O-Pavee

All posts tagged O-Pavee

Title: ลืมได้แล้ว / Leum Dai Laeo (I’d Already Forgotten)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2020

เหมือนจะลืมได้แล้ว ว่าใครเคยทำให้ใจฉันบอบช้ำ
Meuan ja leum dai laeo wah krai koey tum hai jai chun baup chum
It’s like I’d already forgotten that someone ever broke my heart
เหมือนจะลืมได้แล้ว ว่าใครเคยทำให้เวลาเดินช้า
Meuan ja leum dai laeo wah krai koey tum hai welah dern chah
It’s like I’d already forgotten that someone ever slowed time down
เหมือนจะลืมได้แล้ว ความทรงจำร้ายๆ ที่ผ่านมา
Meuan ja leum dai laeo kwahm song jum rai rai tee pahn mah
It’s like I’d already forgotten the bad memories that passed
ฉันคงลืมได้แล้ว ลืมว่าเคยเสียใจขนาดไหน
Chun kong leum dai laeo leum wah koey sai jai kanaht nai
I’d already forgotten, forgotten how sad I once was

(*) แต่พอมีใครคนหนึ่งเดินเข้ามา
Dtae por mee krai kon neung dern kao mah
But as soon as someone showed up
ก็ได้พบความจริงว่าไม่เคยลืม
Gor dai pob kwahm jing wah mai koey leum
I found the truth that I’ve never forgotten

(**) ที่ผ่านมาทำให้รู้ ว่าเธอไม่เคยจะจากไป
Tee pahn mah tum hai roo wah tur mai koey ja jahk bpai
The past made me realize that you’ll never leave me
ฝังข้างในจิตใจ ไม่อาจก้าวไปกับใครสักคน
Fung kahng nai jit jai mai aht gao bpai gup krai suk kon
You’re buried in my mind, I can’t move on with anyone else
กลัวว่าใจต้องช้ำอีกครั้ง
Glua wah jai dtaung chum eek krung
I’m afraid my heart will be broken again
รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
Roo dtua eng mai koey dern auk mah
I realize I’ll never walk away
จากภาพที่เธอจากไป ไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
Jahk pahp tee tur jahk bpai mai koey rum lah jep bpuat leua gern
From the image of you leaving, never saying good-bye, it hurts too much
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก
Jep jon mai aht ruk krai eek
It hurts so much, I can’t love anyone else
(รักใครได้อีก)
(Ruk krai dai eek)
(Love anyone else)

ฉันยังคงอ่อนแอ ไม่ได้ดีขึ้นเลยจากวันนั้น
Chun yung kong aun ae mai dai dee keun loey jahk wun nun
I’m still weak, I haven’t improved since that day
หนีความจริงเท่าไร ใจก็ยิ่งบอบช้ำมากเท่านั้น
Nee kwahm jing tao rai jai gor ying baup chum mahk tao nun
However much I try to run from the truth, the more my heart aches

(*,**,**)

(รักใคร รักใครได้อีก)
Ruk krai ruk krai dai eek
(Love anyone, love anyone else)

รู้ตัวเองไม่เคยเดินออกมา
Roo dtua eng mai koey dern auk mah
I realize I’ll never walk away
จากภาพที่เธอจากไป ไม่เคยร่ำลาเจ็บปวดเหลือเกิน
Jahk pahp tee tur jahk bpai mai koey rum lah jep bpuat leua gern
From the image of you leaving, never saying good-bye, it hurts too much
เจ็บจนไม่อาจรักใครอีก
Jep jon mai aht ruk krai eek
It hurts so much, I can’t love anyone else
แต่คงมีสักวันหนึ่งที่ใจจะลืมเธอได้ … สักวัน
Dtae kong mee suk wun neung tee jai ja leum tur dai suk wun
But there will be a day that my heart will be able to forget you…some day

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : O-PAVEE , JINWARA PHORAKSA
MELODY : O-PAVEE
ARRANGE : O-PAVEE

Title: พอเสียที / Por Sia Tee (I’ve Had Enough)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2020

เตือนหัวใจทุกวันว่ารักที่มี มันไม่เคยจริง แค่รักปลอมๆ
Dteuan hua jai took wun wah ruk tee mee mun mai koey jing kae ruk bplaum bplaum
I remind my heart every day that the love you have has never been real, it’s just fake
เตือนหัวใจให้เดินหนีไปจากตรงนี้ แค่ตัวสำรอง ไม่เคยสำคัญ
Dteuan hua jai hai dern nee bpai jahk dtrong nee kae dtua sumraung mai koey sumkun
I warn my heart to run far away from here, I’m just extra, never important

(*) ที่เธอบอกว่ารัก ที่บอกว่าแคร์ ที่บอกว่าต้องการคนดูแล
Tee tur bauk wah ruk tee bauk wah care tee bauk wah dtaung gahn kon doo lae
When you told me you loved me, when you told me you cared, when you told me you needed someone to take care of you
ทุกคำที่เธอพูดมา ก็พูดกับเขา
Took kum tee tur poot mah gor poot gup kao
Every word you said, you also said to him
ที่จริงก็รู้ ว่าเธอมีใคร แต่ยังคงยอม ยังโง่งมงาย
Tee jing gor roo wah tur mee krai dtae yung kong yaum yung ngoh ngom ngai
In reality, I knew you had someone else, but I was still willing, I was still foolish
ทุกสิ่งที่เธอนั้นทำ ยังคอยทำร้าย
Took sing tee tur nun tum yung koy tum rai
Everything you did still hurts me

(**) พอเสียที กับการทนเฝ้ารอ เจ็บมามากพอ ที่เธอทำร้าย
Por sia tee gup gahn ton fao ror jep mah mahk por tee tur tum rai
I’ve had enough of putting up with waiting, I’ve been pained more than enough from you hurting me
จากกันวันนี้ แม้ใจแหลกสลาย แต่คงไม่ถึงตาย
Jahk gun wun nee mae jai laek salai dtae kong mai teung dtai
Leaving you today, even though my heart is broken, I’ll survive
เก็บหัวใจให้ใครที่รักจริง
Gep hua jai hai krai tee ruk jing
I’ll keep my heart for someone who really loves me

ฉันแค่เพียงต้องการความรักที่ดี แต่ฉันได้เพียง แค่หยดน้ำตา
Chun kae piang dtaung gahn kwahm ruk tee dee dtae chun dai piang kae yot num dtah
I just wanted a good love, but all I got was tears

(*,**,*,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
LYRICS : O-PAVEE , JINWARA PHORAKSA
MELODY : O-PAVEE
ARRANGE : O-PAVEE

   

O-Pavee is really talented; he’s good at writing songs; I love the music for this one, and his voice is really nice~ But this music video haha. With just still photos, it looks like a school project or someone’s fanvideo made out of a gallery folder slideshow. I had to double check that it was an official upload haha. Even if you wanted to go the still photo route, I feel like it could have been executed better

Title: นักเดินทาง / Nuk Dern Tahng (Traveller)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2019

ออกเดินทางมานานหลายปีไม่เคยเจอใครที่คลิกสักที
Auk dern tahng mah nahn lai bpee mai koey jur krai tee click suk tee
I’ve been travelling for many years, I’ve never found someone whom I clicked with
ฉันยังเชื่อว่ามันต้องมีคนที่พอดีกับฉัน
Chun yung cheua wah mun dtaung me ekon tee por dee gup chun
I still believe that there must be someone just right for me
และฉันเชื่อว่าใครคนหนึ่งกำลังเดินตามหาตัวฉันเช่นกัน
Lae chun cheua wah krai kon neung ugmlung dern dtahm hah dtua chun chen gun
And I believe that that person is searching for me too
ฉันก็ขอให้ใครคนนั้น เขายังไม่ถอดใจ
Chun gor kor hai krai kon nun kao yung mai taut jai
I hope that person hasn’t gotten discouraged yet

(*) การเดินทางครั้งนี้ ฉันว่าคุ้ม
Gahn dern tahng krung nee chun wah koom
I think this journey is worth it
และความเหนื่อยล้าก็คงสลายหายไป
Lae kwahm neuay lah gor kong salai hai bpai
And my exhaustion will disintegrate away
เมื่อพบเธอ
Meua pob tur
When I meet you

(**) และฉันรู้ เราต้องพบกัน เราจะรักกัน
Lae chun roo rao dtaung pob gun rao ja ruk gun
And I know we must meet and fall in love
ใครคนนั้น เธออยู่ไหน
Krai kon nun tur yoo nai
Where are you, my certain someone?
จะเฝ้ารอ เธอนะคนดี รอบอกคำนี้
Ja fao ror tur na kon dee ror bauk kum nee
I’ll wait for you, darling, I’ll wait to tell you these words;
ว่ารักเธอ รักเธอ รักเธอ
Wah ruk tur ruk tur ruk tur
That I love you, love you, love you
แม้ไม่รู้ว่าเธออยู่ไหน
Mae mai roo wah tur yoo nai
Even though I don’t know where you are

แม้วันนี้ยังคงเดียวดาย ไม่มีทีท่าจะเจอเลยคนข้างกาย
Mae wun nee yung kong diao dai mai mee tee tah ja jur loey kon kahng gai
Even though today I’m still alone and there’s no one to be seen at my side
เหงาก็เหงาก็แค่เท่านั้น แต่ฉันไม่ถอดใจ
Ngao gor ngao gor kae tao nun dtae chun mai taut jai
It’s lonely, it’s lonely, that’s all, but I’m not discouraged

(*,**,**)

อยู่ไหน คนที่ฉันตามหา อยู่ไหน
Yoo nai kon tee chun dtahm hah yoo nai
Where are you? The person whom I’ve been searching for, where are you?
อยู่ไหน คนที่ฉันตามหา เราคงได้พบกันสักวัน
Yoo nai kon tee chun dtahm hah rao kong dai pob gun suk wun
Where are you? The person whom I’ve been searching for, we’ll meet some day

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : ประทีป สิริอิสสระนันท์
LYRICS : ปวีร์ คชภักดี, PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
MELODY : ปวีร์ คชภักดี, PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
ARRANGE : ประทีป สิริอิสสระนันท์

Title: เจ็บไม่จำ / Jep Mai Chum (I Don’t Remember Getting Hurt)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2019

ทำตัวเองให้เจ็บอีกแล้ว
Tum dtua eng hai jep eek laeo
I’ve hurt myself again
ยอมให้เขาหลอกกันอีกแล้วหัวใจ
Yaum hai kao lauk gun eek laeo hua jai
I allowed my heart to deceive me again
มองตาเธอเจ็บปวดทุกครั้ง
Maung dtah tur jep bpaut took krung
Looking in your eyes, it hurts every time
มีบางคนซ่อนอยู่ในนั้นใช่ไหม
Mee bahng kon saun yoo nai nun chai mai
There’s someone hiding in there, isn’t there?

(*) เมื่อไรนะ หัวใจฉัน จะเข้าใจสิ่งที่เจอ
Meua rai na hua jai chun ja kao jai sing tee jur
When will my heart understand the things its found?
แม้เธอทำร้าย ขนาดนี้ แต่หัวใจรักเพียงแค่เธอ
Mae tur tum rai kanaht nee dtae hua jai ruk piang kae tur
Even though you hurt me this much, my heart only loves you

(**) เจ็บอีกกี่ครั้งก็ไม่เคยจำ บอบช้ำมาเท่าไร
Jep eek gee krung gor mai koey jum baup chum mah tao rai
However many more times I get hurt, I never remember, however much pain there is
ไม่เคยเรียนรู้สักที
Mai koey rian roo suk tee
I never learn
กี่ครั้ง ที่ฉันฝังชีวิตไว้ตรงนี้
Gee krung tee chun fung cheewut wai dtrong nee
However many times I’ve buried my life right here
เจ็บแล้วช่วยจำสักที ได้ไหม
Jep laeo chuay jum suk tee dai mai
Please finally remember getting hurt

ไม่เคยจะจำ ไม่เคยจะจำหัวใจ
Mai koey ja jum mai koey ja jum hua jai
I’ll never remember, my heart will never remember
ต้องบอบช้ำเท่าไร บอบช้ำเท่าไร
Dtaung baup chum tao rai baup chum tao rai
However much I get hurt, however much I get hurt
ไม่เคยจะจำ ไม่เคยจะจำหัวใจ
Mai koey ja jum mai koey ja jum hua jai
I’ll never remember, my heart will never remember
ต้องบอบช้ำเท่าไร บอบช้ำเท่าไร
Dtaung baup chum tao rai baup chum tao rai
However much I get hurt, however much I get hurt

(*,**,**)

กี่ครั้งก็ไม่เคยจำ บอบช้ำมาเท่าไร
Gee krung gor mai koey jum baup chum mah tao rai
However many times, I never remember, however much I get hurt
กี่ครั้งก็ไม่เคยจำ หัวใจ
Gee krung gor mai koey jum hua jai
However many times, my heart never remembers
เจ็บแล้วช่วยจำสักทีเถอะ
Jep laeo chuay jum suk tee tur
Please remember getting hurt
เจ็บแล้วช่วยจำสักที
Jep laeo chuay jum suk tee
Finally remember getting hurt
เจ็บแล้วช่วยจำสักที
Jep laeo chuay jum suk tee
Finally remember getting hurt

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : ประทีป สิริอิสสระนันท์
LYRICS : ปวีร์ คชภักดี, PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
MELODY : ปวีร์ คชภักดี, PORTRAIT, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
ARRANGE : ประทีป สิริอิสสระนันท์
RECORDING at HappyHippo Studio / Grand Studio
MIXED & MASTERING by Jay Monthon / Frenzyheart Studio

Title: Power Bank
Artist: O-Pavee ft. Amp Achariya
Album: [Single]
Year: 2017

เธอเหนื่อยใช่ไหม
Tur neuay chai mai
You’re tired, aren’t you?
เหนื่อยมากไหม เล่าให้ฟังหน่อย
Neuay mahk mai lao hai fung noy
Are you really tired? Tell me about it
เธอเหนื่อยใช่ไหม
Tur neuay chai mai
You’re tired, aren’t you?
กอดฉันไว้ และช่วยยิ้มหน่อย
Gaut chun wai lae chua yim noy
Hug me and please smile

ซบที่ไหล่ฉัน พักที่ตักฉัน
Sop tee lai chun puk tee dtuk chun
Snuggle against my shoulder, rest in my lap
ถ้าเธอยืนไม่ไหว
Tah tur yeun mai wai
If you can’t stand
จะให้เธอซบที่ไหล่ฉัน
Ja hai tur sop tee lai chun
I’ll let you snuggle against my shoulder
พักที่ตักฉัน ไม่ว่านานเท่าไร
Puk tee dtuk chun mai wah nahn tao rai
Rest in my lap, however long you like

(*) จะเป็นกำลังใจให้เธอ
Ja bpen gumlung jai hai tur
I’ll be your support
จะเป็นคนที่อยู่ข้างเธอ
Ja bpen kon tee yoo kahng tur
I’ll be the person who stays beside you
จะคอยเติมเต็มใจให้เธอ
Ja koy dterm dtem jai hai tur
I’ll fill your heart
ด้วยรัก รักเธอ
Duay ruk ruk tur
With love, I love you
เป็นพาวเวอร์แบงค์ของเธอ
Bpen power bank kaung tur
I’m your power bank

(**) เป็นคนที่รักเธอ
Bpen kon tee ruk tur
I’m the person who loves you
เป็นพาวเวอร์แบงค์ของเธอ
Bpen power bank kaung tur
I’m your power bank

โอจับมือฉันไว้ ฉันจะไม่ไปไหน
Oh jup meu chun wai chun ja mai bpai nai
Oh, take my hand, I’m not going anywhere
จะอยู่ข้างๆ เธอตรงนี้ จนกว่าเธอจะหายดี
Ja yoo kahng kahng tur dtrong nee jon gwah tur ja hai dee
I’ll stay right here beside you until you’re all better
โอ้เบบี้
Oh baby
Oh, baby
like a พาวเวอร์แบงค์ที่อยู่ข้างๆ เธอ
Like a power bank tee yoo kahng kahng tur
Like a power bank that stays beside you
ไม่ว่าปัญหาใดๆ ที่เธอต้องพบเจอ
Mai wah bpunhah dai dai tee tur dtaung pob jur
No matter what problems you must face

แค่เพียงเธอ ซบที่ไหล่ฉัน
Kae piang tur sop tee lai chun
Just snuggle against my shoulder
พักที่ตักฉัน ถ้าเธอยืนไม่ไหว
Puk tee dtuk chun tah tur yeun mai wai
Rest in my la,p if you can’t stand
จะให้เธอซบที่ไหล่ฉัน
Ja hai tur sop tee lai chun
I’ll let you snuggle against my shoulder
พักที่ตักฉัน ไม่ว่านานเท่าไร
Puk tee dtuk chun mai wah nahn tao rai
Rest in my lap, however long you like

(*,**,*,**)

   

เนื้อร้อง: O-Pavee &Amp Achariya Dulyapaiboon
ทำนอง: O-Pavee &Amp Achariya Dulyapaiboon
Produced: O-Pavee
Executive Produced: Dusit Tansakul & Korakot Tansakul
Mix-Master: Dusit Tansakul

Title: โคตรจะภักดี / Koht Ja Puk Dee (I’ll Be Freaking Loyal)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2018

ใครต่อใคร ก็ถามผู้ชายดีๆ ยังคงมีอยู่หรือป่าว
Krai dtor krai gor tahm poo chai dee de eyung kong mee yoo reu bpao
Everyone always asks if good guys still exist
จริงใจไม่ชั่วคราว ที่ไม่ทอดทิ้งให้ต้องเธอต้องเจ็บและว่างเปล่า
Jing jai mai chua krao tee mai taut ting hai dtaung tur dtuang jep lae wahng bplao
Who are sincere and not just a fling, who won’t abandon you and leave you hurting and alone

และจะมีบ้างไหม คนที่ค่อยดูแลเทคแคร์ตลอดไปไม่เคยมองใคร
Lae ja mee bahng mai kon tee koy doo lae take care dtalaut bpai mai koey maung krai
And is there anyone who will look after and take care of you forever and never look at anyone else?
มันคือผมนี่ไง คนที่เธอมองเห็น
Mun keu pom nee ngai kon tee tur maung hen
That’s me, the person whom you see
แต่ไม่คิดจะสนใจ
Dtae mai kit ja son jai
But don’t give a second thought to

(*) L o v e รักและโคตรจะภักดี
L o v e ruk ale koht ja puk dee
L O V E, I love you and will be freaking loyal
ผมยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ลองรักดูสักที
Pom yeun yoo dtrong nee mai laung ruk doo suk tee
I’m standing right here, you haven’t tried loving me to see
L o v e รักและโคตรจะภักดี
L o v e ruk lae koht ja puk dee
L O V E, I love you and will be freaking loyal
ผมยืนอยู่ตรงนี้ ไม่ลองรักดูสักที
Pom yeun yoo dtrong nee mai laung ruk doo suk tee
I’m standing right here, you haven’t tried loving me to see

ผมจะดีแค่ไหน ถ้าเธอไม่ถูกใจผมก็ดีเกินไป
Pom ja dee kae nai tah tur mai took jai pom gor dee gern bpai
However good I am, if you’re not satisfied, I’m too good
เขาจะทำอะไร ก็เธอนั้นถูกใจก็ใช่ทุกอย่าง
Kao ja tum arai gor tur nun took jai gor chai took yahng
Whatever he does, you’re satisfied by everything
ผมทำได้เพียงแค่มอง ดูเธอกับเขารักกันมันชั่งเศร้าใจ
Pom tum dai piang kae maung doo tur gup kao ruk gun mun chung sao jai
I can only watch and see you and him love each other, it’s so sad
สุดท้ายผมนี่ไง คนที่เธอมองเห็นแต่ไม่คิดจะสนใจ
Soot tai pom nee ngai kon tee tur maung hen dtae mai kit ja son jai
In the end, it’s me, the person whom you see, but don’t give a second thought to

(*)

สุดท้าย….แม้ว่ามันเป็นไปไม่ได้
Soot tai mae wah mun bpen bpai mai dai
In the end, even though it’s impossible
จะขอ…..จะรออยู่ตรงที่เดิม
Ja kor ja ror yoo dtrong tee derm
I want to wait in the same place
ก็ใจมันมีแค่ดวงเดียว ผมมันมีแค่รักเดียว
Gor jai mun mee kae duang diao pom mun mee kae ruk diao
I have only one heart, I have only one love
และยังคงเป็นแบบนี้ตลอดไป
Lae yung kong bpen baep nee dtalaut bpai
And I’ll still be like this forever

(*,*)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : O PAVEE
MELODY : O PAVEE
ARRANGE : O PAVEE, CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
MIXED, EDITED & MASTERED : DANUPHOP KAMOL

Title: คนที่ไม่ใช่ / Kon Tee Mai Chai (The Wrong Person)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2018

อาจจะเพราะเธอ ไม่ชอบดอกไม้
Aht ja pror tur mai chaup dauk mai
It might be because you don’t like flowers
อาจจะเป็นเพราะเธอ ไม่ชอบขนมที่ให้
Aht ja bpen pror tur mai chaup kanom tee hai
It might be because you don’t like the candies I gave you
อาจจะเป็นเพราะเธอ ไม่ชอบเพลงที่ฉันร้อง
Aht ja bpen pror tur mai chaup pleng tee chun raung
It might be because you don’t like the songs I sing
ไม่ชอบแหวนที่มอบให้ไป
Mai chaup waen tee maup hai bpai
Or don’t like the ring I gave you

(*) ฉันเพิ่งเข้าใจความจริงบางอย่าง
Chun perng kao jai kwahm jing bahng yahng
I’ve just understood the truth
ความจริงที่แสนจะทรมาน
Kwahm jing tee saen toramahn
The truth that’s such torture
ถ้าสิ่งที่มอบให้ จากคนที่ไม่ใช่
Tah sing tee maup hai jahk kon tee mai chai
If the things I gave you came from the wrong person
สุดท้ายก็เท่านั้น
Soot tai gor tao nun
In the end, that’s it

คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
Kong bpen krai gor dai tee mai chai chun
It’s probably someone who isn’t me
คนที่เธอจะ ให้ความสำคัญ
Kon tee tur ja hai kwahm sumkun
The person whom you’ll give importance
แต่ไม่ใช่เรา ต้องเข้าใจ
Dtae mai chai rao dtaung kao jai
But it’s not me, I must understand

แม้จะพยายามมากสักแค่ไหน
Mae ja payayahm mahk suk kae nai
No matter how much I try
ฉันคงเป็นแค่ฝุ่น ไม่มีแม้ค่าใด
Chun kong bpen kae foon mai mee mae kah dai
I’m just dust with no value
เมื่อคนที่ไม่ใช่ ก็ได้เท่านี้
Meua kon tee mai chai gor dai tao nee
When this is all the wrong person can be

อาจจะเป็นฉันเองที่ไม่เคยถาม
Aht ja bpen chun eng tee mai koey tahm
It might be me who never asked
อาจจะเป็นฉันเองที่คิดว่าเธอมีใจ
Aht ja bpen chun eng tee kit wah tur mee jai
It might be me who thought you had feelings for me
อาจจะเป็นฉันเองที่ต้องเก็บไว้
Aht ja bpen chun eng tee dtaung gep wai
It might be me who must keep it in
ในความฝันแค่เพียงคนเดียว
Nai kwahm fun kae piang kon diao
In my dreams, to mysef

(*)

คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
Kong bpen krai gor dai tee mai chai chun
It’s probably someone who isn’t me
คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
Kong bpen krai gor dai tee mai chai chun
It’s probably someone who isn’t me
คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
Kong bpen krai gor dai tee mai chai chun
It’s probably someone who isn’t me
(แม้จะพยายามสักแค่ไหน)
(Mae ja payayahm suk kae nai)
(No matter how much I try)

คงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉัน
Kong bpen krai gor dai tee mai chai chun
It’s probably someone who isn’t me

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : O PAVEE
MELODY : O PAVEE
ARRANGE : O PAVEE, CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
MIXED, EDITED & MASTERED : DANUPHOP KAMOL

Title: พอดี / Por Dee (Just Right)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2014

จะกลัวอะไรมากมาย ดูเธอกังวลมากไป
Ja glua arai mahk mai doo tur gungwon mahk bpai
What are you so afraid of? You seem so worried
เธอกลัวฉันจะทิ้งเธอ กลัวฉันจะนอกใจ
Tur glua chun ja ting tur glua chun ja nauk jai
You’re afraid I’ll dump you, afraid I’ll be unfaithful
คำถามมากมายที่เธอบอก
Kum tahm mahk mai tee tur bauk
There’s many questions you ask me
เธอคิดวุ่นวายไปแสนไกล oh baby
Tur kit woon wai bpai saen glai oh baby
You’re getting way too paranoid, oh, baby
อยากสวยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
Yahk suay yahk bplian bplaeng dtua eng
You want to be pretty, you want to change yourself
แค่ให้ฉันรักเธอตลอดไป
Kae hai chun rukt ur dtalaut bpai
You just want me to love you forever

(*) โอ้ที่รัก เก็บคำถามมากมายที่มี
Oh tee ruk gep kum tahm mahk mai tee mee
Oh, darling, keep the many questions you have
แล้วโยนมันทิ้งไป
Laeo yohn mun ting bpai
And throw them away
เธอสวยที่สุด สวยที่สุดไม่ว่า
Tur suay tee sut suay tee soot mai wah
You’re the prettiest, you’re the prettiest, no matter
จะอีกเนิ่นนานสักเท่าไร
Ja eek nern nahn suk tao rai
How much time passes by
ฉันจะมีเพียงแค่สิ่งเดียวที่จะบอกเธอ
Chun ja mee piang kae sing diao tee ja bauk tur
I’ll have only one thing to tell you

(**) ไม่ต้องหาคำตอบใด อยากให้รู้ว่าเธอดีที่สุด
Mai dtaung hah kum dtaup dai yahk hai roo wah tur dee tee soot
You don’t have to search for any answer, I want you to know that you’re the best
แค่เป็นตัวเองแบบนี้ ไม่ต้องคิดไปอื่นไกล
Kae bpen dtua eng baep nee mai dtaung kit bpai eun glai
Just be yourself like this, you don’t have to think any further
ใจดวงนี้รักเธอเพราะเธอเป็นเธอ
Jai duang nee ruk tur pror tur bpen tur
My heart loves you because you’re you
เธอเป็นเธอแบบนี้ พอดีอยู่แล้ว
Tur bpen tur baep nee por dee yoo laeo
You being you like this is just right

ครั้งแรกที่ได้พบกันเธอ
Krung raek tee dai pob gup tur
The first time I met you
คือคนที่ใช่เลย
Keu kon tee chai loey
You were the one
ตอนนี้ยังเป็นแบบนั้น
Dtaun nee yung bpen baep nun
And it’s still like that now
รอยยิ้มเธอยังสวยกว่าใคร
Roy yim tur yung suay gwah krai
Your smile is still prettier than anyone’s

(*,**)
พอดีอยู่แล้ว พอดีอยู่แล้ว
Por dee yoo laeo por dee yoo laeo
You’re just right, you’re just right

(**)

Title: พยายาม / Payayahm (Try)
Artist: O-Pavee
Album: [Single]
Year: 2013

เตรียมดอกไม้ ที่สวยที่สุด ที่คิดว่าจะหาได้
Dtriam dauk mai tee suay tee soot tee kit wah ja hah dai
I prepared the prettiest flowers that I thought I could find
เตรียมขนม ที่เธอชอบ เสาะหามาจากทุก ๆ แห่งหน
Dtriam kanom tee tur chaup sor hah mah jahk took took haeng hon
I prepared the candy that you liked, searching all over for it
เตรียมคำร้อง ท่วงทำนอง อยากจะร้องให้เธอฟัง
Dtriam kum raung tuang tahmnong yahk ja raung hai tur fung
I prepared lyrics and a melody I want to sing for you to listen
แหวนวงนั้น ที่เธอใฝ่ฝัน ฉันจะหามาให้เธอ
Waen wong nun tee tur fai fun chun ja hah mah hai tur
I went looking for the ring you dreamed of to give to you

(*) ไม่เคย จะทำอะไรแบบนี้มาก่อน
Mai koey ja tum arai baep nee mah gaun
I’ve never done anything like this before
เพราะไม่เคย รู้สึกแบบนี้มาก่อน
Pror mai koey roo seuk baep nee mah gaun
Because I’ve never felt like this before
แต่เพราะเธอ แต่เพราะเธอ ฉันจึงยอม
Dtae pror tur dtae pror tur chun jeung yaum
But because of you, because of you, I give in

(**) เธอกลับบอกว่า อย่าพยายาม อย่าพยายามอีกเลย
Tur glup bauk wah yah payayahm yah payayahm eek loey
You told me in return not to try, not to try anymore
ให้ฉันโยนทิ้งทุกอย่าง พอสักทีได้ไหม
Hai chun yohn ting took yahng por suk tee dai mai
For me to throw away everything, that you had enough
เธอกลับบอกว่า อย่าพยายาม แม้ถึงจะพยายามเท่าไหร่
Tur glup bauk wah yah payayahm mae teung ja payayahm tao rai
You told me in return not to try, no matter how much I tried
ทุกอย่างนั้นคือความฝ้น ที่ฉันฝันไป
Took yahng nun keu kwahm fun tee chun fun bpai
Everything was the dream I dreamed of
แต่สุดท้ายเธอมองไม่เห็นค่าฉันเลย
Dtae soot tai tur maung mai hen kae chun loey
But in the end, you wouldn’t see my value

(*,**)

ฉันคงต้องเข้าใจว่าผ่านมา ทุกอย่างที่ฉันทำก็แค่ความฝัน
Chun kong dtaung kao jai wah pahn mah took yahng tee chun tum gor kae kwahm fun
I must understand what happened, everything that I did was just a dream
ฉันแค่คิดไปเอง ฉันแค่คิดไปเอง เท่านั้น
Chun kae kit bpai eng chun kae kit bpai eng tao nun
I was just thinking one-sidedly, I was just thinking one-sidedly, that’s all

(**)

อย่าพยายาม แม้ถึงจะพยายามเท่าไหร่
Yah payayahm mae teung ja payayahm tao rai
Don’t try, no matter how much I tried
ทุกอย่างนั้นคือความฝ้น ที่ฉันฝันไป
Took yahng nun keu kwahm fun tee chun fun bpai
Everything was the dream I dreamed of
แต่สุดท้ายเธอมองไม่เห็นค่าฉันเลย
Dtae soot tai tur maung mai hen kae chun loey
But in the end, you wouldn’t see my value

Title: รอ / Ror (Wait)
Artist: O-PAVEE
Album: [Single]
Year: 2013

ฉัน วิ่งตามหาความรักดีดี
Chun wing dtahm hah kwahm ruk dee dee
I’m chasing after love
แม้ เสียใจ กลับมาทุกที
Mae sia jai glup mah took tee
Though I get hurt, I come back to it every time
หาต่อไป เพราะเชื่อว่ามี
Hah dtor bpai pror cheua wah mee
I continue searching for it because I believe it exists
อยู่ที่ใหนสักแห่งไม่ไกลจากนี้
Yoo tee nai suk haeng mai glai jahk nee
Wherever it is, it’s not far from here

พยายามยิ่งห่างไกล เริ่มอ่อนล้า
Payayahm ying hahng glai rerm aun lah
I try to get further, I’m beginning to get tired
ภายในหัวใจ ทำให้ฉัน เรียนรู้ว่าควรทำเช่นไร
Pai nai hua jai tum hai chun rian roo wah kuan tum chen rai
Inside my heart, it makes me realize what I should do

(**) ฉันเลือกที่จะรอ ใครสักคนหนึ่งอยู่ตรงนี้
Chun leuak tee ja ror krai suk kon neung yoo dtrong nee
I’ve decided to wait for that someone right here
ไม่ต้องการจะไข่วคว้า หาโอกาส ให้เหนื่อยหัวใจ อีก
Mai dtaung gahn ja kwai kwahm hah ohgaht hai neuay hua jai eek
There’s no need to reach out, searching for a chance and exhaust my heart anymore
ฉันเลือกที่จะรอ รอเพราะฉันเชื่อ ว่ารักแท้ยังมี
Chun leuak tee ja ror ror pror chun cheua wah ruk tae yung mee
I choose to wait, wait because I believe that true love still exists
แต่คนนั้นคือใคร อีกนานแค่ใหน ก็จะรอจนกว่าฟ้าจะส่งลงมา
Dtae kon nun keu krai eek nahn kae nai gor ja ror jon gwah fah ja song long mah
But who is that person? How much longer will I wait until heaven sends them to me?

มองผู้คน มอบความรักให้กัน
Maung poo kon maup kwahm ruk hai gun
Looking at people bestowing love on each other
เห็นอย่างนั้น มันก็อิจฉาในใจ
Hen yahng nun mun gor itchah nai jai
Seeing them like that makes me jealous

พยายามยิ่งเหนื่อยใจ
Payayahm ying nueya jai
The more I try, the more exhausted I am
ยิ่งตอกย้ำภายในหัวใจ
Ying dtauk yum pai nai hua jai
The more it emphasizes in my heart
ทำให้ฉัน เรียนรู้ว่าควรทำเช่นไร
Tum hai chun rian roo wah kuan tum chen rai
Making me realize what I should do

(**)

ปล่อยวางมันไปกับความรัก
Bploy wahng mun bpai gup kwahm ruk
Letting myself go with love
ปล่อยใจลอยไปกับเสียงเพลง
Bploy jai loy bpai gup siang pleng
Letting my heart float off with music
ถึงเวลาเดี๋ยวก็มาเอง
Teung welah diao gor mah eng
Soon it’ll be time for it to come

(**)