Cocktail

All posts tagged Cocktail

Title: ปรารถนาสิ่งใดฤๅ / Bprahttanah Sing Dai Reu (What Do I Desire?)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2017

อยู่เพื่อความรัก หรืออยู่เพื่อความฝัน อยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวัง
Yoo peua kwahm ruk reu yoo peua kwahm fun yoo peua suttah reu yoo peua kwahm wung
Am I living for love or living for dreams? Am I living for faith or living for hope?
อยู่เพื่อชีวิตตัวเอง หรืออยู่ไปเพื่อใครกัน ให้ตัวฉันตายแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร
Yoo peua cheewit dtua eng reu yoo bpai peua krai gun hai dtua chund tai dtae cheu yung dtaung yoo peua krai
Am I living for my own life, or living for someone else? If I die, who must my name still live on for?

ยังรู้สึก ยังต้องการใครสักคน ยังฝันใฝ่ ทางหนใดจะหลุดพ้น
Yung roo seuk yung dtaung gahn krai suk kon yung fun fai tahng hon dai ja loot pon
I still feel it, I still want someone, I’m still dreaming for any path that will set me free

(*) เฝ้าตามหาร้อยพันหมื่นเหตุผล เหตุใดหนอใจเราใยสับสน
Fao dtahm hah roy pun meun het pon het dai nor jai rao yung sup son
I’ve come up with hundreds of thousands of reasons, but for which reason is my heart still confused?
หนึ่งชีวิตคนเราล่วนทุกข์ทน หมื่นเหตุผลอับจนหัวใจ
Neung cheewit kon rao luan took ton meun het pon up jon hua jai
The human life is suffering, ten thousand reasons, I’m at my wit’s end

(**) ปรารถนาสิ่งใดกัน สิ่งที่ฉันนั้นเฝ้าคอย มีชีวิตอย่างเลื่อนลอย ตะวันคล้อยลาลับไป
Bprahttanah sing dai gun sing tee chun nun fao koy mee cheewit yahng leuan loy dtawun kloy lah lup bpai
What do I desire? What’s the thing that I’ve waited for? I’m living uncertainly, the sun is starting to set
ราตรีดวงดาวลอยเกลื่อนฟ้า ชีวิตฉันมีคุณค่าหรือไม่ หรือชีวิตฉันเลยล่วงไปโดยไม่มีอะไรเลย
Rahdtree duang dao loy gleuan fah cheewit chun mee koon kah reu mai reu cheewit chun loey luang bpai doy mai mee arai loey
The night with stars floating through the sky, does my life have value? Or is my life passing by without anything at all?

ยังทุกข์ทน ยังวกวนไร้จุดหมาย ยังร้องไห้ ให้เรื่องราวที่ผ่านพ้น
Yung took ton yung wok won rai joot mai yung raung hai hai reuang rao tee pahn pon
I’m still suffering, still going in circles with no aim, I’m still crying over the matters of the past

(*,**)

(ปรารถนาสิ่งใดกัน)
(Bprahttanah sing dai gun)
(What do I desire?)

   

คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   
A perfect song for anyone going through a midlife/existential crisis~

Title: ความเข้าใจ / Kwahm Kao Jai (Understanding)
Artist: Cocktail
Album: Lords of Misery
Year: 2014

และแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องลา
Lae laeo gor teung welah tee rao dtaung lah
And now it’s time for us to say good-bye
ต้องจากกันไปไม่ว่าเจ็บช้ำสักเพียงไหน
Dtaung jahk gun bpai mai wah jep chum suk piang nai
We must separate, no matter how much it hurts
ฉันขอเวลาอีกหน่อยให้เธอไม่ไป
Chun kor welah eek noy hai tur mai bpai
I want a little more time before you go
บางสิ่งยังคาใจ ฉันยังคงสงสัย
Bahng sing yung kah jai chun yung kong song sai
Something’s still remaining in my heart, I still wonder

(*) อันที่จริงมันก็ไม่อยากเย็นเท่าไร
Un tee jing mun gor mai yahk yen tao rai
Actually it’s not so hard
ในการปล่อยเธอให้เขาไป แต่สิ่งที่ฉันยังคาใจ
Nai gahn bploy tur hai kao bpai dtae sing tee chun yung kah jai
Letting you go to him, but there’s a thing that’s still stuck in my heart

(**) เพราะว่ารัก รักจึงต้องยอมทั้งใจ
Pror wah ruk ruk jeung dtaung yaum tung jai
Because I love you, I love you so I must surrender my heart
อาจต้องอ้างว้างเดียวดาย แม้สุดท้ายฉันนั้นต้องปวดใจ
Aht dtaung ahng wahng diao dai mae soot tai chun nund taung bpuat jai
I might be empty and alone, even though in the end I must be heartbroken
ถ้าเขารัก รักเธอด้วยจริงทั้งใจ
Tah kao ruk ruk tur duay jing tung jai
If he loves you, really loves you with all his heart
ไม่มีเหตุผลอะไรจะดึง ฉันเข้าใจ
Mai mee het pon arai ja deung chun kao jai
There’s no reason to pull you back, I understand

ฉันรู้ว่าเขาก็คงจะไม่รั้งรอ
Chun roo wah kao gor kong ja mai rung ror
I know that he won’t wait
แต่ต้องขออภัยมีสิ่งเดียวที่ยังติดใจ
Dtae dtaung kor apai mee sing diao tee yung dtit jai
But please forgive me, there’s one thing that’s still stuck in my heart
บอกฉันได้ไหมว่าเขารักเธอเท่าไร
Bauk chun dai mai wah kao ruk tur tao rai
Please tell me how much he loves you
บางสิ่งยังคาใจ ฉันยังคงสงสัย
Bahng sing yung kah jai chun yung kong song sai
Some things are still remaining in my heart, I still wonder

(*,**)
ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ
Chun kao jai chun kao jai chun kao jai
I understand, I understand, I understand

มันอาจจะเหลือเพียงแค่ฉัน
Mun aht ja leua piang kae chun
I might be the only one left
อยู่กับความจริงที่ทุกอย่างมันสายไป ไม่เหมือนเดิม
Yoo gup kwahm jing tee took yahng mun sai bpai mai meuan derm
Living with the reality that everything is too late, it’s not the same
และหากว่าเธอนั้นมีเขา และเขาก็รักเธออย่างนั้น
Lae hahk wah tur nun mee kao lae kao gor ruk tur yahngnun
And if you have him, and he loves you like that
ถ้ารักกัน ฉันขอยอม…
Tah ruk gun chun kor yaum
If you’re in love, I’ll surrender

(**,**)
ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ ฉันเข้าใจ
Chun kao jai chun kao jai chun kao jai
I understand, I understand, I understand

   

คำร้อง/ทำนอง ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง COCKTAIL

Title: ทำดีไม่เคยจำ / Tum Dee Mai Koey Jum (You Never Remember the Good Things I Do)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2017

หัวใจคนเราไม่นานก็ลืม ร้องขออะไรไม่เคยขัดขืน ทุ่มเทให้ไปไม่คิดทวงคืน
Hua jai konr ao mai nahn gor leum raung kor arai mai koey kut keun toomt ay hai bpai mai kit tuang keun
Pretty soon, the human heart forgets, whatever you beg for, I never resist, I’ve devoted myself to you and have never thought of wanting anything in return
ทำเลวเพียงหนึ่งครั้งเหมือนฉันเป็นโจร
Tum leo piang neung krung meuan chun bpen john
I did something bad only once and it’s like I’m a thief

หัวใจคนเราคิดไปก็แปลก แลกด้วยอะไรก็ยอมทั้งนั้น เพื่อเธอฉันยอมเท่าไรเท่ากัน
Hua jai kon rao kit bpai gor bplaek laek duay arai gor yaum tung nun peua tur chun yaum tao rai tao gun
It’s strange how the human heart thinks, I willingly exchanged everything, for you, I gave up whatever I could
ผิดแค่เพียงหนึ่งครั้งฉันเป็นคนเลว
Pit kae piang neung krung chun bpen kon leo
I only messed up once and I became a terrible guy

ในสายตาโปรดให้อภัยและขอได้โปรดอย่าย้ำ ซ้ำเติม
Nai sai dtah bproht hai apai lae kor dai bproht yah yum sum dterm
In your eyes, please forgive me, and I ask you, please don’t make it worse
อย่าเพิ่มรอยแผลให้ใจเจ็บปวดรวดร้าว กว่านี้ สำนึกทุกวินาทีที่ผิดเผลอไป
Yah perm roy plae hai jai jep bpuat ruat rao gwah nee sum neuk took winahtee tee pit plur bpai
Don’t add any more wounds to make my heart ache more than this, I’m aware every second how I screwed up

(*) พี่จ๋าอภัยให้น้องซักหน่อย น้องไม่ได้ทำบ่อย น้องไม่ได้ตั้งใจ
Pee jah apai hai naung suk noy naung mai dai tum boy naung mai dai dtung jai
Oh, forgive me, I won’t do it again, I didn’t mean to
โปรดให้อภัยถ้าน้องทำผิด น้องไม่ทันได้คิด น้องรู้ไม่เท่าถึงการณ์ น้องรู้ไม่เท่าถึงการณ์ ขอร้องอย่าโกรธน้องนาน
Bproht hai apai tah naung tum pit naung mai tun dai kit naung roo mai tao teung gahn naung roo mai tao teung gahn kor raungn yah groht naung nahn
Please forgive me if I made a mistake, I didn’t realize it, I wasn’t aware of the situation, I wasn’t aware of the situation, I’m begging you, don’t be angry at me for long

(**) ยอมทำเพื่อเธอทุกทาง ยินดีเพื่อเธอทุกทาง เพื่อเธอฉันยอมทุกอย่าง โปรดเห็นใจฉันบ้าง
Yaum tum peua tur took tahng yin dee peua tur took tahng peua tur chun yaum took yahng bproht hen jai chun bahng
I’m willing to do anything for you, I’m happy to do anything for you, for you I’ll give up everything, please have some sympathy for me

ทำไมทำดีแล้วเธอไม่จำ ทำไมเธอเอาแต่คอยตอกย้ำ ฉันน้อยใจบางทีเธอก็ทำเกินไป ได้โปรดเห็นใจคนอย่างฉันบ้าง
Tummai tum dee laeo tur mai jum tummai tur ao dtae koy dtauk yum chun noy jai bahng tee tur gor tum gern bpai dai bproht hehn jai kon yahng chun bahng
Why don’t you remember the good things I do? Why do you only keep digging up the bad? I’m a little offended that you’ve gone so far, please have some sympathy for a guy like me
ทำไมทำดีแล้วเธอไม่จำ ทำไมเธอเอาแต่คอยตอกย้ำ ฉันน้อยใจบางทีเธอก็ทำเกินไป ได้โปรดเห็นใจคนอย่างฉันบ้าง
Tummai tum dee laeo tur mai jum tummai tur ao dtae koy dtauk yum chun noy jai bahng tee tur gor tum gern bpai dai bproht hehn jai kon yahng chun bahng
Why don’t you remember the good things I do? Why do you only keep digging up the bad? I’m a little offended that you’ve gone so far, please have some sympathy for a guy like me

(*,*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   

I actually like the energy of the music in this song~ But I’ve never been a fan of beggy lyrics; if someone doesn’t appreciate you, cut them out of your life, because ain’t nobody got time for that. And it’s quite an interesting, strange music video… Not sure how I feel about it haha.

Title: แค่นี้ก็สุขใจ / Kae Nee Gor Sook Jai (Just This Makes Me Happy)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2017

ถามฟ้าสักครั้ง เหตุใดต้องทำให้ยากเย็นขนาดนั้น
Tahm fah suk krung het dai dtaung tum hai yahk yen kanaht nun
I once asked the sky why it had to make everything so difficult
กำหนดเราให้คู่กัน แต่ใยกลับทำให้สองเราห่างไกล
Gumnot rao hai koo gun dtae yai glup tum hai saung rao hahng glai
It destined me to have a souldmate, but why did the two of us have to end up far apart?
ฟ้าคงมีเหตุผล อยากให้เราได้ลองเรียนรู้
Fah kong mee het pon yahk hai rao dai laung rian roo
Heaven probably had a reason; it wanted us to try learning

(*) ขอบฟ้า เปลื่ยนผัน สวรรค์แกล้งเราให้ไกลกัน
Kaup fah bplian pun sawun glaeng rao hai glai gun
The sky changes, heaven teases us, making us far apart
กีดกันเราสองให้ต้องห่างไกล กีดกันหัวใจให้ ไม่ใกล้กัน
Geet gun rao saung hai dtaung hahng glai geet gun hua jai hai mai glai gun
Blocking the two of us and making us separate, blocking our hearts from being near each other
แต่เธอรู้ไหม แต่ฉันไม่กลัว เพราะฉันมีเธอเสมอข้างในใจฉัน คิดถึงทีไรแค่นี้ก็เป็นสุขใจ
Dtae tur roo mai dtae chun mai glua pror chun mee tur samur kahng nai jai chun kit teung tee rai kae nee gor bpen sook jai
But do you know? I’m not scared, because I always have you inside my heart, whenever I think of you, just this makes me happy

ฟ้าคงมีเหตุผล อยากให้ลองค้นใจ อยากให้เราได้ลองมองดู อยู่ใกล้กันคงไม่รู้ ว่าเธอสำคัญแค่ไหน
Fah kong mee hetpon yahk hai laung kon jai yahk hai rao dai laung maung doo yoo glai gun kong mai roo wah tur sumkun kae nai
Heaven probably had a reason; it wanted us to try searching our hearts, t wanted us to try looking, if we were close, I probably wouldn’t know how important you are

(*,*)

   

คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

   
Hey, a song from Cocktail that doesn’t involve crying! All right! 😀 It’s a bit short and simple, but the lyrics are sweet, the melody is upbeat and catchy, and that’s an awesome guitar solo in there. The music video is also super cute and squeal-worthy. Hooray! So nice to hear something different like this from this band~~

Title: เศษซากความฝัน / Set Sahk Kwahm Fun (Scraps of Dreams)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2002

เธอเคยรักใครซักคนหนึ่งจนหมดใจของเธอไหม รักเขาแทบจะขาดใจ เธอคงไม่อยากปล่อยมือเขาไป
Tur koey ruk krai suk kon neung jon mot jai kaung tur mai ruk kao taep ja kaht jai tur kong mai yahk bploy meu kao bpai
Have you ever loved someone with all your heart? Loved them to death? You probably didn’t want to let go of their hand
จะรู้สึกเหมือนฉันบ้างไหม ถ้าเธอต้องเสียคนรักไป
Ja roo seuk meuan chun bahng mai tah tur dtaung sai kon ruk bpai
Would you feel like me if you had to lose the person you loved?
ต้องถูกทำลายความฝันทุกอย่าง
Dtaung took tum lai kwahm fun took yahng
Every dream I had must be destroyed
ต้องอยู่อย่างทรมาน
Dtaung yoo yahng toramahn
I have to live tortured

(*) อยากจะฝันถึงวันเก่าๆ เมื่อเธอและฉันยังคงอยู่ตรงนี้
Yahk ja fun teung wun gao gao meua tur lae chun yun gkong yoo dtrong nee
I want to dream of the old days when you and I were still right here
อยากจะคิดถึงวันที่แสนหวาน แต่เธอทำลายทุกอย่าง
Yahk ja kit teung wun tee saen wahn dtae tur tum lai took yahng
I want to think of the sweet days, but you destroyed everything
ทิ้งไว้เพียงเศษความฝัน
Ting wai piang set kwahm fun
Leaving me with only scraps of dreams

รอยยิ้ม ที่เธอได้พรากไปจากฉัน
Roy yim tee tur dai prahk bpai jahk chun
The smile that you separated from me
ความฝัน สลายเป็นเพียงแค่เศษ
Kwahm fun salai bpai piang kae set
My dreams were shattered into pieces
เมื่อความฝันก้อเป็นแค่ฝัน เรื่องเธอกับฉันเป็นเพียงนิยาย
Meua kwahm fun gor bpen kae fun reuang tur gup chun bpen piang niayi
When my dreams were only dreams, when our situation was only a fairytale
มันหมดความหมายเมื่อเธอจากไป
Mun mot kwahm mai meua tur jahk bpai
It’s meaningless when you left
อีกนานเท่าไร
Eek nahn tao rai
How much longer
ต้องจมอยู่อย่างนี้
Dtaung jom yoo yahng nee
Must I sink like this?

(*)

อยากจะนึกถึงวันที่เธอบอกว่ารักกัน
Yahk ja neuk teung wun tee tur bauk wah ruk gun
I want to think about the days you told me you loved me
ที่เธอบอกว่ารักฉัน
Tee tur bauk wah ruk chun
That you told me you loved me
ที่เธอบอกว่ารักกันแทบจะขาดใจ
Tee tur bauk wah ruk gun taep ja kaht jai
That you told me you loved me to death
อยากจะลบภาพเธอให้จางหายไป
Yahk ja lop pahp tur hai jahng hai bpai
I want to erase your image
ลบความทรมานจากใจ
Lop kwahm toramahn jahk jai
Erase the torture from my heart
กลบฝังเศษซากความฝัน
Jop mun set sahk kwahm fun
Burying the scraps of my dreams

อยากจะหนีให้ไกลจากความจริง
Yahk ja nee hai glai jahk kwahm jing
I want to run far away from the truth
ว่าถูกเธอทิ้งให้จมกับฝัน
Wah took tur ting hai jom gup fun
That you left me to sink with my dreams

   
Well, at least Thailand’s emoest band has always been emo since the very beginning~

Title: กาลเวลาพิสูจน์คน / Gahn Welah Pisoot Kon (Time Proves a Person)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2016

เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิต ฉันต้องเดินทางออกไป
Meua krung neung nai cheewit chun dtaung dern tahng auk bpai
When for once in my life, I must walk away
หนทางยาวไกล ให้ฝันนำทางกาย
Hon tahng yao glai hai fun tum tahng gai
The path is so long, letting my dreams to lead my physical form
อาจมีบางทีที่ล้า ลืมตาไม่เห็นจุดหมาย
Aht mee bahng tee tee lah leum dtah mai hen joot mai
Sometimes I’m exhausted, I open my eyes and don’t see the end
ฝันยังอีกไกล ให้รักนำทางใจ
Fun yung eek glai hai ruk num tahng jai
My dreams are still further away, I let love lead me emotionally

(*) โชคชะตาผลักฉันให้ล้มลง
Chohk chadtah pluk chun hai lom long
Destiny pushes me down
แต่การเดินทาง(เวลา)สอนฉันให้อดทน
Dtae gahn dern tahng (welah) saun chun hai aut ton
But the journey (time) teaches me to endure
ใครบางคนกระซิบเบา ๆ ผ่านลม
Krai bahng kon grasip bao bao pahn lom
Someone whispers gently through the wind

(**) อยากจะกลับไปซบอิงไหล่ใครสักคน
Yahk ja glup bpai sop ing lai krai suk kon
I want to go back and snuggle against someone’s shoulder
หลีกไปจากชีวิตวกวน คนที่ลวงหลอก
Leek bpai jahk cheewit wok won kon tee luang lauk
Getting deceiving people out of my meandering life
เดินมาไกลจนใจ มันท้อ แค่เพียงรู้ว่ามีใครรอ
Dern mah glai jon jai mun tor kae piang roo wah mee krai ror
I’ve walked so far, my heart is discouraged, but just knowing that I have someone waiting
ฉันพร้อมไปต่อ แม้ไกลเพียงใด(เท่าไหร่)
Chun praum bpai dtor mae glai piang dai (tao rai)
I’m ready to continue on, no matter how far it is

อาจเป็นเพราะยังไม่รู้อนาคตเป็นอย่างไร
Aht bpen pror yun gmai roo anahkot bpen yahng rai
It might be because I still don’t know how the future will be
จะสวยงามเพียงใด หรือมืดมนแค่ไหน
Ja suay ngahm piang dai reu meut mon kae nai
How beautiful or dark it will be
ยิ่งทำให้ใจฉันกลัวไม่กล้าก้าวเดินต่อไป
Ying tum hai jai chun glua mai glah gao dern dtor bpai
The more it makes my heart scared so I don’t dare move on
เมื่อฉันหวั่นไหวในใจ ความหวังยังหล่อเลี้ยงวิญญาณ
Meua chun wun wai nai jai kwahm wung yung lor liang winyahn
When I’m nervous inside, my hopes still nourish my soul

( *,**,*,**)

เดินมาไกลจนใจ มันท้อ แค่เพียงรู้ว่ามีใครรอ
ern mah glai jon jai mun tor kae piang roo wah mee krai ror
I’ve walked so far, my heart is discouraged, but just knowing that I have someone waiting
ฉันพร้อมไปต่อ.. แม้ไกล.. เท่าไหร่
Chun praum bpai dtor mae glai tao rai
I’m ready to continue on, no matter how far it is

Title: ช่างมัน / Chahng Mun (Get Over It)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2016

นึกถึงวันเก่า นึกถึงเรื่องเก่า วันที่เคยมีแต่เรา นึกถึงเรื่องราว
Neuk teung wun gao neuk teung reuang gao wun tee koey mee dtae rao neuk teung reuang rao
I think of the old days, I think of the old things, of the days where there used to be just the two of us, I think of the stories
แต่เวลาเปลี่ยน ใจของคนเปลี่ยน ความรักเราเปลี่ยน ไม่เหมือนเคย
Dtae welah bplian jai kaung kon bplian kwahm ruk rao bplian mai meuan koey
But time changed, people’s hearts changed, our love changed, they’re not the same

(*) ความหลัง มันยังคายังค้างข้างใน ติดตราตรึงมันยังคงจำฝังใจ แต่วันนี้ไม่มีเธออีกแล้ว
Kwahm lung mun yung kah yung kahng kahng nai dtit dtrah dtreung mun yung kong jum fung jai dtae wun nee mai mee tur eek laeo
The past is still left remaining inside, imprinted and still buried in my heart, but today, I don’t have you anymore
รักจึงกลายเป็นพิษทำลาย กัดกร่อนฉันจนมันทุรนทุราย ยังไงฉันจะลืมเธอไปเสียที
Ruk jeung glai bpen pit tum lai gut graun chun jon mun tooron toorai yung ngai chun ja leum tur bpai sia tee
Love became a poison destroying me, eroding me and driving me crazy, no matter what, I’ll finally forget you

(**) พยายามลืมเพื่อลบล้างความเสียใจ ไม่อยากต้องเป็นคนคอยเจ็บทนอยู่เรื่อยไป
Payayahm leum peua lop lahng kwahm sia jai mai yahk dtaung bpen kon koy jep ton yoo reuay bpai
I try to forget to erase the sadness, I don’t want to have to be a person constantly enduring pain
เพราะฉันยิ่งรักเธอมากเท่าไร เธอไม่เคยเข้าใจ คนจะไปฉันรั้งไว้ไม่ได้ ไม่ได้
Pror chun ying ruk tur mahk tao rai tur mai koey kao jai kon ja bpai chun rung wai mai dai mai dai
Because however much I loved you, you never understood, when someone’s leaving, I can’t hold them back, I can’t

รอถึงวันใหม่ วันที่หัวใจ จะได้เริ่มเดินต่อไป ไม่ต้องทุกข์ทน
Ror teung wun mai wun tee hua jai ja dai rerm dern dtor bpai mai dtaung took ton
I’m waiting for a new day, the day my heart will start to move on and I won’t have to suffer
วันที่ฟ้าเปลี่ยน โชคชะตาเปลี่ยน วันที่ใจเปลี่ยน ไม่เหมือนเคย
Wun tee fah bplian chohk chadtah bplian wun tee jai bplian mai meuan koey
The day the sky will change, when destiny will change, the day that my heart will change and not be the same

(*,**)

(***) เพราะฉันก็ยังต้องทนทรมาณขึ้นทุกที และฉันต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน
Pror chun gor yung dtaung ton toramahn keun took tee lae chun dtaung bpen yahng nee bpai eek nahn kae nai
Because I still have to endure torture that increases every time, and how much longer must I be like this?
ไม่อยากให้รักมันคอยทำลาย ทำร้ายทุกวันเรื่อยไป ยากเท่าไรฉันต้องทำให้ได้บอกตัวเองช่างมัน­เถอะ
Mai yahk hai ruk mun koy tum lai tum rai took wun reuay bpai yahk tao rai chun dtaung tum hai dai bauk dtua eng chahng mun tur
I don’t want love to destroy me, hurting me continuously every day, however hard it is, I must make it possible, telling myself to get over it

พยายามลบความเสียใจ บอกตัวเองลุกขึ้นยืนใหม่ จะไม่ล้มให้ใครเหยียบซ้ำ
Payayahm lop kwahm sia jai bauk dtua eng look keun yeun mai ja mai lom hai krai yiap sum
I try to erase the sadness, I tell myself to get up and stand again, I won’t fall and let everyone repeatedly trample me
จะไม่นอนขวางให้ใครข้ามไป ชีวิตฉันต้องไม่เป็นไปเพียงผิดหวัง
Ja mai naun kwahng hai krai kahm bpai cheewit chun dtaung mai bpen bpai piang pit wung
I won’t sleep, blocking anyone from stepping over me, my life won’t be just disappointment

(**,***)

เปลี่ยนใจเธอไม่ง่าย เปลี่ยนตัวเองก็ได้ ร่ำร้องไปสักเท่าไร เธอไม่เคยเข้าใจ ยากเท่าไรฉันต้องทำให้ได้
Bplian jai tur mai ngai bpian dtua eng gor dai rum raung bpai suk tao rai tur mai koey kao jai yahk tao rai chun dtaung tum hai dai
Changing your heart isn’t easy, I can change myself, however much I begged, you never understood, however difficult it is, I must make it possible
บอกตัวเองช่างมันเถอะ
Bauk dtua eng chahng mun tur
Telling myself to get over it

   
คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง : COCKTAIL

Title: เสียงในใจ / Siang Nai Jai (The Voice in Your Heart)
Artist: Pup Potato and Ohm Cocktail
Album: [Single]
Year: 2016

เสียงใครอาจทำใจของเธอให้หวั่นไหว
Siang krai aht tum jai kaung tur hai wun wai
Other people’s voices might make your heart waver
อาจจะทำให้เธอไม่มั่นใจ ว่าคิดอะไร
Aht ja tum hai tur mai mun jai wah kit arai
They maight make you uncertain as to what you’re feeling
เสียงเขาอาจบอกเธอว่าทำอย่างนั้นดี
Siang kao aht bauk tur wah tum yahng nun dee
Their voices might tell you to do that
บอกอีกทีว่าทำอย่างนี้โดน ก็พูดกันไป
Bauk eek tee wah tum yahng nee dohn gor poot gun bpai
And tell you again to do this, but they’re just talking

(*) คำบางคำจากปากคนอาจทำใจของเธอไหวหวั่น
Kum bahng kum jahk bpahk kon aht tum jai kaung tur wai wun
Some words from the lips of other people might make your heart tremble
แต่อย่าทำเพราะเพียงเขาพูดว่าอย่างนั้น
Dtae yah tum pror piang kao poot wah yahng nun
But don’t do anything just because they said so
โอ้เธอจงลองตรองดู
Oh tur jong laung dtraung doo
Oh, you must try to think carefully

(**) เพราะในที่สุดแล้วมันชีวิตเรา อย่าเอาคำใครเขาเข้ามาชี้นำ
Pror nai tee soot laeo mun cheewit rao yah ao kum krai kao kao mah chee num
Because, in the end, it’s your life, don’t let the words of others guide you
ก็รู้บางทีต้องหัดเรียนรู้ที่จะรับฟังแต่เราก็ไม่ต้องเป็นอย่างใคร
Gor roo bahng tee dtaung hut rian roo tee ja rup fung dtae rao gor mai dtaung bpen yahng krai
I know sometimes we must practice learning to listen, but we don’t have to be like everyone else
เพราะว่าในชีวิตเธอ เธอเองก็ย่อมรู้ต้องการอะไร
Pror wah nai cheewit tur tur eng gor yaum roo dtaung gahn arai
Because in your life, it’s you who knows what you want
ลองกลับไปมองที่หัวใจ แล้วเธอเองจะรู้ตัว
Laung glup bpai maung tee hua jai laeo tur eng ja roo dtua
Try going back and looking at your heart, and you’ll realize

เสียงใจหากเธอลองหลับตาแล้วเงี่ยหู
Siang jai hahk tur laung lup dtah laeo ngia hoo
If you try to close your eyes and pay attention to the voice of your heart
ลองเปิดตาเปิดใจรับฟังดู จะรู้ว่ามันร้อง
Laung bpert dtah bpert jai rup fung doo ja roo wah mun raung
Try opening your eyes, opening your heart and listening, and you’ll know what it’s shouting

(*,**)

(หากเธอนั้นมั่นใจ ไม่เคยหยุดลองที่จะเรียนรู้ ให้เสียงเพลงในใจนำทางเธอต่อไป)
(Hahk tur nun mun jai mai koey yoot laung tee ja rian roo hai siang pleng nai jai num tahng tur dtor bpai)
If you’re certain, never stop trying to learn, let the sound of the music in your heart lead you forward

(**)

   
คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล
เรียบเรียง : วิวัฒน์ สว่าง วรรณรัตน์ / ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล / เชาวรัตน์ หรรษคุณาฒัย

Title: Heartless
Artist: Cocktail
Album: Lords of Misery
Year: 2014

ไร้หัวใจ เธอไม่เคยรับรู้เธอไม่ยอมเข้าใจ
Rai hua jai tur mai koey rup roo tur mai yaum kao jai
Without a heart, you never acknowledge, you refuse to understand
เธอมองปัญหาของเธอ ว่าเป็นเรื่องใหญ่
Tur maung bpunhah kaung tur wah bpen reuang yai
You look at your problems as major issues
เธอไม่เคยมองใจของคน
Tur mai koey maung jai kaung kon
You never look at the heart of anyone else

ไม่รู้สึก ข้างในส่วนลึกของเธอทำด้วยอะไร
Mai roo seuk kahng nai suan leuk kaung tur tum duay arai
You don’t feel, deep down inside, what are you doing?
มันถึงได้ด้านชา ไร้น้ำตาข้างใน
Mun teung dai dahn chah rai num dtah kahng nai
You’re being insensitive, without tears inside
เธอไม่เคยสะเทือน
Tur mai koey sateuan
You’re never shaken

(*) พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream

ไร้หัวใจเธอ เธอมองความรักของฉันว่าเป็นเช่นไร
Rai hua jai tur tur maung kwahm ruk kaung chun wah bpen chen rai
Without a heart, how to you look at my love?
เธอจึงได้ขว้างปา ไร้น้ำตาหัวใจ
Tur jeung dai kwahng bpah rai num dtah hua jai
You throw it away without tears in your heart
เธอมันคงไม่ใช่ของคน
Tur mun kong mai chai kaung kon
You’re not human

ไม่รู้สึก ข้างในส่วนลึกของเธอทำด้วยอะไร
Mai roo seuk kahng nai suan leuk kaung tur tum duay arai
You don’t feel, deep down inside, what are you doing?
เธอถึงโหดร้าย เธอฆ่าฉันตายข้างใน
Tur teung hoht rai tur kah chun dtai kahng nai
So you’re cruel, you’re killing me inside
เธอไม่เคยมองเห็น
Tur mai koey maung hen
You never look at me

(*)

รักฉันอ่อนแอเกินจะทนไหว
Ruk chun aun ae gern ja ton wai
My love is too weak to bear
หัวใจอ่อนแรงเกินกว่าใคร
Hua jai aun raeng gern gwah krai
My heart is weaker than anyone
เพราะฉันอ่อนแอเกินจะทนไหว
Pror chun aun ae gern ja ton wai
Because I’m too weak to bear
หัวใจอ่อนแรงเกินกว่าใคร
Hua jai aun raeng gern gwah krai
My heart is weaker than anyone
ไร้หัวใจ ไร้หัวใจ ไร้หัวใจ
Rai hua jai rai hua jai rai hua jai
Heartless, heartless, heartless

(*)

พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream

Title: คู่ชีวิต / Koo Cheewit (Life Partner)
Artist: Cocktail
Album: Lords of Misery
Year: 2014

เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝัน
Tur keu took sing nai kwahm jing nai kwahm fun
You’re everything in reality, in my dreams
คือทุกอย่างเหมือนใจต้องการ
Keu took yahng meuan jai dtaung gahn
You’re everything that my heart desires
เธอเป็นนิทานที่ฉันอ่าน ก่อนหลับตาและนอนฝัน
Tur bpen nitahn tee chun ahn gaun lup dtah lae naun fun
You’re the fable I read before closing my eyes and going to sleep

เธอคือหัวใจ ไม่ว่าใครไม่อาจเทียมเทียบเท่าเธอ
Tur keu hua jai mai wah krai mai aht tiam tiap tao tur
You’re my heart, no matter who it is, no one can compare to you
ช่างโชคดีที่เจอได้ตกหลุมรักเธอ
Chahng chohk dee tee jur dai dtok loom ruk tur
I’m so lucky to have been able to meet and fall in love with you
ได้มีเธอเคียงข้างกัน
Dai mee tur kiang kahng gun
To have you beside me

(*) คงจะมีเพียงทำให้โลกนั้นหยุดหมุน เพียงเธอสบตาฉัน
Kong ja mee piang tum hai lohk nun yoot moon piang tur sop dtah chun
It’s like you just make the world stop turning when you just look in my eyes
คงจะมีเพียงเธอที่หยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี­้ ตรงที่เธอ
Kong ja mee piang tur tee yoot hua jai kaung chun wai dtrong nee dtrong tee tur
It’s only you who stops my heart right here, at you

(**) เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการ
Tur piang kon diao lae piang tur tee dtaung gahn
Only you, and you’re the only one I want
ฉันจะทำทุกทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจ
Chun ja tum took took tahng duay winyahn lae hua jai
I’ll do things every way possible with my spirit and my heart
นั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใ­ด
Nun keu chun ja ruk tur mai wah bpen meua rai satahn dai
And that’s that I will love you, regardless of when or my status
ทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียว
Tung hua jai chun mee tur piang kon diao
My whole heart has only you alone

เธอคือรักจริง ฉันยอมทิ้งทุกทุกอย่างเพียงเพื่อเธอ
Tur keu ruk jing chun yaum ting tookt ook yahng piang peua tur
You’re my true love, I’ll agree to abandon everything just for you
ดั่งฟ้าให้มาเจอให้เธอคู่กับฉัน
Dung fah hai mah jur hai tur koo gup chun
Like the sky has let me find you, let you be my partner
ให้เราได้เดินเคียงข้างกันนับจากนี้
Hai rao dai dern kiang kahng gun nup jahk nee
Let us walk side-by-side from now on

(*,**,**)

จะทุกข์หรือยามที่เธอนั้นสุขใจ
Ja took reu yahm tee tur nun soo jai
In suffering or when you’re happy
ยามป่วยไข้หรือสุขกายสบายดี
Yahm bpuay kai reu sook gai sabai dee
In sickness and in health
ฉันอยู่ตรงนี้และจะมีแต่เธอทุกวินาที
Chun yoo dtrong nee lae ja mee dtae tur took winahtee
I’ll be right here and have only you at every moment
จะอยู่ใกล้ไม่ห่างไกล จะเคียงชิดไม่ห่างไป ไม่ไปไหน
Ja yoo glai mai hahng glai ja kiang chit mai hahng bpai mai bpai nai
I’ll be right here, not far, I’ll be beside you, not separated, I won’t go anywhere

(**,**)
เกิดชาติไหนฉันมีเธอ มีเธอเพียง..คนเดียว
Gert chaht nai chun mee tur mee tur piang kon diao
Whatever life I’ll be born into, I’ll have you, I’ll have only you