Pun Paibulkiat

All posts tagged Pun Paibulkiat

Title: เล็ก ๆ น้อย ๆ / Lek Lek Noy Noy (Little By Little)
Artist: Maleewan Jimena (มาลีวัลย์ เจมีน่า) and Pun Paibulkiat (ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว)
Album: ปราถนาและอารมณ์ / Bpradtanah Lae Ahrom (Desire and Emotions)
Year: 1991

เรามีกันแค่เพียงสองคน
Rao mee gun kae piang saung kon
We only have each other
อยู่มาจนเราเข้าใจกันดี
Yoo mah jon rao kao jai gun dee
We’ve been together so long, we understand each other well
บางครั้งรักก็ต้องมีเรื่องที่กวนใจ
Bahng krung ruk gor dtaung mee reuang tee guan jai
Sometimes love must have matters that bother the heart

เราก็มีแค่เพียงสองคน
Rao gor mee kae piang saung kon
We only have each other
อยู่ทนจนคนสงสัย ว่าเราทำไมทนไหว
Yoo ton jon kon song sai wah rao tummai ton wai
We’ve been together for so long, people wonder why we put up with it
รักกันได้ไง ทั้งที่ชอบโกรธกัน
Ruk gun dai ngai tung tee chaup groht gun
How can we love each other when we like hating each other?

(*) เล็กเล็กน้อยน้อย เราก็ยอมกันไป
Lek lek noy noy rao gor yaum gun bpai
Little by little, we give in to each other
ความจริงในใจยังโกรธ
Kwahm jing nai jai yung groht
In reality, we’re still angry in our hearts
เล็กเล็กน้อยน้อย เราก็ยอมอภัย
Lek lek noy noy rao gor yaum apai
Little by little, we forgive each other
ใจจริงน่ะกลัวเป็นโสด
Jai jing na glua bpen sohn
To be honest, we’re scared of being single
รักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้
Ruk rao mun kong ja bpen yahng nee
Our love is like this
เพราะมีกันอยู่สองคน
Pror mee gun yoo saung kon
Because we have the two of us

บางทีเธอเองก็ทำเหลือเกิน
Bahng tee tur eng gor tum leua gern
Sometimes you do too much
แต่มันบังเอิญว่าฉันทนได้
Dtae mun bung ern wah chun ton dai
But it just so happens that I can put up with it
บางครั้งฉันก็มากไปก็เป็นบางวัน
Bahng krung chun gor mahk bpai gor bpen bahng wun
Sometimes I too am too much some days

ใจจะยอมอภัยให้เธอ
Jai ja yaum apai hai tur
My heart is willing to forgive you
แต่จะยอมให้เธอเท่านั้น ก็มีเพียงเธอและฉัน
Dtae ja yaum hai tur tao nun gor mee piang tur lae chun
But I’ll only give in to you, there’s only you and me
ที่ยังผูกพันและรักกันอย่างเดิม
Tee yung pook pun lae ruk gun yahng derm
Who are still connected and love each other just the same

(*)

เพราะเข้าใจกันรักและผูกพัน
Pror kao jai gun ruk lae pook pun
Because we understand each other, we love each other and are connected
มีด้วยกันสองคน
Mee duay gun saung kon
We have each other
หนักเบาแค่ไหนพร้อมใจจะทนให้กัน
Nuk bao kae nai praum jai ja ton hai gun
However hard or gentle it will be, we’re ready to endure it together
เรารักกันมานานก็ยังเหมือนเดิม…
Rao ruk gun mah nahn gor yung meuan derm
We’ve loved each other for a long time, and it’s still the same

(*)

รักเรามันคงจะเป็นอย่างนี้
Ruk rao mun kong ja bpen yahng nee
Our love will be like this
เพราะมีกันอยู่สองคน
Pror mee gun yoo saung kon
Because we have each other

   

คำร้อง : กฤชยศ เลิศประไพ
ทำนอง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์
เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์

Title: คือรัก / Keu Ruk (It’s Love)
Artist: Pun Paibulkiat and Ann Thittima (ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว(ปั่น);ธิติมา ประทุมทิพย์(แอน))
Album: Be Cool
Year: 2001

บอกได้ไหมรักแล้วทำไมต้องเป็นทุกข์ ก็สุขก็ทุกข์เขาสร้างมาคู่กัน
Bauk dai mai ruk laeo tummai dtaung bpen took gor sook gor took kao sahng mah koo gun
Please tell me, why does loving bring suffering? Happiness and suffering go hand-in-hand
หากไม่รักฉันคงไม่ร้าวราน แต่ก่อนหน้านั้นไม่เห็นเธอบ่นซักคำ
Hahk mai ruk chun kong mai rao rahn dtae gaun nah nun mai hen tur bon suk kum
If I didn’t love, I wouldn’t have regrets, but I didn’t see you complaining before that

(*) ก็รักแล้วสุขหรือทุกข์ใจมากกว่า ทุกข์หรือสุขไม่รู้อะไรมากกว่า
Gor ruk laeo sook reu took jai mahk gwah took reu sook mai roo arai mahk gwah
Does loving bring more happiness or suffering? Suffering or happiness; I don’t know what’s more
นี่แสดงว่าเรากำลังเข้าใจความรัก
Nee sadaeng wah rao gumlung kao jai kwahm ruk
This shows that we understand love

ก่อนเคยคิดว่ารักจะเป็นอย่างใจฝัน ไอ้ที่เธอฝันเขาเรียกว่านิยาย
Gaun koey kit wah ruk ja bpen yahng jai fun ai tee tur fun kao riak wah niyai
Before I used to think that love would be like my heart imagined, what you dreamed of is called a fairytale
กว่าจะรู้ฉันต้องทนเจ็บแทบตาย จะดีจะร้ายรักก็เป็นสิ่งสวยงาม
Gwah ja roo chun dtaung ton jep taep dtai ja dee ja rai ruk gor bpen sing suay ngahm
Until I knew that I must endure incredible pain, be it good or bad, love is a beautiful thing

(*)

(**) กุหลาบที่สวยงาม ยังซ่อนหนามคม มีรักมีขื่นขมปนกันไป
Goolahp tee suay ngahm yung saun nahm kom mee ruk mee keun kom bpon gun bpai
A beautiful rose still has hidden thorns, love and bitterness go together
หากคิดที่จะรักใคร ต้องพร้อมที่จะเสียใจ เพราะมันมาด้วยกัน
Hahk kit tee ja ruk krai dtaung praum tee ja sia jai pror mun mah duay gun
If you’re thinking of loving someone you must be ready to be sad, because they go together

เก่งอย่างนี้คงรู้ดีเรื่องความรัก ก็พอจะรู้เพราะรักมาหลายที
Geng yahng nee kong roo dee reuang kwahm ruk gor por ja roo pror ruk mah lai tee
Being this skilled, I know full well about love, I know because I’ve loved many times
คงไม่เคยช้ำใจเลยซักที ที่จริงนะช้ำมาทุกทีจนเข้าใจ
Kong mai koey chum jai loey suk tee tee jing na chum mah took tee jon kao jai
You’ve probably never had your heart broken, actually I’ve been hurt so many times until I understood

(*,**,**)

   

คำร้อง : กมลศักดิ์ สุนทานนท์
ทำนอง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์
เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์

Title: รักเร่ / Ruk Ray (Dahlia)
Artist: Khun Nampeung and Pun Paibulkiat (ม.ล.สราลี กิติยากร, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ)
Album: OST รักเร่ / Ruk Ray
Year: 2015

อยากจะเจอความรักที่แท้จริง
Yahk ja jur kwahm ruk tee tae jing
I want to find true love
เพียงสักคนที่รักและจริงใจ
Piang suk kon tee ruk lae jing jai
Just someone who will love me and be sincere
รักเร่..เรื่อยไปไม่มีจุดหมาย
Ruk ray reuay bpai mai mee joot mai
Dahlia, continuously without a destination
เพื่อเสาะหารักของหัวใจ
Peua sor hah ruk kaung hua jai
To search for the love of my heart
แต่ทำไม เหลือความว่างเปล่า
Dtae tummai leua kwahm wahng bplao
But why is emptiness left?
ไม่เข้าใจ ไม่เหลือใคร เลยสักคน
Mai kao jai mai leua krai loey suk kon
I don’t understand, I don’t have anyone left

เจอกับคนที่เขาไม่รักจริง
Jur kup kon tee kao mai ruk jing
I’ve met people who didn’t really love me
สิ่งที่เห็นเป็นเพียงภาพลวงตา
Sing tee hen bpen piang pahp luang dtah
The things I saw were just an illusion
รักเร่..เล่ห์กลทำใจบอบช้ำ
Ruk ray lay gon tum jai baup chum
Dahlia tricked and hurt me
เป็นเพราะรักและเชื่อใจ
Bpen pror ruk lae cheua jai
It was because I loved and trusted them
ถูกทำร้ายเหลือความว่างเปล่า
Took tum rai leua kwahm wahng bplao
I was hurt and left with emptiness
ไม่มี เยื่อใย ให้ตายทั้งเป็น
Mai mee yeua yai hai dtai tung bpen
There’s no relationship, leaving me to die

(*) จบแล้ว ตามหา
Jop laeo dtahm hah
It’s over, I’ve searched
รักที่มองข้ามเลือน…หายไป
Ruk tee maung kahm leuan hai bpai
The love that I overlooked faded away
ภาพความหลัง ความทรงจำ
Pahp kwahm lung kwahm song jum
The image of the past, the memories
ยังตรึงไม่ลืม
Yung dtreung mai leum
Are still transfixed and haven’t been forgotten

(**) อย่าหนี
Yah nee
Don’t run away
อยากหนี ไปให้ไกลห่าง
Yahk nee bpai hai glai hahng
I want to run far away
จะตามหาข้ามขอบฟ้าไกล
Ja dtahm hah kahm kaup fah glai
I’ll search to the ends of the horizon
เพิ่งเข้าใจ…ไม่เข้าใจ…
Perng kao jai mai kao jai
I’ve just understood, I don’t understand
ว่าทำไม… ไม่อยากรู้
Wah tummai mai yahk roo
Why, I don’t want to know
โปรดจงรู้…ฉันรักเธอ
Broht jong roo chun ruk tur
Please know that I love you

(*,**)

เพราะเข้าใจ…ให้อภัย…
Pror kao jai hai apai
Because I understand, forgive me
ต่อจากนี้ ชีวิตฉัน
Dtor jahk nee cheewit chun
From now on, my life
นั้นมีเธอ
Nun mee tur
Has you

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : ม.ล.สราลี กิติยากร
เรียบเรียง/ประสานเสียง : ประสม เกตุภรณ์

Title: คือรักยั่งยืน / Keu Ruk Yung Yeun (It’s an Enduring Love)
Artist: Non Thanon ft. Pun Paibulkiat (นนท์ ธนนท์ ft. ปั่น ไพบูลย์เกียรติ)
Album: [Single]
Year: 2015

The first time I met you, I knew you were the meaning
And your heart probably knew mine

I want to be yours, we’ll go through the happiness and suffering together
Helping to take care of each other and sharing

(*) The sky is bright when you’re on this world
The trees and flowers around me are so beautiful

(**) I ask, I ask to always love you, never to change
Day and night walking beside each other
Go, I’m ready to go, our hearts just have each other
As long as the sky has the sun, you and I are certain
This is an enduring love that we have for each other

I’ll be the wind of concern
I’ll be the fresh air you breathe every day

We do good things for this world
We complete each other’s lives
Both you and I share our smiles to please the other

(*,**,**)

And this is a love that will endure forever