Dunk Punkorn

All posts tagged Dunk Punkorn

Title: ตรงไหนของหัวใจเธอ / Dtrong Nai Kaung Hua Jai Tur (Which Direction is Your Heart?)
Artist: Dunk Punkorn (ดัง พันกร)
Album: Out of Control
Year: 2004

เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้ ไม่รู้จริงจริงคนดี
Meuan ja roo dtae mai roo mai roo jing jing kon dee
It’s like I know, but I don’t, I really don’t know, darling
ที่เราคบอยุ่ตอนนี้ เธอจริงจังแค่ไหน
Tee rao kop yoo dtaun nee tur jing jung kae nai
How serious are you about us dating right now?
ทุกครั้งที่เดินจับมือ ฐานะเราคืออะไร
Took krung tee dern jup meu tahna rao keu arai
Every time we walk holding hands, what’s our status?
คนรักใช่ไหม หรือแค่เพื่อนคนนึง
Kon ruk chai mai reu kae peuan kon neung
We’re lovers, right? Or am I just a friend?

ถามว่ายิ้มให้ใครนะ ก็หาว่าฉันก้าวก่าย
Tahm wah yim hai krai na gor hah wah chun gao gai
I ask who you’re smiling for, but you accuse me of being too nosy
ฉันแค่ถามจะไปไหน เธอกลับบอกห้ามหึง
Chun kae tahm ja bpai nai tur glup bauk hahm heung
I just ask where you’re going, but in return you tell me to stop being jealous
วันนี้ยังคุยด้วยดี พรุ่งนี้เธอเป็นอย่างนึง
Wun nee yung kooey duay dee proong nee tur bpen yahng neung
Today we’re happily speaking, but tomorrow will be something different
เป็นอย่างนั้น ฉันก็เลยคาใจ
Bpen yahng nun chun gor loey kah jai
Because it’s like that, I’m doubtful

(*) แค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใคร อยู่ตรงไหนของหัวใจเธอ
Kae yahk roo wah chun bpen krai yoo dtrong nau kaung hua jai tur
I just want to know who I am to you, which direction is your heart?
ให้อยู่ใช่ไหมหรือให้ไปดีกว่า
Hai yoo chai mai reu hai bpai dee gwah
You want me to stay, right? Or is it better if I go?
ให้เป็นคนครึ่งครึ่ง กลางกลาง
Hai bpen kon kreung kreung glahng glahng
You make me a person stuck in the middle
แก้อารมณ์อ้างว้างแค่บางเวลา หรือเปล่า
Gae ahrom ahng wahng kae bahng welah reu bplao
Am I just someone who fixes your emotional moods sometimes?
หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ
Reu kae ngao chun mai kao jai tur
Or are you just lonely? I don’t understand you

เหมือนจะลึกแต่ไม่ซึ้ง ฉันไม่ค่อยแน่ใจ
Meuan ja leuk dtae mai seung chun mai koy nae jai
It seems deep, but you’re unaffected, I’m not really sure
หรือที่แท้แค่อ่อนไหว เธอไม่ได้รักฉัน
Reu tee tae kae aun wai tur mai dai ruk chun
Or am I really just sensitive and you don’t love me?

ลองถามหัวใจได้ไหม รู้แล้วให้ช่วยบอกฉัน
Laung tahm hua jai dai mai roo laeo hai chuay bauk chun
Please try asking your heart, when you know, please tell me
เรื่องอย่างนั้น ฉันไม่อยากคาใจ
Reuang yahng nun chun mai yahk kah jai
I don’t want to have doubts in a matter like this

(*)

แค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใคร อยู่ตรงไหนของหัวใจเธอ
Kae yahk roo wah chun bpen krai yoo dtrong nau kaung hua jai tur
I just want to know who I am to you, which direction is your heart?
ให้อยู่ใช่ไหมหรือให้ไปดีกว่า
Hai yoo chai mai reu hai bpai dee gwah
You want me to stay, right? Or is it better if I go?
ให้เป็นคนครึ่งครึ่ง กลางกลาง
Hai bpen kon kreung kreung glahng glahng
You make me a person stuck in the middle
แก้อารมณ์อ้างว้างแค่บางเวลา ใช่ไหม
Gae ahrom ahng wahng kae bahng welah chai mai
I’m just someone who fixes your emotional moods sometimes, right?
หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ
Reu kae ngao chun mai kao jai tur
Or are you just lonely? I don’t understand you
หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ
Reu kae ngao chun mai kao jai tur
Or are you just lonely? I don’t understand you
หรือแค่เหงา พูดให้เข้าใจที
Reu kae ngao poot hai kao jai tee
Or are you just lonely? Say it and make me understand

Title: แร้ง / Raeng (Vulture)
Artist: Dunk Punkorn (ดัง พันกร บุณยะจินดา)
Album: [Single]
Year: 2016

เหมือนแร้งที่คอยแย่งเหยื่อ
Meuan raeng tee koy yaeng yeua
It’s like vultures waiting to snatch up their victim
เมื่อตอนเวลาเจ้าของตายใจ
Meua dtaun welah jao kaung dtai jai
When the owner firmly believes
คล้ายๆพวกตัวอะไร ที่แอบเข้าไปแทงข้างหลัง
Klai klai puak dtua arai tee aep kao bpai taeng kahng lung
What sort of creature are you like that secretly stabs others in the back?
ฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็น เป็นคนที่น่าชิงชัง
Chun mai kit wah tur ja bpen bpen kon tee nah ching chung
I never thought that you’d be, be someone so detestible
ไม่ทันระวัง ไม่คิดระแวง
Mai tun rawung mai kit rawaeng
I wasn’t careful, I wasn’t suspicious

ความแรงของใครว่าสุด
Kwahm raeng kaung krai wah soot
Whose strength is the best?
ฉันพูดได้เลยห่างชั้นเธอไกล
Chun poot dai loey hahng chun tur glai
I can’t tell you that you’re so far behind me
คงคันถึงขั้วหัวใจ ถึงหักหลังกันเองแบบนี้
Kong kun teung kua hua jai teung huk lung gun eng baep nee
You scratch all the way to your heart, until you’re stabbing me in the back like this
ฉันไม่รู้จะพูดยังไง แต่ใครก็ชอบกินฟรี
Chun mai roo ja poot yung ngai dtae krai gor chaup gin free free
I don’t know what to say, but everyone likes eating free
แต่วันนี้ หลักฐานมันคงฝังใน
Dtae wun nee luk tahn mun kong fung nai
But today, the evidence is buried inside

(*) เสียดาย เกิดมาหนึ่งหน แต่เป็นคนแค่เพียงร่างกาย
Sia dai gert mah neung hon dtae bpen kon kae piang rahng gai
What a pity, you were born at one moment but are only a body
หัวใจ เหมือนตัวอะไร ที่ไร้ราคาค่าตัว
Hua jai meuan dtua arai tee rai rahkah dtua
What sort of worthless creature is your heart like?
อย่ามัว คิดแก้ตัวอะไร
Yah mua kit gae dtua arai
Don’t get caught up making excuses
บอกไว้ ฉันไม่ทำร้ายเธอชัวร์
Bauk wai chun mai tum rai tur sure
I can tell you that I didn’t hurt you for sure
แต่ขอให้รู้ตัว ที่ไม่ทำเพราะฉันกลัว เชื้อชั่วติดมือ
Dtae kor hai roo dtua tee mai tum pror chun glua cheua chua dtit meu
But I want you to realize that I didn’t do it because I’m scared of getting your nasty germs on my hands

ลุกลี้ลุกลนทำไม แค่เดินออกไปให้พ้นตาพอ
Look lee look lon tummai kae dern auk bpai hai pon dtah por
Why rush? Just walking out of my sight is enough
ฉันขอไม่มากเท่าไร ต่างไปต่างอยู่เท่านั้น
Chun kor mai mahk tao rai dtahng bpai dtahng yoo tao nun
I’m not asking for much, only for one of us to go and one of us to stay
มันคงไม่มากเกินไป หากใจของเธอยังคัน
Mun kong mai mahk gern bpai hahk jai kaung tur yung kun
It’s not too much, if your heart is still itching
หาเองละกัน ยาทาที่ตรงหัวใจ
Hah eng la gun yah tah tee dtrong hua jai
Go find your own ointment for your heart

(*,*)

   
Producer: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
คำร้อง / ทำนอง: ฟองเบียร์
เรียบเรียงฯ: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
All guitars: by โอ่ง ABnormal
Bass by เก่ง ABnormal
Drum by สุธิติ ไชยสมุทร
Vocal director & Digital editor by Ope

Title: มีแต่เธอเต็มหัวใจ / Mee Dtae Tur Dtem Hua Jai (I Have Only You Filling My Heart)
Artist: Dunk Punkorn (พันกร บุณยะจินดา)
Album: OST พลับพลึงสีชมพู / Plup Pleung See Chompoo
Year: 2015

เคยหลับตาแล้วฝัน แต่มันมีจริงหรือเปล่า
Koey lup dtah laeo fun dtae mun mee jing reu bplao
I used to close my eyes and dream, but is it true?
สักคนที่ทำให้เรา รู้สึกได้ว่าโลกสวยงาม
Suk kon tee tum hai rao roo seuk dai wah lohk suay ngahm
The person who will make me feel like the world is beautiful
ที่พร้อมจะทำให้เราอ­บอุ่นหัวใจ วันที่หนาวเพียงใดก็ตาม
Tee praum ja tum hai rao op oon hua jai wun tee nao piang dai gor dtahm
Who’s ready to warm my heart whenever it’s cold
คำถาม กี่คำถาม ที่ค้างใจ
Kum tahm gee kum tahm tee kahng jai
The questions, the many questions remaining in my heart

และแล้วเมื่อเจอเธอ ที่เคยสงสัยตลอดมา
Lae laeo meua jur tur tee koeys ong sai dtalaut mah
And then, when I met you, whom I always used to wonder about
เธอทำให้รู้ว่า ในวันนี้จะหาคำตอบได้จากที่ใด
Tur tum hai roo wah nai wun nee ja hah kum dtaup dai jahk tee dai
You made me know where I could find the answers from

(*) คำตอบที่ในหัวใจฉันค้นเจอ หนึ่งเดียวคือเธอเท่านั้น
Kum dtaup tee nai hua jai chun kon jur neung diao keu tur tao nun
The single answer that I’ve been searching for in my heart is only you
เธอเปลี่ยนให้เวลาที่เรา ได้อยู่ด้วยกัน เป็นวันที่มีความหมาย
Tur bplian hai welah tee rao dai yoo duay gun bpen wun tee mee kwahm mai
You change the time we are together into meaningful days
คลำหัวใจจนเจอ ก็รู้ว่ามีแต่เธอเต็มหัวใจ
Klum hua jai jon jur gor roo wah mee dtae tur dtem hua jai
I’ve groped around in my heart until I found it, and I know I have only you filling my heart
ต่อจากวันนี้ ฉันคงไม่ไปที่ใด
Dtor jahk wun nee chun kong mai bpai tee dai
From now on, I won’t go anywhere
เต็มใจและพร้อมจะอยู่ดูแลข้างข้างกัน
Dtem jai lae praum ja yoo doo lae kahng kahng gun
I’m willing and ready to stay and look after you from your side
ช่วยบอกว่าเธอคิดเหมือนกันใช่ไหม
Chuay bauk wah tur kit meuan gun chai mai
Please tell me that you feel the same, right?

ไม่ใช่เพียงแค่ฝัน เมื่อเธอยืนยันทุกสิ่ง
Mai chai piang kae fun meua tur yeun yun took sing
It’s not just a dream when you reaffirm everything
ความรักนั้นมีอยู่จริง และจับต้องได้ในทุกยาม
Kwahm ruk nun mee yoo jing lae jup dtaung dai nai took yahm
That love is real, and I can touch it at any time
ไม่ว่าต้องเจอเรื่องราวที่ร้ายหรือดี โลกใบนี้ยังคงงดงาม
Mai wah dtaung jur reuang rao tee rai reu dee lohk bai nee yung kong ngot ngahm
No matter if I have to face good things or bad, this world is still beautiful
ไม่เหลือ สักคำถาม ที่ค้างใจ
Mai leua suk kum tahm tee kahng jai
There’s not a question left remaining in my heart

เมื่อฉันได้เจอเธอ หมดความสงสัยตลอดกาล
Meua chun dai jur tur mot kwahm song sai dtalaut gahn
When I met you, my doubts disappeared forever
นาทีที่ใกล้กัน เธอรู้ไหมว่าฉันไม่อยากให้ผ่านพ้นไป
Nahtee tee glai gun tur roo mai wah chun mai yahk hai pahn pon bpai
Any moment I’m near you, do you know I don’t want the moment to pass?

(*)

ในวันที่แห้งแล้งเธอคือดอกไม้ ที่สุดแห่งความชื่นใจ
Nai wun tee haeng laeng tur keu dauk mai tee soot haeng kwahm cheun jai
On dry days, you’re a flower, the epitome of happiness
ฉันไม่หวังอะไรที่มันยิ่งใหญ่ ทุกลมหายใจ ต้องการแค่เธอ
Chun mai wung arai tee mun ying yai took lom hai jai dtaung gahn kae tur
I won’t hope for anything too great, my ever breath just needs you

(*)

&nsbp;  
คำร้อง Drama Queen
ทำนอง/เรียบเรียง นิพันธ์ คีตวัชรานันท์

Title: โลกส่วนตัว / Lohk Suan Dtua (Private World)
Artist: Dunk Punkorn
Album: Dunk
Year: 1999

หากหัวใจ ของเธอวุ่นวาย
Hahk hua jai kaung tur woon wai
If your heart is troubled
อยากปลดปล่อยให้ไปกับสายลม
Yahk bplot bploy hai bpai gup sai lom
And you want to comfort it with the wind
อยากได้วันดีๆ ไว้ชื่นชม
Yahk dai wun dee dee wai cheun chom
You want a good day to admire
เพื่อมาทดแทนที่ขาดไป
Peua mah tor taen tee kaht bpai
To replace what you’ve been missing

(*) แค่เพียงเธอนั้นหันมา
Kae piang tur nun hun mah
Just turn around
รับความรู้สึก ที่ฉันนั้นมีให้เธอ
Rup kwahm roo seuk tee chun nun mee hai tur
Accept the feelings that I have for you

(**) ยังมีที่แห่งหนึ่ง ที่มีฟ้าใสๆ
Yung mee tee haeng neung tee mee fah sai sai
You still have only place where the sky is bright
สิ่งต่างๆ รอบตัว ที่ดูไม่วุ่นวาย
Sing dtahn g dtahng raup dtua tee doo mai woon wai
The different things around you don’t seem bothersome
มันเป็นโลกส่วนตัว ที่ไม่เคยเปิดรับใคร
Mun bpen lohk suan dtua tee mai koey bpert rup krai
It’s a private world that has never been opened to anyone else
อยากจะชวนให้เธอ ไปด้วยกัน
Yahk ja chuan hai tur bpai duay gun
I want to invite you to go with me

(***) อยากให้เธอ ได้ไปเห็นมัน
Yahk hai tur dai bpai hen mun
I want you to go and see it
อยู่ที่เธอ เปิดใจหรือเปล่า
Yoo tee tur bpert jai reu bplao
It’s within you, will you open your heart?
อยากให้เธอ รับรู้ถึงเรื่องราว
Yahk hai tur rup roo teung reuang rao
I want you to acknowledge the situation
ว่าตัวของฉันเป็นอย่างไร
Wah dtua kaung chun bpen yahng rai
Of how I am

(*,**)

โลกส่วนตัวของฉันยินดี ให้เธอ
Lohk suan dtua kaung chun yin dee hai tur
My private world welcomes you
หากเธออยากจะพัก สักหน่อย
Hahk tur yahk ja puk suk noy
If you want to rest for a while
แค่อยากให้เธอนั้น ปลดปล่อย
Kae yahk hai tur nun bplot bploy
I just want you to comfort yourself
เข้ามาในโลกใบนี้ ถ้าเธอต้องการ
Kao mah nai lohk bai nee tah tur dtaung gahn
Come on into this world, if you want

(*,**,***)

Title: คนละเบอร์ / Kon La Bur (We Each Have Our Own Ranking)
Artist: Dunk Punkorn (ดัง พันกร บุณยะจินดา)
Album: [Single]
Year: 2015

รู้ทั้งรู้ว่าของของใคร ก็ยังใส่ไม่มียั้ง
Roo tung roo wah kaung kaung krai gor yung sai mai mee yung
You know full well what belongs to whom, but you’re still interested in without stop
เกิดก็ช้า เป็นคนมาทีหลัง แล้วก็ยังไม่อาย
Gert gor chah bpen kon mah tee lung laeo gor yung mai ai
It happened slowly, you were the person who came later, but you still have no shame
ทำอะไรต้องทำเหมือนชั้น ไม่รำคาญตัวเองหรือไง
Tum arai dtaung tum meuan chun mai rumkahn dtua eng reu ngai
Whatever I do, do I have to act like I’m not annoyed or what?
อยากได้เขา บังเอิญไม่เอาไหน ไร้ปัญญา
Yahk dai kao bungern mai ao nai rai bpunyah
You want him, but it happens to be useless and ignorant

(*) พูดตรงตรงว่าแกไม่มีวัน
Poot dtrong dtrong wah gae mai mee wun
I’m telling you straight that you’ll never have your day
เขาก็มองแกแค่ผ่านผ่าน รู้ตัวเถอะนะ…ไม่มีความหมาย
Kao gor maung gae kae pahn pahn roo dtua tur na mai mee kwahm mai
He just gave you a passing glance, do you realize it’s meaningless?

(**) ไม่เห็นต้องลดตัวลงไปแคร์ ฉันมองว่าแกน่ะห่างชั้น
Mai hen dtaung lot dtua long bpai care chun maung wah gae na hahng chun
I don’t see why I should lower myself to care, you are so below me
แค่ปล่อยให้ฝัน ให้เด็กเมื่อวานซืนพอได้ใจ
Kae bploy hai fun hai dek meua wahn seun por dai jai
I’ll just let you keep dreaming like a naive child that you’re enough to get his heart
ไหนดีกว่า…ฉันยังไงพูดมาซิ ถ้าไม่มีช่วยรู้ไว้
Nai dee gwah chun yung ngai poot mah si tah mai mee chuay roo wai
Which is better… No matter what, I told you, if you don’t have it, please keep in mind
สู้ไปก็ช้ำ ขอให้แกจำใส่หัวใจ มันคนละเบอร์
Soo bpai gor chum kor hai gae jum sai hua jai mun kon la bur
If you keep fighting, you’ll get hurt, I hope you remember that in your heart; we each have our own ranking

คิดว่ารู้สึกดีก็เอา เช็ดหัวเข่าตระเตรียมไว้
Kit wah roo seuk dee gor ao chet hua kao dtra dtriam wai
If you think he feels good, fine, but brush off your knees and get ready
อีกไม่ช้า แกคงจะได้ใช้ ใช้มันรองน้ำตา
Eek mai chah gae kong ja dai chai chai mun raung num dtah
Pretty soon you’ll be using them to collect your tears
คิดว่าเขาชอบแกใช่มั้ย คิดอะไรบวกดีนี่นา
Kit wah kao chaup gae chai mai kit arai buak dee nee nah
You think he likes you, don’t you? Think whatever you want
คนอย่างเขา ใครดีเข้ามาหา ก็ดีไป
Kon yahng kao krai dee kao mah hah gor dee bpai
With a guy like him, everyone good comes looking for him, but they get to stepping

(*,**)

ไม่เห็นต้องลดตัวลงไปแคร์ ฉันมองว่าแกน่ะต่ำชั้น
Mai hen dtaung lot dtua long bpai care chun maung wah gae na dtum chun
I don’t see why I should lower myself to care, you are so below me
เลียนแบบเท่านั้น แค่เด็กที่มันอยากเป็นผู้ใหญ่
Lian baep tao nun kae dek tee mun yahk bpen poo yai
You’re just an imitation, just a child who wants to be an adult
ไหนดีกว่า…ฉันยังไงพูดมาซิ ถ้าไม่มีช่วยชิดซ้าย
Nai dee gwah chun yung ngai poot mah si tah mai mee chuay chit sai
Which is better… No matter what, I told you, if you don’t have it, please stay out of the fast lane
สู้ไปก็ช้ำ ขอให้แกจำใส่หัวใจ มันคนละเบอร์
Soo bpai gor chum kor hai gae jum sai hua jai mun kon la bur
If you keep fighting, you’ll get hurt, I want you to remember in your heart, we each have our own ranking

Title: แพ้ตั้งแต่บนเตียง / Pae Dtung Dtae Bon Dtiang (I Lost Since Being on the Bed)
Artist: Dunk Punkorn (ดัง พันกร)
Album: [Single]
Year: 2015

One person hugs the other
One person is meeting the other
I must use my brain, I must think about it, huh?
Of which side I should take

The person you belong to ends up having to cry themselves to sleep
You want me to understand, but I can’t understand this situation

(*) You want me to be happy that someone else has shown up
You want me to act like I’m not upset

(**) Just you loving them as much as me
Tortures me to death
If there’s a third person sleeping on our bed, I don’t know what I’ll do
Will you feel the love that’s fondling you?
And one day, if they get your heart, I’ll die on my side of the bed

One day, you used to belong to me
One day, I have to share you with someone else
The person who still loves you must have screwed up a lot that you’ve done this, huh?
The person whom you were once connected to, whom you could snuggle with at any time
Is dropping in value at every moment, is it you who will be hurt?

(*,**,**)

Title: รั้ง / Rung (Hold Back)
Artist: Dunk Punkorn (ดัง พันกร)
Album: Funista
Year: 2012

หากว่าใจเธอมีแค่เค้า ให้เราจบลงเท่านี้
Hahk wah jai tur mee kae kao hai rao job long tao nee
If your heart only has him, let’s just end things here
อย่าอยู่กับชั้น ถ้ามันจะทำให้ทุกข์ใจ
Yah yoo gup chun tah mun ja tum hai took jai
Don’t stay with me if it’s going to make yous suffer
สิ่งที่ชั้นพูดไปกับเธอ เกิดจากอารมณ์และลืมคิดไป
Sing tee chun poot bpai gup tur gert jahk ahrom lae leum kit bpai
The things I said to you came about from my mood and forgetting to think
จะเกิดอะไรถ้าชั้น นั้นไม่มีเธอ
Ja gert arai tah chun nun mai mee tur
What will happen if I don’t have you?

(*) เก็บคำถามอยู่ในหัวใจ ทำไมชั้นเองไม่รั้ง
Gep kum tahm yoo nai hua jai tummai chun eng mai rung
I keep my questions in my heart, why didn’t I hold myself back?
สิ่งต่างๆในวันนั้น มันตอกย้ำ
Sing dtahng dtahng nai wun nun mund auk yum
The different things of that day emphasize
กลับมาซ้ำให้ชั้นปางตาย
Glup mah sum hai chun bahng dtai
And end up repeating, making me nearly die

(**) หากรั้งเธออยู่ ชั้นคงไม่เจ็บ ไม่ทนเหงาเดียวดาย
Hahk rung tur yoo chun kong mai jep mai ton ngao diao dai
If I hold you back, I won’t hurt, I won’t endure the loneliness alone
ที่บอกให้เธอไป ที่บอกให้เธอรักใคร ช่วยแกล้งลืมมันที
Tee bauk hai tur bpai tee bauk hai tur ruk krai chuay glaeng leum mun tee
Please pretend to forget that I told you to leave, that I told you to love someone else
ปากมันลืมคิด ต้องทำอย่างไรกับพรุ่งนี้
Bpahk mun leum kit dtaung tum yahng rai gup proong nee
My mouth forgot to think, what must I do tomorrow?
ชีวิตชั้นมีแค่เธอ โปรดกลับมา ได้มั้ย
Cheewit chun mee kae tur bproht glup mah dai mai
My life has only you, please come back
บอกชั้นทีต้องทำยังไง
Bauk chun tee dtaung tum yung ngai
Tell me what I must do

อยากจะเดินเข้าไปหาเค้า ขอเธอกลับคืนให้ชั้น
Yahk ja dern kao bpai hah kao kor tur glup keun hai chun
I want to walk up to him and ask you to come back to me
เผื่อว่าเธอนั้น เห็นใจและมาเริ่มต้นใหม่
Peua wah tur nun hen jai lae mah rerm dton mai
So you can have sympathy for me and start over
เธอก็รู้ว่าคนอย่างชั้น เกิดมาไม่เคยจะยอมให้ใคร
Tur gor roo wah kon yahng chun gert mah mai koey ja yaum hai krai
You know a guy like happens to never give in to anyone
แต่บอกตรงๆวันนี้ชั้นยอมทุกอย่าง
Dtae bauk dtrong dtrong wun nee chun yaum took yahng
But speaking frankly today, I’m giving up everything

(*,**)

กลับมาอยู่กับชั้นเพียงกาย หัวใจวันนี้เธอไปรักใครๆ
Glup mah yoo gup chun piang gah hua jai wun nee tur bpai ruk krai krai
Come back and be with me just physically, today your heart went to love someone else
ไม่เป็นไรแค่ได้เธอคืน แค่นั้นพอ
Mai bpen rai kae dai tur keun kae nun por
It’s okay, just being able to have you back is enough
ช่วยต่อชีวิตให้ชั้น ซักเสี้ยวนาที
Chuay dtor cheewit hai chun suk siao nahtee
Help continue my life for just one moment
ไม่รู้วันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไร อย่างน้อยยังได้ใกล้เธอ
Mai roo wun proong nee mun ja gert arai yahng noy yung dai glai tur
I don’t know what will happen tomorrow, but at least I still get to be near you

(**)

บางคำตอบก็รู้ในใจ วันนี้เธอมีคนใหม่แต่ชั้นไม่มีใครเลย
Bahng kum dtaup gor roo nai jai wun nee tur mee kon mai dtae chun mai mee krai loey
Some answers we know in our hearts, today you have someone new, but I don’t have anyone

Title: ลาก่อนเธอ / Lah Gaun Tur (Farewell)
Artist: Dunk Punkorn
Album: Voice of Dunk
Year: 1999

ในวันนั้นใจฉันมันอ่อนแอ
Nai wun nun jai chun mun aun ae
When my heart was so weak
จนดูเหมือนคนเสียความมั่นใจ
Jon doo meuan kon sia kwahm mun jai
I seemed like a person who had lost their confidence
ยิ่งนานยิ่งหลงมายา ไม่รู้ว่าอันตราย
Ying nahn ying long mah yah mai roo wah undtarai
The longer it was, the more I got lost in the illusion, I didn’t know it was dangerous
ผูกพันงมงายภาพลวงของเธอ
Pook pun ngom ngai pahp luang kaung tur
Getting naively involved with your illusion

ตัวตนแท้จริงของเธอน่ากลัว
Dtua dtong tae jing kaung tur nah glua
Your true form is scary
ดูดีแค่ตัวหัวใจนั้นต่าง
Doo dee dtae dtua hua jai nun dtahng
You look good, but your heart is different
อยากทนฝืนรักเธอไป ยิ่งฝืนยิ่งไม่มีทาง
Yahk ton feun ruk tur bpai ying feun ying mai mee tahng
I want to endure forcing me to love you, but the more I force, the more there’s no way
ทางเดียวที่มีก็คือต้องไป
Tahng diao tee mee gor keu dtaung bpai
The only path I have is to go

(*) อยู่กับเธอฉันคงตาย ทั้งที่ยังหายใจ
Yoo gup tur chun kong dtai tung tee yung hai jai
I’d die staying with you, even though I was still breathing
รักมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเปลืองใจ…เท่านั้น
Ruk mahk tao rai gor ying bpleuang jai tao nun
However much I love you, the more discouraging it all is
เมื่อวันนี้ฉันเป็นเพียงแค่คนน่ารำคาญ
Meua wun nee chun bpen piang kae kon nahrumkahn
When today I’m just an annoying person
เลิกทรมาน ทำเพื่อตัวเองสักครั้ง
Lerk toramahn tum peua dtua eng suk krung
I’m stopping the torture and acting for myself for once
ลาก่อนเธอ
Lah gaun tur
Farewell

วันหนึ่งหัวใจฉันคงเข้มแข็ง (เข็มแข็ง เข็มแข็ง เข็มแข็ง)
Wun neung hua jai chun kong kem kaeng (kem kaeng kem kaeng kem kaeng)
Today, my heart is strong (strong strong strong)
แม้วันนี้ไม่แข็งแรงเท่าไหร่
Mae wun nee mai kaeng raeng tao rai
However weak I am today
ให้จบแค่นี้คงพอ ถึงฉันยังไม่มีใคร
Hai jop kae nee kong por teung chun yung mai mee krai
Letting it just end is enough, though I still don’t have anyone else
ก็ต้องตัดใจต้องไปจากเธอ
Gor dtaung dtut jai dtaung bpai jahk tur
I must give you up and leave you

จบวันนี้…ให้ได้ก่อน
Jop wun nee hai dai gaun
Let things end today
ก่อนไม่มีแรงเหลือพอให้ไป
Gaun mai mee raeng leua por hai bpai
Before I don’t have enough strength left to go

(*)

รักมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเปลืองใจเท่านั้น
Ruk mahk tao rai gor ying bpleuang jai tao nun
However much I love you, the more discouraging it all is
เมื่อวันนี้ฉันเป็นเพียงแค่คนน่ารำคาญ
Meua wun nee chun bpen piang kae kon nahrumkahn
When today I’m just an annoying person
เลิกทรมาน ทำเพื่อตัวเองสักครั้ง
Lerk toramahn tum peua dtua eng suk krung
I’m stopping the torture and acting for myself for once
ลาก่อนเธอ
Lah gaun tur
Farewell

Title: นางสาวไทยกับไฝข้างขวา / Nahng Sao Thai Gup Fai Kahng Kwah (Miss Thailand with a Mole on her Right Side)
Artist: Dunk Punkorn
Album: [Single]
Year: 2014

ฉัน..เคย เคยถูกทิ้ง ไม่รู้กี่ครั้ง ต้องผิดหวัง ซ้ำซ้ำ มากี่หน
Chun koey koey took ting mai roo gee krung dtaung pit wung sum sum mah gee hon
I’ve been, been dumped I don’t know how many times, I’ve been disappointed over and over again
หรือ.. ฉันเป็นคน ไม่มีดวง.. หรือไง..
Reu chun bpen kon mai mee duang reu ngai
Or am I a person without a destiny or what?

ฉัน..เลย เข้าไปหา คนมีความรู้ เข้าไปถาม หมอดู เพราะอยากรู้
Chun loey kao bpai hah kon mee kwahm roo kao bpai tahm mor doo pror yahk roo
So I went out searching for someone with knowledge, I went and asked a fortune teller because I want to know
ว่า.. คนที่เป็น เนื้อคู่ กับฉัน เป็นเช่นไร..
Wah kon tee bpen neua koo gup chun bpen chen rai
What my soulmate is like

(*) ในวันเดือน ที่สาม ยามสี่โมง จะเจอคน คิ้วขวา วาด วง โค้ง
Nai wun deuan tee sahm yahm see mohng ja jur kon kiew kwah waht wong kohng
On the third day of the month at four o’clock, I’ll meet someone whose right eyebrow is drawn up
ตา กลม โต และสูง โปร่งยาวขาว นั่นคือ เนื้อคู่ คนถัดไป
Dtah glom dtoh lae soong bprohng yao kao nun keu neua koo kon tut bpai
Her eyes are big and she’s tall with porcelain skin, my soulmate will be that next person

(**) แหละนั่นคือเธอ ใช่..ไหม คนที่มีไฝ ข้าง..ขวา
Lae nun keu tur chai mai kon tee mee fai kahng kwah
And that’s you, isn’t it? The person who has a mole on the right side of her face?
ตาก็โตและ สวย..อย่าง กับนางสาวไทย
Dtah gor dtoh lae suay yahng gup nahng sao thai
Your eyes are big and beautiful like Miss Thailand’s

(***) และต้องเป็นเธอ เชื่อนะ ถ้าไม่เชื่อ ลอง รักกัน.. ไหม?
Lae dtaung bpen tur cheua na tah mai cheua laung ruk gun mai
And it must be you, do you believe me? If you don’t, will you try loving me?
ฉันว่าเธอ อย่าเพิ่ง หงุดหงิด เดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ น้อยใจ
Chun wah tur yah perng ngoot ngit diao sing suk sit noy jai
I don’t think you should just blow this off, or the fates will be offended

แน่ใจ เธอต้องใช่ คนที่กล่าวมา อาจไม่เหมือน ไม่ตรงกับตำรา
Nae jai tur dtaung chai kon ee glao mah aht mai meuan mai dtrong gup dtum rah
I’m certain, you’re the one, the person whom I was told about, you might not be exactly like the textbooks
แต่.. โหวงเฮงเธอ นั้นเข้าตา ฉันดี
Dtae wong heng tur nun kao dtah chun dee
But you’re fortunate, you’re pleasing to me

(*,**,***,**)

อยากขอให้เธอเปิดใจ รับฉันเข้าไป…ได้ไหม
Yahk kor hai tur bpert jai rup chun kao bpai dai mai
I want you to open your heart, please accept me into it
รักไม่มีอะไรถูกผิด ขอเธออย่าปิดหัวใจ
Ruk mai mee arai took pit kor tur yah bpit hua jai
Love doesn’t have anything right or wrong, please don’t close off your heart

ก็ไม่ได้เชื่อหรอกนะ คำที่ทำนาย เอาไว้
Gor mai dai cheua rauk na kum tee tum nai ao wai
I don’t believe in fortune telling
ฉันแค่เชื่อเสียในใจ ของฉันที่มันบอกใช่เธอ
Chun kae cheua siang nai jai kaung chun tee mun bauk chai tur
I just believe in the voice in my heart that’s telling me you’re the one
มันบอกต้องเธอ
Mun bauk dtaung tur
It’s telling me it must be you
ไม่ได้เชื่อหรอกนะ คำที่ทำนาย
Mai dai cheua rauk na kum tee tum nai
I don’t believe in fortune telling
เสียในใจ ของฉันมันบอกใช่เธอ
The voice in my heart is telling me you’re the one

Title: ไม่อยู่ในสายตา / Mai Yoo Nai Sai Dtah (Not In Your Eyes)
Artist: Dunk Punkorn
Album: [Single]
Year: 2014

(*) ก็เธอมีแต่เขา เธอมีแต่เขาในแววตา
Gor tur mee dtae kao tur mee dtae kao nai waew dtah
You have only him, you have only him in your eyes
แค่ได้มองก็รู้ ว่าเธอต้องเลือกใคร
Kae dai maung gor roo wah tur dtaung leuak krai
Just by looking, I know who you want to choose
แล้วนี่เห็นฉันเป็นอะไร แล้วนี่ตัวฉันเป็นอะไร
Laeo nee hen chun bpen arai laeo nee dtua chun bpen arai
What do you see me as? What am I?
หรือแค่มีไว้ หรือแค่มีไว้แค่ยืมมือ
Reu kae mee wai reu kae mee wai kae yeum meu
Or are you just keeping me, are you just keeping me as a borrowed hand?

กี่ทีที่เขาเข้ามา…ทักทาย
Gee tee tee kao kao mah tuk tai
The many times he comes and says hello
เธอทำเหมือนไม่ใส่ใจเขาเลย
Tur tum meuan mai sai jai kao loey
You act like you’re not interested in him
ทำเป็นเฉย ๆ
Tum bpen choey choey
You act nonchalant
เหมือนจะไม่มองด้วยซ้ำไป
Meuan ja mai maung duay sum bpai
Like you’re not constantly looking at him
แต่แปลกที่ฉันกลับยิ่ง…รู้สึก
Dtae bplaek tee chun glup ying roo seuk
But it’s strange the more I end up feeling

ที่จริงลึกๆแล้วเธอนั้นคิดอะไร
Tee jing leuk leuk laeo tur nun kit arai
What are you really thinking deep down?
ถ้าเธอไม่คิด
Tah tur mai kit
If you weren’t thinking anything
ก็คงไม่ทำเหมือนร้อนตัว
Gor kong mai tum meuan raun dtua
You probably wouldn’t be acting so guilty

(**) ที่ทำเป็นไม่แคร์ ยิ้มพูดคุยกับใคร
Tee tum bpen mai care yim poot kooey gup krai
I act like I don’t care, smiling and talking with everyone
แต่พอเขาไปก็ไหวหวั่น
Dtae por kao bpai gor wai wun
But as soon as he leaves, I get nervous
ที่ทำเป็นใกล้ชิด มาจับมือกับฉัน
Tee tum bpen glai chit mah jup meu gup chun
You act close, you take my hand
ประชดใครเหรอเธอ
Bprachot krai rur tur
Are you trying to spite someone?

(***) ไม่อยู่ในสายตา…แต่ว่าในหัวใจ
Mai yoo nai sai dtah dtae wah nai hua jai
He’s not in your eyes, but in your heart
มีแต่เขาใช่มั้ย…ที่เธออยากมอง
Mee dtae kao chai mai tee tur yahk maung
There’s only him whom you want to look at, right?
คนที่เธอนะคิดแค่เพียง ขอยืมมากอด
Kon tee tur na kit kae piang kor yeum mah gaut
The person whom you think about only to borrow a hug from
คนนี้มันแอบน้อยใจ
Kon nee mun aep noy jai
Is secretly hurt
ไม่อยู่ในสายตา…แต่อาการที่มี
Mai yoo nai sai dtah dtae ahgahn tee mee
He’s not in your eyes, but the signs are there
อยากจะถามแค่นี้…เธอรักเขามั้ย
Yahk ja tahm kae nee tur ruk kao mai
I just want to ask you this; do you love him?
เพราะความจริงที่เธอ มองเลยผ่านไป
Pror kwahm jing tee tur maung loey pahn bpai
Because the truth that you’re overlooking
มีแค่ฉันคนเดียว
Mee kae chun kon diao
Is only me
( ก็เป็นเพราะว่าคนที่เธอ มองเลยผ่านไป มีแค่ฉันคนเดียว )
(Gor bpen pror wah kon tee tur maung loey pahn bpai mee kae chun kon diao)
(Or because the person whom you’re looking past is only me)

(*)

ถ้ายังมีเขาอยู่เต็มหัวใจ
Tah yung mee kao yoo dtem hua jai
If you still have him filling up your heart
และแค่มีฉันเอาไว้เพื่อลืม
Lae kae mee chun ao wai peua leum
And are just keeping me to forget him
เมื่อมันต้องฝืน
Meua mun dtaung feun
When it must be forced
ฉันก็ไม่อยาก แทนที่ใคร
Chun gor mai yahk taen tee krai
I don’t want to replace anyone

อยากกลับไปคบกับเขาหรือเปล่า
Yahk glup bpai kop gup kao reu bplao
Do you want to get back together with him?
ถ้าอยากจบเรื่องของเรา ก็ไม่เป็นไร
Tah yahk job reuang kaung rao gor mai bpen rai
If you want to end our relationship, that’s okay
ถ้ายังรักเขา
Tah yung ruk kao
If you still love him
แล้วต้องการไป…ก็ได้เลย
Laeo dtaung gahn bpai gor dai loey
And want to leave, that’s fine

(**,***)