Opor Praput

All posts tagged Opor Praput

Title: มีแต่น้ำตา / Mee Dtae Num Dtah (There’s Only Tears)
Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์)
Album: [Single]
Year: 2018

คิดถึงเขาอีกแล้ว ก็ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่
Kit teung kao eek laeo gor mai roo krung tee tao rai
I’m thinking about her again, I don’t know how many times this makes it
หัวใจยังสั่นไหว ไม่ยอมรับที่เขาต้องไป
Hua jai yung sun wai mai yaum rup tee kao dtaung bpai
My heart is still trembling, I refuse to accept that she has to go

(*) ไม่มีอีกแล้ว คนที่เคยกอด คนที่โอบฉันไว้ ตอนร้องไห้
Mai mee eek laeo kon tee koey gaut kon tee ohp chun wai dtaun raung hai
I don’t have the person who once hugged me anymore, the person who once embraced me when I was crying
ไม่มีอีกแล้ว รัก รัก รัก รักของเรา
Mai mee eek laeo ruk ruk ruk ruk kaung rao
I don’t have our love, love, love, love anymore

(**) ก็มีแต่น้ำตา ที่สอนให้รู้ว่า เวลาถูกทิ้งไป เจ็บอย่างไร
Gor mee dtae num dtah tee saun hai roo wah welah took ting bpai jep yahng rai
There’s only tears that have taught me how much it hurts to be dumped
ให้จำเอาไว้เลย ให้เราได้คุ้นเคย ความเจ็บช้ำ
Hai jum ao wai loey hai rao dai koon koey kwahm jep chum
I’ll remember it, I’ll get used to the pain

ภาพเก่าๆ เหล่านั้น มันยังชัดในความรู้สึก
Pahp gao gao lao nun mun yung chut nai kwahm roo seuk
Those old images are still clear in my emotions
ใช้จิตใจบันทึก แต่สุดท้ายตอนจบ ต้องพังมันไป
Chai jit jai bun teuk dtae soot tai dtaun jop dtaung pung munbpai
I used my heart to take notes, but in the end, it must end, it must be destroyed

(*,**,**)

ก็มีแต่น้ำตา
Gor mee dtae num dtah
There’s only tears

[I miss you again. Are you miss me
Wherever you go. I still follow..]

ที่สอนให้รู้
Tee saun hai roo
That taught me

ฟ้าเมฆมัวหม่น
Fah mek mua mon
The dark rain clouds
ฝนยังคอยเยียวยา
Fon yung koy yiao yah
Still take care of me

ความเจ็บช้ำ
Kwahm jep chum
The pain…

   

คำร้อง – ทำนอง : ประพุทธ์ พิมพามา
เรียบเรียง : ประพุทธ์ พิมพามา , พลิศร เศาภายน
Producer : ประพุทธ์ พิมพามา , พลิศร เศาภายน
Mixing – Mastering : Thomas Juth

   

I like Opor’s voice a lot, but not sure if I’m digging the organ in this song… Makes me feel like I’m either at a baseball game or in a silent horror movie

Title: ควันเหงา / Kwun Ngao (Lonely Smoke)
Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์)
Album: [Single]
Year: 2018

ในวันที่พบเจอคนมากมายง่ายดายแค่ปลายนิ้วแตะ
Nai wun tee pob jur kon mahk mai ngai dai kae bplai niew dtae
In a day and age when we can meet so many people so easily with just the touch of a finger
แต่ทุกทุกวันตัวฉันนั้นยังต้องกลับไปนอนคนเดียว
Dtae took took wun dtua chun nun yung dtaung glup bpai naun kon diao
Yet every day I still must end up sleeping alone

ถ้าหากว่าทักเธอไปแล้วเราจะมีโอกาสได้พบกันไหม
Tah hahkw ah tuk tur bpai laeo rao ja mee ohgaht dai pob gun mai
If I say hi to you, will we have the chance to meet?
อยู่อย่างอ้างว้างเรื่อยไปเดี๋ยวใจจะชินกับการไม่มีใครให้เอาใจใส่
Yoo yahng ahng wahng reuay bpai diao jai ja chin gup gahn mai mee krai hai ao jai sai
Living in constant solitude, pretty soon my heart wil get used to not having anyone caring about it

(*) ส่งมือให้ฉัน แล้วไป จากตรงนี้.. จะร้ายหรือดีก็ยังมีเรา
Song meh hai chun laeo bpai jahk dtrong nee ja rai reu dee gor yung mee rao
Give me your hand and let’s go, from now on, however good or bad things are, there will still be us

(**) หากว่ายังเหงา และยังเดียวดาย เมื่อไหร่จะหาย ก็ยังไม่รู้
Hahk wah yung ngao lae yung diao dai meua rai ja hai gor yung mai roo
If you’re still lonely and still alone, and you still don’t know when it’ll get better
ออกไปเจอผู้คนมากมาย ก็ยังเหมือนเดิม
Auk bpai jur poo kon mahk mai gor yung meuan derm
And you’ve gone out and met many people, but it’s still the same
หากว่าเธอเหงา แบบว่าเดียวดาย อย่าเก็บมันเอาไว้ บอกกันได้ไหม
Hahk wah tur ngao baep wah diao dai yah gep mun away bauk gun dai mai
If you’re lonely like you’re alone, don’t keep it in, please tell me
จะยินดีให้เธอ ระบาย เพราะว่าฉันก็เหงาเหมือนกัน (เหลือเกิน)
Ja yin dee hai tur rabai pror wah chun gor ngao meuan gun (leua gern)
I’d be happy to let you rant to me, because I’m lonely too (so much)

ให้เธอรู้ ว่ายังมีฉันที่พร้อมจะแบ่งปันหัวใจ
Hai tur roo wah yung mee chun te epraum ja baep bpun hua jai
I’m letting you know that you still have me who’s ready to share my heart
จะเป็นไปได้ไหมให้เราได้อยู่ใกล้ใกล้
Ja bpen bpai dai mai hai rao dai yoo glai glai
Is it possible for us to be close?
และความเหงาหายไปเปลี่ยน กลายเป็นควัน
Lae kwahm ngao hai bpai bplian glai bpen kwun
And for the loneliness to disappear, changing into smoke?

(*,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง : โอปอ-ประพุทธ์ พิมพามา
เรียบเรียง : โอปอ-ประพุทธ์ พิมพามา/ Ojets
โปรดิวเซอร์ : Ojets

Title: เวลา / Welah (Time)
Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์)
Album: [Single]
Year: 2017

เมื่อมองนาฬิกา ทุกนาทีเลยผ่าน
Meua maung nahligah took nahtee loey pahn
When I look at the clock, every minute that passes
กัดกร่อนโลกนี้ให้หายไป ช้าๆ
Gut graun lohk nee hai hai bpai chah chah
Slowly erodes this world away

ดอกไม้ก็เฉา ภาพเก่าเริ่มจืดจาง
Dauk mai gor chao pahp gao rerm jeut jahng
The flowers wilt, the old pictures start to fade
ทุกอย่างเปลี่ยนผันเมื่อคืนวันผ่านไป
Took yahng bplian pun meua keun wun pahn bpai
Everything changes when the days and nights pass

(*) และฉันก็พอเข้าใจ ที่เธอสงสัยระแวง ข้างใน
Lae chun gor por kao jai tee tur song sai rawaeng kahng nai
And I understand that you’re suspicious inside
ว่าวันเวลาจะพาทุกอย่างจากไป
Wah wun welah ja pah took yahng jahk bpai
That time will lead everything away
ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว
Mai leua arai eek laeo
Not leaving anything else left
แต่ขอให้เธอได้โปรดอุ่นใจ ว่าทุกนาทีที่ผ่านเลยไป
Dtae kor hai tur dai bproht oon jai wah took nahtee tee pahn loey bpai
But I want you to please take comfort in the fact that every minute that passes
อย่างน้อยคือความทรงจำ ที่เราได้สร้างขึ้นมาด้วยกัน
Yahng noy keu kwahm song jum tee rao dai sahng keun mah duay gun
At least it’s a memory that we created together

(**) ก็เพราะวันเวลา ที่อยู่เคียงข้างเธอ
Gor pror wun welah tee yoo kiang kahng tur
Because the time I was beside you
ฉันก็เลยเจอทุกอย่างที่หายไป
Chun gor loey jur took yang tee hai bpai
I found everything that was missing
จะรักษาเอาไว้ ไว้ข้างในหัวใจ
Ja ruk sah ao wai wai kahng nai hua jai
I’ll take care of it inside my heart
และแม้บางเวลา ต้องห่างไปแสนไกล
Lae mae bahng welah dtaung hahng bpai saen glai
And even though some times we must be so far apart
ก็ไม่เป็นไรแค่ใจยังถึงกัน
Gor mai bpen rai kae jai yung teung gun
It’s okay, our hearts are still together
จะหลับตาจะฝันฝันถึงความทรงจำ ของเรา
Ja lup dtah ja fun fun teung kwahm song jum kaung rao
I’l close my eyes and dream, dream about our memories

ถ้าในตอนนี้ ยังพอมีเวลา แค่อยากจะใช้ให้คุ้มค่าที่ได้เจอกัน
Tah nai dtaun nee yung por mee welah kae yahk ja chai hai koom kah tee dai jur gun
If right now I still had some time, I’d just want to make it worthwhile spending it with you

(*, **)

จดจำเวลาที่สวยงาม และเราจะข้ามผ่านไปด้วยกัน
Jot jum welah tee suay ngahm lae rao ja kahm pahn bpai duay gun
Remember the beautiful times, and we’ll get through this together

(**)

   

คำร้อง / ทำนอง โอปอ-ประพุทธ์ พิมพามา
เรียบเรียง โอปอ-ประพุทธ์ พิมพามา , ธีระปริญญ์ รัตนบุตร

   

Both the song and the video were beautiful ㅠㅠ

Title: ต้องห้าม / Dtaung Hahm (Must Forbid)
Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์)
Album: [Single]
Year: 2017

นี่คือฟ้าแกล้งกันใช่ไหม ให้ฉันได้พบเธอที่ใช่
Nee keu fah glaeng gun chai mai hai chun dai pob tur tee chai
This is heaven teasing me, isn’t it? Making me meet you, the one
ให้ฉันรักเธอจนหมดใจ ให้เธอทิ้งกันไป ไม่คืนย้อนมา
Hai chun ruk tur jon mot jai hai tur ting gun bpai mai keun yaun mah
Making me love you with all my heart, and making you leave me, never to return

พยายาม..ไม่ถามถึงเธอ
Payayahm mai tahm teung tur
I try not to ask about you
พยายาม..ไม่ไปพบเจอ
Payahyahm mai bpai pob jur
I try not to go see you
แต่ภาพเธอ..ก็ชัดเสมอ..ไม่รู้ทำไม
Dtae pahp tur gor chut samur mai roo tummai
But your image is always clear, I don’t know why

จะต้องใช้เวลาแค่ไหน.. ที่จะให้ลืม ให้ลืม ลืมใครสักคน
Ja dtaung chai welah kae nai tee ja hai leum hai leum leum krai suk kon
How much time is needed to forget, forget, forget someone?
ก็มันยากเกินใจจะทน.. ภาพเธอยังวกวน อยู่ในสายตา
Gor mun yahk gern jai ja ton pahp tur yung wok won yoo nai sai dtah
It’s too difficult to bear, your image still circulates in my vision

(*) พยายาม..ไม่ถามถึงเธอ
Payayahm mai tahm teung tur
I try not to ask about you
พยายาม..ไม่ไปพบเจอ
Payahyahm mai bpai pob jur
I try not to go see you
แต่ภาพเธอ..ก็ชัดเสมอไม่ว่าเมื่อไร
Dtae pahp tur gor chut samur mai wah meuarai
But your image is always clear, no matter how long it’s been

(**) ห้ามใจ..ไว้ไม่ให้มันคิด..มากมาย
Hahm jai wai mai hai mun kit mahk mai
I forbid my heart to think so much
หัวใจ..ฉันมันไม่หยุดคิด..วุ่นวาย
Hua jai chun mun mai yoot kit woon wai
But my heart doesn’t stop thinking, it’s troublesome
อยู่ที่ไหน..เธอเป็นอย่างไร
Yoo tee nai tur bpen yahng rai
Wherever you are, how are you?
ยิ่งห้ามใจเท่าไหร่ ยิ่งทำไม่ไหว
Ying hahm jai tao ra ying tum mai wai
The more I forbid my heart, the more I can’t do it
ทั้งใจฉันมีเพียงเธอ
Tung jai chun mee piang tur
My entire heart has only you

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง Opor ประพุทธ์ พิมพามา
เรียบเรียง บริพัตร หวานคำเพราะ, กันต์ รุจิณรงค์

   

Nice voice, nice melody, and nice lyrics for anyone struggling with getting over missing someone~

Title: แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ / Kae Rao Mee Gun Kae Chun Mee Tur (As Long As We Have Each Other, As Long As I Have You)
Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์)
Album: OST ดวงใจพิสุทธิ์ / Duang Jai Pisoot
Year: 2016

อย่าเลยอย่าเศร้าไปเลย ไม่ต้องร้องไห้ต่อไป อย่ากลัวจะไม่มีใคร ข้างข้างกาย
Yah loey yah sao bpai loey maid taung raung hai dtor bpai yah glua ja mai mee krai kahng kahng gai
Don’t, don’t be sad, there’s no need to continue crying, don’t be scared you won’t have anyone beside you
อย่าเลยอย่าเหงาไปเลย รับจากนี้ทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นไป แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ
Yah loey yah ngao bpai loey rup jahk nee took yahng mun ja dtaung dee keun bpai kae rao mee gun kae chun mee tur
Don’t, don’t be lonely, from now on, everything will get better, as long as we have each other, as long as I have you

(*) ฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอ ไม่ว่าเจออะไร ฉันจะอยู่ดูแลทั้งหัวใจ
Chun ja yoo kahng tur samur mai wah jur arai chun ja yoo doo lae tung hua jai
I’ll always be beside you, no matter what we face, I’ll be here taking care of you with all my heart
ฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอ เธอไม่ต้องไปหวั่นอะไร คนคนนี้ยืนยันด้วยหัวใจ ว่าจะรักเธอไม่มีเปลี่ยนแปลง
Chun ja yoo kahng tur samur tur mai dtaung bpai wun arai kon kon nee yeun yun duay hua jai wah ja ruk tur mai mee bplian bplaeng
I’ll always be beside you, you don’t have to worry about anything, I guarantee you with my heart that my love for you will never change

หลับตาเถอะนะคนดี ถ้าวันนี้มันเหนื่อยไป อย่าคิดว่าไม่มีใครเหมือนวันวาน
Lup dtah tur na kon dee tah wun nee mun neuay bpai yah kit wah mai mee krai meuan wun wahn
Close your eyes, darling, if you’re tired today, don’t think that you won’t have anyone like yesterday
จะคอยอยู่ข้างใจเธอ จะมีรักให้เธอ ตามที่ตัวเธอต้องการ แค่เรามีกัน แค่ฉันมีเธอ
Ja koy yoo kahng jai tur ja mee ruk hai tur dtahm tee dtua tur dtaung gahn kae rao mee gun kae chun mee tur
I’ll stay beside your heart, I’ll have as much love for you as you need, as long as we have each other, as long as I have you

(*,*)

   

คำร้อง ธาดากร
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: Good Night
Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์ พิมพามา)
Album: [Single]
Year: 2014

สบตากันได้ไหม อะไรมันที่กวนใจ
Sop dtah gun dai mai arai mun tee guan jai
Can you look me in the eye? What’s bothering you?
ช่วยบอกมาได้ไหม แล้วเราจะได้ใกล้กันกว่านี้
Chuay bauk mah dai mai laeo rao ja dai glai gun gwah nee
Please tell me so we can be closer
ในคืนที่หม่นหมอง อยากให้เธอลองฟังนะคนดี
Nai keun tee mon maung yahk hai tur laung fun na kon dee
In the gloomy night, I want you to try listening, darling

(*) อยากให้เธอพักผ่อน อยากให้นอนหลับฝันดี
Yahk hai tur puk paun yahk hai naunlup fun dee
I want you to get a good night’s rest, I want you to have sweet dreams
จะอยู่กับเธอที่นี่ จะมีเพียงเราสอง
Ja yoo gup tur tee nee ja mee piang rao saung
I’ll be with you right here, there will only be the two of us
หยุดเรื่องราวในใจที่มีที่คอยทำร้าย
Yoot reuang rao nai jai tee mee tee koy tum rai
Stop the issues you carry in your heart that keep hurting you
อย่าปล่อยให้มาทำร้ายเวลาดีๆ ของเรา
Yah bploy hai mah tum rai welah dee dee kaung rao
Don’t let them hurt our good times
ดวงดาวท้องฟ้าจะทอแสงมาคล้ายจะบอกเธอให้เธอหายเศร้า
Duang dao taung fah ja tor saeng mah klai ja bauk tur hai tur hai sao
The stars and the sky will shine, telling you to stop being sad
จะบอกว่า Good night Good night
Ja bauk wah good night good night
They’ll tell you, “Good night, good night”
Good night Good night Good night
Good night Good night Good night

ถอดออกไปได้ไหม ออกไปทั้งหัวใจ
Taut auk bpai dai mai auk bpai tung hua jai
Please take it out, take it out of your heart
ยิ่งกอดมันเอาไว้ ก็ยิ่งทำให้ทุกข์ใจอย่างนี้
Ying gaut mun ao wai gor ying tum hai took jai yahng nee
The more you cling onto things, the more it makes you suffer like this
ในคืนที่หม่นหมอง อยากให้เธอลองฟังนะคนดี
Nai keun tee mon maung yahk hai tur laung fung na kon dee
In the gloomy nights, I want you to try listening, darling

(*)

หยุดเรื่องราวในใจที่มีที่คอยทำร้าย
Yoot reuang rao nai jai tee mee tee koy tum rai
Stop the issues you carry in your heart that keep hurting you
อย่าปล่อยให้มาทำร้ายเวลาดีๆ ของเรา
Yah bploy hai mah tum rai welah dee dee kaung rao
Don’t let them hurt our good times
ดวงดาวท้องฟ้าจะทอแสงมาคล้ายจะบอกเธอให้เธอหายเศร้า
Duang dao taung fah ja tor saeng mah klai ja bauk tur hai tur hai sao
The stars and the sky will shine, telling you to stop being sad
จะบอกว่า Good night Good night
Ja bauk wah good night good night
They’ll tell you, “Good night, good night”
Good night Good night Good night
Good night Good night Good night

(*)

Title: อย่ามองฉันเป็นคนอื่นได้ไหม / Yah Maung Chun Bpen Kon Eun Dai Mai (Please Don’t Look at Me as Someone Else)
Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์)
Album: OST คนละขอบฟ้า / Kon La Kaup Fahh
Year: 2016

กี่ครั้งที่เธอมองฉัน อย่างคนไม่มีเยื่อใย อยากให้เธอรู้อยากให้เธอเข้าใจความเป็นจริง
Gee krung tee tur maung chun yahng kon mai mee yeua yai yahk hai tur roo yahk hai tur kao jai kwahm bpen jing
How many times have you looked at me like I was someone who meant nothing to you? I want you to know, I want you to understand the truth
และฉันคงไม่อาจทำให้เธอเข้าใจทุกสิ่ง แต่มีสิ่งนึงที่เป็นความจริง ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
Lae chun kong mai aht tum hai tur kao jai took sing dtae mee sing neung tee bpen kwahm jing mai koey bplian bplaeng
And I might not make you understand everything, but there is one thing that is the truth that has never changed

คือรัก ฉันมีให้เธอผู้เดียว คือรัก ที่มันก่อตัวอยู่ในใจ
Keu ruk chun mee hai tur poo diao keu ruk tee mun gor dtua yoo nai jai
It’s the love that I have for you alone, it’s the love that started in my heart

(*) อย่ามองฉันเป็นคนอื่นได้ไหม แม้ไม่ได้อยู่ในหัวใจ แค่ให้ฉันมีเธอก็พอ
Yah maung chun bpen kon eun dai mai mae mai dai yoo nai hua jai kae hai chun mee tur gor por
Please dont’ look at me as someone else, even though I’m not in your heart, just let me have you, that’s enough
อย่ามองฉันเป็นคนอื่นฉันขอ ถ้าวันใดที่เธออ่อนล้า แค่เธอหันมองมา ฉันพร้อมดูแลเธอ
Yah maung chun bpen kon eun chun kor tah wun dai tee tur aun lah kae tur hun maung mah chun praum doo lae tur
Don’t look at me as someone else, I’m begging you, if one day you’re feeling weak, just turn and look my way, I’m ready to take care of you
(อยู่ตรงนี้ที่เดิม แค่เพียงเธอมองมา)
(Yoo dtrong nee tee derm kae piang tur maung mah)
(I’m right here in the same place, just look)

ให้ฉันเคียงข้างได้ไหม เมื่อเธอไม่มีผู้ใด แค่อยากจะเห็นเธอเป็นสุุขใจ มันก็เท่านั้น
Hai chun kiang kahng dai maimeua tur mai mee poo dai kae yahk ja hen tur bpen sook jai mun gor tao nun
Please let me be beside you when you don’t have anyone else, I just want to see you happy, that’s all

ความรัก ฉันมีให้เธอผู้เดียว คือรัก ที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
Kwahm ruk chun mee hai tur poo diao keu ruk tee mai dtaung gahn sing dtaup taen
The love I have for you alone is a love that doesn’t need anything in return

(*,*)

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: ไม่ต้องคิดถึง / Mai Dtaung Kit Teung (You Don’t Have to Think of Me)
Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์)
Album: OST บุษบาเร่ฝัน / Bootsabah Ray Fun
Year: 2016

เนิ่นนานเท่าไหร่ ที่ใจฉันมีเธอ
Nern nahn tao rai tee jai chun mee tur
It’s been a pretty long time since my heart has had you
ตั้งแต่แรกเจอ ใจเป็นของเธอเรื่อยมา
Dtung dtae raek jur jai bpen kaung tur reuay mah
Since we first met, my heart has always been yours

(*) แม้วันเวลาจะผ่านพ้นไป เรื่องราวในใจไม่เคยลบเลือน
Mae wun welah ja pahn pon bpai reuang rao nai jai mai koey lop leuan
Though the time passes by, the stories in my heart never fade
ภาพความทรงจำ ย้ำเตือนในใจตลอดมา
Pahp kwahm song jum yum dteuan nai jai dtalaut mah
The memories always remind me in my heart

(**) ไม่ต้องคิดถึง ฉันเหมือนอย่างเดิม ไม่ต้องบอกรักฉันก็ไม่เสียใจ
Mai dtaung kit teung chun meuan yahng derm mai dtaung bauk ruk chun gor mai sia jai
You don’t have to think of me the same way, you don’t have to tell me you love me, I won’t be sad
แค่ให้ตัวฉันได้คอยห่วงใยไกลๆก็พอ
Kae hai dtua chun dai koy huang yai glai glai gor por
Just let me worry about you from afar, that’s enough
ต่อให้วันนี้เธอจะเปลี่ยนไป แต่ในใจฉันก็ยังคงเหมือนเดิม
Dtor hai wun nee tur ja bplian bpai Dtae nai jai chun gor yung kong meuan derm
Even though you’ve changed today, in my heart, I’m still the same
รักเธอมันฝังใจ หยั่งรากลึกเกินถอนใจ
Ruk tur mun fung jai yung rah gleuk gern taun jai
My love for you is buried in my heart, too deep to pull out

หากความรักเรา เปรียบดังต้นไม้ใหญ่
Hahk kwahm ruk rao bpriap dung dton mai yai
If our love were to be compared to a big tree
คงไร้ก้านใบ แต่ยังหายใจใต้พื้นดิน
Kong rai gahn bai dtae yung hai jai dtai peun din
It might be void of leaves, but it’s still breathing beneath the surface

(*,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง ปัญญา ปคูณปัญญา
เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส

Title: เหตุผลของคนไม่ดี / Het Pon Kaung Kon Mai Dee (Reasons of a Bad Person)
Artist: Opor Praput (โอปอ ประพุทธ์)
Album: OST สองหัวใจนี้เพื่อเธอ / Saung Hua Jai Nee Peua Tur
Year: 2015

อาจเหมือนฉันเป็นคนวู่วามไม่ฟังเสียงเธอ ยิ่งห้ามยิ่งทำเสมอ ไม่มีเหตุผลและเอาแต่ใจ
Aht meuan chun bpen kon woo wahm mai fung siang tur ying hahm ying tum samur mai mee het pon lae ao dtae jai
It might seem like I’m a pushy person who won’t listen to you, the more you forbid me, the more I always do things, there’s no reason, and I’m selfish

(*) ก็รู้ว่าไม่พอใจ แต่เธอรู้ไหมที่ฉันทำไป เพราะว่าคำๆเดียวคือ รักเธอ
Gor roo wah mai por jai dtae tur roo mai tee chun tum bpai pror kum kum diao keu ruk tur
I know that you’re not satisfied, but do you know that I do it because of one phrase; that I love you?

(**) เหตุผลจากคนที่ไม่ดีของเธอ มันเพียงพอที่จะยึดเหนี่ยวใจเธอให้อยู่กับ­ฉันไหม อยากให้เธอเข้าใจ
Het pon jahk kon tee mai dee kaung tur mun piang por tee ja yeut niao jai tur hai yoo gup chun mai yahk hai tur kao jai
Is the reason from your bad person just enough to count on your heart to stay with me? I want you to understand
เหตุผลจากคนที่รักเธอมากไป มีความหมายมากพอใช่ไหม ก็คนมันรัก มากเกินตัดใจ จนไม่อาจจะเสียเธอไปได้เลย
Het pon jahk kon tee ruk tur mahk bpai mee kwahm mai mahk por chai mai gor kon mun ruk mahk gern dtut jai jon mai aht ja sia tur bpai dai loey
Does the reason from the person who loves you so much mean enough? This person loves you too much to give you up, I won’t be able to lose you

สิ่งที่ฉันทำไป หลายคนคงไม่เข้าใจ ที่หวงใครๆต่อใคร ที่มาใกล้ชิดเธอจนมากไป
Sing tee chun tum bpai lai kon kong mai kao jai tee huang krai krai dtor krai tee mah glai chit tur jon mahk bpai
Many people don’t understand the things I do, that I get jealous of everyone who gets too close to you

(*,**,**)

Title: อึกอัก / Euk Uk (Tongue-Tied)
Artist: Opor Praput (โอปอ-ประพุทธ์)
Album: [Single]
Year: 2015

แค่คำๆ เดียว คำว่ารัก
Kae kum kum diao kum wah ruk
Just the one word “love”
ทำไมยากนักเมื่อต้องพูดไป
Tummai yahk nuk meua dtaung poot bpai
Why is it so difficult to say?
หนึ่งคำง่ายๆ คำนี้
Neung kum ngai ngai kum nee
This one, simple word
ความในใจนั้นที่ฉันมี
Kwahm nai jau nun tee chun mee
The things I have in my heart
มันติดตรงนี้มาเนิ่นนาน แสนนาน
Mun dtit dtrong nee mah nern nahn saen nahn
Have been stuck here for so long

(*) มันติดอยู่ทุกครั้ง ที่พบเจอ
Mun dtit yoo took krung tee pob jur
It’s stuck every time we meet
ติดอยู่เสมอไม่กล้าบอกเธอสักที
Dtit yoos amur mai glah bauk tur suk tee
Always stuck, I don’t dare tell you

(**) เลยฝากเพลงเอาไว้ ให้เธอ
Loey fahk pleng ao wai hai tur
So I’m entrusting you with this song
แทนคำว่ารักที่มันอึกอักอยู่ตรงนี้
Taen kumw ah ruk tee mun euk uk yoo dtrong nee
To represent the word “love” that has me tongue-tied right here
เธอคงไม่รู้ ถ้าไม่บอกเธอสักที
Tur kong mai roo tah mai baukt ur suk tee
You probably don’t know if I don’t finally tell you
เพลงรักเพลงนี้ แทนคำพูดที่ดีๆ จากหัวใจ
Pleng ruk pleng nee taen kum poot tee dee dee jahk hua jai
This love song represents the wonderful word from my heart

เธอเคยมีใจกับฉันไหม
Tur koey mee jai gup chun mai
Have you ever had feelings for me?
เธอเคยคิดอะไรกับฉันหรือเปล่า
Tur koey kit arai gup chun reu bplao
Have you ever felt anything towards me?
ไม่เคยบอกให้ได้รู้
Mai koey bauk hai dai roo
I’ve never told you and let you know
เธออาจมีใจให้ฉันอยู่
Tur aht mee jai hai chun yoo
You might have feelings for me
แต่ยังไม่รู้ไม่แน่ใจ สักที
Dtae yung mai roo mai nae jai suk tee
But I still don’t know, I’m not certain

(*,**,*,**)