Kala

All posts tagged Kala

Title: นานเท่านาน / Nahn Tao Nahn (As Long As Possible)
Artist: Kala
Album: OST หัวใจเรือพ่วง / Hua Jai Reua Puang
Year: 2013

อาจมีเรื่องราวของเธอบางอย่าง ที่ยังต้องการลบเลือนมันไป
Aht mee reuang rao kaung tur bahng yahng tee yung dtaung gahn lop leuan mun bpai
There might be some memories that you want to fade away
แต่ยังไม่รู้ต้องใช้เวลา..อีกแค่ใหน
Dtae yung mai roo dtaung chai welah eek kae nai
But you still don’t know how much longer it’ll take

ไม่อาจมีใครแก้ใขอดีต แค่ลองปล่อยมันให้ผ่านเลยไป
Mai aht mee krai gae kai adeet kae laung bploy mun hai pahn loey bpai
There might not be anyone who can fix the past, just let it go
ไม่นานก็เช้า พรุ่งนี้ยังคงรอ ให้เธอเริ่มใหม่
Mai nahn gor chao proong nee yung kong ror hai tur rerm mai
Soon it’ll be morning, tomorrow’s still waiting for you to start over

(*) อดีตเป็นไงก็ไม่สำคัญแค่ ปัจจุปัน ฉันนั้นจะยืนข้างเธอ
Adeet bpen ngai gor mai sumkun kae bputjoobpun chun nun ja yeun kahng tur
Whatever the past was, it’s not important, just the present, I’m still standing beside you

(**) ถ้าหากว่าฉันยังคงหายใจ ถ้าหากว่าเธอยัง เชื่อในฉัน
Tah hahk wah chun yung kong hai jai tah hahk wah tur yung cheu nai chun
If I’m still breathing, if you still trust me
หมดชีวิตนี้เราจะมีกัน ตราบนานเท่านาน
Mot cheewit nee rao ja mee gun dtrahp nahn tao nahn
For the rest of our lives, we’ll have each other, for as long as possible
อาจไม่ใช่คนที่ตรงใจเธอ อาจไม่เหมือนใครที่เธอเคยวาดฝัน
Aht mai chai kon tee dtrong jai tur aht mai meuan krai tee tur koey waht fun
I might not be your ideal man, I might not be the person you’ve always dreamed about
แต่จะรักเธอเหมือนเดิมอยู่ทุกวัน ตราบนานเท่านาน
Dtae ja ruk tur meuan derm yoo took wun dtrahp nahn tao nahn
But I’ll love you the same, every day, for as long as possible

อาจไม่ใช่ใครที่ดีทุกอย่าง อาจไม่ใช่คนที่เธอใว้ใจ
Aht mai chai krai tee dee took yahng aht mai chai kon tee tur wai jai
I might not be the best at everything, I might not be the person you trust
แต่อยากให้รู้ว่าฉันจะไม่เปลียน จากนี้ไปตลอดไป
Dtae yahk hai roo wah chun ja mai bplian jahk nee bpai dtalaut bpai
But I want you to know that I won’t change, from now and forever more

(*,**,**)

Title: หยุดหายใจง่ายกว่า / Yoot Hai Jai Ngai Gwah (It’s Easier to Stop Breathing)
Artist: Kala
Album: OST รักเกิดในตลาดสด / Ruk Get nai Dtalaht Sot
Year: 2012

รู้อยู่แก่ใจ ว่าเรานั้นไม่มีสิทธิ์
Roo yoo gae jai wah rao nun mai mee sit
I know in my heart that I don’t have the right
ไม่มีหวังเลยซักนิด ยังไปคิดรักเธอ
Mai mee wung loey suk nit yung pai kit ruk tur
There’s no hope at all, but I still think about loving you
ล้อมกรอบตัวเองยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งรักเธอ
Laum graup dtua eng ying mahk tao rai ying ruk tur
However more I surround myself with you, the more I love you
ฉันควรทำอย่างไร มันหาทางไปไม่เจอ
Chun kuan tum yahng rai mun hah tahng pai mai jur
What should I do? I can’t find the way to go

(*) หายใจก็เป็นเธอ ทุกนาทีมีเธอ
Hai jai gor pen tur took natee mee tur
You are my breath, my every minute is you
ใจฉันมันมีเพียงแต่เธอแค่ผู้เดียว
Jai chun mun mee piang dtae tur kae poo diao
My heart has only you alone

(**) ให้หยุดรักเธอทำอย่างไร
Hai yoot ruk tur tum yahng rai
How can I stop loving you?
ให้หยุดหายใจยังทำง่ายกว่า
Hai yoot hai jai yung tum ngai gwah
It would be easier to stop breathing
หัวใจฉันมีปัญหา ไม่ยอมเชื่อฟัง
Hua jai chun mee punhah mai yaum cheua fung
My heart has a problem, it refuses to listen to me

(***) เธอไม่รักก็ไม่เป็นไร
Tur mai ruk gor mai pen rai
You don’t love me, but that’s okay
แค่อยากรักใครจริงสักครั้ง
Kae yahk ruk krai jing suk krung
I just want to really someone for once
ถ้าหากจะต้องผิดหวัง
Tah hahk ja dtaung pit wung
If I must be disappointed
ก็ดีกว่ารักแล้วเธอไม่รู้
Gor dee gwah ruk laeo tur mai roo
It would be better than loving you and you not realizing

หมาข้างถนน ยังมองเครื่องบินไกลๆ
Mah kahng tanon yung maung kreuang bin glai glai
A dog on the side of the rood still looks up at airplanes (+)
แล้วเรามันผิดตรงไหน ที่ไปคิดรักเธอ
Laeo rao mun pit dtrong nai tee pai kit ruk tur
So how is it wrong for me to go on thinking of loving you?
ของที่อยู่สูงนั้นมีให้คว้าให้ละเมอ
Kaung tee yoo soong nun mee hai kwah hai lamur
The things that high have me grabbing and daydreaming
ฉันมีตัวกับใจ ผิดไหมที่คิดแบบนี้
Chun mee dtua up jai pit mai tee kit baep nee
I have a body and a heart, am I wrong to think this way?

(*,**,***,**,***)

ถ้าหากจะต้องผิดหวัง
Tah hahk ja dtaung pit wung
If I must be disappointed
ก็ดีกว่ารักแล้วเธอไม่รู้
Gor dee gwah ruk laeo tur mai roo
It would be better than loving you and you not realizing

 
[(+) – The idiom “a dog looking up at an airplane” is a common Thai expression referring to someone who fantasizes or even tries in vain to get something unattainable, like a dog barking up at an airplane]

Title: หนาวกว่าทุกคืน / Nao Gwah Took Keun (Colder Every Night)
Artist: Kala
Album: 4Share
Year: 2010

ฝนยังตกแม้จะดึก อีกคืนที่หนาวจนจับใจ
Fon yung dtok mae ja deuk eek keun tee nao jon jup jai
The rain still fals, though it’s late, it’s another night that the coldness reaches my heart
ไม่มีเธอไม่มีใคร นั่งมองแต่ฟ้าและสายฝน
Mai mee tur mai mee krai nung maung dtae fah lae sai fon
I don’t have you, I don’t have anyone, sitting just watching the sky and the rain
จนจะเหมือนว่าเวลา มันไม่ไปไหน
Jon ja meuan wah welah mun mai pai nai
Until it’s like the time won’t go anywhere
คนก็หนาวใจก็ชา เพราะฉันคิดถึงเธอ
Kon gor nao jai gor chah pror chun kit teung tur
This person is cold and numb because I’m missing you

ฝนยังสาดถึงหน้าต่าง กว่ามันจะเช้าคงขาดใจ
Fon yung saht teung nah dtahng gwah mun ja chao kong kaht jai
The rain is still splattering on the windows, by morning it’ll probably pass away
ฉันจะทนได้เท่าไร หลับตาไม่ไหวใจยังรอ
Chun ja ton dai tao rai lup dtah mai wai jai yung ror
However much I endure it, I can’t close my eyes, my heart’s still waiting
บอกให้รู้ได้ไหมเธอ ว่าเธออยู่ไหน
Bauk hai roo dai mai tur wah tur yoo nai
Can you tell me where you are?
จะไปขอความเห็นใจ
Ja pai kor kwahm hen jai
All I ask is for a little compassion

(*) ทนคิดถึงไม่ไหว เกือบจะหนาวตายอยู่แล้ว
Ton kit teung mai wai geuap ja nao dtai yoo laeo
I can’t endure missing you, I’m nearly freezing to death
ปล่อยให้ฉันเป็นคนไม่มีใคร อยู่อย่างนี้
Ploy hai chun pen kon mai mee krai yoo yahng nee
You left me to be a guy without anyone like this
มันหนักเกินไป ให้ทนหนาวคนเดียวได้ยังไง
Mun nuk gern pai hai ton nao kon diao dai yung ngai
It’s too severe, how can I endure this coldness alone?
ไม่กลัวฉันเหงาตายบ้างเลย
Mai glua chun ngao dtai bahng loey
Aren’t you afraid I’m so lonely?

ฝนคงหยุดเมื่อฉันตื่น แต่ความคิดถึงจะอย่างไร
Fon kong yoot meua chun dteun dtae kwahm kit teung ja yahng rai
The rain will probably stop by the time I wake, but how will my thoughts of you?
ฉันจะหยุดได้หรือเปล่า กับวันที่เหงามันกินใจ
Chun ja yoot dai reu plao gup wun tee ngao mun gin jai
Will I be able to stop the lonely days that are gnawing away at my heart?
ตอนที่ฉันอยู่ข้างเธอ ฉันไม่เคยหนาว
Dtaun tee chun yoo kahng tur chun mai koey nao
When I was next to you, I was never cold
คืนนี้หนาวกว่าทุกคืน
Keun nee nao gwah took keun
Tonight is colder than every night

(*,*)

มันเหงา มันเหงาเกินไป
Mun ngao mun ngai gern pai
It’s lonely, it’s too lonely
ไม่กลัวคิดถึงตายบ้างเลย
Mai glua kit teung dtai bahng loey
Aren’t you afraid I’ll miss you to death?

Title: ทำใจให้ชิน / Tum Jai Hai Chin (I’ll Get Used to It)
Artist: Kala
Album: 4Share
Year: 2010

ทำใจให้ชิน ถ้าวันนั้นไม่มีเธอ
Tum jai hai chin tah wun nun mai mee tur
I’ll get used to it if that day I won’t have you
หากจะต้องเจอทุกข์ร้อนเหน็บหนาวต้องทนได้
Hahk ja dtaung jur took raun nep nao dtaung ton dai
If I have to face suffering, heat, and cold, I’ll endure it
รอเพียงแค่วันที่เธอหมดรักฉันลงไป
Ror piang kae wun tee tur mot ruk chun long pai
I’m just waiting for the day you’ll run out of love for me
ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
Mai wun dai gor wun neung
Not someday, but one day

เส้นทางของเธอนั้นโรยเอาไว้ด้วยกุหลาบ
Sen tahng kaung tur nun roy ao wai duay goo lahp
Your path is scattered with roses
แต่ทางของฉันนั้นโรยขวากหนามไว้ตลอด
Dtae tahng kaung chun nun roy kwahk nahm wai dtalaut
But my path is always scattered with thorns
ยิ่งเดินด้วยกันนับวันยิ่งรู้ว่าไม่รอด
Ying dern duay un nup wun ying roo wah mai raut
The further we walk together, counting the days, the more I know we won’t survive
ขอบคุณนะ ที่ยอมทนที่ยอมฝืน
Kaup koon na tee yaum ton tee yaum feun
Thank you for enduring me and forcing yourself

(*) มาได้ไกลเพียงนี้ นับว่าก็ดีเกินพอ
Mah dai glai piang nee nup wah gor dee gern por
Having been able to come this far is more than good enough
ที่เหลือที่รอก็แค่คำสั่งให้ประหาร
Tee leua tee ror gor kae kum sung hai prahahn
All that’s left, what I’m waiting for is just the command to execute
เตรียมใจรอวันนั้น ฉันรู้ว่ามันก็คงไม่นาน
Dtriam jai ror wun nun chun roo wah mun gor kong mai nahn
I’ve prepared myself for that day, I know it won’t be long
ถ้าเป็นความต้องการจากเธอ
Tah pen kwahm dtaung gahn jahk tur
If it’s your desire
จะดีจะร้ายฉันพร้อมจะทำ
Ja dee ja rai chun praum ja tum
Be it good or bad, I’m ready to do it

มองนาฬิกามันเดินต่อไปไม่ยอมหยุด
Maung nahligah mun dern dtor pai mai yaum yoot
I watch the clock, it ticks forward, refusing to stop
แต่ทางของเราก็คงสุดลงสักวันใด
Dtae tahng kaung rao gor kong soot long suk wun dai
But some day our path will come to an end
ตักตวงเรื่องราวดีๆ เก็บไว้ข้างในใจ
Dtuk dtuang reuang rao dee dee gup wai kahng nai jai
I’ll keep a hold of the good memories and keep them in my heart
เพื่อหล่อเลี้ยง เมื่อวันลาได้มาถึง
Peua lor liang meua wun lah dai mah teung
To keep me alive when we reach the day of separation

(*)

เส้นทางของเธอนั้นโรยเอาไว้ด้วยกุหลาบ
Sen tahng kaung tur nun roy ao wai duay goo lahp
Your path is scattered with roses
แต่ทางของฉันนั้นโรยขวากหนามไว้ตลอด
Dtae tahng kaung chun nun roy kwahk nahm wai dtalaut
But my path is always scattered with thorns
ยิ่งเดินด้วยกันนับวันยิ่งรู้ว่าไม่รอด
Ying dern duay un nup wun ying roo wah mai raut
The further we walk together, counting the days, the more I know we won’t survive
ขอบคุณนะ ที่ยอมทนที่ยังรัก
Kaup koon na tee yaum ton tee yung ruk
Thank you for putting up with me, for still loving me

ทำใจให้ชินถ้าวันนั้นไม่มีเธอ
Tum jai hai chun tah wun nun mai mee tur
I’ll get used to it if that day I won’t have you

Title: คนดีที่เย็นชา / Kon Dee Tee Yen Chah (A Sweetheart Who’s Indifferent)
Artist: Kala
Album: Minute
Year: 2008

ฉันคงต้องพอ ฉันมีแต่ท้อใจ
Chun kong dtaung por chun mee dtae tor jai
I’ve had enough, I’ve got only discouragement
เหนื่อยมามากมาย รักไปก็ทรมาน
Neuay mah mahk mai ruk pai gor toramahn
I’m so tired, loving is torture

(*) ทุ่มเทเท่าไหร่ เหมือนเธอไม่ต้องการ
Toom tay tao rai meuan tur mai dtaung gahn
However much I devote myself, it’s like you don’t want it
อยู่มาตั้งนาน ได้มาแค่ความว่างเปล่า
Yoo mah dtung nahn dai mah kae kwahm wahng plao
I’ve stayed with you for so long, but all I’ve gotten was emptiness

(**) เธอคือคนที่ดี ที่มีแต่ความจริงใจ
Tur keu kon tee dee tee mee dtae kwahm jing jai
You’re the greatest, and I’ve had only sincerity for you
แต่เธอให้กับคนอื่น
Dtae tur hai gup kon eun
But you give it to someone else
เธอคือคนดีๆ ที่มีแต่ความเย็นชา
Tur keu kon dee dee tee mee dtae kwahm yen chah
You’re my sweetheart who has only indifference
หัวใจของฉันขอคืน
Hua jai kaung chun kor keun
I want my heart back

(***) จบกัน จากกันเสียที ฉันคงไม่ดีคงไม่พอ
Job gun jahk gun sia tee chun kong mai dee kong mai por
End it, leave me, I’m not good enough
ให้เธอพิจารณา หมดแรง เหนื่อยใจ อ่อนล้า
Hai tur pijahranah mot raeng neuay jai aun lah
I want you to consider it, I’m out of strength, tired, and exhausted
ฉันเหมือนเป็นคนงมงาย ทุกข์ร้อนทุรนทุราย
Chun meuan pen kon ngom ngai took raun tooron toorai
It’s like I’m naive, suffering and restless
เพราะรักเธอนานเกินไป ทุ่มเทรักเธออีกไม่ไหว
Pror ruk tur nahn gern pai toom tay ruk tur eek mai wai
Because I’ve loved you for too long, I can’t devote my love to you anymore
รักเธอมันเหนื่อยไป
Ruk tur mun neuay pai
Loving you is tiring

(*,**,***)

Title: ตื่นจากความฝัน / Dteun Jahk Kwahm Fun (Wake Up From the Dream)
Artist: Kala
Album: 4Share
Year: 2010

รัก รักฉันแล้วก็มีแต่ปัญหา
Ruk Ruk chun laeo gor mee dtae punhah
Love, you loved me, and now there’s only problems
ทางที่เดินนั้นโรยไปด้วยน้ำตา
Tahng tee dern nun roy pai duay num dtah
The path we’re walking is fading away with the tears
มันไม่คุ้มค่า ที่จะทน จะรักทำไม
Mun mai koom kah tee ja ton ja ruk tummai
It’s not worth it, to put up with it, why do we love?

หวัง ทุกๆ ครั้งฉันทำให้ผิดหวัง
Wung took took krung chun tum hai pit wung
My hopes, every time they disappoint me
ขอสักครั้งให้รักตัวเองเสียบ้าง
Kor suk krung hai ruk dtua eng sia bahng
I just want my love to finally die
เชื่อฉันสักอย่าง
Cheua chun suk yahng
Trust me
พอได้แล้วกับรักที่มันไม่มีจุดหมายปลายทาง
Por dai laeo gup ruk tee mun mai mee joot mai plai tahng
I’ve had enough of this purposeless, aimless love

(*) เก็บคำว่ารักไว้ใช้กับคนที่ใช่จริงๆ
Gep kum wah ruk wai chai gup kon tee chai jing jing
Keep your “I love you’s” for the real one for you
อย่าเอาหัวใจของเธอมาทิ้ง
Yah ao hua jai kaung tur mah ting
Don’t throw your heart away
ตื่นจากความฝันมามองโลกความเป็นจริง
Dteun jahk kwahm fun mah maung lohk kwahm pen jing
Wake up from this dream and look at the real world
ว่าเธอยังมีชีวิตพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
Wah tur yung mee cheewit proong nee tee dee gwah
That you’re still alive for a better tomorrow

(**) รู้ รู้บ้างไหมว่ามันยากแค่ไหน
Roo roo bahng mai wah mun yahk kae nai
Do, do you know how hard it is?
เมื่อทั้งชีวิตฉันทำให้เธอเสียใจ
Meua tung cheewit chun tum hai tur sia jai
When my whole life, I’ve made you sad?
ก็ให้ความเสียใจ
Gor hai kwahm sia jai
I made you sad
ครั้งนี้เป็นเพียงแค่ครั้งสุดท้ายของเธอ
Krung nee pen piang kae krung soot tai kaung tur
This time is just your last time

(*,**)

ครั้งนี้เป็นเพียงแค่ครั้งสุดท้ายของเธอ
Krung nee pen piang kae krung soot tai kaung tur
This time is just your last time

Title: หยุด..เพราะเธอ / Yoot Pror Tur (I Stopped…Because of You)
Artist: Kala
Album: 4Share
Year: 2010

หยุดหัวใจ ฉันขอหยุดหัวใจ
Yoot hua jai chun kor yoot hua jai
Stop my heart, I want to stop my heart
เพื่อเธอที่เป็นวันนี้ และวันจากนี้ไป
Peua tur tee pen wun nee lae wun jahk nee pai
For you today and from now on
มีเพียงคำพูดเดียว ที่อยากให้เธอได้จำเอาไว้
Mee piang kum poot diao tee yahk hai tur dai jum ao wai
I have only one thing I want you to remember
ว่าเพราะเธอ (ว่าเพราะเธอ)
Wah pror tur (wah pror tur)
That it was because of you (Because of you)

วันเวลาที่ตัวฉันมี
Wun welah tee dtua chun mee
The time that I have
และวันดีๆ ที่เธอนั้นให้
Lae wun dee dee tee tur nun hai
And the good days that you gave me
เป็นความทรงจำทำฉันให้เข้าใจ
Pen kwahm song jum tum chun hai kao jai
Are memories that made me understand
อะไรมันคือความหมายที่ต้องการ
Arai mun keu kwahm mai tee dtaung gahn
Everything is a necessary significance
วันเวลาที่วัดใจกันมา
Wun welah tee wut jai gun mah
The time that tested our strength
เธอยังยืนข้างฉันไม่ทิ้งไป
Tur yung yeun kahng chun mai ting pai
You still stood beside me, never leaving
ยังคงเป็นเหตุผลให้หายใจ
Yung kong pen hetpon hai hai jai
You are still the reason for me to breathe
เธอคือสิ่งสุดท้ายต่อจากนี้
Tur keu sing soot tai dtor jahk nee
You are the single most thing from now on

(*) หยุด หยุดแล้วใจที่มี
Yoot yoot laeo jai tee mee
Stop, stop the heart that I have
จบสุดท้ายตรงนี้เพื่อเธอได้ไหม
Job soot tai dtrong nee peua tur dai mai
Finish it at last right here for you, please?
จะเดินผ่านข้ามคืนนี้ไป
Ja dern pahn kahm keun nee pai
I’ll pass through tonight
ไม่ว่ามันต้องเจออะไร
Mai wah mun dtaung jur arai
Regardless of what I must face
เส้นทางจะเป็นอย่างไรให้เธอรู้
Sen tahng ja pen yahng rai hai tur roo
I’ll let you know how the trail will be

(**) หยุดหัวใจ ฉันขอหยุดหัวใจ
Yoot hua jai chun kor yoot hua jai
Stop my heart, I want to stop my heart
เพื่อเธอที่เป็นวันนี้ และวันจากนี้ไป
Peua tur tee pen wun nee lae wun jahk nee pai
For you today and from now on
มีเพียงคำพูดเดียว ที่อยากให้เธอได้จำเอาไว้
Mee piang kum poot diao tee yahk hai tur dai jum ao wai
There’s only one thing I want you to remember
ว่าเพราะเธอ ว่าเพราะเธอ
Wah pror tur wah pror tur
That it’s because of you, because of you
ที่ฉันขอหยุดใจ หยุดเอาไว้ ให้กับเธอ อยู่ตรงนี้
Tee chun kor yoot jai yoot ao wai hai gup tur yoo dtrong nee
That I want to stop my heart, stop it and give it to you, right here

และวันเวลาต่อจากนี้ไป
Lae wun welah dtor jahk nee pai
And the days from now on
ให้เธอมั่นใจในฉันเหมือนสัญญา
Hai tur mun jai nai chun meuan sunyah
You can be certain in my promise
อะไรจะดีจะร้ายที่เข้ามา
Arai ja dee ja rai tee kao mah
Whatever good and bad arises
ก็ไม่มีทางที่ฉันลังเลใจ
Gor mai mee tahng tee chun lung lay jai
There’s no way I’d hesitate
เธอคนเดียวที่ฉันจะคงอยู่
Tur kon diao tee chun ja kong yoo
You’re the only one who I’ll live for
ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไร
Mai wah mun ja nahn suk tao rai
Regardless how long it’ll be
ยังคงเป็นเหตุผลให้หายใจ
Yung kong pen hetpon hai hai jai
You’re still the reason I breathe
เธอคือสิ่งสุดท้ายต่อจากนี้
Tur keu sing soot tai dtor jahk nee
You are the single most thing from now on

(*,**,**)

Title: ใช่ฉันหรือเปล่า / Chai Chun Reu Plao (Is It Me?)
Artist: Kala
Album: Inside
Year: 2006

ลืมตามองฉันให้ดีอีกครั้ง
Leum dtah maung chun hai dee eek krung
Open your eyes and take another good look at me
ความจริงความฝันต่างกันแค่ไหน
Kwahm jing kwahm fun dtahng gun kae nai
How different reality and dreams are
รักที่เธอต้องการ ผู้ชายที่ฝันในใจ
Ruk tee tur dtaung gahn poochai tee fun nai jai
The love you want, the guy you dream about in your heart
ตอบตัวเองได้ไหมใช่ฉันรึเปล่า
Dtaup dtua eng dai mai chai chun reu plao
Please answer yourself; is it me?

เธออายใครไหมที่เดินกับฉัน
Tur ai krai mai tee dern gup chun
Are you ashamed to walk with me in front of anyone?
จับมือกับฉันภูมิใจบ้างไหม
Jup meu gup chun poom jai bahng mai
Are you proud to hold my hand?
ฉันจะยอมรับฟัง หากเธอไม่แน่ใจ
Chun ja yaum rup fung hahk tur mai nae jai
I’m willing to listen if you’re not sure
ก็จะพร้อมทำตามหัวใจของเธอ
Gor ja praum tum dtahm hua jai kaung tur
I’m ready to do whatever your heart desires

(*) ไม่ได้เลิศหรูแค่คนบนพื้นดินทราย
Mai dai lert roo kae kon bon peun din sai
I’m not spectacular, just a person standing on the ground
ไม่ใช่เจ้าชายที่มีให้เธอได้ทุกสิ่ง
Mai chai jao chai tee mee hai tur dai took sing
I’m not a price who has everything to give you
มีเพียงสองมือที่พร้อมจะทำเพื่อเธอด้วยรักจริง
Mee piang saung meu tee praum ja tum peua tur duay ruk jing
I have only two hands that are ready to do anything for you with real love
ไม่มีวันจะทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ
Mai mee wun ja ting hai tur dtaung sia jai
I’ll never leave you or make you sad

เธออายใครไหมที่เดินข้างฉัน
Tur ai krai mai tee dern gup chun
Are you ashamed to walk with me in front of anyone?
สบตากับฉันอุ่นใจแค่ไหน
Sob dtah gup chun oon jai kae nai
How relieved are you when you look in my eyes?
แม้ยังไม่ดีพอ ก็ไม่ต้องเกรงใจ
Mae yung mai dee por gor mai dtaung greng jai
Though I’m still not good enough, you don’t have to be courteous
อยากจับมือกับฉันเรื่อยไปรึเปล่า
Yahk jup meu gup chun reuay pai reu plao
Do you want to continue holding my hand or not?

(*)

Title: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม / Jai Rao Yung Dtrong Gun Yoo Mai (Are Our Hearts Still the Same?)
Artist: Kala
Album: [Single]
Year: 2011

ไม่ใช่คนเหงา แต่ก็เข้าใจ
Mai chai kon ngao dtae gor kao jai
I’m not a lonely person, but I understand
จะไม่ให้เหงามันคงไม่ง่าย
Ja mai hai ngao mun kong mai ngai
Not letting myself be lonely isn’t easy
เธอยังเหงาหรือเปล่า
Tur yung ngao reu plao
Are you still lonely?
ตั้งแต่วันนั้น ตั้งแต่เลิกกัน
Dtung dtae wun nun dtung dtae lerk gun
Since that day, since we broke up
ที่จริงแล้วฉันก็ยังไม่ค่อยชิน
Tee jing laeo chun gor yung mai koy chin
Actually I’m still not very used to it
แต่ว่าฉันก็พออยู่ไหว
Dtae wah chun gor por yoo wai
But it’s enough for me to be able to live
แต่ก็มีบางทีที่เผลอคิดขึ้นมา
Dtae gor mee bahng tee tee plur kit keun mah
But there are some times that I carelessly start thinking
คิดขึ้นมาในใจ
Kit keun mah nai jai
Thoughts coming up in my heart

(*) ไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม
Mai roo jai rao yung dtrong gun yoo mai
I don’t know if our hearts are still the same
เธอกำลังคิดถึงใคร
Tur gumlung kit teung krai
Who are you thinking of?
อาจเป็นฉันก็ได้ก็ฉันคิดถึงเธอ
Aht pen chun gor dai gor chun kit teung tur
It might just be me, that’s fine, I’m missing you
เรายังมีใจตรงกันอยู่ไหม เราอาจจะรักกันไม่ได้
Rao yung mee jai dtrong gun yoo mai rao aht ja ruk gun mai dai
Do we still have the same feelings? We might not be able to love each other
ฉันก็ยังคิดถึงเธอเสมอ
Chun gor yung kit teung tur samur
But I still miss you always

ไม่ใช่ความเหงา ไม่ได้อะไร
Mai chai kwahm ngao mai dai arai
It’s not loneliness, it’s nothing
ก็แค่เป็นเสียงของความในใจ แค่เท่านั้นจริงๆ
Gor kae pen siang kaung kwahm nai jai kae tao nun jing jing
It’s just the sound of the things in my heart, that’s really all
หากบังเอิญเรา ได้เจอะหน้ากัน
Hahk bungern rao dai jur nah gun
If supposing we were able to see each other
ก็แค่อยากยิ้มให้เธอสักหนึ่งครั้ง
Gor kae yahk yim hai tur suk neung krung
I just want to smile at you once
ไม่ได้หวังอะไรกว่านั้น
Mai dai wung arai gwah nun
I don’t hope for anything more than that
แต่ถ้าความบังเอิญไม่ให้เราเจอะกันฉันก็พอเข้าใจ
Dtae tah kwahm bungern mai hai rao jur gun chun gor por kao jai
But if the circumstances don’t let us meet, it’s enough for me to understand

(*,*)
อาจเป็นฉันก็ได้ก็ฉันคิดถึงเธอ
Aht pen chun gor dai gor chun kit teung tur
It might just be me, that’s fine, I’m missing you
เราอาจจะรักกันไม่ได้
Rao aht ja ruk gun mai dai
We might not be able to love each other
ฉันก็ยังคิดถึงเธอเสมอ
Chun gor yung kit teung tur samur
But I still miss you always

Title: ขอเป็นตัวเลือก / Kor Pen Dtua Leuak (I Want to Be Your Choice)
Artist: Kala
Album: นอกคอก / Nauk Kauk (Unconventional)
Year: 2001

เผื่อใจไว้ก่อน อย่าเพิ่งทุ่มเทให้ฉันเลย
Peua jai wai gaun yah perng toom tay hai chun loey
So you can keep your heart, don’t just devote yourself to me
ฉันแอบตกเป็นจำเลย เรื่องทำเธอเสียใจ
Chun aep dtok pen jum loey reuang tum tur sia jai
I’ve secretly accused myself for the things that make you sad
หากไม่เป็นดั่งเธอหวัง ที่ตั้งใจวาดเอาไว้
Hahk mai pen dung tur wung tee dtung jai waht ao wai
If I’m not like you hoped, like your intended plan
สุดท้ายคงต้องกลาย เป็นผู้ร้ายทำลายเธอ
Soot tai kong dtaung glai pen poo rai tum lai tur
In the end I must become an evil person who destroys you

อยากทำเพื่อเธอ อยากเป็นดั่งคนที่เธอหวัง
Yahk tum peua tur yahk pen dung kon tee tur wung
I want to do it for you, I want to be like the person you wish for
แต่ว่าใจฉันยังหวั่น หวั่นทำเธอคอยเก้อ
Dtae wah jai chun yung wun wun tum tur koy gur
But my heart is still afraid, afraid of making you wait in vain
กับใจเธอที่ให้ฉัน มันมากมายซะล้นเอ่อ
Gup jai tur tee hai chun mun mahk mai sa lon ur
With your heart that you gave me, it’s so much that it’s overflowing
ยิ่งมากก็ยิ่งกลัว
Ying mahk gor ying glua
The more you give, the more I’m scared

(*) เผื่อใจเอาไว้ก่อน เธอยังไม่สาย
Peua jai ao wai gaun tur yung mai sai
So you can keep your heart, you’re still not too late
ให้โอกาสใจ เธอลองมองใครนอกจากฉัน
Hai ohgaht jai tur laung maung krai nauk jahk chun
I’m giving your heart the chance for you to try looking at someone else besides me
ขอยอมเป็นหนึ่ง ในตัวเลือกของคนที่เธอฝัน
Kor yaum pen neung nai dtua leuak kaung kon tee tur fun
I’ll agree to being number one on your choices of guys you dream about
เพียงแค่นั้นก่อน อย่าทุ่มความสำคัญ
Piang kae nun gaun yah toom kwahm sumkun
Just first don’t put down your importance

(**) ทนรอซักหน่อย ปล่อยให้เวลาบอกหัวใจ
Ton ror suk noy ploy hai welah bauk hua jai
Just wait a little, give me some time to tell my heart
ฉันคนนี้ที่เป็นไป ใช่ไหมที่ต้องการ
Chun kon nee tee pen pai chai mai tee dtaung gaun
I’m the one you’ve developed a liking for, right?
ให้ความรักเป็นหนังสือ เพียงแค่เธอค่อยๆอ่าน
Hai kwahm ruk pen nung seu piang kae tur koy koy ahn
Imagine love is a book; just read it slow and carefully
ค้นหาใจของเธอ
Kon hah jai kaung tur
Search for your heart

(*)

เจ็บคงมีที่เพียงฉันและเธอ แต่เพื่อแลกกับคำตอบ
Jep kong mee tee piang chun lae tur dtae peua laek gup kum dtaup
Only you and I are hurting, but in exchange for an answer
ตีกรอบให้เธอได้เจอคนที่ดี
Dtee graup hai tur dai jur kon tee dee
I’ll break the frame so you can meet someone better

(*,**)

ให้ความรักเป็นหนังสือ เพียงแค่เธอค่อยๆอ่าน
Hai kwahm ruk pen nung seu piang kae tur koy koy ahn
Imagine love is a book; just read it slow and carefully
ค้นหาใจของเธอ
Kon hah jai kaung tur
Search for your heart