั้นพัดเข้ามา
Hai dai glin din tee lom nun put kao mah
Smell the earth that the wind blows in

ออกไปมองน้ำ ออกไปมองให้ไกลตา
Auk pai maung num auk pai maung hai glai dtah
Go out and look at the water, go out and look as far as your eyes can see
ให้ไกลกว่านี้ ให้ไกลกว่าที่เคย
Hai glai gwah nee hai glai gwah tee koey
Make it farther than this, farther than before
ที่เคยเป็นมา ที่เคยทำมา
Tee koey pen mah tee koey tum mah
Than it’s ever been, than you’ve ever done
กล้าจะไปอย่างนั้น เลือกหนทางที่เดินออกไป
Glah ja pai yahng nun leuak hon tahng tee dern auk pai
If you’re brave enough to go like this, choose your path and go out

Title: ใก้ล / Glai (Near)
Artist: Scrubb
Album: Club
Year: 2005

ใกล้เกินกว่าที่จะพูดคำใดๆออกไป
Glai gern gwah tee ja poot kum dai dai auk pai
Closer than any words can be spoken out loud
มันใกล้เกินกว่าจะมองเห็นใคร
Mun glai gern gwah ja maung hen krai
It’s closer than anyone else can be seen

(*) เมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจ
Meua rao glai jon yahk ja yoot hai jai
When we’re so close that I want to stop breathing
มันใกล้จนมีแต่เธอกับฉันวันนี้เท่านั้น
Mun glai jon mee dtae tur gup chun wun nee tao nun
So close that there’s only you and me today

(**) อาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน
Aht pen pror wah tur bung ern dai jur chun
It might be because you happened to meet me
อาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน
Aht pen pror wah rao bung ern yoo duay gun
It might be because we happened to stay together
เพราะเธอยังไม่เคย ได้รู้มันเป็นยังไง
Pror tur yung mai koey dai roo mun pen yung ngai
Because you still have never figured out how things are
และฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น
Lae chun mai koey kao jai tah mun dtaung yoo yahng nun
And I’ve never understood if it must stay like that
ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ
Tah rao mai kooy gun suk krung wun nee gor kong mai mee krai kao jai
If we didn’t ever speak to each other, today I probably wouldn’t have anyone who understands
วันนั้นเธอยังไม่เคย ฉันก็ยังไม่เคย ไม่รู้มันเป็นยังไง
Wun nun tur yung mai koey chun gor yung mai koey mai roo mun pen yung ngai
That day you never, I never realized how things were
จะหยุดตัวเองทำไม
Ja yoot dtua eng tummai
Why stop ourselves?

(*,**)
จะหยุดตัวเองเพื่อใคร เพื่อใคร
Ja yoot dtua eng peua krai peua krai
Who are we stopping ourselves for? For who?
หยุดตัวเองทำไม
Yoot dtua eng tummai
Why stop ourselves?

ทางเดินมีสองทาง เราคงต้องตัดสินใจ
Tahng dern mee saung tahng rao kon dtaung dtut sin jai
The path we walk on has two forks; we might have to break up
เราจะไปทางไหนกันดี จะอยู่หรือไป
Rao ja pai tahng nai gun dee ja yoo reu pai
Whichever path we take, will you stay or go?

(**)
จะเดินกันต่อไปไหม
Ja dern gun dtor pai mai
Will we continue to walk together?
เพื่อใคร..
Peua krai
For who?

หยุดตัวเองเพื่อใคร
Yoot dtua eng peua krai
Who are we stopping ourselves for?

Title: เพลงของเรา / Pleng Kong Rao (Our Song)
Artist: Scrubb
Album: Chood Lek
Year: 2008

อาจมีบางครั้งเมื่อเธอได้ฟังเพลงเหงา
aat mee baang krang meua ter daai fang pleng ngao
There might be some times when you listen to a lonely song
เป็นเพลงที่ทำให้เธอเศร้า ให้เธอเสียใจ
bpen pleng tee tam hai ter sao hai ter sia jai
It’s the song that makes you depressed, makes you sad
แต่ในบางครั้ง บทเพลงจะทำให้สดใส
dtae nai baang krang bot pleng ja tam hai sot sai
But sometimes the lyrics will make you brighter
ให้เธอหัวเราะและยิ้มได้ เมื่อเธอได้ฟัง
hai ter hua ror lae yim daai meua ter daai fang
Make you able to laugh and smile when you listen

* เพราะทุกเพลงที่มี นั้นมีเรื่องราวผ่านใจของฉัน
pror took pleng tee mee nan mee reuang raao paan jai kong chan
Because every song that has a story passes through my heart
ขอบคุณเสียงเพลงที่มี ที่ทำให้เราพบกัน
kop koon siang pleng tee mee tee tam hai rao pop gan
Thank you for the song that I have, that made us meet

** ก็อยากให้เราได้มาร้องเพลงนี้
gor yaak hai rao daai maa rong pleng nee
I want us to be able to sing this song,
เก็บความรู้สึกที่ดีไว้อย่างนั้น
gep kwaam roo-seuk tee dee wai yaang nan
to keep our best feelings like that
เราจะร้องเพลงด้วยกัน
rao ja rong pleng duay gan
We’ll sing together
และแม้ว่าคืนวัน จะผ่านพ้นไป
lae mae waa keun wan ja paan pon bpai
and even if night and day pass by
และต่อจากวันนี้วันไหน
lae dtor jaak wan nee wan nai
And from today to any day,
จะเก็บเวลาที่ดีไว้กับฉัน
ja gep way-laa tee dee wai gap chan
I’ll keep the best times with me
เราได้ร้องเพลงด้วยกัน
rao daai rong pleng duay gan
We can sing together,
เป็นบทเพลงในใจที่เราร้องมันไปพร้อมกัน
bpen bot pleng nai jai tee rao rong man bpai prom gan
it’s the lyrics in our hearts that we sing in harmony

เมื่อเธอได้ร้อง ผ่านเสียงดนตรีที่สอดคล้อง
meua ter daai rong paan siang don-dtree tee sot klong
When you can sing through the tune of the music
เป็นบทเพลงที่มีท่วงทำนอง
bpen bot pleng tee mee tuang-tam-nong
it’s the lyrics that have the melody
ให้เราร้อยเรียงกันไป
hai rao roi riang gan bpai
letting us arrange it together

(*, **) x2

และต่อจากวันนี้วันไหน
lae dtor jaak wan nee wan nai
And from today to any day
จะเก็บเวลาที่ดีไว้กับฉัน
ja gep way-laa tee dee wai gap chan
I’ll keep the best times with me
เราได้ร้องเพลงด้วยกัน
rao daai rong pleng duay gan
We can sing this song together
เป็นบทเพลงในใจที่เราร้องมันไปพร้อมกัน
bpen bot pleng nai jai tee rao rong man bpai prom gan
it’s the lyrics in our hearts that we sing in harmony