James Ruengsak

All posts tagged James Ruengsak

Title: สกาวเดือน / Sagao Deuan (Silvery Moon)
Artist: James Ruengsak (เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์)
Album: OST สกาวเดือน / Sagao Deuan (Silvery Moon)
Year: 2018

อาจรู้สึกช้า กว่าจะรับรู้
Aht roo seuk chah gwah ja rup roo
It might have felt like a while until I realized
อาจดูว่าใจสับสน
Aht doo wah jai sup son
It might seem like my heart is confused
อาจเคยมองเธอ เป็นเพียงกระต่ายแสนซน
Aht koey maung tur bpen piang gradtai saen son
I might have once seen you as just a naughty rabbit
เพราะสองคนห่างกันแสนไกล
Pror saung kon hahng gun saen glai
Because the two of us were so far apart

(*) อาจเป็นความบังเอิญที่เราเดินมาเจอ
Aht bpen kwahm bungern tee rao dern mah jur
It might have been a coincidence that we met
ต่อให้วันเวลาหายไป
Dtor hai wun welah hai bpai
Even though the time has disappeared
ใจก็ยังคิดถึงมีแต่ความลึกซึ้ง
Jai gor yung kit teung mee dtae kwahm leuk seung
My heart still thinks of you, I have only a deep complexity
เข้าใจตัวเองก็เกือบสาย
Kao jai dtua eng gor geuap sai
I nearly understood myself too late

(**) สกาวเดือน หัวใจฉันเพ้อ
Sagao deuan hua jai chun pur
Silvery moon, my heart was careless
ฉันรักเธอตั้งแต่เมื่อไหร่
Chun ruk tur dtung dtae meua rai
Since when did I start loving you?
เกิดตอนไหนไม่เคยจะรู้ตัวทัน
Gert dtaun nai maikoey ja roo dtua tun
I never realized when it happened
ผูกพันกับเธอมากมาย
Pook pun gup tur mahkmai
I’m so connected with you
สกาวเดือน ฉันอยากจะเจอ
Sagao deuan chun yahk ja jur
Silvery moon, I want to see you
รู้แค่เพียงเธอคือหัวใจ
Roo kae piang tur keu hua jai
All I know is that you are my heart
จากวันนี้โลกหมุนไปสักเท่าไหร่
Jahk wun nee lohk moonbpai suk tao rai
However much the earth turns from now on
หมดใจก็มีแต่เธอ
Mot jai gor mee dtae tur
My entire heart has only you

(*, **, **)

หมดใจฉันคือรักเธอ
Mot jai chun keu ruk tur
My entire heart loves you

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : สุรพันธ์ ชาญวิชณานันต์
เรียบเรียง : โกลดี้ สแตนลี่ย์

Title: ไร้ตัวตน / Rai Dtua Dton (Invisible)
Artist: James Ruengsak (เจมส์ เรืองศักดิ์)
Album: James Delivery
Year: 2000

เธอ เจอฉันในวันที่เหงาใจ เข้ามาใกล้ เข้ามาชิด ให้ความสำคัญ
Tur jur chun nai wun tee ngao jai kao mah glai kao mah chit hai kwahm sumkun
You met me when I was lonely, you got near me, grew close to me, gave me importance
จนใจฉันรักเธอแล้ว จึงรู้ยังมีคนนั้น อยู่กับเธอ มานานเท่าไร
Jon jai chun ruk tur laeo jeung roo yung mee kon nun yoo gup tur mah nahn tao rai
Until my heart fell in love with you, though I know you still have someone else who has been with you for so long

เจ็บ แต่ฉันก็ทนเพราะรักเธอ เธอให้รอ ฉันก็รอ อย่างมีความหวัง
Jep dtae chun gor ton pror ruk tur tur hai ror chun gor ror yahng mee kwahm wung
It hurt, but I endured it because I loved you, you wanted me to wait, so I waited like there was hope
เธอกับเขาจะจบกัน แต่แล้วฉันก็รู้ได้ ว่าได้แค่อยู่ ในมุมของตัวเอง
Tur gup kao ja jop gun dtae laeo chun gor roo dai wah daikae yoo nai moom kaung dtua eng
That you and he would break up, but now I know that I can only stay in my own corner

(*) ต้องอยู่อย่างไร้ตัวตน ต้องคอยหลบคนของเธอ กลายเป็นคนผิดที่เธอต้องซ่อนไว้
Dtaung yoo yahng rai dtua dton dtaung koy lop kon kaung tur glai bpen kon pit tee tur dtaung saun wai
I must live like I’m invisible, I must keep avoiding your boyfriend, I’ve become the mistake that you must keep hidden
ตลอดชีวิตคือเธอ ต้องคอยเพราะไม่มีใคร ไม่รู้เมื่อไร ที่เธอจะมาหา
Dtalaut cheewit keu tur dtaung koy pror mai mee krai mai roo meua rai tee tur ja mah hah
You’re my entire life, I must wait because I don’t have anyone else, I don’t know when you’ll come to see me

เหนื่อยอย่างนี้ ได้นานสักเท่าไหร่ หรือจะท้อจนหมดใจก่อนเธอจะมา
Neuay yahng nee dai nahn suk tao rai reu ja tor jon mot jai gaun tur ja mah
How long can I be exhausted like this? Or must I be discouraged until I give up hope before you come to me?
บอกกับฉันให้แน่ใจ วันนี้หัวใจอ่อนล้า อย่าให้ฉันเป็นคนที่โง่หลงคอย
Bauk gup chun hai nae jai wun nee hua jai aun lah yah hai chun bpen kon tee ngoh long koy
Tell me, make me certain, today my heart is weak, don’t let me be the person who foolishly keeps waiting

(*)

Title: ยอม / Yaum (Consent)
Artist: James Ruengsak (เจมส์ เรืองศักดิ์)
Album: The Next
Year: 1998

จากใจดวงเดียว ที่มี ให้เธอ ฉันรู้ ว่ามันคง ต้องผิดหวัง
Jahk jai duang diao tee mee hai tur chun roo wah mun kong dtaung pit wung
From my single heart that I have for you, I know I must be disappointed
ที่ว่างที่เธอมี อยู่ในหัวใจ มีใครคนหนึ่งอยู่ ไม่ใช่ฉัน
Tee wahng tee tur mee yoo nai hau jai mee krai kon neung yoo mai chai chun
The space that you have in your heart has someone in it who isn’t me
ยืนยันจะรักเธอ ทั้งหัวใจ ถึงแม้ต้องโชคร้าย ต้องเสียใจ ซักเท่าไร
Yeun yun ja ruk tur tung hua jai teung mae dtaung chohk rai dtaung sia jai suk tao rai
I assure you I’ll love you with all of my heart, even if I have bad luck and no matter how much I’ll be sad

(*) อยากให้เธอ รักฉันบ้าง สักนิด ก็ต้องยอม
Yahk hai tur ruk chun bahng suk nit gor dtaung yaum
I want you to love me just a little bit, but I must consent
แม้แลกด้วยทุกอย่าง ที่ฉันมี จบอย่างไร ฉันรู้ดี
Mae laek duay took yahng tee chun mee jop yahng rai chun roo dee
Even though I’m giving up everything that I have, I know full well how it’ll end
แค่วันนี้ เธอรักฉัน พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันก็ยอม
Kae wun nee tur ruk chun proong nee ja bpen yahng rai chung or yaum
Just love me today, however tomorrow will be, I’ll consent

อยากให้รู้ไว้ ว่ามีแต่เธอในใจ ช่วยรับฉันไว้ในใจเธอ นะ
Yahk hai roo wai wah mee dtae tur nai jai chuay rup chun wai nai jai tur na
I want you to keep in mind that I have only you in my heart, please accept me into yours

อยากมีเพียงเธอ ไม่อยากรักใคร แค่ขอความเห็นใจ จากเธอนั้น
Yahk mee piang tur mai yahk ruk krai kae kor kwahm hen jai jahk tur nun
I only want you, I don’t want to love anyone else, I just ask for some sympathy from you
บางเสี้ยวบางเวลา ที่เราพบกัน ลืมเขาสักนาที จะได้ไหม
Bahng siao bahng welah tee rao pob gun leum kao suk nahtee ja dai mai
Some times, when we meet, can you forget about him?
ยืนยันจะรักเธอ ทั้งหัวใจ ถึงแม้ต้องโชคร้าย ต้องเสียใจ ซักเท่าไร
Yeun yun ja ruk tur tung hua jai teung mae dtaung chohk rai dtaung sia jai suk tao rai
I assure you I’ll love you with all of my heart, even if I have bad luck and no matter how much I’ll be sad

(*)

หลงเหลือไว้เพียง แค่เคยรักกัน มันก็ยังดี กว่าไม่เคยรัก
Long leua wai piang kae koey ruk gun mun gor yung dee gwah mai koey ruk
Being left with only having once loved you is still better than having never loved you

(*)

จบอย่างไร ฉันรู้ดี แค่วันนี้ เธอรักฉัน
Jop yahng rai chun roo dee kae wun nee tur ruk chun
I know full well how it’ll end, just love me today
พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรฉันก็ยอม
Proong nee ja bpen yahng rai chun gor yaum
However tomorrow will be, I’ll consent

Title: Love Of Generation Next
Artist: The NEXT (Raptor, Dome, Jr Voy, James, Lift-Oil and Raffy-Nancy)
Album: The Next
Year: 1998

(*) Our love is generation next
Our love is generation next
อาจมีหลายอย่าง แตกต่างกันไป
Aht mee lai yahng dtaek dtahng gun bpai
There might be many things that are different about us
แต่สิ่งที่ฉันจะมีให้เธอ ไม่เปลี่ยนไป
Dtae sing tee chun ja mee hai tur mai bplian bpai
But the thing that I have for you won’t change
คือรักที่ห่วงใยรักที่จริงใจ
Keu ruk tee huang yai ruk tee jing jai
And that’s a love that worries about you, a love that’s sincere

ฉันยังแอบมีเธอนะ
Chun yung aep mee tur na
I still secretly have you
แต่ฉันมีแค่มือเปล่า ไม่อาจเกี่ยวก้อยกัน
Dtae chun mee kae meu bplao mai aht giao goy gun
But I only have empty hands, you shouldn’t link pinkies with me
น้อยใจเธอเท่านั้น
Noy jai tur tao nun
I’m only a little hurt by you
ที่ความรักเราสวนทาง แต่ฉันไม่เคยโกรธเธอเลย
Tee kwahm ruk rao suan tahng dtae chun mai koey groht tur loey
That our love is opposed, but I’ve never been angry at you

รู้ไหมนานวันยิ่งรักเธอ
Roo mai nahn wun ying ruk tur
Do you know that the longer time goes on, the more I love you?
อยากสมมุติให้เรา มาผูกใจไว้รวมกัน
Yahk sommot hai rao mah pook jai wai ruam gun
I want to suppose that we got involved
แม้ไม่อาจเปลี่ยนใจ ให้รักคืนมาแต่ในทุกวินาที
Mae mai aht bplian jai hai ruk keun mah dtae nai took winahtee
Though I shouldn’t change your mind and get you to love me back, at every second
จะยังรักเธอไม่เปลี่ยนใจ
Ja yung ruk tur mai bplian jai
I still love you, and I won’t change my mind

(*)

เมื่อเธอจะมาลาฉัน
Meua tur ja mah lah chun
When you will come say good-bye to me
อย่าพูดเลยเขาดีกว่า มันยิ่งเสียใจ
Yah poot loey kao dee gwah mun ying sia jai
Don’t say that he’s better, the more it makes me sad
เธอจำฉันได้ไหม
Tur jum chun dai mai
Do you remember me?
ที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจ และคิดถึงเธออยู่เรื่อยมา
Tee bpen meuan raeng bun dahn jai lae kit teung tur yoo reuay mah
It’s like you’re my inspiration, and I constantly think of you

แม้วันนี้ยังโตไม่ทัน
Mae wun nee yung dtoh mai tun
Though today we haven’t yet grown up
แต่ว่าฉันยินดีที่จะเป็นเพื่อนคุยกัน
Dtae wah chun yin dee tee ja bpen peuan kooey gun
But I’m happy to be your friend you can talk to
ฉันเองจะบอก I love you ทุกวัน
Chun eng ja bauk I love you took wun
I’ll tell you I love you every day
และจะรักแค่เพียงเธอ ก็เธอนั้นคือ Only you
Lae ja ruk kae piang tur gor tur nun keu only you
And I’ll love only you, you are only you

(*,*,*,*,*)

Title: ความลับยังมีในโลก / Kwahm Lup Yung Mee Nai Lohk (There’s Still Secrets in the World)
Artist: James Ruengsak
Album: James Delivery
Year: 2000

มีความรักในใจมากมาย มันเป็นความรักที่มีแต่ฉันที่รู้
Mee kwahm ruk nai jai mahk mai mun bpen kwahm ruk tee mee dtae chun tee roo
I have so much love in my heart, it’s a love that only I know about
รักเงียบๆคนเดียว ที่ไม่เคยให้เธอมาดู เพราะฉันคิดว่ามันไม่มีค่าอะไร
Ruk ngiap ngiap kon diao tee mai koey hai tur mah doo pror chun kit wah mun mai mee kah arai
It’s a silent and one-sided love that I’ve lever let you see because I thought it was worthless

(*) นี่แหละความลับ นี่แหละที่ใครว่ามันไม่มี ฉันเท่านั้นรู้ดีมันอัดเต็มในใจ
Nee lae kwahm lup nee lae tee krai wah mun mai mee chun tao nun roo dee mun ut dtem nai jai
This is my secret, this is what others say don’t exist, only I know it fills my heart
นี่แหละความรัก ที่ฉันไม่เคยได้บอกเธอออกไป ความลับยังคงมีอยู่ในโลกนี้จริงๆ
Nee lae kwahm ruk tee chun mai koey dai bauk tur auk bpai kwahm lup yung kong mee yoo nai lohk nee jing jing
This is the love that I’ve never told you, there really are still secrets in this world

จนเธอนั้นได้เจอกับเขา ก็ไม่เหลือเวลาให้บอกอะไร
Jon tur nun dai jur gup kao gor mai leua welah hai bauk arai
Until you met him, there’s no time left to tell you anything
นั่งเงียบๆคนเดียว เก็บความรักนั้นไว้ในใจ ถึงอีกนานเท่าไหร่เธอก็คงไม่รู้
Nung ngiap ngiap kon diao gep kwahm ruk nun wai nai jai teung eek nahn tao rai tur gor kong mai roo
I sit silently and alone, keeping my love in my heart, how much longer will you not know?

(*,*)

เป็นความลับที่ต้องเก็บไว้ ในหัวใจจนตาย
Bpen kwahm lup tee dtaung gep wai nai hua jai jon dtai
It’s the secret I must keep in my heart until I die

Title: ตะเกียงหัวใจ / Dtagiang Hua Jai (Heart Lamp)
Artist: James Ruengsak
Album: Siren Love
Year: 1997

อยู่ในความเหงา อยู่ในความเศร้า โลกดูมืดมน
Yoo nai kwahm ngao yoo nai kwahm sao lohk doo meut mon
In the loneliness, in the sadness, the world seems dark
อยู่กับเพลงเหงา เจ็บตามเพลงเศร้า ใจมันคิดถึงเธอ
Yoo gup pleng ngao jep dtahm pleng sao jai mun kit teung tur
Living with the lonely songs, hurting with the sad songs, my heart misses you
ลืมเธออย่างไร
Leum tur yahng rai
How do I forget you?

(*) วันที่เธอจากไป ดั่งดับแสงจากฟ้า น้ำตาแห่งความเสียใจ
Wun tee tur jahk bpai dung dup saeng jahk fah num dtah haeng kwahm sia jai
The day you left, it was like I extinguished the light from the sky with the tears of my sadness
รู้ตัวเมื่อสายไป ฉันเองที่ทิ้งเธอ
Roo dtua muea sai bpai chun eng tee ting tur
I realized when it was too late that I threw you away
ให้เธอปวดร้าว
Hai tur bpuat rao
And hurt you

(**) รสชาติ ขมขื่น กัดกินหัวใจ
Rot chaht kom keun gut gin hua jai
The bitter flavor eats away at my heart
รู้ตัวดี ถ้าไม่มีเธอ มันอยู่ไม่ไหว
Roo dtua dee tah mai mee tur mun yoo mai wai
I know full well that if I don’t have you, I can’t live
รสชาติ น้ำตา เจ็บจนเข้าใจ
Rot chaht num dtah jep jon kao jai
The taste of tears, I hurt until I understood
ขอเธอคืน จากคนรักเธอ จะได้ไหม
Kor tur keun jahk kon ruk tur ja dai mai
Can I have you back from your lover?
เพราะเธอ เพราะเธอ ตะเกียงของหัวใจ
Pror tur pror tur dtagiang kaung hua jai
Because you, because you are the lamp of my heart
ขาดเธอ ขาดใจ
Kaht tur kaht jai
Without you, I’m without a heart

(*,**)

Title: เทศกาลคนเจ็บอก / Tet Gahn Kon Jep Auk (Festival of Broken Hearts)
Artist: James Ruengsak
Album: James Festival
Year: 2001

ไหนๆเจ็บตรงไหน ไหนๆหักตรงไหน ไหนมาช่วยกันดูให้ที
Nai nai jep dtrong nai nai nai huk dtrong nai nai mah chuay gun doo hai tee
Hey, where does it hurt? Hey, where is it broken? Hey, come help me, take a look for me
ของผมเจ็บทางซ้าย ของคุณเจ็บตรงไหน โอ๊ยทำไมมันเยอะอย่างนี้
Kaung pom jep tahng sai kaung koon jep dtrong nai oy tummai mun yur yahng nee
My pain is on the left side, where’s yours at? Oh, why does it hurt this much?

โดนเขาหลอกใช่ไหม โดนเขาหลอกให้รัก คบกันใหม่เอาใจดี๊ดี
Dohn kao lauk chai mai dohn kao lauk hai ruk kop gun mai ao jai dee dee
You were deceived by him, right? He tricked you into loving him and dating him, and he struck your fancy
ตอนแรกบอกว่ารัก ตอนนี้เกิดไม่รัก เลยต้องมาอกหักอย่างนี้
Dtaun raek bauk wah ruk dtaung nee gert mai ruk loey dtaung mah auk huk yahng nee
At first he told you he loved you, now he doesn’t, so you must be broken-hearted like this

(*) (มาเลย/เทศกาล)คนเจ็บหัวใจ ใครเจ็บเข้ามาตรงนี้
(Mah loey / tet gahn) kon jep hua jai krai jep kao mah dtrong nee
(Come on / The festival of) broken hearts, whoever’s hurting, come over here

(**) โดนตรงไหนล่ะ โดนตรงไหน
Dohn dtrong nai la dohn dtrong nai
Where were you hit? Where were you hit?
เปิดให้ดูหน่อยโดนตรงไหน โดนแล้วปิดเอาไว้ไม่ดี
Bpert hai doo noy dohn dtrong nai dohn laeo bpit ao wai mai dee
Open up and let me see where you were hit, getting hit and closing it off isn’t good
โดนตรงไหนล่ะ โดนตรงไหน
Dohn dtrong nai la dohn dtrong nai
Where were you hit? Where were you hit?
ไม่เป็นไรรีบมาตรงนี้ (มามีคนดีๆปลอบใจ/เดี๋ยวผมมีรางวัลปลอบใจ)
Mai bpen rai reep mah dtrogn nee (mah mee kon dee dee bplaup jai / diao pom mee rahng wun bplaup jai)
It’s okay, hurry over here (Come on, we have good people to comfort you / Pretty soon, I’ll have a prize for comforting people)

เขาไม่อยากให้รัก เราก็ปล่อยเขาไป เหลือไว้แต่พวกเราก็ดี
Kao mai yahk hai ruk rao gor bploy kao bpai leua wai dtae puak rao gor dee
If he doesn’t want to love you, let him go, it’s fine if all that’s left is us
คนเจ็บๆทั้งนั้น คนอกหักเหมือนกัน รักกันเองไปเลยวันนี้
Kon jep jep tung nun kon auk huk meuan gun ruk gun eng bpai loey wun nee
Everyone who’s hurting, people with broken-hearts too, let’s love each other today

(*,**,*,**,**)

Title: คนแรก / Kon Raek (First Person)
Artist: James Ruengsak
Album: ได้เวลา / Dai Welah
Year: 1995

ตลอดเวลา มีเธอเพียงคนเดียวอยู่ในใจ
Dtalaut welah mee tur piang kon diao yoo nai jai
All the time, I have only one person in my heart
จะอยู่ที่ไหน รู้ไหมฉันนั้นห่วงหา
Ja yoo tee nai roo mai chun nun huang hah
Wherever you are, do you know I’m worried?
ขาดเธอไปฉันเหงาและเดียวดายตลอดมา ได้แต่หวังซักวันหนึ่ง
Kaht tur bpai chun ngao lae diao dai dtalaut mah dai dtae wung suk wun neung
Without you, I’ve always been lonely and alone, I can only hope that one day
เราจะกลับมาเหมือนเดิม
Rao ja glup mah meuan derm
We’ll get back together

(*) ตลอดเวลา ถึงแม้เวลานอนยังหลับฝัน
Dtalaut welah teung mae welah naun yung lup fun
All the time, even when I’m sleeping, I still dream
ภาพในวันนั้น ยังจำไม่เคยจางหาย
Pahp nai wun nun yung jum mai koey jahng hai
I still remember the image of that dao, it’s never faded
และหนึ่งคำ ที่ย้ำและฉันบอกกับเธอไว้
Lae neung kum tee yum lae chun bauk gup tur wai
And the one thing I stress and I tell to you
ฉันรักเธอ ไม่มีวันลืมเลือน
Chun ruk tur mai mee wun leum leuan
I love you, I’ll never forget that

(**) เพราะเธอคือคนแรก ที่ฉันให้ความรัก และยังปักใจไม่คิดมีคนอื่น
Pror tur keu kon raek tee chun hai kwahm ruk lae yung bpuk jai mai kit mee kon eun
Because you’re the first person whom I’ve given my love to, and I still have my heart set, I won’t think of having anyone else
คนแรกที่ฉันไม่อาจลืม และเพียงคนเดียวคือเธอเท่านั้น
Kon raek tee chun mai aht leum lae piang kon diao keu tur taonun
The first person whom I won’t forget, and the only person that could be is you
เพราะเธอคือคนแรก ที่ฉันให้ความรัก และยังปักใจไม่คิดมีคนอื่น
Pror tur keu kon raek tee chun hai kwahm ruk lae yung bpuk jai mai kit mee kon eun
Because you’re the first person whom I’ve given my love to, and I still have my heart set, I won’t think of having anyone else
คนแรกที่ฉันไม่อาจลืม และเพียงคนเดียวที่ฉันคิดถึง
Kon raek tee chun mai aht leum lae piang kon diao tee chun kit teung
The first person whom I won’t forget, and the only person whom I miss

(*,**)

เธอคือคนเดียว ที่ฉันคิดถึง
Tur keu kon diao tee chun kit teung
You’re the only person whom I miss

เธอคือคนเดียวที่อยู่ในใจ
Tur keu kon diao tee yoo nai jai
You’re the only person in my heart
ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจ
Chun kit teung tur took lom hai jai
I miss you with every breath I take
ฉันฝันถึงเธอทุกวันทุกคืน
Chun fun teung tur took wun took keun
I dream of you every night and day
ฉันคิดถึงเธอน้าน้านานา
Chun kit teung tur nah nah nah nah
I miss you, na na na na
ไม่เคยมีใครไม่มีคนอื่น
Mai koey mee krai mai mee kon eun
I’ll never have anyone else
ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจ
Chun kit teung tur took lom hai jai
I miss you with every breath I take
ฉันฝันถึงเธอทุกวันทุกคืน
Chun fun teung tur took wun took keun
I dream of you every night and day

Title: อย่ามารักฉันเลย / Yah Mah Ruk Chun Loey (Don’t Love Me)
Artist: James Ruengsak
Album: OST สุสานคนเป็น / Soo Sahn Kon Bpen
Year: 2014

ฉันขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจ
Chun kor toht tee tum hai tur sia jai
I’m sorry for upsetting you
เธอไม่ต้องให้อภัยคนไม่ดี..อย่างฉัน
Tur mai dtaung hai apait kon mai dee yahng chun
You don’t have to forgive a bad guy like me
ฉันรักเธอ แต่มันก็คือเมื่อวาน
Chun ruk tur dtae mun gor keu meua wahn
I love you, but that was yesterday
วันนี้ให้ฉันพูดคำนั้นอีกคงไม่ได้
Wun nee hai chun poot kum nun eek kong mai dai
Today I can’t let myself say those words again

(*) อยากคืนใจให้เธอ อยากให้เธอคืนใจให้ฉัน
Yahk keun jai hai tur yahk hai tur keun jai hai chun
I want my heart back from you, and I want you to take back your heart you gave me
และหันหลังเดินจากกันไปให้ไกล
Lae hun lung dern jahk gun bpai hai glai
And turn around and walk far away from me
อย่ามารักฉัน ฉันไม่มีค่าอะไร
Yah mah ruk chun chun mai mee kah arai
Don’t love me, I’m worthless
ไม่ดีพอให้เธอจะมาฝากใจไว้ที่ฉัน
Mai dee por hai tur ja mah fahk jai wai tee chun
I’m not good enough for you to give your heart to me

(**) อย่ามารักฉัน เพราะฉันไม่พร้อมใช้คำว่ารักกัน
Yah mah ruk chun pror chun mai praum chai kum wah ruk gun
Don’t love me, because I’m not ready to say I love anyone
ทางเดินของเธอกับฉัน ควรเป็นแค่เส้นขนานก็พอ
Tahng dern kaung tur gup chun kuan bpen kae sen kanahn gor por
Our paths should only be parallel

ฉันขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจ
Chun kor toht tee tum hai tur sia jai
I’m sorry for upsetting you
เธอเสียใจมากเท่าไรยิ่งละอายเท่านั้น
Tur sia jai mahk tao rai ying la ai tao nun
However sad you are, I’m that much more ashamed
ฉันไม่อยากให้เธอทนทรมาน
Chun mai yahk hai tur ton toramahn
I don’t want you to be tortured
ในใจลึกๆไม่ได้ต้องการทำร้ายเธอ
Nai jai leuk leuk mai dai dtaung gahn tum rai tur
Deep down in my heart, I don’t want to hurt you

(*,**)

Title: Siren Love (Love Siren)
Artist: James Ruengsak
Album: Siren Love
Year: 1997

(*) ในชั่วโมงเร่งด่วน ที่เปิดไฟขอทาง
Nai chua mahng reng duan tee bpert fai kor tahng
During rush hour, I turn on my warning lights
ให้สัญญาณขอทาง รีบไปให้ถึงปลายทาง
Hai sunyahn kor tahng reep bpai hai teung bplai tahng
As a signal to clear the way, I’m hurrying to my destination
นาทีนี้เร่งด่วน นาทีฉุกเฉิน โปรดอย่ามาขวางทาง
Nahtee nee reng duan nahtee chook chern bproht yah mah kwahng tahng
It’s rush hour right now, it’s an emergency, please don’t block the road
เพราะฉันต้องการ จะไป ฉันคิดถึงเธอ
Pror chun dtaung gahn ja bpai chun kit teung tur
Because I need to go, I miss you

บางคนที่หลงทางกับความรัก อาการใจหนักขั้นโคม่าหัวใจ
Bahng kon tee long tahng gup kwahm ruk ahgahn jai nuk kun coma hua jai
Someone has gotten lost in love, their condition is serious, their heart is in a coma
เรียบไปหาสักคน เอาที่เขาจริงใจ ช่วยรักษา อาการของหัวใจ
Riap bpai hah suk kon ao tee kao jing jai chuay ruk sah ahgahn kaung hua jai
I’m going to visit them, to bring them sincerity, please take care of your heart symptoms

(**) ไซเรนเลิฟ ไซเรนเลิฟ
Siren love siren love
Love siren, love siren
เปิด SIREN LOVE กันตอนชั่วโมงเร่งด่วน
Bpert siren love gun dtaun chua mohng reng duan
I turn on my love siren when it’s rush hour
เมื่อตอนที่เราไม่มีใคร เราสับสันหลงทาง ให้รัก …ช่วยนำทาง
Meua dtaun tee rao mai mee krai rao sup sun long tahng hai ruk chuay num tahng
When we don’t have anyone and we’re mixed up and lost, let love lead the way

ไซเรนเลิฟ OH! ไซเรนเลิฟ
Siren love oh siren love
Love siren, oh, love siren
เปิด ไซเรนเลิฟ ให้ตอนชั่วโมงเร่งด่วน
Bpert siren love hai dtaun chua mohng reng duan
I turn on my love siren when it’s rush hour
ถ้าหากว่าเธอคิดเหมือนฉัน เราต้องการรักกันบอกเธอให้สัญญาณไซเรนเลิฟ
Tah hahk wah tur kit meuan chun rao dtaung gahn ruk gun bauk tur hai sunyahn siren love
If you feel like me, we need to love each other, I’m telling you to signal with your love siren

(*,**,**)