Boy Peacemaker

All posts tagged Boy Peacemaker

Title: หัวใจผูกกัน / Hua Jai Pook Gun (Our Hearts Connected)
Artist: Boy Peacemaker (Written by Boyd Kosiyapong)
Album: Million Ways to Love 1
Year: 2003

วันเวลาดี ๆ เหล่านั้น
Wun welah dee dee lao nun
Those good days
เธอยังคงจำมันได้ไหม
Tur yung kong jum mun dai mai
Do you still remember them?
วันที่เคยร่วมทุกข์และสุขจนล้นหัวใจ
Wun tee koey ruam took lae sook jon lon hua jai
The days that we once shared the suffering and happiness until it overflowed from our hearts?
วันที่เราได้ผ่านมาด้วยกัน
Wun tee rao dai pahn mah duay gun
The days we spent together?

แต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไป
Dtae wah welah tee pahn pon bpai
But the time has passed by
อาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้น
Aht ja tum hai jai kaung krai leum sing nun
It might have made some hearts forget those things
อยากจะมีเพลง เพลงนึง
Yahk ja mee pleng pleng neung
I want to have one song
ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นพัน ๆ ให้เธอรู้
Tai taut reuang rao bpen pun pun hai tur roo
To broadcast the thousands of stories to let you know

(*) ให้ทุก ๆ ครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้
Hai took took krung tee dai fung pleng nee
Every time you listen to this song
ก็ขอให้รู้ ที่แห่งนี้นั้นยังมีรักอยู่
Gor kor hai roo tee haneg nee nun yung mee ruk yoo
I want you to know that over here, I still love you
เคยเป็นยังไงในตอนนี้ขอให้รู้
Koey bpen yung ngai nai dtaun nee kor hai roo
Right now, I want you to know that however things used to be
จะไม่มีเปลี่ยนไป
Ja mai mee bplian bpai
Will never change

(**) และทุก ๆ ครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้
Lae took took krung tee dai fung pleng nee
And every time that you listen to this song
ก็ขอให้รู้ที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนาน เท่าไหร่
Gor kor hai roo tee dtrong nee mai wah ja nahn tao rai
I want you to know that right here, no matter how long it’ll be
เราจะมีกันและกัน เป็นหนึ่งในดวงใจตลอดไป
Rao ja mee gun lae gun bpen neung nai duang jai dtalaut bpai
I’ll have you, you’ll be number one in my heart forever
ก็เพราะหัวใจเราผูกกัน
Gor pror hua jai rao pok gun
Because our hearts are connected

วันที่เราไม่เคย ย่อท้อ วันที่เราต่างมีความฝัน
Wun tee rao mai koey yor tor wun tee rao dtahng mee kwahm fun
The days we were never discouraged, the days we each had our own dreams
และทำทุก ๆ สิ่งด้วยหัวใจเดียวกัน
Lae tum took took sing duay hua jai diao gun
And did everything with the same heart
เธอยังคงจำมันได้ใช่ไหม
Tur yung kong jum mun dai chai mai
You still remember them, right?

แต่ว่าเวลาที่ผ่านพ้นไป
Dtae wah welah tee pahn pon bpai
But the time has passed by
อาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนี้
Aht ja tum hai jai kaung krai leum sing nee
It might make some hearts forget these things
อยากจะมีเพลงเพลงนึงตอบเรื่องราวที่ดีดีเตือนให้รู้
Yahk ja mee pleng pleng neung dtaup reuang rao tee dee dee dteuan hai roo
I want to have one song to remind you of the good times we once had

(*,**,*,**)

เราจะมีกันและกัน เป็นหนึ่งในดวงใจตลอดไป
Rao ja mee gun lae gun bpen neung nai duang jai dtalaut bpai
I’ll have you, you’ll be number one in my heart forever
ก็เพราะหัวใจเราผูกกัน
Gor pror hua jai rao pok gun
Because our hearts are connected

Title: เรื่องบนเตียง / Reuang Bon Dtiang (A Problem in Bed)
Artist: Boy Peacemaker (บอย Peacemaker)
Album: Sleepless Society
Year: 2005

เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอน
Chao laeo yung yoo bon tee naun
It’s morning, I’m still in the place I sleep
เงียบๆคนเดียวและไม่อยากตื่นขึ้นพบใคร
Ngiap ngiap kon diao lae mai yahk dteun keun pob krai
It’s quiet and I’m alone, and I don’t want to wake up and meet anyone
เพราะว่าใจก็ยังเสียดาย
Pror wah jai gor yung sia dai
Because my heart still regrets
ที่ฝันดีๆกำลังจะจบและหายไป
Tee fun dee dee gumlung ja jop lae hai bpai
That my good dreams are about to end and disappear

(*) ภาพที่ฉันได้เป็นดั่งคนที่เธอรัก
Pahp tee chund ai bpen dung kon tee tur ruk
The image of me being like the person you love
ช่างเป็นอะไรที่ประทับใจ
Chahng bpen arai teee bpratup jai
Is really something impressed in my heart
อยากซึมซับนานๆและเก็บไว้
Yahk seum sup nahn nahn lae gep wai
I want to absorb it for a long time and keep it
ไม่ให้มันผ่านไป
Mai hai mun pahn bpai
And not let it pass

(**) อยากหลับตาอยู่อย่างนั้น ทำอยู่อย่างนั้น
Yahk lup dtah yoo yahng nun tum yoo yahng nun
I want to close my eyes and be like that, to act like that
ฝันถึงเธอเรื่อยไป
Fun teung tur reuay bpai
Continuously dreaming of you
เพราะว่าความจริง ไม่มีทางใด
Pror wah kwahm jing mai mee tahng dai
Because, in reality, there’s no way
ทำให้เราได้รักกัน
Tum hai rao dai ruk gun
To make us love each other
ทำได้แค่นั้น ทำได้แค่นี้
Tum dai kae nun tum dai kae nee
That’s all I can do, this is all I can do
ทำได้เพียงแค่ฝัน
Tum dai piang kae fun
All I can do is dream
ต้องหลอกตัวเอง ฝันไปวันๆ
Dtaung lauk dtua eng fun bpai wun wun
I must deceive myself and keep dreaming day by day
ไม่มีทางที่ฝันมัน(จะ)เป็นจริง
Mai mee tahng tee fun mun (ja) bpen jing
There’s no way that my dreams will come true

เพราะไม่เคยอยู่ในสายตา
Pror mai koey yoo nai sai dtah
Because I’m never in your sights
ไม่ว่าเวลาจะนานจะผ่านซักเท่าไร
Mai wah welah ja nahn ja pahn suk tao rai
No matter how much time passes by
ทุกค่ำคืนต้องทนเหงาใจ
Took kum keun dtaung ton ngao jai
Every night, I must endure the loneliness
ไม่รู้จริงๆทำไมๆต้องรักเธอ
Mai roo jing jing tummai tummai dtaung ruk tur
I really don’t know why oh why I must love you

(*,**)

Title: แสงสะท้อน / Saeng Sataun (Reflection)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2012

(*) เพราะในโลกใบนี้ ต้องมีแสงสว่างนำทาง
Pror nai lohk bai nee dtaung mee saeng sawahng num tahng
Because in this world, there must be a light guiding the way
มีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจ
Mee kon mahk mai mot wung dtaung gahn ruk dterm nai jai
There’s so many people who are out of hope and need love to fill their hearts
ในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไป
Nai kum keun meut mua hai kao bpen saeng sawahng saung bpai
During the dark nights, let me be a guiding light
บอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์
Bauk gup kon mahk mai reuang pra ong
Telling many people about His Majesty

(**) ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำ
Kor stong dtrut nai jai mee sing dai tee kah kuan tum
I want to say that in my heart, there’s something I should do
ให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระทั­ย
Hai pra ong num kwahm kit hai bpen meuan num pratai
I let His Majesty lead my thoughts to be as His will
ให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพ­ียงไหน
Hai took kon cheun chom meua hen pra ong ying yai piang nai
And make everyone praise when they see how awesome His Majesty is
มอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนา­ม
Maup rahng gai lae jit jai peua rup chai bpragaht pranahm
I’m bestowing Him my body and mind to serve and declare His story

(***) ให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ ให้คนมากมายได้เห็น
Hai cheewit nee sataun ruk kaung pra ong hai kon mahk mai dai hen
Let this life be a reflection of His Majesty’s love so many people can see
ให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริง
Hai kah bpen pra paun peua kon took kon mah teung kwahm jing
Let me be a missionary for everyone to reach the truth
ให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจ­ากวันนี้
Hai kwahm ruk nee tee mee bpen saeng num tahng hai rao nup jahk wun nee
Let this truth be a guiding light for us from now on
ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไป
Hai cheewit tee mee bpen saeng sataun bpai
Let the life I have be a reflection

(*,**,***,***)
ให้คนรู้ว่าใครที่นำข้าไป
Hai kon roo wah krai tee num kah bpai
Let everyone know who is leading me

Title: ก้าวต่อไป / Gao Dtor Bpai (Forward)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2010

หนึ่งชีวิต ที่พระเจ้าให้มา
Neung cheewit tee prajao hai mah
One life that God has given us
เราคงไม่รู้ว่า มีเวลาที่เหลือ เท่าไร
Rao kong mai roo wah mee welah tee leua tao rai
We don’t know how much time we have left
วันนี้ ทั้งร่างกายจิตใจ
Wun nee tung rahng gai jit jai
Today, both my body and heart
ฉันมอบทั้งหมดไว้ ให้กับ พระองค์
Chun maup tung mot hai gup pra ong
I bestow completely unto Your Majesty

(*) แบกกางเขน มันไม่เคยง่ายดาย
Baek gahng ken mun mai koey ngai dai
Bearing the cross was never easy
มันคืองานยิ่งใหญ่ ที่พระองค์มอบไว้ ให้เรา
Mun keu ngahn ying yai tee praong maup wai hai rao
It’s the great work that His Magesty has bestowed unto us
พรุ่งนี้ ร้อนหรือจะเหน็บหนาว
Proong nee raun reu ja nep nao
Tomorrow, be it hot or cold
ทุกเรื่องราวยังมี พระองค์ อยู่ข้างกาย
Took reaung rao yung mee pra ong yoo kahng gai
For every matter, we still have His Majesty beside us

(**) บากบั่นทำด้วยใจ สุดแรงกำลัง เพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อ
Bahk bun tum duay jai soot raeng gumlung pror kwahm ruk num chun hai gao dtor
I persevere with my heart, with all of my strength and energy, because love leads me forward
ลืมที่เคยท้อ ลืมที่ผ่านพ้น โน้มตัวก้าวออกไป
Leum tee koey tor leum tee pahn pon nohm dtua gao auk bpai
I forget that I was once discouraged, I forget the past, bending down and moving on
จะรับใช้ด้วยใจ ทำตามพระองค์ ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่
Ja rup chai duay jai tumd tahm pra ong chai cheewit bpragaht kwahm ruk ying yai
I’ll serve Him with my heart and do as His Majesty instructs, I’ll spend my life declaring His great love
เรากำลังวิ่งแข่ง ไปสู่เส้นชัย เพื่อจะรับรางวัล ของเรา
Rao gumlung wing kaeng bpai soo sen chai peua ja rup rahng wun kaung rao
We’re running towards the finish line to receive our prize

(*,**)

Title: ไว้อาลัย / Wai Ahlai (Mourn)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2015

ฉันรู้ว่าเธออ่อนโยน เกินจะบอกกัน ว่ารักที่มีให้ฉัน มันแทบไม่เหลือ
Chun roo wah tur aun yohk gern ja bauk gun wah ruk tee mee hai chun munt aep mai leua
I know you’re too weak to tell me that the love you have for me has almost run out

(*) ก็แอบทำใจว่าซักวันนึงต้องจากกัน แต่ก่อนจะมีวันนั้น ฉันมีโอกาสไหม
Gor aep tum jai wah suk wun neung dtaung jahk gun dtae gaun ja mee wun nun chun mee ohgaht mai
I’ve secretly been preparing for the day we’d have to separate, but before that day comes, do I have a chance?

(**) ก่อนจะจากแค่อยากขอ ระหว่างรอเพื่อนับวันขาดใจ หากเธอนั้นยังมีน้ำใจให้กันสักหน่อย
Gaun ja jahk kae yahk kor rawahng ror peua nup wun kaht jai hahk tur nun yung mee num jai hai gun suk noy
Before I leave, I just want to ask, while waiting for the day I die, if you still have any compassion for me at all
กอดสักทีเพื่อจดจำ จูบสักครั้งเพื่อย้ำวันสุดท้าย
Gaut suk tee peua jot jum joop suk krung peua yum wun soot tai
Hug me once so I’ll remember, kiss me one time to remind me of this last day
ขาดเธอวันพรุ่งนี้ฉันมีสิทธิ์ตาย ไม่ไว้อาลัยหน่อยหรือ
Kaht tur wun proong nee chun mee sit dtai mai wai ahlai noy reu
Without you, tomorrow I have the right to die, would you not mourn me?

ไม่มากเกินไปใช่ไหม ที่ฉันอยากขอ ต้องการให้ระหว่างรอ มันมีความหมาย
Mai mahk gern bpai chai mai tee chun yahk kor dtaung gahn hai rawahng ror mun mee kwahm mai
What I’m asking isn’t too much, right? I want my wait to be meaningful

(*,**)

กลัวจะทนไม่ไหวถ้าเธอจากไป แต่ก่อนที่ฉันจะเป็นอะไร อยากรับทุกๆอุ่นไอเป็นครั้งสุดท้าย
Glua ja ton mai wai tah tur jahk bpai dtae gaun tee chun ja bpen arai yahk rup took took oon ai bpen krung soot tai
I’m afraid I won’t be able to bear it if you leave, but before something happens to me, I want to accept every warmth for the last time

(**)

เธอจึงทำเฉยไป อยากถามใจเธอสักคำ
Tur jeung tum choey bpai yahk tahm jai tur suk kum
You act so indifferent, I want to ask your heart one thing

Title: ลอง / Laung (Try)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2014

ไม่เข้าใจ โสดมานานเเต่เธอก็ยังไม่เลือกใคร
Mai kao jai soht mah nahn dtae tur gor yung mai leuak krai
I don’t understand, you’ve been single for so long, yet you still haven’t chosen anyone
เธอหวังไกล แต่สุดท้ายก็มาร้องไห้ให้ฉันฟัง
Tur wung glai dtae soot tai gor mah raung hai hai chun fung
You have high hopes, but in the end, come crying for me to listen

(*) เห็นหามาตั้งนาน ยังไม่เจอที่ต้องการ
Hen hah mah dtung nahn yung mai jur tee dtaung gahn
It seems like you’ve been searching for so long, but you still haven’t found what you want
เลือกเพลินเพลินแต่ยังไม่โดนใจ
Leuak plern plern dtae yung mai dohn jai
You happily test, but nothing catches your fancy
ช่วยคิดให้ดีดี ลองทบทวนดูใหม่
Chuay kit hai dee dee laung top tuan doo mai
Please think carefully about it, try reconsidering it and looking at it again
มองอะไรไกลไกลอยู่อย่างนั้น
Maung arai glai glai yoo yahng nun
Looking at things far away like that

(**) อยากรู้ว่าเธอจะหวังอะไรไกลไกล
Yahk roo wah tur ja wung arai glai glai
I want to know what your high hopes are
อยากขอให้ลองมองคนใกล้ตัวดูใหม่
Yahk kor hai laung maung kon glai dtua doo mai
I want you to try looking at someone close to you again
ลองมาค้นมาดูใจ ลองมาหาอะไรทำให้หัวใจ
Laung mah kon mah doo jai laung mah hah arai tum hai hua jai
Try looking for someone who makes your heart
ชาดีด๊าดีด๊า
Chah dee dah dee dah
Chah dee dah dee dah

มันต้องลอง อยากจะลองให้รู้ให้เราได้รักกัน
Mun dtaung laung yahk ja laung hai roo hai rao dai ruk gun
You have to try, I want to try letting you know that we can be in love
อยากรู้จริงจริง ว่าโสดนานนานไม่กลัวขึ้นคานหรือยังไง
Yahk roo jing jing wah soht nahn nahn mai glua keun kahn reu yung ngai
I really want to know, you’ve been single for so long, you’re not afraid of being an old spinster or what?

(*,**)

ฉันก็ชัดเจน ชอบเธอมาตั้งนานเธอเองก็รู้
Chun gor chut jen chaup tur mah dtung nahn tur eng gor roo
I’m clear, I’ve liked you for so long, you know this
เธอ…ลองถามใจเธอดู อยากจะลองมา
Tur laung tahm jai tur doo yahk ja laung mah
You…Try asking your heart and see, I want to try
ชาดีด๊าดีด๊า ชาดีด๊าดีด๊ากันให้รู้
Cah dee dah dee dah chah dee dah dee dah gun hai roo
Chah dee dah dee dah, chah dee dah dee dahing together to let you know

(**,**)

Title: คนเดียวเท่านั้น / Kon Diao Tao Nun (Only One Person)
Artist: Boy Peacemaker
Album: OST ต้นรักริมรั้ว / Dton Ruk Rim Rua
Year: 2013

เข้าใจบ้างไหมว่ามันยากเย็นสักเท่าไร
Kao jai bahng mai wah mun yahk yen suk tao rai
Do you understand how difficult it is
ฝืนใจไม่ให้รักเธอ
Feun jai mai hai ruk tur
To force my heart not to love you?
พยายามเท่าไรก็ยังไม่เคยได้ใจเธอ
Payayahm tao rai gor yung mai koey dai jai tur
However much I try, I’ll never get your heart
ไม่รักกันฉันก็เข้าใจ
Mai ruk gun chun gor kao jai
You don’t love me, I understand that

เรื่องราวความรักให้บังคับใจกันอย่างไร
Reuang rao kwahm ruk hai bung kup jai gun yahng rai
However love’s problems force my heart
ก็รู้แก่ใจฉันดี
Gor roo gae jai chun dee
I know my heart well
ทำใจอย่างไรไม่เคยไม่รักได้สักที
Tum jai yahng rai mai koey mai ruk dai suk tee
However I try to accept it, I’ll never be able to not love you
ห้ามเท่าไรแต่ใจไม่ยอมฟัง
Hahm tao rai dtae jai mai yaum fung
However much I forbid it, my heart refuses to listen

(*) อยากให้รู้คนคนนี้ เกิดมาเพื่อที่จะรักเธอ
Yahk hai roo kon kon nee gert mah peua tee ja ruk tur
I want you to know that I was born to love you
หมดแล้วให้เธอไปทั้งหัวใจ
Mot laeo hai tur bpai tung hua jai
I’ve given you my entire heart already
หมดใจฉันไม่มีเหลือ ไม่มีเพียงพอเผื่อให้ใคร
Mot jai chun mai mee leua mai mee piang por peua hai krai
I don’t have any piece of my heart left, there’s not enough for anyone else
มันรักเธอคนเดียวเท่านั้น
Mun ruk tur kon diao tao nun
It loves only you alone

(**) ต่อให้นานสักแค่ไหน
Dtor hai nahn suk kae nai
No matter how long it’s been
แต่ใจก็ยังจะรักเพียงเธอ
Dtae jai gor yung ja ruk piang tur
My heart still loves only you

เมื่อเธอไม่รัก จะไปโทษเธอได้อย่างไร
Meua tur mai ruk ja bpai toht tur dai yahng rai
When you don’t love me, how could I blame you?
ไม่คิดจะเปลี่ยนใจของเธอ
Mai kit ja bplian jai kaung tur
I’ve never imagined changing your mind
ฉันขอได้ไหม แค่ยอมให้ฉันได้รักเธอ
Chun kor dai mai kae yaum hai chun dai ruk tur
Please, just let me love you
ห้ามเท่าไรแต่ใจไม่ยอมฟัง
Hahm tao rai dtae jai mai yaum fung
However much I forbid it, my heart refuses to listen

(*,**,*,**)

จะอีกนานสักแค่ไหน
Ja eek nahn suk kae nai
However much longer it’ll be
แต่ใจมันยังจะรักเพียงเธอ…
Dtae jai mun yung ja ruk piang tur
My heart will still love only you

Title: คือเธอ / Keu Tur (It’s You)
Artist: Boy Peacemaker
Album: OST รอยมาร / Roy Mahn
Year: 2011

ทุกคืนไม่ยอมหลับ ไม่รู้เป็นเพราะอะไร
Took keun mai yaum lup mai roo bpen pror arai
Every night I refuse to sleep, I don’t know why
ในคืนเดียวดาย ใจคิดถึงเพียงเธอ
Nai keun diao dai jai kit teung piang tur
In the lonely nights, my heart thinks only of you
เหมือนมีพร้อมทุกอย่าง อยากได้อะไร
Meuan mee praum took yahng yahk dai arai
It’s like I’m ready for everything, everything I want
ฉันมีเสมอ แต่เหมือนไม่มีใคร
Chun mee samur dtae meuan mai mee krai
I’ve always had, but it’s like I don’t have anyone

(*) เมื่อได้พบเจอคนนี้ เพิ่งจะรู้สิ่งใดที่ขาดหาย
Meua dai pob jur kon nee perng ja roo sing dai tee kaht hai
When I met her, I just realized what I was missing

(**) คือคำว่ารัก คำเดียวที่ใจต้องการ
Keu kum wah ruk kum diao tee jai dtaung gahn
It’s just the word “love” that my heart wants
หนึ่งเดียวและทุกอย่าง แค่ได้รักเธอนั้นคือที่สุด
Neung diao lae took yahng kae dai ruk tur nun keu tee soot
That one thing is everything, just to be able to love you is everything
ชีวิตมีเธอ ความเหงาก็หายไป ไม่มีที่ว่างให้ใคร
Cheewit mee tur kwahm ngao gor hai bpai mai mee tee wahng hai krai
When my life got you, the loneliness disappeared, there’s no space left for anyone else
ชีวิตทั้งหมดขอใช้กับเธอ
Cheewit tung mot kor chai gup tur
I want to spend my whole life with you

ทุกวันที่หมุนผ่าน ก็ยิ่งทำให้เข้าใจ
Took wun tee moon pahn gor ying tum hai kao jai
With every day that passes by, the more it makes me understand
มันทำให้รู้ เธอสำคัญเพียงใด
Mun tum hai roo tur sumkun piang dai
It makes me realize how important you are
เพราะเมื่อฉันใกล้เธอ ในหัวใจไม่ว่างเปล่า
Pror meua chun glai tur nai hua jai mai wahng bplao
Because when I’m near you, my heart’s not lonely
เธอคือดวงดาว เปลี่ยนฟ้าให้สดใส
Tur keu duang dao bplian fah hai sot sai
You’re the star that brightened my sky

(*,**,**)

คนนี้คนเดียว ที่ใจต้องการ
Kon nee kon diao tee jai dtaung gahn
It’s this person alone whom my heart wants
หนึ่งเดียวและทุกอย่าง แค่ได้รักเธอนั้นคือที่สุด
Neung diao lae took yahng kae dai ruk tur nun keu tee soot
That one thing is everything, just to be able to love you is everything
ชีวิตมีเธอ ความเหงาก็หายไป ไม่มีที่ว่างให้ใคร
Cheewit mee tur kwahm ngao gor hai bpai mai mee tee wahng hai krai
When my life got you, the loneliness disappeared, there’s no space left for anyone else
ชีวิตทั้งหมดขอใช้กับเธอ
Cheewit tung mot kor chai gup tur
I want to spend my whole life with you

Title: เหมือนฝัน / Meuan Fun (Like a Dream)
Artist: Boy Peacemaker
Album: OST คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก / Koon Samee (Gum Ma Lor) Tee Ruk
Year: 2012

แค่เสี้ยวนาทีที่ได้เจอ รู้เลยว่าเธอคือใคร
Kae siao nahtee tee dai jur roo loey wah tur keu krai
In just the fraction of a minute we met, I knew who you were
ยิ่งฉันได้คุยได้ใกล้เธอ ก็ยิ่งมั่นใจ
Ying chun dai kooey dai glai tur gor ying mun jai
The more I talked and was near you, the more I was certain
คือเธอที่ฉันรอ เวลาที่หมุนต่อ
Keu tur tee chun ror welah tee moon dtor
It’s you whom I’ve been waiting for, the time I have in the future
รู้แล้วว่าฉันจะใช้มันกับใคร
Roo laeo wah chun ja chai mun gup krai
I now know who I’ll spend it with

(*) นาทีนี้ที่ใกล้กัน เป็นเหมือนฝันที่แสนสวยงาม
Nahtee nee tee glai gun pen meuan fun tee saen suay ngahm
This minute that we’re close is like a beautiful dream
จนทำให้ฉันกลัว ว่าอีกไม่นาน เราจะต้องห่าง ต้องจากกัน
Jon tum hai chun glua wah eek mai nahn rao ja dtaung hahng dtaung jahk gun
Until it makes me afraid that soon we’ll have to separate, we’ll have to leave each other

(**) อยากหยุดโลกไว้แค่เพียงที่ตรงนี้
Yahk yoot lohk wai kae piang tee dtrong nee
I want to stop the world right here
ตรงที่ฉันมีเธออยู่อยู่ใกล้ๆ กัน
Dtrong tee chun mee tur yoo yoo glai glai gun
Right where I have you close to me
อยากใช้ลมหายใจ ซึมซับความผูกพัน
Yahk chai lom hai jai seum sup kwahm pook pun
I want to use my breath to inhale our relationship
อยากให้เธอเป็นทุกวินาทีในชีวิตฉัน ตลอดไป
Yahk hai tur pen took winahtee nai cheewit chun dtalaut pai
I want you to be in every second of my life, forever

ทุกครั้งที่ฉันได้ใกล้เธอ เหมือนเวลาไม่เคยพอ
Took krung tee chun dai glai tur meuan welah mai koey por
Every time I’m near you, it’s like the time is never enough
อยากใช้หัวใจฉันสานต่อความรักเรื่อยไป
Yahk chai hua jai chun sahn dtor kwahm ruk rueay pai
I want to use my heart to continuously love you
ไม่อยากให้เรื่องใด ไม่อยากให้มีใคร
Mai yahk hai reuang dai mai yahk hai mee krai
I don’t want to give it to anything else, I don’t want to give it to anyone else
แยกเธอกับฉันไปจากคำว่าเรา
Yaek tur gup chun pai jahk kum wah rao
Separating you and I from the word “we”

(*,**,**)

หากโลกต้องหมุนไป อย่าให้เราต้องคลาดกัน
Hahk lohk dtaung moon pai yah hai rao dtaung klaht gun
If the world must continue turning, don’t let us slip away from each other
อยากให้เธอเป็นทุกวินาทีของชีวิตฉัน ตลอดไป
Yahk hai tur pen took winahtee kaung cheewit chun dtalaut pai
I want you to be in every second of my life, forever

Title: ฝัน / Fun (Dream)
Artist: Boy Peacemaker
Album: OST คุณสามี(กำมะลอ)ที่รัก / Koon Samee (Gum Ma Lor) Tee Ruk
Year: 2012

เธอเป็นคนที่เคยอยู่ในฝัน
Tur pen kon tee koey yoo nai fun
You’re the one who was once in my dreams
เธอเป็นคนที่รอมาแสนนาน
Tur pen kon tee ror mah saen nahn
You’re the one whom I’ve been waiting for for so long
เจอกับเธอเหมือนฝันเป็นจริง
Jur gup tur meuan fun pen jing
Meeting you was like a dream becoming reality
ได้อยู่ใกล้กับเธอดังในฝัน
Dai yoo glai gup tur dung nai jai
To be near you like in my dreams
อยากจะขอให้เธออยู่ข้างกัน
Yahk ja kor hai tur yoo kahng gun
I want you to stay at my side
อย่างนี้ทุกวันตลอดไป
Yahng nee took wun dtalaut pai
Like this, every day, forever

(*) แต่ฝันก็ถึงตอนจบ เมื่อได้พบความจริง
Dtae fun gor teung dtaun job meua dai pob kwahm jing
But it’s time for dreams to end when I found the truth
ว่าฝันของเธอ ไม่มีฉัน
Wah fun kaung tur mai mee chun
That your dreams don’t have me
เมื่อฉันเป็นแค่ลมผ่าน ที่แสนเจือจาง
Meua chun pen kae lom pahn tee saen jeua jahng
When I’m just a passing, weak wind
ไม่มีค่าอะไรให้จำ
Mai mee kah arai hai jum
That’s worthless to remember

(**) ต่อให้พยายามเท่าไรก็ได้เท่านี้
Dtor hai payayahm tao rai gor dai tao nee
No matter how much I try, I can only be this
ได้แค่นี้ ใกล้เพียงตัวแต่ไกลหัวใจ
Dai kae nee glai piang dtua dtae glai hua jai
I can only be this, physically near you, but far from your heart
แต่ต่อให้วันเวลาผ่านเลยไปสักเพียงไหน
Dtae dtor hai wun welah pahn loey pai suk piang nai
But however much time passes by
ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจ ก็จะรักเธอตลอดไป
Gor ja mai mee wun plian jai gor ja ruk tur dtalaut pai
I’ll never have a change of heart and will love you forever

ได้แค่เพียงรอคอยอยู่ในฝัน
Dai kae piang ror koy yoo nai fun
I can only wait in my dreams
ว่าสักวันเธอนั้นจะสนใจ
Wah suk wun tur nun ja son jai
That some day, you’ll be interested in me
แอบหวังให้เราได้ผูกพัน
Aep wung hai rao dai pook pun
Secretly hoping that we can have a relationship

(*,**,**)

ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจ และจะรักเธอจนลมหายใจสุดท้าย
Gor ja mai mee wun plian jai lae ja ruk tur jon lom hai jai soot tai
I’ll never have a change of heart, and I’ll love you until my final breath