Scrubb

All posts tagged Scrubb

Title: เก็บมันเอาไว้ / Gep Mun Ao Wai (Keep It)
Artist: Scrubb
Album: SSSSS..!
Year: 2003

(*) วันเวลาเดินทางอย่างช้าๆ
Wun welah dern tahng yahng chah chah
Time slowly passes
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามา
Gee wun mah laeo tee dern kao mah
How many days have happened?
กี่วันมาแล้วที่เดินเข้ามาและออกไป
Gee wun mah laeo tee dern kao mah lae auk bpai
How many days have passed by?

(**) เธอยังคงเดินทางอยู่ใช่ไหม
Tur yung kong dern tahng yoo chai mai
You’re still on a journey, aren’t you?
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามา
Gee kon mah laeo tee dern kao mah
How many people have showed up?
กี่คนมาแล้วที่เดินเข้ามาและจากไป
Gee kon mah laeo tee dern kao mah lae jahk bpai
How many people have come and gone?

(*,**)

(***) อย่าร้อง หากเธออยากรัก
Yah raung hahk tur yahk ruk
Don’t cry, if you want to love
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
Tee dtahng kon koey ruk dtahng kon koey hah
Of when you both were once in love, when you both once found each other
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอดไป
Wun nun ja pahn lae jum leuk dtalaut bpai
Those days will pass and be deep in your memory forever

เธอยังคงรอใครอยู่ใช่ไหม
Tur yung kong ror krai yoo chai mai
You’re still waiting for someone, aren’t you?
สักคนที่รักและคอยห่วงใย
Suk kon tee ruk lae koy huang yai
Someone who will love and care about you
เมื่อใครคนนั้นเขาเดินเข้ามา และจากไป
Meua krai kon nun kao dern kao mah lae jahk bpai
When that someone came and went

(***)

ได้โปรดเถอะอย่าร้อง
Dai bproht tur yah raung
Please don’t cry
หากเธออยากรัก
Hahk tur yahk ruk
If you want to love
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
เก็บมันเอาไว้เรื่องราวดีๆ
Gep mun ao wai reuang rao dee dee
Keep the good memories
ที่ต่างคนเคยรัก ต่างคนเคยหา
Tee dtahng kon koey ruk dtahng kon koey hah
Of when you both were once in love, when you both once found each other
วันนั้นจะผ่าน และจำลึกตลอดไป
Wun nun ja pahn lae jum leuk dtalaut bpai
Those days will pass and be deep in your memory forever

(*,**)

Title: ขอ / Kor (Ask)
English Title: “Only You”
Artist: Scrubb
Album: Club
Year: 2005

โลกใบหนึ่งแม้มันจะโหดร้ายเท่าไหร่
Lohk bai neung mae mun ja hoht rai tao rai
No matter how cruel the world is
จะไม่สดใส มีเพียงความมืดมัวและหม่นหมอง
Ja mai sot sai mee piang kwahm meut mua lae mon maung
It’s not bright, there’s only dimness and darkness
ฉันคนหนึ่งต้องเจอกับอะไรมากมาย
Chun kon neung dtaung jur gup arai mahk mai
I must face a lot of things
ทำให้เสียใจ แต่ไม่เป็นไรสักนิดเลย
Tum hai sia jai dtae mai bpen rai suk nit loey
That make me sad, but it’s perfectly okay

(*) ไม่เคยจะรู้สึก ไม่เคยจะนึกกลัวสิ่งรอบตัว
Mai koey ja roo seuk mai koey ja neuk glua sing raupd tua
I’ll never feel it, I’ll never think of being scared of the things around me
อย่างไรก็ยอมรับมัน
Yahng rai gor yaum rup mun
No matter what, I’ll accept it

(**) (แค่)ขอแค่มีเธอคนนี้ ขอแค่มีเธอเท่านั้น
(Kae) kor kae mee tur kon nee kor kae mee tur tao nun
I just ask to have you, I just ask to have only you
เท่านั้นพอ ไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้น
Tao nun por mai dtaung gahn arai mahk gwah nun
Just that is enough, I don’t need anything more
(แค่)ขอแค่มีเธอกับฉัน (แค่)ขอแค่มีเราเท่านั้น
(Kae) kor kae mee tur gup chun (kae) kor kae mee rao tao nun
I just want it to be you and me, I just want it to be only us
เราสองคน แค่เท่านี้ก็ดียิ่งกว่าเรื่องใด
Rao saung kon kae tao nee gor dee ying gwah reuang dai
Just the two of us, just that is better than anything else

ฉันและเธอถึงเราจะเจอเรื่องราว
Chun lae tur teung rao ja jur reuang rao
Though you and I will face situations
จะหนักหรือเบา แต่เราจะอดทนจนที่สุด
Ja nuk reu bao dtae rao ja aut ton jon tee soot
Be it stressful or gentle, we’ll see them through to the end

(*,**,**)

   

Arranger, Composer, Producer: Torpong Chantabubpha
Arranger, Composer, Producer: Komol Boonpienpol
Producer: Thawatphon Wongbunsiri
Lyricist: Nuchsaree Laohawongpienput

Title: ลึกลึก / Leuk Leuk (Deep)
Artist: Scrubb
Album: [Single]
Year: 2013

ลึกลึก ในใจ ก็รู้กันดี
Leuk leuk nai jai gor roo gun dee
Deep down in our hearts, we know each other well
ทุกๆนาที อาจจะมีเรื่องราว
Took took nahtee aht ja mee reuang rao
Every moment might have stories
ที่ฉันและเธอ ต้องพบและเจอ
Tee chun lae tur dtaung pob lae jur
That you and I must face
วันคืนหมุนไป แต่เรายังใกล้กัน
Wun keun moon bpai dtae rao yung glai gun
The days and nights rotate, but we’re still close

(*) หา ในทุกความรู้สึก ส่วนลึก ในความคุ้นเคย
Hah nai took kwahm roo seuk suan leuk nai kwahm koon koey
I’m searching every emotion, deep down in our familiarity
ที่ยังคงล่องลอยวนอยู่ อยากจะค้นจนเจอ
Tee yung kong laung loy won yoo yahk ja kon jon jur
That’s still floating around, I want to search until I find it

(**) คงเป็นเพราะเวลาที่เราได้ เจอกัน
Kong bpen pror welah tee rao dai jur gun
It might be because of the time that we met
หรือเพราะอารมณ์ที่ทำให้ใจฉันสั่น
Reu pror ahrom tee tum hai jai chun sun
Or because of the feelings that made my heart pound
ภาพเดิมเดิมชัดเจน
Pahp derm derm chut jen
The same old images are clear
และเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผูกพัน
Lae bpen chuang welah tee rao dai pook pun
And it was the time that we had a connection
อย่างน้อยก็มี เธอข้างกาย ฉันเข้าใจ
Yahng noy gor mee tur kahng gai chun kao jai
At least having you by my side, I understand
ไม่ต้องไปสนอะไร (ไม่ว่านานเท่าไร)
Mai dtaung bpai son arai (mai wah nahn tao rai)
There’s no need to care about anything (no matter how long it’s been)
แค่มีเธอและฉันอยู่
Kae mee tur lae chun yoo
There’s just me and you

ลึกลึก บางที คงถึงเวลา
Leuk leuk bahng tee kong teung welah
Deep down, sometimes I think it’s time
พบภาพเก่าเก่า ที่ยังเป็นของเรา
Pob pahp gao gao tee yung bpen kaung rao
To face the old images that still belong to us

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ประภพ ชมถาวร
ทำนอง ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ
เรียบเรียง ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ศิวัช หอมขำ, ประทีป สิริอิสสระนันท์
Producer ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Executive Producer โกมล บุญเพียรผล

Title: คนนี้ / Kon Nee (This Person)
Artist: Scrubb
Album: Kid
Year: 2010

ลองพบกันก่อน จะสายเกินไป
Laung pob gun gaun ja sai gern bpai
Try meeting each other before it’s too late
หากคิดว่าเขานั้นใช่
Hahk kit wah kao nun chai
If you think he’s the one
อย่าเก็บไว้ในใจ คนเดียวเปล่าเปลี่ยวใจ
Yah gep wai nai jai kon diao bplao bpliao jai
Don’t keep in your heart all alone

หากเฉยอยู่ แล้วใครจะรู้อะไร
Hahk choey yoo laeo krai ja roo arai
If you’re nonchalant about it, who would know?
กว่าจะเจอกันไม่ง่าย
Gwah ja jur gun mai ngai
It’s not easy to meet
ที่ตามหามานานสักวันอาจผ่านไป
Tee dtahm hah mah nahn suk wun aht pahn bpai
What you’ve been searching for for so long might pass you by some day

(*) หรือเธอจะเป็นคนเดียว
Reu tur ja bpen kon diao
Will you be the only one
คนที่เฝ้ารอ บางสิ่งที่หาย
Kon tee fao ror bahng sing tee hai
Waiting for something you’re missing?

(**) อาจจะเป็นคนนี้ จะอยู่ตรงตรงนี้
Aht ja bpen kon nee ja yoo dtrong dtrong nee
It might be this person who’ll be right here
มาเติมวันดีๆ ต่อจากนี้ไป
Mah dterm wun dee dee dtor jahk nee bpai
Filling your good days from now on
อาจจะเป็นคนนี้ ถ้าหากเป็นคนนี้
Aht ja bpen kon nee tah hahk bpen kon nee
It might be this person, if it’s this person
โลกที่เคยว่างเปล่า มันไม่เหมือนเดิม
Lohk tee koey wahng bplao mun mai meuan derm
The world that was once empty will be different

ฉันอยากให้เธอลอง
Chun yahk hai tur laung
I want you to try
มองฉันก่อน จะสายเกินไป
Maung chun gaun ja sai gern bpai
Looking at me before it’s too late
หากคิดว่าฉันนั้นใช่
Hahk kit wah chun nun chai
If you think I’m the one
อย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวเปล่าเปลี่ยวใจ
Yah gep wai nai jai kon diao bplao bpliao jai
Don’t keep it in your heart all alone

(*,**)

ถ้าเธออยากจะรู้
Tah tur yahk ja roo
If you want to know

ใครเพียงสักคนที่เธอรัก
Krai piang suk kon tee tur ruk
Someone you love
ใครเพียงสักคนที่เธอฝัน
Krai piang suk kon tee tur fun
Someone you dream of
คนเพียงหนึ่งคนที่เธอนั้นหามานาน
Kon piang neung kon tee tur nun hah mah nahn
The one person you’ve been searching for for so long

(**)
ถ้าเธออยากจะรู้
Tah tur yahk ja roo
If you want to know

Title: เพลงก่อนนอน / Pleng Gaun Naun (A Song Before Bed)
Artist: Scrubb
Album: Club
Year: 2005

คืนวันหนึ่งที่โลกหลับใหล จิตใจฉันว่างเปล่า
Keun wun neung tee lohk lup lai jit jai chun wahng bplao
One night when the world is sleeping, my mind is empty
อยู่กับเสียงเพลงแผ่วเบา
Yoo gup siang pleng paeo bao
Here with the gentle sound of music
ได้แต่คิดถึงบางคนที่แสนจะห่างไกล
Dai dtae kit teung bahng kon tee saen ja hahng glai
I can only miss someone who’s so far away

(*) เพียงไม่นานก็จมลงอยู่ในภวังค์ง่ายดาย
Piang mai nahn gor jom long yoo nai pawung ngai dai
Soon I’ll easily slip into subconsciousness
ราวกับมีอะไรทำให้ฉันเคลิ้มไป
Rao gup mee arai tum hai chun klerm bpai
It’s like something is making me drift off

(**) แต่พอลืมตาก็มองเห็นเธอยืนอยู่ในสายตา
Dtae por leum dtah gor maung hen tur yeun yoo nai sai dtah
But as soon as I open my eyes, I see you standing in my vision
สวยงามเกินกว่าจะอธิบาย
Suay ngahm gern gwah ja attibai
You’re too beautiful for description
แสงพร่างพราย เธอเดินมาใกล้ๆกัน
Saeng prahng prai tur dern mah glai glai gun
The lights are twinkling, you walk close to me
สบตากัน ฉันมองเธออยู่นานเท่านาน
Sop dtah gun chun maung tur yoo nahn tao nahn
Our eyes meet, and I look at you for as long as possible
หัวใจเริ่มสั่น
Hua jai rerm sun
My heart starts to pound
ทุกสิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นมันจริงหรือว่าฝันไป
Took sing tee rao bpen yoo nun mun jing reu wah fun bpai
Is everything we are real or just a dream?

มีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่ทำฉันให้ฝันดี
Mee piang tur kon diao tao nun tee tum chun hai fun dee
Only you give me sweet dreams
หากว่าฝันชัดอย่างนี้
Hahk wah fun chut yahng nee
If my dreams are this clear
ก็อยากจะฝันเพื่อเห็นภาพนั้นตลอดไป
Gor yahk ja fun peua hen pahp nun dtalaut bpai
I want to dream to see that image forever

(*,**,**)

Title: ให้เธอ / Hai Tur (For You)
Artist: Scrubb
Album: ชุดเล็ก / Choot Lek
Year: 2008

ลืมตามองฟ้าวันใหม่ มองไปด้วยใจที่ว่างเปล่า
Leum dtah maung fah wun mai maung bpai duay jai tee wahng bplao
I open my eyes and look at the sky of a new day, I look with an empty heart
ลืมเรื่องร้ายๆ วันเก่า เมื่อวันที่เศร้าได้ผ่านพ้นไป
Leum reuang rai rai wun gao meua wun tee sao dai pahn pon bpai
I’ve forgotten the bad times from the old days, the sad days we went through

(*) ออกเดินทาง ต่างคนผ่านมาด้วยกัน
Auk dern tahng dtahng kon pahn mah duay gun
Going out on a journey, different people pass by together
บางทีอาจมีผิดพลาดกันไป
Bahng tee aht mee pit plaht gun bpai
Sometimes there might be mistakes
บางวันที่ฉันเริ่มท้อมีเธอคอยปลอบใจ
Bahng wun tee chun rerm tor mee tur koy bplaup jai
Some days when I’ve started to get discouraged, I have you comforting me

(**) รู้อยู่ฉันให้เธอทุกอย่าง เมื่อมีเธอร่วมทาง
Roo yoo chun hai tur took yahng meua mee tur ruam tahng
Know that I give you everything when I have you with me
ไม่ว่านานเท่าไร ฉันอยู่ตรงนี้
Mai wah nahn tao rai chun yoo dtrong nee
No matter how long it’s been, I’m right here
แต่ยังน้อยไป จะมีสิ่งดีๆ มากกว่าเดิมทุกที
Dtae yung noy bpai ja mee sing dee dee mahk gwah derm took tee
But it’s still too little, there will be more and more good things every time
และไม่พอแค่นี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ
Lae mai por kae nee kor hai tur jong mun jai
And this isn’t enough, I want you to be certain

ก็เพราะว่าทุกๆ อย่าง ที่เธอให้มามีค่าเพียงใด
Gor pror wah took took yahng tee tur hai mah mee kah piang dai
Because everything that you’ve given me has value
และฉันจะให้ทุกสิ่งเพื่อเธอผู้เดียวต่อจากนี้ไป
Lae chun ja hai took sing peua tur poo diao dtor jahk nee bpai
And I’ll give you everything just for you, from now on

(*,**,**)

มากกว่าเดิมทุกที และไม่พอแค่นี้ ขอให้เธอจงมั่นใจ
Mahk gwah derm took tee lae mai por kae nee kor hai tur jong mun jai
More and more every time, and this isn’t enough, I want you to be certain
มีฉันวันนี้ใครไม่สนใจ อยากให้เธอรู้จะมีแค่สองเรา
Mee chun wun nee krai mai son jai yahk hai tur roo ja mee kae saung rao
You have me today, I don’t care about anyone else, I want you to know there’s only the two of us

Title: ยังจำได้ไหม / Yung Jum Dai Mai (Do You Still Remember?)
English Title: “Remind”
Artist: Scrubb
Album: [Single]
Year: 2019

ยังจำได้ไหม ที่เคยรู้สึก
Yung jum dai mai tee koey roo seuk
Do you still remember how you used to feel?
ยังจำได้ไหม อยากจะถามเธอ
Yung jum dai mai yahk ja tahm tur
Do you still remember? I want to ask you

เวลาเปลี่ยนไป อาจไม่เหมือนก่อน
Welah bplian bpai aht mai meuan gaun
Time changes, it’s not the same
หากเธอลองหลับตา อาจจะค้นเจอ
Hahk tur laung lup dtah aht ja kon jur
If you try closing your eyes, you might find

ว่ายังคงมีเรื่องราวในใจอยู่
Wah yung kong mee reuang rao nai jai yoo
That there’s still memories in you heart
ไม่เคยลืม ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
Mai koey leum mai wah ja nahn kae nai
You’ve never forgotten, no matter how long it’s been

(*) จดจำคืนวันที่ดี มีเธอกับฉัน
Jot jum keun wun tee dee mee tur gup chun
I remember the good times when there was you and me
ให้มันยังคงสวยงาม และจะไม่หายไป
Hai mun yung kong suay ngahm lae ja mai hai bpai
They’re still beautiful and haven’t disappeared
จะรอจนวันที่เรา ได้คืนกลับย้อนมาใหม่
Ja ror jon wun tee rao dai keun glup yaun mah mai
I’ll wait for the day that we can get back together again
บอกกับเธอให้รู้สึก ว่าฉันยังคงคิดถึงเธอ
Bauk gup tur hai roo seuk wah chun yung kong kit teung tur
I’m telling you to let you feel that I still miss you

ดวงดาวกับฟ้า ยืนเคียงข้างกัน
Duang dao gup fah yeun kiang kahng gun
The stars and the sky stand beside each other
ใจเราผูกพัน ไม่ว่าจะนานแค่ไหน
Jai rao pook pun mai wah ja nahn kae nai
Our hearts are connected, no matter how long it’s been

(*,*)

   

Words : กฤษสรัญ จ้องสุวรรณ, ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Music : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, กฤษสรัญ จ้องสุวรรณ, ปกป้อง จิตดี
Arranger : ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Producer : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ปกป้อง จิตดี
Mixed & Mastering : มณฑล ดิลกชวนิศ

Title: ธรรมดา / Tummadah (Ordinary)
English Title: “Everyday”
Artist: Scrubb
Album: [Single]
Year: 2020

เมื่อคุ้นเคย คงทำให้ไม่รู้
Meua koon koey kong tum hai mai roo
When you’re familiar to someone, it can make you unaware
ใกล้เกินไป ก็ทำให้ดูธรรมดา ธรรมดา
Glai gern bpai gor tum hai doo tummadah tummadah
When you’re too close to someone, it can make them seem ordinary, ordinary

ยิ่งคุ้นตา ก็ทำให้ไม่เห็น
Ying koon dtah gor tum hai mai hen
The more used to seeing something you are, it makes you not notice
ทุกเรื่องราวที่มอง ที่เป็นผ่านสายตา ผ่านสายตา
Took reuang rao tee maung tee bpen pahn sai dtah pahn sai dtah
Everything you look at, that passes your sights, passes your sights

เพียงเพราะเราใกล้กัน ทุกวันผ่านพ้นนานา
Piang pror rao glai gun took wun pahn pon nah nah
Just because we were close, every day just kept passing by

(*) สิ่งที่เราคุ้นเคย ล้วนความหมายธรรมดา
Sing tee rao koon koey luan kwahm mai tummadah
The things we’re familiar with are ordinary
บางครั้งคนน้อยคนนั้น มองเห็นคุณค่า
Bahng krung kon noy kon nun maung hen koon kah
Sometimes few people notice the value
กับสิ่งที่อยู่เคียงข้างกัน ดูคล้ายธรรมดา
Gup sing tee yoo kiang kahng gun doo klai tummadah
Of the things beside us that seem ordinary
หากเธอมองเห็นกัน
Hahk tur maung hen gun
If you look at them

แม้มองไกล บางทีก็อ้างว้าง
Mae maung glai bahng tee gor ahng wahng
Even though we’re looking far, sometimes it’s empty
เผลอก้าวไว ก็ลืมใส่ใจที่ข้างทาง ตรงข้างทาง
Plur gao wai gor leum sai jai tee kahng tahng dtrong kahng tahng
If we carelessly move forward, we forget to pay attention to what’s on the side of the road, on the side of the road

เพียงแค่ลองให้เรา ให้ใจได้ใช้เวลา
Piang kae laung hai rao hai jai dai chai welah
Just try giving yourself, giving your heart some time

(*)

อยู่ตรงนี้ทุกเวลา เหนื่อยตอนไหนพักลงมา
Yoo dtrong nee took welah neuay dtaun nai puk long mah
I’m always right here, whenever you’re tired, take a break
จากคนแสนธรรมดา เก็บไว้ให้เธอ
Jahk kon saen tummadah gep wai hai tur
From an average person, I’m saving it for you

(*)

   

เนื้อร้อง : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ประภพ ชมถาวร, ต่อพงศ์ จันทบุบผา
ทำนอง : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ต้องตา จิตดี
เรียบเรียง : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, Machina, ปกป้องจิตดี
โปรดิวเซอร์ : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ปกป้อง จิตดี

Title: ทุกอย่าง / Took Yahng (Everything)
Artist: Scrubb
Album: Sound About
Year: 2000

จะทำทุกๆอย่าง จะทำทุกๆทาง มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า จะเป็นเช่นไร
Ja tum took took yahng ja tum took took tahng mun tum hai chun nun roo dee wah ja bpen chen jai
I’ll do everything, I’ll try every way, it makes me know well how things will be

(*) แม้เธอจะมีใครไม่สำคัญ แค่เพียงเธอมองมาที่ฉัน เท่านั้นก็พอใจอยู่ภายใน
Mae tur ja mee krai mai sumkun kae piang tur maung mah tee chun tao nun gor por jai yoo pai nai
Even if you have someone else, it’s not important, just you looking at me satisfies me inside
แม้เธอจะมีใครไม่สนใจ แม้ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร ไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจ
Mae tur ja mee krai mai son jai mae kwahm bpen jing ja bpen chen rai mai roo kae mee tur yoo nai jai
Even if you have someone else, I don’t care, no matter what reality will be like, I don’t know, I just have you in my heart

(**) จะทำทุกๆอย่าง จะทำทุกๆทาง ให้เธอได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉัน
Ja tum took took yahng ja tum took took yahng hai tur dai roo seuk op oon hua jai bpai gup chun
I’ll do everything, I’ll try every way to get you to feel warmth in your heart with me
แต่เราเพึ่งรู้จัก แค่มองด้วยสายตา มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า จะเป็นเช่นไร
Dtae rao perng roo juk kae maung duay sai dtah mun tum hai chun nun roo dee wah ja bpen chen rai
But us just meeting, just making eye contact makes me know well how things will be

(*,**)

Title: ละคร / Lakorn (Drama)
English Title: “Tales”
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

อยากบอกเธอว่ารู้สึก
Yahk bauk tur wah roo seuk
I want to tell you that what I feel
ลึกลึกในจิตใจ มันเกินอธิบาย
Leuk leuk nai jit jai mun gern attibai
Deep down in my heart is beyond explanation
มันไม่มีความหมาย มากไปกว่านี้
Mun mai mee kwahm mai mahk bpai gwah nee
It’s no more meaningful than this

อยากบอกเธอฉันเสียใจ
Yahk bauk tur chun sia jai
I want to tell you that I’m sorry
คำพูดที่ทำร้าย มันทิ้งบางอย่างไว้
Kum poot tee tum rai mun ting bahng yahng wai
Throw away the words that hurt you
เวลาที่หล่นหาย ผ่านไปเสียที
Welah tee lon hai pahn bpai sia tee
And finally get through the recovery time

(*) ทุกครั้งที่มีความหมาย
Took krung tee mee kwahm mai
Every time that’s meaningful
จะดีจะร้ายมันทำให้ฉันได้เข้าใจ
Ja dee ja rai mun tum hai chun dai kao jai
Be it good or bad, it makes me understand
ทุกทุกความห่วงใย บางคำเปลี่ยนไป
Took took kwahm huang yai bahng kum bplian bpai
Every concern, some words change
บางคนเปลี่ยนแปลง บางทีฉันเหนื่อย
Bahng kon bplian bplaeng bahng tee chun euay
Some people change, sometimes I’m tired
สุดท้ายละครเรื่องนี้จะดีจะร้าย
Soot tai lakorn reuang nee ja dee ja rai
Will this drama have a happy ending?
ทั้งเธอและฉันจะอย่างไร รู้มั๊ย
Tung tur lae chun ja yahng rai roo mai
Do you know how both you and I will end up?
ไม่ต้องอธิบาย เราบอกได้ไหม
Mai dtaung attibai rao bauk dai mai
There’s no need for an explanation, can we tell it?

(**) ต่างคนต่างใจ ต่างความหมายไป
Dtahng kon dtahng jai dtahng kwahm mai bpai
Different people, different hearts, different meanings
ทุกครั้งที่เจอ เราจะเดินข้ามมันไป
Took krung tee jur rao ja dern kahm mun bpai
Every time we must meet, we’ll walk past
สุขใจเปลี่ยนวัน อาจมีทุกข์ใจ
Sook jai bplian wun aht mee took jai
Happiness changes with the days, there might be suffering
รับรู้ความหมายบางอย่าง
Rup roo kwahm mai bahng yahng
Acknowledge the meaning
เหลือแค่เพียงหัวใจ
Leua kae piang hua jai
All that’s left is the heart

(*,**,**,**)

   

Lyric : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ
Composer : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ต่อพงศ์ จันทบุบผา, โกมล บุญเพียรผล
Arranger : โกมล บุญเพียรผล, ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา