Max Jenmana

All posts tagged Max Jenmana

Title: ถ้าพระอาทิตย์ / Tah Pra Ahtit (If the Sun)
Artist: Max Jenmana
Album: [Single]
Year: 2016

ถ้าคืนที่เราได้อยู่ด้วยกัน
Tah keun tee rao dai yoo duay gun
If the nights we spent together
อาจจะไม่เพียงพอ
Aht ja mai piang por
Weren’t enough
ให้เรานั้นชื่นชมพระจันทร์
Hai rao nun cheun chom prajun
For us to admire the moon
อย่างที่เคยเฝ้าฝัน
Yahng tee koey fao fun
Like we once dreamed

(*) ถ้าพระอาทิตย์เลือนหาย
Tah pra ahtit leuan hai
If the sun faded away
เธอจะอยู่กับฉันได้ไหม
Tur ja yoo gup chun dai mai
Would you stay with me?
ถ้ายังไม่รีบไปไหน
Tah yung mai reep bpai nai
If you haven’t hurried off anywhere yet
อยากขอมีเธอข้างกาย
Yahk kor mee tur kahng gai
I want to have you by my side
จะพาให้ใจ เราเต้นไปพร้อมกัน
Ja pah hai jai rao dten bpai praum gun
Leading our hearts to beat as one

ถ้าวันนี้เราได้อยู่ด้วยกัน
Tah wun nee rao dai yoo duay gun
If today we were able to be together
คงจะเป็นดั่งฝัน
Kong ja ben dung fun
It would be like a dream

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง ณัฐวุฒิ เจนมานะ/นิค

Title: ไวน์ (Wine)
Artist: Max Jenmana
Album: Let There Be Light
Year: 2017

ถ้าฉันไม่ลืมเรื่องเรา
Tah chun mai leum reuang rao
If I didn’t forget our matters
แบบนี้แล้วมันจะผิดหรือเปล่า
Baep nee laeo mun ja pit reu bplao
Like this, would it be wrong?
ดั่งรสที่เคยลิ้มลอง และรักตั้งแต่แรกเจอ
Dung rot tee koey lim laung lae ruk dtung dtae raek jur
Like a flavor I once tasted, and love at first sight

รักก็คือรัก จะลบยังไงก็คงไม่จาง
Ruk gor keu ruk ja lop yung ngai gor kong mai jahng
Love is love, however you erase it, it won’t fade
ดั่งเปลี่ยนไวน์ให้เป็นน้ำ
Dung bplian wine hai bpen num
Like turning wine into water
เปลี่ยนฉันให้ไม่รักเธอคงไม่ได้
Bplian chun hai mai ruk tur kong mai dai
I can’t be changed into not loving you

(*) จากนี้ไป แม้เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
Jahk nee bpai mae rao mai dai yoo duay gun
From now on, even though we aren’t together
และฝัน อาจต้องล่มสลาย สุดท้ายคงเข้าใจ
Lae fun aht dtaung lom salai soot tai kong kao jai
And my dreams might collapse, in the end, I understand

(**) และฉันนั้นจะยอม จะยอมให้เธอไป
Lae chun nun ja yaum ja yaum hai tur bpai
And I’m willing, willing to let you go
ยอมมีน้ำตา ยอมเสียใจ
Yaum mee num dtha yaum sia jai
Willing to cry, willing to be sad
แต่ความรักข้างใน มันคงลบไม่ได้
Dtae kwahm ruk kahng nai mun kong lop mai dai
But the love inside can’t be erased
เคยเป็นแบบไหนก็คงต้องเป็นแบบนั้น
Koey bpen baep nai gor kong dtuang bpen baep nun
However things used to be, that’s how they must be
(เคยมีเธอไว้ยังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น)
(Koey mee tur wai yung ngai gor yung yoo yahng nun)
(However I once had you, it’s still like that)

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง: MXJMN
ทำนอง: MXJMN
Arrangement and programming – Vincent

Title: ดารา / Dara (Celebrity)
Artist: Max Jenmana
Album: Let There Be Light EP
Year: 2017

ใต้แสงไฟ ดูงดงาม ยามเมื่อเธออยู่ท่ามกลางหมู่ดาว
Dtai saeng fai doo ngot ngahm yahm meua tur yoo tahm glahng moo dao
Under the lights, you look beautiful when you’re among the stars
ราวบทละคร ไม่ใช่เรื่องจริง สะกดให้ฉันหยุดนิ่งลืมหายใจ
Rao bot lakorn mai chai reuang jing sagot hai chun yoot ning leum hai jai
It’s the storyline of a TV drama, not reality, hypnotizing me and making me freeze, forgetting to breathe

ใกล้กันเท่าไร จบตรงที่ใด ไม่เคยรู้
Glai gun tao rai jop dtorng tee dai mai koey roo
However close we are, I never know when it’ll end

(*) เธอที่เห็นไม่ใช่เธอที่เป็นเธอสวยงามที่สุด จากตรงนั้น
Tur tee hen mai chai tur tee bpen tur suay ngahm tee soot jahk dtrong nun
The you I see isn’t the real you, you’re the most beautiful thing from over there
เป็นฉันเองที่เพ้อ เผลอใจ
Bpen chun eng tee pur plur jai
It’s me who is crazy and careless
ไปกับแสงดาวที่ไม่ได้เป็นของใคร
Bpai gup saeng dao tee mai dai bpen kaung krai
Going with the light of the stars that doesn’t belong to anyone

เครื่องสำอางค์ กลิ่นหอมจางๆ คอยคั่นกลางระหว่างฉันกับเธอ
Kreuang sumahng glin haum jahng jahng koy kun glahng rawahng chun gup tur
The cosmetics and the faint fragrance keep dividing between you and me
ดั่งฝันละเมอ งมงายพร่ำเพ้อ และคิดเอาเองว่ารักอยู่เรื่อยไป
Dung fun lamur ngom ngai prum pur lae kit ao eng wah ruk yoo reuay bpai
It’s like I’m daydreaming, naive and crazy, thinking of continuously loving you

ใกล้กันเท่าไร ยิ่งย้ำให้แน่ใจ และได้รู้
Glai gun tao rai ying yum hai nae jai lae dai roo
However close we are, the more it emphasizes it, makes me certain, and lets me know

(*)

   

เนื้อร้อง: MXJMN and The Unicorn
ทำนอง: MXJMN and The Unicorn
Arrangement and programming – Vincent

Title: วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า / Wun Neung Chun Dern Kao Bpah (One Day, I Walked Into the Forest)
English Title: “Into the Woods”
Artist: Max Jenmana ft. Ying Pornpawee (หญิง พรปวีณ์)
Album: [Single]
Year: 2017

วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า ฉันเจอนกตัวหนึ่ง
Wun neung chun dern kao bpah chun jur nok dtua neung
One day, I walked into the forest, and I met a bird
มันถามฉันว่าจะไปไหน ฉันจึงตอบ
Mun tahm chun wah ja bpai nai chunn jeung dtaup
It asked me where I was going, and I answered
อยากไปให้ไกล ไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไป
Yahk bpai hai glai glai gern gwah tee chun koey bpai
I want to go far, further than I’ve ever gone before

ถ้าเราเหนื่อยล้า จงเดินเข้าป่า
Tah rao neuay lah jong dern kao bpah
If I’m tired, I must walk into the forest
อย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคน
Yahng noy gor mai dtaung pob jur kon
At least I won’t have to meet someone

(*) ใจร้ายอย่างเธอ คนที่ไม่มีน้ำใจ ไม่มีเยื่อใยให้คนเคยรักกัน
Jai rai yahng tur kon tee mai mee num jai mai mee yeua yai hai kon koey ruk gun
Cruel like you, someone who doesn’t have any compassion, who doesn’t have any attachment left for someone they once loved
ใจร้ายอย่างเธอ ต้องทิ้งให้อยู่คนเดียว เผื่อเธอเหงาขึ้นมาจะได้กลับมารักกัน
Jai rai yahng tur dtaung ting hai yoo kon diao peua tur ngao keun mah ja dai glup mah ruk gun
Cruel like you, I must leave you alone so you’ll get lonely, come back, and love me

วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า ฉันเจอเสือตัวใหญ่
Wun neung chun dern kao bpah chun jur seua dtua yai
One day, I walked into the forest, and I met a big tiger
มันถามฉันว่ากลัวบ้างไหม ฉันจึงตอบว่าไม่เท่าไร ยังดีกว่าคนไร้หัวใจ
Mun tahm chun wah glua bahng mai chun jeung dtaup wah mai tao rai yung dee gwah kon rai hua jai
It asked me if I was scared, and I answered that I wasn’t really, it’s still better than a person without a heart

เมื่อเราปวดร้าว จงเดินเข้าป่า
Meua rao bpuat rao jong dern kao bpah
When I’m hurting, I must walk into the forest
อย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคน
Yahng noy gor mai dtaung pob jur kon
At least I won’t have to meet someone

(*)

คนใจร้าย
Kon jai rai
Cruel person
ไม่มีเยื่อใยให้คนเคยรักกัน
Mai mee yeua yai hai kon koey ruk gun
You don’t have any attachment left for someone you once loved
วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า
Wun neung chun dern kao bpah
One day, I walked into the forest

   

เนื้อร้อง: MXJMN and The Unicorn
ทำนอง: MXJMN and The Unicorn
Arrangement and programming – Vincent

Title: อยากให้อยู่ตรงนี้ / Yahk Hai Yoo Dtrong Nee (I Want You to Be Right Here)
Artist: Max Jenmana
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันพยายามวิ่งเร็วกว่าใคร
Chun payayahm wing rew gwah krai
I’ve tried to run faster than everyone else
จะให้แน่ใจต้องไกลกว่า
Ja hai nae jai dtaung glai gwah
To be certain, I must go further
ไม่มีเวลารอใครทั้งนั้น
Mai mee welah ror krai tung nun
There was no time to wait for anyone else
เพื่อความฝัน เพื่อสิ่งนั้น
Peua kwahm fun peua sing nun
For my dreams, for those things
ฉันพร้อมยอมแลกทุกอย่าง
Chun praum yaum laek took yahng
I was ready to trade everything

ทุกความทรงจำ ทิ้งออกไป
Took kwahm song jum ting auk bpai
I threw away every memory
ไม่คิดเสียดายเรื่องวันก่อน
Mai kit sia dai reuang wun gaun
I wouldn’t think of regretting matters of the past
และทุกรอยยิ้มคือรักของเธอ
Lae took roy yim keu ruk kaung tur
And every smile is your love
ที่เคยให้ไว้ ไม่เคยใส่ใจ ไม่เคยรู้ จนวัน
Tee koey hai wai mai koey sai jai mai koey roo
That you once gave me, that I never paid attention to, that I never knew

(*) จนวัน สุดท้าย เมื่อฉันได้มาถึงปลายทาง
Jon wun soot tai meua chun dai mai teung bplai tahng
Until the last day, when I reached my goal
แต่ฉัน กลับไม่เหลือใครสักคนที่เคยร่วมทาง
Dtae chun glup mai leua krai su kon tee koey ruam tahng
But I ended up not having anyone left who once traveled with me
และฝัน กลายเป็นความอ้างว้างเลือนลาง
Lae fun glai bpen kwahm ahng wahng leuan lahng
And my dreams became faded emptiness
ฉันนึกขึ้นได้แต่เพียงหน้าเธอ
Chun neuk keun dai dtae piang nah tur
I can only think about your face
อยากให้อยู่ตรงนี้จริงๆ
Yahk hai yoo dtrong nee jing jing
I really want you to be right here

ทุกความทรงจำ ที่ทิ้งออกไป
Took kwahm song jum tee ting auk bpai
Every memory that I threw away
ฉันเพิ่งเข้าใจว่าสำคัญ
Chun pern kao jai wah sumkun
I just understood was important
ในการเดินทางจะมีความหมายต้องมีเธอเท่านั้น
Nai gahn dern tahng ja mee kwahm mai dtaung mee tur tao nun
For my journey to be meaningful, I must have only you
แต่ว่าฉัน ไม่เคยรู้
Dtae wah chun mai koey roo
But I never knew

(*,*)

   

LYRICS : MXJMN AND THE UNICORN
MELODY : MXJMN AND THE UNICORN
ARRANGE : PORTRAIT, คชภัค ผลธนโชติ, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์
MIXED&MASTERING : ดนุภพ กมล

   

Max really has a nice voice for acoustic songs like these. I like the message, about how we shouldn’t speed through life so fast that we don’t realize what’s important until we’ve lost it. I also like how the music video took the idea of rushing things literally, with the concept of speeding in a car and getting in an accident. Nice release all around~

Title: เพราะเธอ / Pror Tur (Because of You)
Artist: Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)
Album: OST วิมานเมขลา / Wimahn Maykala
Year: 2016

ฟ้า ฟ้าที่เคยกว้างใหญ่ วันนี้ไม่ดูกว้างไป ตั้งแต่เมื่อเธอเดินเข้ามา
Fah fah tee koey gwahng yai wun nee mai doo gwahng bpai dtung dtae meua tur dern kao mah
The sky, the sky that was once so vast doesn’t seem so vast today, since you showed up
น้ำ วันนี้ใสจริงยิ่งกว่า ไม่หมองเหมือนรอยน้ำตา ทุกอย่างเปลี่ยนไปก็เพราะเธอ
Num wun nee sai jing ying gwah mai maung meuan roy num dtah took yahng bplian bpai gor pror tur
Today the water is really clear, even more so, it’s not gloomy like a trail of tears, everything changed because of you

(*) ไม่เคยมีใครทำให้หัวใจ ข้างในของฉันมันสั่น เธอเท่านั้นได้ใจฉันไป
Mai koey mee krai tum hai hua jai kahng nai kaung chun mun sun tur tao nun dai jai chun bpai
I’ve never had anyone make my heart shake inside of me, only you have gotten my heart

(**) เพราะเธอคนเดียวที่ทำให้ดอกไม้บานข้างใน­จิตใจ เพราะเธอไม่ว่าอยู่ไหนก็เป็นวิมาน
Pror tur kon diao tee tum hai dauk mai bahn kahng nai jit jai pror tur mai wah yoo nai gor bpen wimahn
Because only you make the flowers bloom in my mind, because you, no matter where we are, are my paradise
หากวันนี้ไม่มีเธอ คนๆนี้ ที่ตรงนี้ ก็คงว่างเปล่า จะอยู่ยังไงหากไม่มีเธอเหมือนเดิม
Hahk wun nee mai mee tur kon kon nee tee dtrong nee gor kong wahng bplao ja yoo yung ngai hahk mai mee tur meuan derm
If today I didn’t have you, this man right here would be empty, how would I live if I didn’t have you as usual?

รัก รักที่ตัวเธอให้มา มันทำให้ฉันรู้ว่า อะไรคือรักที่แท้จริง
Ruk ruk tee dtua tur hai mah mun tum hai chun roo wah arai keu ruk tee tae jing
Love, the love that you’ve given me has made me realize what true love is
แม้ เธอไม่เป็นทุกสิ่ง แต่เธอนั้นคือเรื่องจริง อยากบอกจริงๆว่ารักเธอ
Mae tur mai bpen took sing dtae tur nun keu reuang jing yahk bauk jing jing wah ruk tur
Even though you’re not everything, you’re something real, I really want to tell you I love you

(*,**,**)

ทั้งหัวใจดวงนี้ต้องการแค่เธอ
Tung hua jai duang nee dtaung gahn kae tur
This entire heart only wants you

   
คำร้อง ธาดากร
ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat

Title: แค่ได้รัก / Kae Dai Ruk (Just Being Able to Love)
Artist: Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)
Album: OST ใต้เงาจันทร์ / Dtai Ngao Jun
Year: 2015

ไม่ต้องลำบากใจ อย่าสงสัยฉันเลยในสิ่งที่ฉันทำ
Mai dtaung lumbahk jai yah song sai chun loey nai sing tee chun tum
You don’t have to be bothered, don’t wonder about me and the things that I do
ถึงฉันไม่พูดสักคำ เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า ว่าฉันรักเธอสักเท่าไร
Teung chun mai poot suk kum tur ja roo bahng reu bplao wah chun ruk tur suk tao rai
Though I haven’t said a word, do you know just how much I love you?

(*) เป็นแสงแดดเป็นสายลม ที่เหมือนเธอจะมองข้ามไป
Bpen saeng daet bpen sai lom tee meuan tur ja maung kahm bpai
Like the sunlight, like the wind that you seem to look past
เป็นคนที่นานเท่าไร ก็ไม่คิดจะไปจากเธอ
Bpen kon tee nahn tao rai gor mai kit ja bpai jahk tur
I’m the person whom, however long it’ll be, won’t think of leaving you

(**) ไม่ต้องรักฉันสักนิด ไม่ต้องมาคิดถึงกัน
Mai dtaung ruk chun suk nit mai dtaung mah kit teung gun
You don’t have to love me at all, you don’t have to think about me
ปล่อยให้ฉันรักของฉัน แค่เท่านั้นก็พอ
Bploy hai chun ruk kaung chun kae tao nun gor por
Let go of my love and me, just that is enough
มันเป็นเรื่องของหัวใจ และฉันจะไม่ร้องขอ
Mun bpen reuang kaung hua jai lae chun ja mai raung kor
It’s a matter of the heart, and I won’t beg for anything
เธอไม่จำเป็นจะต้องรักฉัน แค่ขอฉันได้รักเธอ
Tur mai jum bpen ja dtaung ruk chun kae kor chun dai ruk tur
You don’t have to love me, I just ask to be able to love you

ไม่ต้องการสิ่งใด ไม่คาดหวังว่าต้องเป็นใครที่สำคัญ
Mai dtaung gahn sing dai mai kaht wung wah dtaung bpen krai tee sumkun
I don’t want anything, I’m not hoping to be anyone important
ทุกครั้งที่ได้พบกัน เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า ว่าฉันดีใจสักเท่าไร
Took krung tee dai pob gun tur ja roo bahng reu bplao wah chun dee jai suk tao rai
Every time we meet, do you know just how happy I am?

(*,**,**)

Title: ช้าช้า / Chah Chah (Slowly)
Artist: Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)
Album: [Single]
Year: 2013

Just want to hold your hand..

ใครบางคนมาเปลี่ยนชีวิตของฉัน
Krai bahng kon mah bplian cheewit kaung chun
Someone has changed my life
ให้เห็นลมที่ผ่านไป เห็นคืนวันที่ผ่านมา
Hai hen lom tee pahn bpai hen keun wun tee pahn mah
Making me see the wind that passes by, see the days and nights that have passed

มองนาฬิกาที่อยู่บนฟ้าเล่าเรื่องราว
Maung nahligah tee yoo bon fah lao reuang rao
Looking at the clock in the sky
ทุกนาทีที่ก้าวไป ให้มันกลายมีความหมาย
Took nahtee tee gao bpai hai mun glai mee kwahm mai
Making every moment that passes by meaningful

(*) ขยับตัวเองเดินลงให้ช้าสักหน่อย
Kayup dtua eng dern long hai chah suk noy
I take my time moving slowly
ค่อยๆ ได้มองเห็นความสวยงามข้างทาง
Koy koy dai maung hen kwahm suay ngahm kahng tahng
So I can look at the beauty on the side of the road
ใครทำให้ฉันนั้นมองเห็นโลกมุมใหม่
Krai tum hai chun nun maung hen lohk moom mai
Someone made me look at the world from a different angle
โลกที่เติมความหมายให้กับฉัน
Lohk tee dterm kwahm mai hai gup chun
And giving me a world filled with meaning

(**) เพราะมีเธอตรงนี้ข้างๆ
Pror mee tur dtrong nee kahng kahng
Because I have you right here beside you
ยิ้มให้กันกี่ครั้ง ฉันจำได้
Yim hai gun gee krung chun jum dai
I can remember the many times you’ve smiled at me

(***) เพราะมีเธอที่ยิ้มข้างๆ
Pror mee tur tee yim kahng kahng
Because I have you smiling beside me
โลกที่ดูอ้างว้างมันน่าอยู่แค่ไหน
Lohk tee doo ahng wahng mun nah yoo kae nai
The world that seemed empty is quite livable

มีเธอก็พอใจแล้ว
Mee tur gor por jai laeo
Having you is enough

ฟังแจกันคุยกับหนังสือเล่มเก่า
Fung jae gun kooey gup nung seu lem gao
Listening to a vase and talking with an old book
ทุกช่องไฟปนเรื่องเหงา เล่าทุกคำให้จดจำ
Took chaung fai bpon reuang ngao lao took kum hai jot jum
Every space mixes with loneliness, describing every word for me to remember

ลมเย็นๆ เล่นกับสายน้ำกว้างใหญ่
Lom yen yen len gup sai num gwahng yai
The cool wind plays with the vast river
เสียงคลื่นลมที่สั่นไหว เหมือนหัวใจที่เต้นไป
Siang kleuan lom tee sun wai meuan hua jai tee dten bpai
The sound of the waves and win that shake are like my beating heart

(*,**,***)

(ฉันยังจำรอยยิ้มของเธอ ไว้ข้างในใจฉันเสมอ)
(Chun yung jum roy yim kaung tur wai kahng nai jai chun samur)
(I still remember your smile inside my heart, always)

(***)

(ยังจำรอยยิ้มของเธอ ทุกสิ่งมันยังอยู่ ยังคงอยู่ ยังอยู่กับฉันต่อไป)
(Yung jum roy yim kaung tur took sing mun yung yoo yung kong yoo yung yoo gup chun dtor bpai)
(I still remember your smile, everything’s still there, still there, still there with me from now on)

(**)

Title: รักที่ตามหา / Ruk Tee Dtahm Hah (The Love I’ve Searched For)
Artist: Max Jenmana and Tukata Jamaporn
Album: OST ภพรัก / Pop Ruk
Year: 2014

เคยอยู่อย่างเดียวดาย ไม่มีความหวังที่จะทำอะไร
Koey yoo yahng diao dai mai mee kwahm wung tee ja tum arai
I once lived alone with no hope of doing anything
เคยไม่มีแรงใจ ขาดคนคอยรักและเติมเต็มที่ขาดหาย
Koey mai mee raeng jai kaht kon koy ruk lae dterm dtem tee kaht hai
I once didn’t have any strength and was missing someone to love me and fill what I was lacking

(*) ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป ตั้งแต่ฉันได้มาเจอกับเธอ
Took yahng rerm bplian bplai dtung dtae chun dai mah jur gup tur
Everything started to change since I met you

(**) เธอคือรักที่ใจเฝ้าตามหา คนที่ฟ้าให้มาเป็นคู่กัน
Tur keu ruk tee jai fao dtahm hah kon tee fah hai mah bpen koo gun
You’re the love my heart’s been searching for, the person whom heaven made my soulmate
เธอมาเติมเวลาที่มีค่าให้ฉัน อย่างที่ฉันไม่เคยได้จากใคร
Tur mah dterm welah tee mee kah hai chun yahng tee chun mai koey dai jahk krai
You added meaningful time to me like I’ve never gotten from anyone else
มีเธอแล้วหัวใจไม่เคยเหงา ลืมความเศร้าเพราะมีเธอข้างกาย
Mee tur laeo hua jai mai koey ngao leum kwahm sao pror mee tur kahng gai
Having you, my heart is never lonely, I’ve forgotten the sadness because I have you beside me
อยากให้รู้ว่าเธอ คือคนนั้นที่ฉันรอมานาน
Yahk hai roo wah tur keu kon nun tee chun ror mah nahn
I want you to know that you’re the person whom I’ve waited for for so long

เธอเปลี่ยนแปลงบางคน ที่เคยสับสนให้มีวันสดใส
Tur bplian bplaeng bahng kont ee koey sup son hai mee wun sot sai
You changed someone who was once mixed up and brightened their days
เธอต่างจากใครๆ ไม่มีคนไหนที่ลงตัวเท่าเธอแล้ว
Tur dtahng jahk krai krai mai mee kon nai tee long dtua tao tur laeo
You’re different from everyone, there’s no one as perfect as you

(*,**,**)

เธอเป็นเหมือนใจที่ขาดหายไป
Tur bpen meuan jai tee kaht hai bpai
You’re like the heart that I was missing
ก็กว่าจะได้เจอก็เกือบจะถอดใจ
Gor gwah ja dai jur gor geuap ja taut jai
Until I met you, I had nearly been discouraged

(**)

ช้าช้า / Chah Chah (Slowly)
ดารา / Dara (Celebrity)
แค่ได้รัก / Kae Dai Ruk (Just Being Able to Love)
เพราะเธอ / Pror Tur (Because of You)
รักที่ตามหา / Ruk Tee Dtahm Hah (The Love I’ve Searched For) [With Tukata Jamaporn]
ถ้าพระอาทิตย์ / Tah Pra Ahtit (If the Sun)
ไวน์ (Wine)
วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า / Wun Neung Chun Dern Kao Bpah (One Day, I Walked Into the Forest) [Into the Woods]
อยากให้อยู่ตรงนี้ / Yahk Hai Yoo Dtrong Nee (I Want You to Be Right Here)

   
All songs tagged Max Jenmana