NAP A LEAN

All posts tagged NAP A LEAN

Title: ใจดื้อ / Jai Deu (Stubborn Heart)
Artist: Nap A Lean
Album: [Single]
Year: 2020

ดึงใจออกมาแล้ว
Jeung jai auk mah laeo
I’ve pulled my heart out
แต่มันยังคงไม่แคล้ว
Dtae mun yung kong mai klaeo
But I still can’t escape it
คิดถึงเธอทุกครั้งที่นอนหลับตา
Kit teung tur took krung tee naun lup dtah
I think about you every time I sleep
ในทุก ๆ คืนที่ฝนโปรยลงจากบนฟ้า
Nai took took keun tee fon bproy long jahk bon fah
Every night that rain falls down from the sky

บอกตัวเองให้หยุดพัก
Bauk dtua eng hai yoot puk
I tell myself to take a break
แต่ใจมันไม่หยุดรัก
Dtae jai mun mai yoot ruk
But my heart won’t stop loving you
ชอบคิดเอาเองว่าเรายังมีความหวัง
Chaup kit ao eng wah rao yung mee kwahm wung
It likes thinking that I still have hope
แอบเผลอไปมองหน้าเธอเวลาเจอทุกครั้ง
Aep plur bpai maung nah tur welah jur took krung
Secretly looking at you every time we meet

(*) ก็เลยแอบปล่อยใจกลับไปรักเธอซ้ำ ๆ
Gor loey aep bploy jai glup bpai ruk tur sum sum
So I secretly let my heart return to loving you over and over
เจ็บก็เจ็บแบบนั้นแต่ไม่จำ
Jep gor jep baep nun dtae mai jum
It hurts, but I never remember that pain

(**) ใจนะใจ ยิ่งห้ามยิ่งรั้น
Jai na jai ying hahm ying run
The more I forbid my heart, the more it resists
ใจดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟัง
Jai deu deung mai yaum cheua fung
My heart is stubborn and refuses to listen
ยิ่งฉันฝืน ก็ยิ่งขัดขืน กลับไปคิดถึงเธอทุกที
Ying chun feun gor ying kut keun glup bpai kit teung tur took tee
The more I try to force it, the more it defies me and I end up thinking about you every time
ใจนะใจ ยิ่งห้ามยิ่งรั้น
Jai na jai ying hahm ying run
The more I forbid my heart, the more it resists

(***) พยายามจะลืม แต่ใจมันลืมไม่ได้
Payayahm ja leum dtae jai mun leum mai dai
I try to forget, but my heart can’t
ทั้ง ๆ ที่รู้วันนี้เราควรจะพอ
Tung tung tee roo wun nee rao kuan ja por
Even though I know today that enough is enough

คนนึงไม่เคยรัก อีกคนไม่เคยยอมรับ
Kon neung mai koey ruk eek kon mai koey yaum rup
One person never loves the other, the other never accepts it
ฝันลม ๆ ว่าคงจะมีสักวัน
Fun lom lom wah kong ja mee suk wun
Overflowing with dreams that some day
ที่ฉันจะได้ยืนในใจเธอดวงนั้น
Tee chun ja dai yeun nai jai tur duang nun
I’ll be able to stand in your heart

(*,**,***)

จะไม่โทษใคร
Ja mai toht krai
I won’t blame anyone
เธอไม่ได้ใจร้าย
Tur mai dai jai rai
You’re not cruel
แต่เป็นฉันใจง่ายอย่างนี้
Dtae bpen chun ja ngai yahng nee
But it’s me who’s soft-hearted like this

(**,***)

Please don’t leave me down here over and over and again
Please don’t leave me down here over and over and again
ฉันคิดถึงเธอทุกที
Chun kit teung tur took tee
I think about you all the time

Please don’t leave me down here over and over and again
Please don’t leave me down here over and over and again
ทั้ง ๆ ที่รู้วันนี้เราควรจะพอ
Tung tung tee roo wun nee rao kuan ja por
Even though I know today that enough is enough

   

Writter : Thanapon Thongsawat, Panithi Lertudomthana
Composer : Thanapon Thongsawat
Arranger : NAP A LEAN
Producer : Akarachon Rachapandi
Mix and Master : Pete Tanskul

Title: รักก่อน…แพ้ / Ruk Gaun Pae (I Fall in Love First…and Fail)
Artist: NAP A LEAN
Album: [Single]
Year: 2020

อาจเป็นเพราะใจเราอ่อนแอ
Aht bpen pror jai rao aun ae
It might be because my heart is weak
แพ้ความรู้สึก และนึกเกินไปเอง
Pae kwahm roo seuk lae neuk gern bpai eng
I’m defeated by my feelings and think about things too much
หรืออาจเป็นเพราะคนที่เข้ามา
Reu aht bpen pror kon tee kao mah
Or is it because someone shows up
เขาช่างแสนดี เหมือนกับที่ฉันนั้นเคยมี
Kao chahng saen dee meuan gup tee chun nun koey mee
Who’s so wonderful like the person I used to have?

(*) ใจอ่อน…รักก่อน เหมือนคนพ่ายแพ้ในความเหงา
Jai aun ruk gaun meuan kon pai pae nai kwahm ngao
My heart is weak, I fall in love first like someone losing to loneliness
เขาเปลี่ยน…เราอยู่ สุดท้ายต้องเฝ้าดูเขาจากไป
Kao bplian rao yoo soot tai dtaung fao doo kao jahk bpai
She changes, I stay, in the end I must watch her leave

(**) ไม่ต้องไปโทษใคร โทษหัวใจ ที่ง่ายไป
Mai dtaung bpai toht krai toht hua jai tee ngai bpai
There’s no need to blame anyone else, I blame my heart for being too easy
เขาเพียงแค่ผ่านมา ในวันที่เราเหงาใจ
Kao piang kae pahn mah nai wun tee rao ngao jai
They just pass by when I’m lonely
ที่ผ่านมาคิดเอาเอง เพ้อไปเอง
Tee pahn mah kit ao eng pur bpai eng
In the past, I’ve been the only one thinking anything, fantasizing by myself
เขาแค่มองตา ก็ดันคิดไปไกล สุดท้ายต้องเข้าใจ
Kao kae maung dtah gor dun kit bpai glai soot tai dtaung kao jai
They just make eye contact and it pushes me to think way too far, in the end, I must understand
ต่อไปอย่าคิดไปเอง
Dt or bpai yah kit bpai eng
From now on, I won’t go thinking on my own

จับมือฉันเดินอยู่ทุกวัน บอกฝันดีทุกคืน
Jup meu chun dern yoo took wun bauk fun dee took keun
When she holds my hand, when we walk together every day, and tell each other sweet dreams every night
ฉันเองต้องฝืนไม่คิดไกล
Chun eng dtaung feun mai kit glai
I must try to resist thinking too far

(*,**,**)

ต่อไปอย่าคิดไปเอง (ว่าเธอก็รัก)
Dtor bpai yah kit bpai eng wah tur gor ruk
From now on, I won’t go thinking on my own (that you love me too)
ต่อไปอย่าคิดไปเอง (ว่าเธอก็รัก) (ว่าเธอก็รัก)
Dtor bpai yah kit bpai eng wah tur gor ruk wah tur gor ruk
From now on, I won’t go thinking on my own (that you love me too) (That you love me too)
อย่าคิดไปเอง (เพราะเธอไม่รัก)
Yah kit bpai eng (pror tur mai ruk)
I won’t go thinking on my own (because you don’t love me)

   

Written and Composed : Thanapon Thongsawat
Arranged : Pisit Sombatpinpong, Paniti Suksaichol
Produced : Pisit Sombatpinpong, Paniti Suksaichol
Mixed and Mastered : Pete Tanskul at 8Bit Mixlab

Title: ไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่ / Mai Chai Tur Gor Mai Chai (If Not You, Then It’s Wrong)
Artist: Nap a Lean
Album: [Single]
Year: 2018

ครั้งแรกเจอฉันคิดว่าเธอน่ะแสนดี ไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้
Krung raek jur chun kit wah tur na saen dee mai roo wah bpen yahng nee
The first time we met, I thought you were so wonderful, I didn’t know it would be like this
ใช้อารมณ์ตัดสินโวยวายได้ทุกที นี่ฉันต้องทนอีกแล้ว
Chai ahrom dtut sin woy wai dai took tee nee chun dtaung ton eek laeo
I let my emotions decide every time, so I must endure this again

(*) (ว่า)บางทีมันก็เหนื่อย บางทีมันก็ท้อใจ
(Wah) bahng tee mun gor neuay bahng tee mun gor tor jai
Sometimes it’s tiring, sometimes it’s discouraging
บางทีฉันก็อยาก อยากจะหนีไป
Bahng tee chun gor yahk yahk ja nee bpai
Sometimes I want, want to run away
ทำไมเราต้องเจ็บ แต่ที่สุดก็เข้าใจ
Tummai rao dtaung jep dtae tee soot gor kao jai
Why must we hurt? But, in the end, I understand

(**) ยังต้องเป็นอย่างนี้ ไปอีกนาน
Yung dtaung bpen yahng nee bpai eek nahn
It still must be like this for even longer
เรายังต้องทะเลาะ กันทุกวัน
Rao yung dtaung talor gun took wun
We still must argue every day
แต่ก็ทำให้รู้ เรารักกัน
Dtae gor tum hai roo rao ruk gun
But it let’s me know that we’re in love
และไม่มีวันเปลี่ยนไปรักใคร
Lae mai mee wun bplian bpai ruk krai
And I’ll never change and love anyone else
ถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่
Tah mai chai tur gor mai chai
If it’s not you, then it’s wrong

เหมือนไม่มีเหตุผลเป็นคนไม่รับฟัง กี่ครั้งที่เป็นแบบนี้
Meuan mai mee het pon bpen kon mai rup fung gee krung tee bpen baep nee
It’s like we refuse to listen for no reason, it’s like this many times
ที่ฉันตามใจเสมอเพราะฉันน่ะรักเธอ แต่เธอเคยรู้บ้างไหม
Tee chun dtahm jai samur pror chun na ruk tur dtae tur koey roo bahng mai
I always follow my heart because I love you, but have you ever known?

(*,**)

และความรักทั้งหมดที่มีจะมอบให้เธอ ให้เธอคนนี้
Lae kwahm ruk tung mot tee mee ja maup hai tur hai tur kon nee
And all the love I have, I give to you, to you

(**)
ก็ไม่อยากรัก ใครอีกนาน
Gor mai yahk ruk krai eek nahn
I don’t want to love anyone else for any longer
เรายังต้องทะเลาะกันทุกวัน
Rao yung dtaung talor gun took wun
We still must argue every day
แต่ก็ทำให้รู้ เรารักกัน
Dtae gor tum hai roo rao ruk gun
But it let’s me know that we’re in love
และไม่มีวันเปลี่ยนไปรักใคร
Lae mai mee wun bplian bpai ruk krai
And I’ll never change and love anyone else
ถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่ใช่
Tah mai chai tur gor mai chai
If it’s not you, then it’s wrong

   

Lyrics : ธนพล ทองสวัสดิ์ (โต้)
Music : ธนพล ทองสวัสดิ์ (โต้), พิสิฐ สมบัติพินพง (ฮั้ว)
Arrange : พิสิฐ สมบัติพินพง (ฮั้ว)
Drum : นภัทรพี ยาอินทร์ (ดอน)
Bass : ปณิธิ สุขสายชล (บาส)
Guitar : พิสิฐ สมบัติพินพง (ฮั้ว)
Vocal : ธนพล ทองสวัสดิ์ (โต้)
Female voc : สุพิชชา เลาะสุริยา
Synthesizer : Funky Wah Wah
Vocal Director : รังสรรค์ ปัญญาใจ
Recorded : Studio in park
Mix&mastering : Pete Tanskul at 8bit mixlab

   

I think this is a cute song/music video with a good reminder that no relationship is going to be perfect; all strong, happy relationships require a lot of work and effort, and there will still be plenty of times you might fight or be unhappy with each other, but getting through those times together should just make you realize how strong your bond is and how much in love you really are 🙂

Title: จดหมาย / Jot Mai (Letter)
Artist: Save Da Last Piece ft. Nap A Lean
Album: [Single]
Year: 2017

คิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่าน คำร่ำลาที่เราได้อ่าน
Kit top tuan reuang rao tee pahn kum rum lah tee rao dai ahn
I reconsider the past, the good-byes we read
ในจดหมายที่เธอได้ส่งให้เราเมื่อตอนบ่ายวันอังคาร
Nai jot mai tee tur dai song hai rao meua dtaun bai wun ungkahn
In the letter that you sent me that Tuesday afternoon

(*) หัวใจฉันคงไม่สลาย หากฉันหลับตาข้ามหน้าสุดท้าย
Hua jai chun kong mai salai hahk chun lup dtah kahm nah soot tai
My heart wouldn’t have shattered if I had closed my eyes and not seen the final page
เธอเขียนมาให้ลืมเธอไป จบความสัมพันธ์ที่มีเพียงกาย
Tur kian mah hai leuum tur bpai jop kwahm sumpun tee mee piang gai
You wrote for me to forget you, that you were ending our purely physical relationship

(**) เพราะว่ารักจึงร้องออกมาด้วยน้ำตาของความเสียใจ
Pror wah ruk jeung raung auk mah duay numd tah kaung kwahm sia jai
It’s because of love that I’m crying out with tears of sadness
ทิ้งจดหมายวางไว้อย่างนั้น
Ting jot mai wahng wai yahng nun
Putting down the letter

นอนนับคำที่เธอเคยหลอก ลบล้างคำที่เธอเคยบอก
Naun nup kum tee tur koey lauk lop lahng kum tee tur koey bauk
When I sleep, I count the words you once deceived me with, I erase the words that you once told me
ว่าเรานั้นคือทุกสิ่ง ว่าเรานั้นคือรักที่แท้จริง
Wah rao nun keu took sing wah rao nun keu ruk tee tae jing
That we were everything, that what we had was true love

(*,**)

ให้วันและคืนที่เรารักกัน ทิ้งมันไว้อยู่ตรงนั้น
Hai wun lae keun tee rao ruk gun ting mun wai yoo dtrong nun
I leave the days and nights when we loved each other right there

(***) จะลบเรื่องราวของเราที่ผ่านมา ด้วยน้ำตาของความเสียใจ
Ja lop reuang rao kaung rao tee pahn mah duay num dtah kaung kwahm sia jai
I’ll erase our memories of the past with tears of sadness
หยดลงมาบนจดหมายที่เธอให้ไว้
Yot long mah bon jot mai tee tur hai wai
Dripping down onto the letter that you gave me

(****) จากวันนี้จะเก็บไว้ เตือนหัวใจที่เคยให้เธอ
Jahk wun nee ja gep wai dteuan hua jai tee koey hai tur
From now on, I’ll keep it to remind my heart that once had been given to you
คำว่ารักที่ฉันเฝ้าบอกเสมอ ไม่เคยมีความหมาย
Kum wah ruk tee chun fao bauk samur mai koey mee kwham mai
The words of love that I always told you never meant anything to you

(***,****)

ไม่เคยมีความหมาย ไม่เคยมีความหมาย
Mai koey mee kwahm mai mai koey mee kwahm mai
Never meant anything to you, never meant anything to you
ไม่เคยมีความหมาย
Mai koey mee kwahm mai
Never meant anything to you

   

Music : Nap A Lean, มณเฑียร แก้วกำเนิด
Lyric : Nap A Lean, มณเฑียร แก้วกำเนิด
Arranged by : Lyric : Nap A Lean, มณเฑียร แก้วกำเนิด
Recorded @ sexy pink studio : อาจอำพล จันทวุฒิ, มณเฑียร แก้วกำเนิด
Mix & Mastered : วิรัญวัสส์ ประชาพิพัฒ

Title: หยุดเลยอย่าร้อง / Yoot Loey Yah Raung (Stop, Don’t Cry)
Artist: Nap A Lean
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันเข้าใจว่าเธอต้องเหนื่อยใช่ไหม
Chun kao jai wah tur dtaung neuay chai mai
I understand that you’re tired, right?
ที่ต้องใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีเรา
Tee dtaung chai cheewit dtor bpai doy mai mee rao
Of having to spend the rest of your life without us
หากแม้ตอนนี้เราสองกลับไปเหมือนเก่า
Hahk mae dtaun nee rao saung glup bpai meuan gao
If right now the two of us got back together
คงเสียใจในความรักที่ไม่เหมือนเดิมอยู่ดี
Kong sia jai nai kwahm ruk tee mai meuan derm yoo dee
We’d probably be sad with the love that isn’t the same anymore

(*) อย่าทำอย่างนี้เลย อยากจำแค่เรื่องดีๆที่เคยมีให้กัน
Yah tum yahng nee loey yahk jum kae reuang dee dee tee koey mee hai gun
Don’t do this, I just want to remember the good times that we once had together
เธออย่ารอฉันเลย จะนานเท่าไรเราคงไม่กลับไป เหมือนเคย
Tur yah ror chun loey ja nahn tao rai rao kong mai glup bpai meuan koey
Don’t wait for me, no matter how long it is, we won’t be like we used to be

(**) หยุดเลยอย่าร้องไห้ดีกว่า แม้ว่าเธอเสียใจ
Yoot loey yah raung hai dee gwah mae wah tur sia jai
Stop, it’s better if you don’t cry, even though you’re sad
ฉันก็ไม่น้อยกว่าเธอสักเท่าไร ฉันก็ต้องฝืนทำไม่สนใจ
Chun gor mai noy gwah tur suk tao rai chun gor dtaung feun tum mai son jai
I’m no less sad than you, but I must force myself to act like I don’t care
ให้เธอมอง และบอกใครว่าฉันเป็นคน ใจร้าย
Hai tur maung lae bauk krai wah chun bpen kon jai rai
I want you to look at me and tell everyone that I’m a bad guy
ดีกว่าเสียเวลาแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิม
Dee gwah sia welah laeo took yahng gor meuan derm
It’s better than wasting time and nothing changing

แล้วสักวันน้ำตาเธอจะเลือนหาย
Laeo suk wun numd tah tur ja leuan hai
Some day, your tears will dry
เธอจะใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีฉัน
Tur ja chai cheewit dtor bpai doy mai mee chun
And you’ll spend the rest of your life without me

(*,**)

แม้เรายังรักกัน แต่วันนี้ เรื่องจริงต่างจากฝัน
Mae rao yung ruk gun dtae wun nee reuang jing dtahng jahk fun
Even though we’re still in love, today reality is different from a dream
จะกี่ครั้ง ที่เรากลับไป ก็เหมือนเดิม
Ja gee krung tee rao glup bpai gor meuan derm
However many times we get back together, it’s the same
จบกันสักที
Jop gun suk tee
Let’s end this

(*,**)

   

เนื้องร้อง : ธนพล ทองสวัสดิ์ (โต้) , พิสิฐ สมบัติพิณพง (ฮั้ว) , รังสรรค์ ปัญญาใจ (บิว)
ทำนอง : ธนพล ทองสวัสดิ์ (โต้) , พิสิฐ สมบัติพิณพง (ฮั้ว)
เรียบเรียง : NAP A LEAN

   

There have been a lot of non-whiny-heartbroken-break-up songs lately, and I really like this new trend. I like how the lyrics of this song stress that when no matter how many times you try again and again and it doesn’t work out, the relationship is just wrong, and they should give it up and finally start the healing process. The music video is unique, with the guy trying out different scenarios with his VR helmet, but all of them always ending badly. Nice release for this band~

Title: ไม่คิดถึงเลย / Mai Kit Teung Loey (I Don’t Miss You)
English Title: “Never Feel Better”
Artist: NAP A LEAN
Album: [Single]
Year: 2016

รู้ว่าเธอยังคงห่วงใยใช่ไหม
Roo wah tur yung kong huang yai chai mai
I know you’re still worried, right?
ที่วันนั้นเธอเดินจากไป ห่วงว่าฉันจะเป็นอย่างไร
Tee wun nun tur dern jahk bpai huang wah chun ja bpen yahng rai
That day you left, you worried how I’d be
ใช้ชีวิตลำพังก็ยังไหว หากเราพบเจอกันเมื่อไร
Chai cheewit lumpung gor yung wai hahk rao pob jur gun meua rai
I can still live alone, if we ever meet
ให้เธอรู้และจำเอาไว้
Hai tur roo lae jum ao wai
I want you to know and remember

(*) ก็เพียงแต่จะทำอะไรก็ทำต่อไป อย่าได้กังวล
Gor piang dtae ja tum arai gor tum dtor bpai yah dai gung won
Whatever you’re doing, keep doing it, don’t worry so much
จนฉันเป็นคนที่ทำร้าย เธออีก
Jon chun bpen kon tee tum rai tur eek
That I become the person who hurts you again
ถ้าเธอสุขใจจะเดินกับใคร ให้รู้เอาไว้
Tah tur sook jai ja dern gup krai hai roo ao wai
If you’re happy walking with whoever, I want you to keep in mind

(**) ว่าฉันไม่เคยจะเหงา ไม่คิดถึงเลย
Wah chun mai koey ja ngao mai kit teung loey
That I’m never lonely, I don’t miss you
เห็นเธอกับเขาทีไร หัวใจยังรู้สึกเฉยๆ
Hen tur gup kao tee rai hua jai yung roo seuk choey choey
Whenever I see you with him, my heart still feels indifferent
ไม่คิดถึงเลย ไม่เคย ฉันไม่เคยคิดถึงเธอทุกวัน
Mai kit teung loey mai koey chun mai koey kit teung tur took wun
I don’t miss you, never, I never miss you every day
(ไม่เคยไม่คิดถึงเธอสักวัน)
(Mai koey mai kit teung tur suk wun)
(I never don’t miss you for a day)

ขอให้มีชีวิตที่สดใส ส่วนตัวฉันจะยืนให้ไกล
Kor hai mee cheewit tee sot sai suan dtua chun ja yeun hai glai
I want you to have a cheerful life, as for me, I’ll stand far away
แต่หากเราพบเจอกันเมื่อไร
Dtae hahk rao pob jur gun meua rai
But if we ever meet

(*,**)

จะฝืนได้สักเท่าไร โอ้หัวใจฉัน
Ja feun dai suk tao rai oh hua jai chun
How much can my heart resist?
เมื่อมันยังคงเรียกร้องให้เธอกลับมา อยากจะย้อนเวลากลับไป
Meua mun yung kong riak raung hai tur glup mah yahk ja yaun welah glup bpai
When it’s still crying out for you to come back, I want to turn back the time
แต่ในตอนนี้ฉันทำอะไรไม่ได้
Dtae nai dtaun nee chun tum arai mai dai
But right now, I can’t do anything

(**)

   
เนื้อร้อง / ทำนอง : ธนพล ทองสวัสดิ์ (โต้)
เรียงเรียง : NAP A LEAN
Producer : พิสิฐ สมบัติพิณพง (ฮั้ว)
Mastering : Pete Tunsakul

Title: ระวังแตก / Rawung Dtaek (Fragile)
Artist: NAP A LEAN
Album: [Single]
Year: 2016

ตะโกนเสียงดังให้ฟังเข้าใจ
Dtagohn siang dung hai fung kao jai
I’m shouting loudly for you to listen and understand
แต่เธอยิ่งใช้อารมณ์มากกว่า
Dtae tur ying chai ahrom mahk gwah
But the more you use emotion more than
คำพูดจา
Kum poot jah
Words
แต่เพียงสายลมแผ่วเบาเท่าไร
Dtae piang sai lom paeo bao tao rai
But however gentle the wind is
หากว่าเราใช้หัวใจสัมผัส
Hahk wah rao chai hua jai sumput
If we use our hearts to touch it
จะได้ยิน
Ja dai yin
We’ll hear

อยู่บนเส้นตรง มั่นคงเท่าไร
Yoo bon sen dtrong mun kong tao rai
However secure the straight path you’re on is
แต่ความอ่อนไหวให้เธอรู้สึก
Dtae kwahm aun wai hai tur roo seuk
Weakness makes you feel it
และได้ยิน Hey..
Lae dai yin hey
And hear it, hey

เสียงข้างในจิตใจ บรรเลงเพลงรักให้ฟัง
Siang kahng nai jit jai bunleng pleng ruk hai fung
The voice inside your heart sings a love song for you to listen to
แต่บางเวลาเธอไม่ได้ยินมัน
Dtae bahng welah tur mai dai yin mun
But sometimes you don’t hear it
เพราะในบางทีเธอไม่ตั้งใจฟัง
Pror nai bahng tee tur mai dtung jai fung
Because sometimes, you don’t listen
ร่ำร้อง ตะโกน วุ่นวาย มากมายความรักเท่าไร
Rum raung dtagohn woon wai mahk mai kwahm ruk tao rai
However much love begs, shouts, and bothers you
ไม่เคยสนใจ ปล่อยให้รักล่องลอย ดั่งลมที่ผ่านพ้น
Mai koey son jai bploy hai ruk laung loy dung lom tee phan pon
You’re never interested, you let love float away like the passing wind

(*) แล้วเมื่อไร เธอจะกลับมารักฉันสักที
Laeo meua rai tur ja glup mah ruk chun suk tee
So when will you come back and love me?
เรื่องราวที่เราต่างรู้กันดี ยกโทษให้ได้ไหม
Reuang rao tee rao dtahng roo gun dee yok toht hai dai mai
Can you please forgive all the matters we both know full well about?
เพราะว่ากลัวถ้าเราห่างกันไปแสนไกล
Pror wah glua tah rao hahng gun bpai saen glai
Because I”m afraid if we’re far apart
หัวใจอ่อนแอ สุดท้ายจะเปลี่ยนไป
Hua jai aun ae soot tai ja bplian bpai
The heart is weak, and in the end, it will change
ไม่อยากจะคิดภาพวันที่ไม่รักกัน
Mai yahk ja kit pahp wun tee mai ruk gun
I don’t want to imagine a day we didn’t love each other

(*)

   
เนื้อร้อง : ธนพล ทองสวัสดิ์(โต้) , พิสิฐ สมบัติพิณพง(ฮั้ว)
ทำนอง : ธนพล ทองสวัสดิ์(โต้) , พิสิฐ สมบัติพิณพง(ฮั้ว)
เรียบเรียง : TAHITI80
Mix : TAHITI80
Mastering : Pete Tunsakul

Title: หยุดทำร้ายร้าย / Yoot Tum Rai Rai (Stop Being Cruel)
Artist: Nap a Lean
Album: ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท / Mai Sin Rai Fai Sawaht
Year: 2015

ยิ่งรักกันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งไม่เข้าใจ
Ying ruk gun mahk tao rai gor ying mai kao jai
The more we love each other, the more I don’t understand
ในสิ่งที่เธอทำกับฉันในวันนี้
Nai sing tee tur tum gup chun nai wun nee
The things you do to me today
เหมือนคนไม่หวังดีกับสายตา
Meuan kon mai wung dee gup sai dtah
Like someone who doesn’t have good intentions with a look in their eyes
ที่ต้องการทำร้ายหัวใจ
Tee dtaung gahn tum rai hua jai
Like they want to break my heart

(*) ฉันอยากจะจำแค่เรื่องดีในวันนี้
Chun yahk ja jum kae reuang dee nai wun nee
I just want to remember the good times today
ถ้าเธอจะทิ้งกันไป ก็ไม่เป็นไร
Tah tur ja ting gun bpai gor mai bpen rai
If you’re going to dump me, it’s okay
แต่รู้ไหม มันทรมานเท่าไหร่
Dtae roo mai mun toramahn tao rai
But do you know how much torture it is
ที่ต้องเห็นเธอ ทำร้ายใจ ด้วยคำพูดเหล่านั้น…
Tee dtaung hen tur tumr ai jai duay kum poot lao nun
To have to see you break my heart with those words?

(**) หยุดทำร้ายร้าย
Yoot tum rai rai
Stop being cruel
อย่าทำเหมือนฉัน ไม่มีหัวใจ
Yah tum meuan chun mai mee hua jai
Don’t act like I don’t have a heart
อย่าทำร้ายด้วยถ้อยคำเหล่านั้น
Yah tum rai duay toy kum lao nun
Don’t hurt me with those words
สบตาของฉัน พูดกันเหมือนวันวาน
Sop dtah kaung chun poot gun meuan wun wahn
My eyes are speaking with you like yesterday
แค่อยากเห็นเธอที่เป็นคนเดิม
Kae yahk hen tur tee bpen kon derm
I just want to see the old you

ยิ่งฉันได้ยิน ถ้อยคำทีทำร้าย สักเท่าไหร่
Ying chun dai yin toy kum tee tum rai suk tao rai
The more I hear those words that hurt me
รู้ไหมว่าน้ำตาที่มี จะรินไหลออกมาอีกครั้ง
Roo mai wah num dtah tee mee ja rin lai auk mah eek krung
Do you know the tears I have will flow again?

(*,**,**)

ยิ่งรักกันมากเท่าไหร่ ฉันยิ่งไม่เข้าใจ
Ying ruk gun mahk tao rai chun yin mai kao rai
The more we love each other, the more I don’t understand
อย่าทำร้ายด้วยถ้อยคำเหล่านั้น
Yah tum rai duay toy kum lao nun
Don’t hurt me with those words
ช่วงเวลาที่พ้นผ่าน เธอไม่เคยจะสนใจ
Chuang welah tee pon pahn tur mai koey ja son jai
You never care about the times that have passed

แค่อยากเห็นเธอที่เป็นคนเดิม
Kae yahk hen tur tee bpen kon derm
I just want to see the old you

Title: ไม่เป็นไรหรอก / Mai Bpen Rai Rauk (It’s Okay)
Artist: Nap A Lean
Album: [Single]
Year: 2014

It’s okay if I didn’t tell you
Keeping it in my heart is still better than saying it out loud
And making you angry

Because time has led us
And made you and I meet some days ago
But I’m happy to wait
I won’t ask you to turn or look back

(*) I stop myself, forbid myself
Don’t worry, I’m letting you know
I’m telling you right now that I’m scared
Because you’re not ready yet

(**) It’s okay, it’s okay
Staying like this is fine
It’s enough, you don’t have to know
No matter what, I won’t tell
I like standing right here near you

(***) I want you to love, keep loving him
But if some day you’re sad
I’m still ready to be at your side
Even though you’ll never know

I just ask that you tell me
If you ever need someone
If you’re heart-broken or suffering
However mixed up you are, I’ll be right over

(*,**,***,**,***)

It’s okay, it’s okay, it’s okay
It’s okay, it’s okay, it’s okay
It’s okay, it’s okay, it’s okay
It’s okay, it’s okay, it’s okay

Title: วันที่เรา / Wun Tee Rao (The Day We)
Artist: NAP A LEAN
Album: [Single]
Year: 2013

ในวันที่เราต้องร่ำลา ที่ผ่านมาเหลือแค่ฉัน
Nai wun tee rao dtaung rum lah tee pahn mah leua kae chun
The day we had to say good-bye, it passed, leaving only me
ไม่มีอีกแล้ว ช่วงที่ดีในชีวิต
Mai mee eek laeo chuang tee dee nai cheewit
I no longer have the best part in my life
ไม่อาจลืมเลยซักนิด
Mai aht leum loey suk nit
I won’t be able to forget
รักยังอยู่ ไม่เคยเปลี่ยน
Ruk yung yoo mai koey bplian
Love is still here, never changing

(*) หวังลึกๆว่าเธอจะเปลี่ยนใจ
Wung leuk leuk wah tur ja bplian jai
I hope deep down that you’ll change your mind
หวังลึกๆว่าฉันจะใช้น้ำตารั้งเธอให้ได้
Wung leuk leuk wah chun ja chai num dtah rung tur hai dai
I hope deep down that my tears will be able to hold you back
แต่มันก็เท่านั้น
Dtae mun gor tao nun
But that’s all

(**) รักมันจบลงไปแล้ว ไม่มีอีกแล้ว
Ruk mun jop long bpai laeo mai mee eek laeo
Love has ended already, I don’t have it anymore
ทุกๆอย่างเป็นเพียงฝัน เหลือเพียงเท่านั้น
Took took yahng bpen piang fun leua piang tao nun
Everything is just dreams, that’s all I have left
ยังพยายามทุกวัน ข่มใจของฉันให้ลืม
Yung payayahm took wun kom jai kaung chun hai leum
I still try every day to command my heart to forget

เพราะเราไม่เคยจะเข้าใจ นานเท่าไรที่รักนี้
Pror rao mai koey ja kao jai nahn tao rai tee ruk nee
Because we’ll never understand, no matter how long, that this love
ไร้คำตอบ ไร้ทางออก
Rai kum dtaup rai tahng auk
Is without an answer, without an exit

(*,**)
แม้ว่ามัน
Mae wah mun
Even tough it…

จะผ่านวันล่วงเลย เวลาจะแก้ไข
Ja pahn wun luang loey welah ja gae kai
Passes by, when will things be fixed?
เกิดเป็นเรื่องราวโรยรา
Gert bpen reuang rao roy rah
It’s becoming a weak problem
ความรัก สองเราต้องเข้าใจ
Kwahm ruk saung rao dtaung kao jai
Our love must understand
จะยอมรับและมอง เธอเดินผ่านความทรงจำสุดท้าย
Ja yaum rup lae maung tur dern pahn kwahm song jum soot tai
I must accept it and watch you walk past as my final memory
ไม่ย้อนคืนมา
Mai yaun keun mah
Never to return

(**)
แม้ว่ามัน
Mae wah mun
Even tough it…

(**)