Oat Prakasit

All posts tagged Oat Prakasit

Title: อีกนาน / Eek Nahn (Longer)
Artist: Oat Prakasit (โอ๊ต ประกาสิต)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันใช้เวลาเท่าไรนะ กว่าที่ฉันจะเดินเข้าไปทักทาย
Chun chai welah tao rai na gwah tee chun ja dern kao bpai tuk tai
How much time did it take until I went up and said hi to you?
ฉันใช้เวลาเท่าไหร่ กว่าที่จะบอกรักเธอ จนเธอเขินอาย
Chun chai welah tao rai gwah tee ja bauk ruk tur jon tur kern ai
How much time did it take until I told you I loved you until you blushed?

(*) มันนานเท่าไรก็ไม่รู้ ตั้งแต่วันที่เราต้อง say goodbye
Mun nahn tao rai gor mai roo dtung dtae wun tee rao dtaung say good-bye
I don’t know how long it’s been since the day we had to say good-bye
ถ้าถามฉันเองก็คงจะตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันนานเท่าไหร่
Tah tahm chun eng gor kong ja dtaup mai dai meuan gun wah mun nahn tao rai
If I was asked, I wouldn’t be able to answer how long either

(**) แต่ถ้าถามว่าฉันจะหยุดรักเธอหรือเปล่า
Dtae tah tahm wah chun ja yoot ruk tur reu bplao
But if asked if I’ve stopped loving you
ตอบเลยโดยไม่ต้องคิดให้มากมาย
Dtaup loey doy mai dtaung kit hai mahk mai
I’d answer without thinking

(***) ก็คงอีกนาน เพราะไม่ว่าจะลองจะพยายามอะไร
Gor kong eek nahn pror mai wah ja laung ja payayahm arai
It’ll probably be longer because, no matter what I try
เหมือนที่ว่างในใจมันยังไม่ยอมให้ใครเข้าไป
Meuan tee wahng nai jai mun yung mai yaum hai krao kao bpai
It’s like the empty space in my heart still refuses to let anyone else in
เคยรู้สึกอย่างฉันบ้างไหม
Koey roo seuk yahng chun bahng mai
Have you ever felt like me?
หวังไว้แค่อะไรลมลมแล้งแล้งเท่านั้น
Wung wai kae arai lom lom laeng laeng tao nun
I just hope that everything is only the wind
หวังไว้ว่าสักวันเธออาจจะกลับมาหากัน
Wung wai wah suk wun tur aht ja glup mah hah gun
I hope that some day you might come back to me
แต่ตอนนี้เธอคงจะเจ็บช้ำ ก่อนที่เธอจะกลับมานั้น ก็คงอีกนาน
Dtae dtaun nee tur kong ja jep chum gaun tee tur ja glup mah nun gor kong eek nahn
But right now, you’re probably hurting, before you come back, it’ll be longer

ต้องใช้เวลาเท่าไรนะ กว่าดวงดาวจะดับจะลับแสงไป
Dtaung chai welah tao rai na gwah duang dao ja dup ja lup saeng bpai
How much time does it take for the stars to go out from the sky?
ต้องใช้เวลาเท่าไร ที่จักรวาลกว้างไกลมันจะมลายหายไป
Dtaung chai welah tao rai tee jukgrawahn gwahng glai mun ja malai hai bpai
How much time does it take for the vast universe to be destroyed?

(*,**,***)

ฉันก็จะรอเธอไม่ไปไหน
Chun gor ja ror tur mai bpai nai
I’ll wait for you, I won’t go anywhere
ต้องช้ำยังไงก็ยังดีกว่าไม่เหลืออะไร ไม่เหลืออะไรให้หวังอีกต่อไป
Dtaung chum yung ngai gor yung dee gwah mai leua arai mai leua arai hai wung eek dtor bpai
However much it must hurt, it’s still better than not having anything left, anything left to hope for anymore
ฉันเชื่อสักวันดวงดาวจะเต็มฟ้า
Chun cheua suk wun duang dao ja dtem fah
I believe that some day, the stars will fill the sky
ฉันเชื่อว่าดาวที่ลอยอยู่เต็มนภา
Chun cheua wah dao tee loy yoo dtem napah
I believe in the floating stars that fill the sky
ก็หวังให้เราได้รักกันสักวัน
Gor wung hai tur dai ruk gun suk wun
And I hope that you’ll love me some day

(**)

   

คำร้อง/ทำนอง วิกรม สุริยะชัย
เรียบเรียง วิกรม สุริยะชัย
Producer ศุภวัฒน์ เพ็ชรบุรี

Title: ปล่อยไว้อย่างนี้ / Bploy Wai Yahng Nee (Leave Me Like This)
Artist: Oat Prakasit (โอ๊ต ประกาสิต)
Album: [Single]
Year: 2018

ให้ยืนตรงไหนหรือมีตำแหน่งอะไร
Hai yeun dtrong nai reu mee dtum naeng arai
Where do I stand? Is there some position?
จะมองว่าฉันสำคัญในใจแค่ไหน
Ja maung wah chun sumkun nai jai kae nai
How important do you consider me as in your heart?
จะคิดถึงฉันเป็นคนสุดท้าย
Ja kit teung chun bpen kon soot tai
Will I be the last person you think of?
จะคิดถึงฉันในวันที่ไม่มีใครสักคน แบบไหนฉันก็เข้าใจ
Ja kit teung chun nai wunt ee mai me ekrai suk kon baep nai chun gor kao jai
Will you think of me when you don’t have anyone else? Whichever way, I understand

(*) แค่ปล่อยให้ฉันนั้นได้รักเธอ แค่อย่าผลักไสและไล่ฉันไป
Kae bploy hai chun nund ai ruk tur kae yah pluk sai lae lai chun bpai
Just let me be able to love you, just don’t push me away
แค่ปล่อยเอาไว้อย่างนี้ เป็นแค่ซักคนที่อยู่ไกลไกล
Kae bploy ao wai yahng nee bpen kae suk kon tee yoo glai glai
Just leave me like this, I’m just a distant person
แค่ปล่อยให้ฉันนั้นได้ชื่นใจ แค่เผื่อวันไหนจำเป็นและต้องการ
Kae bploy hai chun nun dai cheun jai kae peua wun nai jum bpen lae dtaung gahn
Just let me be happy, just in case some day you need me
แค่ขอเป็นคนสุดท้าย ที่ยังเหลือให้เธอเรียกใช้ ฉันก็ดีใจ
Kae kor bpen kon soot tai tee yung leua hai tur riak chai chun gor dee jai
I just want to be the last person still remaining for you to call on, and I’ll be happy

ไม่เคยจะคิดวุ่นวายให้เกิดรำคาญ
Mai koey ja kit woon wai hai gert rumkahn
I’ve never thought of bothering you or making you angry
ไม่เคยเรียกร้องต้องการใดใดซักครั้ง
Mai koey riak raung dtaung gahn dai dai suk krung
I’ve never begged for anything
ไม่ขอให้เสียเวลาใส่ใจ
Mai kor hai sia welah sai jai
I’m not asking for you to waste time paying attention to me
แค่ขอให้รู้ไม่ว่าจะดีจะเลวอย่างไร สุดท้ายเธอยังมีฉัน
Kae kor hai roo mai wah ja dee ja leo yahng rai soot tai tur yung mee chun
I just want to let you know that no matter how good or bad things get, in the end, you still have me

(*,*)

   

คำร้อง/ ทำนอง ประกาสิต เลิศมุกดา
เรียบเรียง ประกาสิต เลิศมุกดา

   

I’m really glad the music video took this song to be told from the point of view of our pets, that they’ll always be here for us. Because as a love song, it’s just too passive for me haha, so that made it cute and sweet ^^