Gliss

All posts tagged Gliss

Title: เอาไว้ค่อยคุย / Ao Wai Koy Kooey (TTYL)
Artist: Gliss
Album: [Single]
Year: 2018

เธออย่าถามว่าฉันรักเธออยู่ไหม
Tur yah tahm wah chun ruk tur yoo mai
Don’t ask if I love you
ไม่ต้องค้นหาว่าตัวฉันอยู่ที่ใด
Mai dtaung kon hah wah dtua chun yoo tee dai
You don’t have to search for where I am
โปรดอยู่ตรงนั้นตรงที่ของเธอ
Bproht yoo dtrong nun dtrong tee kaung tur
Please stay right where you are in your place
ไม่ต้องมาพบเจอให้ฉันลำบากใจ
Mai dtaung mah pob jur hai chun lumbahk jai
You don’t have to come see me and trouble me

ฉันเคยขอให้เธอไม่ไปจากฉัน
Chun koey kor hai tur mai bpai jahk chun
I once asked for you not to leave me
ฉันฉุดรั้งให้เธอไม่จากฉันไป
Chun choot rung hai tur mai jahk chun bpai
I pulled you back to keep you from leaving me
ไม่มีความหมายกับคนไร้หัวใจ
Mai mee kwahm mai gup kon rai hua jai
It was meaningless for someone without a heart
แต่มาวันนี้ขอฉันยกโทษให้เธอได้ไหม
Dtae mah wun ne kor chun yok toht hai tur dai mai
But today, you ask me to forgive you

(*) เพราะฉันยังเจ็บที่รักเธออยู่
Pror chun yung jep tee ruk tur yoo
Because I’m still hurting for loving you
และโกรธที่เธอทิ้งไป
Lae groht tee tur ting bpai
And angry that you dumped me
คงรับไม่ไหวถ้าเป็นตอนนี้
Kong rup mai wai tah bpen dtaun nee
I can’t accept it right now

(**) เอาไว้ค่อยคุยได้ไหมยังไม่หายดี
Ao wai koy kooey dai mai yung mai hai dee
Save it and talk to me later, please, I still haven’t gotten over it
รอให้ฉันคนนี้เข้มแข็งสักหน่อย
Ror hai chun kon nee kem kaeng suk noy
Wait for me to get stronger
ให้เวลาเยียวยาหัวใจ
Hai welah yiao yah hua jai
Give me some time to treat my heart
ทำแบบนี้เธอไม่เหลือใครใช่ไหม
Tum baep nee tur mai leua krai chai mai
If you’re doing this, you don’t have anyone else left, do you?
เธอเคยคิดบ้างไหมฉันเป็นยังไง
Tur koey kit bahng mai chun bpen yung ngai
have you ever thought how I was
ตั้งแต่วันที่เธอทิ้งไปไม่อยู่ตรงนี้
Dtung dtae wun tee tur ting bpai mai yoo dtrong nee
Since the day you dumped me and weren’t here?

ทั้งที่ฉันไม่เคยรักใครคนไหน
Tung tee chun mai koey ruk krai kon nai
Even though I’ve never loved anyone else
ไม่คิดแบ่งปันหัวใจออกไปให้ใคร
Mai kit baeng bpun hua jai auk bpai hai krai
I never thought of sharing my heart with anyone else
มีแต่เธอนั้นอยู่ในหัวใจ
Mee dtae tur nun yoo nai hua jai
I had only you in my heart
แต่เธอกลับทำให้ฉันทุกข์ทนแทบไม่ไหว
Dtae tur glup tum hai chun took ton taeo mai wai
But you ended up making me suffer so much I nearly can’t take it

(*,**)

ภาพวันที่เธอทิ้งกัน
Pahp wun tee tur ting gun
The image of the day you dumped me
ภาพวันคืนเหล่านั้นมันทำลายตัวฉัน
Pahp wun keun laeo nun mun tum lai dtua chun
The images of those days destroy me
ต้องเจ็บซ้ำๆทุกครั้งที่เธอกลับมา
Dtaung jep sum sum took krung tee tur glup mah
I must hurt over and over every time you come back

(*,**)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
Producer : ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
Executive Producer : ธานี วงศ์นิวัติขจร (ก๊อป โปสการ์ด)

Title: รีบฟังก่อนโดนลบ / Reep Fung Gaun Dohn Lop (Hurry Up and Listen Before It’s Deleted)
Artist: Gliss
Album: [Single]
Year: 2018

สิ่งที่มัน กำลัง จะถูกลบ
Sing tee mun gumlung ja took lop
The thing that’s about to be deleted
ไม่ใช่เพลง ที่เธอ ยังฟังไม่จบ
Mai chai pleng tee tur yung fung mai jop
Isn’t the song that you haven’t finished listening to yet
แต่มันเป็นตัวของฉันเอง ที่จะถูกลบ
Dtae mun bpen dtua kaung chun eng tee ja took lop
It’s my body that will be erased
จนไม่พบ ในใจของเธอ
Jon mai pob nai jur kaung tur
Until you wont’ find me in your heart

(*) ตั้งแต่ที่ฉันนั้นได้พบ ได้คบกับเธอมาจนวันนี้ ชีวิตฉันแสนมีความสุข และมันชั่งมีความหมาย แม้สุดท้าย เราไม่ได้รักกันเหมือนเดิม
Dtung dtae tee chun nun dai pob dai kop gup tur mah jon wun nee cheewit chun saen mee kwahm sook lae mun chung mee kwahmmai mae soot tai rao mai dai ruk gun meuan derm
Since I met you and dated you to this day, my life has been so happy and so meaningful, even though in the end we can’t love each other anymore

(**) ก่อนมันจะหายไป ก่อนที่เธอจะโยนทิ้งความรู้สึกที่เคยมี ลองมองคนของเธอคนนี้ อีกสักครั้ง เผื่อเธอเปลี่ยนใจไม่จากตรงนี้
Gaun mun ja hai bpai gaun tee tur ja yohn ting kwahm roo seuk tee koey mee laung maung kon aung tur kon nee eek suk krung peua tur bplian jai mai jahk dtrong nee
Before it disappears, before you throw away the feelings you once had, try looking at your boyfriend one more time, in case it’ll change your mind and you won’t leave
ก่อนมันจะสายไป ก่อนที่ความทรงจำ และความรู้สึกจะเลือนหาย ก่อนเธอไม่เหลือน้ำตาสักหยด สุดท้าย อย่างน้อย ให้รู้ว่าฉันยังคงรักเธอ
Gaun mun ja sai bpai gaun tee kwahm song jum lae kwahm roo seuk ja leuan hai gaun tur mai leua num dtah suk yot soot tai yahng noy hai roo wah chun yung kong ruk tur
Before it’s too late, before the memories and feelings will fade away, before you won’t have a tear drop left, in the end, at least I want you to know that I still love you

เพลงเพลงนี้ มันคง ไม่มีความหมาย
Pleng pleng nee mun kong mai mee kwahm mai
This song might not be meaningful
หากว่าเธอ ปล่อยไว้ ไม่ได้นั่งฟัง
Hahk wah tur bploy wai mai dai nung fung
If you let it go and don’t listen to it
มันเป็นเพลงของฉันเอง ซึ่งมันถูกเขียน
Mun bpen pleng kaung chun eng seung mun took kian
It’s my song that was written
และเรียบเรียง ความในใจให้เธอรู้
lae riap riang kwahm nai jai hai tur roo
And composed by the things in my heart for you to know

(*,**)

สิ่งที่มันกำลังจะถูกลบ
Sing tee mun gumlung ja took lop
The thing that’s about to get erased
ไม่ใช่เพลงที่เธอ นั่งฟังจนจบ
Mai chai pleng tee tur nung fung jon jop
Isn’t the song that you sit and listen to until the end

   

เนื้อร้อง / ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
ทำนอง / ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
เรียบเรียง / ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
Executive Producer : ธานี วงศ์นิวัติขจร (ก๊อป โปสการ์ด)
Producer : ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
Mix&Mastering : Thananat Peerayagangvanglai DBS Studio&888HOUSE

Title: ถอย / Toy (Retreat)
Artist: Gliss
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันเคยเป็นดั่งคนที่เธอรัก
Chun koey bpen dun kon tee tur ruk
I once was like the person whom you loved
ที่เธอเคยมอบความรัก
Tee tur koey maup kwahm ruk
Whom you once gave our love to
แต่เหมือนหัวใจวันนี้เธอเปลี่ยนไป
Dtae meuan hua jai wun nee tur bplian bpai
But it’s like your heart has changed today
ครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าฉันมีความหวัง
Krung neung chun koey kit wah chun mee kwahm wung
At one time, I once thought there was hope for me
ที่จริงเป็นแค่ความหลัง
Tee jing bpen kae kwahm lung
In reality, it was just the past
จึงยอมให้เธอเลือกทางที่วาดไว้
Jeung yaum hai tur leuak tahng tee waht wai
So I’m willing to let you choose the path you create

(*) การอยู่คนเดียว ก็รู้ว่ามันต้องเหงา แต่ว่าฉันคงไม่อาจฝืนใจเธอ
Gahn yoo kon diao gor roo wah mun dtaung ngao dtae wah chun kong mai aht feun jai tur
I know that living alone will be lonely, but I can’t force your heart

(**) ฉันเลยถอยไปอยู่ตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครให้กอด
Chun loey toy bpai yoo dtrong nun dtrong tee mai mee krai hai gaut
So I’m retreating over there, where I don’t have anyone to hug
เลยถอยไปอยู่ตรงนั้นพบความลำพังเหมือนครั้งก่อน
Loey toy bpai yoo dtrong nun pob kwahm lumpung meuan krung gaun
So I’m retreating over there, facing the solitude like before
เหมือนตอนที่ไม่มีใคร ฉัน ยังทนได้
Meuan dtaun tee mai mee krai chun yung ton dai
Like when I didn’t have anyone else, I can still endure it
ได้เห็นเธออยู่กับเขาแล้วตัวฉันเองก็อุ่นใจ
Dai hen tur yoo gup kao laeo dtua chun eng go roon jai
Seeing you with him, I’m warm inside
รับรู้ข้างในว่าเธอนั้นเดินไปไกลเกินหวนคืนกลับ
Rup roo kahng nai wah tur nun dern bpai glai gern huan keun glup mah
I know inside that you’ve gone too far to turn back now
กลับมามองฉัน ให้เหมือน เหมือนก่อน
Glup mah maung chun hai meuan meuan gun
And look at me like you used to
เหมือนตอนที่สองเราเคยรักกัน
Meuan dtaun tee saung rao koey ruk gun
Like when the two of us once loved each other

เมื่อรักไม่ได้มีแค่เราเท่านั้น
Meua ruk mai dai mee kae rao tao nun
When love doesn’t have only us
เมื่อเธอได้พบใครคนนั้น
Meua tur dai pob krai kon nun
When you met someone else
ต้องมีสักคนที่ต้องจากไป
Dtaung mee suk kon tee dtaung jahk bpai
Someone has to leave
ขอให้มันเป็นตัวฉันเองไม่ใช่เขา
Kor hai mun bpen dtua chun eng mai chai kao
I want that person to be me, not him
ที่ยอมให้รักของเรามันจางหายไป
Tee yaum hai ruk kaung rao mun jahng hai bpai
I’m willing to let our love fade away
ต้องรับมันให้ไหว
Dtaung rup mun hai wai
I must be able to accept it

(*,**)

ฉันคงไม่ฝืนไปกว่านี้
Chun kong mai feun bpai gwah nee
I can’t force you any more than this
เพราะฉันไม่ควรจะยืนอยู่ตรงนี้
Pror chun mai kuan ja yeun yoo dtrong nee
Because I shouldn’t be standing right here
ก็ขอให้เธอได้พบแต่สิ่งดีๆ
Gor kor hai tur dai pob dtae sing dee dee
I hope you only face good things
ความจริงที่มี ในวันนี้ฉันคงต้องรับมันให้ไหว
Kwahm jing tee mee nai wun nee chun kong dtaung rup mun hai wai
It’s the reality today that I must be able to accept

(**)

   

เนื้อร้อง / ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ) , สิรภพ คมขำ (นิว)
ทำนอง / ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
เรียบเรียง / ธนาวุธ วิบูลกิจ (อ๊อฟ)
Producer : ทศวัชร โชติวงศ์
Mix&Mastering : ทศวัชร โชติวงศ์
Executive Producer : ธานี วงศ์นิวัติขจร (ก๊อป โปสการ์ด)