Greasy Cafe

All posts tagged Greasy Cafe

Title: ละอองแสง / Lae Aung Saeng (Particle of Light)
Artist: Greasy Cafe
Album: The Journey Without Maps
Year: 2014

วันที่เรายืนกัน อยู่บนยอดความสัมพันธ์
Wun tee rao yeun gun yoo bon yaut kwahm sumpun
The days we stood together at the peak of our relationship
และเรานั้นต่างไม่รู้ว่าจะไปเช่นใดต่อ
Lae rao nun dtahng mai roo wah ja bpai chen dai dtor
And neither of us knew what it would be like
เมื่อเราได้ร่วมเดินทาง ผ่านอารมณ์และความต้องการ
Meua rao dai ruam dern tahng pahn ahrom lae kwahm dtaung gahn
When we set out on this journey together, through moodiness and demands
ผ่านคลื่นลมของฤดูกาล จากมา
Pahn kleun lom kaung reudoogahn jahk mah
Through the rolling wind of seasons past

(*) จนวันนี้ ตอนนี้ วินาทีนี้ ที่กำลังจะจากไป
Jon wun nee dtaun nee winahtee nee tee gumlung ja jahk bpai
Until this day, right now, this moment that we’re about to separate

(**) ในวันใหม่ เมื่อแสงทองสวยงามจับตา
Nai wun mai meua saeng taung suay ngahm jup dtah
In a new day, when the beautiful golden light catches the eye
ที่จะเคลื่อนไหวเข้ามาหา
Tee ja kleuan wai kao mah hah
Moving in
จงโอบกอดอย่างที่ไม่เคยต้องการให้จบลง
Jong ohp gaut yahng tee mai koey dtaung gahn hai jop long
We must embrace it like we never want it to end
อย่างที่วันนี้ ไม่มีจริง
Yahng tee wun nee mai mee jing
Like today doesn’t exist

เมื่อวันที่การร่วมทาง กลับกลายเป็นการหลงทาง
Meua wun tee gahn ruam tahng glup glai bpen gahn long tahng
When our journey ended up becoming getting lost
วันที่เคยมีกัน เปลี่ยนเราเป็นคน เมื่อสิ่งที่มีในมือ
Wun tee koey mee gun bplian rao bpen kon meua sing tee mee nai meu
The days we once had each other changed us into different people when the things we had in our hands
กลับเกินที่จะแบกถือ และสิ่งที่มีในใจเปลี่ยนไป
Glup gern tee ja baek teu lae sing tee mee nai jai bplian
Became too much to handle, and the things we had in our hearts changed

(*)

ในวันใหม่ เมื่อแสงทองสวยงามจับตา
Nai wun mai meua saeng taung suay ngahm jup dtah
In a new day, when the beautiful golden light catches the eye
ที่จะเคลื่อนไหวเข้ามาหา
Tee ja kleuan wai kao mah hah
Moving in
จงโอบกอดอย่างที่ไม่เคยต้องการให้จบลง
Jong ohp gaut yahng tee mai koey dtaung gahn hai jop long
We must embrace it like we never want it to end
เรื่องที่วันนี้ ไม่มี
Reuang tee wun nee mai mee
The situation that doesn’t exist today

(**,**)

Title: ปล่อย / Bploy (Release)
Artist: Greasy Cafe
Album: The Journey Without Maps
Year: 2014

แด่ การ เกิด ของฉันและเธอ และความทรงจำต่าง ๆ
Kae gahn gert kaung chun lae tur lae kwahm song jumd tahng dtahng
Just the creation of you and me and our different memories
แด่ คืน และวัน ที่การแค่มีซึ่งกัน ไม่พอต่อเธอ
Kae keun lae wun tee gahn kae mee seung gun mai por dtor tur
Just the days and nights where we had only each other weren’t enough for you
ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย
Tah piang kae tur bploy tah piang kae tur bploy
If you just let it go, if you just let it go
ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อยความคาดหวังลงก่อน
Tah piang kae tur bploy kwahm kaht wung long gaun
If you just let go of your expectations first

แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยน
Laeo piang kae tur bplian laeo piang kae tur bplain
Then just change, then just change
แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยนสิ่ง ที่อยู่ในใจ
Laeo piang kae tur bplian sing tee yoo nai jai
Then just change the things in your heart
แด่ ความสุข และทุกช่วงตอน รอยยิ้ม น้ำตา มากมาย
Kae kwahm sook lae took chuang dtaun roy yim num dtah mahk mai
Just happiness and suffering, so many smiles and tears
แด่ การ เป็นไป ที่มี เส้นชัยแสนไกลของเธอขึงไว้
Kae gahn bpen bpai tee mee sen chai saen glai kaung tur keung wai
Just the existence you have, your distant finish line stretches on

(*) ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อย
Tah piang kae tur bploy tah piang kae tur bploy
If you just let it go, if you just let it go
ถ้าเพียงแค่เธอ ปล่อยความคาดหวังลงก่อน
Tah piang kae tur bploy kwahm kaht wung long gaun
If you just let go of your expectations first
แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยน แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยน
Laeo piang kae tur bplian laeo piang kae tur bplain
Then just change, then just change
แล้วเพียงแค่เธอ เปลี่ยนสิ่ง ที่อยู่ในใจ
Laeo piang kae tur bplian sing tee yoo nai jai
Then just change the things in your heart

เพราะเธอ เพราะเธอ
Pror tur pror tur
Because you, because you
(ถ้าเพียงแค่เธอปล่อย) ก็จะไม่มีวันนี้
(Tah piang kae tur bploy) gor ja mai mee wun nee
(If you just let it go) there wouldn’t be today
(ถ้าเพียงแค่เธอปล่อย) ก็จะไม่มีวันนี้
(Tah piang kae tur bploy) gor ja mai mee wun nee
(If you just let it go) there wouldn’t be today

(*)

Title: เงาของฝน / Ngao Kaung Fon (The Shadow of Rain)
Artist: Greasy Cafe
Album: The Journey Without Maps
Year: 2014

แสง ที่ส่องสว่างกว้างไกล ที่แผ่กระจายเท่าไหร่ อาจส่องไม่ทั่วทุกหน
Saeng tee saung sawahng gwahng glai tee pae grajai tao rai aht saung mai tua took hon
No matter how broad of an expanse light may shine down on, it doesn’t shine everywhere
ฝน ที่ตกลงมามากมาย ประโคมตกลงเท่าไหร่ อาจเปียกไม่ทั่วทุกทาง
Fon tee dtok long mah mahk mai bprakohm dtok long tao rai aht bpiak mai tua took tahng
However large the amount of rain that falls, it doesn’t soak everything

(*) เมื่อเรามอง ทุกทุก สิ่ง ที่เป็น เห็น ก็จะไม่ทำให้จินตนาการทำร้าย เรา
Meua rao maung took took sing tee bpen hen gor ja mai tum hai jindtanahgahn tumr ai rao
When we look, we see everything that is, but that won’t make our imaginations hurt us
เมื่อเธอมอง เห็นในสิ่งที่เป็น ไป จงปล่อยความเป็นจริง สอนให้เราเข้าใจ ใจ
Meua tur maung hen nai sing tee bpen bpai jong bploy kwahm bpen jing saun hai rao kao jai jai
When you look at the things that are, you must let go of reality, teaching us to understand the heart

เงา ต่างปล่อยเรื่องราวมากมาย เช่นความรักทำร้ายมาเท่าไหร่
Ngao dtahng bploy reuang rao mahk mai chen kwahm ruk tum rai mah tao rai
The shadows leave so many stories, like however much love has destroyed
ก็ขอให้เป็นเงาของฝน แค่จากไป
Gor kor hai bpen ngao kaung fon kae jahk bpai
But I hope it’s the shadow of the rain, just leaving

(*,*)

Title: ป่าสนในห้องหมายเลข 1 / Bpah Son Nai Haung Mai Lek Neung (The Forest in Room #1)
Artist: Greasy Cafe
Album: The Journey Without Maps
Year: 2011

ฉันตื่นขึ้นมาในความป็นจริง
Chun dteun keun mah nai kwahm bpen jing
I wake up in reality
ที่ภาพทุกสิ่งไม่เหมือนเคยมาก่อน
Tee pahp took sing mai meuan koey mah gaun
Where nothing is as it used to be
ฉันปราศจากความทรงจำ
Chun bprat jahk kwahm song jum
I’m without memories
สิ่งที่เหลือเป็นเพียงภาพฝันที่ยากจะจดจำ
Sing tee leua bpen piang pahp fun tee yahk ja jot jum
All that’s left is a dream that’s difficult to remember

(*) เมื่อความเป็นจริง และความฝัน
Meua kwahm bpen jng lae kwahm fun
When reality and dreams
นั้นยากพอกันที่จะทำความเข้าใจ
Nun yhak por gun tee ja tum kwahm kao jai
Are difficult enough to come to an understanding
เมื่อการมีเธอและฉัน นั้นยากพอกันที่จะลืมหรือจดจำ
Meua gahn mee tur lae chun nun yahk por gun tee ja leum reu jot jum
When having you and me is difficult enough to forget or remember

(**) ฉันอยู่ตรงนี้ ที่เคยมีภาพเรา ที่ไม่มีจริง
Chun yoo dtrong nee tee koey mee pahp rao tee mai mee jing
I’m right here where there once was our image that doesn’t exist
ฉันอยู่ตรงนี้ ที่กาลเวลาไม่มี จะทรมานเท่าไร
Chun yoo dtrong nee tee gan welah mai mee ja toramahn tao rai
I’m right here where time doesn’t exist, however torturous it is

ที่สุดท้ายความจริงจะพรากฉันและเธอไป
Tee soot tai kwahm jing ja prahg chun lae tur bpai
When in the end, reality will separate you and me

(*,**)

ฉันอยู่ตรงนี้ ที่เคยมีภาพเรา ที่ไม่มีจริง
Chun yoo dtrong nee tee koey mee pahp rao tee mai mee jing
I’m right here where there was once our image that doesn’t exist

Title: สิ่งเหล่านี้ / Sing Lao Nee (These Things)
Artist: Greasy Cafe
Album: สิ่งเหล่านี้ / Sing Lao Nee (These Things)
Year: 2008

เธอเคยเชื่อไหม เราต่างเกิดมาเพื่อใครคนหนึ่ง
Tur koey cheua mai rao dtahng gert mah peua krai kon neung
Have you ever believed that we were each born for a certain person?
ทุกคืนวันจะมีชีวิตเพื่อกันและกัน
Took keun wun ja mee cheewit puea gun lae gun
Every day and night, we’re alive for each other
เธอจะรักเขาแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้
Tur ja ruk kao baep tee mai koey mee krai tum dai
You’ll love him like no one ever has
และจะยังรักแม้วันที่เขาสลายไป
Lae ja yung ruk mae wun tee kao salai bpai
And you’ll still love him, even the day he disintegrates
เคยได้ยินเรื่องพรหมลิขิตบ้างไหม
Koey dai yin reuang prom likit bahng mai
Have you ever heard about fate?
ว่าเธออาจต้องเดินทางที่ไกลแสนไกล เพื่อใครคนหนึ่ง
Wah tur aht dtaung dern tahng tee glai saen glai peua krai kon neung
That you might have to travel a very long road for someone
เธอกับเขาจะแบ่งปันอากาศหายใจ
Tur gup kao ja baeng bpun ahgaht hai jai
You and he will share breaths
และจะใช้ทุกวินาทีร่วมกัน
Lae ja chai took winahtee ruam gun
And will spend every second together

(*) ไม่ใช่แค่เธอ ไม่ใช่แค่เขา
Mai chai kae tur mai chai kae kao
It’s not just you, it’s not just him
มีอีกหลายคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้
Mee eek lai kon cheua nai sing lao nee
There’s many other people who believe in these things
ที่เธอกับเขา และอีกมากมาย เรียกว่าความรัก
Tee tur gup kao lae eek mahk mai riak wah kwahm ruk
That you and him and many more things are called love
(ที่ช่วยเคลื่อนโลกใบนี้ หมุนไป ทำให้ยังคงหมุนไป)
(Tee chuay kleuan lohk bai nee moon bpai tum hai yung kong moon bpai)
(That helps move this world, making it keep turning)
เธอจะรักเขาจนหมดลมหายใจ
Tur ja ruk kao jon mot lom hai jai
You’ll love him until you run out of breath
และจะยังรักแม้โลกจะหยุดหมุนไป
Lae ja yung ruk mae lohk ja yoot moon bpai
And you’ll still love him, even if the world stops turning

(*,*)

แต่ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่ฉัน
Dtae mai chai chun mai chai chun
But it’s not me, it’s not me
แต่ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่แค่ฉัน
Dtae mai chai chun mai chai kae chun
But it’s not me, it’s not just me
ที่เชื่อว่าดวงดาวจะมีอยู่เต็มฟ้าทุกคืน
Tee cheua wah duang dao ja mee yoo dtem fah took keun
Who believes that the stars will fill the sky every night
แต่เราต่างเกิดมา เพื่อให้คนๆหนึ่ง
Dtae rao dtahng gert mah peua hai kon kon neung
But we each were born for a certain person
ทำร้ายและกลืนชีวิตเราไป
Tum rai lae gleun cheewit rao bpai
Harm and peace are our lives
ไม่ใช่แค่เธอ หากยังมีฉัน
Mai chaikae tur hahk yung mee chun
It’s not just you, if I’m still here
ที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความฝัน
Tee cheua wah sing lao nee bpen piang kwahm fun
Who believes that these things are only dreams
และจะไม่มีวัน ที่ฉันจะยอมเผลอใจ
Lae ja mai mee wun tee chun ja yaum plur jai
And there will never be a day that I’m willingly careless
อ่อนไหวไปกับสิ่งเหล่านี้
Aun wai bpai gup sing lao nee
And weak about these things

สิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้ ที่เรียกว่าความรัก
Sing lao nee sing lao nee tee riak wah kwahm ruk
These things, these things that are called love

Title: ระเบิดเวลา / Rabert Welah (Time Bomb)
Artist: Greasy Cafe
Album: Technicolor
Year: 2017

แด่วันเวลาแห่งการค้นเจอซึ่งกัน ของเรา
Kae wun welah haeng gahn kon jur seung gun kaung rao
It’s just the days of discovering ourselves
แด่สิ่งที่เคยได้ทำให้เรารักกัน…ตอนนั้น
Dae sing tee koey dai tum hai rao ruk gun dtaun nun
For the things that once made us fall in love back then

เราต่างได้ครองเวลาที่มีทั้งหมด…ด้วยกัน
Rao dtahng dai kraung welah tee mee tung mot duay gun
We both directed all the time we had together
แต่กลับไม่มองเห็นความสำคัญของกัน…ปล่อยทิ้งไป
Dtae glup mai maung hen kwahm sumkun kaung gun bploy ting bpai
But we ended up not seeing the importance of each other and threw it away

ลองนึกถึงวันที่เรา…จาก
Laung neuk teung wun tee rao jahk
Try thinking of the day we separated
ลองคิดถึงตอนที่รักกัน…วันนั้น
Laung kit teung dtaun tee ruk gun wun nun
Try thinking of when we were in love those days

(*) ยังมีอะไรที่เรานั้นยังไม่เคยได้ทำร่วมกันได้ลอง
Yung mee arai tee rao nun yung mai koey dai tum ruam gun dai laung
There’s still something that we’ve still never tried doing
ประโยคใจความที่มันสำคัญที่เรานั้นยังไม่ทันได้บอก
Bprayohk jai kwahm tee mun sumkun tee rao nun yung mai tun dai bauk
The sentence with an important meaning that we still weren’t able to tell

(**) และถ้าหากเวลาต้องการจะสอน
Lae tah hahk welah dtaung gahn ja saun
And if time wants to teach us
ให้เราเข้าใจถึงความสำคัญ
Hai rao kao jai teung kwahm sumkun
To understand its importance

ถ้าหากเวลานั้น ยังมีอยู่ตอนนี้
Tah hahk welah nun yung mee yoo dtaun nee
If we still have that time right here
ถ้าหากเธอและฉัน ยังมีกันวันนี้
Tah hahk tur lae chun yung mee gun wun nee
If you and I still have each other today
และหากวันเหล่านั้น…ยังรออยู่จริง
Lae hahk wun lao nun yung ror yoo jing
And if those days are still really waiting

(*)

ถ้าหากเวลานั้น ยังมีอยู่ตอนนี้
Tah hahk welah nun yung mee yoo dtaun nee
If we still have that time right here

(**)

และหากวันเหล่านั้น ยังมีอยู่ตอนนี้
Lae hahk wun lao nun yung mee yoo dtaun nee
And if we still have that time right here
และถ้าหากเวลานั้นยอมให้มีโอกาสอีกครั้งให้เราได้รักกัน
Lae tah hahk welah nun yaum hai mee ohgaht eek krung hai rao dai ruk gun
And if that time is willing to let us have another chance to love each other
ก่อนที่จะสาย…
Gaun tee ja sai
Before it’s too late

   

Lyric | Arrange | เรียบเรียง : Greasy Cafe
Mixing | Mastering : บัญชา เธียรกฤตย์

Title: ปะติดปะต่อ / Bpadtit Bpadtor (Linked Together)
Artist: Greasy Cafe
Album: Technicolor
Year: 2017

ย้อนคิดถึงเวลาที่เราเคยอยู่กันใน…ตอนนั้น
Yaun kit teung welah tee rao koey yoo gun nai dtaun nun
I think back on the times that we were once together back then
วันที่เรามีกันและสิ่งที่ทำให้จากกัน…วันนี้
Wun tee rao mee gun lae sing tee tum hai jahk gun wun nee
The days we had each other, and the things that made us separate today
สิ่งที่ฉันเคยมีที่มันได้เคยประกอบเป็น…ตัวฉัน
Sing tee chun koey mee tee mun dai koey bpragaup bpen dtua chun
The thing that I once had that were once able to make up myself
ได้ถูกขโมยในวันที่การจากกัน…ได้เกิด
Dai took kamoy nai wun tee gahn jahk gun dai gert
Were stolen when we separated

สิ่งที่ทำให้เราเจอกัน วันเวลาที่เราต่างเคยใช้
Sing tee tum hai rao jur gun wun welah tee rao dtahng koey chai
The things that made us meet, the days we both once spent
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดและเป็นไป
Gahn bplian bplaeng tee gert lae bpen bpai
The change that occurred
ได้ขโมยทุกสิ่ง จากไปแล้ว
Dai kamoy took sing jahk bpai laeo
Stealing everything away

ถ้าหากความทรงจำต้องการเก็บเราในนั้น
Tah hahk kwahm song jum dtaung gahn gep rao nai nun
If the memories want to keep us there
ก็จงอย่าปล่อยให้มันมารบกวนปัจจุบันได้หรือเปล่า
Gor jong yah bploy hai mun mah rop guan bputjoobun dai reu bplao
Can they not allow it to bother the present?

ผู้คนมากมายพยายามแบกอดีต…บนหลัง
Poo kon mahk mai payayahm baek adeet bon lung
So many people try to bear the weight of the past on their back
นั่นทำให้เรายิ่งไปต่อกัน…ไม่ได้
Nun tum hai rao ying bpai dtor gun mai dai
The more that makes us unable to continue on together
ในเมื่อความเป็นไปได้มีบางสิ่ง…ขาดหาย
Nai meua kwahm bpen bpai dai mee bahng sing kaht hai
When possibility has something missing
และเป็นบางส่วนในใจที่เอากลับมา…ไม่ได้
Lae bpen bahng suan nai jai tee ao glup mah mai dai
And a part of our heart that can’t be taken back

สิ่งที่ทำให้เราจากกัน วันเวลาที่เราต่างเคยใช้
Sing tee tum hai rao jur gun wun welah tee rao dtahng koey chai
The things that made us meet, the days we both once spent
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดและเป็นไป
Gahn bplian bplaeng tee gert lae bpen bpai
The change that occurred
ที่ทำให้เรานั้นต่างไปในวันนี้
Tee tum hai rao nun dtahng bpai nai wun nee
That made us both leave today

สิ่งที่มันได้จากไป ถ้าเพียงเราแค่ปล่อยไป…แค่นั้น
Sing tee mun dai jahk bpai tah piang rao kae bploy bpai kae nun
The things that left, if only we would just let them go…that’s all

   

Lyric | Arrange | เรียบเรียง : Greasy Cafe
Mixing | Mastering : บัญชา เธียรกฤตย์

   
A nice cerebral song about not clinging on to the past for any fans of deep, ambient music~

Title: 9 [ก้าว / Gao (Move Forward)]
Artist: Greasy Cafe
Album: [Single]
Year: 2017

ถ้าหากว่าวันเวลาคือบททดสอบ
Tah hahk wah wun welah keu bot tot saup
If time is a test
และสิ่งที่ใช้ทดลองคือชีวิตนี้
Lae sing tee chai tot laung keu cheewit nee
And the thing we take it with is life
ต้องผ่านขั้นตอนที่มีเท่าไหร่ ก่อนถึงที่หัวใจต้องการ
Dtaung pahn kun dtaun tee mee tao rai gaun teung tee hua jai dtaung gahn
What score do we need to reach what the heart desires?

บางคนต้องการปีนไปยอดเขาที่สูงใหญ่
Bahng kon dtaung gahn bpeen bpai yaut kao tee soong yai
Some people want to climb to the highest peak
บางคนขอเพียงได้หายใจเพื่อใครอีกครั้ง
Bahng kon kor piang dai hai jai peua krai eek krung
Some people just want to breathe for some else again
บางครั้งสิ่งที่เรานั้นทำอาจเพื่อใครคนนึง
Bahng krung sing tee rao nun tum aht peua krai kon neung
Sometimes the things that we do might be fore one person
หรืออาจเพียงเพื่อพิสูจน์ใจเราเอง
Reu aht piang peua pisoot jai rao eng
Or they might be only to prove our own hearts

(*) ในวันที่เราตัดสินข้างในใจ
Nai wun tee rao dtut sin kahng nai jai
When we decide in our hearts
จะออกเผชิญโลกที่กว้างใหญ่
Ja auk pachern lohk tee gwahng yai
To go and confront the vast world
อย่าอ่อนไหวจากแค่คำของใคร
Yah aun wai jahk kae kum kaung krai
Don’t be weakened by only somebody’s words
อย่ากลัวว่าจะต้องล้มเมื่อยังไม่เริ่มเดิน
Yah glua wah ja dtaung lom meua yung mai rerm dern
Don’t be scared to fall when you haven’t even started walking yet
อย่ากลัวต้องเจอเผชิญชะตาไม่เป็นใจ
Yah glua dtaung jur pachern chadtah mai bpen jai
Don’t be scared you’ll have to confront a destiny that isn’t as you desired
อย่ายอมแพ้กับเพียงหนทางนั้นกว้างไกล…
Yah yaum pae gup piang hon tahng nun gwahng glai
Don’t give up just because the road is long
อย่าหวั่นไหว
Yah wun wai
Don’t be nervous

บางครั้งชีวิตก็เหมือนเรือกลางทะเลที่ไกลฝั่ง
Bahng krung cheewit gor meuan reua glahng talay tee glai fung
Sometimes life is like a boat far off at sea
ต้องฝ่าฟันเพื่อปลายทาง
Dtaung fah fun peua bplai tahng
We must struggle for the destination
ที่ตั้งใจ
Tee dtung jai
We intend on

(*)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร
Recording Engineer : พี่เล็ก Greasy Cafe, พี่นิ้ม smallroom
Mixed and Mastered : พี่นิ้ม smallroom BKK, Thailand

   
While normally Greasy Cafe’s heavy, ambient style isn’t really my thing, I love their deep, meaningful lyrics, and this song is no different. This is a perfect uplifting motivational song for anyone going through some hard times or facing difficulties in their life. I especially like the line “อย่ากลัวว่าจะต้องล้มเมื่อยังไม่เริ่มเดิน (Don’t be scared to fall when you haven’t even started walking yet)” ~ Trust yourself, take chances, get out and do all that you can do~

The song title uses a play on words as the pronunciation of the number 9 sounds the same as the word for “move forward”, and has such lovely motivational lyrics, urging us to get out and follow our dreams. I love the message scrawled on the locker at the end of the music video; “If you’re not ready today, then when?” Whether your desire is to be a musician like in the music video, or anything else, don’t be afraid to get out of your comfort zone and give it a try. 🙂

Title: ร่องน้ำตา / Raung Num Dtah (Corner of Tears)
Artist: Greasy Cafe ft. Yarinda
Album: The Journey Without Maps
Year: 2012

วันที่เธอหกล้มลงนอนอย่างหมดหวัง
Wun tee tur hok lom long naun yahng mot wung
When you fall down like you’re out of hope
และคนรอบกายสลายไปในอากาศ
Lae kon raup gai salai bpai nai ahgaht
And the people around you disintegrate into the air
วันที่ไม่มีเสียงใดๆ อยู่ข้างกาย
Wun tee mai mee siang dai dai yoo kahng gai
When you don’t have any voice left in your body
และโลกไม่ยอมขยับ
Lae lohk mai yaum kayup
And the world refuses to move

วันที่ความพ่ายแพ้รอเธออยู่ตรงนั้น
Wun tee kwahm pai pae ror tur yoo dtrong nun
When failure is waiting for you right over there
และจะโดนขโมยน้ำตาจากคนที่ไว้ใจ
Lae ja dohn kamoy num dtah jahk kon tee wai jai
And tears will be stolen from you by people you trust
วันที่เธออ้างว้างจากคำที่พูดไป
Wun tee tur ahng wahng jahk kum tee poot bpai
When you’re empty from the words you speak
เพราะไม่มีใครได้ยิน
Pror mai mee krai dai yin
Because no one is listening

น้ำตาโปรยปรายเท่าไหร่ ก็ร้องจนให้มันหยุดไหล
Num dtah bproy bpai tao rai gor raung jon hai mun yoot lai
However many tears flow, cry until they stop
ภาพ ความทรงจำ ทุกอย่างจืดจางหายไป
Pahp kwahm song jum took yahng jeut jahng hai bpai
The images of the memories, everything is fading away
ขอให้ความพ่ายแพ้เป็นเพียงการเรียนรู้
Kor hai kwahm pai pae bpen piang gahn rian roo
I want your failure to just be a lesson
ขอให้การหกล้มคือพักแล้วเริ่มใหม่
Kor hai gahn hok lom keu puk laeo rerm mai
I want your fall to be just a rest, then start over
ขอให้การสูญเสียเป็นเพียงเครื่องวัดใจ
Kor hai gahn soon sia bpen piang kreuang wut jai
I want your loss to just be a test of your heart

เพื่อเตือนว่าเธอยังหายใจ
Peua dteuan wah tur yung hai jai
To remind you that you’re still breathing
น้ำตาโปรยปรายเท่าไหร่ ก็ร้องจนให้มันหยุดไหล
Num dtah bproy bpai tao rai gor raung jon hai mun yoot lai
However many tears flow, cry until they stop
ภาพ ความทรงจำ ทุกอย่างจะจางหายไป
Pahp kwahm song jum took yahng jeut jahng hai bpai
The images of the memories, everything is fading away

(*) ทุกสิ่งเกิดจากใจทั้งนั้น ทิ้งหยุดปล่อยผ่านไปเท่านั้น
Took sing gert jahk jai tung nun ting yoot bploy pahn bpai tao nun
Everything arose from you heart, just let it go
ทุกอย่างอยู่ที่ใจทั้งนั้น เกิดจากใจทั้งนั้น
Took yahng yoo tee jai tung nun gert jahk jai tung nun
Everything is in you heart, it arose from your heart

(*,*)

Title: สุดสายตา / Soot Sai Dtah (As Far as the Eye Can See)
Artist: Greasy Cafe
Album: OST The Down
Year: 2015

ใจของคนมากมาย ที่ต่างมีสีที่คล้ายกัน
Jai kaung kon mahk mai tee dtahng mee see tee klai gun
There’s so many human hearts that each have similar colors
ขนาดใกล้กัน ไม่แตกต่างมากมายซึ่งกัน
Kanaht glai gun mai dtaek dtahng mahk mai seung gun
So close that they’re not so different

เราต่างกันเช่นไร เป็นเพียงมนุษย์ที่หายใจ
Rao dtahng gun chen rai bpen piang manoot tee hai jai
However we’re different, we’re just breathing human beings
เหงาในรอยน้ำตา ต่างมีบาดแผลจากกาลเวลา
Ngao nai roy num dtah dtahng mee baht plae jahk gahn welah
Lonely in the trail of tears, we both have scars from time

(*) แต่สิ่งที่ต่าง คือระยะห่างของใจที่เธอเลือกวางอยู่ตรงไหน
Dtae sing tee dtahng keu rayahahng kaung jai tee tur leuak wahng yoo dtrong nai
But the thing that is different is the gap of the heart, where do you choose to be?
ห่างกันมากมายจากฉันหรือไม่
Hahng gun mahk mai jahk chun reu mai
Are you so far away from me?

(**) เราต่างเคยพ่ายแพ้ อ่อนแอในบางหน
Rao dtahng koey pai pae aun ae nai bahng hon
We both have failed and were weak sometimes
จมลงในผู้คนอันมากมาย
Jom long nai poo kon un mahk mai
Sinking amongst so many people
ลองมองที่ปลายฟ้า มองให้สุดสายตา
Laung maung tee bplai fah maung hai soot sai dtah
Try looking to the horizon, look as far as the eye can see
สิ่งที่เรามองเห็น เป็นเพียงแค่เส้นตรงที่เท่ากัน
Sing tee rao maung hen bpen piang kae sen dtrong tee tao gun
The thing we see is just the same straight line
ไม่ต่างจากเธอฉัน เราเป็นเพียงแค่คนเช่นกัน
Mai dtahng jahk tur chun rao bpen piang kae kon chen gun
You and I are no different; we’re just people

(*,**,**)

ไม่ต่างจากเธอฉัน หากเรายังหายใจเช่นกัน
Mai dtahng jahk tur chun hahk rao yung hai jai chen gun
You and I are no different if we’re still breathing