Marsha

All posts tagged Marsha

Title: เวลากับคนสองคน / Welah Gup Kon Saung Kon (Time and Two People)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: Maya
Year: 1999

วันเวลาได้นำพาทุกอย่าง ได้นำทางเราสู่ความรัก
Wun welah dai num pah took yahng dia num tahng rao soo kwahm ruk
Time leads everything, it led us to fall in love
ได้สร้างความสัมพันธ์ สองเราให้ต้องการ
Dai sahng kwahm sumpun saung rao hai dtaung gahn
We created a relationship, the two of us gave each other what we needed
จะเดินร่วมทางตลอดไป
Ja dern ruam tahng dtalaut bpai
We’d continue on together forever

เวลาเดินไปจิตใจเรานั้นเปลี่ยน ต่างคนมีทางที่ต่างกัน
Welah dern bpai jit jai rao nun bplian dtahng kon mee tahng tee dtahng gun
Time turned by and our hearts changed, each of us had our own path to follow
ถึงแม้จะตั้งใจ ควบคุมมันเท่าไร แต่มันไม่ดีขึ้นมาเลย
Teung mae ja dtung jai kuap koom mun tao rai dtae mun mai dee keun mah loey
Even though we tried to control it, it didn’t get any better

(*) ได้มองเธอทุกครั้ง ในหัวใจฉันยังเจ็บ ยังคงคิดถึงวันเรารักกัน
Dai maung tur took krung nai hua jai chun yung jep yung kong kit teung wun rao ruk gun
Every time I look at you, in my heart I still hurt, I still miss the days we were in love
แต่มันถึงวันนี้ ถึงเวลาต้องจากกัน ไม่มีวันเวลานั้นแล้ว
Dtae mun tung wun nee tung welah dtaung jahk gun maimee wun welah nun laeo
But now it’s today, it’s time for us to separate, we’ll never have that time again

(**) เวลาเดินไปไม่เคยจะหวนกลับ ฝากเพียงรอยทางกับความหลัง
Welah dern bpai mai koey ja huan glup fahk piang roy tahng gup kwahm lung
Time turns by and never returns, leaving only a trail and the past
ฉันหวังว่าวันหนึ่ง แม้ใจเราร้าวราน เวลาจะรักษาใจเราเอง
Chun wung wah wun neung mae jai rao rao rahn welah ja ruk sah jai rao eng
I hope that one day, even though our hearts were broken, that time will heal them

(*,**)

   

คำร้อง : มาช่า
ทำนอง : TONY HEAP
เรียบเรียง : BRUNO BRUGNANO

Title: มิตรภาพจากหัวใจ / Midtrapahp Jahk Hua Jai (Friendship From the Heart)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: OST ROCK LETTER คำรักจากก้อนหิน
Year: 2017

เมื่อพายุสลายกำลัง ตะวันยังฉายมา
Meua pahyoo salai gumlung dtawun yung chai mah
When the storm loses its power, the sun still shines
ซากหักพัง ที่ดูไร้ค่าดอกหญ้ายังผลิบาน
Sahk huk pung tee doo rai kah dauk yah yung plibahn
From the broken remains that seem worthless, plants still bloom

อยู่ตรงนี้มีฉันเคียงข้าง อยู่ยามเธอท้อใจ
Yoo dtrong nee mee chun kiang kahng yoo yahm tur tor jai
Right here, you have me beside you, here when you’re discouraged
เป็นความหวังพลังให้ใจ ให้เธอนานเท่านาน
Bpen kwahm wung palung hai jai hai tur nahn tao nahn
I’m your hope and energy for your heart for you for as long as possible

(*) ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อกัน ไม่มีถ้อยคำผูกพันเราไว้
Mai mee ngeuan kai dai dai dtor gun mai mee toy kum pook pun rao wai
There’s no stipulations towards each other, there’s no words binding us together
นี่คือมิตรภาพจากใจ ถึงใจ สายใย ที่มั่นคงนิรันดร์
Nee keu mitdtrapahp jahk jai teung jai sai yai tee mun kong nirun
This is a friendship from one heart to another, a relationship that will last forever

(**) ความห่วงใยมิเห็นด้วยตา แต่อยู่ในหัวใจ
Kwahm huang yai mai hen duay dtah dtae yoo nai hua jai
You can’t see the concern with your eyes, but it’s in the heart
ความคิดถึงจะข้ามฟ้าไกล เมื่อใจเราถึงกัน
Kwahm kit teung ja kahm fah glai meua jai rao teung gun
The longing will cross the sky when our hearts are connected

(*,**)

ความคิดถึงจะข้ามฟ้าไกล เมื่อใจเราถึงกัน
Kwahm kit teung ja kahm fah glai meua jai rao teung gun
The longing will cross the sky when our hearts are connected

Title: ไม่เหลือใคร / Mai Leua Krai (No One Left)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: In Drama
Year: 2004

ผ่านชีวิตที่อ้างว้างมากี่ครั้งมากี่คราว พ้นคืนเหน็บหนาวมาตั้งเท่าไร
Pahn cheewit tee ahng wahng mah gee krung mah gee krao pon keun nep nao mah dtung tao rai
How many times have I lived an empty life? How many cold nights have passed?
แต่ตัวฉันนั้นก็ยังมีความหวังในหัวใจ เพื่อรอที่จะเจอใครสักคน
Dtae dtua chun nun gor yun gmee kwahm wung nai hua jai peua ror tee ja jur krai suk kon
But I still have hope in my heart to wait to find someone

ผ่านวันนั้นจนมาถึงวันที่ฉันเจอกับเธอ เหมือนเธอคือฝันที่กลายเป็นจริง
Pahn wun nun jon mah teung wun tee chun jur gup tur meuan tur keu fun tee glai bpen jing
I passed through those days until the day that I found you, it’s like you’re a dream that came true
จากวันนั้นก็ทุ่มเททำเพื่อเธอไปทุกสิ่ง แต่วันนี้เธอกลับมาทิ้งกัน
Jahk wun nun gor toom tay tum peua tur bpai took sing dtae wun nee tur glup mah ting gun
From that day on, I devoted everything to you, but today, you ended up abandoning me

(*) จากนี้ไปคงไม่มีเหลือไม่เหลือใครอีกแล้ว ไม่มีแม้วี่แววจะเหมือนเดิมอีกครั้ง
Jahk nee bpai kong mai mee leua mai leua krai eek laeo mai mee mae wee waew ja meuan derm eek krung
From now on, I have nothing left, there’s no one left anymore, there’s not even a hint that things will be the same again
จากนี้ไปคงไม่มีเหลือไม่เหลือเลยความหวัง เมื่อชีวิตมันพัง (แล้ว)ฉันจะอยู่เพื่อใคร
Jahk nee bpai kong mai mee leua mai leua loey kwahm wung meua cheewit mun pung (laeo) chun ja yoo peua krai
From now on, I have nothing left, there’s no hope left, when my life was destroyed, (now) who will I live for?

ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะโหดร้ายได้อย่างนี้ เหมือนทุกคนหนีไปไกลแสนไกล
Mai koey kit wah cheewit ja hoht rai dai yahng nee meuan took kon nee bpai glai saen glai
I never thought that life could be this cruel, it’s like everyone has run far away from me
อาจจะเป็นเพราะฉันเองไม่ได้เกิดมาเพื่อใคร ต้องทนเหงาเดียวดายเพียงผู้เดียว
Aht ja bpen pror chun eng mai dai gert mah peua krai dtaung ton ngao diao dai piang poo diao
It might be because I wasn’t born for anyone, so I must endure the solitary loneliness all alone

(*,*)

   

เนื้อร้อง : นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ
ทำนอง : BRUNO BRUGNANO
เรียบเรียง : BRUNO BRUGNANO

Title: ฉันเคยผิดพลาดมา / Chun Koey Pit Plaht Mah (I’ve Screwed Up)
Artist: Marsha (มาช่า)
Album: In Love
Year: 2005

ฉันเคยผิดพลาดมา จะกี่ครั้งเธอก็คงรู้
Chun koey pit plaht mah ja gee krung tur gor kong roo
I’ve screwed up before, you probably know how many times
และเธอคงจะเฝ้าดู อย่างไม่มั่นใจ
Lae tur kong ja fao doo yahng mai mun jai
And you probably watched uncertainly

เมื่อมีความรักอีกครั้ง เมื่อเธอมาเป็นครั้งใหม่
Meua mee kwahm ruk eek krung meua tur mah bpen krung mai
When I fell in love again, when you became my new squeeze
จะอยู่กันไปได้นานเท่าไร ฉันยังไม่รู้เลย
Ja yoo gun bpai dai nahn tao rai chun yung mai roo loey
I still don’t know how long we can stay together

พูดกันตรงนี้เลย คนอย่างฉันจริงกับความรัก
Poot gun dtrong nee loey kon yahng chun jign gup kwahm ruk
Talk to me right here, a person like me is serious about love
เห็นบางคนเล่นเกม แต่ฉันไม่เคย
Hen bahng kon len game dtae chun mai koey
I’ve seen some people play it like a game, but I’ve never

ที่ผ่านมานั้น … ความรัก ไม่เคยดูแลฉันเลย
Tee pahn mah nun kwahm ruk mai koey doo lae chun loey
In the past, love never took care of me
ก็กลายเป็นคนไร้ค่าอย่างเคย ฉันเลยต้องถามเธอ
Gor glai bpen kon rai kah yahng koey chun loey dtaung tahm tur
So I became a worthless person like before, so I must ask you

(*) เธอใช่ไหม ที่เป็นคนเดียวที่ไม่เหมือนใคร
Tur chai mai tee bpen kon diao tee mai meuan krai
It’s you, right? You’re the only person who isn’t like anyone else
เป็นคนที่ควรไว้ใจ ไม่เป็นอย่างฉันเคยเจอ
Bpen kon tee kuan wai aji mai bpen yahng chun koey jur
You’re the person whom I should trust, unlike those I’ve met before

(**) เธอใช่ไหม ที่ยอมอภัยให้ฉัน
Tur chai mai tee yaum apai hai chun
It’s you who will be willing to forgive me, right?
ถ้าหากเธอเองได้รู้ รู้เรื่องราวที่ผ่าน
Tah hahk tur eng dai roo roo reuang rao tee pahn
If you knew, knew the matters of the past
ว่าฉันเจออะไรมา
Wah chun jur arai mah
What I’ve faced

เห็นบางคนเล่นเกม แต่ฉันไม่เคย
Henbahng kon len game dtae chun mai koey
I’ve seen some people play it like a game, but I’ve never

(*,**)

ถ้าหากเธอเองมั่นใจ ก็เพียงพอ
Tah hahk tur eng mun jai gor piang por
If you’re sure, that’s enough

ก็เพียงเท่านี้
Gor piang tao nee
Just this
จะมีกันและกันแบบนี้ตลอดไป
Ja mee gun lae gun baep nee dtalaut bpai
We’ll have each other like this forever

Title: ฉันไม่ใช่ดอกไม้ / Chun Mai Chai Dauk Mai (I’m Not a Flower)
Artist: Marsha (มาช่า)
Album: The River of Life
Year: 2003

ฉันไม่ใช่ดอกไม้ ฉันไม่ใช่ความฝัน
Chun mai chai dauk mai chun mai chai kwahm fun
I’m not a flower, I’m not a dream
ฉันเป็นเพียงฉันเอง
Chun bpen piang chun eng
I’m just me
อย่ามาคาดเดา อย่ามาหวัง
Yah mah kaht dao yah mah wung
Don’t come expecting, don’t come hoping
ให้ฉันเป็นอย่างในหนัง มันไม่ใช่ตัวฉันเอง
Hai chun bpen yahng nai nung mun mai chai dtua chune ng
For me to be like in a movie, it’s not me

(*) ก็เหมือนกันกับทุกคน ชีวิตต้องมีดิ้นรน
Gor meuan gun gup took kong cheewit dtaung mee dinron
I’m like everyone else, life must have a struggle
มีทุกข์ย่อมมีสุขก็ทนไป
Mee took yaum mee sook gor ton bpai
If there’s suffering, there likely will be happiness, so I endure
เมื่อรักมันเดินเข้ามา ก็รับเอามาใส่ใจ
Meua ruk mun dern kao ma gor rup ao mah sai jai
When love shows up, I accept it and pay attention to it
ถ้ารักมันเดินจากไป ทำใจแล้วยอมรับมัน
Tah ruk mun dern jahk bpai tum jai laeo yaum rup mun
If love leaves, I deal with it and accept it

(**) ไม่มีแค่คนรักไม่ใช่เรื่องใหญ่
Mai mee kae kon ruk mai chai reuang yai
Not having a lover isn’t a huge deal
ฉันยังมีมากมายให้รัก
Chun yung mee mahk mai hai ruk
I still have so much to love
โลกนี้สิ่งดีดียังมีอีกมาก
Lohk nee sing dee dee yung mee eek mahk
There’s still so many more wonderful things in this world
รักเข้าไปเท่าไรไม่หมด
Ruk kao bpai tao rai mai mot
However much love passes by, it’s not over

ถ้ารักคนมีปัญหา ก็รักหมาสบายใจ
Tah ruk kon mee bpunhah gor ruk mah sabai jai
If I have a problem loving a person, I’m happy loving a dog
รักต้นไม้รักดนตรี
Ruk dton mai ruk dondtree
I love trees, I love flowers
เมื่อก่อนนั้นฉันอาจอ่อนแอ
Meua gaun nun chun aht aun ae
Before that, I was weak
แต่ไม่ใช่ในตอนนี้ชีวิตใหม่ที่เข้าใจ
Dtae mai chai nai dtaun nee cheewit mai tee kao jai
But not now, I have a new life that I understand

(*,**)

ไม่มีแค่คนรักไม่ใช่เรื่องใหญ่
Mai mee kae kon ruk mai chai reuang yai
Not having a lover isn’t a huge deal
ฉันยังมีมากมายให้รัก
Chun yung mee mahk mai hai ruk
I still have so much to love
ไม่มีเธอคนนี้คงไม่ลำบาก
Mai mee tur kon nee kong mai lumbahk
Being without you isn’t a problem
ฉันจะไม่ยอมตายเพราะเธอ
Chun ja mai yaum dtai pror tur
I refuse to die because of you

   

คำร้อง/ทำนอง ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง BRUNO BRUGNANO

Title: ลาด้วยความเข้าใจ / Lah Duay Kwahm Kao Jai (Good-Bye with Understanding)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: In Love
Year: 2005

ถ้าหากว่าความรักเรา
Tah hahk wah kwahm ruk rao
If our love
ไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการ
Mai bpen bpai dtahm tee jai dtaung gahn
Isn’t as our hearts desired
อย่างเคยฝันไว้
Yahng koey fun wai
Like we once dreamed of

ถ้าหากว่าความซึ้งใจ
Tah hahk wah kwahm seung jai
If the sentimentality
หมดลงไปเป็นแค่ความทรงจำ
Mot long bpai bpen kae kwahm song jum
Is all gone, it’s only a memory
เมื่อในวันใด
Meua nai wun dai
On any other day

ถึงวันนั้นตัวฉันจะยิ้มให้ทั้งน้ำตา
Teung wun nun dtua chun ja yim hai tung num dtah
If it reaches that day, I’ll smile through the tears
และพร้อม…จะเข้าใจยอมรับมัน
Lae praum ja kao jai yaum rup mun
And be ready to understand and accept it

(*) จะไม่โทษเธอที่เป็นอีกคนที่ไป
Ja mai toht tur tee bpen eek kon tee bpai
I won’t blame you for being another person who leaves
จะไม่มีคำใดให้ใครกล่าวหา
Ja mai mee kum dai hai krai glao hah
There won’t be any accusations
แต่จะลาด้วยความเข้าใจ
Dtae ja lah duay kwahm kao jai
But I’ll say good-bye with understanding
จะโทษดวงดาว ท้องฟ้า และดวงชะตา
Ja toht duang dao taung fah lae duang chadtah
I’ll blame the stars, the sky, and destiny
ว่าเป็นตัวนำพาให้เราต้องไกล
Wah bpen dtua num pah hai rao dtaung glai
For being the cause of us separating
ขีดเส้นทางชีวิตให้มันเป็นไป
Keet sen tahng cheewit hai mun bpen bpai
The marked path of life will go on
ฉันจะไม่โทษเธอ
Chun ja mai toht tur
I won’t blame you

อยากบอกว่ายิ่งเสียใจ
Yahk bauk wah ying sia jai
I want to tell you that I’m even more sad
ที่ก่อนนั้นเคยโทษใครบางคน
Tee gaun nun koey toht krai bahng kon
For ever blaming other people before
ที่จากกันไป
Tee jahk gun bpai
For leaving me

จนวันที่พอเข้าใจ
Jon wun tee por kao jai
Until the day we understand
ว่าที่จริงคงไม่มีคนใด
Wah tee jing kong mai mee kon dai
That in reality, there’s no person
อยากทำเช่นนี้
Yahk tum chen nee
Who wants to do this

ถึงวันนั้นหากฉันและเธอต้องแยกทางไป
Teung wun nun hahk chun lae tur dtaung yaek tahng bpai
If it reaches that day, if you and I must part ways
ฉันพร้อม..จะเข้าใจยอมรับมัน
Chun praum ja kao jai yaum rup mun
I’m ready to understand and accept it

(*,*)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

Title: เจ้าของฉันคือเธอ / Jao Kaung Chun Keu Tur (It Belongs to You)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: In Drama
Year: 2004

สิ่งหนึ่งที่เธอยังคงไม่รู้ เก็บอยู่ในใจคนเดียวไม่กล้าบอกใคร
Sing neung tee tur yung kong mai roo gep yoo nai jai kon diao mai glah bauk krai
The one thing that you still don’t know, I keep inside my heart alone, I don’t dare tell anyone
ไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะฟังดูแล้วดี
Mai mee het pon dai dai tee ja fung doo laeo dee
There’s no reason it’s anything significant
เจ็บปวดที่มีบางคนไว้แล้ว แต่กลับมีใจเกินเลยลึกซึ้งกับเธอครั้งนี้
Jep bpuat tee mee bahng kon wai laeo dtae glup mee jai gern loey leuk seung gup tur krung nee
The pain that someone has kept in has ended up developing into deep, excessive feelings for you now
ไม่ได้อยากรักเธอเลย แต่จะทำตัวเช่นไร
Mai dai yahk ruk tur loey dtae ja tum dtua chen rai
I don’t want to love you, but what should I do?

(*) ฉันมันไม่ดีใช่ไหม ห้ามใจตัวเองไม่อยู่
Chun mun mai dee chai mai hahm jai dtua eng mai yoo
I’m no good, right? I can’t forbid my own heart
ก็มันรู้ทั้งรู้ว่าฉันไม่ควรรักเธอ ไม่ควรฝัน
Gor mun roo tung roo wah chun mai kuan ruk tur mai kuan fun
But I know full well that I shouldn’t love you, I shouldn’t dream

(**) ฉันมันไม่ดีใช่ไหม ห้ามใจตัวเองไม่ทัน
Chun mun mai dee chai mai hahm jai dtua eng mai tun
I’m no good, right? I couldn’t stop my own heart in time
จะไปพูดกับใครให้รู้ความจริงอย่างไร
Ja bpai poot gup krai hai roo kwahm jing yahng rai
How will I tell anyone the truth?
วันนี้ทั้งหมดของหัวใจ เจ้าของนั้นคือเธอ
Wun nee tung mot kaung hua jai jao kaung nun keu tur
Today my entire heart belongs to you

อยากสั่งตัวเองให้มันไม่รัก แต่เจ็บทีไรเธอทำให้ฉันอดใจไม่ไหว
Yahk sung dtua eng hai mun mai ruk dtae jept tee rai tur tum hai chun ot jai mai wai
I want to order myself not to love you, but it hurts every time, you make me unable to control my heart
จะให้บอกได้ยังไง ว่าไม่มีใจให้เธอ
Ja hai bauk dai yung ngai wah mai mee jai hai tur
How could I tell you that I don’t have feelings for you?

(*,**)

วันนี้ทั้งหมดของหัวใจ เจ้าของนั้นคือเธอ
Wun nee tung mot kaung hua jai jao kaung nun keu tur
Today my entire heart belongs to you

   

เนื้อร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : วรฤทธิ์ เล่ห์วิสุทธิ์
เรียบเรียง : วรฤทธิ์ เล่ห์วิสุทธิ์

Title: ใครสักคน / Krai Suk Kon (Someone)
Artist: Marsha (มาช่า)
Album: Re-Entry
Year: 2003

ตื่นขึ้นมาทุกวัน
Dteun keun mah took wun
I wake up every mornng
ฉันยังเหมือนเดิม
Chun yung meuan derm
Just the same
เริ่มชีวิต ด้วยแสงสว่าง
Rerm cheewit duay saeng sawahng
Starting my life with the shining light
และยังมองเห็นแสงตะวัน ที่สดใส
Lae yung maung hen saeng dtawun tee sot sai
And still seeing the bright sunlight

แต่พอมองเข้าไป ที่ใจฉันเอง
Dtae por maung kao bpai tee jai chun eng
But as soon as I look at my own heart
กลับได้พบ แค่ความเดียวดาย
Glup dai pob kae kwahm diao dai
I end up only finding loneliness
เก็บความเงียบเหงา ไว้ในใจมานาน
Gep kwahm ngiap ngao wai nai jai mah nahn
I keep the loneliness in my heart for a long time

ฉันหวังได้พบ คนที่ห่วงใย
Chun wung dai pob kon tee huang yai
I hope to find someone who worries about me
ที่มีความรัก จริงใจให้กัน
Tee mee kwahm ruk jing jai hai gun
Who has love and sincerity for me
อาจมีวันนั้น ฉันคงได้พบเจอจริงจริง
Aht mee wun nun chun kong dai pob jur jing
I might have that day when I can really meet you

(*) อยู่แห่งไหนคนที่ฉันเฝ้าคอยเจอ
Yoo haeng nai kon tee chun fao koy jur
Where are you? I’m waiting to meet you
อยากจะรู้เพียง ทุกวันนี้เงาของเธอ อยู่ไหน
Yahk ja roo piang took wun nee ngao kaung tur yoo nai
I only want to know every day where your shadow is
สุดขอบฟ้า อาจจะตามหาเธอได้
Soot kaup fah aht ja dtahm hah tur dai
At the end of the horizon, I might be able to track you down
ก็คงจะไม่ยากเกินเกินที่ใจจะตาม ไปไขว่คว้า
Gor kong ja mai yahk gern gern tee jai ja dtahm bpai kwai kwah
But it’s not too difficult for my heart to reach out for

อยากมีใครซักคน ที่เดินเข้ามา
Yahk mee krai suk kon tee dern kao mah
I want someone to walk up
ให้ความรัก และให้ไออุ่น
Hai kwahm ruk lae hai ai oon
And give me love and warmth
ต่อเติมชีวิต ที่ดี ให้กับฉัน
Dtor dterm cheewit tee dee hai gup chun
To fill my life with the best things for me

อาจเป็นใครซักคน ที่พอรู้ใจ
Aht bpen krai suk kon tee por roo jai
There might be someone who really gets me
ที่จะพร้อม ก้าวไปด้วยกัน
Tee ja praum gao bpai duay gun
Who’s ready to take the next step with me
และใครคนนั้น หวังซักวัน คงเจอ
Lae krai kon nun wung suk wun kong jur
And I hope some day I’ll find that person

(*)

อยากมีใครซักคน ที่เดินเข้ามา
Yahk mee krai suk kon tee dern kao mah
I want someone to walk up
ให้ความรัก และให้ไออุ่น
Hai kwahm ruk lae hai ai oon
And give me love and warmth
กับใครคนนั้น ที่มีความจริงใจ
Gup krai kon nun tee mee kwahm jing jai
With that someone who has sincerity
อาจมีวันนั้น ฉันคงเจอ ตัวจริง
Aht mee wun nun chun kong jur dtua jing
Some day I might meet them in real life

Title: ใจเอย / Jai Oey (Oh, My Heart)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: OST สะใภ้จ้าว / Sapai Jao
Year: 2002

แอบเก็บเอาไว้ บอกใครไม่ได้ทั้งนั้น
Aep gep ao wai bauk krai mai dai tung nun
I secretly keep it in, I can’t tell anyone
ทั้งๆที่ฉัน รักเธอรักเธอกว่าใคร
Tung tung tee chun ruk tur ruk tur gwah krai
Even though I love you, love you more than anyone else
ใจเอย ยิ่งห้ามเท่าไหร่
Jai oey ying hahm tao rai
Oh, my heart, the more I forbid it
ยิ่งฝันไปไกล ไม่ยอมเชื่อฟังซักที
Ying fun bpai glai mai yaum cheua fung suk tee
The more it dreams, it refuses to trust and listen to me

(*) เธอมีเจ้าของ ก็มองเห็นอยู่เสมอ
Tur mee jao kaung gor maung hen yoo samur
You belong to someone, I always see you
แล้วใยยังเผลอ คิดถึงเธอมากอย่างนี้
Laeo yai yung plur kit teung tur mahk yahng nee
So why do I still carelessly think about you so much like this?
ซ้ำไหม หัวใจตัวดี กอดหมอนทุกที
Sum mai hua jai dtua dee gaut maun took tee
Will it repeat? My good heart hugs my pillow every time
มีเพียงน้ำตาปลอบใจ
Mee piang num dtah bplaup jai
I have only my tears comforting my heart

(**) หวาดผวา เอื้อมคว้าเพียงเงา
Waht pawah euam kwah piang ngao
I’m frightened, reaching out, I grab only a shadow
เธอรู้หรือเปล่า ว่าฉันรักเธอแค่ไหน
Tur roo reu bplao wah chun ruk tur kae nai
Do you know how much I love you?
ปลายทาง ตอนจบของหัวใจ
Bplai tahng dtaun jop kaung hua jai
The end of the road for my heart
จะเป็นอย่างไร เจ็บแค่ไหน ไม่รู้เลย
Ja bpen yahng rai jep kaei nai mai roo loey
How will it be? How much will it hurt? I don’t know

(*,**)

จะเจ็บอย่างไร เจ็บแค่ไหน ก็ยังรักเธอ
Ja jep yahng rai jep kae nai gor yung ruk tur
However it’ll hurt, however painful it’ll be, I still love you

   
คำร้อง : ปิติ ลิ้มเจริญ
ทำนอง : ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียง : ประกาศิต โบสุวรรณ

Title: อดใจไม่ไหว / Ot Jai Mai Wai (I Can’t Stand It)
Artist: Marsha (มาช่า วัฒนพานิช)
Album: มายา / Mah Yah
Year: 2003

เป็นเพราะฉัน มันคงอ่อนแอ กว่าที่เคยเป็น
Bpen pror chun mun kong aun ae gwah tee koey bpai
It might be because I’m weaker than I’ve ever been
สิ่งที่เห็น ไม่เหมือนตัวฉันที่ทำ
Sing tee hen mai meuan dtua chun tee tum
The things I see aren’t the same as what I do
หรือวันนี้ เพราะฉันมันความต้านทานต่ำ
Reu wun nee pror chun mun kwahm dtahn tahn dtum
Or is it because of my low resistance today
ถึงได้ทำอะไรผิดเพี้ยนไป
Teung dai tuma rai pit pian bpai
So I’m doing everything differently?

เป็นเพราะฟ้า มันดูแปลกดีก็เพราะมีดาว
Bpen pror fah mun doo bplaek dee gor pror mee dao
It might be because the sky seems strange because of the stars
อาจจะเพราะ กลางคืนมันเหงาเกินไป
Aht ja pror glahng keun mun ngao gern bpai
It might be because the middle of the night is so lonely
ฉันไม่รู้ เพราะฉันบังเอิญไม่มีใคร
Chun mai roo pror chun bung hern mai me ekrai
I don’t know, maybe it’s because I don’t happen to have anyone
หรือจะเป็นเหตุผลอะไรก็ช่างมัน
Reu ja bpen het pon arai gor chahng mun
Or, for whatever reason it is, screw it

(*) อดใจไม่ไหว ต้องมา อยากรู้เธอเป็นอย่างไร
Ot jai mai wai dtaung mah yahk roo tur bpen yahng rai
I can’t stand it, I have to come, I want to know how you are
อดใจไม่ไหว ต้องเจอ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม
Ot jai mai wai dtaung jur mai roo meuan gun wah tummai
I can’t stand it, I have to see you, I don’t know why
อยากมาหา หวังว่าคงไม่เป็นไร
Yahk mah hah wung wah kong mai bpen rai
I want to come see you, I hope it’s okay
ฉันไม่ค่อยเข้าใจ แต่ขอให้เธอเข้าใจ ก็พอ
Chun mai koy kao jai dtae kor hai tur kao jai gor por
I don’t really understand, but it’s enough if you do

ใจก็รู้ ว่าคนจะมองอย่างเข้าใจผิด
Jai gor roo wah kon ja maung yahng kao jai pit
My heart knows people will look at me like they misunderstand
อาจจะคิดกันไปว่าฉันรักเธอ
Aht ja kit gun bpai wah chun ruk tur
They might think that I love you
ก็แล้วแต่เขา เพราะเขาบังเอิญไม่ใช่เธอ
Gor laeo dtae kao pror kao bung ern mai chai tur
But that’s up to them, because they don’t happen to be you
ขอแค่เจอแค่นี้มันคงไม่เท่าไร
Kor kae jur kae nee mun kong mai tao rai
I just want to see you, that’s all, that’s not so much

(*)

อดใจไม่ไหว ต้องมา อยากรู้เธอเป็นอย่างไร
Ot jai mai wai dtaung mah yahk roo tur bpen yahng rai
I can’t stand it, I have to come, I want to know how you are
อดใจไม่ไหว ต้องเจอ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม
Ot jai mai wai dtaung jur mai roo meuan gun wah tummai
I can’t stand it, I have to see you, I don’t know why
อยากมาหา สบตาสักครั้งแล้วค่อยไป
Yahk mah hah sop dtah suk krung laeo koy bpai
I want to come see you, look in your eyes once, then quietly leave
แล้วจะไปให้ไกล เจอะแล้วจะไปให้ไกล อย่างเดิม
Laeo ja bpai hai glai jur laeo ja bpai hai glai yahng derm
And go far away, I’ll see you and I’ll go far away like usual
ฉันไม่มีอะไร บอกแล้วไม่มีอะไร..ต่อกัน
Chun mai mee arai bauk laeo mai mee arai dtor gun
I don’t have anything, I’m telling you, I don’t have any feelings towards you