Fongbeer

All posts tagged Fongbeer

Title: หมอกร้าย / Mauk Rai (Bad Fog)
Artist: Lipta ft. Fongbeer & Kob the X Factor
Album: [Single]
Year: 2018

เมื่อก่อนเราเคยมีความรัก
Meua gaun rao koey mee kwahm ruk
We used to have love before
ทุกอย่างระหว่างเราสองคน
Took yahng rawahng rao saung kon
Everything between the two of us
เมื่อก่อนเราเคยมีความฝัน
Meua gaun rao koey mee kwahm fun
We used to have dreams before
อยู่ตรงกลางระหว่างเราสองคน
Yoo dtrong glahng rawahng rao saung kon
Right in between the two of us

(*) แต่ฉันวันนี้เห็นเมฆหมอกร้ายเข้ามาปลุกคุมหัวใจ
Dtae chun wun nee hen mek mauk rai kao mah bplook koom hua jai
But today, I see the bad fog roll over my heart
และเห็นเธอกำลังไปกับใครคนนั้นอีกคน
Lae hen tur gumlung bpai gup krai kon nun eek kon
And I see you leaving with someone else
บนทางที่เคยบอกกับฉัน
Bon tahng tee koey bauk gup chun
On the path where you once told me
ว่ามันเป็นทางของฉันและเธอ
Wah mun bpen tahng kaung chun lae tur
Was ours

(**) รักแท้อาจจะไม่มีแล้ว
Ruk tae aht ja mai mee laeo
There’s no more true love
หรือฉันเป็นคนทำให้มันกลับกลายเป็นไม่เเท้
Reu chun bpen kon tum hai mun glup glai bpen mai tae
Or was I the one who ended up making it untrue?
อาจจะเป็นเพราะฉันเองที่ทำอะไรให้ใจเธอเป็นเเผล
Aht ja bpen pror chun eng tee tum arai hai jai tur bpen plae
It might be because I did something to scar your heart
แต่ฉันไม่รู้ตัว
Dtae chun mai roo dtua
But I didn’t realize it
จะไม่มัวโทษเธอที่ไปรักใครอีกคนนั้น
Ja mai mua toht tur te ebpai ruk krai eek kon nun
I won’t go blaming you for loving someone else
จะไม่คิดว่าเธอเป็นคนที่ทำร้ายฉัน
Ja mai kit wah tur bpen kon tee tum rai chun
I won’t pretend that you’re the person who hurt me
อาจเป็นเพราะฉันเองดีไม่พอเธอเลยไม่รอผู้ชายคนนี้
Aht bpen pror chun eng dee mai por tur loey mai ror poo chai kon nee
It might be because I’m not good enough, so you didn’t wait for me

ทบทวนทุกการกระทำเหมือนกับเช็คสัมภาระ ก็ได้แต่คิดในใจ ทำอะไรผิดไปรึเปล่าว้าา
Top tuan took gahn gratum meuan gup check sum pahra gor dai dtae kit nai jai tuma rai pit reu bplao wah
I’ve reconsidered every action like I was checking luggage, but I can only think in my heart, did I do something wrong?
บางอย่างขาดบางอย่างเกินหรือเพราะอะไร ที่ทำให้รักแท้ต้องกลับกลายเป็นแพ้ไป
Bahng yahng kaht bahng yahng gern reu pror arai tee tum hai ruk tae dtaung glup glai bpen pae bpai
Missing some things, too much of others, or what was it that made our true love end up being a failure?
สัมภาระคือทุกข์สุขที่แชร์กัน เราโหลดขึ้นสายการบินที่เรียกว่าความสัมพันธ์ มีฉันและมีเธอเป็นกัปตัน จุดหมายปลายทางคือแก่ตายไปด้วยกัน
Sumpahra keu took sook tee chare gun rao loht keun sai gahn bin tee riak wahkwahm sumpun mee chun lae mee tur bpen captain joot mai bplai tahng keu gae dtai bpai duay gun
Our luggage was the sadness and happiness we shared, we loaded it onto the flight called “relationship,” you and I were the captains, our destination was till death do us part
แต่เราคงเป็นนักบินที่มือใหม่ พอเจออากาศแปรปรวนจึงทำให้เครื่องเราสั่นไหว ตัวแปรทั้งคนอื่นทั้งภายใน ยังไม่ทันจะครึ่งทางเธอก็เริ่มจะถอดใจ
Dtae rao kong bpen nuk bin tee meu mai por jur ahgaht bprae bpruan jeung tum hai kreuang rao sun wai dtua bprae tung kon eun tung pai nai yung mai tun ja kreung tahng tur gor rerm ja taut jai
But we were novice pilots, as soon as we met a change in weather that made the plane shake, the underlying variables of both other people and inside still couldn’t make it half way, and you started to get discouraged
ปัญหาไม่ยากเกินจะฝ่าไป แต่ที่เครื่องเราตก เพราะว่าเธอไม่มีใจ
Bpunhah mai yahk gern ja fah bpai dtae tee kreuang rao dtok pror wah tur mai mee jai
The problem wasn’t too hard to solve, but the reason our plane crashed was because you didn’t have any feelings for me
ให้เธอดีดตัวออกจากเครื่องไป ไปอยู่กับคนของเธอส่วนฉันจะตกตามเครื่องไป
Hai tur deet dtua auk jahk kreaung bpai bpai yoo gup kon kaung tur suan chun ja dtok dtahm kreaung bpai
Making you eject yourself from the plane and go to be with your special someone, as for me, I went down with the aircraft

(*,**,**)

   

Produced : Lipta
Lyrics and Composition : Fongbeer
Rap lyrics : Kob the X factor
Arranged : Lipta

Title: เก็บเธอไว้ในจินตนาการ / Gep Tur Wai Nai Jindtanahgahn (keeping You in My Imagination)
Artist: Fongbeer
Album: Project Love Pill
Year: 2012

ทบทวนตัวเองอยู่นาน กับอารมณ์ที่เป็นอยู่
Top tuan dtua eng yoo nahn gup ahrom tee bpen yoo
I’ve been thinking about myself and the mood I’ve been in for a long time
กลัวเธอจะรู้ ว่าใครคนหนึ่งมันคิดมากไป
Glua tur ja roo wah krai kon neung mun kit mahk bpai
I’m afraid you’ll know that someone is thinking too much
รู้สึกแปลก ถ้าจะเดินไปบอกเธอคงสงสัย
Roo seuk bplaek tah ja dern bpai bauk tur kong song sai
I feel strange, if I walked up and told you, you’d probably be suspicious
แต่มันอึดอัดในใจ จะคลั่งตาย
Dtae mun eut ut nai jai ja klung dtai
But it’s frustrating in my heart, I’m so infatuated

แค่คนคนหนึ่ง ควบคุมตัวเองไม่ได้
Kae kon kon neung kuap koom dtua eng mai dai
I’m just one person, I can’t control myself
กฏเกณฑ์หัวใจ วันนี้ไม่มีเหลือ
Got gayn hua jai wun nee mai mee leua
Today, my heart doesn’t have any standards left
อยากบอกว่ารัก พูดไปเธอคงไม่เชื่อ
Yahk bauk wah ruk poot bpai tur kong mai cheua
I want to tell you I love you, but if I say it, you probably won’t believe me
ต้องเงียบไปได้แต่เงียบไป
Dtaung ngiap bpai dai dtae ngiap bpai
I must be silent, that’s all I can do

(*) เก็บเธอไว้ในจินตนาการ เก็บความหวานไว้ในหัวใจ
Gep tur wai nai jindtanahgahn gep kwahm wahn wai nai hua jai
Keeping you in my imagination, keeping your sweetness in my heart
ไม่อยากให้เธอรู้ว่าฉันมันคิดกับเธอขนาดไหน
Mai yahk hai tur roow ahc hun mun kit gup tur kanaht nai
I don’t want to let you know how much I think about you
ปล่อยเธอไว้ในจินตนาการ ให้ความหวานมันนองในหัวใจ
Bploy tur wai nai jindtanahgahn hai kwahm wahn mun naung nai hua jai
Releasing you in my imagination, letting your sweetness flood my heart
ไม่อยากให้เธอรู้ กลัวเธอรู้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป
Mai yahk hai tur roo glua tur roo took yahng ja bplian bpai
I don’t want you to know, I’m afraid if you know, everything will change

ความลับในวันนี้ มีแต่ฟ้าที่รู้ มีแต่ดาวที่รู้
Kwahm lup nai wun nee mee dtae fah tee roo mee dtae dao tee roo
Only the sky and the stars know the secrets of today
แต่เธอคนนั้นเธอคนนั้นยังไม่รู้
Dtae tur kon nun tur kon nun yung mai roo
But you, you still don’t know

(*,*)