Catherine

All posts tagged Catherine

Title: ต่าง / Dtahng (Different)
Artist: Catherine
Album: [Single]
Year: 2018

ไม่ใช่ไม่รักแต่เพราะว่าเรา
Mai chai mai ruk dtae pror wah rao
It’s not that I don’t love you, but because we
เข้ากันไม่ได้จริงๆ
Kao gun mai dai jing jing
Really don’t get along
ความทรมานที่ยังติด
Kwahm toramahn tee yung dtit
The torture that’s still stuck
อยู่ในหัวใจของเราสองคน
Yoo nai hua jai kaung rao saung kon
In both of our hearts
จะเจ็บแค่ไหนก็ต้องยอม
Ja jep kae nai gor dtaung yaum
However much it’ll hurt, we must accept it

แค่อยากให้เธอได้รู้
Kae yahk hai tur dai roo
I just want you to know
ที่ความรักของเราวันนี้
Tee kwahm ruk kaung rao wun nee
That our love today
ต้องพังลงไป
Dtaung pung long bpai
Must collapse
มันผิดที่ตัวเรา
Mun pit tee dtua rao
It’s our faults
ที่ไม่เคยเข้าใจ
Tee mai koey kao jai
For never understanding
ว่าต้องใช้ชีวิตอย่างไร
Wah dtaung chai cheewit yahng rai
How to live our lives
บนทางเดินร่วมกัน
Bon tahng dern ruam gun
On the same path together

(*) ถ้าต่างคนยังมี
Tah dtahng kon yung mee
If both of us still have
มีแต่ความเอาแต่ใจ
Mee dtae kwahm ao dtae jai
Only selfishness
ไม่อภัยแล้วจะอยู่เพื่ออะไร
Mai apai laeo ja yoo peua arai
If you won’t forgive me, why stay?
ให้เธอลองคิด
Hai tur laung kit
I want you to try thinking
อยู่ๆกันไปคงไม่ดี
Yoo yoo gun bpai kong mai dee
Staying together wouldn’t be good
มีแต่เสียมีแต่ช้ำ
Mee dtae sia mee dtae chum
It’s just a waste, there’s only pain
แล้วก็เจ็บย้ำลงไปในจิตใจ
Laeo gor jep yum long bpai nai jit jai
It just keeps breaking our hearts
เป็นสิ่งที่ฉันยังต้องทน
Bpen sing tee chun yung dtaung ton
It’s something that I still must endure
ทรมานมันปวดร้าว
Toramahn mun bpuat rao
Is torture, it hurts
เกินจะทานมันไม่ไหว
Gert ja tahn mun mai wai
It’s more than I can swallow
ต้องทำไงเดินต่อไป
Dtaung tum ngai dern dtor bpai
What must I do? To keep walking
ก็คงไม่ดีเท่าไหร่
Gor kong mai dee tao rai
However bad it might be
มันจำเป็นที่ต้องไป
Mun jum bpen tee dtaung bpai
I need to leave

(**) จบตรงนี้ก็คงจะดีกว่า
Jop dtrong nee gor kong ja dee gwah
Ending it right here would be better
ยื้อไว้ให้เหนื่อยหัวใจ
Yeu wai hai neuay hua jai
Holding us back is exhausting
สุดท้ายก็ต้องจากกัน
Soot tai gor dtaung jahk gun
In the end, we must separate
เมื่อทางเดินเรานั้นมันต่างกัน
Meua tahng dern rao nun mun dtahng gun
When our paths are different
เหมือนเส้นขนาน
Meuan sen kanahn
Like parallel lines
เธอคงเข้าใจกันสักวัน
Tur kong kao jai gun suk wun
You’ll understand me some day

ทุกสิ่งที่เคยมี
Took sing tee koey mee
Everything we once had
ทุกอย่างที่แล้วมา
Took yahng tee laeo mah
Everything that has happened
ให้มันแล้วก็แล้วไปนะ
Hai mun laeo gor laeo bpai na
Let bygones be bygones
ไม่ต้องแคร์เรื่องใด
Mai dtaung care reuang dai
There’s no need to care about anything
ไม่อยากให้ต้องจำ
Mai yahk hai dtaung jum
I don’t want you to have to remember
ให้ปล่อยมันทิ้งไป
Hai bploy mun ting bpai
Let it go
และชีวิตของเราจากนี้
Lae cheewit kaung rao jahk nee
And from now on, our lives
คงเป็นเพียงเพื่อนกัน
Kong bpen piang peuan gun
Will just be friends

(*)
พอกันทีฉันขอลา
Por gun tee chun kor lah
Enough, I want to say good-bye
Say Goodbye
Say good-bye

(**)

ขอโทษที่ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำ
Kor toht tee tum hai tur dtaung jep chum
I’m sorry for hurting you
และวินาทีต่อจากนี้ไป
Lae winahtee dtor jahk nee bpai
And the second after this
คงไม่มีวันได้พบกัน
Kong mai mee wun dai pob gun
We’ll never meet again

(**)

   

คำร้อง: ธนาวัฒน์ วังกานนท์
ทำนอง: ภาณุพงศ์ บุญกนิษฐ สุทธิชาติ แสนอาจ
เรียบเรียง:CATHERINE