Pod ModernDog

All posts tagged Pod ModernDog

Title: ปล่อย / Ploy (Let it Go)
Artist: Bodyslam ft. Pod Moderndog
Album: คราม / Krahm (Indigo)
Year: 2010

ฝืนข่มเหมือนคนไม่มีน้ำตา
Feun kom meuan kon mai mee num dtah
Opposing like a person without tears
ฝืนทนกับความช้ำของวันวาน
Feun ton gup kwahm chum kaung wun wahn
Forcing with the pain of yesterday
กับเรื่องราวที่ผ่านมา
Gup reuang rao tee pahn mah
Of the occurrences that transpired

เมื่อทุกสิ่งวกวนข้างในหัวใจ
Meua took sing wok won kahng nai hua jai
When everything circulates inside your heart
ทุกคำยังตอกย้ำทำลายใจ
Took kum yung dauk yum tum lai jai
Every word still repeats, hurting you
ว่ารักคงไม่กลับมาอีกแล้ว
Wah ruk kong mai glup mah eek laeo
That love won’t come back again

เปลี่ยนวันที่ใจนั้นเปลี่ยนวันที่คนหนึ่งคนทิ้งกัน
Plian wun tee jai nun plian wun tee kon neung kon ting gun
It changed the day your heart changed, the day one person left you
วันที่เธอต้องกลืนต้องเก็บ
Wun tee tur dtaung gleun dtaung gep
The day you swallowed, kept in
วันที่ทรมาน วันที่เกินจะทนรับมันเอาไว้
Wun tee toramahn wun tee gern ja ton rup mun ao wai
The day that tortures you, the day that’s too much to bear, accept it

อยากจะร้องบ้างไหม ร้องให้กับมันสักที
Yahk ja raung bahng mai raung hai gup mun suk tee
If you want to cry, cry with it
ร้องสักครั้ง ร้องพอให้มีน้ำตามาแบ่งเบา
Raung suk krung raung por hai mee num dtah mah baeng bao
Shout out, shout until the tears lessen
ร้องจนกว่าจะลืมเรื่องราว
Raung jon gwah ja leum reuang rao
Shout until you forget the issues

เมื่อรักเปลี่ยน เหลือเธอที่ยังเหมือนเดิม
Meua ruk plian leua tur tee yung meuan derm
When love changes leaving you who are still the same
หัวใจเหนื่อยเพียงไหนที่เฝ้าคอย
Hua jai neuay piang nai tee fao koy
My heart is only tired of waiting
แต่รักคงไม่กลับมาอีกแล้ว
Dtae ruk kong mai glup mah eek laeo
But love won’t come back again

ปล่อย วันนี้เธอแค่ปล่อย
Ploy wun nee tur kae ploy
Let it go, just let it go today
วันนี้เธอเข้าใจเสียที วันที่โลกทั้งใบนั้นเปลี่ยน
Wun nee tur kao jai sia tee wun tee lohk tung bai nun plian
Today you understand for once, the day the whole world changed
เธอก็คงต้องปล่อย พอเสียทีอย่าทน
Tur gor kong dtaung ploy por sia tee yah ton
You gotta let it go, that’s enough, don’t endure it
รั้งมันเอาไว้อยากจะร้องก็ร้อง
Rung mun ao wai yahk ja raung gor raung
Hold on to it, if you want to shout, shout

ร้องให้กับการร่ำลา ร้องสักครั้ง
Raung hai gup gahn rumlah raung suk krung
Cry with saying farewell, shout out for once
ร้องให้กับคนที่คงไม่กลับมา ร้องจนกว่าจะหมดน้ำตา
Raung hai gup kon tee kong mai glup mah raung jon gwah ja mot num dtah
Cry with the person who won’t come back, shout until you’re out of tears
ก็ปล่อยให้ใจร้องสักครั้ง ร้องจนกว่ามันจะชินและชา
Gor ploy hai jai raung suk krung raung jon gwah mun ja chin lae chah
Let your heart shout out, shout until you don’t care anymore
ร้องครั้งนี้ร้องให้กับรักและวันเวลา ให้หยดน้ำตา
Raung krung nee raung hai gup ruk lae wun welah hai yot numdtah
Shout this time, shout for the love and the time to dry your tears
มันลบภาพในหัวใจ
Mun lop pahp nah hua jai
And erases the images from your heart

ปล่อย วันนี้เธอแค่ปล่อย
Ploy wun nee tur kae ploy
Let it go, just let it go today
พอเสียทีอย่าทนรั้งมันเอาไว้
Por sia tee yah ton rung mun ao wai
That’s enough, don’t endure holding it back

อยากจะร้องก็ร้องร้องให้กับการร่ำลา
Yahk ja raung gor raung raung hai gup gahn rum lah
If you want to shout, shout and cry out with saying good-bye
ร้องสักครั้ง ร้องให้กับคนที่คงไม่กลับมา
Raung suk krung raung hai gup kon tee kong mai glup mah
Shout out, cry with the person who won’t come back
ร้องจนกว่าจะหมดน้ำตา ก็ปล่อยให้ใจร้องสักครั้ง
Raung jon gwah ja mot num dtah gor ploy hai jai raung suk krung
Shout until you’re out of tears, let your heart shout for once
ร้องจนกว่ามันจะชินและชา
Raung jon gwah mun ja chin lae chah
Shout until you’re indifferent
ร้องครั้งนี้ ร้องให้กับรักและวันเวลา
Raung krung nee raung hai gup ruk lae wun welah
Shout this time, cry with the love and the time
ให้หยดน้ำตามันลบภาพในหัวใจ
Hai yot numdtah mun lob pahp nai hua jai
Let it dry your tears and erase the images from your heart

วันนั้น สิ่งนั้น จะรั้งไว้ทำไม
Wun nun sing nun ja rung wai tummai
That day, those things, why hold on to them?
วันนี้ พรุ่งนี้ ความฝันยังยาวไกล
Wun nee proong nee kwahm fun yung yao glai
Today, tomorrow, your dreams are still far off
ความรักวันนั้น เรียนรู้มันเอาไว้
Kwahm ruk wun nun rian roo mun ao wai
Love that day realized
สุดท้าย ชีวิตมันสวยงามเพียงใด
Soot tai cheewit mun suay ngahm piang dai
In the end, just how beautiful life is

ปล่อย วันนี้เธอแค่ปล่อย
Ploy wun nee tur kae ploy
Let it go, just let it go today
พอน้ำตามันลดเลือนไป สักวันก็คงเข้าใจ
Por num dtah mun lot leuan pai suk wun gor kong kao jai
The tears are fading away, some day you’ll understand

Title: จดหมายจากความเหงา / Jot Mai Jahk Kwahm Ngao (A Letter From Loneliness)
Artist: Pod ModernDog
Album: [Single]
Year: 2011

ฉันคือความเหงา ที่เกิดจากวันที่เค้าทิ้งเธอไป
Chun keu kwahm ngao tee gerd jahk wun tee kao ting tur pai
I’m the loneliness that arose the day he left you
เธอกลายเป็นคนที่ไม่มีใคร ต้องทุกข์ใจ
Tur glai pen kon tee mai mee krai dtaung took jai
You became someone without anyone, having to suffer
เหมือนชีวิตมันขาดหาย
Meuan cheewit mun kaht hai
Like you were missing a life
ฉันคือความเหงา ที่ได้เวลามาทักทาย
Chun keu kwahm ngao tee dai welah mah tuk tai
I’m the loneliness that took its time saying hello
จนอาจทำเธอร้องไห้ เธอนั้นจะเกลียดฉันสักเท่าไหร่
Jon aht tum tur raung hai tur nun ja gliet chun suk tao rai
Until it might make you cry out just how much you hate me

(*)แต่ความจริงอยากบอกเธอให้ได้รู้
Dtae kwahm jing yahk bauk tur hai dai roo
But the truth I want to tell you
ว่าความเหงาไม่ได้อยู่ตลอดไป
Wah kwahm ngao mai dai yoo dtalaut pai
Is that loneliness won’t stay forever

(**) หากมองโลกนี้ในแง่ดีสักครั้ง
Hahk maung lohk nee nai ngae dee suk krung
If you look at this world optimistically for once
เธอจะรู้ว่าต่อให้เหงามากมายสักเท่าไหร่
Tur ja roo wah dtor hai ngao mahk mai suk tao rai
You’ll know that however much loneliness you have
ก็ไม่ทำร้ายใคร ให้ต้องถึงตาย สบายใจได้เสมอ
Gor mai tum rai krai hai dtaung teung dtai sabai jai dai samur
It never hurt anyone, until it dies, and you can be content always
อดทนเอาไว้ในเวลาที่เหงา
Aut ton ao wai nai welah tee ngao
Keep persevering during times of loneliness
กลับมามองตัวเราและชีวิตจริงที่ต้องเจอ
Glup mah maung dtua rao lae cheewit jing tee dtaung jur
Take a look at yourself and the real life you must face
เพราะเธอ อาจเปลี่ยนจากเหงาเป็นเพื่อนเก่าที่แสนดี
Pror tur aht plian jahk ngao pen peuan gao tee saen dee
Because you may change from the loneliness that’s a wonderful old friend

แม้ในวันนี้ เธออาจจะยังเสียใจ
Mae nai wun nee tur aht ja yung sia jai
Though today you might still be sad
ถ้าบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร
Tah bauk dtua eng wah mai pen rai
If you tell yourself that it’s all right
น้ำตาจะไหลก็ช่างมัน
Num dtah ja lai gor chahng mun
Forget the tears that fall

(*,**,**)