PMC

All posts tagged PMC

Title: ตราบธุรีดิน / Dtrahp Tooree Din (Until the Dust of the Earth)
Artist: PMC (ปู่จ๋านลองไมค์)
Album: [Single]
Year: 2013

มีให้แค่เท่านี้ มีเพียงแค่เท่านี้
Mee hai kae tao nee mee piang kae tao nee
This is all I have for you, this is all I have
ไม่มีมากมายดังใครเขามี
Mai mee mahk mai dung krai kao mee
I don’t have a lot like others do
มีให้เพียงนิดน้อย แต่ให้ไปเกินร้อย
Mee hai piang nit noy dtae hai bpai gern roy
I only have a little bit for you, but I’ll give you 100% of it
ไม่มีเงินตรา มงกุฏชฎาแม่เนื้อกลอย
Mai mee ngern trah mong goot chadtah mae neua gloy
I don’t have money or a headdress

ไม่มีรถเก๋ง แอร์เย็นอย่างใครเขา
Mai mee rot geng air yen yahng krai kao
I don’t have a cool car or air conditioning like they do
มีไมตี้เอ็กซ์ท่อดังและคันเก่า
Mee mighty x tor dung lae kun gao
I have an old, loud Mighty-X
พี่ไร้หน้าตาในสังคมไฮโซ
Pee rai nah dtah nai sungkom hi so
I’m lacking appearance in the hi-so community
และจะเจอพี่ได้ ก็แค่วงไฮโล
Lae ja jur pee dai gor kae wong hi low
And you can find me just in Hilo

(*) อยู่กับฉันได้ไหม ให้แก่เฒ่าเป็นตายาย
Yoo gup chun dai mai hai gae tao bpen dtah yai
Please stay with me, let’s grow old into grandparents
ในบั้นปลายสุดท้ายของดวงชีวัน
Nai bun bplai soot tai kaung duang cheewun
At the end of our lives
อยู่เคียงคู่กันแบบนี้ ให้ร่วงโรยเป็นธุลี
Yoo kiang koo gun baep nee hai ruang roy bpen toolee
Beside each other like this, let’s fade into dust
กลับสู่ธรณี ฝังร่างนี้ไปพร้อมกัน
Glup sootornnee fung rahng nee bpai praum gun
And return to the earth, burying our bodies together

(**) ฝังร่างไปพร้อมกัน ฝังร่างไปพร้อมกัน
Fung rahng bpai praum gun fung rahng bpai raum gun
Burying our bodies together, burying our bodies together
มีเธออยู่กับฉัน สู้งานในทุกวัน
Mee tur yoo gup chun soo ngahn nai took wun
I have you with me, struggling through work every day

ถึงไร้ยศถาศักดินาใด ถึงชนชั้นล่างแค่ประชาไท
Teung rai yot tah suk dinah dai teung chon chun lahng kae bprachah tai
Even though I’m lacking any dignified title, even though the working class are just independent people
คนเรารักกันอยู่ที่ใจ เงินทองหาได้มันก็สูญไป
Kon rao ruk gun yoo tee jai ngern taung hah dai mun gor soon bpai
We love each other in our hearts, money earned disappears
เราจะรักกันจนแก่เฒ่า ไม่ใช่รักกันไว้แค่เด้า
Rao ja ruk gun jon gae tao mai chai ruk gun wai kae dao
We’ll love each other until we’re old, it’s not love, just humping
บางคู่รักกันไว้แค่เอา บางคนรักกันหวังอั่งเปา
Bahng koo ruk gun wai kae ao bahng kon ruk gun wung ung bpao
Some lovers only want, some lovers hope for red envelopes

บางทีรักกันเพราะว่ารอสวย บางคู่รักกันเพราะว่าตี๋หมวย
Bahng tee ruk gun pror wah ror suay bahng koo ruk gun pror wah dtee muay
Sometimes we love people because we’re waiting for someone prettier, some couples love each other because of ethnic Chinese heritage
ผู้หญิงบางคนรักผัวรวย กระเทยรักผู้ชายเพราะหัว___
Poo ying bahng kon ruk pua ruay gratoey ruk poo chai pror hua kuay
Some women love rich husbands, ladyboys love men because of their penises

ขอบคุณเธอที่รัก ถึงแม้ไม่มีอะไร
Kaup koon tur tee ruk teung mae mai mee arai
Thank you for loving me even though I don’t have anything
ถึงมีแต่ตัวกับหัวใจ จะอยู่ไปจนวันตาย
Teung mee dtae dtua gup hua jai ja yoo bpai jon wun dtai
Even though I only have my body and my heart, I’ll stay with you until the day I die

(*,**)

เริ่มจากเราสอง มันเริ่มจากคนสองคน
Rerm jahk rao saung mun rerm jahk kon saung kon
It started with the two of us, it started from two people
มีกามเทพสองตน ละแผลงศรอยู่สองคม
Mee gahm tayp saung dton la plaeng sorn yoo saung kom
Cupid shot two sharp arrows
ชะตาฟ้าลิขิตหรือจะสู้วะนะ คนเราอยู่กะฉัน
Chadtah fah likit reu ja soo wana kon rao yoo ga chun
Destiny, heaven, fate, or what have you, we’ll fight it, you’ll be with me
และร่วมฝันละให้ชนะความจน
Lae ruam fun la hai chana kwahm jon
And join each dream to win over poverty
อดทนอีกนิด รับพินิจไปติดจ๋าน
Ot ton eek nit rup pinit bpai dtit jahn
Endure it a little longer
ปู่จ๋านคนนี้ไม่ใช่ข้าราชการ
Bpoo jahn kon nee mai chai kah rachagahn
PMC isn’t a civil servant
ถึงพี่จะจน แต่พี่ก็ทนไม่เคยอาย
Teung pee ja jon dtae pee gor ton mai koey ai
Even though he’s poor, he endures in, never shy
จะรักแม่ยอดหญิง ไม่ทอดทิ้งจนวันตาย
Ja ruk mae yaut ying mai taut ting jon wun dtai
He’ll love his darling and won’t abandon her till the day he dies

(*)

ฝังร่างไปพร้อมกัน ฝังร่างไปพร้อมกัน
Fung rahng bpai praum gun fung rahng bpai raum gun
Burying our bodies together, burying our bodies together
ฝังร่างไปพร้อมกัน ฝังร่างไปพร้อมกัน
Fung rahng bpai praum gun fung rahng bpai raum gun
Burying our bodies together, burying our bodies together