Ewery

All posts tagged Ewery

Title: ร่องรอย / Raung Roy (Trail)
Artist: Ewery
Album: [Single]
Year: 2017

ตื่นมาทุกเช้า ตื่นมาเพื่อพบเจอเพียงความว่างเปล่า
Dteun mah took chao dteun mah peua pob jur piang kwahm wahng bplao
I wake up every morning, I wake up to find only emptiness
กับรอยหยดน้ำตา ที่มันคอยจะไหลรินออกมาจากข้างใน
Gup roy yot num dtah tee mun koy ja lai rin auk mah jahk kahng nai
With the trails of tears that keep flowing out from inside

(*) เกิดเป็นรอยฝัง ลึกลงไป จากวันที่เธอ นั้นต้องไกล
Gert bpen roy fung leuk long bpai jahkw un tee tur nun dtaung glai
They’ve created a deep scratch since the day you had to go far away
และยังคอยย้ำเตือนในใจ ฝากเพียงร่องรอย เมื่อเธอไป
Lae yung koy yum dteuan nai jai fahk piang raung roy meua tur bpai
And they still remind me in my heart, you left only a trail when you left

คงไม่ต่างจากทะเล กว้างใหญ่เกินขอบฟ้าและแผ่นดินจะเข้าใจ
Kong mai dtahng jahk talay gwahng yai gern kaup fah lae paen din ja kao jai
It’s no different from the sea being too vast for the sky and earth to understand
ซัดคลื่นให้มาใกล้ เพื่อทิ้งเพียงร่องรอยบนพื้นทรายและหายไป
Sut kleun hai mah glai peua ting piang raung roy bon peun sai lae hai bpai
The rolling waves come close to leave only trails in the sand, then disappear

ไม่มีเหตุผล เพราะอะไร เธอจึงฝากความรัก ไว้ในใจ
Mai mee het pon pror arai tur jeung fahk kwahm ruk wai nai jai
There’s no reason as to why you left love in my heart
ไม่มีใครรู้ว่าทำไม จึงพาเอาความรักของเธอไป
Mai mee krai roo wah tummai jeung pah ao kwahm ruk kaung tur bpai
No one knows why you led your love away

(**) เพียงคลื่นที่ซัดมา ทิ้งร่องรอยความรักในหัวใจ
Piang kleun tee sut mah ting raung roy kwahm ruk nai hua jai
Just a wave rolling in left trails of love in my heart
แค่คลื่นที่ซัดมา แล้วก็พาให้เธอนั้นไกลออกไป
Kae kleun tee sut mah laeo gor pah hai tur nun glai auk bpai
Just a wave rolling in then led you far away
เพียงคลื่นที่ซัดมา บนพื้นทราย ในไม่ช้าก็จากไป
Piang kleun tee sut mah bon peun sai nai mai chah gor jahk bpai
Just a wave roling in on the sand, soon it rolls out
แค่คลื่นที่ซัดมา เพียงไม่นานก็พรากเธอจากฉันไป
Kae kleun tee sut mah piang mai nahn gor prahk tur jahk chun bpai
Just a wave rolling in, soon you left me

(*,**)

เพียงคลื่นที่ซัดมา… ร่องรอยของน้ำตา
Piang kleun tee sut mah raung roy kaung num dtah
Just a wave rolling in, a trail of tears
เพียงคลื่นที่ซัดมา… ร่องรอยของน้ำตา
Piang kleun tee sut mah raung roy kaung num dtah
Just a wave rolling in, a trail of tears

   
เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : วัท – วร­รธน์ ภิญโญวาณิชก

   
Hey, Ewery! It’s been a long time since they’ve had anything new, hasn’t it? This is a really nice comeback single for them; I’m a sucker for metaphors and creative comparisons, and I like how they equated falling in love with a wave crashing onto a beach, and equated the marks in the sand the wave leaves as it rolls out to the marks in his heart from the trails of flowing tears. The music video complements it nicely, portraying their relationship and breakup on the beach to further support the comparison. It’s a nicely put-together sad song~

Title: หลุดจากฝัน / Loot Jahk Fun (Slipping From Dreams)
Artist: Ewery
Album: [Single]
Year:

คิดดูก่อนให้ดี กับวันพรุ่งนี้ คงยังไม่สายเกินไป
Kit doo gaun hai dee gup wun proong nee kong yung mai sai gern bpai
Think about tomorrow carefully, it’s not too late
ทบทวนก่อนอีกครั้ง ก่อนเธอจะตัดสินใจ อีกที
Top tuan gaun eek krung gaun tur ja dtut sin jai eek tee
Reconsider it again before you decide

เมื่อวันนี้ ยังมีเรื่องราวมากมาย
Meua wun nee yung mee reuang rao mahk mai
When today there’s still so many stories
ผ่านพ้นไปวันพรุ่งนี้ แล้วเราก็คงเข้าใจ
Pahn pon bpai wun proong nee laeo rao gor kong kao jai
If we get through tomorrow, we’ll understand

(*) หลุดจากฝันเพียงหลับตา แล้วเธอตื่นมาอาจลืมฉัน
Loot jahk fun piang lup dtah laeo tur dteun mah aht leum chun
To slip from your dreams, just open your eyes, and you’ll wake up and might forget me
หลุดจากฝันที่ผ่านมา จะพบว่าความจริงเราห่างกัน
Loot jahk fun tee pahn mah ja pob wah kwahm jing rao hahng gun
Slipping from the dreams of the past, you’ll find our reality is far apart
กับความรักที่ห่างไกล สุดท้ายก็อาจเป็นแค่ความฝัน
Gup kwahm ruk tee hahng glai soot tai gor aht bpen kae kwahm fun
With a distant love, in the end, it might be only a dream
ขอบคุณรักที่ผ่านมา ฉันจะเก็บมันไว้ในความทรงจำ
Kaup koon ruk tee pahn mah chun ja gep mun wai nai kwahm song jum
Thank you for the love of the past, I’ll keep it in my memories

ในวันที่เธอต้องการ คือคำว่ารัก ฉันยังไม่พร้อมให้ใคร
Nai wun tee tur dtaung gahn keu kum wah ruk chun yung mai praum hai krai
When you want love, I’m still not ready to give it to anyone else
แม้ว่าเธอเฝ้าคอย จะนานแค่ไหน มันคงไม่มีความหมาย
Mae wah tur fao koy ja nahn kae nai mun kong mai mee kwahm mai
Though you’re waiting, however long it’ll be, it’s meaningless

กับวันนี้ ที่มีเรื่องราวมากมาย
Gup wun nee tee mee reuang rao mahk mai
When today there’s so many stories
เก็บรักเพื่อวันพรุ่งนี้ ไว้รอสักคนที่เข้าใจ
Gep ruk peua wun proong nee wai ror suk kon tee kao jai
Keep your love for tomorrow, wait for someone who understands

( * , * )

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : ธีระพงษ์ มณีวัฒนาพฤกษ์/วรรธน์ ภิญโญวาณิชกะ

Title: ฝน / Fon (Rain)
Artist: Ewery
Album: [Single]
Year: 2013

มีเมฆฝนลอยมาอยู่บนฟ้า
Mee mek fon loy mah yoo bon fah
There are rain clouds floating in the sky
มองฟ้าก็ดูแปลกไป
Maung fah gor doo bplaek bpai
Looking at the sky, it seems strange
แดดทอแสงละอองสดใส
Daet tor saeng la aung sot sai
The sun is shining brightly
จะเปลี่ยนฟ้าเดิมๆ ที่เคยว่างเปล่า
Ja bplian fah derm derm tee koey wahng bplao
Changing the same sky that was once empty

เธอคือฝนโปรยปรายในยามเช้า
Tur keu fon bproy bprai nai yahm chao
You’re the rain sprinkling in the morning
ให้คนเหงาเจือจางจากไป
Hai kon ngao jeua jahng jahk bpai
Helping people’s loneliness to fade away
ถักทอรุ้งงดงามสดใส
Tuk tor roong ngot ngahm sot sai
Weaving a beautiful, bright rainbow
เปลี่ยนให้ฟ้าเทาๆ มีความหมาย
Bplian hai fah tao tao mee kwahm mai
Changing the same sky into something meaningful

(*) เธอแต่งเติมด้วยละอองความรัก
Tur dtaeng dtem duay la aung kwahm ruk
You’ve decorated it with a love
ที่เข้ามาเกาะกุมหัวใจ
Tee kao mah gor goom hua jai
That seizes the heart
เปลี่ยนคืนวันที่เคยหวั่นไหว
Bplian keun wun tee koye wun wai
Changing the days and nights that were once troublesome
ให้สดใสเมื่อได้พบเจอ
Hai sot sai meua dai pob jur
Into something bright when I met you

(**) มีเธอเป็นวันที่ฝนพรำ
Mee tur bpen wun tee fon prum
I have you as a rainy day
ทุกวันที่เธอผ่านมาทำให้ใจชื่นฉ่ำ
Took wun tee tur pahn mah tum hai jai cheun chum
Every day that you pass by makes my heart happy
อ่อนโยนในวันที่สวยงาม
Aun yohn nai wun tee suay ngahm
Throwing me into a beautiful day
ด้วยรักที่ลอยลงมากระซิบเบาๆ
Duay ruk tee loy long mah grasip bao bao
With a love that floats down and whispers gently

(***) เปียกปอนลงมาที่หัวใจ
Bpiak bpaun long mah tee hua jai
I’m soaked through to my heart
ทอแสงละอองสดใสอุ่นไองดงาม จนเกินกว่า
Tor saeng la aung sot sai oon ai ngot ngahm jon gern gwah
The bright sunshine is even more beautiful
เธอ อ้อนวอนให้ฝนโปรยปรายและผ่านมา
Tur aun waun hai fon bproy bprai lae aph mah
I beg you to sprinkle some rain and pass by
ในใจอย่างนี้นานๆ
Nai jai yahng nee nahn nahn
In my heart like this for a long time

(*,**,***)

เคยหวาดกลัว หมู่เมฆฝนลอย
Koey waht glua moo mek fon loy
I was once afraid of the floating clouds
ลอยบดบังวันใสสว่าง
Loy bot bung wun sai sawahng
Floating and hiding the sun’s rays
เพิ่งเข้าใจเมื่อดอกไม้ได้แย้มบาน
Perng kao jai meua dauk mai dai yaem bahn
I just understood when the flowers bloomed
และฉันได้พบกับเธอ
Lae chund ai pob gup tur
And I met you

(**,***)

เธอทำให้ฉันพบความรัก
Tur tum hai chun pob kwahm ruk
You made me find love

Title: คำอธิบาย / Kum Attibai (Explanation)
Artist: Ewery
Album: Completed Things
Year: 2009

บางสิ่งที่เธอกำลังจะบอก ให้ฉันได้เตรียมใจ
Bahng sing tee tur gumlung ja bauk hai chund ai dtriam jai
Let me prepare myself for the things you’re about to tell me
บางสิ่งที่เธอต้องการจะเปลี่ยน เธอขอให้เข้าใจ
Bahng sing tee tur dtaung gahn ja bplian tur kor hai kao jai
You want me to understand the things you want to change
ว่ามีเหตุผลมากมายเท่าไรที่เธอต้องไป
Wah mee het pon mahk mai tao rai tee tur dtaung bpai
How many reasons you have for needing to go

(*) คำพูดดีดีที่เธอจะบอก แต่ฉันคงไม่เข้าใจ
Kum poot dee dee tee tur ja bauk dtae chun kong mai kao jai
You’ll tell me good words, but I won’t understand
ถ้อยคำสวยงามที่เตรียมเอาไว้ฉันขอไม่ฟังได้ไหม
Toy kum suay ngahm tee dtriam ao wai chun kor mai fung dai mai
I don’t want to hear the beautiful words that you’ve prepared, okay?
ไม่ว่าเหตุผลนั้นคืออะไรที่เธอต้องไป
Mai wah het pon nun keu arai tee tur dtaung bpai
Regardless of whatever reason you must go

(**) เธอไม่ต้องหาถ้อยคำดีดีเพื่อบอกฉันให้ได้เข้าใจ
Tur mai dtaung hah toy kum dee dee peua bauk chun hai dai kao jai
You don’t have to find any nice words to tell me so I’ll be able to understand
ไม่ต้องเสียเวลาที่มีแปลความหมายที่เธอจะไป
Mai dtaung sia welah tee mee bplae kwahm mai tee tur ja bpai
There’s no need to waste the time you have explaining the meaning for your departure
กี่เหตุผลก็ไม่มีความหมาย ไม่ต้องอธิบาย
Gee het pon gor mai mee kwahm mai mai dtaung attibai
However many reasons you have, it’s pointless, you don’t have to explain
เมื่อเธอเลือกแล้วว่าเธอจะไป
Meua tur leuak laeo wah tur ja bpai
When you’ve already decided you’re going to go
จะเป็นเหตุผลอะไรก็คงไม่สำคัญ
Ja bpen het pon arai gor kong mai sumkun
Whatever the reason, it’s not important

(*,**)

เธอไม่ต้องหาถ้อยคำดีดีเพื่อบอกฉันให้ได้เข้าใจ
Tur mai dtaung hah toy kum dee dee peua bauk chun hai dai kao jai
You don’t have to find any nice words to tell me so I’ll be able to understand
ไม่ต้องเสียเวลาที่มีแปลความหมายที่เธอจะไป
Mai dtaung sia welah tee mee bplae kwahm mai tee tur ja bpai
There’s no need to waste the time you have explaining the meaning for your departure
กี่เหตุผลก็ไม่มีความหมาย ไม่ต้องอธิบาย
Gee het pon gor mai mee kwahm mai mai dtaung attibai
However many reasons you have, it’s pointless, you don’t have to explain
แค่บอกไม่รักฉันก็เข้าใจ
Kae bauk mai ruk chun gor kao jai
Just tell me you don’t love me and I’ll understand
เธอมีเหตุผลอะไรก็คงไม่สำคัญ
Tur mee het pon arai gor kong mai sumkun
Whatever reasons you have, it’s not important

Title: Late
Artist: Ewery
Album: [Single]
Year: 2014

เพราะไม่เคยบอก ไม่แสดงออก ที่ผ่านมา ที่ฉันเก็บเอาไว้
Pror mai koey bauk mai sadaeng auk tee pahn mah tee chun gep wai
Because I’ve never told, never shown the past, what I’ve kept inside
ฉันมีความสุข เมื่อเห็นเธอมีสุข แต่อาจดูว่าฉันไม่ใส่ใจ
Chun mee kwahm sook meua hen tur mee sook dtae aht doo wah chun mai sai jai
I’m happy when I see you’re happy, but it might seem like I don’t care

บ่อยครั้งที่ทำให้เธอเสียใจ ผิดที่ฉันเองทำผิดพลาดไป
Boy krung tee tum hai tur sia jai pit tee chun eng tum pit plaht bpai
Often times I made you sad, it was my own fault, I messed up
ฉันจึงขอบอก พร้อมจะบอก หวังว่าคงไม่สายจนเกินไป
Chun jeung kor bauk praum ja bauk wung wah kong mais ai jon gern bpai
So I want to tell you, I’m ready to tell you, I hope it’s not too late
ขอทำทุกอย่าง แค่ขอเพียงโอกาส จะดูแลรักษาเธอด้วยใจ
Kor tum took yahng kae kor piang oh gaht ja doo lae ruk sah tur duay jai
I want to do everything, I just want a chance, I’ll take care of you with my heart
ตอบแทนที่เธอดูแลหัวใจ ขอบคุณที่เธอมอบให้กันไว้
Dtaup taen tee tur doo lae hua jai kaup koon tee tur maup hai gun wai
In return for you taking care of my heart, thank you for bestowing yours to me

คือเธอคนเดียวที่มีความหมายมากมายสำหรับฉัน
Keu tur kon diao tee mee kwahm mai mahk mai sumrup chun
It’s you alone who means so much to me
คือเธอที่ทำให้ฉันได้รัก ได้เข้าใจ
Keu tur tee tum hai chund ai ruk dai kao jai
It’s you who made me able to love, able to understand
จะทำทุกอย่างให้ดีกว่านี้ฉันขอได้แก้ไข ให้รักเราได้เริ่มใหม่
Ja tum took yahng hai dee gwah nee chun kor dai gae kai hai ruk rao dai rerm mai
I’ll do everything better so I can improve so our love can start over
อย่างเพิ่งจากไปไหนเลยเธอ
Yahng perng jahk bpai nai loey tur
Like you just left

เมื่อฉันพบเธอ ครั้งแรกที่พบเจอ จากวันนั้นก็รักจนหมดใจ
Meua chun pob tur krung raek tee pob jur jahk wun nun gor ruk jon mot jai
When I met you, the first time we met, from that day on, I loved you with all my heart
แม้เวลาผ่าน หลายปีเนิ่นนาน ก็ยังคงรักไม่เปลี่ยนไป
Mae welah pahn lai bpee nern nahn gor yung kong ruk mai bplian bpai
Though time has passed, many years, I still love you, that’s hasn’t changed
ต่อจากวันนี้ฉันขอเริ่มใหม่ จะไม่ให้เธอนั้นต้องเหงาใจ
Dtor jahk wun nee chun kor rerm mai ja mai hai tur nun dtaung ngao jai
From today on, I want to start over, I won’t let you be lonely

เพราะเธอคือคนที่มีความหมายมากมายสำหรับฉัน
Pror tur keu kon tee mee kwahm mai mahk mai sumruk chun
Because you’re the person who means so much to me
คือเธอทำให้โลกของฉันยังเคลื่อนไหว
Keu tur tum hai lohk kaung chun yung kleuan wai
It’s you who makes my whole world keep moving
ฉันอย่างจะเป็นคนที่เธอฝัน ที่หวังที่วาดไว้
Chun yahng ja bpen kont ee tur fun tee wung tee waht jai
I’ll be the person of your dreams, whom you hope for, whom you designed

Title: คิดถึง / Kit Teung (I Miss You)
Artist: Ewery
Album: Completed Things
Year: 2009

เหม่อมองฟ้าคืนนี้ช่างดูเงียบเหงา
Mur maung fah keun nee chahng doo ngiap ngao
Staring at the sky, tonight seems so quiet
อาจเพียงสายลมช่วยพัดมาคอยปลอบใจ
Aht piang sai lom chuay put mah koy bplaup jai
There’s only the wind blowing to soothe me
ค่ำคืนนี้อยากรู้เธออยู่ที่ไหน ฉันคิดถึงเธอ
Kum keun nee yahk roo tur yoo tee nai chun kit teung tur
Tonight, I want to know where you are, I miss you

มองดูแสงดาวที่ดวงตาคู่นั้น
Maung doo saeng daot ee duang dtah koo nun
Looking at the starlight in those eyes
อาจเพียงฝันไปฉันแค่ได้รักเธอ
Aht piang fun bpai chun kae dai ruk tur
It might only be a dream that I was able to love you
ช่างดูเนินนานที่ไม่ได้พบเธอ ฉันคิดถึงเธอ
Chahng doo nern nahn tee mai dai pob tur chun kit teung tur
It seems like so long since I last saw you, I miss you

(*) ให้ความรักพาใจฉันไป กอดเธอไว้ (ฉันคิดถึงเธอ)
Hai kwahm ruk pah jai chun bpai gaut tur wai (chun kit teung tur)
Let love lead my heart, to embrace you (I miss you)
เธอที่พัดพาใจฉันไป บอกเธอเอาไว้
Tur tee put pah jai chun bpai bauk tur ao wai
You’ve blown my heart away, I’m telling you
ว่าฉันคิดถึงเธอเหลือเกิน
Wah chun kit teung tur leua gern
That I miss you so much

อยากให้เธอคืนมา นึกย้อนเวลา
Yahk hai tur keun mah neuk yaun welah
I want you to come back, to turn back time
ให้ทุกอย่างเนินนาน
Hai took yahng nern nahn
Back to everything so long ago
เพื่อเก็บความทรงจำ ความฝัน เวลา
Peua gep kwahm song jum kwahm fun welah
To keep the memories, dreams, and times
ที่ฉันเคยมีเธออยู่ตรงนี้
Tee chun koey mee tur yoo dtrong nee
When I used to have you right here

(*)
เหลือเกิน
Leua gern
Too much

Title: อาย / Ai (Shy)
Artist: Ewery
Album: Completed Things
Year: 2009

อีกแล้วได้พบได้เจอกับเธออีกแล้ว ไม่รู้ว่าเธอน่ะเห็นรึเปล่า
eek laeo dai pob dai jur gup tur eek laeo mai roo wah tur na hen reu pblao
Again, I met you, I saw you again, I don’t know if you see or not
ที่มีใครเค้าคอยแอบมองแต่เธออยู่ตรงนี้
Tee mee krai kao koy aep mong dtae tur yoo dtrong nee
That you have someone who keeps peeping at you from over here
ทำได้แค่พูดลอยลอยแบบนี้ ไม่รู้ว่าเธอได้ยินรึเปล่า
Tum dai kae poot loy loy baep nee mai roo wah tur dai yin reu pblao
I can only speak airily like this, I don’t know if you can hear or not
ว่าทุกครั้งที่เธอมองมา เธอทำให้ฉันอาย
Wah took krung tee tur mong ma tur tum hai chun ai
That every time you look over, you make me shy

* เธอคนเดียว ที่ทำให้ใจหวั่นไหว
Tur kon diao tee tum hai jai wun wai
It’s you alone who makes my heart shake
คนเดียว ที่ทำให้ฉันร้อนใจ
Kon diao tee tum hai chun ron jai
You alone who makes me flustered
คนเดียว ที่ทำให้ใจละลายไป
Kon diao tee tum hai jai lalai pbai
You alone who makes my heart melt away

** ฉันอาย เกินกว่าจะเดินไปทักทาย
Chun ai gern gwah ja dern pbai tuk tai
I’m shy, too much to walk over and say hello
เธอทำให้ใจฉันวุ่นวาย
Tur tum hai jai chun woon wai
You make my heart nervous
ได้แต่เขินทุกทีที่เจอเมื่อได้พบกับเธอ
Dai dtae kern took tee tee jur meua dai pob gup ter
I can only blush every time I see you, whenever I meet you
i am so shy มันอยากจะยิ้มอยากทักทาย
I am so shy mun yahk ja yim yahk tuk tai
I am so shy, I want to smile, want to say hi
ก็เธอช่างน่ารักมากมาย
Gor tur chang naruk mahk mai
But you’re so incredibly cute
จนไม่กล้าจะเดินเข้าไป ก็ไม่รู้ทำไม ทำไมต้องอาย
Jon mai glah ja dern kao pbai gor mai roo tummai tummai dtong ai
Until I’m not brave enough to walk over, I don’t know why, why I must be so shy

(*,**,*)

ก็เธอคนเดียว ที่ทำให้เป็นแบบนี้
Gor tur kon diao tee tum hai pben baep nee
It’s you alone who makes me this way
เธอทำให้ใจเต้นแรงทุกที
Tur tum hai jai dten raeng took tee
You make my heart pound every time
เธอพาเอาใจของฉันลอยหนีไป
Tur pah ao jai kong chun loy nee pbai
You lead my heart to float away

(**)