Pae Arak

All posts tagged Pae Arak

Title: กายฉันว่ายน้ำไปใจฉันคิดถึงเธอ / Gai Chun Wai Num Bpai Jai Chun Kit Teung Tur (Even While I’m Swimming, I’m Thinking Of You)
Artist: Pae Arak and the Pisat Band
Album: เหล็กกับไม้ / Lek Gup Mai (WOOD AND STEEL)
Year: 2018

ท้องฟ้าเวิ้งว้างกว้างไกลฉันจะไปให้ถึง
Taung fah werng wahng gwahng glai chun ja bpai hai teung
I’ll travel through the vast sky
อาทิตย์และดาวนำทางฉันรู้ว่ามาถูกทาง
Ahtit lae dao num tahng chun roo wah mah took tahng
The sun and stars lead the way, I know that I’m on the right path
แต่ไม่มีอะไรคอยบอก
Dtae mai mee arai koy bauk
But there’s nothing telling me
ว่าระยะทางจะไกลเท่าไร
Wah rayatahng ja glai tao rai
How far the distance is
แต่ฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
Dtae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
But I’ll still keep swimming until I reach my destination

ฉันเริ่มลงน้ำช้ากว่าทุกคน
Chun rerm long num chah gwah took kon
I’m starting to lag behind everyone else
ฉันว่ายน้ำเชื่องช้าแต่กล้ามเนื้อฉันทน
Chun wai num cheuang chah dtae glahm neua chun ton
I’m swimming slowly, but my muscles endure
เจอฝนระหว่างทาง
Jur fon rawahng tahng
I face rain along the way
สัตว์ร้ายที่ลอยอยู่ข้างๆ
Sut rai tee loy yoo kahng kahng
Fierce animals that float beside me
แต่ฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
Dtae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
But I still keep swimming until I reach my destination

กุ้งหอยปูปลาชอบชวนฉันคุย
Goong hoy bpoo bplao chaup chuan chun kooey
The shrimp, clams, crabs, and fish like to chat with me
ถามว่าท่านว่ายทำไมวันนึงอาจจม
Tahm wah tahn wai tummai wun neung aht jom
Asking me why I swim, one day I might sink
และความฝันท่านคงจบลง
Lae kwahm fun tahn kong jop long
And my dreams might come to an end
จบอย่างที่ไม่มีใครสน
Jop yahng tee mai mee krai son
Ending without anyone careing
แต่ฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
dtae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
But I still continue swimming until I reach my destination

กายฉันว่ายน้ำไปใจฉันคิดถึงเธอ
Gai chun wai num bpai jai chun kit teung tur
Even while I’m swimming, I’m thinking of you
ที่รักที่ฉันจากมาไม่อาจจะย้อนกลับไป
Tee ruk tee chun jahk mah mai aht ja yaun glup bpai
The lover whom I left and can’t get back
ฉันรู้ว่าเธอเกลียดฉัน
Chun roo wah tur gliet chun
I know you hate me
เกลียดเพราะเราน่ะเคยรักกัน
Gliet pror rao na koey ruk gun
Hate me because we were once in love
แต่ฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
Dtae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
But I still keep swimming until I reach my destination

ไม่อาจรู้ว่าอีกฝั่งน้ำมันจะสวยเท่าไร
Mai aht roo wah eek fung num mun ja suay tao rai
I might not know how pretty the other coast will be
ฉันอาจทุกข์ทรมานเสียใจว่าเหนื่อยทำไม
Chun aht took toramahn sia jai wah neuay tummai
I might suffer, tortured and sad, asking why I’m so tired
แต่อย่างน้อยฉันก็ได้ลอง
Dtae yahng no chun gor dai laung
But at least I tried
ได้ว่ายน้ำด้วยแขนทั้งสอง
Dai wai num duay kaen tung saung
I swam with my own two arms
ให้ร่างกายทำงานกับสมอง
Hai rahng gai tum ngahn gup samaung
Making my body work with my brain
แต่ฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
Dtae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
But I still keep swimming until I reach my destination
และฉันยังคงว่ายต่อไปจนกว่าจะถึงปลายทาง
Lae chun yung kong wai dtor bpai jon gwah ja teung bplai tahng
And I’ll still keep swimming until I reach my destination

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : อารักษ์ อมรศุภศิริ
โปรดิวเซอร์ : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
เอ็นจิเนียร์ : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

Title: อย่าเล่นกับไฟ / Yah Len Gup Fai (Don’t Play With Fire)
Artist: Pae rak and the Pisat Band
Album: Wood and Steel
Year: 2016

(*) อย่าเล่นกับไฟ เพราะเธอจะทนไม่ไหว
Yah len gup fai pror tur ja ton mai wai
Don’t play with fire because you won’t be able to handle it
อย่าเดินเข้าไป เพราะมันจะเผาเธอไหม้
Yah dern kao bpai pror mun ja pao tur mai
Don’t walk up because it’ll burn you
(อย่าเล่นกับไฟ)
(Yah len gup fai)
(Don’t play with fire)

เธอเห็นว่าเขาน่ะรูปงาม
Tur hen wah kao na roop ngahm
You see him as being handsome
แต่ฉันน่ะเตือนเธอแล้วว่าเขาจะทำเธอทรมาน
Dtae chun na dteuan tur laeo wah kao ja tum tur toraahn
But I’m warning you now that he’ll torture you
เธออยากจะเดินเข้าไป เธอบอก ไม่เป็นไร
Tur yahk ja dern kao bpai tur bauk mai bpen rai
You want to go up to him, you say it’s okay
เธอยังจะคงไม่รู้ว่ากำลังเล่นอยู่กับอะไร
Tur yung ja kong mai roo wah gumlun len yoo gup arai
You still don’t know what you’re messing with

(*)

ประวัติเขาไม่ค่อยจะดี
Bprawut kao mai koy ja dee
He doesn’t really have a good history
แต่เขาจะตีหน้าซื่อแล้วบอกว่าดีขึ้นวันพรุ่งนี้
Dtae kao ja dtee nah seu laeo bauk wah dee keun wun proong nee
But he’ll pretend to be loyal and tell you that he’ll be better tomorrow
และเขาจะทิ้งทุกคนและเหลือไว้ เพียงเธอคนเดียว
Lae kao ja ting took kon lae leua wai piang tur kon diao
And he’ll dump everyone except for you
แต่เขาจะทำแป๊บเดียว ให้เธอเป็นคนรักเพียงประเดี๋ยว
Dtae koa ja tum bpaep diao hai tur bpen kon ruk piang bpradiao
But he’ll do it only for a second, you’ll be his lover only temporarily

(*)

ไฟมันอุ่นกาย
Fai mun oon gai
Fire warms the body
แต่หากอยู่ใกล้เกินไป หัวใจเธอคงมลาย
Dtae hahk yoo glai gern bpai hua jai tur kong malai
But if you get too close, your heart will be destroyed
และแผล มันเหมือนจะหาย
Lae plae mun meuan ja hai
And it seems like the wounds will have healed
แผลมันเหมือนจะหาย
Plae mun meuan ja hai
It seems like the wounds will have healed
แต่เธอจะทนไม่ได้
Dtae tur ja ton mai dai
But you won’t be able to take it
เพราะเธอจะตายในโรงบาล
Pror tur ja dtai nai rohng bahn
Because you’ll die in the hospital

อย่าเล่นกับไฟ อย่าเล่นกับไฟ
Yah len gup fai yah len gup fai
Don’t play with fire, don’t play with fire

(*)

อย่าเล่นกับไฟ อย่าเล่นกับไฟ
Yah len gup fai yah len gup fai
Don’t play with fire, don’t play with fire
อย่าเล่นกับไฟ
Yah len gup fai
Don’t play with fire

   

เนื้อร้อง / ทำนอง: อารักษ์ อมรศุภศิริ
โปรดิวเซอร์: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์, จุลจักร จักรพงษ์

Title: รอ / Ror (Wait)
Artist: Pae Arak and the Pisat Band
Album: เหล็กกับไม้ / Lek Gup Mai (Wood and Steel)
Year: 2017

ฉันรู้ว่าเธอ น่ะมีเขาแล้ว
Chun roo wah tur na mee kao laeo
I know you have him
แต่พอรู้จักเธอ ฉันทนไม่ไหว
Dtae por roo juk tur chun ton mai wai
But as soon as I got to know you, I couldn’t take it
ก็ศีลธรรม มันเตือนฉันแล้ว ให้ปล่อยเธอไป
Gor seelatum mun dteuan chun laeo hai bploy tur bpai
My moral compass is reminding me to let you go
ฉันทำใจ ฉันรอ
Chun tum jai chun ror
I’ll deal with it, I’ll wait

(*) คงได้แต่ภาวนา
Kong dai dtae pahwanah
I can only pray
ไม่กล้าไปเจอ แต่อยากเห็นหน้า
Mai glah bpai jur dtae yahk hen nah
I don’t dare meet you, but I want to see your face

(**) มันคงจะดีถ้าเธอน่ะเป็นดารา
Mun kong ja dee tah tur na bpen dahrah
It would be nice if you were a celebrity
เพราะฉันจะมองหน้าเธอในจอ
Pror chun ja maung nah tur nai jor
Because then I could look at you on the screen
ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นข่าวใหญ่โต
Mai dtaung glua wah ja bpen kao yai dtoh
There’s no need to worry this will be front-page news
เพราะฉันจะกางหนังสือพิมพ์รอ
Pror chun ja gahn nung seu pim ror
Because I’ll spread out the newspapers to wait
ฉันอยากให้เธอน่ะกลายเป็นคนหลงตัวเอง
Chun yahk hai tur na glai bpen kon lung dtua eng
I want you to become one of those people who are infatuated with themselves
เพราะภาพที่เธอเอาลงคอมไม่เคยพอ
Pror pahp tee tur ao long com mai koey por
Because the pictures you upload on your computer are never enough
ฉันได้แต่ รอ รอ รอ
Chun dai dtae ror ror ror
I can only wait, wait, wait

ฉันขับรถไปไกลหลายโล
Chun kup rot bpai glai lai loh
I drove for many kilometers
ไปมองหลังคาให้หมาเธอโมโห
Bpai maung lung kah hai mah tur moh hoh
I look at the roof, making your dog angry
หลงรักแฟนเขา ไม่น่าอวดไม่กล้าโชว์
Long ruk faen kao mai nah uat mai glah show
I fell in love with his girlfriend, I shouldn’t brag, I don’t dare show-off
ฉันกดเบอร์โทร แล้วคุยในใจ
Chun got bur toh laeo kooey nai jai
I dial your number, then speak in my heart

(*,**)

มีบางคู่รัก ที่รักกันยาวนาน
Mee bahng koo ruk tee ruk gun yao nahn
There are some lovers who love each other for a long time
แต่ฉันทรมาน ถ้ามันยาวนานเกินไป
Dtae chun toramahn tah mun yao nahn gern bpai
But I’ll be tortured if it’s too long
ถ้าเธอคุยกับเขาไม่เข้าใจ
Tah tur kooey gup kao mai kao jai
If you talk with him and he doesn’t understand
อาจฟังดูเลว แต่จะรออะไร
Aht fung doo leo dtae ja ror arai
It might sound cruel, but what are you waiting for?
ให้ฉันมองเธอจริงๆ ได้ไหม
Hai chun maung tur jing jing dai mai
Please let me really look at you

(**)

ถ้าวันนึงเธอได้กลายเป็นดีเจ
Tah wun neung tur dai glai bpen dee jay
If one day you become a DJ
ไม่อยากฟังเพลงฉันก็จะโทรไปขอ
Mai yahk fung pleng chung or ja toh bpaikor
And I don’t want to listen to music, I’ll call and ask you
ถ้าหากมีใครไปได้ยินเรื่องเธอ
Tah hahk mee krai bpai dai yin reuang tur
If there’s anyone who hears about you
โปรดนำพามาเล่าให้ฉันฟังต่อ
Bproht num pah mah lao hai chunf ung dtor
Please let me know
แต่ถ้าบังเอิญ เจอเธออยู่กับเขา
Dtae tah bung ern jur tur yoo gup kao
But if I happen to see you with him
มันคงทำให้ฉันใจฝ่อ
Mun kong tum hai chun jai for
It’ll discourage me
ฉันไม่กล้าขอ
Chun mai glah kor
I don’t dare ask you
ฉันได้แต่ รอ รอ รอ
Chun dai dtae ror ror ror
I can only wait, wait, wait
รอ รอ รอ
Ror ror ror
Wait wait wait

   
เนื้อร้อง / ทำนอง : อารักษ์ อมรศุภศิริ
โปรดิวเซอร์: วงศ์วริศ อาริยวัฒน์

   
This is a nice bittersweet song in Pae Arak’s signature style for anyone who is trying to be patient, waiting for someone who is already in a relationship to finally be free to give you a chance. What sells this song is the music video, though, giving the song a different twist, with the husband finding out his wife is cheating on him, planning to kill them both, then his daughter comes home, and he decides to hide it from her and wait to confront his wife about it (or perhaps wait for her to get bored with the affair). I like it~

Title: ฉันออกไปเต้นกับเพลงที่ไม่คิดจะฟัง / Chun Auk Bpai Dten Gup Pleng Tee Mai Kit Ja Fung (I’m Going Out and Dancing to Music I Never Thought I’d Listen to)
Artist: Pae Arak and the Pisat Band
Album: [Single]
Year: 2016

ไม่รู้จะทำยังไงให้มีเธอใกล้
Mai roo ja tumyung ngai hai mee tur glai
I don’t know what to do to have you close
เพราะที่ที่เธออยากไปฉันนั้นไม่คิดจะไป
Pror tee tee tur yahk bpai chun nun mai kit ja bpai
Because I’ve never dreamed of going to the places you want to go
เธอออกไปหาแสงไฟในยามค่ำคืน
Tur auk bpai hah saeng fai nai yahm kum keun
You go out looking for nightlife
ในที่ที่เสียงเพลงดังที่ฉันได้แต่ทนฝืน ที่จะฟัง
Nai tee tee siang pleng dung tee chund ai dtae ton feun tee ja fung
In places where the music is loud, where I can only force myself to listen

ฉันไม่เคยชอบเมาแต่ฉันจะดื่ม
Chun mai koey chaup mao dtae chun ja deum
I never cared much for getting drunk, but I’ll drink
จะดื่มเฉพาะเมื่อเธอ เข้ามาชวนฉันชน
Ja deum chapror meua tur kao mah chuan chun chom
I’ll drink especially when you come and invite me to dance
แต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันใกล้สลบ
Dtae meua welah pahn bapi chun glai salop
But as time passes by, I come close to passing out
แต่ร้านจะปิดกี่โมงพวกเธอต้องอยู่กันจนครบ
Dtae rahn ja bpit gee mohng puak tur dtaung yoo gun jon krop
But you all want to stay until the place closes

(*) ฉันออกไปเต้นกับเพลงที่ไม่คิดจะฟัง
Chun auk bpai dten gup pleng tee mai kit ja fung
I’m going out and dancing to music I never thought I’d listen to
ออกไปทำตัวครื้นเครงให้ใจมันมีความหวัง
Auk bpai tum dtua kreun kreng hai jai mun mee kwahm wung
Going out and letting loose, letting my heart have hope
ฉันออกไปเต้นกับเพลงที่ไม่คิดจะฟัง
Chun auk bpai dten gup pleng te emai kit ja fung
I’m going out and dancing to music I never thought I’d listen to
เพื่อให้ได้เห็นหน้าเธอในยามที่มองไปข้างหลัง
Peua hai dai hen nah tur nai yahm tee maung bpai kahng lung
So I can see your face when you’re looking behind you

เพื่อนของเธอบางคนดูไม่สนุก
Peaun kaung tur bahng kon doo mai sanook
Some of your friends don’t look very fun
เขานั่งก้มหน้ามองจอแล้วบอกว่าเขามีความสุข
Kao nung gom nah maung jor laeo bauk wah kao mee kwahm sook
They’re sitting down bent over their phones saying they’re having fun
แต่หากมีใครน่ะคว้ากล้องขึ้นมา
Dtae hahk mee krai na kwahk laung keun mah
But if anyone grabs their camera
แสงแฟลชจะเปลี่ยนลูกแกะให้กลายเป็น ม้า
Saeng flaesh ja bplian look gae hai glai bpen mah
The flash will change them into a horse

(*)

ฉันดีใจ ที่เธอจับมือฉัน และยกมันขึ้นฟ้า
Chun dee jai tee tur jup meu chun lae yok mun keun fah
I’m happy that you take my hands and raise them to the sky
ฉันดีใจ ที่เธอเดินเข้ามา และเธอมาสบตา
Chun dee jai tee tur dern kao mah lae tur mah sop dtah
I’m happy that you walk over, and you look in my eyes
และเธอกระซิบว่า
Lae tur grasip wah
And you whisper
ขอบคุณนะที่มา
Kaup koon na tee mah
“Thank you for coming”

(*,*)

ฉันออกไป ฉันออกไป เพื่อจะได้เห็นหน้าเธอ
Chun auk bpai chun aukbpai peua ja dai hen nah tur
I’ll go, I’ll go to see your face
ฉันออกไป ฉันออกไป ถ้าจะได้เจอหน้าเธอ
Chun auk bpai chun auk bpai tah ja dai jur nah tur
I’ll go, I’ll go if I can see your face
ฉันก็จะไป
Chun gor ja bpai
I’ll be there

   
Lyrics and Melody by Arak Amornsupasiri
Produced by Chulachak Chakrabongse
Engineered by Ut Vongvariit
Bass by Panuwat Puedkasicholpasuta
Drums by Tachapol Cheevapariyangboon
Guitars by Arak Amornsupasiri and Ut Vongvariit
Percussion by Chulachak Chakrabongse, Montonn Jira
Backing Vocals by Ut Vongvariit
Recorded at Climax Sound studio and Samutprakarn Sound studio
Mixed by Monton Jira at Samutprakarn Sound Studio
Masterd by Montonn Jira

   
What a super cute song for anyone who has found themselves putting up with listening to music or going to places they’d have otherwise hated just to make a loved one happy~ 🙂 I like the swanky sound of the music, and I actually like Pae’s voice for this style. Can someone also introduce me to that drummer, please? I’d go to Pisat Band concerts if I can see his face 😉

Title: แพ้ / Pae (Lose)
Artist: Pae Arak and the Pisat Band (เป้ อารักษ์ แอนด์ เดอะปีศาจแบนด์)
Album: [Single]
Year: 2015

เธอบอกว่าเธอจะไป ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่
Tur bauk wah tur ja bpai mai roo krung tee tao rai
I don’t know how many times you told me you were leaving
เธอหลอกให้ฉันดีใจ ได้ขึ้นจากหลุมที่เธอขุดเอาไว้
Tur lauk hai chun dee jai dai keun jahk loom tee tur koot ao wai
You tricked me into being happy that I was escaping from the hole you dug
เเต่สุดท้ายเธอก้กลับเข้ามา เธอบอกเธอลืมสัญญาที่เคยทำเอาไว้
Dtae soot tai tur gor glup kao mah tur bauk tur leum sunyah tee koey tum ao wai
But in the end, you came back, you told me you forgot the promise you once made
จะกลับมาเธอแทบไม่ต้องอ้อนวอน แต่ฉันก็พร้อมจะเปิดไฟในห้องนอน
Ja glup mah tur taep mai dtaung aun waun dtae chung or praum ja beprt fai nai haung naun
You don’t have to beg to come back, but I’m ready to turn on the bedroom lights

(*) มันแปลกเหลือเกิน ฉันควรจะเมิน
Mun bplaek leua gern chun kuan ja mern
It’s so strange, I should ignore you

(**) แต่ฉันแพ้ ฉันแพ้ เธอ ฉันแพ้ หน้าตาของเธอ
Dtae chun pae chun pae tur chun pae nah dtah kaung tur
But I’ve lost, I’ve lost to you, I’ve lost to your face
ฉันแพ้เสียงของเธอ ลมหายใจของเธอ ไม่อยากให้มาเจอะเจอ
Chun pae siang kaung tur lom hai jai kaung tur mai yahk hai mah jur jur
I’ve lost to your voice, to your breath, I don’t want them to find me
และฉันจะบอกเธอตรงๆ ว่าปากไม่ตรงกับใจ
Lae chun ja bauk tur dtrong dtrong wah bahk mai dtrong gup jai
And I’ll tell you straight that my mouth doesn’t match my heart
โปรดอย่าเข้ามาใกล้ เพราะฉันเเพ้เธอได้ยิน ไหม
Bproht yah kao mah glai pror chun pae tur dai yin mai
Please don’t get any closer, because I’ve lost to you, do you hear me?
ว่าฉันแพ้เธอ
Wah chun pae tur
I’ve lost to you

ฉันชนะเกสรดอกไม้ มีเซรุ่มพิษงู
Chun chana gayson dauk mai mee sayroom pit ngoo
I’ve beaten flower pollen, I have antidote for snake venom
ฉันไม่กลัวสิงโตหรือหนู กินทั้งกุ้งหอยและปู
Chun mai glua sing dtoh reu noo gin tung goong hoy lae bpoo
I’m not scared of lions or snakes, I’ve eaten shrimp, oysters, and crabs
หากทะเลาะกันบุรุษกำยำ ฉันก็พร้อมจะฟาดฟันจนเลือดหยดสุดท้าย
Hahk talor gun booroot gum yumg chun gor praum ja faht fun jon leuat yot soot tai
If I argue, I’m stubborn, I’m ready to fight till the last drop of blood
แต่กับเธอเธอแค่ยืนหน้าประตู ไม่ต้องสัมผัสแค่ดู ฉันก็ต้องลงไปคุดคู้
Dtae gup tur tur kae yeun nah bpradtoo mai dtaung sumput kae doo chung or dtaung long bpai koot koo
But with you, just you standing in the doorway, you don’t have to touch me, just seeing you and I fold

(*,**,*)

แต่ฉันแพ้ ฉันแพ้ เธอ ฉันแพ้ ร่างกายของเธอ
Dtae chun pae chun pae tur chun pae rahng gai kaung tur
But I’ve lost, I’ve lost to you, I’ve lost to your body
ฉันแพ้เสียงของเธอ ลมหายใจของเธอ ไม่อยากให้มาเจอะเจอ
Chun pae siang kaung tur lom hai jai kaung tur mai yahk hai mah jur jur
I’ve lost to your voice, to your breath, I don’t want them to find me
ฉันแพ้เธอ ฉันแพ้เธอ ฉันแพ้ร่างกายของเธอ
Dtae chun pae chun pae tur chun pae rahng gai kaung tur
But I’ve lost, I’ve lost to you, I’ve lost to your body
ฉันแพ้เธอ ยอมแพ้เธอ ได้โปรด อย่าให้มาเจอะเจอ
Chun pae tur yaum pae tur dai bproht yah hai mah jur jur
I’ve lost to you, I give up, please don’t make me see you
และฉันจะบอกเธอตรงๆ ว่าปากไม่ตรงกับใจ
Lae chun ja bauk tur dtrong dtrong wah bpahk mai dtrong gup jai
And I’ll tell you straight that my mouth doesn’t match my heart
โปรดอย่าเข้ามาใกล้ ฉันแพ้เธอ ได้ยินไหม
Bproht yah kao mah glai chun pae tur dai yin mai
Please don’t come any closer, I’ve lost to you, do you hear me?

Title: เพลงรัก / Pleng Ruk (Love Song)
Artist: Pae Arak and the Pisat Band (เป้ อารักษ์ แอนด์ เดอะปีศาจแบนด์)
Album: [Single]
Year: 2015

เธอชอบถามฉันจัง ว่าฉันรักเธอมากไหม
Tur chaup tahm chun jung wah chun ruk tur mahk mai
You really like asking me how much I love you
ก็ตอบไม่ถูก ก็มาตรฐานไม่ใช่
Gor dtaup mai took gor mah dtratahn mai chai
I don’t really know how to answer, there’s no criteria
ถ้าบอกออกไป เธออาจไม่เข้าใจ
Tah bauk auk bpai tur aht mai kao jai
If I tell you, you might not understand

อีกแล้วฉันทำเธอโกรธ ที่ไม่ยอมบอกอะไร
Eek laeo chun tum tur groht tee mai yaum bauk arai
Again, I’ve made you angry for refusing to tell you anything
ถ้าเธอคะยั้นคะยอ ฉันคงรอไม่ไหว
Tah tur kayun kayur chun kong ror mai wai
If you urge me, I won’t be able to wait
ถึงฉันจะอาย แต่ต้องบอกออก ยั้ย
Teung chun ja ai dtae dtaung bauk auk yai
Though I’m shy, I must tell you

(*) ฉันรักเธอดังกว่าระเบิด
Chun ruk tur dung gwah raburt
I love you louder than an explosion
ฉันรักเธอสูงกว่าดาว
Chun ruk tur soong gwah dao
I love you higher than the stars
ฉันรักเธอแรง กว่าหมัดบัวขาว
Chun ruk tur raek gwah mut bua kao
I love you stronger than boxing
ไม่มีสาวคนไหนเท่าเธอ
Mai mee sao kon nai tao tur
There’s not another girl like you
ฉันรักเธอนานกว่าชีวิตเต่า
Chun ruk tur nahn gwah cheewit dtao
I love you longer than a turtle’s life
ฉันรักเธอยาวกว่าทางหลวง
Chun ruk tur yao gwah tahng luang
I love you longer than the highway
ฉันรักเธอซึ้งกว่าเพลงพุ่มพวง
Chun ruk tur seung gwah pleng poom puang
I love you more emotionally than a Pumpuang song
ไม่ต้องห่วง ว่าจะเท่าไหร่ แค่ฉันรักเธอ
Mai dtaung huang wah ja tao rai kae chun ruk tur
There’s no need to worry about how much, I just love you

ตอนนี้เธอรู้แล้วหรือยัง ว่าฉันรักเธอเท่าไหร่
Dtaun nee tur roo laeo reu yung wah chun ruk tur tao rai
Do you know how much I love you yet?
เธอยังจะถามอีกคำ ฉันจะกอดเข้าให้
Tur yung ja tahm eek kum chun ja gaut kao hai
If you still ask me again, I’ll hug you
จะประกอบใจ เอาไว้กับเธอ นะเออ
Ja bpragaup jai ao wai gup tur na ur
I’ll put together my heart with you

(*)

แม่น้ำ ลำธาร หรือจักรวาล
Mae num lum tahn reu jukgrawahn
The river, the canal, or the universe
ก็ยังไม่กว้างเท่าฉันกับเธอ
Gor yung mai gwahng tao chun gup tur
Still aren’t as vast as you and I
แต่หัวใจ ฉันถูกขังเดี่ยว
Dtae hua jai chun took kung diao
But my heart is in solitary confinement
เพราะฉันรักเธอคนเดียว นะเออ
Pror chun ruk tur kon diao na ur
Because I only love you

(*)

ก็ฉันรักเธอคนเดียว เพราะฉันรักเธอ
Gor chun ruk tur kon diao pror chun ruk tur
I love only you, because I love you
ไม่รู้เท่าไหร่ แต่ฉันรักเธอ คนเดียว
Mai roo tao rai dtae chun ruk tur kon diao
I don’t know how much, but I love only you

Title: บ้านนอก / Bahn Nauk (Countryside)
Artist: Pae Arak
Album: Auto Erotic
Year: 2010

ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
Took wun sook wun sao wun ahtit
Every Friday, Saturday, Sunday
ก่อน วันจันทร์ ฉันเฝ้าถามเพื่อนๆ
Gaun wun jun chun fao tahm peuan peuan
Before Monday, I ask my friends
ว่าจะไปที่ไหน ไปที่ไหนกัน
Wah ja pai tee nai pai tee nai gun
Where they’re going? Where they’re going?
ทุกคนตอบเสียงเดียวว่า
Took kon dtaup siang diao wah
Everyone answered the same;
จะกลับบ้านนอก ไปพักให้มัน
Ja glup bahn nauk pai puk hai mun
They’re going back to the countryside, going to rest there

ไปเอกเขนก เกกมะเหรก
Pai ek kanek gek ma rek
They’re going to lay back and lounge around
สุขจะเสกเมื่อใด ก็ได้ดังพลัน
Sook ja sek meua dai gor dai dung plun
It’s like they say a magic spell and instantly they’re happy
บางคนมีภูเขา บางคนมีทะเล
Bahng kon mee poo kao bahng kon mee talay
Some people have the mountains, some have the sea
อยู่หลังบ้านมัน
Yoo lung bahn mun
In their backyard

บางคนไปเข้าถ้ำ
Bahng kon pai kao tum
Some people go in caves
บางคนออกตากแดด จนตัวดำ
Bahng kon auk dtahk daet jon dtua dum
Some people go sunbathing until they’re black
บ้างวิ่งเล่นท้องนา บ้างคลุกขี้เลน
Bahng wing len taung nah bahng klook kee len
Some run around in the fields, some roll around in the mud
กับควายของมัน
Gup kwai kaung mun
With their buffalo

ทุกคนตอบเสียงเดียวว่า
Took kon dtaup siang diao wah
Everyone had the same answer;
โอ๊ยเป้ แม่งโคตร แม่งโคตรมัน
Oy pay maeng koht maeng kot mun
“Oy, Pae, it’s great, f*ck, it’s great!”
และมันทำให้ฉัน
Lae mun tum hai chun
And that makes me…

(*) ฉันอยากจะมีบ้านนอก เป็นของตัวเอง
Chun yahk ja mee bahn nauk pen kaung dtua eng
I want to have a house in the countryside of my own
ไว้กลับไปในยามวังเวง
Wai glup pai nai yahm wung weng
That I can go back to when I’m lonely
ฉันอยากจะมีบ้านนอกเป็นของตัวเอง
Chun yahk ja mee bahn nauk pen kaung dtua eng
I want to have a house in the countryside of my own
ให้เหมือนกับใครๆ เขา
Hai meuan gup krai krai kao
Like everyone else

(**) ฉันอิจฉาเพื่อนๆ ที่กลับบ้านนอก
Chun itcha peuan peuan tee glup bahn nauk
I’m jealous of my friends who go back to the countryside
ไปพักผ่อนในยามเมา
Pai puk paun nai yahm mao
To go and rest when they’re sick
เมาควันรถ ควันคน ควันถนน ควันทุนนิยม
Mao kwun rot kwun kon kwun tanon kwun took niyom
sick of the car exhaust, of the smell of people, of the smell of the road, of the smell of capitalism

เวลาฉันหิวข้าว ฉันเข้าเซเว่น
Welah chun hiew kao chun kao seven
When I’m hungry, I go to Seven-Eleven
สั่งข้าวกล่องอีซี่โก
Sung kao glaung ee see goh
I order a box of EzyGo Rice
แต่เพื่อนฉันทางเหนือ เขากินข้าวซอย
Dtae peuan chun tahng neua kao gin kao soy
But my friends from the north eat Kao Soy
อร่อยจนร้องโอ้โห
Aroy jon raung oh hoh
It’s so delicious, I’m crying, oh hoh

เพื่อนฉันทางอิสาน ซิแตก
Peuan chun tahng Isan Sitaek
My friends from Isan and Sitaek
ลาบเป็ด กับแหนมเนืองคำโต
Lahp pet gup naem neuang kum dtoh
Eat duck salad with big portions of shredded pork
คิดถึงปักษ์ใต้ทีไร แกงพุงปลารสเผ็ด
Kit teung puk dtai tee rai gaeng poong plah rot pet
Whenever they miss the south, they eat spicy fish stomach curry
อร่อยจนน้ำลายสอ แต่ฉันได้แค่ขอ
Aroy jon num lai sor dtae chun dai kae kor
It’s so delicious, I’m drooling, but I can only ask…

หากฉันมีเงินยี่สิบบาท
Hahk chun mee ngern yee sip baht
If I had 20 baht
ฉันจะได้น้ำติดฉลากกับยี่ห้อโก้ๆ
Chun ja dai num dtit chalahk gup yee hor goh goh
I would buy brand name water
หากไม่มีเงินสักบาท
Hahk mai mee ngern suk baht
If I didn’t have any money
ฉันคงต้องร้องและปล่อยให้ท้องนั้นหิวโซ
Chun kong dtaung raung lae ploy hai taung nun hiew soh
I would have to cry and let my stomach go hungry

แต่เขาปลูกผักหลังบ้าน
Dtae kao plook puk lung bahn
But they grow vegetables in their backyard
วันหนึ่งมีกิน ไม่ต่ำกว่าสามโล
Wun neung mee gin mai dtum gwah sahm loh
One day they eat no less than three kilos
แล้วไปหาเพื่อนบ้าน แลกหมู แลกวัว
Laeo pai hah peuan bahn laek moo laek wua
Then go see their neighbors and trade for pigs and cows
แลกเป็ด แลกไก่ เต้าหู้ ถั่วพลู
Laek pet laek gai dtao hoo dua ploo
And trade for duck, trade for chicken, tofu, and beans
อยู่กินอย่างไฮโซ ไม่ต้องคอยโมโห
Yoo gin yahng hai soh mai dtaung koy moh hoh
They eat like hi-so people, no need to get angry

(*,**)

วันหนึ่งฉันจะไป อาศัยอยู่ที่สวรรคาลัย
Wun neung chun ja pai ahsai yoo tee sawan kah lai
One day I will live in heaven
แล้วเธอต้องตามฉันไป และหาย และหาย
Laeo tur dtaung dtahm chun pai lae hai lae hai
And you’ll have to find me, and I’ll disappear, and disappear

เพราะฉันจะมีบ้านนอก เป็นของตัวเอง
Pror chun ja mee bahn nauk pen kaung dtua eng
Because I’ll have a house in the countryside of my own
ไว้กลับไปในยามวังเวง
Wai glup pai nai yahm wung wayng
That I can go back to when I’m lonely
เพราะฉันจะมีบ้านนอก เป็นของตัวเอง
Pror chun ja mee bahn nauk pen kaung dtua eng
Because I’ll have a house in the countryside of my own
ให้เหมือนกับใครๆ เขา
Hai meuan gup krai krai kao
Like everyone else

จะเลิกอิจฉาเพื่อนๆ ที่กลับบ้านนอก
Ja lerk itcha peuan peuan tee glup bahn nauk
I’m going to stop being jealous of my friends who return to the countryside
ไปพักผ่อนในยามเมา
Pai puk paun nai yahm mao
To rest when they’re sick
เมาควันรถ ควันคน ควันถนน ควันทุนนิยม
Mao kwun rot kwun kon kwun tanon kwun took niyom
sick of the car exhaust, of the smell of people, of the smell of the road, of the smell of capitalism

Title: มาเลเซีย (Malaysia)
Artist: Pae Arak (เป้ อารักษ์)
Album: Auto Erotic
Year: 2010

(*) มาเล มาเล มาเล มาเล มาเล มาเล
Malay malay malay malay malay malay
Malay malay malay malay malay malay
ฉันอยากหาเธอ ที่มาเลเซีย
Chun yahk hah tur tee malaysia
I want to look for her in Malaysia

(**) มาเล มาเล มาเล มาเล มาเล มาเล
Malay malay malay malay malay malay
Malay malay malay malay malay malay
ซื้อตั๋วบินไป กัวลาลัมเปอร์
Seu dtua bin pai Kuala Lumpur
I’ve bought a plane ticket to Kuala Lumpur

ฉันเจอเธอที่รถไฟฟ้าอโศก
Chun jur tur tee rot fai fah Asoke
I met her on the Asoke sky train
หน้าเธอหมวย แต่มาจากมาเล
Nah tur muay dtae mah jahk malay
Her features looked Chinese, but she came from Malaysia
เธอถามฉันว่าชอปปิ้งที่ไหน
Tur tahm chun wah shopping tee nai
She asked me where the shopping center was
ฉันบอกสยาม แต่จะไปยังไง
Chun bauk Siam dtae ja pai yung ngai
I told her Siam, but how would she get there?

ขึ้นรถไฟฟ้าเขาว่าสะดวก
Keun rot fai fah kao wah saduak
Take the sky train, they say it’s convenient
รถเมล์มีปลวกอย่าไปขึ้นเลย
Rot may mee pluak yah pai keun loey
The buses have termites, don’t take them
แต่ก่อนเธอหาย เธอหันมาเอ่ย
Dtae gaun tur hai tur hun mah oey
But before she disappeared, she turned and asked
ขอเบอร์ทิ้งไว้ กันหลงได้ไหม
Kor bur ting wai gun long dai mai
“Could I have your number in case I get lost?”

(*)

คืนนั้นตกลง ฉันพาเธอเที่ยว
Keun nun dtok long chun pah tur tiao
That night I agreed to take her on a tour
พากินก๋วยเตี๋ยวข้างทางพระรามสี่
Pah gin guay dtiao kahng tahng Pra Ramsee
I took her to eat noodles from a street vender in Rama 4 Road
พาไปข้าวสารโรด ฟังเพลงสุขขี
Pah pai kao sahn road fun pleng sook kee
I took her to Khaosan Road to listen to good music
ควักตังซื้อกล้วยให้ช้างอิ่มพลี
Kwuk dung seu gluay hai chahng eum plee
And shelled out the money to buy bananas to offer to the elephants

จะผัดไทประตูผี สวนลุมหรือวัดพระแก้ว
Ja fut tai pradtoo pee suan soom reu wut prakaew
We offered food to the spirits at Lumphini Park or Wat Prakaew
สีลม พัฒพงษ์ จตุจักรก็ไป
Silom Patpong Jatujak gor pai
Silom, Patpong, Jatujak, we went everywhere
จนตั๋วของเธอจะถึงกำหนด
Jon dtua kaung tur ja teung gum not
Until her return ticket was scheduled
เธอถามฉันว่า อยู่ต่อได้ไหม
Tur tahm chun wah yoo dtor dai mai
She asked me if she could stay longer

คืนนั้นจบลง ความรักบังเกิด
Keun nun job long kwahm ruk bung gerd
When that night ended, love began
แต่พอเวลาหมดลง เธอต้องกลับมาเล
Dtae por welah mot long tur dtaung glup malay
But when time ran out, she had to return to Malaysia
ทิ้งฉันให้ว้าเหว่
Ting chun hai wah way
Leaving me lonely

(**)

เราบอกรักกัน แสงจันทร์สาดส่อง
Rao bauk ruk gun saeng jun saht saung
We said we loved each other under the light of the moon
มีพยานเต็มฟ้า คือดาวนั่นแหละ
Mee payahn dtem fah keu dao nun lae
Our witnesses filled the sky; all the stars
อยู่โรงแรมริมน้ำช่างโรแมนติก
Yoo rohng raem rim nam chahng romantic
We stayed at a riverside hotel, it was so romantic
แล้วก็ถึงวันที่เธอต้องจากไป
Laeo gor teung wun tee tur dtaung jahk pai
Until the day that she had to leave

เธอกลับไปแล้ว ไปมาเลเซีย
Tur glup pai laeo pai malaysia
She went back already, to Malaysia
ไปรักกับเสี่ยคนเก่าคนเดิม
Pai ruk gup sia kon gao kon derm
Back to love her previous wealthy man
ไม่รับมือถือ ฉันโทรไปจิก
Mai rup meu teu chun toh pai jik
She doesn’t answer her cellphone; I keep calling repeatedly
เธอบอกเธอลืมอดีตไปแล้ว
Tur bauk tur leum adeet pai laeo
She told me she’d forgotten the past already

ตอนนี้เธอสร้างตัวอยู่กับคนมาเล
Dtaun nee tur sahng dtua yoo gup kon malay
And now she’s settled down with a Malaysian guy
ทิ้งฉันให้ว้าเหว่
Ting chun hai wah way
Leaving me lonely

มาเล มาเล มาเล มาเล มาเล มาเล
Malay malay malay malay malay malay
Malay malay malay malay malay malay
ไม่เอาอีกแล้ว สาวมาเลเซีย
Mai ao eek laeo sao malaysia
I don’t want a Malaysian girl anymore
มาเล มาเล มาเล มาเล มาเล มาเล
Malay malay malay malay malay malay
Malay malay malay malay malay malay
ฉันไม่ไปแน่แล้ว ไม่ไปมา มาเลเซีย
Chun mai pai nae laeo mai pai mah malaysia
I definitely won’t go now, won’t go to Malaysia

Title: สุดเขต (เธอ get ก็ ok) / Soot Ket (Tur Get Gor Okay) [The Highest Degree (If You Get It, Okay)]
Artist: The Jukks ft. Pae Arak
Album: OST Top Secret
Year: 2010

ไอ้คนอย่างฉัน ดูหิ่งห้อยตอนกลางวัน
Ai kon yahng chun doo heung hoy dtaun glahng wun
A person like me sees fireflies in the middle of the day
กินข้าวต้มปลากับมะม่วงมัน
Gin kao dtom plah gup mamuang mun
I eat fish and boiled rice with mangoes
มันทำให้ฉันดูดีมีสไตล์
Mun tum hai chun doo dee mee style
It makes me look good, I have style
ใส่กระโปรงกลับหลัง
Sai graprohg glup lung
I wear my skirt backwards
รองเท้าสองข้างคนละสี
Raung tao saung kahng kon la lee
I wear a different colored shoe on each foot
แอ๊บแบ๊วแล้วใช้บีบี
Aep baeo laeo chai bee bee
I act ditzy and use a Blackberry
สุดปรี๊ดสุดจี๊ดคิดว่าแนว
Soot preet soot jeet kit wah naeo
I tweet the most insigificant things, I think it’s trendy

(*) ชักแม่น้ำทั้งสี่ห้าสาย
Chuk mae num tung see hah sai
The (Chaopraya) river draws from four or five lines
ปิง วัง ยม น่านหรือแม่น้ำไนล์
Ping wung yom nahn reu mae nam Nile
The Ping River, Wang River, Yom River, Nan River, or the Nile
มาอธิบายให้ตายอย่างไร เธอก็ไม่เข้าใจ
Mah atibai hai dtai yahng rai tur gor mai kao jai
Even if I explained it to death, you wouldn’t understand

(**) คิดนอกกรอบมากไป เปิดตำราดูแล้ว
Kit nauk graup mahk pai perd dtum rah doo laeo
I think outside the box too much, open the book and see
อาจารย์แนะแนว แนะนำให้ไปบวช
Ahjahn nae nao nae nam hai pai buat
Teachers direct and advise us to ordain (to monkhood)
ใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร
Krai mai kao jai gor mai pen rai
No one understands, but that’s okay
แค่เธอ get ฉัน ก็ ok
Kae tur get chun gor okay
If you’re the only one who gets it, I’m okay

Don’t stop don’t stop don’t stop don’t stop
Come make it come make it come make it fire
Make it make it make it make it make it make it fire
Make it make it hot, make it make it hot
Make it make it fire
Make it make it hot, make it make it hot

ฟังเพลงนอกกระแส
Fung pleng nauk gra sae
I listen to underground music
อยู่บ้านพ่อแม่ไม่เข้าใจ
Yoo bahn por mae mai kao jai
At home, my parents don’t understand
คูลๆ ชิคๆ กันเข้าไป
Kool kool chik chik gun kao pai
Cool and chic go hand-in-hand
อย่างนี้ใช่ไหมถึงจะแนว
Yahng nee chai mai teung ja naeo
If I’m like this, I’m trendy, right?

วันเสาร์ไปเจเจ แต่งตัวเท่ๆ แบบริชแมนทอย
Wun sao pai jay jay dtaeng dtua tay tay baep rich maen toy
Saturday I go to JJ (Jatujak), I get all dressed up like the Richman Toy (band)
ยิ่งดูยิ่งชิค กูริค กูริค กูริค กูริค กูริค กูริค กูริคก็แนว
Ying doo ying chik goo rik goo rik goo rik goo rik goo rik goo rik goo rik gor naeo
The more I look, the more I’m chic, I’m hot, I’m hot, I’m hot, I’m hot, I’m hot, I’m hot, I’m trendy!

(*,**)

มันก็สุดยอดแล้ว แค่เพียงเธอ get ฉันก็ ok
Mun gor soot yaut laeo kae piang tur get chun gor ok
I’m already the awesomest, if you’re the only one who gets it, that’s okay

NOTE: Not the easiest song to translate, lots of hip slang lingo and obscure references haha

บ้านนอก / Bahn Nauk (Countryside)
ฉันออกไปเต้นกับเพลงที่ไม่คิดจะฟัง / Chun Auk Bpai Dten Gup Pleng Tee Mai Kit Ja Fung (I’m Going Out and Dancing to Music I Never Thought I’d Listen to)
กายฉันว่ายน้ำไปใจฉันคิดถึงเธอ / Gai Chun Wai Num Bpai Jai Chun Kit Teung Tur (Even While I’m Swimming, I’m Thinking Of You)
มาเลเซีย (Malaysia)
แพ้ / Pae (Lose)
เพลงรัก / Pleng Ruk (Love Song)
รอ / Ror (Wait)

   
All songs tagged Pae Arak