Getsunova

All posts tagged Getsunova

Title: ปลาบนฟ้า / Bplah Bon Fah (A Fish in the Sky)
Artist: Getsunova
Album: [Single]
Year: 2019

คงไม่มีปลาตัวไหน คิดจะไปว่ายอยู่บนฟ้า
Kong mai mee bplah dtua nai kit ja bpai wai yoo bon fah
There’s probably no fish who thinks of swimming in the sky
เคียงข้างกับดาวที่สวยงาม
Kiang kahng gup dao tee suay ngahm
Beside the beautiful stars
ก็คงเหมือนคน ที่ควรรู้ ว่าตัวเองควรอยู่ที่ไหน
Gor kong meuan kon tee kuan roo wah dtua eng kuan yoo tee nai
It’s like people who should know their place
อย่าหวังอะไรที่เกินตัว
Yah wung arai tee gern dtua
Don’t hope for things beyond your reach

(*) คงมีแต่ฉันเท่านั้น ที่คิดฝันบังอาจไปรักเธอ
Kong mee dtae chun taonun tee kit fun bung aht bpai ruk tur
I’m probably the only one who thinks, dreams, and has the nerve to love you
ทั้งที่รู้เป็นไปไม่ได้
Tung tee roo bpen bpai mai dai
Even though I know it’s impossible

(**) แต่ใจไม่ฟังยังอยาก ฝืนรั้งจะรักเธอต่อ
Dtae jai mai fung yung yahk feun rung ja ruk tur dtor
But my heart doesn’t listen, it still wants to resist and keep loving you
ฝืนทั้งที่เธอไม่รักตอบ แม้ไม่มีทาง
Feun tung tee tur mai ruk dtaup mae mai mee tahng
It resists even though you don’t love me back, even though there’s no way
แต่ดันทุรังยังอยาก ฝืนรั้งจะรักเธอต่อ
Dtae dun toorung yung yahk feun rung ja ruk tur dtor
But it’s stubborn, it still wants to resist and keep loving you
ฝืนทั้งที่เธอไม่หันมอง ยังบ้าเพ้อต่อไป
Feun tung tee tur mai hun maung yung bah pur dtor bpai
It resists even though you don’t turn to look at me, it still continues being crazy
เหมือนปลาที่ฝืนจะไป อยู่บนฟ้า
Meuan bplah tee feun ja bpai yoo bon fah
Like a fish who insists on going to the sky

ฉันเข้าใจ เธออยู่สูง
Chun kao jai tur yoo soong
I understand that you’re high up
แสนจะไกลห่างจากตรงนี้
Saen ja glai hahng jahk dtrong nee
So far away from right here
ตรงที่ที่ฉันแหงนมองอยู่
Dtrong tee tee chun ngahn maung yoo
Right here where I’m looking up at you from
แต่พยายามสักแค่ไหน
Dtae payayahm suk kae nai
But however much I try
ก็ไม่เคยจะเปลี่ยนหัวใจ
Gor mai koey ja bplian hua jai
I’ll never change my mind
ให้ลบเธอไปได้เลยสักครั้ง
Hai lop tur bpai dai loey suk krung
And ever be able to erase you from my heart

(*,**)
แค่ขอได้ไปใกล้เธอบนฟ้า
Kae kor dai bpai glau tur bon fah
I just ask to be able to go near you in the sky

(**)

ยังบ้าเพ้อต่อไป แค่ขอได้ไปใกล้เธอบนฟ้า
Yung bah pur dtor bpai kae kor dai bpai glau tur bon fah
It still continues being crazy, I just ask to be able to go near you in the sky

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล
Produced by พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: คือเธอใช่ไหม / Keu Tur Chai Mai (It’s You, Right?)
Artist: Getsunova and Tai Oratai (ต่าย อรทัย)
Album: 100×100
Year: 2019

นานเนิ่นนานแค่ไหนที่คำว่ารักไม่ได้ทำงาน
Nahn nern nahn kae nai tee kum wah ruk mai dai tum ngahn
What a long time it’s been since the word love has stopped working
จนเกือบลืมไปเหมือนกัน
Jon geuap leum bpai meuan gun
Until I’ve nearly forgotten
ว่าการคิดถึงใครมันเป็นอย่างไร
Wah gahn kit teung krai mun bpen yahng rai
What missing someone is like

มีแต่ความอ้างว้างที่เดินร่วมทางกันมาแสนไกล
Mee dtae kwahm ahng wahng tee dern ruam tahng gun mah saen glai
There’s only loneliness that has tagged along with me for so long
อยากมีคนคอยเข้าใจก็ไม่เคยมีจนเลิกมองหา
Yahk mee kon koy kao jai gor mai koey mee jon lerk maung hah
I wanted someone to understand, but there’s never anyone who does, so I stopped looking

แต่แล้วก็มีวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามา
Dtae laeo gor mee wun nee wun tee cheewit mee tur kao mah
But then there’s today, the day you came into my life

หรือเธอคือคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้น
Reu tur keu kon tee fah gumnot long mah hai bpen kon nun
Are you the person heaven has determined to be that certain someone?

(*) คนที่จะบอกว่ารักและพูดว่ารักตลอดไป
Kon tee ja bauk wah ruk lae poot wah ruk dtalaut bpai
The person who will tell me they love me and keep saying it forever?
คนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกัน
Kon tee ja mai bpai nai ja dee ja rai ja mai ting gun
The person who won’t go anywhere, through the good and the bad, they won’t leave me
คนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเพื่อกันทุกวัน
Kon tee ja yoo dtrong nee lae mee cheewit peua gun took wun
The person who will stay right here and live for me every day
คนที่จะดูแลกันจากวันนี้ถึงวันสุดท้าย
Kon tee ja doo lae gun jahk wun nee teung wun soot tai
The person who will take care of me from now on until our final days
คือเธอใช่ไหม
Keu tur chai mai
It’s you, right?
คือเธอใช่ไหม
Keu tur chai mai
It’s you, right?

นานเนิ่นนานจากนี้ที่คำว่ารักจะได้ทำงาน
Nahn nern nahn jahk nee tee kum wah ruk ja dai tum ngahn
It’ll be a long time from this moment that love will work
ห่วงใยเมื่อยามใกล้กัน
Huang yai meua yaum glai gun
I worry about you when we’re close
และคอยคิดถึงกันเมื่อยามห่างไกล
Lae koy kit teung gun meua yahm hahng glai
And miss you when we’re far away

มีแต่เราเท่านั้นที่เดินร่วมทางไม่ว่าเมื่อไหร่
Mee dtae rao tao nun tee dern ruam tahng mai wah meua rai
There’s only us who continue on together, no matter when
คืนวันที่เคยเหงาใจจะไม่มีทางหวนคืนกลับมา
Keun wun tee koey ngao jai ja mai mee tahng huan keun glup mah
There’s no way for the days and nights that were once lonely to come back again

แต่เพราะว่าในวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอเข้ามา
Dtae pror wah nai wun nee wun tee cheewit mee tur kao mah
But because of today, the day you came into my life

หรือเธอเป็นคนที่ฟ้ากำหนดลงมาให้เป็นคนนั้น
Reu tur keu kon tee fah gumnot long mah hai bpen kon nun
Are you the person heaven has determined to be that certain someone?

(*,*)

   

คำร้อง ; พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : Getsunova , พูนศักดิ์ จตุระบุล, จิระวัฒน์ ปานพุ่ม

   

Not a bad duet sound-wise, but was hoping for more unique lyrics than just your average “I was so lonely and then you showed up, you’re my soulmate, right??” song. Yawn…

Title: วันหมดอายุ / Wun Mot Ahyoo (Expiration Date)
Artist: Getsunova
Album: The Love Speech
Year: 2019

จากวันนั้นที่เธอจากไป ภายในใจก็กลับอ้างว้าง
Jahk wun nun tee tur jahk bpai pai nai jai gor glup ahng wahng
Since that day you left, inside my heart has ended up empty
หมดกำลัง หมดพลัง จะกลับมาลุกยืนอีกครั้ง
Mot gumlung mot palung ja glup mah look yeun eek krung
Out of spirit, out of energy to stand up again

(*) ได้แต่คอยเฝ้ารอเวลา ปฎิทินเปลี่ยนไปช้าช้า
Dai dtae koy fao ror welah bpadtitin bplian bpai chah chah
I can only keep waiting, the calendar slowly changes
ผ่านเป็นวัน ผ่านเป็นเดือน แต่ใจยังเตือนว่าไม่มีเธอ
Pahn bpen wun pahn bpen deuan dtae jai yung dteuan wah mai mee tur
The days pass, the months pass, but my heart still reminds me that I don’t have you

(**) เพราะว่าความรู้สึก ของฉันนั้นยังคงรู้สึก
Pror wah kwahm roo seuk kaung chun nun yung kong roo seuk
Because I still feel those emotions
ความคิดถึงไม่จากลาตามเวลา
Kwahm kit teung mai jahk lah dtahm welah
My longing for you hasn’t faded with time
ยังคงเป็นเหมือนเก่า ยังรออยู่ที่เดิมอย่างเก่า
Yung kong bpen meuan gao yung ror yoo tee derm yahng gao
I’m still the same, still waiting in the same place
ไม่หายไป
Mai hai bpai
Never disappearing

(***) เมื่อไหร่จะถึงวันหมดอายุ ของความคิดถึง
Meua rai ja teung wun mot ahyoo kaung kwahm kit teung
When will it reach the expiration date of my longing?
เมื่อไหร่จะถึงวันที่เธอนั้นจะคืนหวนมา
Meua rai ja teung wun tee tur nun ja keun huan mah
When will it be the day that you come back?
มีจริงใช่มั้ยวันหมดอายุ ที่ฉันค้นหา
Mee jing chai mai wun mot ahyoo tee chun kon hah
The expiration date that I search for exists, right?
หรือฉันต้องทนต่อไปอย่างนี้ ตลอดกาล
Reu chun dtaung ton dtor bpai yahng nee dtalaut gahn
Or must I keep enduring this forever?

อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไร จากกันแล้วมีความสุขไหม
Yoo dtrong nun tur bpen yahng rai jahk gun laeo mee kwahm sook mai
How are you over there? Are you happy after leaving me?
อยากจะรู้ อยากจะเห็น เธอเป็นไงเมื่อเราห่างไกล
Yahk ja roo yahk ja hen tur bpen ngai meua rao hahng glai
I want to know, I want to see how you are when we’re far apart

(*,**,***)

ฉันยังคงรู้สึกอย่างเดิม และคิดถึงมากกว่าเดิม อยู่ทุกนาทีที่ยัง คงหายใจ
Chun yung kong roo seuk yahng derm lae kit teung mahk gwah derm yoo took nahtee tee yung kong hai jai
I still feel the same, and I miss you more than ever, every moment that I’m still breathing

(***,***)

   

เนื้อร้อง:ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง: ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง: Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: ความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึก / Kwahm Roo Seuk Tee Mai Koey Roo Seuk (The Feeling I’ve Never Felt)
Artist: Getsunova
Album: [Single]
Year: 2018

เคยคิดว่าฉันรู้จักกับความรัก
Koey kit wah chun roo juk gup kwahm ruk
I Used to think I was familiar with love
เคยคิดว่าฉันเข้าใจเป็นอย่างดี
Koey kit wah chun kao jai bpen yahng dee
I used to think I understood it well
แต่แล้วก็ต้องเจ็บ ทุกที
Dtae laeo gor dtaung jep took tee
But then I’d get hurt every time
เมื่อสิ่งที่คิดว่าใช่กลับไม่ใช่
Meua sing tee kit wah chai glup mai chai
When the things I thought were right ended up being wrong

จนคิดสงสัย จะมีจริงมั้ย
Jon kit song sai ja mee jing mai
Until I started to wonder they even exist?
คนที่ตามหา ที่เกิดมาคู่เรา
Kon tee dtahm hah tee gert mah koo rao
The person I’ve been searching for, who was born to be my soul mate
แต่แล้วฉันก็ได้ คำตอบ
Dtae laeo chun gor dai kum dtaup
But now I’ve gotten my answer
เมื่อฉันได้เจอกับเธอในวันนี้
Meua chun dai jur gup tur nai wun nee
When I met you today

(*) ต้องขอบคุณเธอ ที่ทำวันนี้ให้งดงาม
Dtaung kaup koon tur tee tum wun nee hai ngot ngahm
I must thank you for making today beautiful
ขอบคุณเธอ ที่เปลี่ยนชีวิตที่ฉันมี
Kaup koon tur tee bplian cheewit tee chun mee
Thank you for changing my life
ไม่เหมือนเดิม
Mai meuan derm
Into something different

(**) เพราะเธอทำให้ฉันรู้สึก ความรักที่ฉันไม่เคยรู้สึก
Pror tur tum hai chun roo seuk kwahm ruk tee chun mai koey roo seuk
Because you made me feel a love I’ve never felt
ส่วนลึกที่ใจไม่เคยค้นเจอ จนได้พบเธอ ในวันนี้
Suan leuk nai jai mai koey kon jur jon dai pob tur nai wun nee
Deep down that my heart has never found until I met you today
เพราะเธอทำให้ฉันรู้จัก ความรักที่ฉันไม่เคยสัมผัส
Pror tur tum hai chun roo seuk kwahm ruk tee chun mai koey sumput
Because you made me feel a love that I’ve never touched
และขอสัญญาว่านับต่อจากนี้
Lae kor sunyah wah nup dtor jahk nee
And I promise, from now on
จะรักเธอทุกทุกวินาที ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง
Ja ruk tur took took winahtee mai mee wun bplian bpaleng
I’ll love you at every moment, it’ll never change

ต่อไปจากนี้จะเป็นแบบไหน
Dtor bpai jahk nee ja bpen baep nai
However things will be from now on
เส้นทางที่เดินลำบากสักเท่าไหร่
Sen tahng tee dern lumbahk suk tao rai
However difficult the path we travel will be
แต่ฉันจะไม่หวั่นไหว
Dtae chun ja mai wun wai
I won’t be shaken
แค่เพียงมีเราด้วยกันอยู่ตรงนี้
Kae piang mee rao duay gun yoo dtrong nee
Just having us together right here

(*,**,*,**)

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ / ปราการ ไรวา
เรียบเรียง Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล
Produced by พูนศักดิ์ จตุระบุล
Recorded at Kandee Ztudio
Engineered & Recorded : Puriarj Thanasuthichai, วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิชย์, จารุพันธ์ ศรีม่วงกลาง
Digital Editing : วรวรรธน์ วิวรรธน์วณิขย์, Puriarj Thanasuthichai
Chorus : เหวยเหวย ฮัน
Mixed & Mastered by Danuphop Kamol At Mixphere Studio

   

Even though Getsunova tried to make ye ol’ average cookie-cutter “I met you and you changed my life” song unique with their usual contradictory song title and chorus, it still comes off as the majority being your same old recycled lyrics. Definitely not the best for Getsunova

Title: ดวงจันทร์กลางวัน / Duang Jun Glahng Wun (Moon in the Middle of the Day)
English Title: “Aftermoon”
Artist: Getsunova and Violette Wautier
Album: [Song for JOOX x GMM NEXTPLORER project]
Year: 2018

(*) ดวงจันทร์ในยามกลางวัน
Duang jun nai yahm glahng wun
The moon in the middle of the day
อาจจะมองไม่เห็น อาจะดูไม่เด่นเท่าไร
Aht ja maung mai hen aht ja doo mai den tao rai
You might not be able to see it, no matter how much you look
แต่ใครก็รู้ ความจริงมันไม่ได้หายไปไหน
Dtae krai gor roo kwahm jing mun mai dai hai bpai nai
But everyone knows that in reality, it hasn’t gone anywhere

(**) ดวงจันทร์ในยามกลางวัน
Duang jun nai yahm glahng wun
The moon in the middle of the day
อาจจะดูมืดมิด เพราะแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามา
Aht ja doo meut mit pror saeng ahtit tee saung kao mah
Might seem dim because of the shining light of the sun
ได้แต่คอยเวลา ที่จะกลับออกมาสว่างอีกครั้ง
Dai dtae koy welah tee ja glup auk mah sawahng eek krung
We can only wait for it to come back out and shine again

คงเหมือนฉัน ที่เธออาจมองไม่เห็น
Kong meuan chun tee tur aht maung mai hen
It’s like me, whom you can’t see
คงเหมือนเรา ที่แม้ต้องไกลกัน
Kong meuan rao tee mae dtaung glai gun
It’s like us; even though we’re far apart
แต่ว่าฉันไม่เคยจะหายไป
Dtae wah chun mai koey ja hai bpai
I’ll never disappear

(***) เธอยังมีฉันเสมอ แม้เราไม่พบเจอ
Tur yung mee chun samur ame rao mai pob jur
You always have me, even though we don’t meet
แต่ฉันยังคงเป็นเหมือนเดิม
Dtae chun yung kong bpen meuan derm
But I’m still the same
ห่วง ห่วงใยเธอเสมอ และยังคงคิดถึง เธอ
Huang huang yai tur samur lae yun gkong kit teung tur
I’m always worried, worried about you, and I still miss you
เพียงรอเวลาแค่เธอบอกมา ฉันจะไปหา
Piang ror welah ake tur bauk mah chun ja bpai hah
I’m just waiting for you to tell me, and I’ll go to you

มองจันทร์ในยามกลางคืน
Maung jun nai yahm glahng keun
Looking at the moon in the middle of the night
ภายในใจก็คิด ว่าเธอจะคิดถึงกันรึเปล่า
Pai nai jai gor kit wah tur ja kit teung gun reu bplao
In my heart, I wonder if you miss me
อยากฝากดวงดาว ไปบอกกับเธอที่อยู่ทางนั้น
Yahk fahk duang dao bpai bauk gup tur tee yoo tahng nun
I want to entrust the stars to tell you over there

ก็เพราะฉัน นั้นมองเธอไม่เห็น
Gor pror chun nun maung tur mai hen
Because I can’t see you
ก็เพราะเราทั้งสอง ต้องไกลกัน
Gor pror rao atung saung dtaung glai gun
Because the two of us must be far apart
แต่ว่าฉันไม่เคยจะหายไป
Dtae wah chun mai koey ja hai bpai
But I’ll never disappear

(***)

ยังเฝ้ารอจะได้พบเธออีกครั้งนึง
Yung fao ror ja dai pob tur eek krung neung
I’m still waiting to be able to meet you again
ยังเฝ้ารอให้มาถึงในวันนั้น
Yung fao ror hai mah teung nai wun nun
I’m still waiting for that day to come
จะแสนนานซักเท่าไหร่
Ja saen nahn suk tao rai
No matter how long it’ll be
แต่ว่าฉันนั้นยังรอเธอตรงนี้
Dtae wah chun nun yung ror tur dtrong nee
I’m still waiting for you right here

(***,*,**)

   

คำร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ/วิโอเลต วอเทียร์
เรียบเรียง : Getsunova/วิโอเลต วอเทียร์ & พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: ความเงียบดังที่สุด / Kwahm Ngiap Dung Tee Soot (The Loudest Silence)
Artist: Getsunova
Album: [Single]
Year: 2018

มีคำบางคำที่เก็บเงียบงัน
Mee kum bahng kum tee gep ngiap ngun
There are some things I’ve kept silent about
คอยเฝ้ารอวันที่ควรบอกคำนั้น
Koy fao ror wun tee kuan bauk kum nun
Waiting for the day that I should say them
ให้เธอได้รับฟัง
Hai tur dai rup fung
For you to hear

ยังพยายาม ยังทำทุกทาง ผ่านมาแสนนาน
Yung payayahm yung tum took tahng pahn mah saen nahn
I still try, I still do everything, for so long
เพื่อจะสื่อไปหา ให้เธอได้รู้สึก
Peua ja seu bpai hah hai tur dai roo seuk
To communicate it for you to feel it

(*) แต่ยิ่งทำเท่าไร กลับเหมือนว่าเธอไม่สน
Dtae ying tum tao rai glup meuan wah tur mai son
But however more I do, it ends up like you don’t care
ยิ่งทำแค่ไหน ยิ่งเกิดคำถามในใจ
Ying tum kae nai ying gert kum tahm nai jai
However more I do, the more questions arise in my heart
เป็นความเงียบที่ดังข้างใน
Bpen kwahm ngiap tee dung kahng nai
It’s the loudest silence inside

(**) เธอเคยรู้สึกไหม ได้ยินบ้างไหม
Tur koey roo seuk mai dai yin bahng mai
Do you ever feel it? Can you hear it?
เสียงข้างในที่ดัง ตะโกนฉันรักเธอ
Siang kahng nai tee dung dtagohn chun ruk tur
The loud voice inside shouting that I love you
เก็บเอาไว้ข้างในเรื่อยมาตลอด
Gep ao wai kahng nai reuay mah dtalaut
I’ve always kept it inside
รู้สึกไหม ได้ยินบ้างไหม
Roo seuk mai dai yin bahng mai
Do you feel it? Can you hear it?
รักที่ฉันนั้นยังไม่เคยได้พูดไป
Ruk tee chun nun yung mai koey dai poot bpai
The love that I still have never spoken
เก็บเอาไว้ข้างในหัวใจตลอดมา
Gep ao wai kahng nai hua jai dtalaut mah
I’ve always kept it inside my heart
เป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉัน
Bpen kwahm ngiap tee dung tee soot nai jai chun
It’s the loudest silence in my heart
เป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉัน
Bpen kwahm ngiap tee dung tee soot nai jai chun
It’s the loudest silence in my heart

ควรทำยังไง ต้องนานเท่าไร
Kuan tum yun gngai dtaung nahn tao rai
What should I do? How long must it take
เธอจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ฉันทุ่มเทเพราะรักเธอ
Tur ja kao jai wah took sing tee chun toom tayu pror ruk tur
For you to understand that everything I’ve devoted to you was because I love you?

(*,**,**)

   

คำร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง : getsunova & ปณต คุณประเสริฐ
Produced by : พูนศักดิ์ จตุระบุล (อ๊อฟ Big Ass)

Title: ชีวิตที่มีชีวิต / Cheewit Tee Mee Cheewit (A Life That’s Alive)
Artist: Getsunova
Album: [Single]
Year: 2018

ทำไมเราต้องเดินตามทางเหมือนกับใคร
Tummai rao dtaung dern dtahm tahng meuan gup krai
Why do we have to follow in the footsteps of others?
ทำไมเราต้องเป็นแบบเขาวาดเอาไว้
Tummai rao dtaung bpen baep kao waht ao wai
Why do we have to fit their image?
ทั้งทั้งที่โลกนี้กว้างใหญ่
Tung tung tee lohk nee gwahng yai
Even though this world is vast
มีหลายทางให้เราค้นหา
Mee lai tahng hai rao kon hah
There’s many paths for us to discover

ทำไมเราต้องทำตามคำเขาทุกที
Tummai rao dtaung tum dtahm kum kao took tee
Why must we follow their words every time?
ชีวิตนี้ที่มีกลับคล้ายเหมือนไม่มี
Cheewit nee tee mee glup klai meuan mai mee
This life we have has ended up feeling like we don’t have it
ทั้งทั้งที่เราก็มีสิทธ์จะเลือกเอง
Tung tung tee rao gor mee sit ja leuak eng
Even though we have the right to choose ourselves

(*) เพราะต่างคนต่างเหตุผลที่จะเดินไป
Pror dtahng kon dtahng het pon tee ja dern bpai
Because each person has their own reason to move forward
ต่างจุดหมายที่ออกตามหา
Dtahng joot mai tee auk dtahm hah
With their own destination they seek
ในวันนี้ฉันจะก้าวไปกับเส้นทางที่เป็นของฉันเอง
Nai wun nee chun ja gao bpai gup sen tahng tee bpen kaung chun eng
Today, I’ll set out on the path of my own

(**) ไม่ต้องเดินทางเหมือนคอยดินฟ้า
Mai dtaung dern tahng meuan koy din fah
There’s no need to follow a path like you feel like you’re expected to
ไม่ต้องเดินตามเหมือนคนรอบข้าง
Mai dtaung dern dtahm meuan kon raup kahng
There’s no need to follow along like the person next to you
แค่ออกไปทำตามหัวใจ
Kae auk bpai tum dtahm hua jai
Just go out and follow your heart
ออกไปและใช้ชีวิตให้มีความหมาย
Auk bpai lae chai cheewit hai mee kwahm mai
Go out, live your life, and make it meaningful

(***) อาจไม่ปูทางด้วยพรมดอกไม้
Aht mai bpoo tahng duay prom dauk mai
It might not be a path covered with flowers
อาจไม่มีดาวชี้คอยนำทาง
Aht mai mee dao chee koy num tahng
There might not be any stars leading the way
แค่ออกไปทำตามหัวใจ
Kae auk bpai tum dtahm hua jai
Just go out and follow your heart
ออกไปและใช้ชีวิตที่มีชีวิต
Auk bpai lae chai cheewit tee mee cheewit
Go out and live a life that’s alive

(****) ออกไปและใช้ชีวิตให้มีความหมาย
Auk bpai lae chai cheewit hai mee kwahm mai
Go out, live your life, and make it meaningful
ออกไปและใช้ชีวิตที่มีชีวิต
Auk bpai lae chai cheewit tee mee cheewit
Go out and live a life that’s alive

จะเดินบนเส้นทางตามฝันที่ฉันมี
Ja dern bon sen tahng dtham fun tee chun mee
I’ll take a path following my dreams
จะทำทุกวิธีแม้ไกลสักเท่าไร
Ja tum took witee mae glai suk tao rai
I’ll do everything I can, no matter how far it is
ให้โลกใบนี้ที่กว้างใหญ่ค้นพบเรา
Hai lohk bai nee tee gwahng yai kon pob rao
To make this vast world discover us

(*,**,***,****,*,**,***,****)

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

Hmm, I love motivational songs, but somehow the lyrics of this just come off as your every-day average rebellious teen anthem for me. Perhaps a music video will save it~

Title: รู้ดีว่าไม่ดี / Roo Dee Wah Mai Dee (I Know Full Well It’s Bad)
Artist: Getsunova ft. Youngohm
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
Chun kae kon tee tur aht maung mai hen
I’m just someone whom you might not see
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
Chun kae kon tee tur aht doo mai den
I’m just someone whom you might not notice
จะให้เธอ สนใจ คงไม่ง่าย
Ja hai tur son jai kong mai ngai
It probably wouldn’t be easy to make you interested
ฉันเข้าใจว่าเราห่างกันแค่ไหน
Chun kao jai wah rao hahng gun kae nai
I understand how far apart we are
ฉันเข้าใจว่าเธออยู่สูงเท่าไหร่
Chun kao jai wah tur yoo soong tao rai
I understand how high up you are
จะรักเธอ คงเป็น ไปได้ยาก
Ja ruk tur kong bpen bpai dai yahk
Being able to love you would probably be difficult

(*) ทั้งทั้งที่รู้ตัว ว่าควรยอมตัดใจ
Tung tung tee roo dtua wah kuan yaum dtut jai
Even though I realize I should give you up
ทั้งทั้งที่รู้ตัวว่า เธอนั้นแสนไกล
Tung tung tee roo dtua wah tur nun saen glai
Even though I realize you’re so far out of my league
แต่ใจยังอยากให้เธอรัก
Dtae jai yung yahk hai tur ruk
But my heart still wants you to love me

(**) รู้ดีไม่ดีสักอย่าง รู้ดีว่าเรามันต่าง
Roo dee mai dee suk yahng roo dee wah rao mun dtahng
I know full well how bad it is, I know full well that we’re different
แต่ฉันอยากขอโอกาส โปรดเธออย่าจากไป
Dtae chun yahk kor ohgaht bproht tur yah jahk bpai
But I want to ask you for a chance, please don’t leave me
เพราะคนไม่ดีสักอย่าง อยากขอสัญญาจะทำทุกทาง
Pror kon mai dee suk yahng yahk kor sunyah ja tum took tahng
Because however bad I am, I want to promise that I’ll do everything I can
ให้เธอรู้คนคนนี้ ว่ามันมีค่ามากพอที่จะรักเธอ
Hai tur roo kon kon nee wah mun me ekah mahk por tee ja ruk tur
To let you know that I’m worth enough to love you

แม้ไม่มีข้อดีอย่างใครที่ไหน
Mae mai mee kor dee yahng krai tee nai
Even though I don’t have any good points like anyone else
แม้ไม่มีคำคมบอกเธอเท่าไหร่
Mae mai mee kum kom bauk tur tao rai
Even though I don’t really have any clever way of telling you
แต่หัวใจ ที่ฉันมี พร้อมให้เธอ
Dtae hua jai tee chun mee praum hai tur
But I’m ready to give you the heart that I have
ขอเวลาให้ฉันได้ทำให้รู้
Kor welah hai chun dai tum hai roo
Give me some time for me to be able to let you know
ขอเวลาให้ฉันได้ลองพิสูจน์
Kor welah hai chun dai laung pisoot
Give me some time for me to try proving it to you
อย่าพึ่งเมิน แล้วเดินจากฉันไป
Yah perng mern laeo dern jahk chun bpai
Don’t just ignore me and walk away

(*,**)

เธอไม่แคร์ เธอไม่สน เธอไม่เอา
Tur mai care tur mai son tur mai ao
You don’t care, you don’t pay attention, you don’t want me
ถ้าดูแค่ภายนอก ยังไม่ลึก ไม่ใช่เรา
Tah doo kae pai nauk yung mai leuk mai chai rao
If you just look on the outside and not deep in, that’s not me
เธออย่าพึ่งตัดสินกันไปก่อน
Tur yah perng dtut sin gun bpai gaun
Don’t make a decision yet
ขอแค่ได้คุยแค่ได้บอก
Kor kae dai kooey kae dai bauk
I just want to be able to talk to you, just to be able to tell you
ถ้ามันไม่ใช่เราค่อยว่ากันใหม่
Tah mun mai chai rao koy wah gun mai
If it’s not me, then we’ll start again
ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
Chun kae kon tee tur aht maung mai hen
I’m just someone whom you might not see
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
Chun kae kon tee tur aht doo mai den
I’m just someone whom you might not notice
แต่ฉันก็รู้ตัวดี ว่าฉันไม่ได้ดี
Dtae chun gor roo dtua dee wah chun mai dai dee
But I know full well that I’m no good
แต่เธอต้องลองซักที คนดี
Dtae tur dtaung laung suk tee kon dee
But you have to try, darling

(**,**)

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
คำร้อง RAP YOUNGOHM
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: ชีวิตเดี่ยว / Cheewit Diao (Solitary Life)
Artist: Bird Thongchai and Getsunova
Album: [Single]
Year: 2018

อยู่ตรงนี้แค่เพียงลำพัง
Yoo dtrong nee kae piang lumpung
Right here, all alone
กับความเหงาที่เป็นดั่งเงา
Gup kwahm ngao tee bpen dung ngao
With loneliness that’s like a shadow
ผ่านมานาน แต่ยังไงก็ยังไม่ชินซักที
Pahn mah nahn dtae yung ngai gor yung mai chin suk tee
A long time has passed, but no matter what, I’m still not used to it
อยู่ตรงนี้ไปแต่ละวัน
Yoo dtrong nee bpai dtae la wun
Right here each day
ปล่อยเวลาให้ช่วยบรรเทา
Bploy welah hai chua buntao
Letting time help alleviate
ความอ้างว้าง แต่ยังไงก็เป็นอย่างเดิม
Kwahm ahng wahng dtae yung ngai gor bpen yahng derm
The emptiness, but no matter what, it’s still the same

(*) คือ รอ คอย กับคำถามที่ยังค้างคาในใจ
Keu ror koy gup kum tahm tee yung kahng kah nai jai
I’m still waiting with the questions still remaining in my heart
รอ ต่อ ไป แต่อยากรู้ว่าฉันต้องรออีกนานแค่ไหน
Ror dtor bpai dtae yahk roo wah chun dtaung ror eek nahn kae nai
I continue to wait, but I want to know how much longer it’ll take

(**) ความเดียวดายเมื่อไหร่จะหาย
Kwahm diao dai meua rai ja hai
When will the loneliness disappear?
เมื่อไหร่พรุ่งนี้จะมีความหมาย
Meua rai proong nee ja mee kwahm mai
When will tomorrow be meaningful?
บนทางที่ว่างเปล่า
Bon tahng tee wahng bplao
On an empty path
อีกไกลแค่ไหนถึงจุดหมาย
Eek glai kae nai teung joot mai
How much longer until I reach my destination?
ความเดียวดายยังคอยทำร้าย
Kwahm diao dai yung koy tum rai
Loneliness still hurts me
หวังเพียงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
Wung piang proong nee bpen wun soot tai
I only hope that tomorrow will be the last day
มีมั้ยซักคนหนึ่ง เข้ามาเปลี่ยน
Mee mai suk kon neung kao mah bplian
Is there someone who will come and change things
ชีวิตเดี่ยวให้หายไป
Cheewit diao hai hai bpai
Making my solitary life disappear?

ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง
Pahn mah laeo mai roo gee krung
I don’t know how many times
ที่ตัวฉันต้องคอยผิดหวัง
Tee dtua chun dtaung koy pit wung
I’ve had to be disappointed
กับความรัก ที่ยังตามหาไม่เจอซักที
Gup kwahm ruk tee yung dtahm hah mai jur suk tee
With the love that I’m still searching for
แต่ว่าฉันยังไม่หมดหวัง
Dtae wah chun yung mai mot wung
But I’m still not out of hope
และก็เชื่อต้องเจอสักวัน
Lae gor cheua dtaung jur suk wun
And I believe I must one day find
ใครคนนั้น ที่เกิดมาเคียงคู่ฉัน
Krai kon nun tee gert mah kiang koo chun
Someone who was born to be my soulmate

(*,**,**)

มีมั้ยซักคนหนึ่ง เข้ามาเปลี่ยน
Mee mai suk kon neung kao mah bplian
Is there someone who will come and change things
ชีวิตเดี่ยวให้หายไป
Cheewit diao hai hai bpai
Making my solitary life disappear?
ซักคนหนึ่ง…
Suk kon neung
Just one person

   

ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ
เนื้อร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง : Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล
Produced by พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

A lovely duet, I definitely like this one better than P’Bird’s single with UrboyTJ for sure. P’Bird and Getsunova’s vocals compliment each other nicely, and while I’ve never been a fan of the whole lonely-and-waiting-for-someone lyrics, the melody is very soothing~

Title: พัง..(ลำพัง) / Pung (Lumpung) [Destroyed (Alone)]
Artist: Getsunova
Album: [Single]
Year: 2017

ทำไมในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิม
Tummai nai wun nee tur mai meuan derm
Why are you different today?
ความรักที่ฉันคุ้นเคยนั้นไม่เหมือนเก่า
Kwahm ruk tee chun koon koey nun mai meuan gao
The love I was familiar with isn’t the same
เพราะอะไร
Pror arai
Why?
ทำไมคำพูดที่แทนความห่วงใย
Tummai kum poot tee taen kwahm huang yai
Why is it that in your words, instead of concern
กลับในวันนี้ได้ยินแต่ความเงียบงัน
Glup nai wun nee dai yin dtae kwahm ngiap ngun
I end up hearing silence today?

(*) ทำทุกทาง ยอมทำทุกวิธี
Took took tahng yaum tum took witee
I’ve done everything, I’ve tried every method
เพื่อจะเปลี่ยนใจเธอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
Peua ja bplian jai tur hai glup mah bpen meuan derm
To change your mind and get things to go back to the way they were
แต่เหมือนยิ่งทำ เธอนั้นยิ่งไกลออกไป
Dtae meuan ying tum tur nun ying glai auk bpai
But it’s like the more I do, the further away you get

(**) พังหมดแล้วใช่มั้ย รักที่เคยมีความหมาย
Pung mot laeo chai mai ruk tee koey me ekwahm mai
It’s destroyed, isn’t it? The love that was once meaningful
พังหมดแล้วใช่มั้ย รักที่สัญญาจะเก็บไว้
Pung mot laeo chai mai ruk tee sunyah ja gep wai
It’s destroyed, isn’t it? The love that you promised to keep
ต่อจากนี้หรือเวลา ของฉันที่หมดหวัง
Dtor jahk nee reu welah kaung chun tee mot wung
From now on, is my time hopeless?
ต้องทำใจ
Dtaung tum jai
I must accept it
อยู่ตรงนี้คนเดียว กับรักที่พังลงไป
Yoo dtrong nee kon diao gup ruk tee pung long bpai
Being right here, by myself, with a love that was destroyed
อยู่ตรงนี้คนเดียว กับรักที่พังลำพัง
Yoo dtrong nee kon diao gup ruk tee pung lumpung
Being right here, by myself, with a love that was destroyed, alone

เธอลืมไปแล้วใช่มั้ยที่บอกกัน
Tur luem bpai laeo chau mai tee bauk gun
You’ve already forgotten what you told me, right?
ความฝันที่เราวาดไว้ครั้งในวันเก่า
Kwahm fun tee rao waht wai krung nai wun gao
The dreams we created in the old days
ว่าสองเรา
Wah saung rao
The two of us
จะเดินเคียงคู่กันไปตลอดกาล
Ja dern kiang koo gun bpai dtalaut gahn
That we’d be together forever
สุดท้ายวันนี้ คงเหลือเพียงความว่างเปล่า
Soot tai wun nee kong leua piang kwahm wahng bplao
In the end, today, all that’s left is emptiness

(*,**,**)

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova , พูนศักดิ์ จตุระบุล

   
Hmm. Sound-wise, still, the appeal of Getsunova goes right over my head. But music video-wise, they seem to pull another twist that makes me appreciate their artistic endeavors. Like the music video for their past single “คนไม่จำเป็น / Kon Mai Jum Bpen (Unnecessary Person)” that turned the point of view around showed things from the girl’s perspective about how suffocating and scary and totally not romantic to have a guy relentlessly hitting on her is, this music video in turn turns the point of view around to show things from the living person’s point of view after their lover commits suicide. Though it might seem like a fix for your problems, think about the people you’re leaving behind, because you can’t go back and change your mind later. Having a music video like this gives more depth to a song that might otherwise be just another whiny song about a dying relationship by twisting it so that it seems the guy is the one lamenting about screwing things up (by killing himself), being unable to fix it, and now has to live with the love he destroyed. Thumbs up~