Gancore Club

All posts tagged Gancore Club

Title: เราชาว Put / Rao Chao Put (We People Put)
Artist: Gancore Club (ก้านคอคลับ)
Album: [Single]
Year: 2015

(*) เกิดเป็นคน เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์
Gert bpen kon bpen manoot bpen manoot
Born a person, a human, a human
อยู่เมืองไทย เราชาวPut เราชาวPut
Yoo meuan thai rao chao put rao chao put
In Thailand, we people put, we people put
อย่าตีกัน วางอาวุธ วางอาวุธ
Yah dtee gun wahng ahwoot wahng ahwoot
Don’t strike each other, disarm, disarm
เราชาวPut Put Put Put Put your hands up
Rao chao put put put put put your hands up
We people put put put put put your hands up

(**) ยกมือทำไมอะไรนักหนา
Yok meu tummai arai nuk nah
Raise your hands, what’s the big deal
คนเค้าบอกว่าพอยกขึ้นมาแล้วมันเฟี้ยวดี
Kon kao bauk wah por yok keun mah laeo nun fiao dee
They tell us that as soon as we raise our hands, it’ll be magnificent
ยกมือนานๆมันจั๊กกะจี๋
Yok meu nahn nahn mun jukgajee
Raise them for so long they fall asleep
ยกเหอะ ยกเหอะ ยกเหอะ ยกเหอะ
Yok hur yok hur yok hur yok hur
Raise ’em, raise ’em, raise ’em, raise ’em
ก็เอาเด่ะ ก็เอาเด่ะ ก็เอาเด่ะ ก็เอาเซ่
Gor ao day gor ao day gor ao day gor ao say
C’mon, c’mon, c’mon, c’mon!

คิดต่าง หลายอย่าง หลายสิ่งที่เปลี่ยนไป
Kit dtahng lai yahng lai sing tee bplian bpai
Think differently, many things have changed
แต่ละคนที่มีมุมมองในใจที่ต่างกันออกไป
Dtae la kon tee mee moom maung nai jai tee dtahng gun auk bpai
Each person who has their own corner, look into your hearts that are different and get out
ร้อยพ่อ พันแม่ ชั่วดีกันแค่ไหน
Roy por pun mae chua dee gun kae nai
Hundreds of dads, thousands of moms, however good or bad they are
แต่เรามีพ่อแม่เดียวกันถ้าเราได้เกิดเป็นค­นไทย
Dtae rao mee por mae diao gun tah rao dai gert bpen kon thai
But we have one mother and father if we were born Thai
เก็บแรงไว้เพื่อประกาศศักดาเมื่อถึงเวลาสู­้เพื่อชาติ
Gep raeng wai peua bpragaht suk dah meua teung welah soo peua chaht
Collect your strength to announce your power when it’s time to fight for the nation
เขาบอกว่าไทยเรารักสงบต่างจากตอนรบเพื่อเอ­กราช
Kao bauk wah thai rao ruk sangop dtahng jahk dtaun rop peua ekgaraht
They say that we Thais love peace, but that’s different from when we fight for independence
ปี พ.ศ. 2558 ก้านคอ Boom Boom Cash กำลังอิน
Bpee por sor saung ha ha bpaet gancore boom boom cash gumlung in
Year 2558, Gancore and Boom Boom Cash are in
เมื่อสิ้นเสียงเพลงแห่งความขัดแย้งจงร้องเ­พลงชาติให้โลกได้ยิน
Meua sin siang pleng haeng kwahm kut yaeng jong raung pleng chaht hai lohk dai yin
When we’re without any songs of resistance, we must sing patriotic songs so the world can hear

(*,**)

ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยจา ถ้อยทีถ้อยอาศัย
Koy koy poot koy koy jah toy tee toy ahsai
Gradually speak, gradually talk, we mutually depend on each other
ค่อยค่อยคิด และค่อยทำ ค่อยค่อยเป็น ค่อยค่อยไป
Koy koy kit lae koy tum koy koy bpen koy koy bpai
Gradually think and gradually do, gradually be and gradually go
รวมกันยังไงเราก็อยู่ แยกหมู่ลำพังอาจจะตาย
Ruam gun yung ngai rao gor yoo yaek moo lum pung aht ja dtai
However we’re combined, we live, separate the group individually and we might die
สามัคคีคือพลัง รวมแรงกายและกำลังให้เรารู้ว่าเราคือคนไทย
Sahmmuk kee keu palung ruam raeng gai lae gumlung hai rao roo wah rao keu kon thai
Unity is power, combining strength and spirit to let us know that we are Thai
วางหอก ปืน มีด ดาบและธนู ยกมือขึ้นยอมแพ้หน้าประตู
Wahng hauk bpeun meet tahp lae tanoo yok meu keun yaum pae nah bpradtoo
Put down the spears, the guns, the knives, the swords, and the bows, raise your hands and surrender in front of the door
เพราะเราต่างเป็นมนุษย์ ชาวพุทธ ชาวคริสต์ ซิกข์ อิสลาม ฮินดู
Pror rao dtahn bpen manoot chao poot chao christ Sikh islam hindu
Because we’re all human; Buddhists, Christians, Sikhs, Islamics, Hindus
ต่างศาสนา ต่างคำสอน เหมือนเชียร์บอลต่างสโมสร
Dtahng sahsanah dtahng kum saun meuan cheer ball dtahng samohsorn
Different religions, different teachings, are like cheering for different soccer teams
แต่ในราชมังฯเรารวมพลังเชียร์ทีมชาติไทย
Dtae nai racht mung rao ruam palung cheer team chaht thai
But in Rajamangala Stadium, we combine our energy to cheer for team Thailand

(*,*,*)

Put your hands up

Title: ลืมไปก่อน / Leum Pai Gaun (Forget Me First)
Artist: Buddha Bless ft. Krian Peace
Album: [Single]
Year: 2010

วันที่เธอได้บอกลา วันที่เธอได้บอกมา
Wun tee tur dai bauk lah wun tee tur dai bauk mah
The day you said good-bye, the day you told me
ว่าถึงเวลาต้องไป
wah teung welah dtaung pai
That it was time to go
มันยังไม่ทันเตรียมตัว ยังไม่ทันได้เตรียมใจ ชีวิตที่ไม่มีเธอ
Mun yung mai tun dtriam dtua yung mai tun dai dtriam jai cheewit tee mai mee tur
I wasn’t prepared mentally or emotionally for life without you
อยากจะหยุดอยากจะฉุดรั้งเธอเอาไว้
Yahk ja yoot yahk ja choot rung tur ao wai
I wanted to stop you and hold you back
แต่เข้าใจและรักเธอ เลยต้องยอมปล่อยเธอไป
Dtae kao jai lae ruk tur loey dtaung yaum ploy tur pai
But I understand and love you, so I had to let you go

มันลำบากลำบนทุกข์ทนแทบไม่ไหว
Mun lum bahk lum bon took ton taep mai wai
It’s hard, I nearly can’t take it
ห้ามใจไม่ให้พบเจอ
Hahm jai mai hai pob jur
Not letting myself see you
อดตาหลับขับตานอนมันยังคงละเมอ
Aut dtah lup kup dtah naun mun yung kong la mur
I stay up late, still day dreaming
คิดถึงเธอทุกคืน
Kit teung tur took keun
Thinking of you every night
ใจมันหายทุกครั้งที่รู้ว่ามันคือเรื่องจริง
Jai mun hai took krung tee roo wah mun keu reuang jing
My heart sinks every time I realize it’s reality
ตอนฉันตื่น ทนแทบไม่ไหว
Dtaun chun dteun ton taep mai wai
Whenever I wake up, I nearly can’t take it

(*) มีเพียงสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอจำ
Mee piang sing diao tee yahk kor hai tur jum
There’s just one thing I want you to remember
และเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำ
Lae pen sing diao tee yahk kor hai tur tum
And it’s the one thing I want you to do

(**) คือลืมลืมฉันลืมไปก่อน ได้ไหมลืมไปก่อน
Keu leum leum chun leum pai gaun dai mai leum pai gaun
And that’s to forget about me, please, forget me
ทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกัน
Tum meuan wah rao mai koey dai pob gun
Act like we’ve never even met
เพราะอยากขอลองดูใหม่
Pror yahk kor laung doo mai
Because I want to try seeming new
รู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหน
Roo laeo tur chaup poo chai baep nai
I know now what kind of guys you like
จะได้หลงรักฉันใหม่อีกครั้ง
Ja dai long ruk chun mai eek krung
I’ll get you to fall in love with me again

ยังจำเรื่องราวดีๆ ที่เรามีให้แก่กัน
Yung jum reuang rao dee dee tee rao mee hai gae gun
I still remember the good times we had together
เหมือนฝันช่างประทับใจ
Meuan fun chahng pra tup jai
Like a vivid dream
ฉันจะจำทุกเม็ดจะเก็บทุกอนูไว้
Chun ja jum took met ja gep took noo wai
I’ll remember every single last little detail
ไม่มีวันลืมเธอ
Mai mee wun leum tur
I’ll never forget you
ยิ่งรู้ว่าเธอยังรักและยังเป็นห่วงกัน
Ying roo wah tur yung ruk lae yung pen huang gun
The more I know that I still love you and worry about you
มันทำให้ฉันเพ้อเจ้อ ทนแทบไม่ไหว
Mun tum hai chun pur jur ton taep mai wai
It drives me insane, I nearly can’t take it

(*,**)

ถ้าเรากลับมารักกันได้จริงๆ อีกครั้ง
Tah rao glup mah ruk gun dai jing jing eek krung
If we could really go back to loving each other again
ตอนจบ มันก็คงจะเป็นเหมือนเดิม
Dtaun job mun gor kong ja pen meuan derm
In the end, it would probably end up the same
เพราะสิ่งที่เธอต้องการ มันไม่มีอยู่ในตัวเรา
Pror sing tee tur dtaung gahn mun mai mee yoo nai dtua rao
Because the things you want…I don’t have

(*,**)

โปรดลืมลืมฉันลืมไปก่อน ได้ไหมลืมไปก่อน
Proht leum leum chun leum pai gaun dai mai leum pai gaun
Please forget about me, okay? Forget me
ทำเหมือนว่าเราไม่เคยได้พบกัน
Tum meuan wah rao mai koey dai pob gun
Act like we’ve never even met
แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจ รู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไหน
Dtae dtaun nee chun kao jai roo laeo tur chaup poochai baep nai
But now I understand, I realize what kind of guys you like
ฉันคงเป็นไม่ไหว แม้ต้องการแค่ไหน
Chun kong pen mai wai mae dtaung gahn kae nai
I might not be able to be like that, however much I want to
โดยเฉพาะผู้ชายอย่างฉัน
Doy chapror poochai yahng chun
Especially a guy like me

Title: Bump Boom Boom
Artist: Buddha Bless
Album: Gancore Club 2
Year: 2007

Gancore Club!
Buddha Bless!
We have returned, ladies and gents!
We want to invite you this way, all together, let’s go!

*Crank up the song, let the bass bump boom boom!
It can’t be resisted! You’d die!
How would it be if there was no music?
The wall nearly crumbled the speakers are so loud, “toom, toom!”
When we’re upset or worried, a lot on our minds
we listen to music, it’s an instant cure.
It’s a strange feeling, I don’t know how
but I’ll die if I don’t have music entering my ears!
I want you, ohh, to come and see!
Crank up the song, let the bass bump boom boom!

It’s the same no matter who you are,
hi-so, smart-ass, or a motorcycle rebel.
Rich or poor, wherever you’re from
it’s not important, release the music
we wiggle together!
Broken-hearted over dead love or tricked into sleeping with a gay guy
A failed bet, crashed stock, the same chaotic crap
Forget your headache, no need to pop pills
Listening to music is better!

Wanna blast the music so the roof shakes!
People curse, the neighbors complain.
They throw rocks we can barely duck.
Just gotta get out and party under the moonlight!
We weren’t drunk, we weren’t high
just want to make it clear we like having fun!

(*)

Oh, it’s pulsing!
How can you be still with a beat like this?!
Oh, the rhythm’s spreading!
If you like it, show it, babe!
Oh my God!
You get home and can’t sleep, thinking of your hips moving.
Heart attack!
Your hips swing with unexpected force!

Bump bump! Music is like a drug!
Boom boom! Help pass it around!
Bump bump! Wherever you’re from
Boom boom! It’ll cure everyone!
Bump bump! Music is like a drug!
Boom boom! Help pass it around!
Bump bump! Shout it out!
Boom boom! Boom bump boom bump!

Ooooh, crank the music louder,
but be careful, it’ll blow your ears.
This is a human ear, not a pig’s!
I want to remind you, want to make you aware,
crank the music, but be careful, you’ll go deaf!

(*)

Without music, why would you keep going?
Without the beat pumping, you listen and you can’t rest
Your heart pounds, unable to sleep, tossing and turning, fidgeting.
Just about everyone has music in their heart.
It really hits like a crowbar!
It’ll take over, it’ll be heavy!
You can either stand and listen or fall down dead!
Strike a pose, be careful
Any day, you can’t satisfy it.
It’s like you’re burned out,
begging the DJ to please hurry and play it louder!
However many speakers there are, crowds come, no need to stop!
Bust a move, shake your hips!
Your body dances, your ears listen,
what’s there to be afraid of? Really, just listen!
There’s only one rule;
If the song makes you dance, dance!
It’s not a sin. No need to be embarrassed, no need to be shy.
Want to have fun with both body and heart
The adrenaline’s pumping!
Wanna dance? Break it down!

(*)

[[*** Thai/transliterated lyrics coming soon!]]