Dan Worrawech

All posts tagged Dan Worrawech

Title: ขอร้อง / Kor Raung (Beg)
Artist: Dan Worrawech (แดน วรเวช)
Album: Blue
Year: 2009

เหมือนหัวใจไม่เหลือใจ
Meuan hua jai mai leua jai
It’s like I don’t have any of my heart left
พูดคําเดียวคือเธอจะไปเท่านั้น
Poot kum diao keu tur ja bpai tao nun
The only thing you said was that you were leaving, that’s it
เหมือนง่ายดาย เหมือนหัวใจ
Meuan ngai dai meuan hua jai
It’s like it was so simple, it’s like you heart
ไม่เคยใช้คําว่ารักด้วยกัน
Mai koey chai kum wah ruk duay gun
Never used the word “love” with me

(*) ฉันทําผิดที่ใด ได้แต่ถามตัวเองอย่างนั้น
Chun tum pit tee dai dai dtae tahm dtua eng yahng nun
Where did I go wrong? I can only ask myself that
ไม่เคยจะไม่รักเธอสักวัน แต่กำลังจะต้องร้องไห้
Mai koey ja mai ruk tur suk wun tae gumlung ja dtaung raung hai
I’ll never not love you for even a day, but I’m about to cry

(**) อย่าทิ้งกันไปได้ไหม เธอรู้ฉันอยู่ไม่ไหว
Yah ting gun bpai dai mai tur roo chun yoo mai wai
Please don’t leave me, you know I can’t live
โลกคงแตกสลาย นาทีที่ไม่เหลือเธอ
Lohk kong dtaek salai nahtee tee mai leua tur
My world will crumble the moment that I don’t have you left
คนที่รักที่สุด คนที่รักเสมอ
Kon tee ruk tee soot kon tee ruk samur
The person whom I love the most, the person whom I’ve always loved
หมดชีวิตที่เห็นเมื่อใดก็เป็นของเธอ
Mot cheewit tee hen meua dai gor bpen kaung tur
It seems like my entire life, however you look at it, is yours

(***) อย่าไปจากตรงนี้ อย่าไปจากคนนี้
Yah bpai jahk dtrong nee yah bpai jahk kon nee
Don’t leave this place, don’t leave this man
ฉันกลัวฉันกลัว พรุ่งนี้จะไม่มีแรงหายใจ
Chun glua chun glua proong nee ja mai mee raeng hai jai
I’m scared, I’m scared that tomorrow I won’t have the strength to breathe

เพราะหัวใจไม่เหลือใคร
Pror hua jai mai leua krai
Because my heart doesn’t have anyone left
เพราะฉันมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
Pror chun mee piang tur kon diao tao nun
Because I only have you
ขอร้องเธอ ขอร้องเธอ
Kor raung tur kor raung tur
I’m begging you, I’m begging you
สงสารฉันเถอะ อย่าไปจากฉัน (ได้ไหม)
Song sahn chun tur yah bpai jahk chun (dai mai)
Have pity on me, don’t leave me (please)

(*,**,***,**)
หมดชีวิตที่เห็น ก็มีแค่เธอ
Mot cheewit tee hen gor mee kae tur
It seems my entire life has only you

(***)
อย่าทิ้งฉันไปได้ไหม
Yah ting chun bpai dai mai
Please don’t leave me

Title: เก็บไว้เพื่อรักแต่เธอ / Gep Wai Peua Ruk Dtae Tur (Keeping It to Love Only You)
Artist: Dan Worrawech (แดน วรเวช)
Album: 30 กำลังแจ๋ว / 30 Gumlung Jaeo the Series
Year: 2017

ฉันไม่ขอไปทำอย่างอื่น นอกจากยืนอยู่ตรงนี้
Chun mai kor bpai tum yahng eun nauk jahk yeun yoo dtrong nee
I don’t want to do anything else except stand right here
ฉันนั้นขอเป็นคนที่รอ รอเธอหันมา
Chun nun kor bpen kon tee ror ror tur hun mah
I want to be the person who waits, waits for you to turn my way
ไม่บังอาจขอโอกาส แต่ฉันจะรอเธอที่เดิม
Mai bung aht kor ohgaht dtae chun ja ror tur tee derm
I don’t have the nerve to ask for a chance, but I’ll wait for you in the same place

ถึงแม้เธอจะทำเป็นเมิน ไม่มองไม่เห็น
Teung mae tur ja tum bpen mern mai maung mai hen
Even though you act like you ignore me and don’t notice me
ก็ขอจะทำจะยืนที่เก่า แบบเดียวที่เป็น
Gor kor ja tum ja yeun tee gao baep diao tee bpen
I want to stand in the same old place like I have been
รอเธอเปลี่ยนองศามองมาสักวัน
Ror tur bplian aung sah maung mah suk wun
Waiting for you to change your angle and look at me for once

(*) จะกี่ร้อนกี่ฝน จะเฝ้ารอแค่หนึ่งคน
Ja gee raun gee fon ja fao ror kae neung kon
However hot it gets, however much it rains, I’ll wait for just one person
ไม่หวั่นไหวไม่จากไปไหนอยากบอกว่าฉันรักเธอเสมอ
Mai wun wai mai jahk bpai nai yahk bauk wah chun ruk tur samur
Unshaken, not going anywhere, I want to tell you that I’ll always love you

(**) จะเก็บอ้อมแขนนี้ไว้กอดเธอ
Ja gep aum kaen nee wai gaut tur
I’ll keep this embrace to hug you
จะเก็บแววตานี้ไว้มองเธอ
Ja gep waew dtah nee wai maung tur
I’ll keep this gaze to look at you
ก็อยากจะย้ำยังอยากจะย้ำซ้ำซ้ำว่าฉันนั้นรอ…แค่เธอ
Gor yahk ja yum yung yahk ja yum sum sum wah chun nun ror kae tur
I want to emphasize, I still want to emphasize over and over that I’m waiting just for you

(***) จะเก็บที่ว่างไว้ยืนข้างเธอ
Ja gep tee wahng wai yeun kahng tur
I’ll keep this empty space to stand beside you
จะเก็บมือนี้ไว้จูงมือเธอ
Ja gep meu nee wai joong meu tur
I’ll keep these hands to hold your hand
ก็อยากจะย้ำยังอยากจะย้ำซ้ำซ้ำบอกเธอว่าหัวใจ
Gor yahk ja yum yung yahk ja yum sum sum bauk tur wah hua jai
I want to emphasize, I still want to emphasize over and over, to tell you that my heart
เก็บไว้เพื่อรักแต่เธอ
Gep wai peua ruk dtae tur
Is being kept to love only you

ฉันรู้ว่าเธอเจอความเจ็บปวดมากมายแค่ไหน
Chun roo wah tur jur kwahm jep bpuat mahk mai kae nai
I know how much pain you’ve faced
ฉันรู้ว่าเธอต้องทนต้องเจ็บมากมายเท่าไร
Chun roo wah tur dtaung ton dtaung jep mahk mai tao rai
I know how much you’ve had to suffer through and endure
ฉันก็ยังอยู่ตรงนี้ถ้าเธอหันมาสักวัน
Chun gor yung yoo dtrong nee tah tur hun mah suk wun
I’m still right here, if you ever turn my way

(*,**,***,**,***,**,***)

   

คำร้อง / ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

   
Dan didn’t even write this song, it’s just a silly OST to promote the series, yet I still can’t help but squeal over it. D2B will forever turn me into a giggling 14 year old girl

Title: สายตายาว / Sai Dtah Yao (Far-Sighted)
Artist: Dan Worrawech (แดน วรเวช)
Album: Solo Motion
Year: 2011

เหมือนสายตาไม่ค่อยดี
Meuan sai dtah mai koy dee
It’s like my eyesight isn’t very good
เหมือนเห็นไม่ชัดเมื่ออยู่ตรงนี้
Meuan hen mai chut meua yoo dtrong nee
It’s like I can’t see clearly when I’m right here
ได้อยู่ข้างกาย แค่เพียงเหลียวมอง
Dai yoo kahng gai kae piang liao maung
Being next to you, if I’d just turned and looked
ฉันเลยมองไม่เห็นสักที
Chun loey maung mai hen suk tee
I looked, but I didn’t see
คุณค่าของเธอคนนี้ ไม่เห็นเลย
Koon kah kaung tur kon nee mai hen loey
Your value, I didn’t see it

ฉันเพิ่งรู้ว่ามองพลาดไป
Chun perng roo wah maun gplaht bpai
I just realized I overlooked things
เมื่อได้เห็นเธอจากมุมนั้น
Meua dai hen tur jahk moom nun
When I saw you from that corner
จากคนที่เคยยืนคอยที่เดิม
Jahk kon tee koey yeun koy tee derm
From the person who once stood waiting in the same place
ค่อยๆ เดินก้าวไปจากฉัน
Koy koy dern gao bpai jahk chun
You gradually walked away from me
ภาพเธอที่เห็นเลืองลาง ก็เริ่มจะชัด
Pahp tur tee hen leuang lahng gor rerm ja chut
Your image that I see fading away is beginning to clear up

(*) เพิ่งรู้ว่าฉันไม่ได้ต้องการคนที่ดีพอ
Perng roo wah chun mai dai dtaung gahn kon tee dee por
I just realized that I don’t need someone who’s good enough
เพื่อมารักกัน
Peua mah ruk gun
To love me
เพิ่งรู้ว่าฉันต้องการแค่คนที่พอดีกับฉัน
Perng roo wah chun dtahng gahn kae kon tee por dee gup chun
I just realized that I need someone who’s just right for me
และคนนั้นคือเธอ
Lae kon nun keu tur
And that person is you

(**) เพราะสายตามันหลอกฉัน
Pror sai dtah mun lauk chun
Was it because my eyesight deceived me
หรือมือใครมาปิดไว้
Reu meu krai mah bpit wai
Or were someone’s hands covering my eyes?
ก็สายตาฉันยาวจนเกินไป
Gor sai dtah chun yao jon gern bpai
My sights were too far
มองเลยหัวใจที่ใกล้แค่เพียงเอื้อมคว้า
Maung loey hua jai tee glai kae piang euam kwah
I should have looked at the heart that was just an arms reach away

(***) ต้องการเธอได้ยินไหม
Dtaung gahn tur dai yin mai
I need you, do you hear me?
ตะโกนให้ฟังดังๆ ว่ารัก
Dtagohn hai fung dung dung wah ruk
I’m shouting it so you can hear it loudly that I love you
ขอเธออย่าเดินไปจากฉัน
Kor tur yah dern bpai jahk chun
Please don’t walk away from me
ช่วยหันมองกันอีกที
Chuay hun maung gun eek tee
Please turn around and looka t me again

ถึงโลกหมุนไปทางทิศใด
Teung lohk moon bpai tahng tit dai
In whatever direction the world spins in
(ถึงโลกจะหมุนจะเปลี่ยนไปแค่ไหน)
(Teung lohk ja moon ja bplian bpai kae nai)
(However the world will spin and change)
ถึงต้องพบใครใหม่เสมอ จากวันนี้จะมองเห็นใคร
Teung dtaung pob krai mai samur jahk wun nee ja maung hen krai
Though I’ll always meet new people, from today on, whoever I look at
ใกล้หรือไกลจะเห็นแต่เธอ
Glai reu glai ja hen dtae tur
Near or far, I’ll see only you
ภาพเธอเท่านั้น จะคงอยู่ในตาของฉัน
Pahp tur tao nun ja kong yoo nai dtah kaung chun
Only your image will be in my eyes

(*,**,***)

ใจที่มีแต่เธอ มันเพียงต้องการจะหยุด
Jai tee mee dtae tur mun piang dtaung gahn ja yoot
My heart that has only you only wants to stop
หยุดตรงที่นี้ที่เธอคนนี้
Yoot dtrong tee nee tee tur kon nee
Stop right here at you
อย่าจากไปได้ไหม
Yah jahk bpai dai mai
Please don’t leave me

(**)

ต้องการเธอได้ยินไหม
Dtaung gahn tur dai yin mai
I need you, do you hear me?
ตะโกนให้ฟังดังๆ ว่ารัก
Dtagohn hai fung dung dung wah ruk
I’m shouting it so you can hear it loudly that I love you
(จะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น) ว่ารักเธอ
(Ja mee dtae tur kon diao tao nun) wah ruk tur
(I’ll have only you) that I love you
(ก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น ก็มีแต่เท่านั้น)
(Gor mee dtae tur kon diao tao nun gor mee dtae tao nun)
(I’ll have only you, you’re all I’ll have)
ฉันรักเธอ (ฉันรักเธอ)
Chun ruk tur (Chun ruk tur)
I love you (I love you)

Title: ทับซ้อน / Tup Saun (Overlap)
Artist: Dan Worrawech (แดน วรเวช)
Album: OST ซิ่งรัก ทะลุมิติ / Seung Ruk Taloomidti
Year: 2015

กาลเวลา พาให้เธอมาเจอกับฉัน
Gahn welah pah hai tur mah jur gup chun
Time led you to find me
ในวันที่เหมือน ความฝัน
Nai wun tee meuan kwahm fun
During a day that seemed like a dream
เร็วกว่าเสียง คือ
Rew gwah siang keu
Faster than sound is
หัวใจของฉันที่หลงรักเธอไม่รู้ตัว
Hua jai kaung chun tee long ruk tur mai roo dtua
My heart that fell in love with you without my realizing it

(*) เป็นแค่ดวงจันทร์ในกลางวัน ที่มีแต่มองไม่เห็น
Bpen kae duang jun nai glahng wun tee mee dtae maung mai hen
I’m just a moon in the middle of the day that can’t be seen
ไม่เคยจะหยุดหมุนรอบเธอ
Mai koey ja yoot moon raup tur
I’ll never stop orbiting you
รู้ดีว่าเธอมีเขา ฉันเองเลยต้องยอม
Roo dee wah tur mee kao chun eng loey dtaung yaum
I know full well you have him, I must give in

(**) ซ่อนความรัก ซ้อน ไม่ให้ใครได้รู้
Saun kwahm ruk saun mai hai krai dai roo
I hide my love, hide it and not let anyone know
ว่าเกิดความรัก ซ้อน ยอมเจ็บปวดคนเดียว ดีกว่า
Wah gert kwahm ruk saun yaum jep bpuat kon diao dee gwah
That I’ve fallen in love, I hide it, consenting to hurt alone is better
ยอมเดินไปคนละทาง ยอมเป็นคนใจร้าย
Yaum dern bpai kon la tahng yaum bpen kon jai rai
I’ll let each of us walk our own path, I’ll agree to being the cruel person
ถูกแล้วที่เธอเลือกเขา ความรักทับซ้อนกัน ไม่ได้
Took laeo tee tur leuak kao kwahm ruk tup saun gun mai dai
It’s true that you’ve chosen him, our love can’t overlap

มองตัวเองแล้ว ถามว่าจริง ๆ แล้วหัวใจต้องการอะไร
Maung dtua eng laeo tahm wah jing jing laeo hua jai dtaung gahn arai
I look at myself and ask what my heart really wants
แค่ได้รัก หรือ ต้องทำร้ายให้ใครเจ็บปวดหัวใจ
Kae dai ruk reu dtaung tum rai hai krai jep bpuat hua jai
To just love, or must I hurt someone and break their heart?

(*,**)

เราคงมาเจอกัน ผิดเวลา
Rao kong mah jur gun pit welah
We met at the wrong time
ความรักของฉัน ก็เลยต้องเก็บไว้
Kwahm ruk kaung chung gor loey dtaung gep wai
So I must keep my love inside
หายใจเข้าไปให้ลึก
Hai jai kao bpai hai leuk
Inhaling deeply
แล้วเดินจากไป
Laeo dern jahk bpai
And walking away

(**)

ถูกแล้วที่เธอเลือกเขา ความรักทับซ้อนกัน ไม่ได้
Took laeo tee tur leuak kao kwahm ruk tup saun gun mai dai
It’s true that you’ve chosen him, our love can’t overlap

   
For everyone missing the great and talented Dan Worrawech Danuwong while he’s travelling Japan with his music partner in SanQ band, we at least get his newest OST, “ทับซ้อน / Tup Saun (Overlap)” for the series ซิ่งรัก ทะลุมิติ / Seung Ruk Taloomidti~

Though I don’t think it showcases Dan’s voice to the best of his abilities, I think it’s rare to find an OST that’s poetic and emotional like this, and I really like these lyrics (Although I will admit I’m clearly biased)~ 😛

Title: แค่เธอ / Kae Tur (Just You)
Artist: Dan Worrawech
Album: Blue
Year: 2009

ขว้างลมหายใจ ทิ้งไว้ในอากาศ
Kwahng lom hai jai ting wai nai ahgaht
Exhaling and releasing my breath into the air
ไม่อาจจะวาดหวังอะไรได้อีกแล้ว
Mai aht ja waht wung arai dai eek laeo
I shouldn’t hope for anything else anymore
เมื่อไม่มีใครให้รัก ไม่มีที่พักหัวใจ
Meua mai mee krai hai ruk mai mee tee puk hua jai
When I don’t have anyone to love, I don’t have any place to rest my heart
ทุกๆ วันผ่านไปอย่างไร้จุดหมาย
Took took wun pahn bpai yahng rai joot mai
Every day that passes is like I’m without a purpose

แล้วเธอก็มาสร้างวันเวลา
Laeo tur gor mah sahng wun welah
Then you came and created a time
ที่คนหนึ่งเคยค้นหามานานแสนนาน
Tee kon neung koey kon hah mah nahn saen nahn
That one person once searched for for so long
เคยลืมเรื่องความคิดถึง ความรักที่ดีนั้นซึ้งเพียงใด
Koey leum reuang kwahm kit teung kwahm rukt ee dee nun seung piang dai
I once forgot about missing someone, about how much I was touched by a wonderful love
สุดท้ายคือเธอที่ทำให้ฉันเข้าใจ มันอีกครั้ง
Soot tai keu tur tee tum hai chun kao jai mun eek krung
In the end, it was you who made me understand again

(*) แค่ได้เจอเธอก็คุ้ม ที่ได้มีชีวิตหนึ่ง
Kae dai jur tur gor koom tee dai mee cheewit neung
Just meeting you was worth it, that I could have one life
อาจจะไม่ได้ซึ้งถึงวันนั้น แค่ฝันก็เกินพอ
Aht ja mai dai seung teung wun nun kae fun gor gern por
I might not have been touched by that day, just dreaming is more than enough
แค่ได้รักเธอวันนี้ ก็มีความหมายให้ฉันเดินต่อ
Kae dai ruk tur wun nee gor mee kwahm mai hai chun dern dtor
Just being able to love you today means so much to keep me moving on
แค่ขอมีเธอตลอดไป
Kae kor mee tur dtalaut bpai
I just want to have you forever
จะอยู่เพื่อใช้ลมหายใจนี้เพื่อเธอ
Ja yoo peua chai lo hai jai nee puea tur
I’ll live to use my breath for you

นับจากนี้ไปในทุกๆ นาที
Nup jahk nee bpai nai took took nahtee
From now on, at every moment
จะฝากความรักที่มีเอาไว้กับสายลม
Ja fahk kwahm ruk tee mee ao wai gup sai lom
I’ll entrust the love I have to the wind
ให้คอยห่มเธอเมื่อเหงา คอยพัดความเศร้าให้จางไป
Hai koy hom tur meua ngao koy put kwahm sao hai jahk bpai
To encircle you when you’re lonely, to blow your sadness away
จะกอดเธอด้วยหัวใจจนวันสุดท้าย สุดที่รัก
Ja gaut tur duay hua jai jon wun soot tai soot tee ruk
I’ll hug you with my heart until my final day, my beloved

(*)

อยากจะยืนจะหยุดที่เธอ
Yahk ja yeun ja yoot tee tur
I want to stand, to stop at you
อยากจะเผลอ ฝันถึงเธอทุกวัน
Yahk ja plur fun teung tur took wun
I want to absently dream of you every day
ฉันเพียงแค่อยากจะให้ได้มีวันนั้น
Chun piang kae yahk ja hai dai mee wun nun
I just want to let you have that day
สักวันที่เธอก็คงจะฝันถึงฉันเหมือนกันได้ไหม
Suk wun tee tur gor kong ja fun teung chun meuan gun dai mai
One day that you’ll dream of me too, okay?

(*)

จะอยู่เพื่อใช้ลมหายใจนี้เพื่อเธอ
Ja yoo peua chai lom hai jai nee peua tur
I’ll live to use my breath for you

Title: ที่ผ่านมาเรียกว่าอะไร / Tee Pahn Mah Riak Wah Arai (What Do You Call What Happened?)
Artist: Dan Worrawech
Album: OST วัยร้ายเฟรชชี่ / Wai Rai Freshy
Year: 2002

อยู่บนความสงสัย กับความไม่เข้าใจ ว่าทำไมเรื่องราวของเราถึงเปลี่ยน
Yoo bon kwahm song sai gup kwahm mai kao jai wah tummai reaung rao kaung roa teung bplian
I’m sitting here with doubt and misunderstanding as to why our story has changed
รักที่เคยวนเวียน เธอที่เคยมีใจ เพราะอะไรเปลี่ยนไปเป็นคนละคน
Ruk tee koey won wian tur tee koey mee jai pror arai bplian bpai bpen kon la kon
The love that once circulated, you used to have feelings for me, why have you changed into someone else?

(*) ทรมานในใจ สงสัยในความรู้สึก ลึกๆในใจของเธอตอนนี้
Toramahn nai jai song sai nai kwahm roo seuk leuk leuk nai jai kaung tur dtaun nee
It’s torture in my heart, wondering about the feelings deep inside your heart now

(**) ช่วยบอกกับฉัน ให้ฉันหายข้องใจ ช่วยไขปัญหาคาใจ ทนเก็บไว้มานาน
Chuay bauk gup chun hai chun hai kaung jai chuay kai bpunhah kah jai ton gep wai mah nahn
Please tell me, let me get over my doubt, please remove this heardache I’ve endured for so long
โปรดช่วยบอกฉัน ว่าถ้าเธอไม่รักกัน ว่าถ้าเธอไม่มีใจ แล้วที่ผ่านมาเรียกว่าอะไร ช่วยบอกฉันที
Bproht chuay bauk chun wah tah tur mai ruk gun wah tah tur mai mee jai laeo tee phan mah riak wah arai chuay bauk chun tee
Please tell me, if you don’t love me, if you don’t have any feelings for me, what do you call what happened? Please tell me

อย่าปล่อยไว้อย่างนี้ หลบหน้ากันไม่ดี ถ้าไม่มีเยื่อใยก็บอกฉันมา
Yah bploy wai yahng nee lop nah gun mai dee tah mai mee yeua yai gor bauk chun mah
Don’t leave me like this, avoiding each other isn’t good, if you don’t have any feelings for me, tell me
หรือที่ล่วงเลยมา เหมือนว่าเธอมีใจ เคยเอาใจเธอจริงทำดีให้กัน
Reu tee luang loey mah meuan wah tur mee jai koey ao jai tur jing tum dee hai gun
In the past, it was like you had feelings for me, you really tried to please me and do good things for me

(*,**,**)

ช่วยบอกฉันที
Chuay bauk chun tee
Please tell me

Title: The Melody
Artist: Dan Worrawech
Album: OST The Melody
Year: 2011

จริงหรือเปล่า ที่ใครเขาบอก ว่าคนรักกัน
Jing reu plao tee krai kao bauk wah kon ruk gun
Is it true? What they say about people in love
ต้องอยู่ด้วยกันเรื่อยไป
Dtaung yoo duay gun reuay pai
That they must be together continuously?
จริงแค่ไหน ว่าความเหินห่าง จืดจางรักได้
Jing kae nai wah kwahm hern hahng jeut jahng ruk dai
How true is it that distance can erode love?
แต่ฉันไม่เชื่ออย่างนั้น
Dtae chun mai cheua yahng nun
But I don’t believe that

(*) โอ้ความรักช่างสวยงาม ปล่อยไปตามที่เชื่อใจ
Oh kwahm ruk chahng suay ngahm ploy pai dtahm tee cheua jai
Oh, a love so beautiful, I let it go as I believed
เผื่อเอาไว้คิดถึง คงซึ้งในความหมาย
Peua ao wai kit teung kong seung nai kwahm mai
That feelings of missing each other would keep their meaning
เราจะได้รู้ว่าใจของเรา รักกันมากเท่าไหร่
Rao ja dai roow ah jai kaung rao ruk gun mahk tao rai
We’ll be able to know how much our hearts love each other

(**) เราอาจไม่เจอกัน ไม่ได้คุยกัน ไม่ได้จูงมือไปกับเธอจนถึงฝัน
Rao aht mai jur gun mai dai kooey gun mai dai joong meu pai gup tur jon teung fun
We might not see each other, we can’t talk, I can’t hold hands with you until I dream
ไม่ได้สัมผัส พูดว่ารักกัน แต่รู้ไว้ฉันรักเธอเสมอ
Mai dai sumput poot wah ruk gun dtae roo wai chun ruk tur samur
We can’t touch or say I love you, but know that I love you always
ไม่ว่าเมื่อไหร่ จะเป็นกำลังใจ ต่อให้จากนี้เรานั้นอาจไม่ได้เจอ
Mai wah meua rai ja pen gumlung jai dtor hai jahk nee rao nun aht mai dai jur
Regardless of the time, I’ll be supporting you, though from now on we might not be able to meet
อยากให้เธอเชื่อว่าความรู้สึกที่ฉันมีให้เธอ
Yahk hai tur cheua wah kwahm roo seuk tee chun mee hai tur
I want you to believe in the feelings I have for you
จะไม่เปลี่ยนไปเลย
Ja mai plian pai loey
They won’t change

ฉันรักเธอ มากมายเหลือเกิน สุขใจเหลือเกิน
Chun ruk tur mahk mai leua gern sook jai leua gern
I love you so much, I’m so happy
เมื่อเราอยู่ใกล้กัน
Meua rao yoo glai gun
When we’re near
คืนและวัน ความรักที่มี คงไม่ไหวหวั่น
Keun lae wun kwahm ruk tee mee kong mai wai wun
Day and night, the love I have never wavers
คงไม่มีวันเปลี่ยนไป
Kong mai mee wun plian pai
And there’ll never be a day it’ll change

(*)

เราอาจไม่เจอกัน ไม่ได้คุยกัน ไม่ได้จูงมือไปกับเธอจนถึงฝัน
Rao aht mai jur gun mai dai kooey gun mai dai joong meu pai gup tur jon teung fun
We might not see each other, we can’t talk, I can’t hold hands with you until I dream
ไม่ได้สัมผัส พูดว่ารักกัน แต่รู้ไว้ฉันรักเธอเสมอ
Mai dai sumput poot wah ruk gun dtae roo wai chun ruk tur samur
We can’t touch or say I love you, but know that I love you always
ไม่ว่าเมื่อไหร่ จะเป็นกำลังใจ ต่อให้จากนี้เรานั้นอาจไม่ได้เจอ
Mai wah meua rai ja pen gumlung jai dtor hai jahk nee rao nun aht mai dai jur
Regardless of the time, I’ll be supporting you, though from now on we might not be able to meet
ไม่ว่านานเท่าไร โปรดจงรู้ไว้เสมอ
Mai wah nahn tao rai proht jong roo wai samur
No matter how long, please always know
ใจชั้นเป็นของเธอ ยังรักเธอเสมอ
Jai chun pen kaung tur yung ruk tur samur
My heart is yours, I still love you always
จะไม่เปลี่ยนไปเลย…แม้เราต้องจากกัน
Ja mai plian pai loey mae rao dtaung jahk gun
It won’t change…though we have to separate

Title: รักที่ไม่มีคำว่ารัก / Ruk Tee Mai Mee Kum Wah Ruk (Love Without the Word Love)
Artist: Dan Worrawech
Album: OST The Melody
Year: 2011

ฉันไม่ใช่คนดีเท่าไรนัก
Chun mai chai kon dee tao rai nuk
I’m in no way a good person
ฉันเรียกร้องเกินไปไม่ยอมรับฟังใคร
Chun ruak raung gern pai mai yaum rup fung krai
I demand too much while refusing to listen to anyone else
ใช้ชีวิตตามใจที่ขีดไว้
Chai cheewit dtahm jai tee keet wai
I’ve spent my life doing as I pleased
ทำอะไรเพื่อใครก็ไม่เป็น
Tum arai peua krai gor mai pen
I don’t know how to do anything for anyone else

(*) ฉันมันตัวปัญหา จะมีใครไหมที่ต้องการ
Chun mun dtua punhah ja mee krai mai tee dtaung gahn
I’m a problem, is there anyone who needs me?
แล้วเธอก็เข้ามาจับมือฉัน ตอนไม่มีใคร
Laeo tur gor kao mah jup meu chun dtaun mai mee krai
Then you came in and held my hand when I didn’t have anyone else

(**) บทเพลงๆ นี้ ทดแทนคำนั้น ที่ก็ไม่รู้ว่าต้องพูดมัน
Bot pleng pleng nee tot taen kum nun tee gor mai roo wah dtaung poot mun
These lyrics stand for the words I don’t know how to say
ในวันพรุ่งนี้ หรือในทุกวัน
Nai wun proong nee reu nai took wun
Tomorrow or any day
เพื่อให้เธอรู้ว่าเธอนั้นสำคัญกับฉันแค่ไหน
Peua hai tur roo wah tur nun sumkun gup chun kae nai
So you can know how important you are to me
รู้ตัวบ้างไหม รู้ตัวเอาไว้ เธอคือทุกอย่าง
Roo dtua bahng mai roo dtua ao wai tur keu took yahng
Do you realize it? Realize that you’re everything
เหมือนเป็นหัวใจ ช่วยอยู่กับฉันต่อไป
Meuan pen hua jai chuay yoo gup chun dtor pai
It’s like you’re my heart, please stay with me always
ให้วันที่เหลือยังคงมีเรา ให้วันที่เหงายังเห็นเธออยู่
Hai wun tee leua yung kong mee rao hai wun tee ngao yung hen tur yoo
I want the days I have left to still have us, I want to still see you on the days that are lonely
อยู่ใกล้ๆ ฉัน อยู่เป็นความหวังให้กันตลอดไป
Yoo glai glai chun yoo pen kwahm wung hai chun dtalaut pai
Stay near me, be my hope for me forever

ฉันวิ่งหนีความจริงที่โหดร้าย
Chun wing nee kwahm jing tee hot rai
I’ve been running from an awful truth
แต่เธอใช่ไหมที่อยู่และยอมรับความจริง
Dtae tur chai mai tee yoo lae yaum rup kwahm jing
But you, you’ve stayed and accepted the truth, haven’t you?
แม้จะทุกข์เพียงใดก็ยังยิ้ม
Mae ja took piang dai gor yung yim
Though however much it hurts, you still smile
ได้เรียนรู้ทุกสิ่งก็เพราะเธอ
Dai rian roo took sing gor pror tur
I’ve learned everything because of you

(*,**)

Title: ผ่านตา / Pahn Dtah (Passing Glance)
Artist: Dan Worrawech
Album: SOLO MOTION
Year: 2011

มีอะไรๆ ที่มันผ่านตา
Mee arai arai tee mun pahn dtah
There’s things that I take a passing glance at
มีอะไรที่มันผ่านมาผ่านไป ไม่ซ้ำกัน
Mee arai tee mun pahn mah pahn pai mai sum gun
There’s things that pass by and I never see again
สิ่งที่สวยงามใครก็ต้องการจะ
Sing tee suay ngahm krai gor dtaung gahn ja
Pretty things that anyone would want
เห็นอะไรๆ ที่สะดุดตา
Hen arai arai tee sadoot dtah
I’ve seen things that are noticeable
คงเป็นธรรมดาที่ต้องเหลือบดูและเหลียวมอง
Kong pen tummadah tee dtaung leuap doo lae liao maung
It’s natural that I’d take a peek or a glance
ก็แค่มองผ่าน ไม่ได้ต้องการซ่อนเร้น
Gor kae maung pahn mai dai dtaung gaun saun ren
But I just look over it, I don’t need to hide anything

คนโน้นก็ดูเข้าที คนนี้ก็ดูน่ารักกว่า
Kon nohn gor doo kao tee kon nee gor doo naruk gwah
That girl looks pretty good, this one seems cuter
แต่ละองศามันมีอะไรที่น่ามอง
Dtae la aung sah mun mee arai tee nah maung
Each degree has something that’s alluring
เป็นดังอาหารตา แค่สายตาที่ลิ้มลอง
Pen dung ahahn dtah kae sai dtah tee lin laung
It’s like eye-candy, it’s just my eyes that are tasting it
เธออย่าเดือดร้อนไม่ได้กำลังจะนอกใจ
Tur yah deuat raun mai dai gumlung ja nauk jai
Don’t get flustered, I’m not gonna be unfaithful

(*) ก็ฉันแค่มองผ่านตา ไม่เคยแวะไปชื่นชม
Gor chun kae maun pahn dtah mai koey wae pai cheun chom
I just take a passing glance, I’ve never stopped to admire
รู้ตัวดี ว่ามันผิด ไม่มีสิทธิ์สับสน
Roo dtua dee wah mun pit mai mee sit sup son
I know well that it’s wrong, I don’t have the right to mix things up
ก็ฉันมีเธอข้างกาย รักกันไปแค่สองคน
Gor chun mee tur kahng gai ruk gun pai kae saung kon
I have you by my side, just the two of us in love
และไม่เคยคิดมีใครอีกคนให้วุ่นวาย
Lae mai koey kit mee krai eek kon hai woon wai
And I’ll never think of having anyone else to complicate things

(**) ต่อให้มองใคร แต่ใช้หัวใจกับเธอ
Dtor hai maung krai dtae chai hua jai gup tur
Even if I look at others, I only use my heart with you

ใครเป็นใครเป็นใครก็แค่อยากรู้
Krai pen krai pen krai gor kae yahk roo
Who’s that? Who’s that? Who’s that? I just want to know
เจตนาก็แค่เผื่อดูเผื่อเจอคนรู้จัก
Jedtanah gor kae peua doo peua jur kon roo juk
My only intention is to look for someone I know
ไม่ได้ต้องการจะหาคนใหม่แทนเธอ
Mai dai dtaung gahn ja hah kon mai taen tur
I don’t want to find someone new to replace you
และฉันยินดีที่ได้เกิดมา
Lae chun yin dee tee dai gert mah
And I’m happy I was born
และได้ใช้ทุกวันเวลาหมดไปพร้อมๆ เธอ
Lae dai chai took wun welah mot pai praum praum tur
And that I can spend every moment of every day with you
ที่ฉันรักเธอไม่ใช่บังเอิญผ่านตา
Tee chun ruk tur mai chai bung ern pahn dtah
That I love you wasn’t because of a chance passing glance

ซ้ายก็ดูเข้าที ขวาก็ดูน่ารักกว่า
Sai gor doo kao tee kwah gor doo naruk gwah
To my left looks pretty good, to my right looks even cuter
แต่ละองศามันมีอะไรที่น่ามอง
Dtae la aung sah mun mee arai tee nah maung
Each degree has something that’s alluring
เป็นดังอาหารตา แค่สายตาที่ลิ้มลอง
Pen dung ahahn dtah kae sai dtah tee lin laung
It’s like eye-candy, it’s just my eyes that are tasting it
เธออย่าเดือดร้อนไม่ได้กำลังจะนอกใจ
Tur yah deuat raun mai dai gumlung ja nauk jai
Don’t get flustered, I’m not gonna be unfaithful

(*,**,*,**)

ที่ฉันรักเธอไม่ใช่บังเอิญผ่านตา
Tee chun ruk tur mai chai bung ern pahn dtah
That I love you wasn’t because of a chance passing glance

Title: สภาวะทิ้งตัว / Sapahwa Ting Dtua (The State of Self-Abandonment)
Artist: Dan Worrawech
Album: OST สคส สวีทตี้ / Sor Kor Sor Sweetie
Year: 2011

ในเมืองเล็ก ๆ ที่มีผู้คนอยู่มากมาย
Nai meuang lek lek tee mee poo kon yoo mahk mai
In such a small country with so many people
จะมีบ้างไหมซักคนที่มองมาหาฉัน
Ja mee bahng mai suk kon tee maung mah hah chun
Will there ever be anyone who will look at me?
คล้าย โลกนี้ไม่มีใครอยู่ มีฉันคนเดียวที่ต้องคู่
Klai lohk nee mai mee krai yoo mee chun kon diao tee dtaung koo
It seems like there’s no one in this world who has me as their soulmate
อยากอยู่ด้วยกันนับวันจากนี้ไป
Yahk yoo duay gun nup wun jahk nee pai
I want to be together from now on

ในเมืองเล็ก ๆ ที่มีผู้คนอยู่รอบกาย
Nai meuang lek lek tee mee poo kon yoo raup gai
In such a small country with people all around me
จะมีบ้างไหมซักคนที่ทำให้เรื่องร้าย
Ja mee bahng mai suk kon tee tum hai reuang rai
Will there ever be anyone who will make all my
ฉัน…กลายเป็นเรื่องที่ยิ้มได้ ได้คิดและเริ่มชีวิตใหม่
Chun…glai pen reuang tee yim dai dai kit lae rerm cheewit mai
Bad problems…become smiling matters, so I can think and start living again
สบตาทีไรสดใส..ได้ทุกที
Sob dtah tee rai sot sai…dai took tee
Whenever I look in their eyes, everything is so bright every time

(*) อยาก มี ไว้ ใครซักคนที่ยืนข้าง ๆ กัน
Yahk mee wai krai suk kon tee yeun kahng kahng gun
I want to have someone to stand next to me
อยากจะมีเวลาดี ๆ กับคนนั้น
Yahk ja mee welah dee dee gup kon nun
I want to have some good times with that person

(**) อยากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัว
Yahk dtok yoo nai sapahwa ting dtua
I want to slip into a state of self-abandonment
อยากทิ้งทั้งตัวและหัวใจ
Yahk ting tung dtua
I want to throw away my body and heart
กับใครซักคนหนึ่ง คงต้องมีอยู่
Gup krai suk kon neung kong dtaung mee yoo
There has to be someone I must have
แต่ก็ไม่รู้จะได้เจอกันจากมุมไหน
Dtae gor mai roo ja dai jur gun jahk moom nai
But I don’t know where I’ll find them

(***) หากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัว…
Hahk dtok yoo nai sapahwa ting dtua…
If I slip into a state of self-abandonment…
จะไม่มามัวยืนมองให้เสียเวลา
Ja mai mah mua yeun maung hai sia welah
I wouldn’t be so intent on wasting time looking
จะดึงเธอเข้ามากอด และทิ้งตัวลงที่ตัก
Ja deung tur kao mah gaut lae ting dtua long tee dtuk
I’d pull you into a hug and throw myself into their lack
และจะหยุดพักหัวใจของฉันไว้…
Lae ja yoot puk hua jai kaung chun wai
And stop and give my heart a break

ที่ไหล่ข้างซ้ายของเธอตลอดไป
Tee lai kahng sai kaung tur dtalaut pai
On your left shoulder forever

ในมุมลึก ๆ ทุกคนก็มีความต้องการ
Nai moom leuk leuk took kon gor mee kwahm dtaung gahn
In ever deep corner, everyone has a desire
ยังคงค้นหาและรอปล่อยใจดวงเล็ก ๆ
Yung kong kon hah lae ror ploy jai duang lek lek
I’m still searching and waiting to release my little heart
ให้…ไม่ต้องเหงาเหมือนเมื่อวาน จับมือกันเดินอยู่ในบ้าน
Hai…mai dtaung ngao meuan meua wahn jup meu gun dern yoo nai bahn
So I won’t have to be lonely like yesterday, take my hand and walk inside
มี ส.ค.ส. ให้กันได้ทุกปี
Mee sor kor sor hai gun dai took pee
We’ll have a Happy New Years card to give each other every year

(*,**,***)

ทุกวันยังคอยมอง ทุกคืนยังคอยลุ้น
Took wun yung koy maung took keung yung koy loon
Every day I’m still looking, every night I’m still awaiting
ว่าจะมีใครซักคนที่เข้ามาหนุนนอนที่ใจ
Wah ja mee krai suk kon tee kao mah noon naun tee jai
If there will be anyone who will come and support my heart
ของฉันที่เหงาจะตาย
Kaung chun tee ngao ja dtai
Which is lonely to death

(**,***)
ที่ไหล่ข้างซ้ายของเธอ..ตลอดไป
Tee lai kahng sai kaung tur dtalaut pai
On your left shoulder forever

จะมีไหมใคร…ให้ฉันได้ทิ้งตัว
Ja mee mai krai…hai chun dai ting dtua
Will there be anyone who will make me able to throw myself
ทิ้งตัวลงที่ตักพักใจเอาไว้…..
Ting dtua long tee dtuk puk jai ao wai…
Throw myself into their lap and rest my heart?
หยุดทั้งหัวใจ… อยากทิ้งตัว……
Yoot tung hua jai…yahk ting dtua…
Stop my whole heart…I want to throw myself away…