Pyat Music House

All posts tagged Pyat Music House

Title: กลับไปเยี่ยมวัยเยาว์ / Glup Bpai Yiam Wai Yao (Going Back to Childhood)
Artist: Pyat Music House
Album: [Single]
Year: 2014

เด็กน้อยในทุ่งความฝัน
Dek noy nai toong kwahm fun
A small child in a field of dreams
บินตามปีกผีเสื้อไป
Bin dtahm bpeek pee seua bpai
Flying with butterfly wings
บินไปยังดอกไม้แค่ตามประสา
Bin bpai yung dauk mai kae dtahm bprasah
Flying to flowers, as naturally it would
ไม่ได้มีแผนการใด
Mai dai mee paen gahn dai
Without any plan
มาแบกเอาไว้ที่บนบ่า
Mah baek ao wai tee bon bah
Bearing on its shoulders
ในดวงตามองหาแค่เพียงดอกไม้
Nai duang dtah maung hah kae piang dauk mai
In its eyes, searching only for flowers

ไขว่คว้า ไขว่คว้า ได้มาก็ดีใจ
Kwai kwah kwai kwah dai mah gor dee jai
Reaching, grabbing, if it gets it, it’s happy
ไขว่คว้า คว้าไขว่ ไม่ได้ไม่เป็นไร
Kwai kwah kwah kwai mai dai mai bpen rai
Reaching, grabbing, it’s not okay

หนุ่มสาวในทุ่งชีวิต
Noom sao nai toong cheewit
Teenagers in a field of life
ติดตามความฝันมายาวไกล
Dtit dtahm kwahm fun mah yao glai
Following their faraway dreams
เรียนและงานมุ่งหมายว่าจะได้ดี
Rian lae ngahn moong mai wah ja dai dee
Learning and working with the intentions of making it big
ทุ่มเทใจและเรี่ยวแรง
Toom tay jai lae riao raeng
Devoting their heart and strength
แปลงเหงื่อแปลงรักที่มี
Bplaeng ngeua bplaeng ruk tee mee
Changing sweat and love
คิดและทำวันนี้เพื่อวันต่อไป
Kit lae tum wun nee peua wun dtor bpai
Thinking and acting today for the future days

ไขว่คว้า ไขว่คว้า ได้มาก็ดีใจ
Kwai kwah kwai kwah dai mah gor dee jai
Reaching, grabbing, if they get it, they’re happy
ไขว่คว้า คว้าไขว่ ไม่ได้ก็ท้อใจ
Kwai kwah kwah kwai mai dai gor tor jai
Reaching, grabbing, if they don’t get it, it’s discouraging

(*) ความจริง ความจริง บางความจริงฆ่าความฝัน
Kwahm jing kwahm jing bahng kwahm jing kah kwahm fun
Truth, truth, some truths kill dreams
บางคืน บางวัน ยังทำใจยอมรับไม่ได้
Bahng keun bahng wun yung tum jai yaum rup mai dai
Some nights, some days, I still can’t bring myself to accept it
หนุ่มเอ๋ย สาวเอ๋ย บางทีลืมว่าเคยเป็นใคร
Noom oey sao oey bahng tee leum wah koey bpen krai
Young men, young ladies, sometimes they forget who they once were
เด็กน้อยในหัวใจ รักษาไว้ให้ดี
Dek noy nai hua jai ruk sah wai hai dee
Take good care of the small child in your heart

(**) กลับไปเยี่ยมวันวัยเยาว์
Glup bpai yiam wun wai wao
Go back to your childhood
เจ้าเด็กน้อยผมสีเทา
Jao dek noy pom see tao
A grey-haired child
คืนไปมองชีวิตเคยงามอย่างไร
Keun bpai maung cheewit koey ngahm yahng rai
Go back and look at how beautiful life once was
สุขและทุกที่พบพาน
Sook lae took tee pob pahn
The happiness and suffering you faced
ฝันที่หวานและขมใจ
Fun tee wahn lae kom jai
The sweet and bitter dreams
ผ่านมาเพื่อพ้นไป เท่านั้นจริงๆ
Pahnmah peua pon bai tao nun jing jing
They showed up to pass by, that’s really it

(*,**)

ไขว่คว้า ไขว่คว้า ได้มาก็ดีใจ
Kwai kwah kwai kwah dai mah gor dee jai
Reaching, grasping, if you get it, you’ll be happy
ไขว่คว้า คว้าไขว่ ได้เท่านั้นจริงๆ
Kwai kwah kwah kwai dai tao nun jing jing
Reaching, grasping, that’s really all there is to it

Title: พาร์ทไทม์ ชีวิต24ชั่วโมง / Part Time Cheewit Yee Sip See Chua Mohng (Part Time 24-hour Life)
Artist: Pyat Music House (พยัต ภูวิชัย)
Album: OST Part Time the Series
Year: 2016

จากวันที่ความฝันพาฉันเดินทางจากบ้านมาไกล
Jahk wun tee kwahm fun pah chun dern tahng jahk bahn mah glai
Since the day my dreams led me on a journey far from home
จนวันนี้นานเท่าไหร่ ที่ฝันก็ยังไม่ใกล้เลย
Jon wun nee nahn tao rai tee fun gor yung mai glai loey
To this day, however long it’s been, my dreams still aren’t near
ฝันยังฝันอยู่ ยังเป็นแค่ฝันอยู่
Fun yung fun yoo yung bpen kae fun yoo
Dreaming, I’m still dreaming, I’m still just dreaming
โอ้วชีวิต พาร์ทไทม์
Oh cheewit part time
oh, part time life

24 ชั่วโมงของความฝันที่ยังมีลมหายใจ
Yee sip see chua mohng kaung kwahm fun tee yung mee lom hai jai
24 Hours of dreams that are still breathing
ไม่เคยรู้เลยว่านานเท่าไหร่ ที่ความใฝ่ฝันจะจริง
Mai koey roo loey wah nahnt ao rai tee kwahm fai fun ja jing
I never know how long it’ll be until my dreams come true
แต่ฉันยังฝันอยู่ ยังทำเพื่อฝันอยู่ เต็มเวลา
Dtae chun yung fun yoo yung tum peua fun yoo dtem welah
But I’m still dreaming, I still do it for my dreams, full time
แม้บางวัน
Mae bahng wun
Even though some days

(*) พบคนหลายคน ลวงคนหลอก
Pob kon lai kon luang kon lauk
I meet many people who deceive others
ถึงชีวิตชอกช้ำแต่ใจมันบอก
Teung cheewit chauk chum dtae jai mun bauk
Even though my life is hurt, my heart tells me
ให้ทุ่มเทให้ทำ สุดชีวิต
Hai toomt ay hai tum soot cheewit
To give it my all, to do it with all my existence

(**) พาร์ทไทม์ อาจตอบคำถามไม่ได้
Part time aht dtaup kum tahm mai dai
Part time can’t answer the question
แต่ว่ามันก็พอที่จะต่อฝันในใจ
Dtae wah mun gor por tee ja dtor fun nai jai
But it’s enough to continue the dreams in my heart
ให้ฝันต่อ
Hai fun dtor
To keep dreaming
คนแพ้ทาง บอกตัวเองยามที่ท้อ
Kon pae tahng bauk dtua eng yaum tee tor
Weakened people tell themselves when they are discouraged
ว่าท้อได้
Wah tor dai
That they can be discouraged
แต่อย่าหยุดฝัน
Dtae yah yoot fun
But don’t stop dreaming

ใน 1 ชั่วโมงของคนทุกคนนั้นมันก็เท่ากัน
Nai neung chua mohng kaun gkon took kon nun mun gor tao gun
One hour of everyone’s life is equal
แต่บางชั่วโมงของความใฝ่ฝันของบางคนเหมือนมันนาน
Dtae bahng chuay mohng kaung kwahm fai fun kaung bahng kon meuan mun nahn
But some hours of some people’s dreams are like they’re much longer
ยังหายใจอยู่ ยังไงก็จะสู้ กับชีวิต
Yung hai jai yoo yung ngai gor ja soo gup cheewit
I’m still breathing, no matter what, I’ll fight with my life
พาร์ทไทม์
Part time
Part time

(*,**,*,**)

   
คำร้อง-ทำนอง-เรียบเรียง : พยัต ภูวิชัย สังกัด : บ้านเพลงพยัต