Micro

All posts tagged Micro

Title: เติมน้ำมัน / Dterm Num Mun (Refuel)
Artist: Micro (ไมโคร)
Album: เต็มถัง / Dtem Tung (Fill ‘Er Up)
Year: 1989

รู้ไหมเวลาเธอไม่อยู่ ฉันนี้เจ็บลึกๆในใจ ทุกครั้งพอมันกังวลเมื่อไหร่ คล้าย ๆ จะเริ่มแพ้ใจตน
Roo mai welah tur mai yoo chun nee jep leuk leuk nai jai took krung por mun gung won meua rai klai klai ja rerm pae jai dton
Do you know that when you’re not here, I hurt deep in my heart? I start to feel anxious every time, it’s like my heart is starting to fail
แต่ก่อนนั้นมันก็เคยดี แต่เดี๋ยวนี้มันกลับจำฝืนทน ตั้งแต่นั้นโลกก็สับสน ใจมันรนร้อนสิ้นดี
Dtae gaun nun mun gor koey dee dtae diao nee mun glup jum feun ton dtungdtae nun lohk gor sup son jai mun ron raun sin dee
But before that, things used to be good, but now I end up having to tolerate it, since then, the world has become confusing, my heart is very restless

(*) หากวัน นี้ได้รักเติมอีกที คงเริ่มมีกำลังเคลื่อนไหว หาก เติม รักครั้งนั้นให้กับใจฉันไว้ ฉันนี้คงไม่ตาย
Hahk wun nee dai ruk dterm eek tee kong rerm mee gumlung kleuan wai hahk dterm ruk krung nun hai gup jai chun wai chun nee kong mai dtai
If today I can be filled with love again, I’d start to have the power to move, if my heart was filled with love back then, I probably wouldn’t die
รู้ไหมพอกำลังใจฉันหมด เหมือนรถถูกทิ้งไว้นานๆ
Roo mai por gumlung jai chun mo meuan rot took ting wai nahn nahn
Do you know that being without support is like a car that’s been abandoned for a long time?
และแม้ใครลองมาเติมน้ำมัน รถนั้นอาจเริ่มแล่นไปไกล
Lae mae krai laung mah dterm num mun rot nun aht rerm laenbpai glai
And if someone came to refuel it, that care might start to move far

(**) และตัวฉันมันก็พอกัน จากวันนั้นมันต้องการน้ำใจ ต่อชีวิตให้มันอยู่ไหว กำลังใจฉันไม่มี
Lae dtua chun nun gor por gun jahk wun nun mun dtaung gahn num jai dtor cheewit hai mun yoo wai gumlung jai chun mai mee
And I’m like that too, from that day, I’ve needed compassion, even though I continued living, I didn’t have any support

(*)

ก็ขอเพียงกลับมา คืนมาดัง เดิม แค่มาเติมน้ำใจให้หน่อย ให้กับใจที่มันเลื่อนลอย
Gor kor piang glup mah keun mah dung derm kae mah dterm num jai hai noy hai gup jai tee mun leuan loy
I just ask that you come back again, just refill my heart with compassion, give it to a heart that’s unstable

(**,*,*)

ฉันนี้คงไม่ตาย ฉันนี้คงไม่ตาย
Chun nee kong mai dtai chun nee kong mai dtai
I won’t die, I won’t die

   

คำร้อง : เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์
ทำนอง : คณิต พฤกษ์พระกานต์
เรียบเรียง : คณิต พฤกษ์พระกานต์

Title: รุนแรงเหลือเกิน / Roon Raeng Leua Gern (Too Harsh)
Artist: Micro (ไมโคร)
Album: เต็มถัง / Dtem Tung (Fill ‘Er Up)
Year: 1989

จากวันนี้ ไม่มีอะไรเหลืออยู่
Jahk wun nee mai mee arai leua yoo
From now on, there’s nothing left
ให้เหลือพอจะดู ต่างหน้าเธอ
Hai leua por ja doo dtahng nah tur
You left me with just enough to see your different face
ก็คงเหลือ แต่ดวงตาที่เหม่อ
Gor kong leua dtae duang dtah tee mur
All that’s left are my distracted eyes
คอยหวังที่จะเจอ แค่อีกสักครั้ง
Koy wung tee ja jur kae eek suk krung
I keep hoping to see you just one more time

(*) หากได้เจอเพียงสักครั้ง ก็พอใจ
Hahk dai jur piang suk krung gor por jai
If I could see you just once, I’d be satisfied
จะได้ถามว่าทำไม ถึงได้ทำรุนแรงเหลือเกิน
Ja dai tahm wah tummai teung dai tum roon raeng leua gern
I’d ask why you were so harsh to me
เกินใจของคนจะทน ต้องร้อนรนตะเกียกตะกาย
Gern jai kaung kon ja ton dtaung raung ron dtagiak dtagai
It’s too much for the human heart to bear, I’m restless and struggling
หากบอกความจริงสักคำ ว่าทำไมต้องมาจากไป
Hahk bauk kwahm jing suk kum wah tummai dtaung mah jahk bpai
If you told me the truth as to why you had to leave me
จะไม่ว่าสักคำ
Ja mai wah suk kum
I wouldn’t mind a word

จะไม่ขอ ให้คืนมาเหมือนเก่า
Ja mai kor hai keun mah meuan gao
I wouldn’t ask you to get back together again
คงต้องยอมให้เรา จบสิ้นไป
Kong dtaung yaum hai rao jop sin bpai
I must accept that we’re over
แต่จะถาม สิ่งที่ยังคาหัวใจ
Dtae ja tahm sing tee yung kah hua jai
But I’d ask the thing that still remains in my heart:
ว่าฉันทำอะไร อะไรนักหนา
Wah chun tum arai arai nuk nah
What did I do to cause this?

(*)

ช่างทำรุนแรงเหลือเกิน เกินใจของคนจะทน
Chahng tum roon raeng leua gern gern jai kaung kon ja ton
It’s way too harsh, too much for the human heart to bear
ต้องร้อนรนตะเกียกตะกาย อยากจากลาคนทั้งคน
Dtaung raun ron dtagiak dtagai yahk jahk lah kon tung kon
I’m restless and struggling, I want to say good-bye to everyone
ทำไมถึงทำง่ายดาย ไม่เห็นใจบ้างเลย
Tummai teung tum ngai dai mai hen jai bahng loey
Why could you do it so easily? Don’t you have any sympathy?

   
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: เอาไปเลย / Ao Bpai Loey (Take It)
Artist: Micro (ไมโคร)
Album: หมื่นฟาเรนไฮต์ / Meun Fahrenheit (10,000 Degrees F)
Year: 1988

(*) เอาไปเลยเอาไป เอาไปเอาไปได้เลย
Ao bpai loey ao bpai ao bpai ao bpai dai loey
Take it, take it, take it, you can take it
เอาไปเลยเอาไป ใจเราเอาไปได้เลย
Ao bpai loey ao bpai jai rao ao bpai dai loey
Take it, take it, you can take my heart

คงเป็นเธอๆคนเดียว ที่ใจเราพอใจอยากเจอ
Kong bpen tur tur kon diao tee jai rao por jai yahk jur
It’s you, only you, whom my heart wants to see
คงเป็นเธอๆตัวจริง คนนี้ใช่เลยแน่นอน ให้ไปเลย
Kong bpen tur tur dtua jing kon nee chai loey nae naun hai bpai loey
It’s really you, you’re the one for sure, I’ll give it to you

(*)

เพียงเจอกันมองตากัน ไม่นานเราพอจะรู้
Piang jur gun maung dtah gun mai nahn rao por ja roo
Just meeting, looking into each other’s eyes, and before long, I know
ดวงใจเราเอาไปเลย เรารู้ใช่เธอแน่นอน
Duang jai rao ao bpai loey rao roo chai tur nae naun
Take my heart, I know it’s you for sure

(**) เป็นเพราะรู้ว่าเธอจริงใจ ไม่เคยมีใครอย่างนี้
Bpen pror roo wah tur jing jai mai koey mee krai yahng nee
Because I know you’re sincere, I’ve never had anyone else like this
เอาไปเลยดวงใจเราเอาไปเลย ให้ไปเลย
Ao bpai loey duang jai rao ao bpai loey hai bpai loey
Take it, take my heart, I’ll give it to you

(*)

ดวงใจเราเอาไปเลย ไม่เคยจะยอมให้ใคร
Duang jai rao ao bpai loey mai koey ja yaum hai krai
Take my heart, I’ll never give it to anyone else
เธอคนดีเธอคนเดียว คนไหนคนอื่นไม่มี
Tur kon dee tur kon diao kon nai kon eun mai meu
You, sweetie, only you, there’s no one else at all

(**)

ให้ไปเลย
Hai bpai loey
I’ll give it to you

Title: โชคดีนะเพื่อน / Chohk Dee Na Peuan (Good Luck, Friend)
Artist: Micro
Album: หมื่นฟาเรนไฮต์ / Meun Fahrenheit (10,000 Degrees)
Year: 1988

วันวาน วันที่แสนเหนื่อย เรานั้นเคยทุกข์ทนด้วยกัน
Wun wahn wun tee saen neuay rao nun koey took ton duay gun
Yesterday that was so exhausting, we once suffered through together
มีน้ำตา และมีรอยยิ้มเดียวกัน
Mee num dtah lae mee roy yim duay gun
We cried and smiled together
เราเคยกอดคอร้องไห้ มีมากมายที่เราพลาดไป
Rao koey gaut kor raung hai mee mahk mai tee rao plaht bpai
We once hugged each other and cried, we messed up so much
อยากตามฝัน แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
Yahk dtahm fun dtae mai roo wah yoo dtrong nai
We want to follow our dreams, but we don’t know where they are

(*) แต่ใจเรารู้ ว่าเราเกิดมาเพื่อลำบาก อยากเป็นดังฝันต้องสู้ไป
Dtae jai rao roo wah rao gert mah peua lum bahk yahk bpen dung fun dtaung soo bpai
But our hearts know that we were born for trouble, if we want things to be like our dreams, we must fight
จากกันวันนี้ขอให้เราเป็นเหมือนดังเก่า เก็บความฝันเราเก็บเอาไว้
Jahk gun wun nee kor hai rao bpen meuan dung gao gep kwahm fun rao gep ao wai
From today, I want us to be like we used to, keep our dreams, keep them

(**) โชคดี เพื่อนคงจะเจอทุกสิ่งที่ดี ที่เคยฝันไว้
Chohk dee peuan kong ja jur took sing tee dee tee koey fun wai
Good luck, friend, you’ll find the great things you once dreamed of
จะไม่ลืม วันนี้ไปจนวันตาย แล้วเจอกันใหม่ เพื่อนเอย
Ja mai leum wun nee bpai jon wun dtai laeo jur gun mai peuan oey
I won’t forget today until the day I die, we’ll meet again, oh, friend

วันวาน หากยอมแพ้พ่าย ความหวังเราก็คงสิ้นไป
Wun wahn hahk yaum pae pai kwahm wung rao gor kong sin bpai
Yesterday, if we surrender, we’ll be out of hope
หมดความหวัง และชีวิต คงหมดความหมาย
Mot kwahm wung lae cheewit kong mot kwahm mai
Hopeless, and our lives would be meaningless

(*,**,**,**,**)

เอาไปเลย / Ao Bpai Loey (Take It)
โชคดีน่ะเพื่อน / Chohk Dee Na Peuan (Good Luck, Friend)
รุนแรงเหลือเกิน / Roon Raeng Leua Gern (Too Harsh)
เติมน้ำมัน / Dterm Num Mun (Refuel)

   
Solo Projects
Translated songs by Kob Kraipob
Translated Songs by Nui Ampol

   
All songs tagged Micro