ETC

All posts tagged ETC

Title: รอยยิ้มที่หัวใจ / Roy Yim Tee Hua Jai (A Heartfelt Smile)
Artist: ETC
Album: [Single]
Year: 2020

รอเพื่อจะได้พบเจอ คิดถึงเธอในวันที่เราอยู่ไกลแสนไกล
Ror peua ja dai pob jur kit teung tur nai wun tee rao yoo glai saen glai
I wait to see you, I miss you when we’re far apart
แต่ในความผูกพันเราใกล้กัน ห่างแค่เพียงระยะทางที่ผันไป
Dtae nai kwahm pook pun rao glai gun hahng kae piang rayatahng tee pun bpai
But in our relationship, we’re close, we’re separated only by a distance that keeps changing
ใจไม่เคยผันตาม แม้เวลาเลยผ่าน
Jai mai koey pun dtahm mae welah loey pahn
But my heart has never changed with it, even though time passes by

(*) เปิดประตูหัวใจ เพื่อบอกถ้อยความข้างใน
Bpert bpradtoo hua jai peua bauk toy kwahm kahng nai
I open the door of my heart to tell you the things inside
ส่งจากใจถึงใจ ว่ายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
Song jahk jai teung jai wah yung ror tur yoo meuan derm
Sent from my heart to yours, that I’m still waiting for you just the same
ที่ตรงกลางหัวใจ นั่นมีรอยยิ้มที่ห่วงใย
Tee dtrong glahng hua jai nun mee roy yim tee huang yai
Right in the middle of my heart is a caring smile

ส่งฝากข้อความถึงเธอ หวังสักวัน เราคงได้แวะมาทักทาย
Song fahk kor kwahm teung tur wung suk wun rao kong dai wae mah tuk tai
I send a message to you, I hope some day I’ll be able to stop by and say hello
อีกครั้งที่เราจะได้ชิดใกล้ ได้ลองถามถึงความรู้สึกหัวใจ
Eek krung tee rao ja dai chit glai dai laung tahm teung kwahm roo seuk hua jai
And again we’ll be able to be close, and I can try asking about your feelings
เธอสบายดีไหม คิดถึงกันหรือเปล่า
Tur sabai dee mai kit teung gun reu bplao
How are you? Do you miss me?

(*)

แม้จะเป็นเช้าวันใหม่ ฤดูกาลผันแปรไป ใจยังคงเหมือนเดิม
Mae ja bpen chao wun mai reudoogahn pun bprae bpai jai yun gkong meuan derm
Even though it’s the morning of a new day, the seasons change, but my heart is still same
ขอดาวส่องฟ้านำทาง ให้สายลมพัดพาไป ส่งต่อความคิดถึง
Kor dao saung fah num tahng hai sai lom put pah bpai song dtor kwahm kit teung
I ask the stars to light the sky and lead the way, and for the wind to blow and lead my thoughts of you

ว่าฉันยังคงรอเธอ เพื่อบอกถ้อยความข้างใน
Wah chun yung kong ror tur peua bauk toy kwahm kahng nai
Saying that I’m still waiting for you, to tell you the things inside
ส่งจากใจถึงใจ ว่ายังรอเธออยู่เหมือนเดิม
Song jahk jai teung jai wah yung ror tur yoo meuan derm
Sending it from my heart to yours, saying that I’m still waiting for you just the same
ที่ตรงกลางหัวใจ นั่นมีรอยยิ้มที่ห่วงใย
Tee dtrong glahng hua jai nun mee roy yim tee huang yai
Right in the middle of my heart is a caring smile

(*)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by ETC.
Lyrics by ก้า อรินธรณ์
Melody by ธนะ รัตรสาร
Arrange by บี โซ่ หนึ่ง

Title: เข้าข้างตัวเอง(อีกแล้ว) / Kao Kahng Dtua Eng (Eek Laeo) [I’m Taking My Own Side (Again)]
Artist: ETC
Album: [Single]
Year: 2020

เหมือนฉันคนเดียวที่คิดไปไกลกว่าเธอคิด
Meuan chun kon diao tee kit bpai glai gwah tur kit
It’s like I was the only one who was thinking further ahead than you were
เหมือนฉันคนเดียวอยากบอกใครๆเรื่องของเรา
Meuan chun kon diao yahk bauk krai krai reuang kaung rao
It’s like I’m the only one who wanted to tell everyone about us
ไม่รู้จริงๆว่าเธอคิดถึงหรือเธอแค่เหงา
Mai roo jing jing wah tur kit teung reu tur kae ngao
I really don’t know if you missed me, or if you were just lonely
ไม่รู้จริงๆว่าเราอยู่ในฐานะอะไร
Mai roo jing jing wah rao yoo nai tahna arai
I really don’t know what our status is

(*) กี่ครั้งที่ฉันเองก็รู้สึกไม่สำคัญ
Gee krung tee chun eng gor roo seuk mai sumkun
I’ve felt unimportant so many times
ยังหาเหตุผลมากมายที่จะรอ
Yung hah het pon mahk mai tee ja ror
I’m still searching for the reasons I’m waiting
กี่ครั้งที่ใจฉันมันเจ็บและอยากพอ
Gee krung tee jai chun mun jep lae yahk por
My heart has been broken so many times, it’s had enough
แค่เธอทำเหมือนรัก ก็หลงไปที่จุดเดิม
Kae tur tum meuan ruk gor long bpai tee joot derm
But you’d just act like you loved me, and I’d get lost at the same point

(**) เข้าข้างตัวเองอีกแล้ว หยุดซักที
Kao kahng dtua eng eek laeo yoot suk tee
I’m taking my own side again and finally stopping this
น่าจะรู้ที่เธอไม่เคยชัดเจน มันชัดเจนพออยู่แล้ว
Nah ja roo tee tur mai koey chut jen mun chut jen por yoo laeo
I should have known that you were never clear, but now things are clear enough
หยุดฝัน ตื่นซักที หลอกตัวเองมานานเท่าไร
Yoot fun dteun suk tee lauk dtua eng mah nahn tao rai
I’m ending the dream and finally waking up, I’ve deceived myself for too long
ยังจะเอาอะไรมาหวัง ยังรอทำไม
Yung ja ao arai mah wung yung ror tummai
What am I still hoping for? Why am I still waiting
ทั้งๆที่ในใจ ก็รู้เป็นได้แค่นี้
Tung tung tee nai jai gor roo bpen dai kae nee
Even though in my heart, I know this is all it can be?

ทุกครั้งที่เธอใส่ใจ ที่ทำอะไรให้ฉัน
Took krung tee tur sai jai tee tum arai hai chun
Every time you pay attention to me or do something for me
ไม่รู้เธอทำอย่างนั้น กับฉันหรือว่าใครๆ
Mai roo tur tum yahng nun gup chun reu wah krai krai
I don’t know if you’re doing that just with me or with everyone
ทุกคำที่เธอบอกฉันพิเศษกว่าใครบ้างไหม
Took kum tee tur bauk chun piset gwah krai bahng mai
Are the words you tell me more special than the ones you tell others?
หรือเธอทำเหมือนมีใจ ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว
Reu tur tum meuan mee jai mai chai kae chun kon diao
Or are you just pretending to have feelings for me and I’m not the only one?

(*,**)

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by ETC.
Lyrics by อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Melody by อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Arrange by บี

Title: กอดได้ไหม / Gaut Dai Mai (Can I Hug You?)
Artist: ETC
Album: [Single]
Year: 2019

ท้องฟ้านั้นสีเทา คิดถึงรักของเรา
Taung fah nun see tao kit teung ruk kaung rao
The sky is grey, I think of our love
ดูยิ่งเหงาเพราะเราไมได้พบกัน
Doo ying ngao pror rao mai dai pob gun
The lonelier it seems because we can’t see each other
เหมือนครึ่งของหัวใจ ของฉันได้หายไป
Meuan kreung kaung hua jai kaung chun dai hai bpai
It’s like half of my heart has disappeared
วันที่เธอนั้นต้องห่างไกลจากฉัน
Wun tee tur nun dtaung hahng glai jahk chun
When you had to separate far away from me

(*) ยิ่งคิดถึง ยิ่งห่าง ทุกเรื่องทุกอย่าง ล้วนมีเธอในนั้น
Ying kit teung ying hahng took reuang took yahng luan mee tur nai nun
The more I think about you, the further away you get, everything is filled with you
ยิ่งคิดถึงเท่าไหร่ ยิ่งเหงาในใจ ขอแค่เจออีกครั้ง
Ying kit teung tao rai ying ngao nai jai kor kae jur eek krung
The more I think of you, the lonelier I get in my heart, I just want to see you again

(**) อยากกอดเธอไว้นานนานไม่ต้องพูดอะไร
Yahk gaut tur wai nahn nahn mai dtaung poot arai
I want to hug you for a long time, there’s no need to speak
ขอแค่เพียงเท่านั้น ไม่ขอสิ่งใด
Kor kae piang tao nun mai kor sing dai
That’s all I ask for, I won’t ask for anything else
คิดถึงไออุ่นนั้น แทบทนไม่ไหว
Kit teung ai oon nun taep ton mai wai
I miss that warmth, I nearly can’t take it
กลับมากอดกันได้ไหม
Glup mah gaut gun dai mai
Please come back and hug me

ทุกครั้งที่เสียใจ ทุกครั้งที่ร้องให้
Took krung tee sia jai took krung tee raung hai
Every time I’m sad, every time I cry
ก็มีเธอที่คอยปลอบโยนข้างกัน
Gor mee tur tee koy bplaup yohn kahng gun
I have you comforting me beside me
เหมือนได้ยินเสียงเธอ ทุกครั้งที่ละเมอ
Meuan dai yin siang tur took krung tee lamur
It’s like I hear your voice every time I dream
ราวกับเธอไม่เคยห่างไปจากฉัน
Rao gup tur mai koey hahng bpai jahk chun
It’s like you’re never far from me

(*, **)

ไม่ต้องพูดว่ารัก แค่เพียงเธอกอดฉัน
Mai dtaung poot wah ruk kae piang tur gaut chun
You don’t have to say you love me, just hug me
ขอแค่สัมผัสนั้น ให้พูดแทนหัวใจเหงาเพราะเราไม่ได้พบกัน
Kor kae sum put nun hai poot taen hua jai ngao pror rao mai dai pob gun
I just want that touch to speak for my lonely heart because we can’t meet

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by ETC.
Lyrics : Mac Sarun, หนึ่ง, โซ่, โอ๊ป, ยักษ์, เอิ๊ต , เอิง
Melody by หนึ่ง
Arrange by บี, หนึ่ง,โซ่

Title: LIES
Artist: ETC.
Album: [Single]
Year: 2019

ฉันรู้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว ฉันรู้เธอก็คงหมดใจ
Chun roo took yahng bplian bpai laeo chun roo tur gor kong mot jai
I know everything has changed, I know you don’t have feelings for me anymore
ฉันรู้เธอปิดอะไรไว้ แกล้งฝืนว่ามันยังเหมือนเดิม
Chun roo tur bpit arai wai glaeng feun wah mun yung meuan derm
I know you’re hiding something, pretending like things are still the same
ทุกถ้อยคำที่เธอบอกฉัน ทุกๆอ้อมกอดที่หลอกกัน
Took toy kum tee tur bauk chun took took aum gaut tee lauk gun
Every word that you tell me, every embrace that you deceive me with
ฉันฝืนโกหกตัวเองทุกครั้งว่ามันน่ะจริง
Chun feun goh hok dtua eng took krung wah mun na jing
I lie to myself every time that it’s real

(*) รู้(ถึง)มันเจ็บแต่อย่างน้อยยังมีเธอแม้ได้เพียงแค่กาย
Roo (teung) mun jep dtae yahng noy yung mee tur mae dai piang kae gai
I know (even though) it hurts, but at least I still have you, even if it’s only physically
แค่ความสุขปลอมๆ ก็ไม่เป็นไร
Kae kwahm sook bplaum bplaum gor mai bepn rai
It’s just fake happiness, but it’s okay

(**) สิ่งเดียวที่รั้งฉันไว้คือคำไม่กี่คำ แม้ไม่ใช่ความจริงสักคำ
Sing diao tee rung chunw ai keu kum mai gee kum ame mai chai kwahm jing suk kum
The one thing that holds me back are a few words, even though not one of them is true
พร้อมเต็มใจให้โกหกซ้ำๆ ถึงแม้จะเจ็บฉันก็ยินดี
Praum dtem jai hai goh hok sum sum teung mae ja jep chun gor yin dee
I’m ready and willing to lie over and over, even though it hurts, I’m happy to
รู้วันนึงคือเธอต้องจากไป ซื้อเวลาให้ฉันยังทนไหว
Roo wun neung keu tur dtaung jahk bpai seu welah hai chun yung ton wai
I know that one day, you must go, I’m buying time for me to still come to terms with it
แค่หลอกลวงกันว่ารักต่อไปแค่นี้ก็พอ
Kae lauk luang gun wah ruk dtor bpai kae nee gor por
Just keep deceiving me that you love me, that’s enough

ไม่คิดจะเผื่อเตรียมใจไว้ เหมือนร้ายแรงกว่าที่เข้มแข็ง
Mai kit ja peua dtriam jai wai meuan rai raeng gwah tee kem kaeng
I never thought to prepare my heart, it’s like it’s harsher than my strength
ฉันไม่ได้แกร่งจนพอรับความเป็นจริงได้ไหว
Chun mai dai graeng jon por rup kwahm bpen jing dai wai
I’m not strong enough to accept the truth

(*,**,**)

ช่วยโกหกฉันว่ารักต่อไป เท่านี้ก็พอ
Chuay goh hok chun wah ruk dtor bpai tao nee gor por
Please keep lying to me that you love me, that’s enough

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by ETC.
Lyrics : ปิง am.pm. หนึ่ง, โอ๊ป เอก ยักษ์
Melody by บี, ปิง am.pm.
Arrange by บี

   

Few things make me as happy as two women (or men) working together to out a scumbag of a man. I hope the girl who realized she was the second hand gains the strength to act on the realization she has been given and gives up on the guy, along with his original girl that went as far as to reach out to the mistress to keep her from being duped like she was, so he’s left with no one.

Title: ติด / Dtit (Addicted)
Artist: ETC ft. Doubletap
Album: ON THIS DAY
Year: 2018

(*) ติดเธอแล้ว เลิกไม่ได้ ขาดเธอไปฉันคงลงแดงและช้อคตาย
Dtit tur laeo lerk mai dai kaht tur bpai chun kong long daeng lae chauk dtai
I’m already addicted to you, I can’t stop, if I’m without you, I’ll get dysentery and die from shock
ฉีดความรัก เข้าหัวใจ เธอเท่านั้นที่รักษาฉันให้หายได้
Cheet kwahm ruk kao hua jai tur tao nun tee ruk sah chun hai hai dai
Inject love into my heart, it’s only you who can cure me

เธอคนเดียวนั่นแหละ baby
Tur kon diao nun lae baby
Only you, baby
เธอคนเดียวไม่ต้องเหลียวไปมองที่ใคร
Tur kon diao mai dtaung liao bpai maung tee krai
Only you, there’s no need to turn and look at anyone else
สายตาของเธอนั่นแหละ baby
Sai dtah kaung tur nun lae baby
It’s your gaze, baby
สายตาของเธอน่ะมีพิษจำติดจนตาย
Sai dtah kaung tur na mee pit jum dtit jon dtai
Your gaze is poisonous, I’m addicted until I die

มันทารุณ ไม่การุณ สมองไม่สั่งการเอาแต่ให้คิดถึงคุณ ไม่รู้ว่าบาปหรือบุญ
Mun tahroon mai gahroon samaung mai sung gahn ao dtae hai kitt eung koon mai roo wah bahp reu boon
It’s savage, there’s no mercy killing, my brain isn’t in control, it just thinks about you, I don’t know if it’s a curse or a good thing
อยู่ใกล้ไม่สนใจแต่พอเธอห่างไกล ใจผมแหลกแทบเป็นจุล
Yoo glai mai son jai dtae por tur hahng glai jai pom aek taep bpen joon
If we’re near, I don’t care, but as soon as you’re far away, my heart is crushed into a million pieces

(**) อยากอยู่กับแค่นิดๆ
Yahk yoo gup kae nit nit
I want to be with you for just a little bit
แต่มันทำได้แค่คิดๆ
Dtae mun tum dai kae kit kit
But all I can do is think
เสพติดรอยยิ้มทุกเวลา
Sep dtit roy yim took welah
I’m addicted to your smile at all times
เสพติดติดรอยจูบและแววตาของเธอ
Sep dtit dtit roy joop lae waew dtah kaung tur
Addicted to your kiss and the look in your eyes

(***) เหมือนหัวใจถูกรบกวน เธอที่เข้ามาป่วนให้ฉันต้องทรมาน
Meuan hua jai took rop guan tur tee kao mah bpuan hai chun dtaung toramahn
It’s like my heart is being bothered, you came in and riled things up to torture me

(*)

ควบคุมฉันเลยเอาสิ baby
Kuap koom chun loey ao si baby
You control me, baby
ควบคุมฉันเลยถ้าไม่คิดจะสงสารกัน
Kuap koom chun loey tah mai kit ja song sahn gun
You control me, if you won’t consider taking pity on me
แกล้งฉันให้ลองเอาสิbaby
Glaeng chun hai laung ao si baby
You tease me until I gave in and tried you, baby
แกล้งฉันให้ลองทีละนิดแล้วติดจนตาย
Glaeng chun hai laung tee la nit laeo ditt jon dtai
You teased me until I tried you a little and got totally addicted

ก็ต่อให้ใครน่ะเขาสวยเลิศเลอ คงไม่ต้องเทียบเบอร์เพราะเลือกแล้วว่าเลือกเธอ
Gor dtor hai krai na kao suay lert lur kong mai dtaung tiap bur pror leuak laeo wah leuak tur
Even though others might be absolutely gorgeous, there’s no need to compare numbers because I’ve already chosen and I chose you
ไม่ว่าจะเป็นวันแรกหรือวันสุดท้ายของชีวิต
Mai wah ja bpen wun raek reu wun soot tai kaung cheewit
No matter if it’s the first day or the last day of my life
ก็ตอบเลยแบบไม่คิดคิดเธอคือคนแรกที่ฉันจะเลือกเจอ
Gor dtaup loey baep mai kit kit tur keu konr aek tee chun ja leuak jur
I can answer without thinking that I consider you the first person whom I choose to meet

(**,***,*)

เหมือนถูกทิ้งอยู่ในมิติที่ไม่ระบุพิกัดทั้งเคว้งคว้างและลอยแกว่ง
Meuan took ting yoo nai midti tee mai raboopigut tung gweng gwahng lae loy gwaeng
It’s like I’ve been thrown into some uncharted dimension and I’m just floating along
ส่งคลื่นสัญญาณถึงเธอออกเป็นรหัส
Song kleun sunyahn teung tur auk bpen rahut
Sending signals to you as a code
ว่าฉันพร้อมทั้งห้องหับ แหวนหมั้นและงานแต่ง
Wah chun praum tung haung hup waen mun lae ngahn dtaeng
That I’m ready with a bedroom, wedding ring, and wedding ceremony
ไม่ขอกอดเพื่อบรรเทา ไม่ขอจูบเพื่อทุเลา
Mai kor gaut peua buntao mai kor joop peua toolao
I’m not asking to hug you to alleviate this, I’m not asking to kiss you to recover
ไม่ขอยิ้มที่บางเบา what?
Mai kor yim tee bahng bao what
I’m not asking for a faint smile, what?
แค่ขอเจอแม้เพียงเงา ไอ้เรื่องอื่นฉันไม่เอา
Kae kor jur mae piang ngao ai reuang eun chun mai ao
I just want to see only your shadow, I don’t want anything else
ขอแค่เธอกลับมาในที่ที่เป็นของเรา พอ!!
Kor kae tur glup mah nai tee tee bpen kaung rao por
I just ask that you come back to our place, that’s enough!

(*)

อย่าปล่อยให้คอยอย่างนี้ baby
Yah bploy hai koy yahng nee baby
Don’t leave me waiting like this, baby

   

เนื้อร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ,Van doubletap
ทำนอง : หนึ่ง
เรียบเรียง : หนึ่ง, บี

   

I have no idea what is going on in this music video, but I like the duet of ETC and Doubletap together~

Title: ไม่ใช่คนที่ใช่ / Mai Chai Kon Tee Chai (Not the One)
Artist: ETC
Album: OST รูปทอง / Roop Taung
Year: 2018

หนึ่งคนทำทุกอย่าง
Neung kon tum took yahng
One person does everything
ก็ยอมได้ทุกอย่าง
Gor yaum dai took yahng
And gives in to everything
แต่ไม่มีใครต้องการสักคน
Dtae mai mee krai dtaung gahn suk kon
But no one wants them

อีกคนคือทุกอย่าง
Eek kon keu took yahng
Another person is everything
เกิดเป็นคนสำคัญ
Gert bpen kon sumkun
They were born an important person
ช่างง่ายดายอะไรอย่างนั้น
Chahng ngai dai arai yahng nun
Everything is so simple like that
ไม่ต้องทำสิ่งใด
Mai dtaung tum sing dai
There’s no need to do anything

(*) ก็ต้องยอมรับความจริงใช่ไหม
Gor dtaung yaum rup kwahm jing chai mai
We must accept the truth, right?
ที่ได้แค่นี้
Tee dai kae nee
This is all we get

(**) ไอ้เราไม่ใช่คน ที่ใช่
Ai rao mai chai kon tee chai
We’re not the right people
ที่สุดก็ต้องไป ใช่หรือเปล่า
Tee soot gor dtaung bpai chai reu bplao
So we must go, right?
ยังเฝ้าถามตัวเองอยู่
Yung fao tahm dtua eng yoo
I’m still asking myself
ที่ทำๆ อยู่ ไม่รู้เพื่ออะไร
Tee tum tum yoo mai roo peua arai
I don’t know what I’m still doing this for
ก็เรามันแค่คนที่ไม่ใช่
Gor rao mun kae kon tee mai chai
We’re just wrong people
แหละจุดยืนฉันควร อยู่ตรงไหน
Lae joot yeun chun kuan yoo dtrong nai
So where should I stand?
ต่อให้พยายามกี่ครั้ง หรือเท่าไร
Dtor hai payayahm gee krung reu tao rai
However many times I try
ไม่ใช่ คือ ไม่ใช่ เสมอ
Mai chai keu mai chai samur
Wrong is always wrong

หนึ่งคนเป็นแค่เศษ
Neung kon bpen kae set
One person is just a fraction
ส่วนเกินในสายตา
Suan gern nai sai dtah
An extra piece in your eyes
แค่อยากเป็นคนที่พอมีค่า บ้างได้ไหม
Kae yahk bpen kon tee por mee kah bahng dai mai
I just want to be someone worth something

(*,**)

ทุกสิ่งที่ฉันทำอยู่
Took sing tee chun tum yoo
Everything I do
ไม่มีความหมายเลยใช่ไหม
Mai mee kwahm mai loey chai mai
Is meaningless, isn’t it?
เพราะสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
Pror sing tee chun bpen yoo
Because what I am
มันไม่ใช่ เขา
Mun mai chai kao
Isn’t them

(**)

   

เนื้อร้อง : ปิง จิรวัฒน์, หนึ่ง ETC
ทำนอง : ปิง จิรวัฒน์, หนึ่ง ETC
เรียบเรียง : บี ETC, หนึ่ง ETC, โซ่ ETC

Title: ดอกไม้แห้ง / Dauk Mai Haeng (Dried Flower)
Artist: ETC
Album: On This Day
Year: 2017

เก็บเอาเธอมาฝันข้างใน อยู่ในใจของฉันข้างเดียว
Gep ao tur mah fun kahng nai yoo nai jai kaung chun kahng diao
I keep you in my dreams, in my heart one-sidedly
ตลอดมามีเธอผู้เดียว เป็นความลับไม่เคยบอกใคร
Dtalaut mah mee tur poo diao bpen kwahm lup mai koey bauk krai
I’ve always had only you, it’s the secret I never told anyone

(*) ก็ตัวเธอคือคนที่สำคัญ และตัวฉันกลัวจะต้องเสียไป
Gor dtua tur keu kon tee sumkun lae dtua chun glua ja dtaung sia bpai
You’re an important person, and I’m scared I’ll lose you
มีเพียงตัวและหัวใจ แล้วก็ดอกไม้มาให้เธอ
I only have my body and my heart and a flower to give you

(**) เก็บเอาความจริงใจมาให้เธอและใส่ไว้ข้างในดอกไม้
Gep ao kwahm jing jai mah hai tur lae sai wai kahng nai dauk mai
I’ve gathered my sincerity for you and put it inside this flower
อาจจะดูว่ามันไม่มีค่าเท่าไหร่ แต่ฉันเต็มใจให้เธอ
Aht ja doo wah mun mai mee kah tao rai dtae chun dtem jai hai tur
It might seem worthless, but I’m willing to give it to you
อาจจะมีบางทีที่ซักวัน ที่เธอนั้นเปิดใจให้บ้าง
Aht ja mee bahng tee tee suk wun tee tur nun bpert jai hai bahng
There might be some time, some day, that you’ll open your heart for me
ให้โอกาสฉันที ตอนนี้ได้เลยรึเปล่าเธอ
Hai ohgaht chun tee dtaun nee dai loey reu bplao tur
Can you give me a chance now?

เฝ้าคอยวันที่ฉันกล้าพอ เฝ้ารอจนดอกไม้แห้งไป
Fao koy wu tee chun glah por fao ror jon dauk mai haeng bpai
I’m waiting for the day I’m brave enough, waiting until the flower dries up
หากแต่ความรู้สึกข้างใน นานแค่ไหนไม่เคยเปลี่ยนแปลง
Hahk dtae kwahm roo seuk kahng nai nahn kae nai mai koey bplian bplaeng
But the feelings inside have never changed, no matter how long it’s been

(*,**,**)

แล้วเธอจะมองฉันรึเปล่า
Laeo tur ja maung chun reu bplao
So will you look at me?
แล้วเราจะได้รักกันไหม
Laeo rao ja dai ruk gun mai
So will we be able to love each other?
มีเพียงดอกไม้และมีเพียงหัวใจ ให้เธอ
Mee piang dauk mai lae mee piang hua jai hai tur
I only have a flower and my heart to give you
อาจจะมีบางทีที่ซักวัน ที่เธอนั้นเปิดใจให้บ้าง
Aht ja mee bahng tee tee suk wun tee tur nun bpert jai hai bahng
There might be some time, some day, that you’ll open your heart for me
ให้โอกาสฉันที ตอนนี้ได้เลยรึเปล่าเธอ
Hai ohgaht chun tee dtaun nee dai loey reu bplao tur
Can you give me a chance now?

   

เนื้อร้อง : Ping am.pm.
ทำนอง: Ping am.pm.
เรียบเรียง : หนึ่ง, บี

   

Can this PLEASE be the next single?? I’d love to see a clever music video to go along with this catchy, melancholic song~

Title: ฉันไม่เปลี่ยน / Chun Mai Bplian (I Won’t Change)
Artist: ETC
Album: On This Day
Year: 2017

บอกว่ายังจะรักเธอ รักเธออย่างนี้
Bauk wah yung ja ruk tur ruk tur yahng nee
I’m telling you that I’ll still love you, love you like this
อยู่ที่ตรงไหนเธอ จะไกล แสนไกล ใจพร่ำเพ้อ
Yoo tee dtrong nai tur ja glai saen glai jai prum pur
Wherever you are, you’re so far away, my heart is going crazy
ขอเป็นคนของเธอไม่เปลี่ยนแปลง
Kor bpen kon kaung tur mai bplian bplaeng
I want to be your man, unchanging
จะยังรักเธอสุดหัวใจ
Ja yung ruk tur soot hua jai
I’ll still love you with all of my heart
แม้จะนานเท่าไร ฉันไม่เปลี่ยน
Mae ja nahn tao rai chun mai bplian
No matter how long it’ll be, I won’t change

แต่ว่าเธอจะคิดถึงกัน คิดถึงกัน เหมือนฉันรึเปล่า
Dtae wah tur ja kit teung gun kit teung gun meuan chun reu bplao
But do you miss me? Miss me like I miss you?
อยากให้เธอเก็บเรื่องราว ของฉันและเธอเอาไว้ให้นาน
Yahk hai tur gep reuang rao kaung chun lae tur ao wai hai nahn
I want you to keep the memories of you and me for a long time

(*) แม้บางคราวที่เราไม่เข้าใจ
Mae bahng krao tee rao mai kao jai
Even though there are some times that we don’t understand
หรือบางคราวหากเราพลั้งไป ขอให้เธอได้มั่นใจ
Reu bahng krao hahk rao plung bpai kor hai tur dai mun jai
Or some times, if we screw up, I want you to be certain
ฉันไม่เปลี่ยน
Chun mai bplian
I won’t change

หากบางคราวเธอหลงลืมกัน เพราะได้เจอใครทำให้หวั่นไหว
Hahk bahng krao tur long leum gun pror dai jur krai tum hai wun wai
If sometimes you forget e because you’ve met someone who causes you to tremble
ไม่ต้องกลัวเลยฉันเข้าใจ และยังรอเธอเหมือนเดิม
Mai dtaung glua loey chun kao jai lae yung ror tur meuan derm
You don’t have to be scared, I understand and am still waiting for you just the same

เก็บเอาคำมั่นสัญญา สัญญา มาไว้เพื่อเธอ
Gep ao kum mun sunyah sunyah mah wai peua tur
I’m keeping my promise, my promise for you
จะรอเธออยู่ที่เดิม เพื่อเธอนะคนดี
Ja ror tur yoo tee derm peua tur na kon dee
I’ll wait for you in the same place, for you, darling

(*)

ขอให้เธอได้มั่นใจ ฉันไม่เปลี่ยน
Kor hai tur dai mun jai chun mai bplian
I want you to be certain; I won’t change

(**) เวลาจะหมุน เนิ่นนานแค่ไหน
Welah ja moon nern nahn kae nai
However long time turns by
เธอรู้บ้างไหม ว่าใจของฉันไม่เปลี่ยน
Tur roo bahng mai wah jai kaung chun mai bplian
Do you know that my heart isn’t changing?
เวลาจะหมุน เนิ่นนานแค่ไหน
Welah ja moon nern nahn kae nai
However long time turns by
เธอรู้บ้างไหม I want you back ,baby
Tur roo bahng mai I want you back baby
Do you know? I want you back, baby

(**)

   

เนื้อร้อง : Ping am.pm.
Additional Lyric : บิว, รัฐ Tattoo colour, หนึ่ง
ทำนอง : Ping am.pm.
เรียบเรียง : โซ่, หนึ่ง, บี

Title: ฝัง(ใน)ใจ / Fung (Nai) Jai [Imprinted (in) My Heart]
Artist: ETC
Album: On This Day
Year: 2017


ก็ยังคงยิ้มและคงทักทาย และพูดคุยเหมือนฉันคนเดิม
Gor yung kong yim lae kong tuk tai lae poot kooey meuan chun kon derm
I still smile, say hello, and talk like I’m the same person
ก็ยังคงเหมือนทุกวันเรื่อยมา ไม่ผิดสังเกต
Gor yung kong meuan took wun reuay mah mai pit sung get
It’s still like every other day, nothing’s unusual

ไม่มีใครรู้ ว่าลึกๆข้างในจิตใจ เหมือนว่าน้ำตาตกใน
Mai mee krai roo wah leuk leuk kahng nai jit jai meuan wah num dtah dtok nai
No one knows that deep down inside my heart, it’s like my tears are falling in
ภาพที่ฉันมีกับเธอ ฝังในใจ
Pahp tee chun mee gup tur fung nai jai
The image of me and you is imprinted in my heart
คำว่าเหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
Kum wah ngao meuan wah look lahm kahng nai
Loneliness is spreading inside
ทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจ
Took winahtee chun chai cheewit yoo gup kwahm jep bpuat tee fung leuk nai jit jai
Every second I’m living with the pain imprinted deep in my heart

ออกไปดูหนังและนั่งฟังเพลง และนัดเจอกับเพื่อนเหมือนเก่า
Auk bpai doo nung lae nung fung pleng lae nut jur gup peuan meuan gao
I go out and watch movies, listen to music, and meet up with my friends like always
แต่ไม่มีใครเห็นข้างในหัวใจ ว่ามันว่างเปล่า
Dtae mai mee krai hen kahng nai hua jai wah mun wahng bplao
But no one sees that my heart is empty inside

ไม่มีใครรู้ ว่าลึกๆข้างในจิตใจ เหมือนว่าน้ำตาตกใน
Mai mee krai roo wah leuk leuk kahng nai jit jai meuan wah num dtah dtok nai
No one knows that deep down inside my heart, it’s like my tears are falling in
ภาพที่ฉันมีกับเธอ ฝังในใจ
Pahp tee chun mee gup tur fung nai jai
The image of me and you is imprinted in my heart
คำว่าเหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
Kum wah ngao meuan wah look lahm kahng nai
Loneliness is spreading inside
ทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังใจอยู่เสมอ
Took winahtee chun chai cheewit yoo gup kwahm jep bpuat tee fung jai yoo samur
Every second I’m living with the pain that’s always imprinted in my heart

เรื่องเธอยังฝัง ฝังในหัวใจ
Reuang tur yung fung fung nai hua jai
Memories of you are still imprinted, imprinted in my heart
สุดท้ายก็เหลือเพียงฉันเผชิญกับความทรงจำ
Soot tai gor leua piang chun pachern gup kwahm song jum
In the end, all that’s left is me confronting the memories
เหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
Ngao meuan wah look lahm kahng nai
I’m lonely, it’s like it’s spreading inside
และทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจ
Lae took winahtee chun chai cheewit yoo gup kwahm jep bpuat tee fung leuk nai jit jai
And every second I’m living with the pain that’s imprinted deep in my heart


   

เนื้อร้อง : เป็นเอก เสกสรร
ทำนอง : บี
เรียบเรียง : บี

Title: หมดเวลา / Mot Welah (Out of Time)
Artist: ETC
Album: Bring It Back
Year: 2008

ยอมให้เธอแล้ว จะไม่รั้งบอกเธอไม่ให้ไป
Yaum hai tur laeo ja mai rung bauk tur mai hai bpai
I give up, I won’t hold you back and tell you I won’t let you go
เข้าใจแล้วว่ารักเราไม่เหมือนเก่า
Kao jai laeo wah ruk rao mai meuan gao
I understand that our love isn’t like it used to be
ยอมกลับไปเหงา ไม่มีเราอย่างเดิมข้างๆ กาย
Yaum glup bpai ngao mai mee rao yahng derm kahng kahng gai
I’m willing to go back to being lonely, I dont have you at my side anymore
ได้แต่ทำใจและรับความเปลี่ยนแปลง
Dai dtae tum jai lae rup kwahm bplian bplaeng
I can only come to terms with it and accept the change

(*) ไม่อาจจะรักกันต่อไป ถึงวันจากลา
Mai aht ja ruk gun dtor bpai teung wun jahk lah
I shouldn’t continue to love you when it’s time for you to leave
หมดเวลาแล้วที่มีให้กันต่อจากวันนี้
Mot welah laeo tee mee hai gun dtor jahk wun nee
From now on, the time we had for each other is over
จบวันที่สองเราต่างมี ที่เคยผ่านมา
Jop wun tee saung rao dtahng mee tee koey pahn mah
The days the two of us both had, that we once spent together, are over
หมดเวลาแล้ว ถึงเวลาแล้ว หมดแล้วจริงๆ
Mot welah laeo teung welah laeo mot laeo jing jing
Time’s up, it’s time, it’s really all over

คงไม่มีแล้วช่วงเวลาที่ดีที่ซึ้งใจ
Kong mai mee laeo chuang welah tee dee tee seung jai
I don’t have the wonderful times that touched me anymore
เข้าใจแล้ว ว่าถึงวันต้องช้ำใจ
Kao jai laeo wah teung wun dtaung chum jai
I understand that it’s time for heartbreak
ทนสักแค่ไหน ก็ยังไม่เคยจะเพียงพอ
Ton suk kae nai gor yung mai koey ja piang por
However much I endured, it still will never be enough
ให้เรามีวันที่มีกันต่อไป
Hai rao mee wun tee mee gun dtor bpai
For us to have anymore days together

(*)

หมดเวลาแล้วที่ฉันมีเธอ จบแล้วใช่ไหม
Mot welah laeo tee chun mee tur jop laeo chai mai
The time I had you is up, it’s over, right?

(ความจริงนี้ที่ปวดใจ ทำอย่างไรก็หมดทาง
(Kwahm jing nee tee bpuat jai tum yahng rai gor mot tahng
(This reality breaks my heart, no matter what I do, there’s no way
ทุ่มเททุกอย่างก็ไม่มากพอจะเปลี่ยนใจเธอ
Toom tay took yahng gor mai mahk por ja bplian jai tur
I devoted everything to you, but it wasn’t enough to change your mind
ต้องทนเห็นเธอจากไป ทำอย่างไรก็หมดทาง
Dtaung ton hen tur jahk bpai tum yahng rai gor mot tahng
I must endure seeing you leave, no matter what I do, there’s no way
ทุ่มเททุกอย่าง ก็มาถึงวันที่ไม่มีเธอ)
Tom tay took yahng gor mah teung wun tee mai mee tur)
I devoted everything to you, but we’ve reached the day that I won’t have you anymore)