Marina

All posts tagged Marina

Title: แข็งใจ / Kaeng Jai (Be Strong)
Artist: Marina
Album: [Single]
Year: 2019

วันนี้ที่เธอกลับมาหากัน
Wun nee tee tur glup mah hah gun
Today when you’ve come back to see me
ทำเหมือนทุกอย่างไม่เปลี่ยนไป
Tum meuan took yahng mai bplian bpai
You act like nothing has changed
รอยยิ้มแววตาที่คุ้นเคย
Roy yim waew dtah tee koon koey
Your smile, the familiar look in your eye
ทำฉันใจอ่อนได้เสมอ
Tum chun jai aun dai samur
Always makes me weak

(*) ทั้งที่เพิ่งเสียใจ ที่เธอทำให้เราไม่เหมือนเดิม
Tung tee perng sia jai tee tur tum hai rao mai meuan derm
Even though I was just sad that you made things change between us
ทั้งที่ฉันทำใจให้ลืมเรื่องราวที่แล้วมา
Tung tee chun tum jai hai leum reuang rao tee laeo mah
Even though I had already made myself forget about the past

(**) ใจนึงอยากกอดเธออีกครั้งให้เนิ่นนานไม่อยากจะต้องเสียเธอไป
Jai neung yahk gaut tur eek krung hai nern nahn mai yahk ja dtaung sia tur bpai
One half of my heart wants to hug you again for a long time and doesn’t want to lose you
อีกใจนึงก็บอกให้ตัวเองนั้น แข็งใจ แล้วปล่อยเธอไปไม่ย้อนมา
Eek jai neung gor bauk hai dtua eng nun kaeng jai laeo bploy tur bpai mai yaun mah
The other half tells me to be strong, let you go, and don’t turn back

ปล่อยฉันเอาไว้ให้เหมือนเดิม
Bploy chun ao wai hai meuan derm
Leave me alone
ถ้าเธอนั้นแค่เป็นห่วงกัน
Tah tur nun kae bpen huang gun
If you’re just worried about me
อย่าเหลือเยื่อใยความสัมพันธ์
Yah leua yeua yai kwahm sumpun
Don’t leave any lingering relationship
โปรดหันหลังเดินจากกันไป
Bproht hun lung dern jahk gun bpai
Please turn around and walk away

(*,**,**,**)

   

Executive Producers : สุธี แสงเสรีชน, O Wanyai
Executive Directors : JEEP เทพอาจ กวินอนันต์, Holyfox Team
Produce : ติณณ์ นภาลัย
Arrange : ติณณ์ นภาลัย
Words : O Wanyai
Music : MARINA & O Wanyai

Title: ไม่มีเหตุผล / Mai Mee Hetpon (No Reason)
Artist: Marina ft. Naina (นายนะ)
Album: [Single]
Year: 2019

หาคำตอบ ว่าทำไมใจเธอถึงเปลี่ยนแปลงไป
Hah kum dtaup wah tummai jai tur teung bplian bplaeng bpai
I’m searching for the answer as to why your heart has changed
หาเท่าไหร่ ก็ไม่เคยจะรู้ว่าเพราะอะไร
Hah tao rai gor mai koey ja roo wah pror arai
However much I search, I’ll never know why

จนวันนี้ที่ได้พบเธอ
Jon wun nee tee dai pob tur
Until today when I found you
เดินกับใครคนนั้นที่ดูเข้าตา
Dern gup krai kon nun tee doo kao dtah
Walking with someone else who looked attractive
ในที่สุดฉันจึงได้รู้ว่า
Nai tee soot chun jeung dai roo wah
Finally I knew that
มันไม่ใช่เพราะอะไร
Mun mai chai pror arai
It wasn’t because of anything

(*) มันไม่มีหรอกเหตุผลที่ดีๆ
Mun mai mee rauk het pon tee dee dee
There’s no good reason
มันไม่มีอะไรสวยงามอย่างนั้น
Mun mai mee arai suay ngahm yahng nun
There’s nothing pretty like that
มีก็เพียงแค่คนต้องการจะไป
Mee gor piang kae kon dtaung gahn ja bpai
It was just a person wanting to leave
คงไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไร
Kong mai dtaung bpai hah het pon arai
There’s no need to go searching for any reason

(**) มันไม่มีหรอกเหตุผลที่ดีๆ
Mun mai mee rauk het pon tee dee dee
There’s no good reason
มันไม่มีตอนจบสวยงามอย่างนั้น
Mun mai mee dtaun jop suay ngahm yahng nun
There’s no perfect ending like that
และก็ไม่สำคัญว่าเพราะอะไร
Lae gor mai sumkun wah pror arai
And it’s not important as to why
ในเมื่อคนจะไปยังไงก็ต้องไป
Nai meua kon ja bpai yung ngai gor dtaung bpai
When someone is leaving, no matter what, they’re leaving
เหตุผลเป็นเพราะอะไรไม่ต่างกัน
Het pon bpen pror arai mai dtahng gun
The reason why is always the same

ฉันดูออก ว่าเธอรักเขาแล้วทั้งหมดใจ
Chun doo auk wah tur ruk kao laeo tung mot jai
I can tell that you already love her with all your heart
และฉันเข้าใจ ไม่ต้องคอยมา
Lae chun kao jai mai dtaung koy mah
And I understand, you don’t have to keep coming
บอกเหตุผลอะไร
Bauk het pon arai
And telling me the reason

ที่วันนี้ฉันได้พบเธอ
Tee wun nee chun dai pob tur
Today I found you
เดินกับใครคนนั้น ที่เธอต้องการ
Dern gup krai kon nun tee tur dtaung gahn
Walking with someone you desire
ในที่สุดฉันจึงได้รู้ว่า
Nai tee soot chun jeung dai roo wah
Finally, I knew that
มันไม่ใช่เพราะอะไร
Mun mai chai pror arai
It wasn’t because of anything

(*,**)

เธอชักแม่น้ำมาทั้งห้า เหตุผลคือว่าเธออยากไป
Tur chuk mae num mah tung hah het pon keu wah tur yahk bpai
You had ulterior motives, the reason was you wanted to go
เธอบอกว่าเธอน่ะพูดจริงเธอบอกว่าพูดมาจากใจ
Tur bauk wah tur na poot jing tur bauk wah poot mah jahk jai
You told me you were telling the truth, you told me you were speaking from the heart
เธอบอกว่าเธอน่ะเสียใจ เธอบอกว่าฉันดีเกินไป
Tur bauk wah tur na sia jai tur bauk wah chun dee gern bpai
You told me you were sorry, you told me I was too good
เธอบอกว่าเธอยังรักฉัน แต่ว่าการกระทำไม่ใช่ไง
Tur bauk wah tur yung ruk chun dtae wah gahn gratum mai chai ngai
You told me you still loved me, but your actions sure didn’t
โอเค ฉันเข้าใจ แค่อยากไป เธอไม่ต้องพูดเยอะ
Okay chun kao jai kae yahk bpai tur mai dtaung poot yur
Okay, I understand, you just want to leave, you don’t have to say a lot
คำพูด ตั้งมากมาย ความหมาย พอฟังแล้วแสนจะเลอะเทอะ
Kum poot dtung mahk mai kwahmmai por fung laeo saen ja lur tur
So many words, your meaning, as soon as I listened, it was so tainted
สงสัยเหลืออีกเยอะ ยังมีอะไร ที่เธอไม่พูดบ้าง
Song sai leua eek yur yung mee arai tee tur mai poot bahng
The more I wonder if there’s still something you’re not saying
เธอเรียกว่าเหตุผล หลายคนเรียกมันข้ออ้าง
Tur riak wah het pon lai kon riak mun kor ahng
You call it reasons, others call it excuses
สร้าง สร้าง สร้าง ทุกๆอย่าง แล้วเธอก็พังไป
Sahng sahng sahng took took yahng laeo tur gor pung bpai
I created, created, created everything, then you destroyed it
พล่าม พล่าม พล่าม ทุกๆอย่าง แล้วเธอก็เดินไป
Plahm plahm plahm took took yahng laeo tur gor dern bpai
You went on and on and on about everything, then you left
ห้าม ห้าม ห้าม คงห้ามไม่ได้ ให้รักไม่เสียไป
Hahm hahm hahm kong hahm mai dai hai ruk mai sia bpai
Forbid, forbid, forbid, I can’t forbid you and not lose your love
เหตุเธอมีหลายอย่าง แต่ผลที่สร้างคือฉันน่ะเสียใจ
Het tur mee lai yahng dtae pon tee sahng keu chun na sia jai
You have so many causes, but the effect that was created was that I’m sad

(*,**)

   

Executive Producer : สุธี แสงเสรีชน, O Wanyai
Executive Director : JEEP เทพอาจ กวินอนันต์, HolyfoxTeam

Produced : ติณณ์ นภาลัย
Arranged : ติณณ์ นภาลัย
Lyrics & Melody : O Wanyai
Vocal Director : สุธี แสงเสรีชน
Mix & Master : สุธี แสงเสรีชน
Electric Guitar : ธราดล ธราพร
Bass : อนุชิต ธนัญชัย
Keyboard : Modman
Rap Lyrics : นายนะ
Sound Engineer : วรัชญ์ แสงมั่ง