ETC

All posts tagged ETC

Title: ดอกไม้แห้ง / Dauk Mai Haeng (Dried Flower)
Artist: ETC
Album: On This Day
Year: 2017

เก็บเอาเธอมาฝันข้างใน อยู่ในใจของฉันข้างเดียว
Gep ao tur mah fun kahng nai yoo nai jai kaung chun kahng diao
I keep you in my dreams, in my heart one-sidedly
ตลอดมามีเธอผู้เดียว เป็นความลับไม่เคยบอกใคร
Dtalaut mah mee tur poo diao bpen kwahm lup mai koey bauk krai
I’ve always had only you, it’s the secret I never told anyone

(*) ก็ตัวเธอคือคนที่สำคัญ และตัวฉันกลัวจะต้องเสียไป
Gor dtua tur keu kon tee sumkun lae dtua chun glua ja dtaung sia bpai
You’re an important person, and I’m scared I’ll lose you
มีเพียงตัวและหัวใจ แล้วก็ดอกไม้มาให้เธอ
I only have my body and my heart and a flower to give you

(**) เก็บเอาความจริงใจมาให้เธอและใส่ไว้ข้างในดอกไม้
Gep ao kwahm jing jai mah hai tur lae sai wai kahng nai dauk mai
I’ve gathered my sincerity for you and put it inside this flower
อาจจะดูว่ามันไม่มีค่าเท่าไหร่ แต่ฉันเต็มใจให้เธอ
Aht ja doo wah mun mai mee kah tao rai dtae chun dtem jai hai tur
It might seem worthless, but I’m willing to give it to you
อาจจะมีบางทีที่ซักวัน ที่เธอนั้นเปิดใจให้บ้าง
Aht ja mee bahng tee tee suk wun tee tur nun bpert jai hai bahng
There might be some time, some day, that you’ll open your heart for me
ให้โอกาสฉันที ตอนนี้ได้เลยรึเปล่าเธอ
Hai ohgaht chun tee dtaun nee dai loey reu bplao tur
Can you give me a chance now?

เฝ้าคอยวันที่ฉันกล้าพอ เฝ้ารอจนดอกไม้แห้งไป
Fao koy wu tee chun glah por fao ror jon dauk mai haeng bpai
I’m waiting for the day I’m brave enough, waiting until the flower dries up
หากแต่ความรู้สึกข้างใน นานแค่ไหนไม่เคยเปลี่ยนแปลง
Hahk dtae kwahm roo seuk kahng nai nahn kae nai mai koey bplian bplaeng
But the feelings inside have never changed, no matter how long it’s been

(*,**,**)

แล้วเธอจะมองฉันรึเปล่า
Laeo tur ja maung chun reu bplao
So will you look at me?
แล้วเราจะได้รักกันไหม
Laeo rao ja dai ruk gun mai
So will we be able to love each other?
มีเพียงดอกไม้และมีเพียงหัวใจ ให้เธอ
Mee piang dauk mai lae mee piang hua jai hai tur
I only have a flower and my heart to give you
อาจจะมีบางทีที่ซักวัน ที่เธอนั้นเปิดใจให้บ้าง
Aht ja mee bahng tee tee suk wun tee tur nun bpert jai hai bahng
There might be some time, some day, that you’ll open your heart for me
ให้โอกาสฉันที ตอนนี้ได้เลยรึเปล่าเธอ
Hai ohgaht chun tee dtaun nee dai loey reu bplao tur
Can you give me a chance now?

   

เนื้อร้อง : Ping am.pm.
ทำนอง: Ping am.pm.
เรียบเรียง : หนึ่ง, บี

   

Can this PLEASE be the next single?? I’d love to see a clever music video to go along with this catchy, melancholic song~

Title: ฉันไม่เปลี่ยน / Chun Mai Bplian (I Won’t Change)
Artist: ETC
Album: On This Day
Year: 2017

บอกว่ายังจะรักเธอ รักเธออย่างนี้
Bauk wah yung ja ruk tur ruk tur yahng nee
I’m telling you that I’ll still love you, love you like this
อยู่ที่ตรงไหนเธอ จะไกล แสนไกล ใจพร่ำเพ้อ
Yoo tee dtrong nai tur ja glai saen glai jai prum pur
Wherever you are, you’re so far away, my heart is going crazy
ขอเป็นคนของเธอไม่เปลี่ยนแปลง
Kor bpen kon kaung tur mai bplian bplaeng
I want to be your man, unchanging
จะยังรักเธอสุดหัวใจ
Ja yung ruk tur soot hua jai
I’ll still love you with all of my heart
แม้จะนานเท่าไร ฉันไม่เปลี่ยน
Mae ja nahn tao rai chun mai bplian
No matter how long it’ll be, I won’t change

แต่ว่าเธอจะคิดถึงกัน คิดถึงกัน เหมือนฉันรึเปล่า
Dtae wah tur ja kit teung gun kit teung gun meuan chun reu bplao
But do you miss me? Miss me like I miss you?
อยากให้เธอเก็บเรื่องราว ของฉันและเธอเอาไว้ให้นาน
Yahk hai tur gep reuang rao kaung chun lae tur ao wai hai nahn
I want you to keep the memories of you and me for a long time

(*) แม้บางคราวที่เราไม่เข้าใจ
Mae bahng krao tee rao mai kao jai
Even though there are some times that we don’t understand
หรือบางคราวหากเราพลั้งไป ขอให้เธอได้มั่นใจ
Reu bahng krao hahk rao plung bpai kor hai tur dai mun jai
Or some times, if we screw up, I want you to be certain
ฉันไม่เปลี่ยน
Chun mai bplian
I won’t change

หากบางคราวเธอหลงลืมกัน เพราะได้เจอใครทำให้หวั่นไหว
Hahk bahng krao tur long leum gun pror dai jur krai tum hai wun wai
If sometimes you forget e because you’ve met someone who causes you to tremble
ไม่ต้องกลัวเลยฉันเข้าใจ และยังรอเธอเหมือนเดิม
Mai dtaung glua loey chun kao jai lae yung ror tur meuan derm
You don’t have to be scared, I understand and am still waiting for you just the same

เก็บเอาคำมั่นสัญญา สัญญา มาไว้เพื่อเธอ
Gep ao kum mun sunyah sunyah mah wai peua tur
I’m keeping my promise, my promise for you
จะรอเธออยู่ที่เดิม เพื่อเธอนะคนดี
Ja ror tur yoo tee derm peua tur na kon dee
I’ll wait for you in the same place, for you, darling

(*)

ขอให้เธอได้มั่นใจ ฉันไม่เปลี่ยน
Kor hai tur dai mun jai chun mai bplian
I want you to be certain; I won’t change

(**) เวลาจะหมุน เนิ่นนานแค่ไหน
Welah ja moon nern nahn kae nai
However long time turns by
เธอรู้บ้างไหม ว่าใจของฉันไม่เปลี่ยน
Tur roo bahng mai wah jai kaung chun mai bplian
Do you know that my heart isn’t changing?
เวลาจะหมุน เนิ่นนานแค่ไหน
Welah ja moon nern nahn kae nai
However long time turns by
เธอรู้บ้างไหม I want you back ,baby
Tur roo bahng mai I want you back baby
Do you know? I want you back, baby

(**)

   

เนื้อร้อง : Ping am.pm.
Additional Lyric : บิว, รัฐ Tattoo colour, หนึ่ง
ทำนอง : Ping am.pm.
เรียบเรียง : โซ่, หนึ่ง, บี

Title: ฝัง(ใน)ใจ / Fung (Nai) Jai [Imprinted (in) My Heart]
Artist: ETC
Album: On This Day
Year: 2017


ก็ยังคงยิ้มและคงทักทาย และพูดคุยเหมือนฉันคนเดิม
Gor yung kong yim lae kong tuk tai lae poot kooey meuan chun kon derm
I still smile, say hello, and talk like I’m the same person
ก็ยังคงเหมือนทุกวันเรื่อยมา ไม่ผิดสังเกต
Gor yung kong meuan took wun reuay mah mai pit sung get
It’s still like every other day, nothing’s unusual

ไม่มีใครรู้ ว่าลึกๆข้างในจิตใจ เหมือนว่าน้ำตาตกใน
Mai mee krai roo wah leuk leuk kahng nai jit jai meuan wah num dtah dtok nai
No one knows that deep down inside my heart, it’s like my tears are falling in
ภาพที่ฉันมีกับเธอ ฝังในใจ
Pahp tee chun mee gup tur fung nai jai
The image of me and you is imprinted in my heart
คำว่าเหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
Kum wah ngao meuan wah look lahm kahng nai
Loneliness is spreading inside
ทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจ
Took winahtee chun chai cheewit yoo gup kwahm jep bpuat tee fung leuk nai jit jai
Every second I’m living with the pain imprinted deep in my heart

ออกไปดูหนังและนั่งฟังเพลง และนัดเจอกับเพื่อนเหมือนเก่า
Auk bpai doo nung lae nung fung pleng lae nut jur gup peuan meuan gao
I go out and watch movies, listen to music, and meet up with my friends like always
แต่ไม่มีใครเห็นข้างในหัวใจ ว่ามันว่างเปล่า
Dtae mai mee krai hen kahng nai hua jai wah mun wahng bplao
But no one sees that my heart is empty inside

ไม่มีใครรู้ ว่าลึกๆข้างในจิตใจ เหมือนว่าน้ำตาตกใน
Mai mee krai roo wah leuk leuk kahng nai jit jai meuan wah num dtah dtok nai
No one knows that deep down inside my heart, it’s like my tears are falling in
ภาพที่ฉันมีกับเธอ ฝังในใจ
Pahp tee chun mee gup tur fung nai jai
The image of me and you is imprinted in my heart
คำว่าเหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
Kum wah ngao meuan wah look lahm kahng nai
Loneliness is spreading inside
ทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังใจอยู่เสมอ
Took winahtee chun chai cheewit yoo gup kwahm jep bpuat tee fung jai yoo samur
Every second I’m living with the pain that’s always imprinted in my heart

เรื่องเธอยังฝัง ฝังในหัวใจ
Reuang tur yung fung fung nai hua jai
Memories of you are still imprinted, imprinted in my heart
สุดท้ายก็เหลือเพียงฉันเผชิญกับความทรงจำ
Soot tai gor leua piang chun pachern gup kwahm song jum
In the end, all that’s left is me confronting the memories
เหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
Ngao meuan wah look lahm kahng nai
I’m lonely, it’s like it’s spreading inside
และทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจ
Lae took winahtee chun chai cheewit yoo gup kwahm jep bpuat tee fung leuk nai jit jai
And every second I’m living with the pain that’s imprinted deep in my heart


   

เนื้อร้อง : เป็นเอก เสกสรร
ทำนอง : บี
เรียบเรียง : บี

Title: หมดเวลา / Mot Welah (Out of Time)
Artist: ETC
Album: Bring It Back
Year: 2008

ยอมให้เธอแล้ว จะไม่รั้งบอกเธอไม่ให้ไป
Yaum hai tur laeo ja mai rung bauk tur mai hai bpai
I give up, I won’t hold you back and tell you I won’t let you go
เข้าใจแล้วว่ารักเราไม่เหมือนเก่า
Kao jai laeo wah ruk rao mai meuan gao
I understand that our love isn’t like it used to be
ยอมกลับไปเหงา ไม่มีเราอย่างเดิมข้างๆ กาย
Yaum glup bpai ngao mai mee rao yahng derm kahng kahng gai
I’m willing to go back to being lonely, I dont have you at my side anymore
ได้แต่ทำใจและรับความเปลี่ยนแปลง
Dai dtae tum jai lae rup kwahm bplian bplaeng
I can only come to terms with it and accept the change

(*) ไม่อาจจะรักกันต่อไป ถึงวันจากลา
Mai aht ja ruk gun dtor bpai teung wun jahk lah
I shouldn’t continue to love you when it’s time for you to leave
หมดเวลาแล้วที่มีให้กันต่อจากวันนี้
Mot welah laeo tee mee hai gun dtor jahk wun nee
From now on, the time we had for each other is over
จบวันที่สองเราต่างมี ที่เคยผ่านมา
Jop wun tee saung rao dtahng mee tee koey pahn mah
The days the two of us both had, that we once spent together, are over
หมดเวลาแล้ว ถึงเวลาแล้ว หมดแล้วจริงๆ
Mot welah laeo teung welah laeo mot laeo jing jing
Time’s up, it’s time, it’s really all over

คงไม่มีแล้วช่วงเวลาที่ดีที่ซึ้งใจ
Kong mai mee laeo chuang welah tee dee tee seung jai
I don’t have the wonderful times that touched me anymore
เข้าใจแล้ว ว่าถึงวันต้องช้ำใจ
Kao jai laeo wah teung wun dtaung chum jai
I understand that it’s time for heartbreak
ทนสักแค่ไหน ก็ยังไม่เคยจะเพียงพอ
Ton suk kae nai gor yung mai koey ja piang por
However much I endured, it still will never be enough
ให้เรามีวันที่มีกันต่อไป
Hai rao mee wun tee mee gun dtor bpai
For us to have anymore days together

(*)

หมดเวลาแล้วที่ฉันมีเธอ จบแล้วใช่ไหม
Mot welah laeo tee chun mee tur jop laeo chai mai
The time I had you is up, it’s over, right?

(ความจริงนี้ที่ปวดใจ ทำอย่างไรก็หมดทาง
(Kwahm jing nee tee bpuat jai tum yahng rai gor mot tahng
(This reality breaks my heart, no matter what I do, there’s no way
ทุ่มเททุกอย่างก็ไม่มากพอจะเปลี่ยนใจเธอ
Toom tay took yahng gor mai mahk por ja bplian jai tur
I devoted everything to you, but it wasn’t enough to change your mind
ต้องทนเห็นเธอจากไป ทำอย่างไรก็หมดทาง
Dtaung ton hen tur jahk bpai tum yahng rai gor mot tahng
I must endure seeing you leave, no matter what I do, there’s no way
ทุ่มเททุกอย่าง ก็มาถึงวันที่ไม่มีเธอ)
Tom tay took yahng gor mah teung wun tee mai mee tur)
I devoted everything to you, but we’ve reached the day that I won’t have you anymore)

Title: อย่าถาม / Yah Tahm (Don’t Ask)
Artist: ETC
Album: Bring It Back
Year: 2008

ต้องการอะไรกันอีก เธอจะอยากได้ยินอะไร
dtong gaan a-rai gan eek ter ja yaak daai yin a-rai
What else do you want from me? What do you want to hear
ที่เธอมาถามว่าคิดอย่างไร
tee ter maa taam waa kit yaang rai
That you would come and ask what I’m feeling?
เมื่อเธอจะมาลาจาก มันยังจะมีถ้อยคำ คำไหน
meua ter ja maa laa jaak man yang ja mee toi kam kam nai
When you’ve come to say good-bye, what words could still be left
ที่ควรพูดไปหรือเธอ
tee kuan poot bpai reu ter
That should be said?

(*) หากวอนขอ อย่าทิ้งกันไป จะทำให้เปลี่ยนใจไหม
haak won kor yaa ting gan bpai ja tam hai bplian jai mai
If I begged you not to leave me, would that make you change your mind?
หากจะฉุดมือเธอ และยอมคุกเข่า
haak ja choot meu ter lae yom kook kao
If I tugged at your hand and was willing to drop to my knees
และขอให้อยู่ จะอยู่ตามที่ขอหรือเธอ
lae kor hai yoo ja yoo dtaam tee kor reu ter
And beg you to stay, would you do as I asked?

(**) อย่าถามได้ไหมรู้สึกยังไง
yaa taam daai mai roo-seuk yang ngai
Please don’t ask how I feel
อย่าถามว่าฉัน จะคิดยังไง จะอยู่ยังไง
yaa taam waa chan ja kit yang ngai ja yoo yang ngai
Don’t ask me what I think or how I will live
ถ้าเธอจะไป จะถามกันทำไม
taa ter ja bpai ja taam gan tam-mai
If you’re leaving, why ask?
ไม่ว่าเธอคิดสงสาร หรือเกิดเกรงใจ
mai waa ter kit song-saan reu gert greng jai
No matter if you think you’re being sympathetic or courteous
จะเป็นอะไร ก็เหมือนว่าทำให้ฉันยิ่งช้ำ
ja bpen a-rai gor meuan waa tam hai chan ying cham
Whatever it is, it also is making me hurt more
สิ่งที่ฉันนั้นคิดในใจ ยิ่งมีคำลาได้สั้นเท่าไหร่ยิ่งดี
sing tee chan-nan kit nai jai ying mee kam laa daai san tao-rai ying dee
The thing that I’m thinking in my heart is that the shorter the good-bye is, the better

อย่าทำให้ยืดเยื้อเลย ดูเธอจะเตรียมทุกอย่างหมดแล้ว
yaa tam hai yeut-yeua loie doo ter ja dtriam took yaang mot laew
Don’t drag this out, it seems as if you’ve prepared everything already
เพื่อไปเริ่มชีวิตใหม่
peua bpai rerm chee-wit mai
To start a new life

(*,**)

หากวอนขอ อย่าทิ้งกันไป จะทำให้เปลี่ยนใจไหม
haak won kor yaa ting gan bpai ja tam hai bplian jai mai
If I begged you not to leave me, would that make you change your mind?

หากจะฉุดมือเธอ และยอมคุกเข่า
haak ja choot meu ter lae yom kook kao
If I tugged at your hand and was willing to drop to my knees
จะทำให้เราเป็นเหมือนดังเดิมได้ไหมเธอ
ja tam hai rao bpen meuan dang derm daai mai ter
Would that make us be the same again?

(**)

Title: สักที / Suk Tee (For Once)
English Title: “Go!”
Artist: ETC ft. Aj. Chalermchai Kositpipat (อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์)
Album: [Single]
Year: 2016

When the darkness that we have
Makes us unable to find the things we’re searching for
With the fire remaining
Make the whole world filled with your light

(*) I’m escaping orbit and getting out
Imagining as far as I can
There’s no way that I’ll stop
No matter how high the stars are
I’ll fly higher
There’s no way that I’ll stop, no

(**) I have to try for once
No matter the risk
Just believe
I’ll achieve my dreams
Fear is meaningless

The one life we have
We’re alive to live and live it well
When this world is without explanation for us
We have to find it ourselves

(*,**,**)

Everyone has dreams
And everyone can follow their dreams
Do you know it’s greatness?
It’s in the seriousness of your life
It’s in your heart
It’s in the heart
If your heart fights, you will survive
If your heart is inferior, you will be poor
If your heart fights, you will survive
If your heart is inferior, you will be poor

(**,**)

   
เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ
ทำนอง : หนึ่ง
เรียบเรียง : หนึ่ง, บี, โซ่
Produced by ETC.

What a super catchy, motivational song from ETC! I also like the psychedelia of the fish and cats swimming in space in the background of the lyric video. It fits the song so well, I hope the music video also has that kind of trippiness.

Title: ทวง / Tuang (Demand)
Artist: New Pachapon ft. Min ETC (นิว ภชพน the Voice Feat.มิ้น ETC)
Album: [Single]
Year: 2016

การจะไปอ้อนวอนตอนเธอจะไป
Gahn ja bpai aun waun dtaun tur ja bpai
Your departure, I begged you when you were leaving
ก็ดูเป็นการกระทำของคนที่มันช่างโง่จริงๆ
Gor doo bpen gahn gratum kaung kon tee mun chahng ngoh jing jing
But I see my actions were of a very stupid person
ต่อให้เธอจะเคยพูดมาว่ารักแค่ใหน
Dtor hai tur ja koey poot mah wah ruk kae nai
However much you once said you loved me
ก็หมดความหมายทันทีที่เธอเป็นคนเลือกแล้วว่าจะไป
Gor mot kwahm mai tun tee tee tur bpen kon leuak laeo wah ja bpai
It became meaningless as soon as you became the person who chose to leave

(*) เรื่องวันวานก็เรื่องของวันเก่า วันนี้ก็คือวันนี้
Reuang wun wahn gor reuang kaung wun gao wun nee gor keu wun nee
Yesterday’s problems are the matters of the old days, today is today
ก็ต้องยอมรับความจริง สิ่งที่ฉันต้องเผชิญ
Gor dtaung yaum rup kwahm jing sing tee chund taung pachern
I must accept the truth, the thing I must face

(**) ต้องคอยเตือนตัวเองเอาไว้
Dtaung koy dteuan dtua eng ao wai
I must keep reminding myself

(***) ก็อย่าไปทวงสัญญากับคนหมดใจ แค่นิยายที่หลอกเด็ก
Gor yah bpai tuang sunyah gup kon mot jai kae niyai tee lauk dek
Don’t go demanding a promise from a person who has run out of feelings, it’s just a fairytale to deceive children
ไว้ให้งมงาย ไว้ให้เชื่อใจ ว่ารักกันไม่เปลี่ยนแปลง
Wai hai ngom ngai wai hai cheua jai wah ruk gun mai bplian bplaeng
Put away your naivety, put away your trust that love doesn’t change
ก็อย่าไปทวงสัญญากับคนหมดใจ ย้ำและเตือนให้ขึ้นใจ
Gor yah bpai tuang sunyah gup kon mot jai yum lae dteuan hai keun jai
Don’t go demanding a promise from a person who has run out of feelings, repeat and remind yourself
ว่าผลที่งมงาย ผลที่เชื่อใจ สุดท้ายถ้าไม่เหลือใจก็ลืมทุกคำ
Wah pon tee ngom ngai pon tee cheua jai soot tai tah mai leua jai gor leum took kum
That as a result of your naivety, as a result of your trust, in the end, if there’s no feelings left, they forget every word

การกระทำของเธอคงมาจากใจ
Gahn gratum kaung tur kong mah jahk jai
Your actions probably came from the heart
ผิดกับคำที่เธอพูดไว้ในวันก่อนนั้นจริงๆ
Pit gup kum tee tur poot wai nai wun gaun nun jing jing
What was really wrong were the words you spoke those days before
ต่างกันตรงที่ตัวฉันเองเชื่อเธอหมดใจ
Dtahng gun dtrong tee dtua chune ng cheua tur mot jai
The difference being that I trusted you with all my heart
แต่มันกลายเป็นคนหนึ่งที่น่ารำคาญที่พูดเรื่องเดิมเดิม
Dtae mun glai bpen kon neung tee nah rumkahn tee poot reuang derm derm
But I became a person who annoyingly talks about the same thing

(*,**,***)

ทวงสัญญากับคนหมดใจ แค่นิยายที่หลอกเด็ก
Tuang sunyah gup kon mot jai kae niyai tee lauk dek
Demanding a promise from someone who’s out of feelings is just a fairytale to deceive children
ไว้ให้งมงาย ไว้ให้เชื่อใจ ว่ารักกันไม่เปลี่ยนแปลง
Wai hai ngom ngai wai hai cheua jai wah ruk gun mai bplian bplaeng
Put away your naivety, put away your trust that love doesn’t change
ก็อย่าไปทวงสัญญากับคนหมดใจ ย้ำและเตือนให้ขึ้นใจ
Gor yah bpai tuang sunyah gup kon mot jai yum lae dteuan hai keun jai
Don’t go demanding a promise from a person who has run out of feelings, repeat and remind yourself
ผลที่งมงายผลที่เชื่อใจ สุดท้ายถ้าไม่เหลือใจ
Wah pon tee ngom ngai pon tee cheua jai soot tai tah mai leua jai
That as a result of your naivety, as a result of your trust, in the end, if there’s no feelings left…

(***)

   
Executive producer : กฤช กฤษณาวารินทร์
คำร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ
ทำนอง/เรียบเรียง : วิกรม สุริยะชัย

Title: ใครเจ็บกว่า / Krai Jep Gwah (Who Hurts More)
Artist: ETC
Album: [Single]
Year: 2016

มีเหตุผลตั้งมากมาย ที่ใคร ๆ ต้องเลิกรา
Mee het pon dtung mahk mai tee krai krai dtaung lerk rah
There’s so many reason for people to break up
จบกันไปทั้งที่ใจ ยังรักกัน
Jop gun bpai tung tee jai yung ruk gun
Ending things, even though they still love each other
คำว่าลาที่ให้เธอ ก็เป็นฉันที่พูดมัน
Kum wah lah tee hai tur gor bpen chun tee poot mun
It was me who said good-bye to you
แต่ทำไมคิดถึงเธอ อย่างนี้
Dtae tummai kit teung tur yahng nee
But why do I miss you like this?

(*) ฉันไม่รู้ว่ายังรักเธออยู่ไหม
Chun mai roo wah yung ruk tur yoo mai
I don’t know if I still love you
รู้แค่หัวใจ ไม่เคยจะลืม
Roo kae hua jai mai koey ja leum
I just know that my heart will never forget

(**) คนบอกลาจะปวดใจแค่ไหน
Kon bauk lah ja bpuat jai kae nai
However much the person who says good-bye is hurting
คนถูกทิ้งจะเสียใจกว่าใช่ไหม ใครจะรู้
Kon took ting ja sia jai gwah chai mai krai ja roo
The person who was dumped will be even sadder, right? Who knows?
คงมีเพียงคำตอบเดียว ที่เหลืออยู่
Kong mee piang kum dtaup diao tee leua yoo
There’s only one answer remaining
คือคนที่รักคงอยู่ในใจ เจ็บกว่าใครๆ แค่นั้น
Keu kon tee ruk kong yoo nai jai jep gwah krai krai kae nun
And that’s that the person who still has love in their heart hurts more than anyone, that’s all

ในวันนั้นที่มีเธอ ไม่อยากเจอแม้หน้ากัน
Nai wun nun tee mee tur mai yahk jur mae nah gun
Those days that I had you, I didn’t even want to see your face
ไม่อยากฟังแม้สักคำ ใดๆ
Mai yahk fung mae suk kum dai dai
I didn’t want to hear a single word
ในวันนี้ไม่มีเธอ มันสับสนเพราะหัวใจ
Nai wun nee mai mee tur mun sup son pror hua jai
Today, without you, I feel mixed up, because my heart
อยากสบตาเห็นหน้าเธอ เท่านั้น
Yahk sop dtah hen nah tur tao nun
Only wants to look in your eyes and see your face

(*,**)

แม้ฉันเองที่ทำให้จบ
Mae chun eng tee tum hai jop
Even though it was me who ended things
แต่เจ็บมันเกิดกับเธอและฉัน
Dtae jep mun gert gup tur lae chun
Both you and I are feeling the pain
ก็เพราะว่าเรายังรักกัน
Gor pror wah rao yung ruk gun
Because we still love each other

(**)

ต้องเจ็บและช้ำ ที่สุดคือใคร
Dtaung jep lae chum tee soot keu krai
Who’s the person who must hurt and ache the most?
คือคนที่ใจ ยังรัก
Keu kon tee jai yung ruk
It’s the person whose heart still loves

   
เนื้อร้อง : Mac Sarun / บี / หนึ่ง / โซ่ / บิว
ทำนอง : Mac Sarun / บี / หนึ่ง / โซ่
เรียบเรียง : บี
Produced by ETC.

Title: นาทีสุดท้าย / Natee Soot Tai (The Last Moment)
Artist: ETC
Album: OST บุพเพเล่ห์รัก / Boop Pay Lay Ruk
Year: 2007

วันที่เรามีรักมีใครสักคน
Wun tee rao mee ruk mee krai suk kon
When we have love and have someone
ถ้ามันเป็นเพียงความรัก ข้างเดียวก็คง ต้องเสียใจ
Tah mun bpen piang kwahm ruk kahng diao gor kong dtaung sia jai
If it’s just a one-sided love, it will be sad
แต่รักเข้าแล้วไม่บอกไม่ยอมพูดเพียงคำเดียวและปล่อย
Dtae ruk kao laeo mai bauk mai yaum poot piang kum diao lae bploy
But if love comes and isn’t told about, if we refuse to say one word and let it go
ปล่อยมันให้สายไป ยิ่งช้ำ ใจ
Bploy mun hai sai bpai ying chum jai
Let it go until it’s too late, the more it’ll hurt

(*) ความในใจของฉันที่มีต่อเธอ
Kwahm nai jai kaung chun tee mee dtor tur
The thing that I have in my heart towards you
มันคือคำว่ารัก รักตั้งแต่วัน ที่พบกัน
Mun keu kum wah ruk ruk dtung dtae wun tee pob gun
Is love, love since the day we met
แต่เหมือนว่าฉันไม่แคร์ ไม่เคยสนใจในความรู้สึก
Dtae meuan wah chun mai care mai koey son jai nai kwahm roo seuk
But it’s like I don’t care and never take interest in the feelings
ของใจเธอเองสักครั้ง
Kaung jai tur eng suk krung
Of your heart
อยากให้รู้มันไม่จริง
Yahk hai roo mun mai jing
I want to let you know that it’s not true

(**) และในชีวิตของฉัน ต้องการแค่เพียงคนเดียวคือเธอ
Lae nai cheewit kaung chun dtaung gahn kae piang kon diao keu tur
And in my life, I only need one person, and that’s you
ก็คงไม่มีประโยชน์ ต้องทนเก็บไว้ในใจ
Gor kong mai mee bprayot dtaung ton gep wai nai jai
But there’s no benefit of having to endure keeping it in my heart
อยากบอกให้เธอได้รู้ ฉันจะไม่หนีความจริงจากนี้ไป
Yahk bauk hai tur dai roo chun ja mai nee kwahm jing jahk nee bpai
I want to let you know that I won’t run from the truth any longer
นาทีสุดท้าย คงยังไม่สาย สำหรับเรา
Nahtee soot tai kong yung mai sai sumrup rao
The last moment isn’t too late yet for us

(*,**)

เฝ้ารอมานานแสนนาน
Fao ror mah nahn saen nahn
I’ve waited for so long
วันที่กล้าจะบอกเธอไป
Wun tee glah ja bauk tur bpai
For the day I’ll be brave enough to tell you
พูดมาจากใจของฉัน ว่าฉันรักเธอ
Poot mah jahk jai kaung chun wah chun ruk tur
I’m speaking from my heart that I love you

(**)

Title: Cry Like a Baby (ร้องไห้หนักมาก)
Artist: ETC
Album: [Single]
Year: 2015

เหมือนฟ้าผ่าฉันลงตรงกลางอก
Meuan fah pah chun long dtrong glahng auk
It’s like heaven sliced me right down the middle
เหมือนโลกหยุดหมุนในทันใด
Meuan lohk yoot moon nai tun dai
It’s like the world suddenly stopped turning
มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเตรียมหัวใจ
Mun bpen sing tee mai koey dtriam hua jai
It’s something that I never prepared my heart for
ไม่เคยคาดคิดไว้ว่ามันจะเกิด
Mai koey kaht kit wai wah mun ja gert
I never imagined it would happen

(*) ก็ให้เธอไปหมดแล้ว ให้เธอไปหมดแล้ว
Gor hai tur bpai mot laeo hai tur bpai mot laeo
I’ve given it all to you, given it all to you
แต่เธอมาทำกับฉันอย่างนี้ได้ไง
Dtae tur mah tum gup chun yahng nee dai ngai
Yet how could you do this to me?
จากคนที่เคยรัก คนเดิมไปอยู่ไหน
Jahk kon tee koey ruk kon derm bpai yoo nai
From the person I once loved, where did the old person go?
ขอให้เธอกลับมาเสียที
Kor hai tur glup mah sia tee
I want you to come back

(**) ก็เธอมาทำให้ฉันนั้นต้องมาเสียใจ
Gor tur mah tum hai chun nun dtaung mah sia jai
You made me sad
นั่งร้องไห้ Cry like a baby
Nung raung hai cry like a baby
Sitting and crying, cry like a baby
ก็ไม่เคยจะรู้ว่าการถูกทิ้งมันเป็นเช่นไร
Gor mai koey ja roo wah gahn took ting mun bpen chen rai
I never knew what getting dumped was like
จนได้มาพบเธอ
Jon dai mah pob tur
Until I met you

เมื่อคืนก็ร้องไปจนตีสี่
Meua keun gor raung bpai jon dtee see
Last night, I cried until 4am
ที่หมอนเปียกน้ำตาจนนอนไป
Tee maun bpiak num dtah jon naun bpai
Soaking my pillow with tears until I slept
จำครั้งสุดท้ายไม่ได้แล้วเมื่อไหร่
Jum krung soot tai mai dai laeo meua rai
I can’t remember the last time
ที่ต้องมาเสียใจ อะไรสักอย่าง
Tee dtaung mah sia jai arai suk yahng
I was sad over anything

(*,**)

ฉันไม่รู้ทำสิ่งใดพลาดไป
Chun mai roo tum sing dai plaht bpai
I don’t know what I did wrong
ถ้าทำให้เธอต้องเสียใจ รู้ไหมฉันขอโทษ
Tah tum hai tur dtaung sia jai roo mai chun kor toht
If I made you sad, do you know I’m sorry?
ฉันนั้นขอได้โปรดอย่าหนีไป
Chun nun kor dai bproht yah nee bpai
I’m begging you, please don’t run away
มันทรมานกว่าสิ่งไหน
Mun toramahn gwah sing nai
It’s more torture than anything else
ที่เธอไม่บอกให้ฉันได้รู้ ให้ฉันได้รู้
Tee tur mai bauk hai chund ai roo hai chun dai roo
That you won’t tell me and let me know, let me know

(**)

ก็เธอมาทำให้ฉันนั้นต้องมาเสียใจ
Gor tur mah tum hai chun nun dtaung mah sia jai
You made me sad
นั่งร้องไห้ ฟูมฟายอย่างกับเด็กน้อย
Nung raung hai foom fai yahng gup dek noy
Sitting and crying, in tears like a baby
น่าจะคงไม่รู้ว่าการรอคอยที่มันไร้ค่า
Nah ja kong mai roo wah gahn ror koy tee mun rai kah
I shouldn’t know how worthless waiting is
เจ็บมันเป็นเช่นไร
Jep mun bpen chen rai
Or what it’s like to be hurt