Project H

All posts tagged Project H

Title: สุดสัปดาห์ / Soot Supdah (Weekend)
English Title: “Holiday”
Artist: Project H
Album: Project H
Year: 1999

(*) Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องรีบร้อน
Mai dtaung dteun chao mai dtaung reep raun
I don’t need to wake up early, I don’t need to rush
ไม่ต้องเปลี่ยนชุด
Mai dtaung bplian choot
I don’t need to change my clothes
ไม่ต้องอาบน้ำ ไม่ต้องสระผม
Mai dtaung ahp num mai dtaung sarapom
I don’t need to take a shower, I don’t need to wash my hair
ไม่ต้องรีบลุก
Mai dtaup reep look
I don’t need to hurry and get up
ไม่ต้องฟังเสียงคนปลุก ไม่ต้องรีบลุกไปไหน
Mai dtaung fung siang kon bplook mai dtaung reep look bpai nai
I don’t need to listen to the sound of people waking me up, I don’t need to hurry and get up and go anywhere

จะทำอะไร จะทำแบบไหน
Ja tum arai ja tum baep nai
I’ll do whatever, I’ll do it however
จะทำกันเมื่อไร
Ja tum gun meua rai
I’ll do it whenever
จะนอนตอนไหน จะกินตอนไหน
Ja naun dtaun nai ja gin dtaun nai
I’ll sleep whenever, I’ll eat whenever
ขีเกียจได้สมใจ
Keegiat dai som jai
I’m satisfied with being lazy
ไม่มีใครว่าใครบ่น ไม่ต้องไปสนใจใคร
Mai mee krai wah krai bon mai dtaung bpai son jai krai
There’s no one to blame me or complain, I don’t have to care about anyone else

(**) สุดสัปดาห์ นั่งรอนั่งฝัน
Soot supdah nung ror nung fun
The weekend, I sit waiting, sit dreaming
สุดสัปดาห์ที่เธอและฉัน ไม่ต้องทำอะไร
Soot supdah tee tur lae chun mai dtaung tum arai
The weekend, when you and I don’t have to do anything
และมีเวลากันทั้งคู่ ว่างกันทั้งวัน
Lae mee welah gun tung koo whang gun tung wun
And we both have free time, free all day

(***) สุดสัปดาห์ ช่างดีอย่างนี้
Soot supdah chahng dee yahng nee
The weekend, it’s so nice like this
สุดสัปดาห์ที่เราไม่มีเรื่องเซ้าซี้กวนใจ
Soot supdah tee rao mai mee reuang sao seek won jai
The weekend, when we don’t have any problems to disturb us
แล้วยังมีเธอมาใกล้ๆ โอ๊ย แฮปปี้จัง
Lae yung mee tur mah glai glai oy happy jung
And I still have you near me, oh, I’m so happy

เรียนเราก็ตั้งใจ เออเธอเราจะตั้งใจ
Rian rao gor dtung jai ur tur rao ja dtung jai
We intended to study, yeah, we intended it
การบ้านก็มีแต่ตอนนี้ในใจไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน
Gahn bahn gor mee dtae dtaun nee nai jai mai roo bpai yoo tee nai
I have homework, but right now, I don’t know where my heart has gone
ทำไปทำไปในใจยังคิดถึง
Tum bpai tum bpai nai jai yung kit teung
Again and again, in my heart, I still think of you
เราคงละเมอ เออเราคงคิดถึงเธอ
Rao kong lamur ur rao kong kit teung tur
I’m daydreaming, yeah, I miss you
ไม่นานคงได้เจอเธอ
Mai nahn kong dai jur tur
Soon I’ll get to see you
เออเธอจะคิดถึงกันบ้างไหม
Ur tur ja kit teung gun bahng mai
Yeah, do you miss me?
นึกไปอดใจไม่ไหวรอให้ถึง
Neuk bpai ot jai mai wai ror hai teung
I don’t think I can wait any longer!

(**,***,*,**,***,**,***)

Title: ต่อให้ใครไม่รัก / Dtor Hai Krai Mai Ruk (Even Though No One Loves You)
Artist: Project H
Album: H2Oh!!
Year: 2000

ฉันรู้เธอไม่สบายใจ ฉันรู้มีใครมากมายนั้นมองเธอผิด
Chun roo tur mai sabai jai chun roo mee krai mahk mai nun maung tur pit
I know you’re not well, I know so many people look down on you
สิ่งที่เธอคิดไม่มีใครเห็นและเข้าใจ
Sing tee tur kit mai mee krai hen lae kao jai
No one sees or understands the things you feel

ถึงแม้ว่าใครจะยังไง ถึงแม้ว่าใครต่อใครไม่ให้โอกาส
Teung mae wah krai ja yung ngai teung mae wah krai dtor krai mai hai ohgaht
Whatever they say, even though no one ever gives you a chance
ในวันที่แพ้ที่เธอทำพลาด จะวันไหนฉันอยากจะขอให้เธอเข้าใจว่า
Nai wun tee pae tee tur tum plaht ja wun nai chun yahk ja kor hai tur kao jai wah
When you fail or mess up, if you ever have a day like that, I want you to understand that

(*) ต่อให้ใครไม่รัก ต่อให้ใครไม่สน
Dtor hai krai mai ruk dtor hai krai mai son
Even though no one loves you, even though no one cares about you
แต่อยากจะขอให้เธออดทน ไม่ต้องไปหวั่นไหว
Dtae yahk ja kor hai tur ot ton mai dtaung bpai wun wai
I want you to endure it, you don’t have to be shaken
ต่อให้ดาวหมดฟ้า ต่อให้คนทั้งโลกไม่เข้าใจ
Dtor hai dao mot fah dtor hai kon tung lohk mai kao jai
Even though there’s no stars in the sky, even though the whole world doesn’t understand
แต่รู้ไว้อย่างได้ไหม ว่าฉันนั้นรักเธอ
Dtae roo wai yahng dai mai wah chun nun ruk tur
But please keep in mind that I love you

ฉันรู้ว่าเธอพยายาม และรู้ว่าเธอนั้นทำด้วยความตั้งใจ
Chun roo wah tur payayahm lae roo wah tur nun tumd uay kwahm dtung jai
I know you try, and I know you act with intent
สิ่งที่เธอคิดนั้นช่างยิ่งใหญ่ ได้ยินไหม อยากให้เธอรู้และเธอเข้าใจ
Sing tee tur kit nun chahng ying yai dai yin mai yahk hai tur roo lae tur kao jai
The things you think are so great, do you hear me? I want you to know and understand

(*,* , *)

Title: ไม่รู้ / Mai Roo (I Don’t Know)
Artist: Project H
Album: H2oh!
Year: 2000

อย่าเพิ่งหันมาได้ไหม อยากจะแอบมองเธอชัดๆให้เต็มหัวใจ
Yah perng hun mah dai mai yahk ja aep maung tur chut chut hai dtem hua jai
Don’t turn around yet, I want to secretly get a good look at you to fill my heart
อย่ามองตรงนี้จะได้ไหม ฉันยังไม่พร้อมให้เธอรู้ว่ามีใคร
Yah maung dtrong nee ja dai mai chun yung mai praum hai tur roo wah mee krai
Don’t look over here, please, I’m not ready for you to know that you have someone

ที่แอบมองเธอทุกวัน ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ
Tee aep maung tur took wun mai yaum jur gun glai glai
Who secretly stares at you every day, refusing to meet you up close

(*) เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก ฉันต้องทำยังไงอีก
Pror chun mai roo dtaung tum yung ngai eek chund taung tum yung ngai eek
Because I don’t know what else to do, I don’t know what else to do
หัวใจมันหวั่นไหวเมื่อเจอะเจอ
Hua jai mun wun wai meua jur jur
My heart is nervous when I see you
ฉันต้องทำยังไงอีก แล้วต้องทำอะไรอีก
Chun dtaung tum yung ngai eek laeo dtaung tum arai eek
What else should I do? What else must be done?
รักเธอมากแต่ใจกลับไม่กล้าเจอ
Ruk tur mahk dtae jai glup mai glah jur
I love you so much, but my heart ends up not brave enough to meet you

เพราะฉันนั้นรู้ใจเธอมีเขา และรู้ว่าเราก็คงคบกันไม่ได้ไกล
Pror chun nun roo jai tur mee kao lae roo wah rao gor kong kop gun mai dai glai
Because I know your heart has her, and I know that we can’t date each other
ไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหน คงต้องเก็บมันอย่างวันนี้เรื่อยไป
Mai wah wun nee reu wah wun nai kong dtaung gep mun yahng wun nee reuay bpai
Regardless if it’s today or any day, I must continuously keep it in like today

ได้แต่มองเธอทุกวัน ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ
Dai dtae maung tur took wun mai yaum jur gun glai glai
I can only stare at you every day, refusing to meet you up close

(*)

ได้แต่มองเธอทุกวัน ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ
Dai dtae maung tur took wun mai yaum jur gun glai glai
I can only stare at you every day, refusing to meet you up close

(*,*)

Title: ความลับ / Kwahm Lup (Secret)
Artist: Project H
Album: Project H
Year: 1999

มองมองเธอมาแสนนาน ฉันไม่กล้า ต้องคอยหลบตาเธอเสมอ
Maung maung tur mah saen nahn chun mai glah dtaung koy lop dtah tur samur
Looking at you for so long, I’m not brave, I must always keep avoiding your eye contact
กลัวสักวันนึงถ้าเธอ รู้ว่าฉัน ปิดบังความจริงอะไรเอาไว้
Glua suk wun neung tah tur roo wah chun bput bung kwahm jing arai ao wai
Afraid that one day, if you knew what truth I’ve been concealing

(*) ความลับที่ฉันซ่อนไว้ ไม่เคยบอกใคร จะอดใจไม่ไหว
Kwahm lup tee chun saun wai mai koey bauk krai ja aut jai mai wai
I’ve never told anyone the secret I hide, I can’t restrain myself

(**) ยิ่งฉันใกล้เธอเท่าไหร่ ยิ่งอยากจะเผยใจ เมื่อสบสายตา ก็ยิ่งหวั่นไหว
Ying chun glai tur tao rai ying yahk ja poey jai meua sop sai dtah gor ying wun wai
The closer to you I am, the more I want to reveal my heart, when we make eye contact, the more nervous I get
มันยากเหลือเกิน จะเก็บซ่อนความรักเอาไว้ แล้วความลับในใจของเธอ มีฉันอยู่บ้างไหม
Mun yahk leua gern ja gep saun kwahm ruk ao wai laeo kwahm lup nai jai kaung tur mee chun yoo bahng mai
It’s too difficult to hide my love, does the secret in your heart have me?
โปรดบอกความในใจ ให้ฉันรู้ทีนะเธอ
Bproht bauk kwahm nai jai hai chun roo tee na tur
Please tell me the things in your heart and let me know

ก็บเอาคำพูดของเธอ มาคิดมาก แอบคิดไปเองอยู่อย่างนี้
Gep ao kum poot kaung tur mah kit mahk aep kit bpai eng yoo yahng nee
Keeping in your words, I over-think things, secretly thinking off on my own like this
เธอเธอช่างดีแสนดี คำว่ารักเธอ จะต้องเก็บไว้อีกนานแค่ไหน
Tur tur chahng dee saen dee kum wha ruk tur ja dtaung gep wai eek nahn kae nai
You, you’re so wonderful, how much longer must I keep in my “I love you”?

(* , **,* , **)

Title: วันที่เธอดูแปลก / Wun Tee Tur Doo Bplaek (The Day You Seemed Strange)
Artist: Project H
Album: Project H
Year: 1999

วันนี้เธอแปลกจัง วันนี้เธอเปลี่ยนไป ทำไมวันนี้ดูเธอไม่ยิ้มเหมือนทุกวัน
Wun nee tur bplaek jung wun ne tur bplian bpai tummai wun nee doo tur mai yim meuan took wun
Today you’re strange, today you’ve changed, why does it seem like you’re not smiling today like any other day?
ทำไมวันนี้ไม่ยอมพูดคุยกับตัวฉัน ไม่ยอมทักกันอย่างเคย
Tummai wun nee mai yaum poot kooey gup dtua chun mai yaum tuk gun yahng koey
Why do you refuse to talk with me today, refuse to say hi like usual?

จากเพื่อนสนิทกัน จากเพื่อนที่เข้าใจ แต่ในวันนี้ดูราวกับคนไม่คุ้นเคย
Jahk peuan sanit gun jahk peuan tee kao jai dtae nai wun nee doo rao gup kon mai koon koey
From best friends, from friends who understood each other, but today it seems like the story of two unfamiliar people
เธอหลบสายตาฉันแล้วทำเป็นเฉยๆ ไม่รู้เลยเพราะอะไร
Tur lop sai dtah chun laeo tum bpen choey choey mai roo loey pror arai
You won’t look me in the eye and are acting indifferently, I don’t know what for

(*) คงมีใครบอกให้เธอ ได้รู้เรื่องจริงในใจฉัน
kong mee krai bauk hai tur dai roo reuang jing nai jai chun
Perhaps someone has told you the truth in my heart
และเธอเอง ก็คงไม่อยากรับมัน เธอจึงทำแบบนี้
Lae tur eng gor kong mai yahk rup mun tur jeung tum baep nee
And you don’t want to accept it, so you’re acting like this

(**) ถ้าเป็นอย่างนั้น ฉันขอ ให้เธอลืมได้ไหม
Tah bpen yahng nun chun kor hai tur leum dai mai
If it’s like that, I want you to forget it, okay?
ถ้าเป็นอย่างนั้น ฉันขอ ให้เธอไม่ต้องสนใจ
Tah bpen yahng nun chun kor hai tur mai dtuang son jai
If it’s like that, I want you to not pay attention to it
แค่คนแอบรักเท่านั้น ไม่สำคัญเท่าไหร่
Kae kon aep ruk tao nun mai sumkun tao rai
I’m just someone who has a crush on you, that’s not very important
ฉันขอได้ไหม ให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิม
Chun kor dai mai hai rao glup mah bpen meuan derm
I’m asking you, please, can we go back to the way we were?

จะไม่ไปบอกใคร ให้ช่วยคุยกับเธอ จะไม่มีเผลอไปคิดกับเธออย่างนี้อีก
Ja mai bpai bauk krai hai chuay kooey gup tur ja mai mee plur bpai kit gup tur yahng nee eek
I won’t tell anyone to talk to you about it, I won’t carelessly think of you like that anymore
จะเป็นแค่เพื่อนกัน ขอแค่ได้ใกล้ชิด ในคราวนี้ ฉันสัญญา
Ja bpen kae peuan gun kor kae dai glai chit nai krao nee chun sunyah
We’ll just be friends, I just want to be close to you now, I promise

และถ้ามีใครบอกให้เธอ ได้รู้เรื่องจริงในใจฉัน
Lae tah mee krai bauk hai tur dai roo reuang jing nai jai chun
And if anyone told you the truth in my heart
และเธอเอง ก็คงไม่อยากรับมัน เธอจึงทำแบบนี้
Lae tur eng gor kong mai yahk rup mun tur jeung tum baep nee
And you don’t want to accept it, so you’re acting like this

(**,*,**,**)

ความลับ / Kwahm Lup (Secret)
ไม่รู้ / Mai Roo (I Don’t Know)
สุดสัปดาห์ / Soot Supdah (Weekend) [Holiday]
ต่อให้ใครไม่รัก / Dtor Hai Krai Mai Ruk (Even Though No One Loves You)
วันที่เธอดูแปลก / Wun Tee Tur Doo Bplaek (The Day You Seemed Strange)

   
All songs tagged Project H