Scrubb

All posts tagged Scrubb

Title: ทุกอย่าง / Took Yahng (Everything)
Artist: Scrubb
Album: Sound About
Year: 2000

จะทำทุกๆอย่าง จะทำทุกๆทาง มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า จะเป็นเช่นไร
Ja tum took took yahng ja tum took took tahng mun tum hai chun nun roo dee wah ja bpen chen jai
I’ll do everything, I’ll try every way, it makes me know well how things will be

(*) แม้เธอจะมีใครไม่สำคัญ แค่เพียงเธอมองมาที่ฉัน เท่านั้นก็พอใจอยู่ภายใน
Mae tur ja mee krai mai sumkun kae piang tur maung mah tee chun tao nun gor por jai yoo pai nai
Even if you have someone else, it’s not important, just you looking at me satisfies me inside
แม้เธอจะมีใครไม่สนใจ แม้ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไร ไม่รู้แค่มีเธออยู่ในใจ
Mae tur ja mee krai mai son jai mae kwahm bpen jing ja bpen chen rai mai roo kae mee tur yoo nai jai
Even if you have someone else, I don’t care, no matter what reality will be like, I don’t know, I just have you in my heart

(**) จะทำทุกๆอย่าง จะทำทุกๆทาง ให้เธอได้รู้สึกอบอุ่นหัวใจไปกับฉัน
Ja tum took took yahng ja tum took took yahng hai tur dai roo seuk op oon hua jai bpai gup chun
I’ll do everything, I’ll try every way to get you to feel warmth in your heart with me
แต่เราเพึ่งรู้จัก แค่มองด้วยสายตา มันทำให้ฉันนั้นรู้ดีว่า จะเป็นเช่นไร
Dtae rao perng roo juk kae maung duay sai dtah mun tum hai chun nun roo dee wah ja bpen chen rai
But us just meeting, just making eye contact makes me know well how things will be

(*,**)

Title: ละคร / Lakorn (Drama)
English Title: “Tales”
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

อยากบอกเธอว่ารู้สึก
Yahk bauk tur wah roo seuk
I want to tell you that what I feel
ลึกลึกในจิตใจ มันเกินอธิบาย
Leuk leuk nai jit jai mun gern attibai
Deep down in my heart is beyond explanation
มันไม่มีความหมาย มากไปกว่านี้
Mun mai mee kwahm mai mahk bpai gwah nee
It’s no more meaningful than this

อยากบอกเธอฉันเสียใจ
Yahk bauk tur chun sia jai
I want to tell you that I’m sorry
คำพูดที่ทำร้าย มันทิ้งบางอย่างไว้
Kum poot tee tum rai mun ting bahng yahng wai
Throw away the words that hurt you
เวลาที่หล่นหาย ผ่านไปเสียที
Welah tee lon hai pahn bpai sia tee
And finally get through the recovery time

(*) ทุกครั้งที่มีความหมาย
Took krung tee mee kwahm mai
Every time that’s meaningful
จะดีจะร้ายมันทำให้ฉันได้เข้าใจ
Ja dee ja rai mun tum hai chun dai kao jai
Be it good or bad, it makes me understand
ทุกทุกความห่วงใย บางคำเปลี่ยนไป
Took took kwahm huang yai bahng kum bplian bpai
Every concern, some words change
บางคนเปลี่ยนแปลง บางทีฉันเหนื่อย
Bahng kon bplian bplaeng bahng tee chun euay
Some people change, sometimes I’m tired
สุดท้ายละครเรื่องนี้จะดีจะร้าย
Soot tai lakorn reuang nee ja dee ja rai
Will this drama have a happy ending?
ทั้งเธอและฉันจะอย่างไร รู้มั๊ย
Tung tur lae chun ja yahng rai roo mai
Do you know how both you and I will end up?
ไม่ต้องอธิบาย เราบอกได้ไหม
Mai dtaung attibai rao bauk dai mai
There’s no need for an explanation, can we tell it?

(**) ต่างคนต่างใจ ต่างความหมายไป
Dtahng kon dtahng jai dtahng kwahm mai bpai
Different people, different hearts, different meanings
ทุกครั้งที่เจอ เราจะเดินข้ามมันไป
Took krung tee jur rao ja dern kahm mun bpai
Every time we must meet, we’ll walk past
สุขใจเปลี่ยนวัน อาจมีทุกข์ใจ
Sook jai bplian wun aht mee took jai
Happiness changes with the days, there might be suffering
รับรู้ความหมายบางอย่าง
Rup roo kwahm mai bahng yahng
Acknowledge the meaning
เหลือแค่เพียงหัวใจ
Leua kae piang hua jai
All that’s left is the heart

(*,**,**,**)

   

Lyric : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ
Composer : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ต่อพงศ์ จันทบุบผา, โกมล บุญเพียรผล
Arranger : โกมล บุญเพียรผล, ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา

Title: ม้าหมุน / Mah Moon (Carousel)
English Title: “Afternoon”
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

ดาวนั้นไม่ได้สวยทุกวัน
Dao nun mai dai suay took wun
The stars aren’t beautiful every day
เมื่อดวงจันทร์ลับลา
Meua duang jun lup lah
When the moon sets
มีเมฆหมอกมาบังสายตา
Mee mek mauk mah bung sai dtah
There’s clouds blocking the sight
ฟ้าไม่เป็นเหมือนเคย
Fah mai bpen meuan koey
The sky isn’t like it used to be

(*) ตราบใดที่ท้องนภา
Dtrahp dai tee taung napah
As long as the sky
รอจันทราให้ลอยขึ้นไป
Ror juntrah hai loy keun bpai
Waits for the moon to float back up
เชื่อว่าเธอ จะหมุนวนมาใหม่
Cheua wah tur ja moon won mah mai
I believe that you’ll cycle back again
เธออยู่ไหน ฉันรออยู่
Tur yoo nai chun ror yoo
Where are you? I’m waiting
นานแค่ไหน ก็รออยู่
Nahn kae nai gor ror yoo
However long it’ll be, I’m waiting

ก็ทะเลมีสูงมีต่ำ
Gor talay mee soong mee dtum
The sea has highs and lows
ไม่เคยหวั่นคลื่นลม
Mai koey wun kleun lom
It’s never afraid of the wind
มันก็ยังคงงามน่าชม
Mun gor yung kong ngahm nah chom
It’s still a beautiful sight
สมใจเมื่อพบเจอ
Som jai meua pob jur
It’s pleasing when I see it

(*)

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นเช่นไร
Mai wah wun proong nee bpen chen rai
No matter what tomorrow will be like
ฉันก็สุขใจที่ได้มีเธอ
Chun gor sook jai tee dai mee tur
I’m happy to be able to have you

   

Lyric : ปิยวัฒน์ มีเครือ
Composer : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ปกป้อง จิตดี, ต้องตา จิตดี
Arranger : ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา

Title: ซ่อน / Saun (Hidden)
English Title: “Hide & Seek”
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

ครั้งหนึ่ง แค่คนไม่รู้จัก
Krung neun gkae kon mai roo juk
One time, just someone I didn’t know
เดินสวนกันไป เป็นเหมือนใครคนนึง
Dern suan gun bpai bpen meuan krai kon neung
We walked past each other, you were like someone
ครั้งแรก ที่เราได้พบกัน
Krung raek tee rao dai pob gun
The first time that we met
ให้ความสำคัญ เมื่อคืนวันเปลี่ยนไป
Hai kwahm sumkun meua keun wun bplian bpai
Gave me importance when the days and nights changed

(*) ความรู้สึกที่หายไป
Kwahm roo seuk tee hai bpai
The feelings that disappeared
ความงดงามที่เคยทิ้งมันไป
Kwahm ngot ngahm tee koey ting mun bpai
The beauty that was once thrown away
อาจมีความหมาย
Aht mee kwahm mai
Might be meaningful

(**) ปล่อยใจให้ลอย ลอยพ้นความจริงทุกอย่าง
Bploy jai hai loy loy pon kwahm jing took yahng
Let your heart float, float past every truth
เธออาจจะเจอความรักดีดีที่สวยงาม
Tur aht ja jur kwahm ruk dee dee tee suay ngahm
You might find a beautiful love
ไม่มีใครรู้ บางสิ่งที่ตามหามาแสนนาน
Mai mee krai roo bahng sing tee dtahm hah mah saen nahn
No one knows, some things that we’ve searched for for so long
ซ่อนอยู่ ในทุกวันที่เดินผ่าน
Saun yoo nai took wun tee dern pahn
Are hidden in every day that we walk past

ครั้งหนึ่ง ที่คนไม่รู้จัก
Krung neung tee kon mai roo juk
One time, that the people who didn’t know each other
ได้ใช้เวลา ความชินชาเปลี่ยนไป
Dai chai welah kwahm chin chah bplian bpai
Spent some time together, and indifference changed

(*,**)

ฉันซ่อนอยู่ แค่เธอไม่มองผ่าน
Chun saun yoo kae tur mai maung pahn
I’m hiding, just don’t look past me

   

Lyric : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ
Composer : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ปกป้อง จิตดี
Arranger : ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา

Title: ยังอยู่ / Yung Yoo (Still Here)
English Title: “Wind”
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

ก่อน ที่เราสองคนต้องจาก
Gaun tee rao saung kon dtaung jahk
Before the two of us must separate
อยาก ฝากวันและคืนเหล่านี้
Yahk fahk wun ale keun laeo nee
I want to leave you with these days and nights

(*) ดาวล้านหมื่นคงมี
Dao lahn meun kong mee
There’s probably millions of stars
ดวงที่เราได้เคยนั่งมองมัน
Duang tee rao dai koey nung maung mun
The stars that we once sat looking at

(**) อยาก ให้เธอฝันดี
Yahk hai tur fun dee
I want you to have sweet dreams
หาก ในวันที่เราไกลห่างกัน
Hahk nai wun tee rao glai hahng gun
If we’re far apart
ให้เธอได้มอง ดาวดวงนั้น
Hai tur dai maung dao duang nun
I want you to look at those stars
ให้รู้ว่าฉัน ยังอยู่
Hai roo wah chun yung yoo
I want you to know that I’m still here

ฝาก บอกกับสายลมโชยอ่อน
Fahk bauk gup sai lom choy aun
I’ll tell the gentle wind
ก่อน ส่งเธอเข้านอนคืนนี้
Gaun song tur kao nahn keun nee
Before sending you to sleep tonight

(*,**,**)

(***) ไม่ว่าต้องพบหรือต้องจาก
Mai wah dtaung pob reu dtaung jahk
No matter what you must face or must lose
ไม่ว่าจะใกล้หรือจะห่าง
Mai wah ja glai reu ja hahng
No matter if we’re close or far
มีเพียงคำนี้ที่จะฝาก
Mee piang kum nee tee ja fahk
I just have these words that I leave
ขอให้ถึงเธอ
Kor hai teung tur
I hope they reach you

(***)

   

Lyric: ปิยวัฒน์ มีเครือ, ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Composer: ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา, โกมล บุญเพียรผล, ต้องตา จิตดี
Arranger: ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา

Title: ทิ้งตัว / Ting Dtua (Leave Yourself)
English Title: “Universe”
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

มีเรื่องราวที่ผ่านมา มีน้ำตาที่ผ่านไป
Mee reuang rao tee pahn mah mee numd tah tee pahn mah
There are stories that have passed, there’s tears that have passed
มีเส้นทางที่บอกว่ามันยังไกล
Mee sen tahng tee bauk wah mun yung glai
There’s a path that I’m told is still long

(*) ถ้าเหนื่อยก็พัก ถ้าหนักก็วางมันลง
Tah neuay gor puk tah nuk gor wahng mun long
If you’re tired, then rest, if you’re stressed, take a breather
(ทิ้งมันไว้ที่ตรงนี้)
(Ting mun wai tee dtrong nee)
(Leave it right here)
หลบไปสักพัก บอกใจว่าพอกันที
Lup bpai suk puk bauk jai wah por gun tee
Take a break, tell your heart that you’ve had enough

(**) ทิ้งตัวไปในจักรวาล ทิ้งตัวไปที่ดาวอังคาร
Ting dtua bpai nai jukkrawahn ting dtua bpai tee dao ungkahn
Leave yourself to the universe, leave yourself to Mars
ทิ้งโลกที่เคยอยู่มานาน ไอ้เรื่องเมื่อวานขอทิ้งมันไป
Ting lohkk tee koey yoo mah nahn ai reuang meua wahn kor ting mun bpai
Leave behind the world you once lived in for so long, throw away the problems of yesterday

(***) ทิ้งตัวลงแล้วปล่อยเวลา ทิ้งเรื่องราวให้ผ่านเราไป
Ting dtua long laeo bploy welah ting reuang rao hai pahn rao bpai
Let yourself go with the time, leave the memories to pass us by
ทิ้งมันไว้อย่างนั้น จะลอยออกไปให้ไกลสุดจักรวาล
Ting mun wai yahng nun ja loy auk bpai hai glai soot jukkrawahn
Leave it like that, we’ll float far out to the ends of the earth

เรานั้นคงไม่ต่างกัน มีทุกวันที่ต่างไป
Rao nun kong mai dtahng gun mee took wun tee dtahng bpai
We’re the same, each day is different
เจอเรื่องราวร้ายดีก็ทนกันไป
Jur reuang rao rai dee gor ton gun bpai
Whether we meet good or bad situations, we endure them

(*,**,***,**,***)

   

Lyric : ปิยวัฒน์ มีเครือ
Composer : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ต่อพงศ์ จันทบุบผา, โกมล บุญเพียรผล
Arranger : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ศิวัช หอมขำ, ปกป้อง จิตดี

Title: ดวงตะวัน / Duang Dtawun (Sunny Day)
Artist: Scrubb ft. Win Sirivongse (วิน ศิริวงศ์)
Album: Season
Year: 2018

ผ่านเรื่องราว สวยงามกันมามากมายด้วยกัน
Pahn reuang rao suay ngahm gun mah mahk mai duay gun
We’ve had a lot of beautiful stories together
ผ่านหนทาง จะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญ
Pahn hon tahng ja glai kae nai gor mai sumkun
Continuing down the road, it’s not important how far it’ll be

(*) คำบางคำ เธอทำให้คนนั้นเปลี่ยน
Kum bahng kum tur tum hai kon nun bplian
With some words, you can change people
คืนบางคืน ก็อาจจะมีความหมายเมื่อ
Keun bahng keun gor aht ja mee kwahm mai meua
Some nights might be meaningful when
คนบางคน เติมเต็มหัวใจ
Kon bahng kon dterm dtem hua jai
Someone fills your heart
เปลี่ยนให้ตัวฉัน ไม่เป็นเหมือนเก่า
Bplian hai dtua chun mai bpen meuan gao
Changing me and making me different

(**) แม้โลกทั้งใบนั้น จะไม่มีดาว
Mae lohk tung bai nun ja mai mee dao
Even though that world won’t have any stars
แสงดวงตะวันอาจ ไม่มีความหมาย
Saeng duang dtawun aht mai mee kwahm mai
The sunlight might not have any meaning
และแม้โลกทั้งใบนี้จะไม่มีใคร
Lae mae lohk tung bai nee ja mai mee krai
And even if this world doesn’t have anyone
ให้เธอมองกลับมาฉันนั้นจะยืนข้างเธอ
Hai tur maung lgup mah chun nun ja yeun kahng tur
I want you to look back at me, I’ll be standing next to you

ผ่านเม็ดทราย หลายพันที่เธอไม่เคยนับมัน
Pahn met sai lai pun tee tur mai koey nup mun
We’ve passed by thousands of grains of sand that you never count
ผ่านแสงไฟ ผู้คนมากมายร้อยพัน ไม่สนใจ
Pahn saeng fai poo kon mahk mai roy pun mai son jai
We’ve passed by the lights of hundreds of thousands of people, but I don’t care

(*,**,*,**,**)

   

Lyric: ธันวา บุญสูงเนิน, ปิยวัฒน์ มีเครือ
Composer: ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Arranger: ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา

Title: ฤดู / Reudoo (SEASON)
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

ฤดู หมุนเวียนกันไปจนนับไม่ได้
Reudoo moon wian gun bpai jon nup mai dai
The seasons turn by until they can’t be counted
สวนทางกันเลยกับหัวใจ
Suan tahng gun loey gup hua jai
The heart is the opposite
ที่ยังเป็นอย่างเดิม
Tee yung bpen yahng derm
It’s still the same

ฤดู สอนฉันให้รอให้รับรู้ได้
Reudoo saun chun hai ror hai rup roo dai
The seasons have taught me to wait and realize
ย้ำเตือนให้จำว่าหัวใจ
Yum dtuean hai jum wah hua jai
Reminding me to remember that my heart
นั้นมีไว้ให้เธอ
Nun mee wai hai tur
Is saved for you

(*) กี่วันที่ต้องตื่น กี่คืนที่เสียไป
Gee wun tee dtaung dteun gee keun tee sia bpai
However many days I’ve had to wake up, however many nights I’ve wasted
แต่มันก็ทำให้รู้ว่าฉัน
Dtae mun gor tum hai roo wah chun
They’ve made me know that I
ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไร
Mai koey bplian bplaeng arai
Have never changed a thing

(**) เธอไม่ต้องรู้หรอก เธอไม่ต้องเข้าใจ
Tur mai dtaung roo rauk tur mai dtaung kao jai
You don’t have to know, you don’t have to understand
แค่ลองมาเดินด้วยกันท่ามกลาง
Kae laung mah dern duay gun tahm glahng
Just try walking with me in the middle
ฤดูที่มันเปลี่ยนไป
Reudoo tee mun bplian bpai
Of the changing seasons

(***) (ทุกฤดู) ฝนที่ทำให้ชุ่มฉ่ำ
(Took reudoo) fon tee tum hai choom chum
(Every season) The rain that makes it humid
(ทุกฤดู) หนาวเท่าไหร่ก็มีฉัน
(took reudoo) Nao tao rai gor mee chun
(Every season) However cold it gets, you have me
(ทุกฤดู) ร้อนก็ทนไปด้วยกัน
(Took reudoo) raun gor ton bpai duay gun
(Every season) If it’s hot, we’ll endure it together

(****) (ทุกฤดู) แม้เวลาจะหมุนไป
(Took reudoo) mae welah ja moon bpai
(Every season) Even though time goes by
(ทุกฤดู) แม้อะไรจะเปลี่ยนผัน
(Took reudoo) Mae arai ja bplian pun
(Every season) Even though things will change
(ทุกฤดู) แม้ต้องรอไปทุกวัน
(Took reu doo) mae dtaung ror bpai took wun
(Every season) Even if I must wait every day

(*,**,***,****)

   

Lyric : ปิยวัฒน์ มีเครือ
Composer : ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Arranger : ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา

Title: รู้สึก / Roo Seuk (Feel)
English Title: “Diary”
Artist: Scrubb
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ก่อนเธอหลับตา ก่อนลมจะพัดพา
Gaun tur lup dtah gaun lom ja put pah
Before you close your eyes, before the wind blows
ในคืนที่ฟ้า ท่ามกลางหมู่ดาวเรายังร้องเพลง
Nai keun tee fah tahm glahng moo dao rao yung raung pleng
During the nights that the sky is filled with stars, I’m still singing a song
เดินไปด้วยกัน ปล่อยวันให้พ้นไป
Dern bpai duay gun bploy wun hai pon bpai
Walk with me, release the day and let it pass by
แม้ว่านานเท่าไหร่ ก็ยังบรรเลง
Mae wah nahn tao rai gor yung bunleng
No matter how long it’s been, I’m still making music

เพราะวัน ที่เราเริ่มเดิน เราต่างมี
Pror wun tee rao rerm dern rao dtahng mee
Because we each have a day that we started to move forward
เพราะเธอ ที่ยังมั่นใจ ยังจับมือ
Pror tur tee yung mun jai yung jup meu
Because you who is still certain is still holding my hand
แม้ในวันที่มองไม่เห็นทาง
Mae nai wun tee maung mai hen tahng
Even during the days that I can’t see the way

(*)

(**) ทุกความทรงจำยังคงสวยงาม
Took kwahm song jum yung kong suay ngahm
Every memory is still beautiful
แม้มันเลือนลางยังคงรู้สึก
Mae mun leuan lahng yung kong roo seuk
Even if it fades away, we still feel it

พักกาย ถ้าเธอเริ่มเหนื่อย ในสิ่งใด
Puk gai tah tur rerm neuay nai sing dai
Rest if you’re starting to get tired of anything
พักใจ ในวันที่อ่อน จวนหมดแรง
Puk jai nai wun tee aun juan mot raeng
Rest your heart when you’re weak and nearly out of strength
ขอเพียงจำว่ามีวันนั้นอยู่
Kor piang jum wah mee wun nun yoo
I only ask to remember that we had that day

(*,**)

   

เนื้อร้อง : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, ต่อพงศ์ จันทบุบผา, โกมล บุญเพียรผล
ทำนอง : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ปกป้อง จิตดี, ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ
เรียบเรียง : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ปกป้อง จิตดี
Executive Producer : โกมล บุญเพียรผล
Producer : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, โกมล บุญเพียรผล
Co-Producer : ปกป้อง จิตดี

Title: ทุกวัน / Took Wun (Every Day)
English Title: “If”
Artist: Scrubb
Album: [Single]
Year: 2017

ใครบางคนที่ทำให้เราฝัน
Krai bahng kon tee tum hai rao fun
Someone who makes us dream
ใครบางคนที่ทำให้เรานั้นสุขในใจ อุ่นในใจ
Krai bahng kon tee tum hai rao nun sook nai jai oon nai jai
Someone who makes us happy and warm inside

คนคนนึงที่เกินกว่าความหมาย
Kon kon neung tee gern gwah kwahm mai
One person who means more than anything
คนคนนึงที่ทำให้เรานั้นอยากจะเดินด้วยกันนานนาน
Kon kon neung tee tum hai rao nun yahk ja dern duay gun nahn nahn
One person who makes us want to be with them for a long time

(*) ใครคนนั้นที่จะได้เจอ และวันนี้รออยู่เสมอ
Krai kon nun tee ja dai jur lae wun nee ror yoo samur
That someone whom I’ll find, and today I’m always waiting

(**) ทุกวันถ้าฉันมีเธอ
Took wun tah chun mee tur
If I had you every day
แค่นั้นความฝันจะยังอยู่
Kae nun kwahm fun ja yung yoo
Just that would keep my dreams alive
ทุกวันถ้าฉันมีเธอจับมือ
Took wun tah chun mee tur jup meu
If I had you holding my hand every day
เราจะกอดกันไว้
Rao ja gaut gun wai
We’d hug each other
ทุกวันถ้าฉันมีเธอ
Took wun tah chun mee tur
If I had you every day
ทุกความเจ็บช้ำจะเลยผ่าน
Took kwahm jep chum ja loey pahn
I’d get through every hardship
มองเห็นวันดีดี (ชีวิตคงพอดี)
Maung hen wun dee dee (cheewit kong por dee)
I’d see good days (life would be just right)
เพียงแค่ฉันมีเธอ
Piang kae chun mee tur
If I just had you

ใครคนนึงจะทำให้มองเห็น
Krai kon neung ja tum hai maung hen
Someone who makes us see
วันเวลาที่ดีที่เป็นที่ผ่านกันมาให้จดจำ
Wun welah tee dee tee bpen tee pahn gun mah hai jot jum
The good days that we’ve had together, making us remember

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ
ทำนอง : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, โกมล บุญเพียรผล, ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ
เรียบเรียง : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ปกป้อง จิตดี
Executive Producer : โกมล บุญเพียรผล
Producer : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ธวัชพนธ์ วงศ์บุญศิริ, โกมล บุญเพียรผล
Co-Producer : ปกป้อง จิตดี
Mixed & Mastering : รวินท์ สามะสุทธิ

   
Does Scrubb ever come out with a bad song? There’s something so addictingly soothing about their voices and signature style. I also like how the music video gives the song a little more depth, showing that even though there’s a lot of teasing, competition, and headbutting, it’s still a good relationship and both of them enjoy being in it. As someone who banters and plays similar jokes with my husband, I can relate that even though I hate him sometimes (especially when I’m imagining all the ways he might be plotting to get back at me like in this MV haha), he makes my life just right 🙂