Sai R-Siam

All posts tagged Sai R-Siam

Title: รักเล็กๆ กับเด็กโง่ / Ruk Lek Lek Gup Dek Ngoh (A Little Love and a Stupid Kid)
Artist: Sai R-Siam
Album: [Single]
Year: 2012

อยู่กับคำซ้ำเดิม เดิม ที่ได้ฟังแล้วดูดี
Yoo gup kum sum derm derm tee dai fung lae doo dee
Here with the same old words that I’ve heard and that seemed good
แม้มันไม่เคยจะมี สักนาทีที่จริงใจ
Mae mun mai koey ja mee suk nahtee tee jing jai
Even though the’ll never be sincere for a minute
กับคำที่เธอพูดมา ว่ารักฉันกว่าใคร
Gup kum tee tur poot mah wah ruk chun gwah krai
With the words you said that you loved me more than anyone
เก็บมาจำฝังใจแต่คำนี้
Gep mah jum fung jai dtae kum nee
I keep them imprinted in my heart, just these words

หลอกกันไปได้วัน วันไม่มีคนร้องโวยวาย
Lauk gun bpai dai wun wun mai mee kon raung woy wai
I can deceive myself daily, no one calls me out on it
ให้ทำได้ตามแต่ใจ ไม่เป็นไรนะคนดี
Hai tum dai dtahm dtae jai mai bpen rai na kon dee
Let me be able to follow my heart, it’s okay, sweetie
ที่อยู่ที่ยอมที่รอ ก็เพราะรักที่มี
Tee yoo tee yaum tee ror gor pror ruk tee mee
I stay, I consent, I wait because of the love I have
อยู่เป็นแฟนแสนดีตลอดมา
Yoo bpen faen saen dee dtalaut mah
I’ve always been a wonderful girlfriend

(*) แค่เธอบอกว่ารักเล็ก เล็ก รักนะเด็กโง่
Kae tur baukw ah ruk lek lek ruk na dek ngoh
Just say you love me a little, you love this stupid kid
หัวใจมันก็พองโต แม้จะมีน้ำตา
Hua jai mun gor paung dtoh mae ja mee num dtah
My heart is growing, though I have tears
ถึงเธอหลอกแต่ฉันก็รัก ขอเพียงเธอมาหา
Teung tur lauk dtae chun gor ruk kor piang tur mah hah
Though you deceive me, I love you, I just want you to come see me
ฉันยินยอมสัญญา เป็นเด็กโง่ของเธอจนตาย
Chun yin yaum sunyah bpen dek ngoh kaung tur jon dtai
I’m willing to promise to be your stupid kid until the day I die

จะเป็นคนที่รอคอย ไม่ให้เธอต้องรำคาญ
Ja bpen kon tee ror koy mai hai tur dtaung rumkahn
I’ll be the person who waits for you, I won’t annoy you
ขอเพียงได้ยืนตรงนั้น ไม่สำคัญว่ายังไง
Kor piang dai yeun dtrong nun mai sumkun wah yung ngai
I just want to stand right there, how isn’t important
ในแต่ละทีที่ทน เจ็บไม่ถึงขาดใจ
Nai dtae la tee tee ton jep mai teung kaht jai
Every time I endure it, the pain doesn’t kill me
แต่มันทนไม่ไหว ถ้าขาดเธอ
Dtae mun ton mai wai tah kaht tur
But I wouldn’t be able to bear it if I was without you

(*)

ฉันยินยอมสัญญา เป็นเด็กโง่ของเธอจนตาย
Chun yin yaum sunyah bpen dek ngoh kaung tur jon dtai
I’m willing to promise to be your stupid kid until the day I die

Title: ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ / Kor Kaup Koon Mah Na Tee Nee (Thank You For Coming)
Artist: Sai R-Siam
Album: [Single]
Year: 2011

อาการไม่คุ้นเลย เคยได้เป็นที่ไหน
Ahgahn mai koon loey koey dai bpen tee nai
I’m not used to these symptoms, when have I ever had them?
ไม่เคยแอบมองหน้าใครได้ทั้งวัน
Mai koey aep maung nah krai dai tung wun
I’ve never been able to peek at anyone all day
อารมณ์แบบรักเอย เคยไม่รู้จักมัน
Ahrom baep ruk oey koey mai roo juk mun
I’ve never been familiar with being lovestruck
เธอทำให้มีแบบที่หวาน จนฝันละเมอ
Tur tum hai mee baep tee wahn jon fun lamur
You make me have it so easily, I’m daydreaming

(*) อบอุ่นเวลาสบตาใส ใส
Op oon welah sop dtah sai sai
I’m warm when I look in your eyes
อบอุ่นหัวใจเพราะมีเธอ
Op oon hua jai pror mee tur
My heart is warm because I have you
สิ่งดี ดีที่ความรักนำทางให้เจอ
Sing dee dee tee kwahm ruk num tahng hai jur
The good things that love has led to me
ฉันมีคำบอกเธอ ที่มันออกจากหัวใจ
Chun mee kum bauk tur tee mun auk jahk hua jai
I have something to tell you, that comes from my heart

(**) ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณเธอนะที่รัก
Kor kaup koon mah na tee nee kor kaup koon tur na tee ruk
Thank you for coming, thank you, sweetie
รัก รักมาก รับรู้ว่ารักได้ ขอขอบคุณที่มาจากฝัน
Ruk ruk mahk rup roo wah ruk dai kor kaup koon tee mah jahk fun
I love you so much, I’ve realized that I love you, thank you for coming from my dream
มาแต่งเติมคืนวัน และชีวิตฉันใหม่
Mah dtaeng dterm keun wun lae cheewit chun mai
Coming and decorating my days and nights and my new life
ให้เธอช่วยรักตลอดไป จะได้ไหมคนดี
Hai tur chuay ruk dtalaut bpai ja dai mai kon dee
Can you please love me forever, darling?

มีเราแค่สองคน บนโลกกลมใบน้อย
Mee rao kae saung kon bon lohk glom bai noy
There’s only the two of us on this small world
เพียงใจกับใจล่องลอย ทุกพื้นที่
Piang jai gup jai laung loy took peun tee
Just a heart and a heart floating everywhere
มีเธอกอดฉันไว้ ให้ได้รู้สึกดี
Mee tur gaut chun wai hai dai roo seuk dee
Having you hugging me makes me feel good
แต่ก่อนไม่เคยอุ่นอย่างนี้ จนฉันพบเธอ
Dtae gaun mai koey oon yahng nee jon chun pob tur
I’ve never been warm like this before until I met you

(*,**,**)

Title: บันไดสวรรค์ / Bun Dai Sawun (Stairway to Heaven)
Artist: Sai R-Siam
Album: ยังรักกันเหลยหม้าย / Yung Ruk Gun Lai Mai
Year: 2010

น้ำค้างพร่างพรายหยดปลายผม ผสมกับหยดน้ำตา
Num kahng prahng prai yot bplai pom pasom gup yot num dtah
The sparkling dew drops on the tips of my hair mix with the tear drops
หลั่งรินลงไปรดปลายใบหญ้า ค่ำคืนที่ฟ้าหม่นหมอง
Lung rin long bpai rot bplai bai yah kum keun tee fah mon maung
Pouring down over the tips of the grass, the night the sky is sad
ที่เดิมที่เคยสร้างความทรงจำ งดงามระหว่างเราสอง
Tee derm tee koey sahng kwahm song jum ngot ngahm rawahng rao saung
The same place we once created memories, the beauty between the two of us
บัดนี้เหลือใจดวงเดียวร่ำร้องเรียกหา
But nee leua jai duang diao rum raung riak hah
Now there’s only one one heart remaining, requesting

(*) โกรธเคืองด้วยเรื่องใด จึงจากไปไม่แลหลัง
Groht keuang duay reuang dai jeung jahk bpai mai lae lung
You were angry about something, so you left and never looked back
หรือเธอมีสิ่งที่หวังอยู่โค้งขอบฟ้า
Reu tur mee sit tee wung yoo kohng kaup fah
Or were the things you desired at the end of the horizon?
หากว่าไปไม่ถึง เหนื่อยหมดแรงอ่อนล้า
Hahk wah bpen mai teung neuay mot raeng aun lah
If you don’t reach it, and you get tired and run out of strength
อิงสายรุ้งกลับมาหาฉัน
Ing sai roong glup mah hah chun
Rest against the rainbow, then come back and find me

(**) กลับมาเถิดที่รักนอนพักหนุนตักคนเดิม
Glup mah turt tee ruk naun puk noon dtuk kon derm
Come back, sweetheart, sleep against your old lover
มีกำลังใจช่วยเสริมเพื่อเติมต่อฝัน
Mee gumlung jai chuay serm peua dterm dtor fun
You have my support to help reinforce you and add to your dreams
ไม่คิดจะยื้อจะรั้งจะขอร้องเธอให้อยู่กับฉัน
Mai kit ja yeu ja rung ja kor raung tur hai yoo gup chun
I wouldn’t think of holding you back or asking you to stay with me
หวังเพียงให้เธอเข้าใจในโลกความจริงสักวัน บันไดสวรรค์ไม่เคยมี
Wung piang hai tur kao jai nai lohk kwahm jing suk wun
I only hope that you’ll understand the reality of the world some day and the stairway to heaven that will never exist

น้ำค้างแห้งหายจากปลายผม เมื่อยามสายลมพัดมา
Num kahng haeng hai jahk bplai pom meua yahm sai lom put mah
The dew drops dry from the tips of my hair when the wind blows
ดวงดาวหลับใหลไร้เงาจันทรา น้ำตาเจ้าเอ๋ยไม่จากจร
Duang dao lup lai rai ngao jun rah num dtah jao oey mai jahkkajun
The stars sleep without the reflection of the moon, my tears won’t leave me
ห่วงใยคนไกลที่เคยรักมั่น ห่างกันเหมือนใจจะขาดรอน
Huang yai kon glai tee koey ruk mun hahng gun meuan jai ja kaht raun
I’m concerned for the person far away whom I once securely loved, being separated is like my heart will die
ลืมแล้วคำยืนยันวันก่อนจะย้อนมา
Leum laeo kum yeun yun wun gaun ja yaun mah
You’ve forgotten the guarantee from the days before that you’d come back

(*,**)

Title: ผู้ชายขี้งอน / Poo Chai Kee Ngaun (Peevish Man)
Artist: Sai R-Siam
Album: ยังรักกันเหลยหม้าย / Yung Ruk Gun Lai Mai
Year: 2010

อย่างอนเลยนะที่น้องมาเพื่อจะง้อ
Yah ngaun loey na tee naung mah peua ja ngor
Don’t pout that I came to reconcile
ที่ให้พี่รอเป็นชั่วโมงรถมันติด
Tee hai pee ror bpen chua mohng rot mun dtit
That I made you wait for an hour, there was traffic
ก็เลือกรองเท้าเข้าชุดกันนานไปนิด
Gor leuak raung tao kao choot gun nahn bpai nit
I took a little too long to choose shoes that matched my outfit
ก็มัวแต่คิดว่าต้องทำผมยังไง
Gor mua dtae kit wah dtaung tum pom yung ngai
I was obsessed with figuring out how to style my hair

(*) ที่นานเพราะอยากให้ประทับใจ
Tee nahn pror yahk hai bpratup jai
It was a long time because I wanted to impress you
ต้องดูดีหน่อยเดินควงพี่ชาย
Dtaung doo dee noy dern kuang pee chai
I just look good when walking with my big brother
อย่างอนได้ไหม ได้ไหม ได้ไหม น้องมาง้อ
Yah ngaun dai mai dai mai dai mai naung mah ngor
Don’t pout, okay? Okay? Okay? I came to reconcile

(**) ผู้ชายขี้งอน น้องสาวมาง้อ
Poo chai kee ngaun naung sao mah ngor
You’re a peevish man, I came to reconcile
หน้างอ ไม่หล่อ เดี๋ยวดูแก่ไว
Nah ngor mai lor diao doo gae wai
Your frown isn’t handsome, you look old
ผู้ชายขี้งอน อ่อนนอกแข็งใน น่ารักจะตาย
Poo chai kee ngaun aun nauk kaeng nai nah ruk ja dtai
You’re a peevish man, weak on the outside, strong inside, and cute to death
เลิกงอนได้ไหม ได้ไหม ได้ไหม น้องมาง้อ
Lerk ngaun dai mai dai mai dai mai naung mah ngor
Stop pouting, okay? Okay? Okay? I came to reconcile

อย่างอนได้ไหม ช่วยเข้าใจน้องสักนิด
Yah ngaun dai mai chuay kao jai naung suk nit
Don’t pout, okay? Please understand me a little
ตั้งใจมาง้อ ให้พี่รอรู้ว่าผิด
Dtung jai mah ngor hai pee ror roo wah pit
I intended to reconcile, I know it was wrong to make you wait
ที่แต่งตัวสวย ให้พี่ช่วยคิดสักนิด
Tee dtaeng dtua suay hai pee chuay kit suk nit
I dressed prettily to make you think a little
พี่ลองไปคิดดูซิน้องทำเพื่อใคร
Pee laung bpai kit doo si naung tum peua krai
Try and think who I did this for

(*,**,*,**,**)

Title: ไม่งามที่ตัวชัวร์ที่ใจ / Mai Ngahm Tee Dtua Sure Tee Jai (It’s Not Beautiful That I’m Confident)
Artist: Sai R-Siam
Album: ยังรักกันเหลยหม้าย / Yung Ruk Gun Lai Mai
Year: 2010

น้องกลับเป็นคนเดิมละ ไม่เอาไม่ยอมล่ะพี่ชาย
Nong glup bpen kon derm la mai ao mai yaum la pee chai
I went back to being the same, I don’t wand and refuse an older brother
ทนตามใจพี่ไม่ได้ จะให้ต้องแนวละต้องเปรี้ยว
Ton dtahm jai pee mai dai ja hai dtaung naew la dtaung bpriao
I can’t endure your desires to have me be stylish and glamorous
ไม่ต้องโชว์ขนาดนั้น ส่วนเว้าส่วนโค้งมีนิดเดียว
Mai dtaung show kanaht nun suan wao suan kohng mee nit diao
I don’t have to show that much, I only have a little bit of a body
เชียร์ให้น้องนุ่งสายเดี่ยว มันเสียวทุกทีที่ก้มเงย
Cheer hai naung noong sai diao mun siao took tee tee gom ngoey
You encourage me to wear skimpy clothes, it hurts every time I bend over and look up

(*) ยอมมาตั้งนานพี่ชายรู้ไหม ยังไม่ได้เป็นตัวเองบ้างเลย
Yaum mah dtung nahn pee chai roo mai yung mai dai bpen dtua eng bahng loey
Do you know I’ve consented to this for a long time, big brother? I still can’t be myself
หรือว่าพี่รักไม่ลงที่น้องมันเชย บอกมาเลยให้รู้กัน
Reu wah pee ruk mai long tee naung mun choey bauk mah loey hai roo gun
Do you not love me when I’m unfashionable? Tell me and let me know

แม่ให้มาก็แค่เนี้ย จะโชว์อะไรล่ะพี่ชาย
Mae hai mah gor kae nia ja show arai la pee chai
This is all mother gave me, what am I showing, big brother?
คนโลโซไม่มักง่าย ไม่ชอบเอาใจพวกหูดำ
Kon lo-so mai muk ngai mai chaup ao jai puak hoo dum
Low-class people aren’t careless, they don’t like trying to please creeps
ผมก็ทรงประมาณเนี้ย ก็หวีไปตามยถากรรม
Pom gor song bpramahn nia gor wee bpai dtahm tah gum
My hair is already styled; I brush it and leave it up to fate
เป็นตัวเองทุกเช้าค่ำ ถ้ารักไม่ลงก็ไปเลย
Bpen dtua eng took chao kum tah ruk mai long gor bpai loey
I’m myself every morning and night, if you don’t love that, then leave

(*)

(**) หน้าตาอย่างเงี้ย จะเอามั้ย แต่งตัวอย่างเงี้ย จะเอามั้ย
Nah dtah yahng ngia ja ao mai dtaeng dtua yahng ngia ja ao mai
Would you want someone who looked like this? Would you want someone who was made up like this?
ไม่งามที่ตัว แต่ชัวร์ที่ใจเท่านั้น
Mai ngahm tee dtua dtae sure tee jai tao nun
It’s not beautiful that I’m only confident with myself
ก็เป็นอย่างเงี้ย จะเอามั้ย
Gor bpen yahng ngia ja ao mai
Would you want it if it was like this?
หนักไปกว่าเนี้ยก็อย่าฝัน ถ้ารัก รักกันต้องเข้าใจ
Nuk bpai gwah nia gor yah fun tah ruk ruk gun dtaung kao jai
It’s more serious than this, don’t go dreaming, if you love, love me, you must understand

(*,**)

Title: ความคิดถึงไปไม่ถึง / Kwahm Kit Teung Bpai Mai Teung (My Thoughts of You Don’t Reach You)
Artist: Sai R-Siam
Album: ยังรักกันเหลยหม้าย / Yung Ruk Gun Lai Mai
Year: 2010

ความคิดถึงที่ไปไม่ถึง มันทรมานเพียงไหน
Kwahm kit teung tee bpai mai teung mun toramahn piang nai
My thoughts of you don’t reach you, it’s torture
หากว่าใคร อีกคนไม่เคยรับรู้
Hahk wah krai eek kon mai koey rup roo
If someone else never acknowledges you

โทรไปไม่มีสัญญาณตอบรับ
Toh bpai mai mee sunyahn dtaup rup
I call, but there’s no sign of you answering
น้อยใจไซรมาทำพรรค์นี้
Noy jai sai mah tum pun nee
I’m hurt that you’d act like this
ความคิดถึงที่ไปไม่ถึง มันเจ็บลึกรู้ไหมคนดี
Kwahm kit teung tee bpai mai teung mun jep leuk roo mai kon dee
My thoughts of you that don’t reach you hurt deeply, do you know, sweetheart?
ทุก ทุกนาทีที่ใจมันคิดถึง
Took took nahtee tee jai mun kit teung
At every moment, my heart misses you

เหงาใจ เหงาใจอยู่อย่างนี้ ทุกทีที่โทรไปหาเธอ
Ngao jai ngao jai yoo yahng nee took tee tee toh bpai hah tur
Lonely, I’m lonely like this every time I call you
อยากให้เธอนั้นรู้สักนิด ว่ามีใครคนนี้คิดถึง
Yahk hai tur nun roo suk nit wah mee krai kon nee kit teung
I want you to know that you have someone missing you
อย่าปล่อยให้ฉันนั้นเพ้ออยู่เดียวดาย
Yah bploy hai chun nun pur yoo diao dai
Don’t leave me to go crazy alone

(*) ความคิดถึงที่ไปไม่ถึง คงไม่ซึ้งถ้าเธอไม่รู้
Kwahm kit teung tee bpai mai teung kong mai seung tah tur mai roo
My thoughts of you don’t reach you, you won’t be touched if you don’t know
อยากให้เธอลองคิดดู ว่ามันปวดร้าวสักเท่าไร
Yahk hai tur laung kit doo wah mun bpuat rao suk tao rai
I want you to try thinking of how much it hurts
ความคิดถึงที่ไปไม่ถึง มันทรมานเพียงไหน
Kwahm kit teung tee bpai mai teung mun toramahn piang nai
My thoughts of you don’t reach you, it’s such torture
หากว่าใครอีกคนไม่เคยรับรู้
Hahk wah krai eek kon mai koey rup roo
If someone never acknowledges you

ฉันเองอยากให้เธอเข้าใจ หัวใจมันคิดถึงเธอรู้หม้าย
Chun eng yahk hai tur kao jai hua jai mun kit teung tur roo mai
I want you to understand my heart misses you, do you know?
หากว่าเธอนั้นฟังเพลงนี้ อยากให้เธอเก็บมันเอาไว้
Hahk wah tur nun fung pleng nee yahk hai tur gep mun ao wai
If you listen to this song, I want you to keep it in mind
ให้เธอรู้ว่าใจฉันคิดถึงเธอ
Hai tur roo wah jai chun kit teung tur
I want you to know that my heart misses you

(*,*)

Title: แตกต่าง / Dtaek Dtahng (Different)
Artist: Sai R-Siam
Album: ยังรักกันเหลยหม้าย / Yung Ruk Gun Lai Mai
Year: 2010

แตกต่างกันไปแล้ว แตกต่างไม่เหมือนก่อน
Dtaek dtahng gun bpai laeo dtaek dtahng mai meuan gaun
We’re too different, we’re different than before
แตกต่างจากตอนแรกที่เรารักกัน
Dtaek dtahng jahk dtaun raek tee rao ruk gun
We were different since the first time we fell in love
เราต่างมีจุดหมาย แตกต่างขึ้นทุกวัน
Rao dtahng mee joot mai dtaek dtahng keun took wun
We both had new goals and growing differences every day
เธอใฝ่และฝันจนฉันเลือนราง
Tur fai lae fun jon chun leuan rahng
You dreamed and fantasized until I faded away

เธอบอกว่าตัวฉันมันอยู่ตรงที่เก่า
Tur bauk wah dtua chun mun yoo dtrong tee gao
You told me that I was in an old place
ไม่เด่นเป็นดาวได้ดังใจสักอย่าง
Mai den bpen dao dai dung jai suk yahng
Too plain to be a star like your heart
เธอบอกต้องไปแล้ว จำเป็นต้องเหิน
Tur bauk dtaung bpai laeo jum bpen dtaung hern
You told me you had to go, you needed to fly
ห่าง ไปอยู่บนทางที่หวังที่ดี
Hahng bpai yoo bon tahng tee wung tee dee
Far away following the best path for you

(*) สิ่งที่ให้เธอคือหมดกายและใจ
Sing tee hai tur keu mot gai lae jai
I gave you all my body and heart
ที่เธอฝันแลมันจะไกลกว่านี้
Tee tur fun lae mun ja glai gwah nee
That you’ve dreamed and separated yourself this far
และตัวฉันมากไปกว่านั้นคงไม่มี
Lae dtua chun mahk bpai gwah nun kong mai mee
And I don’t have much more than that
คน ๆ นี้นั้นมันไม่ดี ใช่หม้าย
Kon kon nee nun mun mai dee chai mai
I’m no good, right?

แตกต่างดังดินฟ้า มันสุดจะคว้าไขว้
Dtaek dtahng dung din fah mun soot ja kwah kwai
We’re as different as heaven and earth, too far to reach
แตกต่างเกินไป เหมือนยืนคนละฝั่ง
Dtaek dtahng gern bpai meuan yeun kon la fung
We’re too different, like we’re standing on opposite banks
แตกต่างกันวันนี้เราตีคุณค่าต่าง
Dtaek dtahng gun wun nee rao dtee koon kah dtahng
We’re different, today, we’ve struck different values
ที่สุดความรักก็ขวางทางเดิน
Tee soot kwahm ruk gor kwahng tahng dern
And love is obstructing the pathway

(*,*)

Title: คนมีคู่ไม่รู้หรอก / Kon Mee Koo Mai Roo Rauk (People Who Have Lovers Don’t Know)
Artist: Sai R-Siam
Album: ยังรักกันเหลยหม้าย / Yung Ruk Gun Lai Mai
Year: 2010

ไร้คู่อยู่เดียวเปลี่ยวกาย
Rai koo yoo diao bpliao gai
I’m single and alone
มองไปทางไหนก็ไม่มีใครรักเรา
Maung bpai tahng nai gor mai mee krai ruk rao
Whichever way I look, there’s no one to love me
จมอยู่ กับความเงียบเหงา
Jom yoo gup kwahm ngiap ngao
Caught up in my loneliness
เห็นคนอื่นเข้านั้นมีคู่ใจ
Hen kon eun kao nun mee koo jai
Seeing others with lovers

เดินเดี่ยวมานานแสน นาน
Dern diao mah nahn saen nahn
Walking alone for so long
เป็นได้แค่ฝันเฝ้านึกถึงวันมีคู่ใจ
Bpen dai kae fun fao neuk teung wun mee koo jai
It can only be a dream, imagining the day I’d find my partner
เดินควงไปไหนมาไหน
Dern duang bpai nai mah nai
Walking around here and there
เป็นคน รู้ใจเหมือนใครเขามี
Bpen kon roo jai meuan krai kao mee
With someone who understands me like everyone else has

(*) เหงา จับใจ มันหนาว แทบขาดใจ
Ngao Jup Jai Mun Nao Taep Kaht Jai
Loneliness grips my heart, it’s so cold I could die

(**) คนมีคู่เขาไม่รู้หรอก ความเหงาที่แยกไม่ออก
Kon mee koo kao mai roo rauk kwahm ngao tee yaek mai auk
People who have lovers don’t know what it’s like to have relentless loneliness
คอยตามหลอกหลอนจิตใจ
Koy dtahm lauk laun jit jai
Haunting your mind
คน มีคู่เขาคงยิ้มได้ คนโสดต้องทนเดียวดาย
Kon mee koo kao kong yim dai kon soht dtaung ton diao dai
People who have lovers can smile, single people must endure being alone
ก็ไม่มีใครสักคน
Gor mai mee krai suk kon
Without anyone

สักวันจะ มีไหมหนอ
Suk wun ja mee mai nor
Some day will I have
คนที่เฝ้ารอจะพาความเหงาออกจากใจ
Kon tee fao ror ja pah kwahm ngao auk jahk jai
The person I’ve been waiting for to lead the loneliness from my heart?
ไม่รู้อีกนานแค่ไหน
Mai roo eek nahn kae nai
I don’t know how much longer it’ll be
สงสาร หัวใจไม่เคยมีใครมาดูแล
Song sahn hua jai mai koey mee krai mah doo lae
Take pity on my heart that has never had someone to take care of it

(*,**,**)

Title: แทบขาดใจ / Taep Kaht Jai (Nearly Dying)
Artist: Sai R-Siam
Album: ยังรักกันเหลยหม้าย / Yung Ruk Gun Loey Mai
Year: 2012 (?)

รออย่างไร้ตัวตน บนโลกใบนี้
Ror yahng rai dtua dton bon lohk bai nee
Waiting like I’m invisible on this world
นุ้ยทำสิ่งที่ไม่อยากทำ คิดถึงเขาทุกทีตอนนี้มีแต่ทรมาน
Nooey tum sing tee mai yahk tum kit teung kao took tee dtaun nee mee dtae toramahn
I do things I don’t want to do, I miss him every time when I have only torture
จันทร์ไม่เห็นเป็นใจ ดาวไม่บันดาล
Jun mai hen bpen jai dao mai bun dahn
The moon doesn’t seem like my heart, the stars don’t motivate me
ให้ใจมันลืมได้สักครั้ง ลืมรักที่เคยหวาน ลืมเขาคนนั้นที่ลืมสัญญา
Hai jai mun leum dai suk krung leum ruk tee koey wahng leum kao kon nun tee leum sunyah
To make my heart finally able to forget, forget the love that was once sweet, forget him who forgot his promise

(*) แทบจะขาดใจรอน ๆ ได้แต่นอนระทม
Taep ja kaht jai raun raun dai dtae naun ratom
I’m nearly dying, I can only sleep depressed
เจ็บจนไม่มีอารมณ์ จะข่มตา
Jep jon mai mee ahrom ja kom dtah
It hurts so much, I’m not in the mood to force my eyes shut
นุ้ยรอด้วยใจละลาย อาจตายได้ทุกเวลา
Nooey ror duay jai lalai aht dtai dai took welah
I wait with a melting heart, I might die at every moment
เขารู้ เขารู้ไหมว่า นุ้ยยังแลหาเขาทุกวัน
Kao roo kao roo mai wah nooey yung lae hah kao took wun
Does he know? Does he know that I’m still searching for him every day?

ยังรักเขาคนเดียว ใจหนาวเฝ้าฝัน
Yung ruk kao kon diao jai nao fao fun
I still love only him, my heart is cold, dreaming
จะเป็นจะตายไม่อาจรู้ อยู่ที่เขาคนนั้น
Ja bpen ja dtai mai aht roo yoo tee kao kon nun
I don’t know if I’ll live or die, that’s up to him
รอหนอรอ วันเขาคืนหลบมา
Ror nor ror wun kao keun lop mah
Waiting, waiting for the day he comes back

(*,*)

Title: ยังรักกันเหลยหม้าย / Yung Ruk Gun Loey Mai (Do You Still Love Me?)
Artist: Sai R-Siam
Album: [Single]
Year: 2010

ยังรักกันเหลยหม้าย ยังคิดถึงกันเหลยหม้าย
Yung ruk gun loey mai yung kit teung gun loey mai
Do you still love me? Do you still miss me?
มีมั้ยความห่วงใยในยามที่ไกลกัน
Mee mai kwahm huang yai nai yahm tee glai gun
Do you have any concern for me when we’re apart?

เธอจากไปไกลแสนไกล ใจฉันไม่เคยคิดลืมกัน
Tur jahk bpai glai saen glai jai chun mai koey kit leum gun
You left me and went so far away, my heart never considered forgetting you
คอยเฝ้าคอยเธอทุกวัน ฝันฉันฝันถึงวันสวยงาม
Koy fao koy tur took wun fun chun fun teung wun suay ngahm
I’m waiting for you every day, I’m dreaming of a beautiful day
เธอจากไกลใจแสนห่วง หวงฉันหวงเมื่อห่างกัน
Tur jahk glai jai saen huang huang chun huang meua hahng gun
You left me so far away, my heart is so worried, I’m jealous of you when we’re apart
อยากให้เธอคิดเหมือนกัน ไม่รู่ว่าเธอจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่า
Yahk hai tur kit meuan gun mai roowah tur ja yung meuan derm reu bplao
I want you to feel the same, I don’t know if you’re still the same or not

(*) ฟ้าดินสลาย ฉันไม่คลายรักเธอ
Fah din salai chun mai klai ruk tur
Heaven and earth could collapse, but it wouldn’t change me from loving you
แล้วเธอบอกกับฉันได้หม้าย
Laeo tur bauk gup chun dai mai
So can you tell me?

(**) ยังรักกันเหลยหม้าย ยังคิดถึงกันเหลยหม้าย
Yung ruk gun loey mai yung kit teung gun loey mai
Do you still love me? Do you still miss me?
มีมั้ยความห่วงใยในยามที่ไกลกัน
Mee mai kwahm huang yai nai yahm tee glai gun
Do you have any concern for me when we’re apart?
ฉันรักเธอเหมือนเดิม ยังคิดถึงเธอเหมือนเดิม
Chun ruk tur meuan derm yung kit teung tur meuan derm
I love you the same, I still miss you as usual
หัวใจขอคอนเฟิร์ม ไม่มีวันแปรผัน
Hua jai kor confirm mai mee wun bpraepun
My heart wants you to confirm that you’ll never change
ยังรักกันเหลยหม้าย แม้ห่างไกลกันอย่างนั้น
Yung ruk gun loey mai mae hahng glai gun yahng nun
Do you still love me, though we’re so far away like that?
หากเธอยังรักกันตอบให้ฉันได้ชื่นใจ
Hahk tur yun gruk gun dtaup hai chun dai cheun jai
If you still love me, answer me and make me happy

(*,**)

หากเธอยังรักกันตอบให้ฉันได้ชื่นใจ
Hahk tur yun gruk gun dtaup hai chun dai cheun jai
If you still love me, answer me and make me happy