Playground

All posts tagged Playground

Title: คนแปลกหน้าคนนี้ / Kon Bplaek Nah Kon Nee (This Stranger)
Artist: Playground
Album: [Single]
Year: 2013

พยายามที่จะมอง พยายามจะอยู่ใกล้เธอ
Payayahm tee ja maung payayahm ja yoo glai tur
I try to look, I try to be near you
แต่ไม่ให้ใกล้เกินไป
Dtae mai hai glai gern bpai
But I won’t let myself get too close
พยายามจะหยุดคิด แต่ใจมันไม่หยุดคิด
Payayahm ja yoot kit dtae jai mun mai yoot kit
I try to stop thinking, but my heart won’t stop thinking
คราวนี้เหมือนมีอะไร
Krao nee meuan mee arai
This time, it’s like something’s wrong

(*) ฉันเลยต้องบอกเธอ ถึงสิ่งที่ฉันฉันพร่ำเพ้อ
Chun loey dtaung bauk tur teung sing tee chun chun prum pur
So I must tell you about the thing that’s driving me crazy

(**) ขอให้เธอไว้ใจในคนแปลกหน้าคนนี้
Kor hai tur wai jai nai kon bplaek nah kon nee
Please trust this stranger
เขาแค่เดินเข้ามาเพื่อบอกความรู้สึกดี
Kao kae dern kao mah peua bauk kwahm roo seuk dee
He’s just walking over to tell you his good feelings
ไม่ต้องกังวล ไม่มีอะไร ไม่นานเขาก็จะไป
Mai dtaung gung won mai mee arai mai nahn kao gor ja bpai
You don’t need to worry, it’s nothing, soon, he’ll leave

(***) และเธอจะรับหรือว่าไม่รับ เขาเองก็ยังไม่รู้
Lae tur ja rup reu wah mai rup kao eng gor yung mai roo
And he still doesn’t know if you’ll accept it or not
เขาไม่ได้รีบร้อนแค่อยากให้เธอลองคิดดู
Kao mai dai reep raun kae yahk hai tur laung kit doo
He’s not in a hurry, he just wants you to try considering it
จะเป็นยังไง จะเปลี่ยนไปไหม
Ja bpen yung ngai ja bplian bpai mai
How would it be? Would it change anything?
หรือเขาต้องเป็นคนแปลกหน้าต่อไป
Reu kao dtaung bpen kon bplaek nah dtor bpai
Or must he be a stranger forever?

และฉันก็ยังไม่รู้ ที่วันนี้ฉันบอกไป
Lae chun gor yung mai roo tee wun nee chun bauk bpai
And I still don’t know if what I’m telling you today
ฉันจะเสียใจหรือเปล่า
Chun ja sia jai reu bplao
Will make me sad or not
แต่ถ้าฉันไม่บอกเธอ ถ้าฉันมัวแต่เก็บไว้
Dtae tah chun mai bauk tur tah chun mua dtae gep wai
But if I don’t tell you, if I just keep it inside
คงเสียใจตลอดไป
Kong sia jai dtalaut bpai
I’ll probably be sad forever

(*,**,***,**,***)

ไม่ว่าในที่สุดจะเป็นอย่างไร
Mai wah nai tee soot ja bpen yahng rai
No matter how things end up
แม้ว่ามันจะทำให้เราต้องห่างไกล
Mae wah mun ja tum hai rao dtaung hahng glai
Though it’ll make us have to separate
จะเป็นยังไง เธอจะเปลี่ยนใจไหม
Ja bpen yung ngai tur ja bplian jai mai
How will it be? Will you change your mind?
หรือฉันต้องเป็น คนแปลกหน้า ต่อไป
Reu chun dtaung bpen kon bplaek nah dtor bpai
Or must I be a stranger forever?

Title: ใจหาย / Jai Hai (Vanished Heart)
Artist: Playground
Album: Apollo 0.4
Year: 2011

และแล้วรักฉันก็ผ่านไป
Lae laeo ruk chun gor pahn pai
And so my love has passed by
ฉันรู้สุดท้ายต้องมีวันที่เราจากกัน
Chun roo soot tai dtaung mee wun tee rao jahk gun
I knew that in the end, there would come a day we’d split up
ให้รั้งไปก็เท่านั้น เวลาที่คนเราหมดใจ
Hai rung pai gor tao nun welah tee kon rao mot jai
I could only hold you back when we ran out of feelings
ทางเดินทางเดียวที่มีคือต้องเดินกลับไป
Tahng dern tahng diao tee mee keu dtaung dern glup pai
The single path we have is the one we must return on
ให้เรียกร้องอะไรไหว
Hai riak raung arai wai
Making us able to cry out for something

ช่วงชีวิตที่ฉันได้เจอกับเธอ
Chuang cheewit tee chun dai jur gup tur
That moment in life when I met you
มันก็ดีมากพอ แม้มันจะต้องจบ
Mun gor dee mahk por mae mun ja dtaung job
It’s more than good enough, though it has to end
ถึงฉันรู้ว่าควรเข้าใจ ยอมรับมันให้ไหว
Teung chun roo wah kuan kao jai yaum rup mun hai wai
Though I know I should understand, I can’t accept it

(*) แต่ใจมันหาย เมื่อถึงเวลาสุดท้ายที่เราต้องเดินแยกทาง
Dtae jai mun hai meua teung welah soot tai tee rao dtaung dern yaek tahng
But my heart disappeared when we finally had to split ways
ฉันใช้ทุกความเข้าใจเพื่อลบเราไปทุกอย่าง
Chun chai took kwahm kao jai peua lob rao pai took yahng
I’ve used every understanding to erase everything about us
แต่ฉันก็ทำไม่ไหว แค่คิดว่าไม่มีเธอพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร
Dtae chun gor tum mai wai kae kit wah mai mee tur proong nee ja pen chen rai
But I can’t do it, just thinking of how tomorrow will be without you
จะให้เลิกรัก หยุดหวัง ลืมเธอฉันทำไม่ได้
Ja hai lerk ruk yoot wung leum tur chun tum mai dai
To stop loving you, stop hoping, to forget you, I can’t do it
เธอเข้าใจฉันใช่ไหม
Tur kao jai chun chai mai
You understand me, right?

ที่แล้วมาฉันก็ขอบใจ
Tee laeo mah chun gor kaup jai
Before, I was thankful
ที่มอบชีวิตให้คนอย่างฉันได้เก็บไว้
Tee maup cheewit hai kon yahng chun dai gep wai
That you entrusted your life to someone like me
จะคิดถึงตลอดไป
Ja kit teung dtalaut pai
I’ll miss you forever

กาลครั้งหนึ่งที่ได้เจอกับเธอ
Gahn krung neung tee dai jur gup tur
The one time I met you
มันคือโชคชะตาที่ฉันก็เต็มใจ
Mun keu chohk chadtah tee chun gor dtem jai
It’s fate that I was willing
เจ็บแค่ไหนฉันก็จะพร้อม ยอมรับมันให้ไหว
Jep kae nai chun gor ja praum yaum rup mun hai wai
However much it’ll hurt, I’m ready and able to accept it

(*)

ใจฉันมันหาย ถึงรู้ว่าไม่มีทางจะซื้อเวลาไว้ได้
Jai chun mun hai teung roow ah mai mee tahng ja seu welah wai dai
My heart disappeared, though I knew there was no way to buy any more time
ก่อนที่เรื่องราวทุกอย่างของเราจะเลือนหายไป
Gaun tee reuang rao took yahng kaung rao ja leuan hai pai
Before our everything will fade away
ฉันหวังให้เธอปลอดภัย
Chun wung hai tur plaut pai
I hope you’ll be safe

คำขอที่พอจะมีก่อนเธอจะจากฉันไป
Kum kor tee por ja mee gaun tur ja jahk chun pai
The one request I have before you leave me:
ฉันขอให้เธอ โชคดี
Chun kor hai tur chohk dee
I wish you good luck

Title: คำสาป / Kum Sahp (Curse)
Artist: Playground
Album: Mr. Postman
Year: 2006

คำสาป ที่ฉันต้องเจอทุกๆคราว ที่ฉันมีความรัก
Kum sahp tee chun dtaung jur took took krao tee chun mee kwahm ruk
It’s a curse that I must face every time I fall in love
คือตอนสุดท้ายต้องจบอย่างปวดร้าว
Keu dtaun soot tai dtaung job yahng puat rao
In the end, it must finish with pain
ทุ่มเทชีวิตที่มีไว้ให้ใคร เขาก็เดินจากไป
Toom tay cheewit tee mee wai hai krai kao gor dern jahk pai
When I devote my life to anyone, they leave me
เชื่อในความรักทุกครา แต่สุดท้าย (มีเพียงน้ำตา)
Cheua nai kwahm ruk took krah dtae soot tai (mee piang num dtah)
Every time I believe in love, but in the end (there’s only tears)

(*) ไม่รู้เรื่องราวที่เกิด มีใครลิขิตไว้หรือปล่าว
Mai roo reuang rao tee gert mee krai likit wai reu plao
I don’t know if something happened or if there’s someone destined for me
หรือคนอย่างฉันไม่มีค่าเพียงพอ ที่จะรักใครสักคน
Reu kon yahng chun mai mee kah piang por tee ja ruk krai suk kon
Or is a guy like me not worth enough to love anyone?

(**) ความเดียวดาย ช่วยปลดปล่อยฉันทีเถอะ
Kwahm diao dai chuay plot ploy chun tee tur
Loneliness, please comfort me
จะทำยังไง เพื่อจะให้คำสาปนี้เลือนหาย
Ja tum yung ngai peua ja hai kum sahp nee leuan hai
What should I do to break this curse?
ใครคนนึงช่วยตอบคำถามให้ฉันเข้าใจ ว่าความรักมีจริงอยู่ไหม
Krai kon neung chuay dtaup kum tahm hai chun kao jai wah kwahm ruk mee jing yoo mai
Someone please answer my question and make me understand if love is real

ทุกคนที่เดินผ่านเข้ามา มอบสิ่งดีดีให้กับฉัน
Took kon tee dern pahn kao mah maup sing dee dee hai gup chun
Every person who enters my life bestows good things to me
ในวันแรกๆที่ได้พบกัน แต่แล้วก็เปลี่ยนไป
Nai wun raek raek tee dai pob gun dtae laeo gor plian pai
During the first days we meet, but then they change
เมื่อเขาได้ความรักฉันไป เรื่องราวดีดีก็เลือนหาย
Meua kao dai kwahm ruk chun pai reuang rao dee dee gor leuan hai
When they get love from me, the good times fade away
ทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็นความเสียใจ จนฉันก็
Took yahng gor plian pen kwahm sia jai jon chun gor
Everything changes into sadness, until I…

(*,**,**)

ทุกคนที่เดินผ่านเข้ามาและเขาก็เดินจากฉันไป
Took kon tee dern pahn kao mah lae kao gor dern jahk chun pai
Every person who walks into my life walks away from me
ไม่เคยมีใครเลยสักคน ที่รักฉันจริง
Mai koey mee krai loey suk kon tee ruk chun jing
There’s never been anyone who really loved me
มันเป็นคำสาปที่ฉันเจอเมื่อฉันไม่เคยมีค่าพอ
Mun pen kum sahp tee chun jur meua chun mai koey mee kah por
It’s a curse I face whenever I’m not worth enough
หรือคำที่เค้าเรียกว่ารักแท้มันไม่มีจริง
Reu kum tee kao riak wah ruk tae mun mai mee jing
Or is the thing they call “true love” not real?

J
ใจหาย / Jai Hai (Vanished Heart)

K
ขาด / Kaht (Without)
คนเคยคุย / Kon Koey Kooey (Someone You Once Talked To)
คนแปลกหน้าคนนี้ / Kon Bplaek Nah Kon Nee (This Stranger)
คนรักที่ไม่ได้เรื่องของเธอ / Kon Ruk Tee Mai Dai Reuang Kaung Tur (The Lover that Doesn’t Have Anything to Do With You)
คนที่ฉันไม่เคยลืม / Kon Tee Chun Mai Koey Leum (The Person Whom I’ve Never Forgotten)
คนที่ไม่มีความหมาย / Kon Tee Mai Mee Kwahm Mai (A Meaningless Person)
คำสาป / Kum Sahp (Curse)

M
มุม / Moom (Corner)

N
ในวันที่ความเศร้าพาเรามาทะเล / Nai Wun Tee Kwahm Sao Pah Rao Mah Talay (The Day Sadness Led Me to the Sea) [S.O.S]
เนย / Noey (Butter)

R
เรื่องสมมุติ / Reuang Sommoot (Hypothetical Situation)

S
สารภาพ / Sahrapahp (Confession)

   
All songs tagged Playground