Pongsit Kumpee

All posts tagged Pongsit Kumpee

Title: มือปืน / Meu Bpeun (Hitman)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

ฟางเส้นสุดท้าย ตอนตะวันบ่ายคล้อยลงมา
Fahng sen soot tai dtaun dtawun bai kloy long mah
The line finally blurred when the sun set
นายสั่งให้ลงมือฆ่า เด็กตาดำๆ ศรัทธาสลาย
Nai sung hai long meu kah dek dtah dum dum suttah salai
You ordered the beginning of the assassination, an innocent child had its trust shattered
ความเป็นตายไล่เรียงเป็นฉาก จากเริ่มถึงนี้ยิ่งนานเหนี่ยวไกปืน
Kwahm bpen dtai lai riang bpen chahk jahk rerm teung nee ying nahn niao gai bpeun
Death arranged as a scene from the beginning to here, the longer it is to pull the trigger
เหยียบศพข้ามไปขว้าเอาเงิน
Yiap sop kahm bpai kwah ao ngern
Treading over corpses to collect money

ข้ามความจนที่ฉันหนีหน้า ปากกัดตีนถีบเรื่อยมา
Kahm kwahm jon tee chun nee nah bpahk gut dteen teep reuay mah
Passing over the poverty I escaped from, continuously struggling
ตีรันฟันแทง แกร่งกล้าหนุ่มกระทง ไม่เคยลี้หนีใจผู้ใด
Dtee run fun taeng graeng glah noom gratong mai koey lee nee jai poo dai
A youth adept at fighting, never fleeing the heart of anyone
แรงมาเราก็แรงๆไป กัดแก่งแย่งชิงก้อนเงิน จนพบกับนาย
Raeng mah rao gor raeng raeng bpai gut gaeng yaeng ching gaun ngern jon pob gup nai
My strength came and went, vying and fighting for a chunk of the money until I met you
ผู้มากหลายด้วยบารมีเงิน ยิ่งใหญ่คับเมือง ทุกคนต้องก้มหัวมือกุมต่ำ
Poo mahk lai duay bahn mee ngern ying yai kup meuang took kon dtaung gom hua meu goom dtum
Many prestigious people, superiors of the land, everyone must bow their heads and lower their hands

(*) ฝากตัวรับใช้นาย เป่าหัวผู้ขวางทางเดินนาย
Fahk dtua rup chai nai bpao hua poo kwahng tahng dern nai
Entrusting my services to you, blowing off the head of anyone who stands in your way
ส่งไปสู่ความตาย ชื่อเสียงของฉันเลื่องลือ
Song bpai soo kwahmd tai cheu siang kaung chun leuang leu
Sending them to death, my notoriety spread far and wide
ศพแรกผ่านไป ศพสองศพสามค่อยๆ ผ่านไป
Sop raek pahn bpai sop saung sop sahm koy koy pahn bpai
Passing the first corpse, passing the second corpse and the third corpse
หลงผิดคิดภาคภูมิใจ ก่อนเดินมาถึงวันนี้
Long pit kit pahk poom jai gaun dern mah teung wun nee
Misguidedly taking pride in it until I reached today

เด็กโชคร้าย เขาเห็นนายซื้อขายกัญชา นายมองแล้วส่งสายตา
Dek chohk rai kao hen nai seu kai gunchah nai maung laeo song sai dtah
A child with bad luck, they saw you trafficking marijuana, you looked and made eye contact
ฉันผวาใจตกลงตีน ไปตายเสียเถิด หันปืนเข้าหาหัวนาย
Chun pawah jai dtok long dteen bpai dtai sia turt hun bpeun kao mah hua nai
I was shocked and agreed to kill you, I turned the gun to your head
เหนี่ยวไกแล้วฉันโล่งใจ ได้กลิ่นไอของความดีงาม
Niao gai laeo chun lohk jai dai glin ai kaung kwahm dee ngahm
I pulled the trigger and felt relieved, I could smell the virtue

(*)

นี่คือครั้งหนึ่งที่ภูมิใจ ว่าฉันยังเป็นมนุษย์
Nee keu krung neung tee poom jai wah chun yung bpen manoot
This is the one time I was proud, that I was still human
หัวใจลอยลล่องไปแสนไกล ขอตกตาย ด้วยมือตัวเอง
Hua jai loy laung bpai saen glai kor dtok dtai duay meu dtua eng
My heart floated away, I want to die by my own hands

Title: ผีโรงเย็น / Pee Rohng Yen (Cold Building Ghost)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

อยู่โรงบาลนั้น แสนยากเข็ญ ไม่มีใครเห็นใจพวกเรา
Yoo rohng bahn nun saen yahk ken mai mee krai hen jai puak rao
In that building, it’s so difficult, no one has sympathy for us
อยู่อย่างคนที่ไร้ญาติขาดมิตร เราเลยไม่คิดจะรักใคร
Yoo yahng kon tee rai yaht kaht mit rao loey mai kit ja ruk krai
Living like someone without kin, I don’t think of loving anyone
ด้วยไม่มีใครเข้าเรา ชอบมองเราในแง่ไม่ดี
Duay mai mee krai kao rao chaup maung rao nai ngae mai dee
With no one coming up to me, they like looking at me negatively
ชอบเหยียดหยามพวกเรายิ่ง..นัก
Chaup yiat yahm puak rao ying nuk
They like insulting us harshly
เศ้ราใจสิ้นดี
Sao jai sin dee
I’m so sad

(*) หลงรักสาวสักคน
Long ruk sao suk kon
I fell in love with a girl
เขาไม่สนใจเรา
Kao mai son jai rao
She didn’t care about my heart
ชีวิตจำต้องเศร้า เพราะเราเป็น
Cheewit jum dtaung sao pror rao bpen
My life must be sad because I am
ผีโรงเย็น
A cold building ghost

(*)

ผีโรงเย็น (ผีโรงเย็น)
Pee rohng yen (pee rohng yen)
Cold building ghost (cold building ghost)
ผีโรงเย็น (ผีโรงเย็น)
Pee rohng yen (pee rohng yen)
Cold building ghost (cold building ghost)
ผีโรงเย็น (ผีโรงเย็น)
Pee rohng yen (pee rohng yen)
Cold building ghost (cold building ghost)
ผีโรงเย็น
Pee rohng yen
Cold building ghost

Title: เสมอ / Samur (Always)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คัมภร์)
Album: ??
Year: ??

(*) กี่วันเดือนปี ผ่านทางชีวิต หลากหลาย
Gee wun deuan bpee pahn tahng cheewit lahk lai
Several days, months, and years pass through many lives
ซอกซอนซ้ำซ้ำ โค้งโค้ง ซ้ำ…ซ้ำ วนวน
Sauk saun sum sum kohng kohgn sum sum won won
Creeping in, repeating, curving, repeating, circulating

(**) หลีกหนีไม่พ้น ไม่หลงทาง ไอ้ทางเก่า ซ้ำ..ซ้ำ ไม่พ้นเดิมเดิม
Leek nee mai pon mai long tahng ai tahng gao sum sum mai pon derm derm
We can’t escape, not lost, the old ways repeating, not escaping the origin
จากเช้าจนค่ำ ย่ำอีกวัน ขวนขวายหากิน ทำงาน….รับใช้ใครหนอ
Jahk chao jon kum yum eek wun kuan kwai hah gin tum ngahn rup chai krai nor
From morning to night, treading another day, actively making a living, working, serving whom?
หัวใจร่ำมันร้องว่าเหนื่อย เหลือหลายเจ้านาย เจ้าขา
Hua jai rum mun raung wah neuay leua lai jao nai jao kah
My heart cries out that it’s tired, leaving you and me
มีแต่เธอสม่ำเสมอ ถึงซ้ำเติม หัวใจ….ไม่เคยว่า
Mee dtae tur samum samur teung sum dterm hua jai mai koey wah
There’s only consistently you, though i’s increasing, your heart never blames me

(***) คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอ และเป็นเธอคนเดิม เสมอ….ทุกเวลา
Koy yoo kiang kahng gun samur lae bpen tur kon derm samur took welah
Always beside me, and it’s always you, all the time

(**, ***, *, ***, *, ***,*,***)

Title: เพราะรัก (จึงถึงบ้า) / Pror Ruk (Jeung Teung Bah) [Because of Love (I’ve Gone Crazy)]
Artist: Pongsit Kumpee ft. Lydia (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ft. ลิเดีย ศรัณย์รัชต์)
Album: [Single]
Year: 2015

นาฬิกาค่อยหมุนไป เสียงหัวใจค่อยหมุนตาม
Nahligah koy moon bpai siang hua jai koy moon dtahm
The clock keeps moving, the voice of our hearts moves with it
นับเวลาอีกไม่นาน เธอจะไปแล้ว จากไปแล้ว
Nup welah eek mai nahn tur ja bpai laeo jahk bpai laeo
Pretty soon you’ll go, you’ll leave
ฉันยังอยู่ข้างๆ เธอ เฝ้ามองเธอเสมอ
Chun yung yoo kahng kahng tur fao maung tur samur
I’m still beside you, always looking at you
ทั้งหลับตื่นละเมอ จ้องมองเธอ… เสมอ…
Tung lup dteun lamur jaung maung tur samur
Both asleep and awake, I’m daydreaming, always staring at you

ทุกเรื่องราวที่ร่วมผ่าน ถึงเนิ่นนานเหมือนเพิ่งผ่านเวลา
Took reuang rao tee ruam pahn teung nern nahn meuan perng pahn welah
Everything that we shared together, though it’s been a long time, it’s like it just happened
เราต่างคนต่างรู้ว่า ถึงเวลาก็ต้องปล่อยไป
Rao dtahng kon dtahng roo wah teung welah gor dtaung bploy bpai
We both know it’s time to let go

ทุกเรื่องราวที่ร่วมผ่าน ถึงเนิ่นนานเหมือนเพิ่งผ่านเวลา
Took reuang rao tee ruam pahn teung nern nahn meuan perng pahn welah
Everything that we shared together, though it’s been a long time, it’s like it just happened
เราต่างคนต่างรู้ว่า ถึงเวลาก็ต้องปล่อยไป
Rao dtahng kon dtahng roo wah teung welah gor dtaung bploy bpai
We both know it’s time to let go
รู้ทั้งรู้แต่ใจมันต้านอยู่ รู้ตัวสุดท้ายจบอย่างไร
Roo tung roo dtae jai mun dtahn yoo roo dtua soot tai jop yahng rai
I know full well, but my heart still resists, I realize how things will finally end
เก็บงำความทุกข์ไว้ข้างใน ให้หัวใจได้ยิ้มอิ่มน้ำตา
Gep ngup kum took wai kahng nai hai hua jai dai yin im num dtah
I hide the sorrow inside and make my heart smile full of tears
เพราะรักจึงถึงบ้า เพราะรักจึงถึงบ้า
Pror ruk jeung teung bah pror ruk jeung teung bah
Because of love, I’ve gone crazy, because of love, I’ve gone crazy
รักเธอ…
Ruk tur
I love you

นาฬิกาค่อยหมุนไป เสียงหัวใจค่อยหมุนตาม
Nahligah koy moon bpai siang hua jai koy moon dtahm
The clock keeps moving, the voice of our hearts moves with it
นับเวลาอีกไม่นาน เธอจะไปแล้ว จากไปแล้ว
Nup welah eek mai nahn tur ja bpai laeo jahk bpai laeo
Pretty soon you’ll go, you’ll leave

Title: นิทรา / Nitrah (Slumber)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

(*) The wind gently blows away our anxieties
Letting you sleep comfortably, escaping from your bothersome troubles
If you’re tired, rest, sleep, close your eyes and have sweet dreams

The suffering that berates you repeatedly until you’re hurting and crying
Cry if you want to cry, cry and then smile
Giving you strength to dream, stand up, and fix your problems

(**) You have me standing right here, holding your hand tightly, you have me beside you
You have thousands of other friends, we’ll go together, the shores of your dreams aren’t far

(**,*)

If you’re tired, rest, sleep, close your eyes and have sweet dreams, slumber

Title: ตลอดเวลา / Dtalaut Welah (Forever)
Artist: Pongsit Kumpee (พงษ์สิทธิ์ คำภีร์)
Album: ??
Year: ??

พักสายตาเถอะนะคนดี หลับลงตรงนี้ ที่ๆมีแต่เราสองคน
Puk sai dtah tur na kon dee lup long dtrong nee tee tee mee dtae rao saung kon
Rest your eyes, sweetheart, sleep right here in this place that has only the two of us
ผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านคน สับสนหลายความ บางเวลาต้องการสักคน
Pahn reuang rao pahn ngahn pahn kon sup son lai kwahm bahng wleah dtaung gahns uk kon
Pass the memories, pass the work, pass the people, confused about many things, sometimes you need someone
ไว้คอยปลอบใจ เข้าใจพูดคุย
Wai koy bplaup jai kao jai poot kooey
To comfort you, understand, and speak

ความรักเอย งดงามอย่างนี้ จนชั่วชีวี โหยหาความรักไม่เคยพอ
Kwahm ruk oey ngot ngahm yahng nee jon chua cheewee hoy hah kwahm ruk mai koey por
Love is beautiful like this, until, at some point in life, we complain and blame love for never being enough
อยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้ บอกรักอีกที อยู่ใกล้กัน ตลอดเวลา
Yahk hai tur kiang kahng yahng nee bauk ruk eek tee yoo glai gun dtalaut welah
I want you to be beside me like this, tell me you love me again, be near me forever

(*) พักกาย พักใจ หลับตาฝันดี รักเอยรักที่ เข้าใจถึงกัน
Puk gai puk jai lup dtah fun dee ruk oey ruk tee kao jai teung gun
Rest your body, rest your heart, close your eyes and have sweet dreams, oh love, the love we understand together

( * )

Title: ถึงเพื่อน / Teung Peuan (To My Friend)
Artist: Pongsit Kumpee
Album: ถึงเพื่อน / Teung Peuan (To My Friend)
Year: 1987

ในโลกแห่งความฝันและวันที่เป็นจริง
Nai lohk haeng kwahm fun lae wun tee bpen jing
In a world of dreams and a day of reality
เรื่องราวทุกสิ่งต่างกันมากมาย
Reuang rao took sing dtahng gun mahk mai
Everything is so different
เธอจงเสาะหา พกพานำไป
Tur jong sor hah pok pah num bpai
You must search, carry, and lead
เพียงรักเต็มหัวใจ กำลังใจเต็มทรวง
Piang ruk dtem hua jai gumlung jai dtem suang
With only love filling your heart and spirit filling your chest

(*) ถ้าเธอเหนื่อยนัก หยุดพักเสียก่อน
Tah tur neuay nuk yoot puk sia gaun
If you’re exhausted, stop and rest
ล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี่
Lom dtua long naun naep dtuk chun nee
Lie down in my lap
จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวี
Ja nao ja raun ja koy put wee
Be it cold or hot or windy
หลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลว
Lup fun teung sing dee leek nee sing leo
Have sweet dreams about good things and escape the bad

(**) แม้เธอปวดร้าว ก็ขอเพียงสู้
Mae tur bpuat rao gor kor piang soo
Even though you’re hurting, I just want you to fight
ฉันยังยืนอยู่คู่เธอ มิแหนงหน่าย
Chun yung yeun yoo koo tur mai naeng nai
I’m still standing beside you, not bored

(***) หากเธออยากถาม ว่าฉันคือใคร
Hahk tur yahk tahm wah chun keu krai
If you want to ask who I am
ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน
Chun keu hua jai suttah kaung paung chon
I’m the confident heart of all people

(**,***,*,**,***,***)

Title: ไถ่เธอคืนมา / Tai Tur Keun Mah (Buy You Back)
Artist: Pongsit Kumpee
Album: มาตามสัญญา / Mah Dtahm Sunyah (Keeping a Promise)
Year: 1992

ผ่านไปสองปี ที่เธอมาหายจาก
Pahn bpai saung bpee tee tur mah hai jahk
It’s been two years since you disappeared
ข่าวคราวว่าพ่อแม่เธอ นั้นพาไปขาย
Kao krao wah por mae tur nun pah bpai kai
The news says your parents sold you away
เจ็บและช้ำต้องจำทน
Jep lae chumd taung jum ton
Pain and suffering must be entured
เพราะความจน บังคับจิตใจ
Pror kwahm jon bung kup jit jai
Because being poor forces the mind
จากเชียงฮาย ไปขายตัวอยู่สุไหงโกลก
Jahk chiang hai bpai kai dtua yoo soo ngai goh lok
Leaving Chiang Hai to be a prostitute in Sungaiko Lok

พี่ตั้งตารอ ให้เธอ กลับคืนบ้านนา
Pee dtung dtah ror hai tur glup keun bahn nah
I wait for you to come back to the countryside
ถึงไม่มี ทีวี ตู้เย็น ก็ไม่เห็นเป็นไร
Teung mai mee TV dtoo yen gor mai hen bpen rai
Even though we don’t have TV or a refrigerator, what’s the problem with that?
ทิ้งความเชื่อค่านิยม ของคนเก่าล้าสมัย
Ting kwahm cheua kah niyom kaung kon gao lah samai
Throwing away the old-fashioned faith and values of the older generations
ช่วยกันทำนา ปลูกข้าว ยังพอได้อยู่
Chuay gun tum nah bplook kao yung por dai yoo
Helping tend the farm is still enough

(*) ผ่านชีวิตได้ชื่นชมโลกสวย ได้เพียงสิบห้าปี
Pahn cheewit dai cheun chom lohk suay dai piang sip hah bpee
You’ve spent life admiring the beautiful world for only fifteen years
ได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบ กับความืดมน
Dai kae nee cheewit glup mah pob gup kwahm meut mon
This is all you get, a life that ends up finding darkness
ผ่านมือชาย เป็นร้อยเป็นพัน
Pahn meu chai bpen roy bpen pun
Passing through the hands of hundreds of thousands of men
ต้องกล้ำกลืน และอดทน
Dtaung glum gleun lae ot ton
You must tolerate and endure it
เพื่อเก็บเงินส่งบ้าน ไถ่ถอนตัวเอง
Peua gep ngern song bahn tai taun dtua eng
To save money to send home to redeem yourself

(*)

ถึงใครใคร รังเกียจ เหยียดหยาม ตัวเธอ
Teung krai krai rung giet yiat yahm dtua tur
Though others harass and insult you
พี่ยังรักเสมอถึงเธอ จะเป็นอย่างไร
Pee yung ruk samur teung tur ja bpen yahng rai
I still always love you and wonder how you are
อยู่ทางนี้ พี่ทำงาน ทำนา ทำสวน ทำไร่
Yoo tahng nee pee tum ngahn tum nah tum suan tum rai
Over here, I’m working, doing farm jobs
จะเก็บเงิน ไว้ไปไถ่เธอคืนมา
Ja gep ngern wai bpai tai tur keun mah
I’ll save money to buy you back

อยู่ทางนี้ พี่ทำงาน ทำนา ทำสวน ทำไร่
Yoo tahng nee pee tum ngahn tum nah tum suan tum rai
Over here, I’m working, doing farm jobs
จะเก็บเงิน ไว้ไปไถ่เธอคืนมา
Ja gep ngern wai bpai tai tur keun mah
I’ll save money to buy you back

Title: รักเดียว / Ruk Diao (One Love)
Artist: Pongsit Kumpee
Album: ใต้ดวงตะวัน / Dtai Duang Dtawun (Under the Sun)
Year: 2000

(*) บอกให้รู้ไว้ หัวใจรักจริง
Bauk hai roo wai hua jai ruk jing
I’m telling you that my heart really loves
ไม่เคยทอดทิ้ง ให้ใครเสียใจ
Mai koey taut ting hai krai sia jai
It’s never abandoned anyone or made them sad
ตัวผู้พันธุ์นี้ เขาเรียกหลายใจ
Dtua poo pun nee kao riak lai jai
They say this man is unfaithful
จะให้ทำไง
Ja hai tum ngai
What do they want me to do?

(**) จริงจังแค่ไหน แค่ไหนเรียกจริงจัง
Jing jung kae nai kae nai riak jing jung
How sincere must I be to be called sincere?
ผิดเพียงแปดครั้ง ถึงเก้าซะที่ไหน
Pit piang bpaet krung teung gao sa tee nai
I only messed up eight times, where’d I hit the ninth?
ร้องเพลงๆนี้ มากสระไอ
Raung pleng pleng nee mahk sara ai
I sing this song a lot for cleansing
ให้แทนหัวใจ
Hai taen hua jai
To stand for my heart

(***) คอยจะคอยจะรอจะคอย
Koy ja koy ja ror ja koy
Wait, I’ll wait, I’ll wait, I’ll wait
โอกาสที่เธอตกหลุมมา
Ohgaht tee tur dtok loom mah
For the chance that you’ll fall
คอยจะคอยจะรอเวลา
Koy ja koy ja ror welah
Wait, I’ll wait, I’ll wait for the time
ที่เธอจะเห็นใจ
Tee tur ja hen jai
That you’ll have sympathy for me

(*,**,***)

เปียโนดั่งสายน้ำ
Piano dung sai num
The piano is like a river
เบสย้ำความรู้สึก
Bass yum kwham roo seuk
The bass stresses my feelings
แซ็กโซโฟนบาดลึก
Saxophone baht leuk
The saxophone is my deep wounds
กลองหน่วงหนักกระหน่ำใจ
Glaung nuang nuk granum jai
The drum beats down my heart
กีตาร์โหยดั่งร้องไห้
Guitar hoy dung raung hai
The exhausted guitar is like my crying
โอ้รักใยเหลือเพียงบทเพลง
Oh ruk yai leua piang bot pleng
Oh, love has only the song lyrics left

เพียงกระซิบเบาๆ
Piang grasip bao bao
Just a soft whisper
กล่าวคำรัก
Glao kum ruk
Say that you love me
ก็แน่นหนักกว่าภูผามหาศาล
Gor naen nuk gwah poo pah mahah sahn
It’s greater than a large mountain
หวานน้ำผึ้งหอม บุหงาลดามาลย์
Wahn num peung haum boo ngahn dah mahn
Sweet honey and potpourri
ไม่เปรียบปานคำรัก สักเสี้ยวเดียว
Mai bpriap bpahn kum ruk suk siao diao
Can’t be compared with a fraction of love
รักเดียวใจเดียว
Ruk diao jai diao
One love, one heart
จริงใจซื่อสัตย์ สารพัดซื่อตรง
Jing jai seu sut sahn put seu dtrong
Sincere, honest, faithful

Title: วิญญาณ / Winyahn (Spirit)
Artist: Stamp ft. Pongsit Kumpee
Album: Sci-Fi
Year: 2014

ทำไมเธอ ถึงไม่เหมือนเก่า
Tummai tur teung mai meuan gao
Why aren’t you the same anymore?
ทำไมเธอ ถึงไม่รักเรา
Tummai tur teung mai ruk rao
Why don’t you love me anymore?
ทำไมเธอ ถึงมอบทุกอย่างให้กับเขา
Tummai tur teung maup took yahng hai gup kao
Why have you given everything to him?

ทำไมเธอ ถึงอารมณ์ดี
Tummai tur teung ahrom dee
Why are you in a good mood
ทั้ง ๆ ที่ฉันกำลังเศร้า
Tung tung tee chun gumlung sao
Even though I’m sad?
พยายามเข้าใกล้เท่าไหร่
Payayahm kao glai tao rai
However close I try to get to you
เธอก็ไม่เอา
Tur gor mai ao
You don’t want it

เพิ่งได้รู้ ว่าฉันนั้นคือวิญญาณ ผู้ทุกข์ทรมาณ
Perng dai roo wah chun nun keu winyahn poo took toramahn
I just realized that I’m a spirit, a tortured soul
หลอกหลอนเธอมาตั้งนาน ไม่รู้ตัวว่าตาย
Lauk laun tur mah dtung nahn mai roo dtua wah dtai
Haunting you for so long, unaware that I’m dead
ฉันได้ตายไปจากใจของเธอ
Chun dai dtai bpai jahk jai kaung tur
I died from your heart
กลายเป็นวิญญาณไร้ความหมาย ตั้งนานแล้ว
Glai bpen winyahn rai kwahm mai dtung nahn laeo
I’ve become a meaningless spirit for a long time already

คำบอกรัก กลายเป็นคำหลอกหลอน
Kum bauk ruk glai bpen kum lauk laun
Love has become haunting
คำออดอ้อน กลายเป็นทำให้รำคาญ
Kum aut aun glai bpen tum hai rumkahn
Begging became annoying
ต้องอ้อนวอน ขอพบหน้าเธอ เหมือนขอเศษทาน
Dtaung aun waun kor pob nah tur meuan kor set tahn
I must beg, asking to see your face, like asking for a scrap of food

ปรากฎตัวให้เธอเห็นที่ใด
Bprahgot dtua hai tur hen tee dai
Appearing and letting you see where
เธอร้อนใจ รีบทักทายแล้วเดินผ่าน
Tur raun jai reep tuk tai laeo dern pahn
You’re impatient, hurriedly saying hello and walking away
ไม่มีแล้ว ยิ้มแห่งความสุข ตลอดกาล
Mai mee laeo yim haeng kwahm sook dtalaut gahn
There’s no more smiles of happiness forever

เพราะว่าฉันนั้นคือวิญญาณ ผู้ทุกข์ทรมาณ
Pror wah tur nun keu winyahn poo took toramahn
because I’m a spirit, a tortured soul
หลอกหลอนเธอมาตั้งนาน ไม่รู้ตัวว่าตาย
Lauk laun tur mah dtung nahn mai roo dtua wah dtai
Haunting you for so long, unaware that I’m dead
ฉันได้ตายไปจากใจของเธอ
Chun dai dtai bpai jahk jai kaung tur
I died from your heart
กลายเป็นวิญญาณไร้ความหมาย
Glai bpen winyahn rai kwahm mai
I’ve become a meaningless spirit

คำขอร้องครั้งสุดท้ายของเธอ
Kum kor raung krung soot tai kaung tur
Your last request
คำพูดเธอจะปล่อยฉันไปได้
Kum poot tur ja bploy chun bpai dai
Your words will be able to release me
บอกมาเลย ว่าหมดรัก ให้กัน
Bauk mah loey wah mot ruk hai gun
Telling me that you’re out of love for me
ฉันควรต้องไป
Chun kuan dtaung bpai
I should go

ให้ฉันนั้นเป็นวิญญาณ (ให้ฉันนั้นเป็นวิญญาณ)
Hai chun nun bpen winyahn (hai chun nun bpen winyahn)
Let me be a spirit (Let me be a spirit)
ที่หลุดพ้นทรมาณ
Tee loot pon toramahn
Who escapes the torture