Mild

All posts tagged Mild

Title: กลัวเธอได้ยินคำว่ารัก / Glua Tur Dai Yin Kum Wah Ruk (I’m Afraid You’ll Hear I Love You)
Artist: Pay Mild and Earn Piyada
Album: Club Friday
Year: 2012

อยากจะจับมือเธอข้ามถนน
Yahk ja jup meu tur kahm tanon
I want to hold your hand and cross the road
อยากเป็นคนที่ควรให้ดอกไม้
Yahk bpen kon tee kuan hai dauk mai
I want to be the person who should give you flowers
ทั้งที่อยู่ใกล้ๆ เธอ ก็ได้แต่เผลอรักเธอเท่านั้น
Tung tee yoo glai glai tur gor dai dtae plur ruk tur tao nun
Even though I’m near you, I can only absently love you

(*) ไม่แปลกใจที่เป็นอย่างนี้
Mai bplaek jai tee bpen yahng nee
It’s not surprising that I’m like this
ก็เพราะฉันเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไป
Gor pror chun bpen kae kon tummadah tua bpai
Because I’m just an average person
ไม่เข้าตาใครๆ แต่พร้อมเข้าใจเธอ
Mai kao dtah krai krai dtae praum kao jai tur
I’m not in anyone’s sights, but I’m ready to understand you

(**) รู้ ฉันรู้เราเป็นแค่เพียงเพื่อนกัน
Roo chun roo rao bpen kae piang peuan gun
I know, I know we’re only friends
แค่เพื่อนเท่านั้น อย่าฝันไกลไม่มีทาง
Kae peuan tao nun yah fun glai mai mee tahng
Just friends, I shouldn’t dream too far, there’s no way
แม้ฉันจะอยู่ข้างเธอไม่ห่าง แต่ก็ทำได้เพียง
Mae chun ja yoo kahng tur mai hahng dtae gor tum dai piang
Even though I’m standing not too far away beside you, but I can only

(***) บอกรักเธอทุกวัน ผ่านความเงียบงัน
Bauk ruk tur took wun pahn kwahm ngiap ngun
Tell you I love you every day through silence
เพราะฉันกลัวเธอจะได้ยิน
Pror chun glua tur ja dai yin
Because I’m afraid you’ll hear
บอกรักเธอทุกคืนในความฝัน
Bauk ruk tur took keun nai kwahm fun
I tell you I love you every night in my dreams
อย่างน้อยในยามที่เธอตื่น
Yahng noy nai yahm tee tur dteun
At least, when you wake up
ฉันยังได้ยืนใกล้ๆ เธอ
Chun yung dai yeun glai glai tur
I’ll still be standing near you

อยากจะจับมือเธอข้ามถนน
Yahk ja jup meu tur kahm tanon
I want to hold your hand and cross the road
อยากเป็นคนที่ควรได้ดอกไม้
Yahk bpen kon tee kuan dai dauk mai
I want to be the person who should get flowers from you
ได้แต่แอบไปน้อยใจ
Dai dtae aep bpai noy jai
I can only be secretly hurt
แต่เธอไม่รู้และไม่เคยเข้าใจ
Dtae tur mai roo lae mai koey kao jai
But you don’t know and will never understand

(*,**,***,***)

Title: I’m Not Superstar
Artist: Mild ft. Khan Thaitanium
Album: OST Axe Music Star
Year: 2011

(*) Music Star become a Superstar
but I can’t come that far I’m just

เกิดมาไม่กี่ปีอยากเป็นพี่เบิร์ด ธงไชย
Gert mah mai gee bpee yahk bpen pee bird thongchai
I was just born not too long ago, but I want to be P’Bird Thongchai
ร้องเพลงให้เข้าทีเอาแบบพี่อี๊ด วงฟลาย
Raung pleng hai kao tee ao baep pee it wong fly
To sing pleasing songs like Id Fly
ฟังเพลง hiphop ก็อยากจะ rap เหมือนไทยเทฯ
Fung pleng hip hop gor yahk ja rap meuan thaitay
I listen to hiphop and want to rap like Thaitay
เผื่อจะโกอินเตอร์เหมือนทาทา มาจาเล่
Peua ja go inter meuan tata mah jalay
To go inter like Tata or Majalay

แต่งหน้า แต่งตัวไปแข่ง AF, The Star
Dtaeg nah dtaeng dtuabpai kaeng AF the Star
I put on makeup and dress up to compete in AF or The Star
เปลี่ยนแฟนเหมือนเปลี่ยนเสื้อ อยากลงสยามดารา
Bplian faen meuan bplian seua yahk long sayahm dara
I change my lovers like I change my shirt, I want to get in Siam Dara
แต่จะทำยังไงได้เรามันก็แค่คนธรรมดา
Dtae ja tum yung ngai dai rao mun gor kae kon tummadah
But whatever I do, I’m just an average person
ชาติหน้าฉันใดขอให้เป็น Superstar สักที
Chaht nah chund ai kor hai bpen superstar suk tee
In my next life, I want to finally be a superstar

(**) ฝันละเมอไปไกล สักวันถ้าดังจะมีผู้คนมากมายต้องการ
Fun lamur bpai glai suk wun tah dung ja mee poo kon mahk mai dtaung gahn
I daydream so much that one day, if I could be famous like so many other people want
ไม่ได้เกิดเป็น Superstar เหมือนใคร ได้แค่นี้ก็เข้าใจ
Mai dai gert bpen superstar meuan krai dai kae nee gor kao jai
I wasn’t born a superstar like others, I can only be this, I understand
รู้ดีว่ายิ่งฝืนตัวเองมากไป ฉันก็คงไม่ได้อะไรอยู่ดี
Roo dee wah ying feun dtua eng mahk bpai chung or kong mai dai arai yoo dee
I know full well that the more I force myself, I won’t get anything

(***) Superstar ของเธอกับคนธรรมดาคนนี้
Superstar kaung tur gup kon tummadah kon nee
Your superstar and this average person
แม้ไม่ดังมากมาย ก็รู้สึกดี
Mae mai dung mahk mai gor roo seuk dee
Even though I’m not so famous, I feel good
ขอแค่เพียงได้มีตัวเธอคนดีอยู่ข้างกาย
Kor kae piang dai mee dtua tur kon dee yoo kahng gai
I just ask that I have you, sweetie, by my side

(*)

ผมไม่ค่อยดังเท่าไร Would you still love me
Pom mai koy dung tao rai would you still love me
If I wasn’t really famous, would you still love me?
ออกสื่อไม่บ่อย Would you still my lady
Auk seu mai boy would you still be my lady
If I wasn’t broadcast very often, would you still be my lady?
วงการนี้มันไม่ยั่งยืน ร้องรำทำเพลงงานก็กลางคืน
Wong gahn nee mun mai yung yeun raung rum tum pleng ngahn gor glahng keun
This group isn’t stable, they sing and dance and work in the middle of the night

ผมก็รู้ว่า You น่ะ Worry about me
Pom gor roo wah you na worry about me
I know you worry about me
เขาไม่รู้ก็เลย Talking about me
Kao mai roo gor loey talking about me
They don’t know, so they’re talking about me
ว่าผมน่ะ Badboy and Sh**
Wah pom na badboy and sh*t
That I’m a bad boy and sh*t
ว่า I กับ You ดูไม่เข้ากันสักกะนิด No
Wah I gup you doo mai kao gun suk ga nit no
That you and I don’t seem like a good match at all, no

They don’t know what a F they’re talking about.
Cause I’m a F**king *iche right now

(**,***,**,***,**,***)

ไม่จำเป็นต้องเป็น Superstar ขอแค่เพียงมีเธอก็พอ
Mai jum bpen dtaung bpen superstar kor kae piang mee tur gor por
I don’t need to be a superstar, I just want to have you, that’s enough
จะว่าอะไรผมก็คงไม่ท้อ Middle finger up F**k all ya !!
Ja wah arai pom gor kong mai tor middle figner up f**k all ya
Whatever you say, I won’t be discouraged, middle finger up, f**k all of ya!
เป็นคนธรรมดาแต่ผมน่ะ Treat you special
Bpen kon tummadah dtae pom na treat you special
I’m an average guy, but I’ll treat you special
มีเวลาให้ไม่ต้องเคลียร์ Schedule
Mee welah hai mai dtaung clear schedule
I have time for you, there’s no need to clear my schedule
No Matter who you are
No Matter who you are
คุณคงไม่ need a Superstar. Right?
Koon kong mai need a superstar right
You don’t need a superstar, right?

Title: แล้วเธอจะรู้สึก / Laeo Tur Ja Roo Seuk (Then You’ll Feel It)
Artist: Mild
Album: Master Peace
Year: 2013

ตอนที่มีเราอยู่ เธออยากจะทำอะไรก็ทำ
Dtaun tee mee rao yoo tur yahk ja tum arai gor tum
When you have me, you do whatever you want to
ไม่เคยจะสนว่ามีคนเจ็บ กับการกระทำของเธอ
Mai koey ja son wah mee kon jep gup gahn gratum kaung tur
You never care if anyone is hurt by your actions
ตอนนี้มันเริ่มเข็ด เริ่มจะปลงกับการกระทำที่เธอ
Dtaun nee mun rerm ket rerm ja bplon gup gahn gratum tee tur
Now I’m starting to get afraid, starting to realize by your actions that you
น่ะทำซะจนฉันเหน็ด เหนื่อยกับวีรกรรมที่ทำร้ายใจ
Na tum sa jon chun net neuay gup weeragam tee tum rai jai
Do until I’m exhausted of your brazenness that’s breaking my heart

(*) จำไว้ให้ดี วันที่เธอมีฉันเธอไม่เคยจะแคร์
Jum wai hai dee wun tee tur mee chun tur mai koey ja care
Remember it well, when you have me, you never care
ไม่เคยดูแล ไม่เคยให้ความสำคัญ สักวัน
Mai koey doo lae mai koey hai kwahm sumkun suk wun
You never take care of me, you never give me any importance at all

(**) ไม่มีฉันแล้วเธอจะเสียใจ
Mai mee chun laeo tur ja sia jai
You’ll be sorry without me
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก
Wun dai kaht chun laeo tur ja roo seuk
One day, when you’re missing me, you’ll feel it
วันใดขาดฉันแล้วเธอจะเข้าใจ
Wun dai kaht chun laeo tur ja kao jai
One day, when you’re missing me, you’ll understand
ก็แค่คนที่โดนทำร้าย ขอสักทีเถอะ
Gor kae kon tee dohn tum rai kor suk tee tur
I’m just the person whom you were mean to, I’m just asking you
ให้เธอได้เจ็บ กับคำว่าเสียใจ
Hai tur dai jep gup kum wah sia jai
For you to be hurt by sadness

ยอมให้เธอทุกอย่าง แต่สิ่งที่เธอตอบแทนกลับมาเพื่อให้กับฉัน
Yaum hai tur took yahng dtae sing tee tur dtaup taen glup mah peua hai gup chun
I gave you everything, but the thing you gave me in return
นั้นมันช่างต่าง อย่างกับเธอไม่เคยสนใจ
Nun mun chahng dtahng yahng gup tur mai koey son jai
Was indifference, like you never cared
ทำเพื่อเธอเท่าไหร่ แต่เธอไม่แคร์ไม่เคยจะมอง
Tum peua tur tao rai dtae tur mai care mai koey ja maung
However much I did for you, you didn’t care, you never look
กลับทำให้ฉันนั้นต้องร้องให้ ทนไม่ไหวกับการกระทำของเธอ
Glup tum hai chun nun dtaung raung hai ton mai wai gup gahn gratum kaung tur
It ended up making me cry, I can’t take your actions

(*,**,**,**,**)

Title: ไม่มายด์ / Mai Mind (Don’t Mind)
Artist: Mild
Album: Ma-Show
Year: 2010

ไม่ต้องมาย้ำ ว่าเธอจะไป
Mai dtaung mah yum wah tur ja bpai
You don’t have to repeat that you’re leaving
ไม่อยากจะรู้ และก็ไม่เคยสนใจ
Mai yahk ja roo ale gor mai koey son jai
I don’t want to know, and I never cared
เพราะมีเธออยู่วันนี้ ก็ดูเหมือนไม่มีใคร
Pror mee tur yoo wun nee gor doo meuan mai mee krai
Because having you today seems like I have no one
ไม่มีเธอ ก็คงไม่เป็นไร
Mai mee tur gor kong mai bpen rai
So not having you is fine

ไม่ต้องสับสน กังวลอะไร
Mai dtaung sup son gung won arai
You don’t have to be mixed up or worried about anything
และจะไม่ถาม ว่าเธอเลือกเขาหรือใคร
Lae ja mai tahmw ah tur leuak kao reu krai
And I won’t ask if you’ve chosen him or anyone else
ขอให้เราจบตรงนี้ ดีกว่าต้องเสียใจ
Kor hai rao jop dtrong nee dee gwah dtaung sia jai
Asking to break up right here is better than being sad
และให้เธอโปรดจงจำเอาไว้
Lae hai tur bproht jong jum ao wai
And I want you to please remember

(*) ฉันไม่มายด์ ตามสบาย
Chun mai mind dtahm sabai
I don’t mind, do as you wish
เธอจะไปอยู่ที่ไหน กับใครเมื่อไร
Tur ja bpai yoo tee nai gup krai meua rai
Whenever you’re going to go off somewhere with someone else
ฉันไม่มายด์ ตามสบาย
Chun mai mind dtahm sabai
I don’t mind, do as you wish
ฉันไม่แคร์ โกรธกันแล้ว
Chun mai care groht gun laeo
I don’t care, I’m already angry at you
บอกให้รู้ จากวันนี้จะไม่ร้องไห้
Bauk hai roo jahk wun nee ja mai raung hai
I’m letting you know that from now on, I won’t cry
ไม่ต้องบอกลาฉันหรอก
Mai dtaung bauk lah chun rauk
You don’t have to say good-bye

เบื่อเธอแล้ว เข้าใจบ้างไหม
Beua tur laeo kao jai bahng mai
I’m already sick of you, do you understand?
และอย่ามาถาม ว่าฉันทำใจได้ไง
Lae yah mah tahm wah chun tum jai dai ngai
And don’t ask me how I can deal with it
รู้ไว้เลยจากวันนี้ ฉันจะเริ่มต้นใหม่
Roo wai loey jahk wun nee chun ja rerm dton mai
Keep in mind that from now on, I’ll start over
และก็คงไม่มีวันกลับไป อีกแล้ว
Lae gor kong mai mee wun glup bpai eek laeo
And I’ll probably never come back again

(*,*)

ฉันไม่มายด์ ฉันไม่แคร์
Chun mai mind chun mai care
I don’t mind, I don’t care
ฉันไม่มายด์ ฉันไม่แคร์
Chun mai mind chun mai care
I don’t mind, I don’t care
ฉันไม่มายด์ ฉันไม่แคร์
Chun mai mind chun mai care
I don’t mind, I don’t care
ฉันไม่มายด์ ฉันไม่แคร์
Chun mai mind chun mai care
I don’t mind, I don’t care

Title: เข้าใจเเต่ทำไม่ได้ / Kao Jai Dtae Tum Mai Dai (I Understand, But I Can’t Do It)
Artist: Mild
Album: [Single]
Year: 2010

ร้องไห้ จนไม่มีน้ำตา
Raung hai jon mai mee num dtah
I’ve cried until I ran out of tears
รักเรา คงไม่คืนย้อนมา
Ruk rao kong mai keun yaun mah
Or love isn’t coming back
เสียใจ วันที่เธอนั้นลา
Sia jai wun tee tur nun lah
I was sad when you said good-bye
แต่ร้องไป คงไม่มีอะไรจะดีขึ้นมา
Dtae raung bpai kong mai mee arai ja dee keun mah
But crying out isn’t going to make anything better

เมื่อรักกัน มันช่างดีเหลือเกิน
Meua ruk gun mun chahng dee leua gern
When we were in love, it was so nice
เมื่อเลิกกัน กลายเป็นคนหมางเมิน
Meua lerk gun glai bpen kon mahng mern
When we broke up, I became a depressed person
ทุกวัน เคยมีเธอร่วมเดิน
Took wun koey mee tur ruam dern
Every day I used to have you with me
ก็รู้ดี ว่าวันนี้จะไม่มีเธอ
Gor roo dee wah wun nee mja mai mee tur
But I know full well today I won’t have you

(*) ก็รู้และก็เข้าใจ ว่าวันนี้คงต้องทำใจ
Gor roo lae gor kao jai wah wun nee kong dtaung tum jai
I know and understand that today I must accept it
วันพรุ่งนี้ คงไม่มีเธอแล้วใช่ไหม
Wun proong nee kong mai mee tur laeo chai mai
I won’t have you tomorrow, will I?
เข้าใจแต่ทำไม่ได้จริงๆ
Kao jai dtae tum mai dai jing jing
I understand, but I really can’t do it

(**) บอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้
Bauk yahng nun bauk yahng nee
I tell myself that, I tell myself this
บอกวิธีที่ทำให้ไม่เสียใจ
Bauk witee tee tum hai mai sia jai
I instruct myself how to not be sad
ต้องหยุดรักเขาได้ยินไหม
Dtaung yoot ruk kao dai yin mai
You must stop loving her, do you hear me?
เข้าใจแต่ทำไม่ได้
Kao jai dtae tum mai dai
I understand, but I can’t do it

(***) เมื่อความรักมันจบแล้ว
Meua kwahm ruk mun jop laeo
When love ends
คงไม่แคล้วต้องมีคนร้องไห้
Kong mai klaeo dtaung mee kon raung hai
We can’t escape having someone cry
คำว่ารักเรา มันหมดความหมาย
Kum wah ruk rao mun mot kwahm mai
The word “our love” have lost all meaning
เข้าใจแต่ทำไม่ได้จริงๆ
Kao jai dtae tum mai dai jing jing
I understand, but I really can’t do it

ฉันเอง ก็ยังคงเหมือนเดิม
Chun eng gor yung kong meuan derm
I’m still the same
ทุกวัน ก็ยังคงละเมอ
Took wun gor yung kong lamur
Every day I still daydream
หัวใจ เป็นอะไรนะเออ
Hua jai bpen arai na ur
What’s wrong with my heart?
ก็เข้าใจ ว่าอย่างไรคงจะต้องหยุดรักเธอ
Gor kao jai wah yahng rai kong ja dtaung yoot ruk tur
But I understand that no matter what, I must stop loving you

(*,**,***,**,***,***)

Title: สมมติฐาน / Sommoottitahn (Hypothesis)
Artist: Mild
Album: Ma Show
Year: 2010

สมมุติ ว่าถ้าวันนี้ เราไปดูหนังฟังเพลง
Soomoot wah tah wun nee raoo bpai doo nung fung pleng
Supposing that if today we went to see a movie and listen to some music
ปล่อยเสียงดนตรีบรรเลงกล่อมหัวใจ
Bploy siang don dtree bunleng glaum hua jai
Let the sound of the music comfort your heart
สมมุติ ว่าถ้าตอนสาย ได้ขับรถไปไกล ๆ
Sommoot wah tah dtaun sai dai kup rot bpai glai glai
Supposing that if, in the afternoon, we went driving far away
ได้เล่นน้ำทะเลปนหาดทรายขาว
Dai len num talay bpon haht sai kao
And we could play in the ocean and on the white sand

สมมุติ ว่าถ้าตัวฉัน บอกว่ารักเธอทุกวัน
Sommoot wah tah dtua chun bauk wah ruk tur took wun
Supposing that if I told you I loved you every day
และตัวฉันก็ทำมันทุกค่ำเช้า
Lae dtua chun gor tum mun took kum chao
And I did it every night and morning
สมมุติ ว่าถ้าสองเรา ไม่เลิกกันแบบนี้
Sommoot wah tah saung rao mai lerk gun baep nee
Supposing that if the two of us didn’t break up like this

(*) สมมุติว่าถ้าเธอไม่ได้เจอเขา สมมุติว่าถ้าเรายังคงรักกัน
Somoot wah tah tur mai dai jur kao sommoot wah tah rao yung ruk gun
Supposing that if you hadn’t met him, supposing that if we were still in love
สมมุติว่าถ้าใจมีแต่เรื่องราวผูกพัน เราจะยังจบกันไหม
Sommoot wah tah jai mee dtae reuang rao pook pun rao ja yung jop gun mai
Supposing that if our heart still had a connection, would we have still ended?

(**) หากว่าฉันจะสมมุติ ว่าให้เธอไม่รักเขา
Hahk wah chun ja sommoot wah hai tur mai ruk kao
If I could suppose that you didn’t love him
ถ้าฉันจะสมมุติ ว่าให้เรายังรักกัน
Tah chun ja sommoot wah hai rao yung ruk gun
If I could suppose that we were still in love
ถ้าฉันจะสมมุติ ว่าให้เธอมีแต่ฉัน
Tah chun ja sommoot wah hai tur mee dtae chun
If I could suppose that you had only me
ก่อนที่ฉันจะสมมุติ ให้เรื่องที่ฉันพูดมานั้นกลายเป็นจริง
Gaun tee chun ja sommoot hai reuang tee chun poot mah nun glai bpen jing
Before I suppose, make the matters I’ve spoken about become reality

สมมุติ ว่าถ้าตอนนั้น เราได้พูดกันดี ๆ
Sommoot wah tah dtaun nun rao dai poot gun dee dee
Supposing that if back then we spoke amicably to each other
ด้วยเหตุผลที่เรามีอย่างเข้าใจ
Duay het pon tee rao mee yahng kao jai
With reasons that gave us understanding
สมมุติ ให้เป็นฝันร้าย
Somoot hai bpen fun rai
Supposing it’s a nightmare
ที่ผ่านมาแล้วให้แล้วไปอย่าไปคิด ให้กวนใจเธอเชื่อฉัน
Tee pahn mah laeo hai laeo bpai yah bpai kit hai guan jai tur cheua chun
That has passed by, let it go, don’t think about it or let it bother your heart, trust me

สมมุติให้เธอลองคิด สิ่งที่เราเคยพลาดผิด
Sommoot hai tur laung kit sing tee rao koey plaht pit
Supposing that you tried thinking of the things we once messed up
สิ่งที่คิดไม่ตรงกันในวันนั้น
Sing tee kit mai dtrong gun nai wun nun
The things we think of wouldn’t match up that day
สมมุติให้เรารักกัน ไม่เลิกกันแบบนี้
Sommoot hai rao ruk gun mai lerk gun baep nee
Supposing that we loved each other and didn’t break up like this

(*,**,**,**)

Title: ความรักไม่ผิด / Kwahm Ruk Mai Pit (Love Isn’t Wrong)
Artist: Mild ft. Mariam B5
Album: ??
Year: ??

ไม่ว่าเธอรักเขาหรือเธอรักฉัน
Mai wah tur ruk kao reu tur ruk chun
Regardless if you love him or love me
ไม่ว่าฉันรักเธอหรือเรารักกัน
Mai wah chun ruk tur reu rao ruk gun
Regardless if I love you or we’re in love
ไม่ว่าความรักนี้หรือความรักนั้น
Mai wah kwahm ruk nee reu kwahm ruk nun
Regardless of this love or that love
ไม่ว่าฉันคู่เธอหรือใครคู่กัน
Mai wah chun koo tur reu krai koo gun
Regardless if I’m your soul mate, or whoever is our soulmate

(*) ในทุกทุกครั้งที่รักมันเกิดขึ้นผิดเวลา
Nai took took krung tee ruk mun gert keun pit welah
Every time love occurs at the wrong time
ในทุกทุกที่เราแทรกใครเข้ามา
Nai took took tee rao saek krai kao mah
Every time we let someone in
ในทุกทุกครั้งที่เราใฝ่ปรารถนา
Nai took took krung tee rao fai bprah rot nah
Every time we hope and desire
คนที่ไม่ควรสักคน
Kon tee mai kuan suk kon
Someone who isn’t suitable

(**) ในทุกทุกครั้งเราต่างก็หลอกตัวเอง
Nai took took krung rao dtahng gor lauk dtua eng
Every time we both deceive ourselves
ว่ารักกันมันไม่ผิด ดีเลวไม่สน
Wah ruk gun mun mai pit dee leo mai son
That our love isn’t wrong, good or bad, we don’t care
โทษฟ้า โทษชะตา
Toht fah toht chadtah
We blame heaven, blame destiny
โทษความรักว่าเล่นอะไรกับเราสองคน
Toht kwahmr uk wah len arai gup rao saung kon
Blame love for playing with the two of us

(***) แต่ว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามจากฟ้า
Dtae wah kwahm ruk bpen sing tee suay ngahm jahk fah
But love is a beautiful thing from heaven
ล้ำค่าในตัวเองเสมอ
Lum kah nai dtua eng samur
Always precious inside of us
ก็มีแต่ฉันและเธอ และเขาหรือใคร
Gor mee dtae chun lae tur lae kao reu krai
And if there’s only you and me, or them and whoever
ที่ใช้คำว่าความรัก
Tee chai kum wah kwahm ruk
Use the word “love”

(****) จนผิดจนดูไม่ดี สิ่งที่ทำร้ายทุกคนวันนี้
Jon pit jon doo mai dee sing tee tum rai took kon wun nee
Until it’s wrong, until it seems bad, the thing that destroys everyone today
คือความต้องการ
Keu kwahm dtaung gahn
Is desire
ทนทรมานโดยไม่แคร์และไม่สน
Ton toramahn doy mai care lae mai son
Tortured by not caring and uninterest
ผิดถูกและชั่วดี
Pit took lae chua dee
Right and wrong, and good and bad

วันที่เธอรักเขาหรือเธอรักฉัน
Wun tee tur ruk kao reu tur ruk chun
When you love him or you love me
ทำไมมันยังต้องการโบยบินไปทุกวัน
Tummai mun yung dtaung gahn boy bin bpai took wun
Why do you still want to disappear every day?
หยุดตัวเองไม่ไหว ห้ามใจก็ไม่ไหว
Yoot dtua eng mai wai hahm jai gor mai wai
You can’t stop yourself, can’t stop the heart
คนข้างกายที่มีทำไมยิ่งนาน ยิ่งไม่ใช่
Kon kahng gai tee mee tummai ying nahn ying mai chai
Why is it the longer I have someone next to me, the more they’re not right?

(*,**,***,****,**,***,****)

Title: Romantic
Artist: Mild
Album: Ma Show
Year: 2010

(*) รักเธอ รักเธอ มีเพียงแต่เธอในใจฉัน
Ruk tur ruk tur mee piang dtae tur nai jai chun
Love you, I love you, I have only you in my heart
รักเธอ ทุกวัน ชีวิตงดงามดั่งฝัน
Ruk tur took wun cheewit ngot ngahm dung fun
I love you every day, my life is as beautiful as a dream
มีเธออยู่เคียงข้างฉัน รักเธอ
Mee tur yoo kiang kahng chun ruk tur
I have you beside me, I love you

เพ้อ ตั้งแต่วันที่เธอได้ผ่านมา
Pur dtung dtae wunt ee tur dai pahn mah
I’ve been crazy ever since you showed up
อกข้างในจิตใจผ่านแววตา
Auk kahng nai jit jai pahn waew dtah
Inside my chest, my heart passed through the look in your eye
ไม่อาจจะลบภาพเธอจากจินตนาการ
Mai aht ja lop pahp tur jahk jindtanahgahn
I won’t erase your image from my imagination
ฉัน บอกตัวเองว่านับจากวันนี้
Chun bauk dtua eng wah nup jahk wun nee
I’m telling myself that from now on
ช่วงเวลาชีวิตที่ยังมี ก็จะใช้เพื่อรักเธอคนดีเท่านั้น
Chuang welah cheewit tee chun mee gor ja chai peua ruk tur kon dee tao nun
With the life I have left, I’ll use it to love only you

(**) จะโอบกอดให้เธออุ่น ให้กรุ่นกลิ่นไอความรัก
Ja ohp gaut hai tur oon hai groon glin ai kwahm ruk
I’ll embrace you so you’ll be warm, to smolder the odor of love
เมื่อไรที่เธอเหนื่อยนักให้เธอได้พักที่ตรงนี้
Meua rai tee tur neuay nuk hai tur dai puk tee dtrong nee
Whenever you’re tired, you can rest right here
จะมีแต่เธอกับฉัน จะมีแต่เราเท่านั้น
Ja mee dtae tur gup chun ja mee dtae rao tao nun
There’ll be just you and me, there’ll be only us
และฉันจะคอยบอกและย้ำเธอคนดี
Lae chun ja koy bauk lae yum tur kon dee
And I’ll keep telling you and repeating it to you, sweetheart

(*)

คิด ว่าทำไมเราได้มาเจอกัน
Kit wah tummai rao dai mah jur gun
I think why we met
ได้มาพบพูดคุยและผูกพัน อย่างกับรักแรกพบประมาณนั้น
Dai mah pob poot kooey lae pook pun yahng gup ruk raek pob bpramahn nun
Why we came to talk to each other and get involved, like love at first sight
รัก เกิดขึ้นมาเมื่อไรก็ไม่รู้
Ruk gert keun mah meua rai gor mai roo
I don’t know when love was born
จากที่คิดว่าแค่จะลองดู ห้ามใจไม่ไหว
Jahk tee kit wah kae ja laung doo hahm jai mai wai
From what I thought to just trying to see, I can’t stop my heart

(**,*,*,*,*)

Title: จัดไปอย่าให้เสีย / Jut Bpai Yah Hai Sia (Go Ahead, Don’t Let it Go to Waste)
Artist: Mild
Album: Master Peace
Year: 2014

ขอโทษ ที่วันนี้ฉันคงต้องไป
Kor toht tee wun nee chun kong dtaung bpai
I’m sorry that today I must go
เสียใจ แต่บางครั้งมันเกินจะทนไหว
Sia jai dtae bahng krung mun gern ja ton wai
I’m sad, but sometimes it’s more than I can bear
เจ็บกี่ครั้งแล้วนะฉัน ที่ทนให้เธอทำร้ายใจ
Jep gee krung laeo na chun tee ton hai tur tum rai jai
I’ve ached enough from letting you hurt me
เมื่อกลับมาคิดแล้วก็รู้ ว่าฉันนั้นควรทำเช่นไร
Meua glup mah kit laeo gor roo wah chun nun kuan tum chen rai
When I came back, I thought and knew what I should do

ถ้าเราจะไปจากกัน ไม่ต้องห่วงฉันคงไม่พูดอะไรรับได้
Tah rao ja bpai jahk gun mai dtaung huang chun kong mai poot arai rup dai
If we separate, you don’t have to worry, I won’t say anything
อะไรที่ทำให้เธอยิ้มและหากว่าฉันนั้นต้องช้ำ
Arai tee tum hai tur yim lae hahk wah chun nun dtaung chum
Whatever makes you smile, and if I must hurt
แต่ทำให้เธอสุขหัวใจ เอาเลยที่รักไม่ต้องคิด
Dtae tum hai tur sook hua jai ao loey tee ruk mai dtaung kit
But it will make you happy, take it, darling, you don’t have to think about it
ถ้าทำแล้วเธอสุขใจ จัดไปอย่าให้เสีย
Tah tum laeo tur sook jai jut bpai yah hai sia
If doing it makes you happy, go ahead, don’t let it go to waste

(*) คนๆ นี้รู้ดีต้องยืนตรงไหน
Kon kon nee roo dee dtaung yeun dtrong nai
This man knows full well where he must stand
รักแล้ว ยิ่งเจ็บ ยิ่่งปวด ยิ่งทนเท่าไหร่ ใจไม่เคยหมดรัก
Ruk laeo ying jep ying bpuat ying ton tao rai jai mai koey mot ruk
I loved you, the more I hrut, the more I ached, however more I endured it, my heart never stopped loving you
อยากให้เธอมาย้ำอีก ซ้ำอีก ย้ำอีกซ้ำ อีกสักครั้ง
Yahk hai tur mah yum eek sum eek yum eek sum eek suk krung
I want you to come and stress it again, repeat it again, stress it again, repeat it one more time
ถ้ามันทำให้เธอพอใจ ฉันจะยอมให้เธอทำไปไม่ว่ากัน
Tah mun tum hai tur por jai chun ja yaum hai tur tum bpai mai wah gun
If it makes you satisfied, I’m willing to let you do it, I don’t blame you

ทำทุกสิ่ง ไม่ว่ามันยากเย็นเพียงใด
Tum took sing mai wah mun yahk yen piang dai
Do everything, no matter how hard it is
ฝืนใจ สักเท่าไรก็คงไม่สน
Feun jai suk tao rai gor kong mai son
However much I’ve forced my heart, you probably don’t care
หากว่าฉันนั้นต้องช้ำ แต่ทำให้เธอสุขหัวใจ
Hahk wah chun nun dtaung chum dtae tum
If I must hurt, but it makes you happy
เอาเลยที่รักไม่ต้องคิด ถ้าทำแล้วเธอสะใจ
Ao loey tee ruk mai dtaung kit tah tum laeo tur sa jai
Take it, darling, you don’t have to think about it, if doing it makes you satisfied
ฉันขอให้เธอจัดไปอย่าให้เสีย
Chun kor hai tur jut bpai yah hai sia
I want you to go for it, don’t let it go to waste

(*,*)

อยากให้เธอมาย้ำอีก ซ้ำอีก ย้ำอีกซ้ำ อีกสักครั้ง
Yahk hai tur mah yum eek sum eek yum eek sum eek suk krung
I want you to come and stress it again, repeat it again, stress it again, repeat it one more time
ถ้ามันทำให้เธอพอใจ ฉันจะยอมให้เธอทำไปไม่ว่ากัน
Tah mun tum hai tur por jai chun ja yaum hai tur tum bpai mai wah gun
If it makes you satisfied, I’m willing to let you do it, I don’t blame you

ไม่ว่ากัน ไม่ว่ากัน
Mai wah gun mai wah gun
I don’t blame you, I don’t blame you

Title: อยากให้เธอยิ้ม / Yahk Hai Tur Yim (I Want You to Smile)
Artist: Mild
Album: Song for LG commercial
Year: 2013

Yoohoo เธอกำลังจะทำอะไร
Yoo hoo tur gumlung ja tum arai
Yoo hoo, what are you about to do?
ราวกับเธอเสียใจ น้ำตาเธอกำลังจะไหล
Rao gup tur sia jai num dtah tur gumlung ja lai
It’s like you’re sad and your tears are about to flow
Yoohoo ดูท่าทางจะไม่ค่อยดี
Yoo hoo doo tah tahng ja mai koy dee
Yoo hoo, it seems like you’re not in a very good mood
เดาว่าเธอก็คงจะมี สักคนมาทำให้เธอวุ่นวายในใจ
Dao wah tur gor kong ja mee suk kon mah tum hai tur woon wai nai jai
My guess is that you probably had someone come and bother your heart

(*) ทิ้งไปได้ไหม หันมาคนดี
Ting bpai dai mai hun mah kon dee
Please throw it away, turn this way, sweetheart
หันมาตรงนี้ ฉันจะทำให้เธอยิ้มได้
Hun mah dtrong nee chun ja tum hai tur yim dai
Turn this way, I’ll make you smile

(**) อยากให้เธอมีรอยยิ้ม ช่วยยิ้มให้กันหน่อยได้ไหม
Yahk hai tur mee roy yim chuay yim hai gun noy dai mai
I want you to smile, please smile at me
ก็ยิ้มของเธอทำให้โลกทั้งใบ สดใส มากกว่าเคยทุกวัน
Gor yim kaung tur tum hai lohk tung bai sot sai mahk gwah koey took wun
Your smile makes the whole world brighter than ever before
อยากให้เธอมีรอยยิ้ม ปัญหาที่มันเข้ามาหนักแค่ไหน
Yahk hai tur mee roy yim bpunhah tee mun kao mah nuk kae nai
I want you to smile, no matter how serious the problems that have arisen are
อยากขอให้เธอนั้นจงอุ่นใจ อย่าหวั่นไหว
Yahk kor hai tur nun jong oon jai yah wun wai
I want you to be comfortable, don’t worry
ไม่ว่าเธอจะไม่เหลือใคร ฉันจะทำให้เธอยิ้มเอง
Mai wah tur ja mai leua krai chun ja tum hai tur yim eng
Even if you don’t have anyone left, I’ll make you smile

Yoohoo ดูว่าเธออารมณ์จะดี
Yoo hoo doo wah tur ahrom ja dee
Yoo hoo, it looks like you’re in a good mood
คงจะเป็นเพราะเธอน่ะมี สักคนมาทำให้ชื่นใจ
Kong ja bpen pror tur na mee suk kon mah tum hai cheun jai
It’s probably because you have someone make you happy
Yoohoo คงจะดีถ้าใครคนนั้น คนที่ทำให้เธอสุขสันต์
Yoo hoo kong ja dee tah krai kon nun kon tee tum hai tur sook sun
Yoo hoo, it’d probably be good if that someone, the person who made you happy
กลายเป็นฉันที่ทำให้เธอลืมเรื่องร้ายในใจ
Glai bpen chun tee tum hai tur leum reuang rai nai jai
Ended up being me who made you forget the problems in your heart

(*,**)

Let’s me entertain you. Make you smile all day.
Life’s Good, People’s good. Make the world better place.
Send your smile outta space. From the bottom to your head.
You smile, I smile, We smile everyday.
So what more can I say. Living in simple way.
Make the peace, no war. We’re gonna be ok.
I said we’re gonna be ok. Happy life, Happy smile everyday.
Every day, Every day.

(**)

อยากให้เธอมีรอยยิ้ม ปัญหาที่มันเข้ามาหนักแค่ไหน
Yahk hai tur mee roy yim bpunhah tee mun kao mah nuk kae nai
I want you to smile, no matter how serious the problems that have arisen are
อยากขอให้เธอนั้นจงอุ่นใจ อย่าหวั่นไหว
Yahk kor hai tur nun jong oon jai yah wun wai
I want you to be comfortable, don’t worry
ไม่ว่าเธอจะไม่เหลือใคร ฉันจะทำให้เธอยิ้มเอง
Mai wah tur ja mai leua krai chun ja tum hai tur yim eng
Even if you don’t have anyone left, I’ll make you smile