Lipta

All posts tagged Lipta

Title: ความรักที่ซ่อนไว้ / Kwahm Ruk Tee Saun Wai (The Love I’ve Hidden)
Artist: Funky Wah Wah ft. Lipta
Album: ??
Year: 2010

ความรู้สึกที่เก็บไว้ ทุกวันที่มีในใจ
Kwahm roo seuk tee gep wai took wun tee mee nai jai
The feelings I’ve kept, every day I have them in my heart
คำพูดทุกคำที่คิดไว้ จะมีโอกาสบ้างไหม
Kum poot took kum tee kit wai ja mee ohgaht bahng mai
Every word I’ve thought of, will I ever get the chance
และทุกๆวันที่ได้พบ เรื่องราวมากมายในใจ
Lae took took wun tee dai pob reuang rao mahk mai nai jai
And every day we meet, there’s so many things in my heart
ที่อยากให้เธอได้รับรู้ ช่วยฟังสักครั้งได้ไหม
Tee yahk hai tur dai rup roo chuay fung suk krung dai mai
That I want you to realize, please listen to me, just once

(*) อยากให้เธอรู้ เมื่อได้พบ ฉันหลงรักเธอเหลือเกิน
Yahk hai tur roo meua dai pob chun long ruk tur leua gern
I want you to know that when we met, I fell so in love with you
ให้หัวใจฉัน ได้เปิดเผย ความรักที่ฉันซ่อนไว้ ให้เธอรู้
Hai hua jai chun dai bpert poey kwahm ruk tee chun saun wai hai tur roo
I want to let my heart open up and let you know the love I’ve hidden

ความรู้สึกที่เก็บไว้ ฉันกลัวว่านานเกินไป
Kwahm roo seuk tee gep wai chun glua wah nahn gern bpai
The feelings I’ve kept, I’m afraid it’s been too long
นานจนเธอรอฉันไม่ไหว ฉันคงต้องเสียเธอไป
Nahn jon tur ror chun mai wai chun kong dtaung sia tur bpai
So long that you can’t wait for me and I must lose you
และทุกๆที่วันที่ได้พบ เรื่องราวมากมายในใจ
Lae took took tee wun tee dai pob reuang rao mahk mai nai jai
And every time, every day that we met, there’s so many things in my heart
ทั้งที่ปากอยากจะบอกไป ความกล้าน่ะมีบ้างไหม
Tung tee bpahk yahk ja bauk bpai kwahm glah na mee bahng mai
Even though my mouth wants to tell you, do I have any bravery?

(*,*,*)

Title: คือความหวาน / Keu Kwahm Wahn (It’s Sweetness)
Artist: Lipta
Album: [Single]
Year: 2014

เธอคือความหวานที่ใจฉันต้องการตลอดมา
Tur keu kwahm wahn tee jai chun dtaung gahn dtalaut mah
You’re the sweetness that my heart has always wanted
เธอคือความฝันที่ฉันนั้นไม่อยากเชื่อดวงตาของตัวเอง
Tur keu kwahm fun tee chun nun mai yahk cheua duang dtah kaung dtua eng
You’re the dream I didn’t want to believe with my own eyes

(*) เพราะความสดใสและยิ้มที่จริงใจ
Pror kwahm sot sai lae yim tee jing jai
Because your brightness and sincere smile
ได้ทำให้ฉันนั้นต้องหวั่นไหว
Dai tum hai chun nun dtaung wun wai
Make me nervous

(**) ได้โปรดเถอะความรัก ถ้าหากเป็นความรัก
Dai bproht tur kwahm ruk tah hahk bpen kwahm ruk
Please, love, if it’s love
ได้โปรดอยู่กับฉันและเคียงข้างกันทุกๆวัน
Dai bproht yoo gup chun lae kiang kahng gun took took wun
Please be with me and beside me every day
เธอคือความหวานและเธอก็เป็นธรรมชาติ
Tur keu kwahm wahn lae tur gor bpen tummachaht
You’re sweetness and natural
เธอคอยเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้กับฉัน อย่างที่ฉันนั้นต้องการ
Tur koy dterm dtem sing tee kaht hai gup chun yahng tee chun nun dtaung gahn
You fill up the things I was missing like I needed

เธอเป็นหนึ่งคนที่ฉันนั้นรอที่จะเจอ
Tur bpen neung kont ee chun nun ror tee ja jur
You’re the one person whom I was waiting to meet
เธอเป็นเหตุผลในตัวของเธอเองแล้ว ที่ฉันนั้นเลือกเธอ
Tur bpen het pon nai dtua kaung tur eng laeo tee chun nun leuak tur
You’re your own reason that I chose you

(*,**,**,**,**)

Title: แฟน / Faen (Girlfriend)
Artist: Lipta
Album: [Single]
Year: 2014

ก็ไม่รู้ว่าคุณทำบุญด้วยอะไร ถึงดูดีอย่างนี้
Gor mai roo wah koon tum boon duay arai teung doo dee yahng nee
I don’t know what you’ve made merit with that you were granted to look this good
ก็ไม่รู้ว่าคุณทาครีมอะไร ผิวคุณจึงดีแบบนี้
Gor mai roo wah koon tah kreem arai piew koon jeung dee baep nee
I don’t know what moisturizer you use that your skin is this flawless
ก็ไม่รู้ว่าคุณน่ะมากับใคร ขอเข้าไปจอยได้มั้ย
Gor mai roo wah koon na mah gup krai kao kor bpai joy dai mai
I don’t know who you came with, can I go up and enjoy you?
แต่ที่รู้คือคุณได้ใจไปหมดแล้ว
Dtae tee roo keu koon dai jai bpai mot laeo
All I know is that you’ve taken my heart

ไม่อยากเชื่อ ว่าสายตา
Mai yahk cheua wah sai dtah
I don’t want to believe my eyes
จะได้พบคนที่กำลังตามหา
Ja dai pob kon tee gumlung dtahm hah
That I’ve found the girl I’ve been searching for

(*) อยากจะได้คนนี้เป็นแฟน ก็ฉันนั้นอยากจะได้คนนี้เป็นแฟน
Yahk ja dai kon nee bpen faen gor chun nun yahk ja dai kon nee bpen faen
I want this girl to be my girlfriend, I want this girl to be my girlfriend
ถ้าหากได้คนนี้เป็นแฟนก็ดี
Tah hahk dai kon nee bpen faen gor dee
It would be nice if I could get this girl to be my girlfriend
อยากจะได้คนนี้เป็นแฟน ก็ฉันนั้นอยากจะได้คนนี้เป็นแฟน
Yahk ja dai kon nee bpen faen gor chun nun yahk ja dai kon nee bpen faen
I want this girl to be my girlfriend, I want this girl to be my girlfriend
ถ้าหากได้เธอนั้นเป็นแฟนก็ดี
Tah hahk dai tur nun bpen faen gor dee
It would be nice if I could get you to be my girlfriend

ผมบอกกับคุณเลยนะ อย่างคุณน่ะเต็มสิบ
Pom bauk gup koon loey na yahng koon na dtem sip
I’m telling you that you’re a perfect 10
เพราะแค่คุณนั้นเดินเข้ามานะ ทำทุกคนน่ะเงียบกริบ
Pror kae koon nun dern kao mah na tum took kon na ngiap grip
Because all you have to do is walk up and everyone falls silent
อยากรู้คุณชื่ออะไรฮะ รู้มั้ยคุณทำผมหวั่นไหว
Yahk roo koon cheu arai ha roo mai koon tum pom wun wai
I want to know what your name is, do you know you make me tremble?
เฮ่ อย่าเพิ่งเดินไปไกล มารับผิดชอบด้วยสิ
Hey yah perng dern bpai glai mah rup pit chaup duay si
Hey, don’t just walk away, come and take responsibility!

ก็ที่ผมให้คุณเต็มสิบ เหมือนตัดสินโอลิมปิก
Gor tee pom hai koon dtem sip meuan dtut sin olympics
I give you a perfect ten like an Olympic judge
ถ้าผมได้คุณเป็นแฟน จะคอยดูแลคุณอย่างดี
Tah pom dai koon bpen faen ja koy doo lae koon yahng dee
If I could be your boyfriend, I’d take good care of you
จะหยุดคุยกับทุกคนในทันที ผมสัญญาว่าต่อจากนี้
Ja yoot kooey gup took kon nai tun tee pom sunyah wah dtor jahk nee
I’d stop talking to everyone else instantly, I promise, from now on
จะมีแค่คุณเพียงคนเดียว จะยอมปรับตัวเป็นคนดี
Ja mee kae koon piang kon diao ja yaum bprup dtua bpen kon dee
I’ll have only you alone, I’ll change myself into a better person

เห็นผมเงียบ ๆ แบบเนี้ย ผมก็รักเป็น
Hen pom ngiap ngiap baep nia pom gor ruk bpen
If you see me this quiet, I know how to love
จะไปรับ จะไปส่ง จะไม่เถียง จะไม่บ่น ผมไม่ได้ล้อเล่น
Ja bpai rup ja bpai song ja mai tiang ja mai bon pomg mai dai lor len
I’ll pick you up and take you home, I won’t argue, I won’t complain, I’m not joking
จะรับโทรศัพท์ทุกเวลา
Ja rup tohrasup took welah
I’ll always answer the phone
จะพิมพ์ตอบเธอ ไม่มีเบื่อค่า
Ja pim dtaup tur mai mee beua kah
I’ll write messages back to you and never tire of it

และต่อจากนี้ขอสัญญา จะอยู่กับเธอเป็นคู่เหมือนลิปตา
Lae dtor jahk nee kor sunyah ja yoo gup tur bpen koo meuan lipta
And from now on, I promise I’ll be with you, we’ll be a duo like Lipta
คุณอาจจะเคยเจอคนไม่ดี หรือคนที่เจ้าชู้
Koon aht ja koey jur kon mai dee reu kon tee jao choo
You might have met some bad guys or players before
แค่อยากให้รู้ว่า อย่าเอาคนเดียวมาตัดสิน
Kae yahk hai roo wah yah ao kon diao mah dtut sin
I just want you to know not to judge from just one person
แค่อยากให้คุณเปิดหัวใจ รักรักกันไป เดี๋ยวก็ชิน
Kae yahk hai koon bpert hua jai ruk ruk gun bpai diao gor chin
I just want you to open your heart and love me, and pretty soon you’ll see

(*)

อยากจะได้คนนี้เป็นแฟน ก็ฉันนั้นอยากจะได้คนนี้เป็นแฟน
Yahk ja dai kon nee bpen faen gor chun nun yahk ja dai kon nee bpen faen
I want this girl to be my girlfriend, I want this girl to be my girlfriend
ถ้าหากได้เธอนั้นเป็นแฟนก็ดี
Tah hahk dai tur nun bpen faen gor dee
It would be nice if I could get you to be my girlfriend

Title: ไม่ต้องกลัว / Mai Dtaung Glua (No Need to Fear)
Artist: Lipta
Album: Love & Hope Project
Year: 2012

ไม่ว่าเมื่อไหร่ วันเวลาก็ยังคงหมุนไป
Mai wah meua rai wun welah gor yung kong moon bpai
No matter when, time will still move on
ไม่ว่าเมื่อไหร่ ทุกๆ อย่างก็ต้องเปลี่ยนผันไป
Mai wah meua rai took took yahng gor dtaung bplian pun bpai
No matter when, everything must change
เพราะชีวิต ก็เปลี่ยนแปลงทุกวัน
Pror cheewit gor bplian bplaeng took wun
Because life changes every day

แต่ใจของฉัน จะมั่นคงและคงเดิมอย่างนั้น
Dtae jai kaung chun ja mun kong lae kong derm yahng nun
But my heart is certain and still the same
อ้อมกอดของฉัน จะประครองเธอในทุกๆ วัน
Aum gaut kaung chun ja bprakraung tur nai took took wun
My embrace will envelope you every day
และตัวฉัน จะไม่ยอมเปลี่ยนไป
Lae dtua chun ja mai yaum bplian bpai
And I refuse to change

(*) และตอนนี้ ที่เธอต้องทุกข์ใจ
Lae dtaun nee tee tur dtaung took jai
And now that you’re suffering
มันไม่ต่างอะไร กับความรู้สึกของฉัน
Mun mai dtahng arai gup kwahm roo seuk kaung chun
It’s no different from my feelings

(**) จะดูแลเธอคนเดียวตลอดไป
Ja doo lae tur kon diao dtalaut bpai
I’ll look after you alone forever
จะคอยเคียงข้างไม่ว่าเธออยู่ที่ใด
Ja koy kiang kahng mai wah tur yoo tee dai
I’ll be at your side, regardless of where you are
จะอยู่เป็นคนสุดท้ายและจะไม่ไปไหน
Ja yoo bpen kon soot tai lae ja mai bpai nai
I’ll stay and be your final man, and I won’t go anywhere
ให้เธอจงเชื่อใจคนอย่างฉัน
Hai tur jong cheua jai kon yahng chun
I want you to trust a guy like me

(***) จะรักเธอคนเดียวขอสัญญา
Ja ruk tur kon diao kor sunyah
I’ll love you alone, I promise
เพราะกาลเวลาไม่อาจจะเปลี่ยนใจฉัน
Pror gahn welah mai aht ja bplian jai chun
Because time won’t change my mind
เธอไม่ต้องกลัว เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
Tur mai dtaung glua rao ja pahn pon bpai duay gun
There’s no need to fear, we’ll pass through it together

อาจมีบางคน ที่เข้ามาแล้วต้องร้างลาไกล
Aht mee bahng kon tee kao mah laeo dtaung rahng lah glai
There might be some people who come in, then leave far away
บางคนเพียงพบ แล้วเวลาก็ได้พรากจากกัน
Bahng kon piang pob laeo welah gor dai prahk jahk gun
Some people we just meet, then time separates us
แต่ว่าฉัน ไม่ใช่หนึ่งในนั้น
Dtae wah chun mai chai neung nai nun
But I’m not one of those

(*,**,***)

เธอไม่ต้องกลัว เราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
Tur mai dtaung glua rao ja pahn pon bpai duay gun
There’s no need to fear, we’ll pass through it together

Title: เรารักกันน้อยลงแล้วใช่มั๊ย / Rao Ruk Gun Noy Long Laeo Chai Mai (Our Love Has Lessened, Hasn’t It?)
Artist: Lipta ft. Peach The 38 Years Ago
Album: Young
Year: 2014

เรารักกันน้อยลงแล้วใช่มั๊ย
Rao ruk gun noy long laeo chai mai
Our love has lessened, hasn’t it?
วันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่มั๊ย
Wun nee mai meuan derm laeo chai mai
Today isn’t the same, isn’t it?
ยังรักและยังเป็นคนที่พร้อมจะเข้าใจ
Yung ruk lae yung bpen kont ee praum ja kao jai
I still love you and am still ready to understand you
คิดถึงและห่วงใยกันอยู่มั๊ยเธอ
Kit teung lae huang yai gun yoo mai tur
Do you miss me and are concerned about me?

เรารักกันน้อยลงแล้วใช่มั๊ย
Rao ruk gun noy long laeo chai mai
Our love has lessened, hasn’t it?
อยากเจอหน้าทุกวันอยู่มั๊ย
Yahk jur nah took wun yoo mai
Do you still want to see my face every day?
ความฝันที่เรามียังเหมือนเดิมสักเท่าไหร่
Kwahm fun tee roa mee yung meuan derm suk tao rai
How much or our dreams are still the same?
หรือว่ามันได้หายไป กับเวลาที่ผ่านพ้นไปจนหมดแล้ว
Reu wah mun dai hai bpai gup welah tee pahn pon bpai jon mot laeo
Or have they disappeared with the time that passed by until they’re all gone?

(*) จับมือกันแล้วมันไม่เหมือนเดิมใช่มั๊ย
Jup meu gun laeo mun mai meuan derm chai mai
Holding hands isn’t the same, is it?
หากสบตาแล้วเธอไม่รู้สึกอะไร
Hahk sop dtah laeo tur mai roo seuk arai
If we look in each other’s eyes, you don’t feel anything
อย่าทนฝืนหัวใจของเธอ แค่บอกคำตอบในใจ
Yah ton feun hua jai kaung tur kae bauk kum dtaup nai jai
Don’t force your heart, just tell me the answer in your heart
เรารักกันน้อยลงแล้วใช่มั๊ย
Rao ruk gun noy long laeo chai mai
Our love has lessened, hasn’t it?

เหนื่อยล้ามามากพอแล้วใช่มั๊ย (ใช่มั๊ย)
Neuay lah mah mahk por laeo chai mai (chai mai)
You’re so tired, you’ve had enough, right? (right?)
หยุดยื้อกันสักทีจะได้มั๊ย (หยุดก่อนจะได้มั๊ย)
Yoot yeu gun suk tee ja dai mai (yoot gaun ja dai mai)
Please let’s stop holding each other back (let’s stop)
อย่างน้อยให้มันจบวันที่เรายังเข้าใจ
Yahng noy hai mun jop wunt ee rao yung kao jai
At least let it end while we still understand
ก่อนที่รักจะหายไป ก่อนที่เราจะทำร้ายกันมากกว่านี้
Gaun tee ruk ja hai bpai gaun tee rao ja tum rai gun mahk gwah nee
Before our love disappears, before we hurt each other any more than this

(*)

อย่าทนฝืนหัวใจของเธอ แค่บอกคำตอบในใจ
Yah ton feun hua jai kaung tur kae bauk kum dtaup nai jai
Don’t force your heart, just tell me the answer in your heart
เราใกล้จะเลิกกันแล้วใช่มั๊ย
Rao glai ja lerk gun laeo chai mai
We’re close to breaking up, aren’t we?

Title: ไปอยู่ที่ไหนมา / Bpai Yoo Tee Nai Mah (Where Have You Been?)
Artist: Lipta
Album: OST ก๊วนคานทองกับแก๊งพ่อปลาไหล / Guan Kahn Taung Gup Gaeng Por Bplah Lai
Year: 2014

ไม่ใช่ไม่คิด ไม่ใช่ไม่ขอ
Mai chai mai kit mai chai mai kor
It’s not that I haven’t thought, it’s not that I haven’t asked
ไม่ใช่ว่าฉันนั้นอยากอยู่คนเดียวซะเมื่อไร
Mai chai wah chun nun yahk yoo kon diao ssa meua rai
It’s not that I want to be alone timetimes
ไม่ใช่ไม่หวัง ไม่ใช่ไม่ฝัน
Mai chai mai wung mai chai mai fun
It’s not that I haven’t hoped, not that I haven’t dreamed
ไม่ใช่ว่าฉันนั้นเป็นแค่คนที่ไม่มีหัวใจ
Mai chai wah chun nun bpen kae kon tee mai mee hua jai
It’s not that I’m just a guy without a heart

(*) ไม่ใช่ไม่รับ ไม่ใช่ไม่รู้
Mai chai mai rup mai chai mai roo
It’s not that I haven’t accepted it, it’s not that I didn’t know
ไม่ใช่ว่าฉันเห็นคนที่มีคู่แล้วไม่รู้สึกอะไร
Mai chai wah chun hen kon tee mee koo laeo mai roos euk arai
It’s not that I’ve seen people in love and don’t feel anything
แต่จะมีใครเข้าใจตัวฉัน
Dtae ja mee krai kao jai dtua chun
But is there anyone who understands me?
ใครสักคนคนนั้นอยู่ที่ไหน
Krai suk kon kon nun yoo tee nai
Where is that person?

(**) ก็ยังคงรอให้ใครสักคนเดินเข้ามา
Gor yung kong ror hai krai suk kon dern kao mah
I’m still waiting for someone to walk into my life
แต่ยังคงไม่มีใครสักคนที่เข้าตา
Dtae yung kong mai mee krai suk kon tee kao dtah
But there’s still no one in my sights
แต่ละคนเข้ามาก็ทำให้รู้ว่า
Dtae la kon kao mah gor tum hai roow ah
But each person who shows up makes me know
ถ้าอยู่คนเดียวยังง่ายกว่า
Tah yoo kon diao yung ngai gwah
That being alone is still much easier

(***) ก็ยังคงรอให้ใครสักคนเดินเข้ามา
Gor yung kong ror hai krai suk kon dern kao mah
I’m still waiting for someone to walk into my life
ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเจอกันเมื่อไร
Gor yung mai roo wah rao ja jur gun meua rai
But I still don’t know when we’ll meet
และถ้าได้พบจะไม่ปล่อยให้ไปไหนไกล
Lae tah dai pob ja mai bploy hai bpai nai glai
And if we meet, I won’t let you go anywhere
ฉันมีคำถามที่เก็บไว้ ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมา
Chun mee kum tahm tee gep wah wah tur bpai yoo tee nai mah
I have one question that I’ve been keeping; where have you been?

(*,**,***,**,***)

ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนมา
Wah tur bpai yoo tee nai mah
Where have you been?

Title: ลองคุย / Laung Kooey (Try Speaking)
English Title: “Add Friend”
Artist: Lipta ft. Southside
Album: Young
Year: 2014

เธอคงไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนที่เขาอยู่ตรงนี้
Tur kong mai roo wah mee neung kon tee kao yoo dtrong nee
You probably don’t know there’s a person right here
เธอคงไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนที่เค้านั้นรอ
Tur kong mai roo wah mee neung kon tee kao nun ror
You probably don’t know there’s a person who’s waiting
และคอยอยู่และจ้องอยู่ และคอยจะหลบสายตา
Lae koy yoo lae jaung yoo lae koy ja lop sai dtah
And waiting, and staring, and waiting, and avoiding eye contact

ฉันเองไม่รู้ว่าเธอมีใครที่จะมากับเธอไหม
Chun eng mai roo wah tur mee krai tee ja mah gup tur mai
I don’t know if you came with anyone
ฉันเองไม่รู้ว่าเธอมีใครที่เธอนั้นรอและคอ­ยอยู่
Chun eng mai roo wah tur mee krai tee tur nun ror lae koy yoo
I don’t know if you have someone you’re waiting for
หรือรออยู่ ฉันก็อยากจะรู้
Reu ror yoo chun gor yahk ja roo
Or are you waiting? I want to know

(*) และในคืนนี้ ที่เราได้มาพบกัน
Lae nai keun nee tee rao dai mah pob gun
And tonight, the night we met each other
ที่ฉันได้มาพบเธอ ไม่รู้อะไรที่ทำให้ได้เจอ
Tee chun dai mah pob tur mai roo arai tee tum hai dai jur
That I got to meet you, I don’t know what made us meet
และต่อจากนี้ เราอาจไม่ได้พบกัน
Lae dtor jahk nee rao aht mai dai pob gun
And after this, we might not meet again
และฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปตามหาเธอจากที่ใด
Lae chun mai roo wah chun ja bpai dtahm hah tur jahk tee dai
And I don’t know where to go looking for you

(**) ถ้าหากจะขอ ลองคุยกับเธอได้ไหม
Tah hahk ja kor laun gkooey gup tur dai mai
If I asked, could I try speaking with you?
ก็ยังไม่รู้ว่าเธอเอง จะคิดเช่นไร
Gor yung mai roo wah tur eng ja kit chen rai
I don’t know what you’re thinking
ก็คือความรู้สึกจริงที่เกิดจากข้างใน
Gor keu kwahm roo seuk jing tee gert jahk kahng nai
It’s the real feelings that are born from inside
ถ้าเธอไม่คิดอะไร ก็ไม่เป็นไร
Tah tur mai kit arai gor mai bpen rai
If you don’t feel anything, it’s okay
อย่างน้อยเธอก็ได้เพื่อนเพิ่มอีกคน
Yahng noy tur gor dai peuan perm eek kon
At least you can add another friend

What your name is, who you came with, Southside’s right here, baby, baby
What your name is, who you came with, Southside’s right here, baby, baby
ถ้าถามตรงๆก็บอกตรง ๆ ไม่อยากเป็นเพื่อนคุณหรอก โปรดอย่าไปสนในคำที่เพื่อนคุณบอก
Tah tahm dtrong dtrong gor bauk dtrong dtrong mai yahk bpen peuan koon rauk bproht yah bpai son nai kum tee peuan koon bauk
If I ask you straight, tell me straight, I don’t want to be your friend, please don’t pay attention to what your friends tell you
ว่าอย่าไปฟังเขาเธอเองคงตามไม่ทัน เขาไม่คิดจะตอแยแต่อยากจะแคร์อยู่ได้ถึงยันเช้า
Wah yah bpai fung kao tur eng kong dtahm mai tun kao mai kit ja dtor yae dtae yahk ja care yoo dai teung yun chao
Don’t go listening to them, don’t follow them, I’m not thinking of harassing you, but I want to care for you until morning
เอา I just wanna see you smile เธอบอกสาวๆเขารู้ two พี่หน่ะร้าย แต่กับเธอผม sincere let the girls in here แค่อยากรู้จักเท่านั้นกลัวพรุ่งนี้จะจำกันไม่ได้
Ao I just wanna see you smile tur bauk sao sao kao roo two pee na rai dtae gup tur pom sincere let the girls in here kae yahk roo juk tao nun glua proong nee ja jum gun mai dai
Oh, I just wanna see you smile, You tell those girls you know two bad boys, but with you, I’m sincere, let the girls in here, I just want to get to know you, I’m afraid we won’t remember each other tomorrow
ว่าไงมา? you’re alright ha?ก็แค่ผู้ชายไม่อันตราย LiptaกับSouthside bro
Wah ngai mah you’re all right ha gor kae poo chai mai undtarai Lipta gup Southside bro
What do you say? You all right? I’m just a brother who’s not dangerous, Lipta and Southside, bro
หันไปในคลับทั้งซ้ายทั้งขวาก็ไม่เห็นมีใครกล้า และอยากรู้จัก wanna know ชื่ออะไรหา?
Hun bpai nai clup tung sai tung kwah gor mai hen mee krai glah lae yahk ja roo juk wanna know cheu arai hah
Turn in the club, both left and right, and you won’t see anyone who’se brave, and I wanna get to know you, I wanna know what’s your name?
อยากแลกเบอร์เธออะ what’s is your digit world? อาจแรกเจอแต่เอ๊ะรู้สึกเหมือนพรหมลิขิต girl
Yahk laek bur tur a what’s your digit, world? Aht raek jur dtae eh roo seuk meuan promlikit girl
I want to exchange numbers, what’s your digits, world? It might be the first time we’ve met, but I feel like it’s fate, girl
อาจไม่สนิทแต่นับบาดนาวจนถึงอาทิตย์หนะ ฉันจะ be the only one that i love you and never quit girl
Aht mai sanit dtae nup baht nao jon teung ahtit na chun ja be the onle one that I love you and never quit girl
We might not be close, but I’m counting the scores until Sunday, I’ll be the only one, that I love you and never quit, girl

(*,**,**)

Title: ยัง / Yung (Still)
Artist: Lipta
Album: [Single]
Year: 2013

ยังคงใช้ชีวิตคนเดียว ยังคงฟังเพลงเดิมคนเดียว
Yung kong chai cheewit kon diao yung kong fung pleng derm kon diao
I still spend my life alone, I still listen to the same songs alone
ยังคงเดินต่อไปคนเดียวอย่างไม่มีปลายทาง
Yung kong dern dtor bpai kon diao yahng mai mee bplai tahng
I’m still walking alone without a destination
ยังคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆ ยังคงไปที่เดิมของเรา
Yung kit teung dtae reuang gao gao yung kon gbpai tee derm kaung rao
I still miss the old memories, I still go to our same places
ยังคงมีแต่ความเงียบเหงา ยังรู้สึกอ้างว้าง
Yung kong mee dtae kwahm ngiap ngao yung roo seuk ahng wahng
I still have only loneliness, I still feel empty

(*) อยากที่จะรู้เธอเป็นอย่างไร
Yahk tee ja roo tur bpen yahng rai
I want to know how you are
จะสุขหรือทุกข์ร้ายดีแค่ไหน
Ja sook reu took rai dee kae nai
Are you happy or suffering? How good is your life?
เธอจะคิดถึงบ้างไหม
Tur ja kit tueng bahng mai
Do you miss me?
คิดถึงบ้างไหมส่วนฉันนั้นยัง
Kit teung bahng mai suang chun nun yung
Do you miss me? As for me, I still

(**) ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Yung kong ruk tur mai koey bplian bpai
Still love you, never changing
ยังมีหัวใจที่มีเอาไว้ให้เธอเท่านั้น
Yung mee hua jai tee mee ao wai hai tur tao nun
I still have a heart that I’ve been keeping for you alone
ฉันนั้นเป็นของเธอ ยังคิดถึงเธอ
Chun nun bpen kaung tur yung kit teung tur
I’m still yours, I still miss you
ยังคงมีชีวิตเหมือนเธออยู่ข้างกัน
Yung kong mee cheewit meuan tur yoo kahng gun
I still live like you’re next to me

(***) ยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไป
Yung kong ruk tur mai koey bplian bpai
I still love you, never changing
จะมีทางใดที่เราจะได้พบกันอีกครั้ง
Ja mee tahng dai tee rao ja dai pob gun eek krung
Is there any way we can meet again?
ฉันนั้นยังมีความหวัง
Chun nun yung mee kwahm wung
I’m still hopeful
ติดอยู่กับความหลังไม่ไปไหน
Dtit yoo gup kwahm lung mai bpai nai
Stuck living in the past, not going anywhere
ยังรักได้แค่เธอ
Yung ruk dai kae tur
Still only able to love you

(*,**,***)

มีเรื่องราวอีกเป็นร้อยพัน
Mee reuang rao eek bpen roy pun
There’s hundreds of thousands of stories
มีถ้อยคำอีกเป็นล้านคำ
Mee toy kum eek bpen lahn kum
There are millions of words
อยากจะเล่าให้เธอได้ฟัง แต่เธอไม่อยู่แล้ว
Yahk ja lao hai tur dai fung dtae tur mai yoo laeo
That I want to tell you, but you’re not here anymore
ก็คงทำได้เพียงแค่รอ
Gor kong tumd ai piang kae ror
So all I can do is wait
ถ้าจะมีโอกาสจะขอให้ฉันอีกสักครั้ง
Tah ja mee ohgaht ja kor hai chun eek suk krung
If I get a chance, please give me one more

เธออาจจะลืมเรื่องเราไปแล้วมีใหม่ไปแล้วแต่ฉันยัง
Tur aht ja leum reuang rao bpai laeo mee mai bpai laeo dtae chun yung
You might have forgotten the memories already, gotten someone new already, but I’m still
ฟังเพลงเดิมๆ เธอเคยร้องไห้ตอนนี้เธอไม่แต่ฉันยัง
Fung pleng derm derm tur koey raung hai dtaun nee tur mai dtae chun yung
Listening to the same songs you used to sing, right now you’re not, but I still am
เธอพร้อมจะเดินบนทางใหม่ๆ เธอพร้อมจะไปแต่ฉันยัง
Tur praum ja dern bon tahng mai mai tur praum ja bpai dtae chun yung
You’re ready to follow a new path, you’re ready to go, but I still not
Keep calm, stay cool เธอทำได้แต่ฉันยัง
Keep calm, stay cool tur tum dai dtae chun yung
Keep calm, stay cool, you can do it, but I still can’t
เธอเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ เธอ Shine bright แต่ฉันยัง
Tur bplian dtua eng bpen kon mai tur shine bright dtae chun yung
You changed into a new person, you’re shining bright, but I’m still
นอนคนเดียวบน king size เธอ alright แต่ฉันยัง
Naun kon diao bon king size tur all right dtae chun yung
Sleeping alone on my king-size, you’re all right, but I’m not yet
รูปคู่ที่เคยถ่าย เธอทิ้งไปแต่ฉันยัง
Roop koo tee koey tai tur ting bpai dtae chun yung
Our photos that we once took, you threw them away, but I still haven’t
เรื่องของเรามันอาจจะตาย เธอลืมได้แต่ฉัน ยัง
Reuang kaung rao mun aht ja dtai tur leum dai dtae chun yung
Our matters should die, you’ve forgotten them already, but I still…

(**,***)

Title: ใจอยากบอกรัก / Jai Yahk Bauk Ruk (My Heart Wants to Tell You It Loves You)
Artist: Lipta ft. Room 39
Album: [Single]
Year: 2012

เก็บความรู้สึกไว้ในใจลึกๆ
Gep kwahm roo seuk wai nai jai leuk leuk
I’ve keep my feelings deel inside my heart
ไม่เคยได้พูดไม่เคยได้กล่าว
Mai koey dai poot mai koey dai glao
Never speaking them, never uttering them
บอกกับเธอให้รู้ถึงเรื่องราว
Bauk gup tur hai roo teung reuang rao
Telling you and making you realize the situation

ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน
Wah chun ruk tur mahk kae nai
Of how much I love you
อยากจะบอกอยากจะกอด
Yahk ja bauk yahk ja gaut
I want to tell you, I want to hug you
ให้เธอได้รู้ตลอดว่าฉันคิดกับเธอยังไง
Hai tur dai roo dtalaut wah chun kit gup tur yung ngai
And let you always know how I feel about you

หลบหน้าเธออยู่ทุกๆ วัน
Lop nah tur yoo took wun
Avoiding you every day
เพราะฉันกลัวหัวใจฉันทนไม่ไหว
Pror chun glua hua jai chun ton mai wai
Because I’m afraid my heart won’t be able to take it
จะต้องเผยความในใจ
Ja dtaung poey kwahm nai jai
I must enclose everything inside my heart

(*) ใจอยากบอกรักแต่มันไม่กล้า
Jai yahk bauk ruk dtae mun mai glah
My heart wants to tell you it loves you, but it’s not brave enough
ใจมันห่วงหาเฝ้าแต่เธอมาแสนนาน
Jai mun huang hah fao dtae tur mah saen nahn
My heart’s been worried about you for a long time
ก็กลัวถ้าฉันบอกไปกลัวว่าใจฉันต้องเปื้อนน้ำตา
Gor glua tah chun bauk bpai glua wah jai chun dtaung bpeuan num dtah
But I’m afraid that if I tell you, I’m scared my heart will be stained with tears

(**) ใจอยากบอกรักแต่มันไม่กล้า
Jai yahk bauk ruk dtae mun mai glah
My heart wants to tell you it loves you, but it’s not brave enough
กลัวเธอจะรู้ว่าใครคนนี้รักมากแค่ไหน
Glua tur ja roo wah krai kon nee ruk mahk kae nai
I’m afraid you’ll realize how much this someone loves you
คำว่ารักเลยหยุดไว้ตรงที่เดิมในหัวใจของฉันคนเดียว
Kum wah ruk loey yoot wai dtrong tee derm nai hua jai kaung chun kon diao
So my love is stopped in the same place in my heart alone

ทุกวินาทีก็เลยผ่านช้าๆ
Took winahtee gor loey pahn chah chah
Every second passes slowly
เก็บความหวังว่าสักวัน
Gep kwahm wung wah suk wun
Keeping my hope that some day
ที่เธอนั้นจะมองหันมา
Tee tur nun ja maung hun mah
You’ll look my way

และฉันก็ยังคงไม่กล้าสบสายตา
Lae chun gor yung kong mai glah sob sai dtah
And I’m still not brave enough to look in your eyes
ทั้งที่ข้างในบอกว่าใช่เธอคืออีกครึ่งหนึ่งของใจ
Tung tee kahng nai bauk wah chai tur keu eek kreung neung kaung jai
Even though inside, it’s telling me that you’re the one, you’re the piece of my heart
ฉันนั้นตามหา
Chun nun dtahm hah
That I’ve been searching for

(*,**)

จะให้ฉันพูดได้ยังไง
Ja hai chun poot dai yung ngai
How do you want me to say it?
มันทรมานมากแค่ไหน
Mun toramahn mahk kae nai
How torturous is it?
เธอไม่มีทางที่จะเข้าใจ
Tur mai mee tahng tee ja kao jai
There’s no way you’ll understand

เพราะเธอนั้นดีเธอนั้นพร้อม
Pror tur nun dee tur nun praum
Because you’re good, you’re ready
เธอนั้นใช่แต่ฉันไม่
Tur nun chai dtae chun mai
You’re it and I’m not
ถามกลับมาที่ตัวเอง
Tahm glup mah tee dtua eng
My question comes back to me
แล้วจะเอาความกล้าที่ไหน
Laeo ja ao kwahm glah tee nai
Where can I get bravery from?

ก็ได้แต่เจ็บคนเดียวและเศร้าคนเดียว
Gor dai dtae jep kon diao lae sao kon diao
I can only hurt alone and be sad alone
ร้องไห้คนเดียวต้องฝืนเข้าใจ
Raung hai kon diao dtaung feun kao jai
Crying alone, I must force myself to understand

ว่ามันไม่ใช่ ไม่ว่าวันไหน
Wah mun mai chai mai wah wun nai
That it’s not right, no matter what day it is
ก็ไม่มีทางได้ใกล้กับเธอสักที
Gor mai mee tahng dai glai gup tur suk tee
There’s no way I’ll get to be close to you

และไม่ว่าเมื่อไหร่คำว่ารักที่ฉันเก็บไว้
Lae mai wah meua rai kumw ah ruk tee chun gep wai
And regardless of when, the love that I keep
ก็ควรจะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นตลอดไป
Gor kuan ja yoot yoo kae dtrong nun dtalaut bpai
Should stop right there, forever

(*,**)

Title: ไปด้วยกันไหม / Bpai Duay Gun Mai (Will You Go With Me?)
Artist: Lipta ft. Joey Boy
Album: Commercial for domestic Thai tourism
Year: 2010

ทางใต้นั้นเรามีทะเลตะวันออกก็มีทะเล
Tahng dtai nun rao mee talay dtawun auk gor mee talay
In the south, we have the sea, the sun comes out and we have the sea
และทะเลก็มีภูเขามากมาย
Lae talay gor mee poo kao mahk mai
And the sea has many mountains
ทางอิสาณเราส้มตำอร่อยกันได้ทุกวัน
Tahng Isan rao som dtum aroy gun dai took wun
In Isan, we can have delicious papaya saled every day
ส่วนภาคกลางก็มีต้มยำกุ้งชามใหญ่
Suan pahk glahng gor mee dtom yum goong chahm yai
As for central Thailand, we have big bowls of tom yum goong

(*) เสียงหัวเราะแล่ะรอยยิ้มที่มีพร้อมกับความจริงใจ
Siang hua ror lae roy yim tee mee praum gup kwahm jing jai
The sound of laughter and smiles that we have together with sincerity
นั้นรอเธอแล่ะคอยฉันแบบไม่อาจหาได้จากที่ไหนไหน
Nun ror tur lae koy chun baep mai hat hah dai jahk tee nai nai
That’s waiting for you and me in such a way that can’t be found anywhere else

(**) ไปเที่ยวกันไหมนะ ไปด้วยกัน ไปเที่ยวไทยด้วยกัน
Bpai tiao gun mai na bpai duay gun bpai tiao thai duay gun
Will you travel with me? Go with me, travel Thailand with me
บ้านเราเองไปด้วยกัน ไทยเที่ยวไทยด้วยกัน
Bahn rao eng bpai duay gun Thai tiao Thai duay gun
Let’s go to my house, Thais touring Thailand together
มีท้องทะเลทุ่งหญ้าชวนมาให้เราออกไปทักมัน
Mee taung talay toong yah chuan mah hai rao auk bpai tuk mun
The open sea and meadows are calling us to go out and say hello
ไปกอดเมืองไทยนะ ไปด้วยกัน ไทยกอดไทยด้วยกัน
Bpai gaut meuang thai na bpai duay gun thai gaut thai duay gun
Go hug Thailand, let’s go together, Thais hugging Thailand together
พวกเรามีกันแล่ะกันแค่นี้
Puak rao mee gun lae gun kae nee
We have each other, that’s all
แบ่งปันความรู้สึกดีดี ให้กับเมืองไทยด้วยกัน
Baeng bpun kwahm roo seuk dee dee hai gup meuang thai duay gun
Sharing good feelings with Thailand together

ทางภาคเหนือ มีภูเขาสลับซับซ้อนแนวตั้งแนวนอนและป่าไม้
Tahng pahk neua mee poo kao salup sup saun naew dtung naew naun lae bpah mai
In northern Thailand, there are mountains scattered on the horizon with forests
และทางใต้ เต็มไปด้วยทะเลที่สวยหาดทรายเรียงราย ฟังเสียงคลื่นที่อ่อนหวาน
Lae tahng dtai dtem bpai duay talay tee suay haht sai riang rai fung siang kleunt ee aun wahn
And the south is full of beaches with beautiful sand, listen to the sweet sound of the waves
ทางอีสาน พบกับปราสาทหินและเครื่องปั้นดินเผา แม่น้ำโขงที่ไหลผ่าน
Tahng Isan pob gup bprasaht hin lae kreuang bpun din pao mae num kohng tee lai pahn
In Isan, you’ll find stone palaces and clay machines, the Mekong River flows through
และภาคกลาง อู่ข้าวอู่น้ำแหล่งโบราณสถาน ศูนย์รวมความแตกต่างของทุกสาย
Lae pahk glahng oo kao oo nam laeng bohrahn satahn soon ruam kwahm dtaek dtahng kaung took sai
And in central Thailand, there are rice paddies and historical sites, it’s the center of separation from all sides

ลาคุณแม่และแพกกระเป๋า เรื่องหนักละพักก่อน This a Hang out
Lah koon mae lae pack grabpao reuang nuk la puk gaun this a hang out
Mom, pack your bags, if you’re stressed, rest a bit, this a hang out
ไปตากลมเย็นเย็นชิลล์ชิลล์ ตากแดดตัวเปียกคลื่นซัดให้ตัวปลิว
Bpai dtahk lom yen yen chill chill dtahk daet dtua bpiak kleun sut hai dtua bpliew
Go out in the cool, chill wind, go out in the sun and wet yourself in the rolling waves, let yourself be carried away
ไปกับ Honeyหรือไปกับเพื่อนซี้ ไปคนเดียวยังไงก็ไม่ Lonely
Bpai gup honey reu bpai gup peuan si bpai kon diao yung ngai gor mai lonely
Go with your honey or go with your friends, or how about going alone? You won’t be lonely
เพราะคนไทยยังไงก็พี่น้อง พ่อแม่เดียวกันจังหวัดไหนก็พวกพ้อง
Pror kon Thai yung ngai gor pee naung por mae diao gun jung wut nai gor puak paung
Because Thais, no matter if they’re children, dad, or mom, or whichever province you’re from, we are relatives

(*,**)

เพราะโน่นก็พี่เราและนี่ก็น้องเรา เพราะโน่นก็ญาติเราส่วนนั่นคือเพื่อนเรา
Pror nohn gor pee rao lae nee gor naung rao pror nohn gor yaht rao suan nun keu peuan rao
Because that’s our elder and this is our younger, because that’s our relative, and that’s our friend
พูดจาภาษาเราเข้าใจกันและกัน จะไปที่ไหนจะไกลใกล้ก็อุ่นใจทั้งนั้น
Poot jah pahsah rao kao jai gun lae gun ja bpai tee nai ja glai glai gor oon jai tun nun
We speak a language we understand together, wherever you go, near or far, you’ll be comfortable
ก็มั่นใจทั้งนั้น ก็สุขใจทั้งนั้น
Gor mun jai tun gnun gor sook jai tung nun
Completely certain, and completely satisfied

(*,**,*,**)