MaDear

All posts tagged MaDear

Title: เงา / Ngao (Shadow)
Artist: First Kenika (เกณิกา) and MaDear
Album: OST เงาเสน่หา / Ngao Sanay Hah
Year: 2017

คำว่ารัก ที่เคยมองว่าแสนงดงาม
Kum wah ruk tee koey maung wah saen ngot ngahm
Love that once seemed so beautiful
กลับต้องกลายเป็นความเจ็บช้ำ
Glup dtaung glai bpen kwahm jep chum
Must end up as pain
ด้วยน้ำมือคนที่ไม่คิดฝัน
Duay num meu kon tee mai kit fun
By the hand of someone whom I never imagined
ไม่มีคนที่ดีแสนดี ไม่มีคนที่เคยให้ความผูกพัน
Mai mee kon tee dee saen dee mai mee kon tee koey hai kwahm pook pun
The wonderful person no longer exists, the person I once had a bond with no longer exists
มีเพียงแค่ฉัน กับชีวิตว่างเปล่า
Mee piang kae chun gup cheewit wahng bplao
There’s only me and an empty life

วันที่ฉัน ทรมานทุกทุกนาที
Wun tee chun toramahn took took nah tee
When I’m tortured at every moment
เธออยู่กับชีวิตที่ดี ชีวิตฉันมีแต่คำว่าเหงา
Tur yoo gup cheewit tee dee cheewit chun mee dtae kum wah ngao
You’re living a great life while my life has only loneliness
ค่อยค่อยรวมเป็นความแค้นใจ
Koy koy ruam bpen kwahm kaen jai
It’s gradually becoming malice
ค่อยค่อยกลายเป็นไฟลุกลามแผดเผา
Koy koy glai bpen fai look lahm paet pao
It’s gradually becoming a spreading, blazing fire
จะอยู่กับฉัน ตราบจนวันสิ้นใจ
Ja yoo gup chun drahp jon wun sin jai
That will be with me until the day I die

(*) จะนานเพียงไหน แค้นจะตามเธอไปเหมือนเงา
Ja nahn piang nai kaen ja dtahm tur bpai meuan ngao
No matter how long it’ll be, my fury will follow you around like a shadow
ดูเธอเจ็บช้ำ ดูเธอปวดร้าว ชีวิตพังทลาย
Doo tur jep chum doo tur bpuat rao cheewit pung talai
Watching you hurt, watching you suffer while your life is destroyed
ให้เธอซาบซึ้ง ที่วันหนึ่งเคยทำร้ายใคร
Hai tur sahp seung tee wun neung koey tum rai krai
So you can appreciate the day you once hurt someone else
ให้รู้ว่าสุดท้าย จะไม่มีใครไม่ใช้กรรม
Hai roo wah soot tai ja mai ee krai mai chai gum
Letting you know that in the end, no one can escape karma

เธอทำลายกันด้วยสิ่งไหน จะทำลายเธอด้วยสิ่งนั้น
Tur tum lai gund uay sing nai ja tum lai tur duay sing nun
Whatever things you hurt me with, I’ll hurt you with those things
ให้เจ็บเท่ากัน เธอจำเอาไว้
Hai jep tao gun tur jum ao wai
So you can hurt the same as I did, remember that

(*)

จะหนีไปที่ไหน สุดท้ายแล้วกรรมต้องตามทัน
Ja nee bpai tee nai soot tai laeo gum dtaung dtahm tun
Wherever you run, the end, karma will follow you

   

คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง ต้อง คาราเมล
เรียบเรียง อนุชา อรรจนาวัฒน์

Title: เกลียดทุกคน (ที่อยู่ข้างเธอ) / Gliet Took Kon (Tee Yoo Kahng Tur) [I Hate Everyone (Who’s Beside You)]
Artist: MaDear
Album: [Single]
Year: 2015

เขาอะไรก็ถูก เขาดี เขามีสิทธิ์ ฉันอะไรก็ผิด ฉันไกล จากสายตา
Kao arai gor took kao dee kao mee sit chun arai gor pit chun glai jahk sai dtah
Everything about her is right; she’s good, she has rights, everything about me is wrong; I’m far out of your sights
ฉันมันเป็นคนอื่นที่เผลอเสนอหน้ามา แต่เขาเป็นเจ้าของใจ
Chun mun bpen kon eun tee plur sanur nah mah dtae kao bpen jao kaung jai
I’m another person who carelessly pokes their nose in your business, but she owns your heart

(*) อ้อมแขน เธอมีให้เขาเท่านั้น แต่ฉันไม่มีใคร
Aum kaen tur mee hai kao tao nun dtae chun mai mee krai
Your embrace is for her only, but I don’t have anyone

(**) ฉันเกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย
Chun gliet took kon tee yoo kahng tur ying dtaung jur mun ying hoht rai
I hate everyone who’s beside you, the more I must face it, the crueler it is
เกลียดทุกนาที ที่เขาและเธอสุขใจ มันเหมือนว่าฉันจะตายต่อหน้าเธอ
Gliet took nahtee tee kao lae tur sook jai mun meuan wah chun ja dtai dtor nah tur
I hate every moment you and her are happy, it’s like I’m dying in front of you

ฉันไม่บริสุทธิ์หัวใจเมื่อใกล้กัน รู้ไหมใจมันสั่นทุกทีที่พบเจอ
Chun mai borisoot hua jai meua glai gun roo mai jai mun sun took tee tee pob jur
I’m not innocent at heart when I’m near you, do you know my heart pounds every time we meet?
รู้ว่าไม่มีสิทธิ์ผูกพัน แต่ฉันรักเธอ หยุดเพ้อ ก็ยากไป
Roo wah mai mee sit pook pun dtae chun ruk tur yoot pur gor yahk bpai
I know I don’t have the right to get invovled with you, but I love you, it’s too difficult to stop fantasizing

(*, **)

ชีวิตเธอมีแต่เขาเท่านั้น แต่ฉันต้องเดียวดาย
Cheewit tur mee dtae kao tao nun dtae chun dtaung diao dai
Your life has only her, but I must be alone

ฉันเกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย
Chun gliet took kon tee yoo kahng tur ying dtaung jur mun ying hoht rai
I hate everyone who’s beside you, the more I must face it, the crueler it is
เกลียดทุกนาที ที่เขาและเธอสุขใจ มันเหมือนว่าฉันจะตาย
Gliet took nahtee tee kao ale tur sook jai mun meuan wah chun ja dtai
I hate every moment you and her are happy, it’s like I’m dying
เกลียดทุกคนที่อยู่ข้างเธอ ยิ่งต้องเจอมันยิ่งโหดร้าย
Chun gliet took kon tee yoo kahng tur ying dtaung jur mun ying hoht rai
I hate everyone who’s beside you, the more I must face it, the crueler it is
เกลียดรักดีดี ที่เขาเป็นคนได้ไป มันเหมือนถูกเผาด้วยไฟต่อหน้าเธอ
Gliet ruk dee dee tee kao bpen kon dai bpai mun meuan took pao duay fai dtor nah tur
I hate the wonderful love that she gets to receive, it’s like I’m being set on fire right in front of you

อยากรู้ผิดมากใช่ไหม…ที่รักเธอ
Yahk roo pit mahk chai mai tee ruk tur
I want to know, it’s really wrong that I love you, isn’t it?