Getsunova

All posts tagged Getsunova

Title: ดวงจันทร์กลางวัน / Duang Jun Glahng Wun (Moon in the Middle of the Day)
English Title: “Aftermoon”
Artist: Getsunova and Violette Wautier
Album: [Song for JOOX x GMM NEXTPLORER project]
Year: 2018

(*) ดวงจันทร์ในยามกลางวัน
Duang jun nai yahm glahng wun
The moon in the middle of the day
อาจจะมองไม่เห็น อาจะดูไม่เด่นเท่าไร
Aht ja maung mai hen aht ja doo mai den tao rai
You might not be able to see it, no matter how much you look
แต่ใครก็รู้ ความจริงมันไม่ได้หายไปไหน
Dtae krai gor roo kwahm jing mun mai dai hai bpai nai
But everyone knows that in reality, it hasn’t gone anywhere

(**) ดวงจันทร์ในยามกลางวัน
Duang jun nai yahm glahng wun
The moon in the middle of the day
อาจจะดูมืดมิด เพราะแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามา
Aht ja doo meut mit pror saeng ahtit tee saung kao mah
Might seem dim because of the shining light of the sun
ได้แต่คอยเวลา ที่จะกลับออกมาสว่างอีกครั้ง
Dai dtae koy welah tee ja glup auk mah sawahng eek krung
We can only wait for it to come back out and shine again

คงเหมือนฉัน ที่เธออาจมองไม่เห็น
Kong meuan chun tee tur aht maung mai hen
It’s like me, whom you can’t see
คงเหมือนเรา ที่แม้ต้องไกลกัน
Kong meuan rao tee mae dtaung glai gun
It’s like us; even though we’re far apart
แต่ว่าฉันไม่เคยจะหายไป
Dtae wah chun mai koey ja hai bpai
I’ll never disappear

(***) เธอยังมีฉันเสมอ แม้เราไม่พบเจอ
Tur yung mee chun samur ame rao mai pob jur
You always have me, even though we don’t meet
แต่ฉันยังคงเป็นเหมือนเดิม
Dtae chun yung kong bpen meuan derm
But I’m still the same
ห่วง ห่วงใยเธอเสมอ และยังคงคิดถึง เธอ
Huang huang yai tur samur lae yun gkong kit teung tur
I’m always worried, worried about you, and I still miss you
เพียงรอเวลาแค่เธอบอกมา ฉันจะไปหา
Piang ror welah ake tur bauk mah chun ja bpai hah
I’m just waiting for you to tell me, and I’ll go to you

มองจันทร์ในยามกลางคืน
Maung jun nai yahm glahng keun
Looking at the moon in the middle of the night
ภายในใจก็คิด ว่าเธอจะคิดถึงกันรึเปล่า
Pai nai jai gor kit wah tur ja kit teung gun reu bplao
In my heart, I wonder if you miss me
อยากฝากดวงดาว ไปบอกกับเธอที่อยู่ทางนั้น
Yahk fahk duang dao bpai bauk gup tur tee yoo tahng nun
I want to entrust the stars to tell you over there

ก็เพราะฉัน นั้นมองเธอไม่เห็น
Gor pror chun nun maung tur mai hen
Because I can’t see you
ก็เพราะเราทั้งสอง ต้องไกลกัน
Gor pror rao atung saung dtaung glai gun
Because the two of us must be far apart
แต่ว่าฉันไม่เคยจะหายไป
Dtae wah chun mai koey ja hai bpai
But I’ll never disappear

(***)

ยังเฝ้ารอจะได้พบเธออีกครั้งนึง
Yung fao ror ja dai pob tur eek krung neung
I’m still waiting to be able to meet you again
ยังเฝ้ารอให้มาถึงในวันนั้น
Yung fao ror hai mah teung nai wun nun
I’m still waiting for that day to come
จะแสนนานซักเท่าไหร่
Ja saen nahn suk tao rai
No matter how long it’ll be
แต่ว่าฉันนั้นยังรอเธอตรงนี้
Dtae wah chun nun yung ror tur dtrong nee
I’m still waiting for you right here

(***,*,**)

   

คำร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ/วิโอเลต วอเทียร์
เรียบเรียง : Getsunova/วิโอเลต วอเทียร์ & พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: ความเงียบดังที่สุด / Kwahm Ngiap Dung Tee Soot (The Loudest Silence)
Artist: Getsunova
Album: [Single]
Year: 2018

มีคำบางคำที่เก็บเงียบงัน
Mee kum bahng kum tee gep ngiap ngun
There are some things I’ve kept silent about
คอยเฝ้ารอวันที่ควรบอกคำนั้น
Koy fao ror wun tee kuan bauk kum nun
Waiting for the day that I should say them
ให้เธอได้รับฟัง
Hai tur dai rup fung
For you to hear

ยังพยายาม ยังทำทุกทาง ผ่านมาแสนนาน
Yung payayahm yung tum took tahng pahn mah saen nahn
I still try, I still do everything, for so long
เพื่อจะสื่อไปหา ให้เธอได้รู้สึก
Peua ja seu bpai hah hai tur dai roo seuk
To communicate it for you to feel it

(*) แต่ยิ่งทำเท่าไร กลับเหมือนว่าเธอไม่สน
Dtae ying tum tao rai glup meuan wah tur mai son
But however more I do, it ends up like you don’t care
ยิ่งทำแค่ไหน ยิ่งเกิดคำถามในใจ
Ying tum kae nai ying gert kum tahm nai jai
However more I do, the more questions arise in my heart
เป็นความเงียบที่ดังข้างใน
Bpen kwahm ngiap tee dung kahng nai
It’s the loudest silence inside

(**) เธอเคยรู้สึกไหม ได้ยินบ้างไหม
Tur koey roo seuk mai dai yin bahng mai
Do you ever feel it? Can you hear it?
เสียงข้างในที่ดัง ตะโกนฉันรักเธอ
Siang kahng nai tee dung dtagohn chun ruk tur
The loud voice inside shouting that I love you
เก็บเอาไว้ข้างในเรื่อยมาตลอด
Gep ao wai kahng nai reuay mah dtalaut
I’ve always kept it inside
รู้สึกไหม ได้ยินบ้างไหม
Roo seuk mai dai yin bahng mai
Do you feel it? Can you hear it?
รักที่ฉันนั้นยังไม่เคยได้พูดไป
Ruk tee chun nun yung mai koey dai poot bpai
The love that I still have never spoken
เก็บเอาไว้ข้างในหัวใจตลอดมา
Gep ao wai kahng nai hua jai dtalaut mah
I’ve always kept it inside my heart
เป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉัน
Bpen kwahm ngiap tee dung tee soot nai jai chun
It’s the loudest silence in my heart
เป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉัน
Bpen kwahm ngiap tee dung tee soot nai jai chun
It’s the loudest silence in my heart

ควรทำยังไง ต้องนานเท่าไร
Kuan tum yun gngai dtaung nahn tao rai
What should I do? How long must it take
เธอจะเข้าใจว่าทุกสิ่งที่ฉันทุ่มเทเพราะรักเธอ
Tur ja kao jai wah took sing tee chun toom tayu pror ruk tur
For you to understand that everything I’ve devoted to you was because I love you?

(*,**,**)

   

คำร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง : getsunova & ปณต คุณประเสริฐ
Produced by : พูนศักดิ์ จตุระบุล (อ๊อฟ Big Ass)

Title: ชีวิตที่มีชีวิต / Cheewit Tee Mee Cheewit (A Life That’s Alive)
Artist: Getsunova
Album: [Single]
Year: 2018

ทำไมเราต้องเดินตามทางเหมือนกับใคร
Tummai rao dtaung dern dtahm tahng meuan gup krai
Why do we have to follow in the footsteps of others?
ทำไมเราต้องเป็นแบบเขาวาดเอาไว้
Tummai rao dtaung bpen baep kao waht ao wai
Why do we have to fit their image?
ทั้งทั้งที่โลกนี้กว้างใหญ่
Tung tung tee lohk nee gwahng yai
Even though this world is vast
มีหลายทางให้เราค้นหา
Mee lai tahng hai rao kon hah
There’s many paths for us to discover

ทำไมเราต้องทำตามคำเขาทุกที
Tummai rao dtaung tum dtahm kum kao took tee
Why must we follow their words every time?
ชีวิตนี้ที่มีกลับคล้ายเหมือนไม่มี
Cheewit nee tee mee glup klai meuan mai mee
This life we have has ended up feeling like we don’t have it
ทั้งทั้งที่เราก็มีสิทธ์จะเลือกเอง
Tung tung tee rao gor mee sit ja leuak eng
Even though we have the right to choose ourselves

(*) เพราะต่างคนต่างเหตุผลที่จะเดินไป
Pror dtahng kon dtahng het pon tee ja dern bpai
Because each person has their own reason to move forward
ต่างจุดหมายที่ออกตามหา
Dtahng joot mai tee auk dtahm hah
With their own destination they seek
ในวันนี้ฉันจะก้าวไปกับเส้นทางที่เป็นของฉันเอง
Nai wun nee chun ja gao bpai gup sen tahng tee bpen kaung chun eng
Today, I’ll set out on the path of my own

(**) ไม่ต้องเดินทางเหมือนคอยดินฟ้า
Mai dtaung dern tahng meuan koy din fah
There’s no need to follow a path like you feel like you’re expected to
ไม่ต้องเดินตามเหมือนคนรอบข้าง
Mai dtaung dern dtahm meuan kon raup kahng
There’s no need to follow along like the person next to you
แค่ออกไปทำตามหัวใจ
Kae auk bpai tum dtahm hua jai
Just go out and follow your heart
ออกไปและใช้ชีวิตให้มีความหมาย
Auk bpai lae chai cheewit hai mee kwahm mai
Go out, live your life, and make it meaningful

(***) อาจไม่ปูทางด้วยพรมดอกไม้
Aht mai bpoo tahng duay prom dauk mai
It might not be a path covered with flowers
อาจไม่มีดาวชี้คอยนำทาง
Aht mai mee dao chee koy num tahng
There might not be any stars leading the way
แค่ออกไปทำตามหัวใจ
Kae auk bpai tum dtahm hua jai
Just go out and follow your heart
ออกไปและใช้ชีวิตที่มีชีวิต
Auk bpai lae chai cheewit tee mee cheewit
Go out and live a life that’s alive

(****) ออกไปและใช้ชีวิตให้มีความหมาย
Auk bpai lae chai cheewit hai mee kwahm mai
Go out, live your life, and make it meaningful
ออกไปและใช้ชีวิตที่มีชีวิต
Auk bpai lae chai cheewit tee mee cheewit
Go out and live a life that’s alive

จะเดินบนเส้นทางตามฝันที่ฉันมี
Ja dern bon sen tahng dtham fun tee chun mee
I’ll take a path following my dreams
จะทำทุกวิธีแม้ไกลสักเท่าไร
Ja tum took witee mae glai suk tao rai
I’ll do everything I can, no matter how far it is
ให้โลกใบนี้ที่กว้างใหญ่ค้นพบเรา
Hai lohk bai nee tee gwahng yai kon pob rao
To make this vast world discover us

(*,**,***,****,*,**,***,****)

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

Hmm, I love motivational songs, but somehow the lyrics of this just come off as your every-day average rebellious teen anthem for me. Perhaps a music video will save it~

Title: รู้ดีว่าไม่ดี / Roo Dee Wah Mai Dee (I Know Full Well It’s Bad)
Artist: Getsunova ft. Youngohm
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
Chun kae kon tee tur aht maung mai hen
I’m just someone whom you might not see
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
Chun kae kon tee tur aht doo mai den
I’m just someone whom you might not notice
จะให้เธอ สนใจ คงไม่ง่าย
Ja hai tur son jai kong mai ngai
It probably wouldn’t be easy to make you interested
ฉันเข้าใจว่าเราห่างกันแค่ไหน
Chun kao jai wah rao hahng gun kae nai
I understand how far apart we are
ฉันเข้าใจว่าเธออยู่สูงเท่าไหร่
Chun kao jai wah tur yoo soong tao rai
I understand how high up you are
จะรักเธอ คงเป็น ไปได้ยาก
Ja ruk tur kong bpen bpai dai yahk
Being able to love you would probably be difficult

(*) ทั้งทั้งที่รู้ตัว ว่าควรยอมตัดใจ
Tung tung tee roo dtua wah kuan yaum dtut jai
Even though I realize I should give you up
ทั้งทั้งที่รู้ตัวว่า เธอนั้นแสนไกล
Tung tung tee roo dtua wah tur nun saen glai
Even though I realize you’re so far out of my league
แต่ใจยังอยากให้เธอรัก
Dtae jai yung yahk hai tur ruk
But my heart still wants you to love me

(**) รู้ดีไม่ดีสักอย่าง รู้ดีว่าเรามันต่าง
Roo dee mai dee suk yahng roo dee wah rao mun dtahng
I know full well how bad it is, I know full well that we’re different
แต่ฉันอยากขอโอกาส โปรดเธออย่าจากไป
Dtae chun yahk kor ohgaht bproht tur yah jahk bpai
But I want to ask you for a chance, please don’t leave me
เพราะคนไม่ดีสักอย่าง อยากขอสัญญาจะทำทุกทาง
Pror kon mai dee suk yahng yahk kor sunyah ja tum took tahng
Because however bad I am, I want to promise that I’ll do everything I can
ให้เธอรู้คนคนนี้ ว่ามันมีค่ามากพอที่จะรักเธอ
Hai tur roo kon kon nee wah mun me ekah mahk por tee ja ruk tur
To let you know that I’m worth enough to love you

แม้ไม่มีข้อดีอย่างใครที่ไหน
Mae mai mee kor dee yahng krai tee nai
Even though I don’t have any good points like anyone else
แม้ไม่มีคำคมบอกเธอเท่าไหร่
Mae mai mee kum kom bauk tur tao rai
Even though I don’t really have any clever way of telling you
แต่หัวใจ ที่ฉันมี พร้อมให้เธอ
Dtae hua jai tee chun mee praum hai tur
But I’m ready to give you the heart that I have
ขอเวลาให้ฉันได้ทำให้รู้
Kor welah hai chun dai tum hai roo
Give me some time for me to be able to let you know
ขอเวลาให้ฉันได้ลองพิสูจน์
Kor welah hai chun dai laung pisoot
Give me some time for me to try proving it to you
อย่าพึ่งเมิน แล้วเดินจากฉันไป
Yah perng mern laeo dern jahk chun bpai
Don’t just ignore me and walk away

(*,**)

เธอไม่แคร์ เธอไม่สน เธอไม่เอา
Tur mai care tur mai son tur mai ao
You don’t care, you don’t pay attention, you don’t want me
ถ้าดูแค่ภายนอก ยังไม่ลึก ไม่ใช่เรา
Tah doo kae pai nauk yung mai leuk mai chai rao
If you just look on the outside and not deep in, that’s not me
เธออย่าพึ่งตัดสินกันไปก่อน
Tur yah perng dtut sin gun bpai gaun
Don’t make a decision yet
ขอแค่ได้คุยแค่ได้บอก
Kor kae dai kooey kae dai bauk
I just want to be able to talk to you, just to be able to tell you
ถ้ามันไม่ใช่เราค่อยว่ากันใหม่
Tah mun mai chai rao koy wah gun mai
If it’s not me, then we’ll start again
ฉันแค่คนที่เธออาจมองไม่เห็น
Chun kae kon tee tur aht maung mai hen
I’m just someone whom you might not see
ฉันแค่คนที่เธออาจดูไม่เด่น
Chun kae kon tee tur aht doo mai den
I’m just someone whom you might not notice
แต่ฉันก็รู้ตัวดี ว่าฉันไม่ได้ดี
Dtae chun gor roo dtua dee wah chun mai dai dee
But I know full well that I’m no good
แต่เธอต้องลองซักที คนดี
Dtae tur dtaung laung suk tee kon dee
But you have to try, darling

(**,**)

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
คำร้อง RAP YOUNGOHM
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล

Title: ชีวิตเดี่ยว / Cheewit Diao (Solitary Life)
Artist: Bird Thongchai and Getsunova
Album: [Single]
Year: 2018

อยู่ตรงนี้แค่เพียงลำพัง
Yoo dtrong nee kae piang lumpung
Right here, all alone
กับความเหงาที่เป็นดั่งเงา
Gup kwahm ngao tee bpen dung ngao
With loneliness that’s like a shadow
ผ่านมานาน แต่ยังไงก็ยังไม่ชินซักที
Pahn mah nahn dtae yung ngai gor yung mai chin suk tee
A long time has passed, but no matter what, I’m still not used to it
อยู่ตรงนี้ไปแต่ละวัน
Yoo dtrong nee bpai dtae la wun
Right here each day
ปล่อยเวลาให้ช่วยบรรเทา
Bploy welah hai chua buntao
Letting time help alleviate
ความอ้างว้าง แต่ยังไงก็เป็นอย่างเดิม
Kwahm ahng wahng dtae yung ngai gor bpen yahng derm
The emptiness, but no matter what, it’s still the same

(*) คือ รอ คอย กับคำถามที่ยังค้างคาในใจ
Keu ror koy gup kum tahm tee yung kahng kah nai jai
I’m still waiting with the questions still remaining in my heart
รอ ต่อ ไป แต่อยากรู้ว่าฉันต้องรออีกนานแค่ไหน
Ror dtor bpai dtae yahk roo wah chun dtaung ror eek nahn kae nai
I continue to wait, but I want to know how much longer it’ll take

(**) ความเดียวดายเมื่อไหร่จะหาย
Kwahm diao dai meua rai ja hai
When will the loneliness disappear?
เมื่อไหร่พรุ่งนี้จะมีความหมาย
Meua rai proong nee ja mee kwahm mai
When will tomorrow be meaningful?
บนทางที่ว่างเปล่า
Bon tahng tee wahng bplao
On an empty path
อีกไกลแค่ไหนถึงจุดหมาย
Eek glai kae nai teung joot mai
How much longer until I reach my destination?
ความเดียวดายยังคอยทำร้าย
Kwahm diao dai yung koy tum rai
Loneliness still hurts me
หวังเพียงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
Wung piang proong nee bpen wun soot tai
I only hope that tomorrow will be the last day
มีมั้ยซักคนหนึ่ง เข้ามาเปลี่ยน
Mee mai suk kon neung kao mah bplian
Is there someone who will come and change things
ชีวิตเดี่ยวให้หายไป
Cheewit diao hai hai bpai
Making my solitary life disappear?

ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง
Pahn mah laeo mai roo gee krung
I don’t know how many times
ที่ตัวฉันต้องคอยผิดหวัง
Tee dtua chun dtaung koy pit wung
I’ve had to be disappointed
กับความรัก ที่ยังตามหาไม่เจอซักที
Gup kwahm ruk tee yung dtahm hah mai jur suk tee
With the love that I’m still searching for
แต่ว่าฉันยังไม่หมดหวัง
Dtae wah chun yung mai mot wung
But I’m still not out of hope
และก็เชื่อต้องเจอสักวัน
Lae gor cheua dtaung jur suk wun
And I believe I must one day find
ใครคนนั้น ที่เกิดมาเคียงคู่ฉัน
Krai kon nun tee gert mah kiang koo chun
Someone who was born to be my soulmate

(*,**,**)

มีมั้ยซักคนหนึ่ง เข้ามาเปลี่ยน
Mee mai suk kon neung kao mah bplian
Is there someone who will come and change things
ชีวิตเดี่ยวให้หายไป
Cheewit diao hai hai bpai
Making my solitary life disappear?
ซักคนหนึ่ง…
Suk kon neung
Just one person

   

ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ
เนื้อร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง : Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล
Produced by พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

A lovely duet, I definitely like this one better than P’Bird’s single with UrboyTJ for sure. P’Bird and Getsunova’s vocals compliment each other nicely, and while I’ve never been a fan of the whole lonely-and-waiting-for-someone lyrics, the melody is very soothing~

Title: พัง..(ลำพัง) / Pung (Lumpung) [Destroyed (Alone)]
Artist: Getsunova
Album: [Single]
Year: 2017

ทำไมในวันนี้เธอไม่เหมือนเดิม
Tummai nai wun nee tur mai meuan derm
Why are you different today?
ความรักที่ฉันคุ้นเคยนั้นไม่เหมือนเก่า
Kwahm ruk tee chun koon koey nun mai meuan gao
The love I was familiar with isn’t the same
เพราะอะไร
Pror arai
Why?
ทำไมคำพูดที่แทนความห่วงใย
Tummai kum poot tee taen kwahm huang yai
Why is it that in your words, instead of concern
กลับในวันนี้ได้ยินแต่ความเงียบงัน
Glup nai wun nee dai yin dtae kwahm ngiap ngun
I end up hearing silence today?

(*) ทำทุกทาง ยอมทำทุกวิธี
Took took tahng yaum tum took witee
I’ve done everything, I’ve tried every method
เพื่อจะเปลี่ยนใจเธอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม
Peua ja bplian jai tur hai glup mah bpen meuan derm
To change your mind and get things to go back to the way they were
แต่เหมือนยิ่งทำ เธอนั้นยิ่งไกลออกไป
Dtae meuan ying tum tur nun ying glai auk bpai
But it’s like the more I do, the further away you get

(**) พังหมดแล้วใช่มั้ย รักที่เคยมีความหมาย
Pung mot laeo chai mai ruk tee koey me ekwahm mai
It’s destroyed, isn’t it? The love that was once meaningful
พังหมดแล้วใช่มั้ย รักที่สัญญาจะเก็บไว้
Pung mot laeo chai mai ruk tee sunyah ja gep wai
It’s destroyed, isn’t it? The love that you promised to keep
ต่อจากนี้หรือเวลา ของฉันที่หมดหวัง
Dtor jahk nee reu welah kaung chun tee mot wung
From now on, is my time hopeless?
ต้องทำใจ
Dtaung tum jai
I must accept it
อยู่ตรงนี้คนเดียว กับรักที่พังลงไป
Yoo dtrong nee kon diao gup ruk tee pung long bpai
Being right here, by myself, with a love that was destroyed
อยู่ตรงนี้คนเดียว กับรักที่พังลำพัง
Yoo dtrong nee kon diao gup ruk tee pung lumpung
Being right here, by myself, with a love that was destroyed, alone

เธอลืมไปแล้วใช่มั้ยที่บอกกัน
Tur luem bpai laeo chau mai tee bauk gun
You’ve already forgotten what you told me, right?
ความฝันที่เราวาดไว้ครั้งในวันเก่า
Kwahm fun tee rao waht wai krung nai wun gao
The dreams we created in the old days
ว่าสองเรา
Wah saung rao
The two of us
จะเดินเคียงคู่กันไปตลอดกาล
Ja dern kiang koo gun bpai dtalaut gahn
That we’d be together forever
สุดท้ายวันนี้ คงเหลือเพียงความว่างเปล่า
Soot tai wun nee kong leua piang kwahm wahng bplao
In the end, today, all that’s left is emptiness

(*,**,**)

   

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova , พูนศักดิ์ จตุระบุล

   
Hmm. Sound-wise, still, the appeal of Getsunova goes right over my head. But music video-wise, they seem to pull another twist that makes me appreciate their artistic endeavors. Like the music video for their past single “คนไม่จำเป็น / Kon Mai Jum Bpen (Unnecessary Person)” that turned the point of view around showed things from the girl’s perspective about how suffocating and scary and totally not romantic to have a guy relentlessly hitting on her is, this music video in turn turns the point of view around to show things from the living person’s point of view after their lover commits suicide. Though it might seem like a fix for your problems, think about the people you’re leaving behind, because you can’t go back and change your mind later. Having a music video like this gives more depth to a song that might otherwise be just another whiny song about a dying relationship by twisting it so that it seems the guy is the one lamenting about screwing things up (by killing himself), being unable to fix it, and now has to live with the love he destroyed. Thumbs up~

Title: นักเดินทาง / Nuk Dern Tahng (Traveler)
Artist: Getsunova
Album: [Single]
Year: 2017

ยังวนเวียนอยู่ตรงที่เดิม บรรยากาศเทาเทาที่คุ้นเคย
Yung won wian yood trong tee derm bunyagaht tao tao tee koon koey
You’re still circling the same place, the familiar grey atmosphere
กับความจาเจยังจมอยู่ภายในใจ ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่
Gup kwahm jum jay yung jom yoo pai nai jai mai roo ja jop long meua rai
And the monotony are still sinking in your heart, you don’t know when it will end
ส่วนตัวเธออาจเป็นเหมือนกัน ยังคงทาสิ่งเดิมเดิมแต่ละวัน
Suan dtua tur aht bpen meuan gun yung kong tum sing derm derm dtae la wun
You might be the same, still doing the same things each day
แต่สิ่งนั้นกลับไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
Dtae sing nun glup mai chai sing tee fun
But those things end up being different than what you dreamed of

เธอรู้สึกมั้ย อยากจะเดินออกไปในที่ที่ต่างไป
Tur roo seuk mai yahk ja dern auk bpai nai tee tee dtahng bpai
Do you feel like you want to go out to a different place?
เป็นเหมือนกันมั้ย อยากจะลองเปิดใจและเดินหายออกไปพร้อมกัน
Bpen meuan gun mai yahk ja laung bpert jai lae dern hai auk bpai praum gun
Are you the same? I want to try opening my heart and disappearing with you

(*) ออกไปสู่บนเส้นทางใหม่ ไกลออกไปผ่านโลกที่กว้างใหญ่
Auk bpai soo bon sen tahng mai glai auk bpai pahn lohk tee gwahng yai
Go out on a new path, go far away, over this vast world
ออกร่วมกันเดินทาง เปลี่ยนคืนวันที่มี ให้มีความหมาย
Auk ruam gun dern tahng bplian keun wun tee mee hai mee kwahm mai
Travelling together, changing the days and nights we have and making them meaningful
ออกไปผ่านเจอเรื่องราวใหม่ ช่วงเวลาของเราที่ยิ่งใหญ่
Auk bpai pahn jur reuang rao mai chuang welah kaung roa tee ying yai
Go out, face new stories, our time is great
อาจไม่ไกลเกินใจ หากเราออกไปแล้วลองตามหาไปด้วยกัน
Aht mai glai gern jai hahk rao auk bpai laeo laung dtahm hah bpai duay gun
It won’t be too far if we go out and try searching together
ระหว่างทางแค่มีเรานั้นไปด้วยกัน
Rawahng tahng kae mee rao nunbpai duay gun
On the way, there’s just us going together

เราอาจเจอกับทางที่งดงาม หรือเราอาจเจอแต่เพียงความว่างเปล่า
Rao aht jur gup tahng tee ngot ngahm reu rao aht jur dtae piang kwahm wahng bplao
We might find a beautiful path, or we might find only emptiness
แต่อย่างน้อยก็เป็นทางเดินของเรา
Dtae yahng noy gor bpen tahng dern kaung rao
But at least it’s our path

(**) เธอรู้สึกมั้ย อยากจะเปิดประตูไปที่ที่ต่างไป
Tur roo seuk mai yahk ja bpert bpradtoo bpai tee tee dtahng bpai
Do you feel like you want to open the door and go to a different place?
เป็นเหมือนกันมั้ย อยากจะลองเปิดใจและเดินหายออกไปพร้อมกัน
Bpen meuan gun mai yahk ja laung bpert jai lae dern hai auk bpai praum gun
Are you the same? I want to try opening my heart and disappearing with you

(*,**,*)

ระหว่างทางแค่มีเรานั้นไปด้วยกัน
Rawahng tahng kae mee rao nun bpai duay gun
On the way, there’s just us going together
ระหว่างทางแค่มีเรานั้นไปด้วยกัน
Rawahng tahng kae mee rao nun bpai duay gun
On the way, there’s just us going together

   

ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ
เนื้อร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง : getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล

   
A nice song for anyone who has ever felt stuck in a rut and needing a change of scenery~

Title: เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล / Hetpon Tee Mai Mee Hetpon (The Reason I Don’t Have a Reason)
Artist: Getsunova
Album: The First Album
Year: 2016

อาจจะมีเป็นบางที ที่ฉันนั้นทําอะไรให้เธอไม่พอใจ
Aht ja mee bpen bahng tee tee chun nun tum arai hai tur mai por jai
There might be some times that nothing I do satisfies you
อาจจะมีเป็นบางคราว ที่ฉันนั้นเป็นห่วงเธอมากจนไม่มีเหตุผล
Aht ja mee bpun bahng krao tee chun nun bpen huang tur mahk jon mai mee het pon
There might be some times that I worry about you so much that there’s no reason

(*) แต่อย่าโกรธฉันเลย เพราะฉันไม่คิดทําเธอรู้สึกแบบนั้น
Dtae yah groht chun loey pror chun mai kit tum tur roo seuk baep nun
But don’t get angry at me, because I didn’t think about making you feel that way
ให้โอกาสฉันที โปรดลองให้เวลาฉันอธิบาย กับเธอ
Hai ohgaht chun tee bproht laung hai welah chun attibai gup tur
Give me a chance, please try and give me some time to explain it to you

(**) ว่าเหตุผล ที่ฉันไม่มีเหตุผล
Wah het pon tee chun mai mee het pon
That the reason that I don’t have a reason
ก็เพราะว่ารักเธอ ได้โปรดเธอเข้าใจ
Gor pror wah ruk tur dai bproht tur kao jai
Is because I love you, please understand
อยากขอ ขอร้องให้เธอฟังฉัน
Yahk kor kor raung hai tur fung chun
I want to ask, to beg for you to listen
ฟังเสียงที่ก้องข้างใน
Fung siang tee gaung kahng nai
Listen to the voice that’s echoing inside
และเธอจะเข้าใจ ทุกสิ่งฉันทําไปเพราะรักเธอ
Lae tur ja kao jai took sing chun tum bpai pror ruk tur
And you’ll understand that every I do is because I love you

อาจจะรู้สึกไม่ดี หากฉันนั้นเป็นห่วงเธอน้อยกว่าที่เคยเป็น
Aht ja roo seuk mai dee hahk chun nun bpen huang tur noy gwah tee koey bpen
It might not feel good if I worry about you less than I have been
ความตั่งใจที่มี คือขอดูแลแต่เธอให้ดีไม่มีขาดหาย
Kwahm dung jai tee mee keu kor doo lae dtae tur hai dee mai mee kaht hai
The intention that I have is to take good care of only you, never to lose you

(*,**)

   
คำร้อง/ ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง ปณต คุณประเสริฐ, คชภัค ผลธนโชติ

Title: กาลครั้งหนึ่ง ตลอดกาล / Gahla Krung Neung Dtalaut Gahn (Once, Forever)
Artist: Getsunova
Album: The First Album
Year: 2016

เราในวันนี้ ต้องจากกันแล้วมาไกลสุดแสนไกล
Rao nai wun nee dtaung jahk gun laeo mah glai soot saen glai
Today, we must separate so far apart
มีเพียงแค่ฉันลำพัง กับความเงียบเหงา ทุกทุกวัน
Mee piang kae chun lumpung gup kwahm ngiap ngao took took wun
There’s only me alone with the loneliness every day

จบลงไปแล้ว อดีตที่สองเราเคยเคียงคู่กัน
Jop long bpai laeo adeet tee saung rao koey kiang koo gun
It’s over now, the past where the two of us were once side-by-side
และฉันก็รู้ทุกสิ่ง ว่าคงไม่ย้อน หวนคืนมา
Lae chun gor roo took sing wah kong mai yaun won keun mah
And I know that nothing will turn back to the way it was

(*) แต่คืนและวันที่ผ่าน ไม่ลบเรื่องราวเก่าเก่า
Dtae keun lae wun tee pahn mai lop reuang rao gao gao
But the days and nights that pass don’t erase the old memories
นานแค่ไหน ในใจฉันมีแต่เธอ ไม่เคยลืม
Nahn kae nai nai jai chun mee dtae tur mai koey leum
However long it’s been, in my heart, I have only you, I’ve never forgotten

(**) เพราะกาลครั้งหนึ่ง ที่รักเราเบิกบาน
Pror gahla krung neung tee ruk rao berk bahn
Because at one time, our love blossomed
ยังฝั่งอยู่ กับฉันตลอดกาล
Yung fung yoo gup chun dtalaut gahn
It’s still imprinted with me forever
แม้ทุกอย่าง จะเหลือเพียงความทรงจำ
Mae took yahng ja leua piang kwahm song jum
Even though all that’s left are only memories
ฉันเก็บเอาไว้เป็นอย่างดี จะอยู่กับฉันตลอดไป
Chun gep ao wai bpen yahng dee ja yoo gup chun dtalaut bpai
I keep good care of them, they’ll be with me forever

เธออยู่แห่งไหน จะเป็นแบบไหนในวันที่เราห่าง
Tur yoo haeng nai ja bpen baep nai nai wun tee rao hahng
Where are you? How will you be when we’re far apart?
เธอเคยคิดถึงกันไหม ในคราวที่เธอไม่เหลือใคร
Tur koey kit teung gun mai nai krao tee tur mai leua krai
Do you ever think of me when you don’t have anyone left?

(*,**)

   
คำร้อง/ ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง ปณต คุณประเสริฐ,
คชภัค ผลธนโชติ, คมฆเดช แสงวัฒนาโรจน์

Title: คนไม่จำเป็น / Kon Mai Jum Bpen (Unnecessary Person)
Artist: Getsunova
Album: The First Album
Year: 2016

อยู่ตรงนี้ อยากเป็นคนที่เธอต้องการ
Yoo dtrong nee yahk bpen kon tee tur dtaung gahn
Right here, I want to be the person you desire
พยายาม เปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมา
Payayahm bplian bplaeng dtua hai dee keun mah
I’ve tried to change and make myself better
อยากให้เธอรู้ ความจริงข้างใน
Yahk hai tur roo kwahm jing kahng nai
I want you to know the truth inside
ว่าฉันรัก เธอมากเพียงใด
Wah chun ruk tur mahk piang dai
Of how much I love you

แต่สุดท้าย ผ่านมานานแสนนานเท่าไหร่
Dtae soot tai pahn mah nahn saen nahn tao rai
But, in the end, a long time has passed
ยังคงรอ ยังลองทุกวิธีทุกทาง
Yung kong ror yung laung took witee tookt ahng
I’m still waiting, I still try every method, every way
เธอไม่เคยเห็น ฉันในสายตา
Tur mai koey hen chun nai sai dtah
But you never see me in your sights
เป็นเพียงลม ไม่มีตัวตน
Bpen piang lom mai mee dtua dton
I’m just an invisible wind

(*) ทำให้รู้ว่าทำอะไร เธอนั้นไม่เคยสนใจ
Tum hai roo wah tum arai tur nun mai koey son jai
Making me know that whatever I do, you’ll never be interested in me
ทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย
Tum hai roo yoo bpai gor mai mee kwahm mai
Making me know, but it’s meaningless

(**) เพราะคนไม่จำเป็น ก็ต้องเดินจากไป
Pror kon mai jum bpen gor dtaung dern jahk bpai
Because this unnecessary person must walk away
ถึงแม้ว่าภายในใจ จะรักเธอแค่ไหน
Teung mae wah pai nai jai ja ruk tur kae nai
No matter how much I love you in my heart
เพราะคนไม่จำเป็น ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้
Pror kon mai jum bpen gor mai kuan yoo dtrong nee
Because an unnecessary person shouldn’t stay here
ก็ฉันนั้นเข้าใจดี ว่าเธอไม่ต้องการ
Gor chun nun kao jai dee wah tur mai dtaung gahn
Because I understand full well that you don’t want me
ยอมจากไป พร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
Yaum jahk bpai praum numd tah bpen kon tee rai kah
I consent to leaving in tears and being a worthless person
เพราะเป็นความจำเป็น ของคนไม่จำเป็น
Pror bpen kwahm jum bpen kaung kon mai jum bpen
Because it’s the necessity of an unnecessary person

ก็พอรู้ ว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอ
Gor por roo wah chun nun mai dee lurt lur
I realize that I’m not perfect
เทียบกับเธอ ยังไงแล้วก็ไม่คู่ควร
Tiap gup tur yung ngai laeo gor mai koo kuan
Compared to you, nothing is suitable
สิ่งที่ยังเหลือ จะทำได้คือ
Sing tee yung leua ja tum dai keu
The only thing left that I can do is
คงต้องหาย จากชีวิตเธอ
Kong dtaung hai jahk cheewit tur
Disappearing from your life

(*,**,**)

พร้อมน้ำตา เป็นคนที่ไร้ค่า
Praum num dtah bpen kon tee rai kah
In tears, being a worthless person
เพราะเป็นความจำเป็น ของคนไม่จำเป็น
Pror bpen kwahm jum bpen kaung kon mai jum bpen
Because it’s the necessity of an unnecessary person

   
เนื้อร้อง ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง ปณต คุณประเสริฐ,คชภัค ผลธนโชติ