Boy Peacemaker

All posts tagged Boy Peacemaker

Title: แลกมาด้วยความโง่ / Laek Mah Duay Kwahm Ngoh (In Exchange for Stupidity)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2021

ฉัน…ไม่ใช่คนที่เธอฝัน
Chun mai chai kon tee tur fun
I’m not the guy of your dreams
ฉันรู้ถึงความจริงนั้น
Chun roo teung kwahm jing nun
I realize the truth
ลึกลึกเธอยังมีใครในใจซ่อนอยู่
Leuk leuk tur yung mee krai nai jai saun yoo
That deep down, you still have someone hidden in your heart

แต่ฉัน…ก็รักเธอมากกว่านั้น
Dtae chun gor ruk tur mahk gwah nun
But I love you more than that
เลยพร้อมยอมทำทุกวัน
Loey praum yaum tum took wun
So I’m willing to do things for you every day
แม้รู้สุดท้ายเธออาจไม่ได้รักกัน
Even though I know in the end you might not love me

(*) ยอมเจ็บเพื่อเก็บเธอไว้
Yaum jep peua gep tur wai
I’m willing to get hurt to keep you
แกล้งไม่รู้เพื่อให้เธออยู่
Glaeng mai roo peua hai tur yoo
To pretend like I don’t know so you’ll stay
ปิดหูปิดตา ทำเป็นไม่ดู
Bpit hoo bpit dtah tum bpen mai doo
Turning a blind eye and acting like I can’t see
ว่าความจริงเธอรักใคร
Wah kwahm jing tur ruk krai
That in reality, you love someone else

(**) ทั้งรู้ว่าเธอไม่รัก เธอมีใคร
Tung roo wah tur mai ruk tur mee krai
I know you don’t love me and have someone else
แต่ฉันไม่พร้อมเสียเธอไป
Dtae chun mai praum sia tur bpai
But I’m not ready to lose you
แม้ต้องเจ็บแค่ไหน ยังหวังในใจ
Mae dtaung jep kae nai yung wung nai jai
No matter how much I’ll get hurt, I still hope in my heart
เผื่อสักวันเธอรักกัน
Peua suk wun tur ruk gun
In case some day you’ll love me
แม้ใครจะมอง ฉันโง่ยังไง
Mae krai ja maung chun ngoh yung ngai
However stupid people see me as
ฉันพร้อมยินดีแลกมัน
Chun praum yin dee laek mun
I’m ready to happily play the part
ขอเพียงแค่ยัง ไม่เสียเธอไป
Kor piang kae yung mai sia tur bpai
I just don’t want to lose you yet
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน ก็ยอม
Dtor hai chun dtaung noh kae nai gor yaum
No matter how stupid I have to be, I’m willing

แม้…ต้องฝืนให้ใจเจ็บช้ำ
Mae dtaung feun hai jai jep chum
Even though I must resist and get my heart broken
ยังยิ้มรับมันทุกวัน
Yung yim rup mun took wun
I still smile and accept it every day
ขอแค่วันนี้ยังมีเธออยู่ข้างกัน
Kor kae wun nee yung mee tur yoo kahng gun
I just ask that I still have you beside me today

(*,**,*,**)

ขอเพียงแค่ยัง…ได้รักเธอไป
Kor piang kae yung dai ruk tur bpai
I just ask to still be able to keep loving you
ต่อให้ฉันต้องโง่แค่ไหน…ฉันยอม
Dtor hai chun dtaung noh kae nai gor yaum
No matter how stupid I have to be, I’m willing

   

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต
ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง : วุฒิ วงศ์สรรเสริญ

Title: แผล / Plae (Scar)
Artist: Boy Peacemaker and Gam Wichayanee
Album: Sun and Moon Project
Year: 2020

ฉันรู้แล้วว่าความรักเรา
Chun roo laeo wah kwahm ruk rao
I now know that our love
มันกำลังไม่สวยงาม
Mun gumlung mai suay ngahm
Is getting ugly
แต่ยังมีความเชื่อยังมีหวัง
Dtae yung mee kwahm cheua yung mee wung
But I still believe, I still hope
ว่าสุดท้ายต้องมีทาง
Wah soot tai dtaung mee tahng
That there must be a way in the end

ฉันก็เห็นว่าความรักเรา
Chun gor hen wah kwahm ruk rao
It seems to me like our love
มันกำลังไม่สวยงาม
Mun gumlung mai suay ngahm
Is getting ugly
แต่ยิ่งอยู่ยิ่งฝืนยิ่งบอบช้ำ
Dtae ying yoo ying feun ying baup chum
But the more I stay, the more I force things, the more I get hurt
ฉันว่าเราควรจะพอ
Chun wah rao kuan ja por
I think we should call it quits

(*) เราต่างคนก็เจ็บ แต่ฉันยังเลือกเก็บ
Rao dtahng kon gor jep dtae chun yung leuak gep
We’re both hurting, but I still choose to keep it
ฉันจะรั้งให้เธอกลับคืนมา
Chun ja rung hai tur glup keun mah
I’ll hold you back
เราต่างคนก็เจ็บ เจ็บจนทนไม่ไหว
Rao dtahng kon gor jep jep jon ton mai wai
We’re both hurting, hurting too much to bear
พอเถอะพอ ไม่ขอทรมาน
Por tur por mai kor toramahn
Enough is enough, I don’t want to be tortured

(**) อยากจะหนีหนีหนีไปจากรักที่บอบช้ำ
Yahk ja nee nee nee bpai jahk ruk tee baup chum
I want to run, run, run away from this painful love
อย่าซ้ำแผลนี้ลงไปที่เดิม
Yah sum plae nee long bpai tee derm
Don’t reopen this scar
เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
Neuay laeo ruk nee tee rao feun mah nern nahn
I’m tired of this love that we’ve forced for so long
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว…พอสักที
Chun ton jep eek mai wai por suk tee
I can’t bear hurting any more, I’ve had enough

(***) ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
Yung wung wah ruk tee rao nun koey pook pun
I still hope the love we were once bound with
จะรั้งเธอไว้ไม่ให้ทิ้งไป
Ja rung tur wai mai hai ting bpai
Will hold you back and not let you leave me
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
Cheewit kaung chun ja eek nahn suk piang dai
However much longer I’ll live
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้…ในหัวใจ
Chun yung gep tur ao wai nai hua jai
I’ll still keep you in my heart

ฝืนและยื้อมาก็เนิ่นนาน มันไม่เคยดีขึ้นเลย
Feun lae yeu mah gor nern nahn mun mai koey dee keun loey
We’ve forced this and held each other back for so long, but nothing ever got better
อยากให้กลับมาเป็นเหมือนอย่างเคย
Yahk hai glup mah bpen meuan yahng koey
I want things to go back to the way they were
ฉันว่าเราควรจะพอ
Chun wah rao kuan ja por
I think we should call it quits

(*,**,***)

อยากจะหนี…หนีไปจากรักที่บอบช้ำ
Yahk ja nee nee bpai jahk ruk tee baup chum
I want to run, run away from this painful love
ซ้ำลงไปที่เดิม
Sum long bpai tee derm
Reopening
ยังหวังว่ารักที่เรานั้นเคยผูกพัน
Yung wung wah ruk tee rao nun koey pook pun
I still hope the love we were once bound with
จะรั้งเธอเอาไว้
Ja rung tur ao wai
Will hold you back

เหนื่อยแล้วรักนี้ที่เราฝืนมาเนิ่นนาน
Neuay laeo ruk nee tee rao feun mah nern nahn
I’m tired of this love that we’ve forced for so long
ฉันทนเจ็บอีกไม่ไหว…ฉันคงต้องทิ้งไป
Chun ton jep eek mai wai chun kong dtaung ting bpai
I can’t take this pain anymore, I must leave it
ชีวิตของฉันจะอีกนานสักเพียงใด
Cheewit kaung chun ja eek nahn suk piang dai
However much longer I’ll live
ฉันยังเก็บเธอเอาไว้…ในหัวใจ
Chun yung gep tur ao wai nai hua jai
I’ll still keep you in my heart

   

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต / อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี
ทำนอง : อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี
เรียบเรียง : สร้างสรรค์ วัฒนกุล / วุฒิ วงศ์สรรเสริญ

Title: แพ้ความจริง / Pae Kwahm Jing (Defeated By Reality)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2020

(*) ที่สุดคือฉัน ต้องพบความจริงว่ามันคงเป็นไปไม่ได้
Tee soot keu chun dtaung pob kwahm jing wah mun kong bpen bpai mai dai
In the end, I must face the reality that it’s impossible
คนที่หมดรัก ให้รั้งให้ตายยังไง ก็ไม่มีความหมาย
Kon tee mot ruk hai rung hai dtai yung ngai gor mai mee kwahm mai
When someone has fallen out of love, however much you hold them back, it’s meaningless
กี่หมื่นเหตุผล ร้อยล้านเวทมนตร์ ก็คงฉุดรั้งเธอไม่ได้
Gee meun het pon roy lahn wet mon gor kong choot rung tur mai dai
Millions of excuses, billions of magic spells can’t hold you back
และฉันต้องแพ้ให้ความจริง ที่เราต้องจบตรงนี้
Lae chun dtaung pae hai kwahm jing tee rao dtaung jop dtrong nee
And I must lose to the reality that we must end right here

ก็เคยคิด ก็เคยหวัง ว่าความรักและความหลัง
Gor koey kit gor koey wung wah kwahm ruk lae kwahm lung
I once thought, I once hoped that love and the past
จะพาเธอคืนกลับมาที่รักของเรา แต่วันนี้ก็ได้รู้ ต่อให้ทุ่มเทแค่ไหน
Ja pah tur keun glup mah tee ruk kaung rao dtae wun nee gor dai roo dtor hai toom tay kae nai
Would lead you back to our love, but today I know, no matter how much I’ve devoted
ก็กลายเป็นคนที่เธอนั้นไม่อยากเอา และต่อให้ฉันยิ่งยื้อ ทำดีเท่าไร
Gor glai bpen kon tee tur nun mai yahk ao lae dtor hai chun ying yeu tum dee tao rai
I’ve become someone you don’t want, and no matter how much I try to stop you or how good I am to you
ให้เรื่องราวระหว่างเรา ก็เหมือนยิ่งทำให้มันน่ารำคาญ
Hai reuang rao rwahng rao gor meuan ying tum hai mun nahrumkahn
It’s like the more I make the situation between us annoying

(**) เพราะสุดท้ายแล้วคนที่มันหมดใจให้อะไรไปก็เท่านั้น
Pror soot tai laeo kon tee mun jot mai hai arai bpai gor tao nun
Because in the end, the person who has fallen out of love and only give what they already have
และฉันคงต้องปล่อยเธอไป
Lae chun kong dtaung bploy tur bpai
And I must let you go

(*)

เก็บชีวิตหนึ่งที่เหลือ พอได้แล้วกับความหวัง
Gep cheewit neung tee leua por dai laeo gup kwahm wung
I’m gathering the life I have left, I’ve had enough of hoping
เอามันกลับมาดูแลตัวเองสักที ไม่ว่าทุ่มเทแค่ไหน
Ao mun glup mah doo lae dtua eng suk tee mai wah toom tay kae nai
I’m taking it back and taking care of myself for once, no matter how much I’ve devoted
ทำเพื่อเธออีกเท่าไร ก็ไม่มีวันที่เธอมองเห็นอยู่ดี
Tum peua tur eektao rai gor mai mee wun tee tur maung hen yoo dee
Or how much I do for you, you’ll never see it
และต่อให้ฉันยังรักเธอมากเท่าไร
Lae dtor hai chun yung ruk tur mahk tao rai
And no matter how much I still love you
แต่คงมาได้เท่านี้ จากนี้ก็ขอให้เธอโชคดี
Dtae kong mah dai tao nee jahk nee gor kor hai tur chohk dee
This is as far as I can get, from now on, I wish you good luck

(**,*,*)

   

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก Playground)
ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก Playground)
เรียบเรียง : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
โปรดิวเซอร์ : ธีระปริญญ์ รัตนบุตร

Title: จนวันสุดท้าย / Jon Wun Soot Tai (Until the Last Day)
Artist: Boy Peacemaker
Album: OST ไปให้ถึงดวงดาว / Bpai Hai Teung Duang Dao
Year: 2020

มันโชคดีเท่าไร ที่วันนี้มีเธอข้างกัน
Mun chohk dee tao rai tee wun nee mee tur kahng gun
How lucky I am to have you by my side today
ดวงดาวที่เราฝัน ฉันสัญญา จะพาเธอไปสักวัน
Duang dao tee rao fun chun sunyah ja pah tur bpai suk wun
I promise some day I’ll lead you to the stars that we dreamed of

ในโลกที่มันวุ่นวาย เราอาจเจอวันที่ร้ายและดี
Nai lohk tee mun woon wai rao aht jur wun tee rai lae dee
In this chaotic world, we might face good days and bad days
แต่จะไม่มีอะไรมาทำให้รักเราเปลี่ยนไป
Dtae ja mai mee arai mah tum hai ruk rao bplian bpai
But nothing will make our love change

(*) จะปลอบโยนเธอ ในช่วงเวลาที่เจอเรื่องราวร้ายๆ
Ja bplaup yohn tur nai chuang welah tee jur reuang rao rai rai
I’ll comfort you when we face bad situations
ในวันที่เธอล้ม จะโอบกอดไว้และอยู่ข้างกาย
Nai wun tee tur lom ja ohp gaut wai lae yoo kahng gai
When you fall, I’ll embrace you and be by your side

(**) จะจับมือเธอเอาไว้ ในวันที่เสียใจและร้องไห้
Ja jup meu tur ao wai nai wun tee sia jai lae raung hai
I’ll hold your hand when you’re sad and crying
และจะคอยดูแลอย่างนี้ตลอดไป
Lae ja koy doo lae yahng nee dtalaut bpai
And I’ll keep taking care of you like this forever

(***) ต่อให้โลกจะร้ายเพียงใด
Dtor hai lohk ja rai piang dai
No matter how bad this world is
แค่ฉันมีเธอ จับมือข้างกันเรื่อยไป
Kae chun mee tur jup meu kahng gun reuay bpai
I just have you, holding my hand, always beside me
บางครั้งมีน้ำตา แต่สองเราจะข้ามไป
Bahng krung mee num dtah dtae saung rao ja kahm bpai
Sometimes there will be tears, but the two of us will get through it
อีกกี่พันปัญหาใดๆ แค่ฉันมีเธอ
Eek gee pun bpunhah dai dai kae chun mee tur
However many thousands of problems there’ll be, I just have you
ต่อไปจนวันสุดท้าย
Dtor bpai jon wun soott ai
Continuing on until the last day
แม้หนทางแสนไกล
Mae hon tahng saen glai
Even though the road is long
จะไปให้ถึงดวงดาวนั้นด้วยกัน
Ja bpai hai teung duang dao nun duay gun
We’ll reach those stars together

(*,**,***,***)

ด้วยหัวใจของเรา จะไปถึงดาวดวงนั้น…พร้อมเธอ
Duay hua jai kaung rao ja bpai teung duang dao nun praum tur
With our hearts, I’ll reach those stars with you

   

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก Playground)
ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก Playground)
เรียบเรียง : Boyz Team
โปรดิวเซอร์ : BOY PEACEMAKER

Title: วันที่ได้คำตอบ / Wun Tee Dai Kum Dtaup (The Day We Received an Answer)
Artist: Boy Peacemaker and Mike Piromporn (ไมค์ ภิรมย์พร)
Album: 100×100
Year: 2019

(*) วันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเรา
Wun tee chohk chadtah mai yoo kahng kaing rao
The day destiny isn’t at my side
วันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกัน
Wun tee mee kae rao tee yoo kaing kahng gun
The day only we are beside each other
วันนั้นที่มีแต่จม ล้มลุกคลุกคลาน
Wun nun tee mee dtae jom lom look klook klahn
That day that there was only sinking and struggling
วันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝัน
Wun nun kwahm jing salai glai bpen fun
That day, reality shattered like a dream
วันนั้น เราเหลือแต่คำว่าเราจริงๆ
Wun nun rao leua dtae kum wah rao jing jing
That day, all we had left was each other

(**) อยู่ร่วมทุกข์มากกว่าสุข
Yoo ruam took mahk gwah sook
Living through suffering more than happiness
ก็ไม่เคยท้อไม่เคยทิ้งกัน
Gor mai koey tor mai koey ting gun
We never get discouraged, we never abandon each other
ยังปลอบใจกันทั้งๆ ที่ร้องไห้
Yung bplaup jai gun tung tung tee raung hai
We still comfort each other, even though we’re crying

(***) แต่สุดท้าย เราไม่เป็นอะไร
Dtae soot tai rao mai bpen arai
But in the end, we’re okay
และสุดท้าย รักไม่เป็นอะไร
Lae soot tai ruk mai bpen arai
And in the end, our love is okay
วันนี้ยิ่งรัก รักกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
Wun nee ying ruk ruk gwah derm duay sum bpai
Today We love each other more and more
เมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้า
Meua pahn pon wun tee mun neuay lah
When we go through exhausting days
เราต่างได้รู้และได้เข้าใจ
Rao dtahng dai roo lae dai kao jai
We both know and understand
ว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหน
Wah ruk tae nun bpen baep nai
What true love is like
วันนี้ เรานั้นได้คำตอบ
Wun nee rao nun dai kum dtaup
Today we got our answer

(*,**,***,***,***)

ว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหน
Wah ruk tae nun bpen baep nai
What true love is like
วันนี้ เรานั้นได้คำตอบ
Wun nee rao nun dai kum dtaup
Today we got our answer

   

คำร้อง / ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล

Title: ไม่ไหวบอกไหว / Mai Wai Bauk Wai (I Can’t Tell You)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2019

ใจของฉันมันชา เมื่อเธอยืนยันออกมาว่าต้องไป
Jai kaung chun mun chah meua tur yeun yun auk mah wah dtaung bpai
My heart grew numb when you confirmed that you had to go
แม้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน
Mae wah chun ruk tur mahk kae nai
No matter how much I loved you
ภาพวันนั้นที่เราเคยฝันมันคงไม่มีต่อไป
Pahp wun nun tee rao koey fun mun kong mai mee dtor bpai
The image of those days that we once dreamed about no longer exist
วันนี้เธอขอให้ฉันตัดใจ
Wun nee tur kor hai chun dtut jai
Today you want me to give you up

เธอรู้มั๊ยว่ามันไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องยอมรับ
Tur roo mai wah mun mai ngai loey tee chun dtaung yaum rup
Do you know that it’s not easy having to accept
กับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอ
Gup cheewit nai lohk tee mun mai mee tur
Living in a world without you?
แต่ถึงแม้ยากเย็นเท่าไร ฉันก็จะยอมรับมันเอาไว้
Dtae teung mae yahk yen tao rai chun gor ja yaum rup mun ao wai
But no matter how difficult it is, I’ll accept it

(*) เจ็บแค่ไหน ฉันก็จะฝืนแกล้งทำว่าไม่เป็นไร
Jep kae nai chun gor ja feun glaeng tum wah mai bpen rai
However much it hurts, I’ll force myself to pretend like it’s okay
บอกใจที่มันอ่อนแอตอนนี้ช่วยทนให้ไหว
Bauk jai tee mun aun ae dtaun nee chuay ton hai wai
Telling my weak heart now to please endure this
แม้น้ำตาไหล ฝืนยิ้มมองเธอจากไป
Mae num dtah lai feun yim maung tur jahk bpai
Even though the tears flow, I force a smile and watch you leave
เธอเลือกแล้ว ฉันก็ต้องยอมเข้าใจ
Tur leuak laeo chun gor dtaung yaum kao jai
You’ve already chosen, I must understand
ไม่ไหวแคไหนต้องทนให้ไหว
Mai wai kae nai dtaung ton hai wai
However much I can’t take it, I must endure

เจ็บแค่ไหน ทนให้ไหว ต้องทนฝืน ปล่อยเธอเดินไป ไม่มีเธอเหมือนเดิม ต้องทนไหว
Jep kae nai ton hai wai dtaung ton feun bploy tur dern bpai mai mee tur meuan derm dtaung ton wai
However much it hurts, I’ll endure it, I must force myself to endure it, letting you walk away, I don’t have you anymore, I must endure it

ฉันก็พร้อมยินดี เมื่อเธอไปเจอกับทางที่ดีกว่า
Chun gor praum yin dee meua tur bpai jur gup tahng tee dee gwah
I’m ready to be happy when you’ve found the best path for you
แม้ว่าตรงนั้นจะไม่มีฉัน
Mae wah dtrong nun ja mai mee chun
Even if that path doesn’t have me
ขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเธอเคยอยู่ตรงนี้กับฉัน
Kaup jai na tee krung neung tur koey yoo dtrong nee gup chun
Thank you for once being right here with me
ให้ฉันรู้ว่าเคยโชคดีแค่ไหน
Hai chun roo wah koey chohk dee kae nai
And letting me know how lucky I once was

ในวันนี้มันคงไม่ง่ายเลยที่ฉันต้องยอมรับ
Nai wun nee mun kong mai ngai loey tee chun dtaung yaum rup
What I must accept today isn’t easy
กับชีวิตในโลกที่มันไม่มีเธอ
Gup cheewit nai lohkt ee mun mai mee tur
Living in a world without you
และถึงแม้อยากรั้งเธอไว้
Lae teung mae yahk rung tur wai
And even though I want to hold you back
ฉันก็คงพูดได้เพียงในใจ
Chun gor kong poot dai piang nai jai
I can only say so in my heart

(*,*)

เจ็บแค่ไหน ทนให้ไหว ต้องทนฝืน ปล่อยเธอเดินไป ไม่มีเธอเหมือนเดิม ต้องทนไหว
Jep kae nai ton hai wai dtaung ton feun bploy tur dern bpai mai mee tur meuan derm dtaung ton wai
However much it hurts, I’ll endure it, I must force myself to endure it, letting you walk away, I don’t have you anymore, I must endure it

   

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต
ทำนอง: กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
โปรดิวเซอร์ : เรืองกิจ ยงปิยะกุล

Title: POWER BANK(เเบตสำรอง)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2018

(*) ไม่เป็นไรถ้าเธอยังไม่เลือกฉัน
Mai bpen rai tah tur yung mai leuak chun
It’s okay if you still haven’t chosen me
พร้อมเข้าใจเหตุผลทุกอย่าง
Praum kao jai het pon took yahng
I’m ready to understand every reason
วันไหนที่อ่อนล้าให้มองมาที่ฉันแค่เผื่อไว้
Wun nai tee aun lah hai maung mah tee chun kae peua wai
Any day that you’re feeling weak, I want you to look at me, just in case
เมื่อไรที่เธอต้องการฉันอยู่ตรงนี้
Meua rai tee tur dtaung gahn chun yoo dtrong nee
Whenever you need me, I’ll be right here

ฉันไม่เคยสนใจไม่เคยจะทุ่มให้ใครเท่าเธอ
Chun mai koey son jai mai koey ja toom hai krai tao tur
I’ll never be interested and never devote as much to anyone else as I have to you
กับใครที่เคยเจอ มีเเค่เธอที่จริงจังกว่าคนไหน
Gup krai tee koey jur mee kae tur tee jing jung gwah kon nai
Of everyone I’ve ever met, you’ve been the most sincere of all
ไม่รักกันซักทีและในวันนี้ยังมองข้ามฉันไป
Mai ruk gun suk tee lae nai wun nee yung maung kaum chun bpai
You don’t love me at all, and today you still look past me
แค่เก็บฉันไว้เป็นเพียงคนคอยห่วงใยแค่นี้ก็ดีพอแล้ว
Kae gep chn wai bpen piang kon koy huang yai kae nee gor dee por laeo
Just keep me as just a person who worries about you, just that is good enough already

(**) ให้ฉันเป็นของที่ไม่สำคัญ
Hai chun bpen kaung tee mai sumkun
Let me be an unimportant thing
อยู่ข้างกันไม่ต้องให้ความสนใจ
Yoo kahng gun mai dtaung hai kwahm son jai
I’ll be beside you, there’s no need to give me an interest
แต่เดือดร้อนเมื่อไหร่ให้นึกถึงฉันก่อนใคร
dtae deuat raun meua rai hai neuk teung chun gaun krai
But if you’re ever frustrated, I want you to think of me before anyone else

(*)

ไม่ขอเป็นคนสำคัญแค่เก็บฉันเป็นแผนสำรองก็พอ
Mai kor bpen kon sumkun kae gep chun bpen paen sum raung gor por
I’m not asking to be anyone important, just keep me as a backup, that’s enough
หากเพียงเธอต้องการไม่ต้องรีรอให้รู้ฉันอยู่ตรงนี้
Hahk piang tur dtaung gahn mai dtaung ree ror hai roo chun yoo dtrong nee
If you need me, you don’t have to hesitate, I’m letting you know I’m right here

(**,*,**,*,*)

   

คำร้อง : กฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก เพลย์กราวนด์)
ทำนอง : กฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก เพลย์กราวนด์)
เรียบเรียง : ธนดล ช้างเสวก & ปุญญพัฒน์ พันธ์พิพัฒน์

Title: ยังไกล / Yung Glai (Still Far Away)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2016

รู้แต่ว่าห้ามใจไม่ไหว
Roo dtah wah hahm jai mai wai
I know, but I can’t stop myself
อยากจะหนีจะเดินออกไปให้ไกล
Yahk ja nee ja dern auk bpai hai glai
I want to run far away
ให้พ้นหัวใจเธอ สมองมันก็แพ้หัวใจเสมอ
Hai pon hua jai tur samaung mun gor pae hua jai samur
To escape your heart, my brain always loses to my heart
อยากจะลบความจำที่มันรักเธอ
Yahk ja lop kwahm jum tee mun ruk tur
I want to erase the memory that I love you
แต่มันกลับจำได้ขึ้นใจ
Dtae mun glup jum dai keun jai
But I end up remembering it

(*) พยายามทุ่มเทเพื่อเป็นคนที่ใช่
Payayahm toom tay peua bpen kon tee chai
I tried devoting myself to be the one for you
พยายามเท่าไร แต่มันก็ไม่พอ
Payayahm tao rai dtae mun gor mai por
But however much I tried, it wasn’t enough

(**) ต่อให้รักแทบเป็นแทบตาย เจ็บช้ำทุรนทุราย
Dtor hai ruk taep bpen taep dtai jep chum tooron toorai
Even though I loved you to death and restlessly hurt
สุดท้ายเป็นฉันที่สุด เหงา เค้า คือ คน ที่ เธอ รอ
Soot tai bpen chun tee soot ngao kao keu kon tee tur ror
In the end, I’m the loneliest; he’s the person whom you were waiting for
เธอให้เค้าหมดทั้งใจ ไม่เหลือ ไม่มีให้ใคร
Tur hai kao mot tung jai mai leua mai mee hai krai
You’ve given him your entire heart, there’s nothing left for anyone else
และแม้ฉันใกล้สักแค่ไหน
Lae mae chun glai suk kae nai
And no matter how close to you I am
ก็ยังไกลหัวใจของเธอ
Gor yung glai hua jai kaung tur
I’m still far away from your heart

ฉันคงทำได้เพียงเท่านี้ เป็นเพียงแค่คนหนึ่ง
Chun kong tum dai piang tao nee bpen piang kae kon neung
This is all I can be; I can only be one person
ที่เธอมองว่าดี ที่พร้อมคอยดูแล
Tee tur maung wah dee tee praum koy doo lae
Whom you see as good, who’s ready to take care of you
ช้ำโดยที่ไม่มีข้อแม้ เมื่อเป็นฉันที่มันผิดเองที่แคร์
Chum doy tee mai mee kor mae meua bpen chun tee mun pit eng tee care
And be hurt without any stipulations, when it’s me who’s at fault for caring
ที่รักมากเกินไป
Tee ruk mahk gern bpai
For loving you too much

(*,**,*,**,**)

   
คำร้อง/ทำนอง BOY PEACEMAKER , เจน The Dey
เรียบเรียง ศุภวิญญ์ มุ่งมาตร

   
Why Boy only sings such sad songs these days? His voice is as lovely as ever, but I miss his sweet and uplifting songs. Regardless, I suppose this is a nice song for anyone suffering for loving someone whose heart belongs to someone else~

Title: พื้นที่ทับซ้อน / Peun Tee Tup Saun (Overlapping Area)
Artist: Boy Peacemaker
Album: [Single]
Year: 2016

เมื่อในวันนี้ฉันต้องกลายเป็นคนที่ไม่ใช่
Meua nai wun nee chun dtaung glai bpen kon tee mai chai
When today I must become the wrong person
กลายเป็นส่วนเกินที่เธอหมดใจ
Glai bpen suan gern tee tur mot jai
I’ve become an extra piece that you’re out of feelings for
และวันนี้ฉันควรต้องทำเช่นไร
Lae wun ne chun kuan dtaung tum chen rai
And what should I do today?

ฉันแค่คิด ว่าเธอไม่ค่อยมีเวลา
Chun kae kit wah tur mai koy mee welah
I just thought you didn’t really have a lot of time
ไม่ได้คิดว่า เธอกำลังจะจากกัน
Mai dai kit wah tur gumlung ja jahk gun
I didn’t think you were about to leave me
ฉันเพิ่งรู้ ที่เธอพูดกันสั้นสั้น
Chun perng roo tee tur poot gun sun sun
I just realized it when you spoke shortly to me
ความจริงเธอมีใครอีกคน อยู่ตรงนั้น
Kwahm jing tur mee krai eek kon yoo dtrong nun
In reality, you have someone else there

(*) ไม่เคยคิดเลยว่าในหัวใจ
Mai koey kit loey wah nai hua jai
I never thought that in your heart
เธอจะให้เค้าเข้ามาแทนได้ พื้นที่ตรงนี้
Tur ja hai kao kao mah taen dai peun tee dtrong nee
You’d let him be able to come in and replace me in this area
ไม่มีความหมายและวันนี้ฉันควรต้องทำเช่นไร
Mai mee kwahm mai lae wun nee chun kuan dtaung tum chen rai
I’m meaningless, and what should I do today?

(**) เมื่อในวันนี้ฉัน ต้องกลายเป็นคนที่ไม่ใช่
Meua nai wun nee chun dtaung glai bpen kon tee mai chai
When today I must become the wrong person
กลายเป็นส่วนเกิน ที่เธอหมดใจ
Glai bpen suan gern tee tur mot jai
I’ve become an extra piece that you’re out of feelings for
ไม่มีเหลือที่ตรงไหนให้ฉันยืน
Mai mee leua tee dtrong nai hai chun yeun
There’s no place left anywhere for me to stand
หมดเรี่ยวเเรงทนฝืน ไม่เหลือแรงจะยืน
Mot riao raeng ton feun mai leua raeng ja yeun
I’m out of strength to endure this, I don’t have any strength left to stand
ไม่อยากหายใจ รักต้องจบลงเมื่อเธอหมดใจ
Mai yahk hai jai ruk dtaung jop long meua tur mot jai
I don’t want to breathe, our love must end when you run out of feelings
บอกได้ไหมว่าฉันควรอยู่ตรงไหน
Bauk dai mai wah chun kuan yoo dtrong nai
Please tell me where I should be
ก่อนฉันจะขาดใจ
Gaun chun ja kaht jai
Before I die

ทั้งชีวิต ทุกความฝัน ที่ฉันมี
Tung tee cheewit took kwahm fun tee chun mee
My entire life, every dream that I’ve had
ไม่ว่าร้ายดี มีเพียงเธออยู่ในนั้น
Mai wah rai dee mee piang tur yoo nai nun
No matter if they’re good or bad, I only have you in them
เพิ่งรู้วันนี้ ว่าฉันฝันเพียงลำพัง
Perng roo wun nee wah chun fun piang lumpung
I’ve just realized today that I was only dreaming alone
ในใจเธอ มีใครอีกคนที่เธอฝัน
Nai jai tur mee krai eek kon tee tur fun
In your heart, there’s someone else whom you’re dreaming of

(*,**,**,**)

   
คำร้อง/ ทำนอง กฤษติกร พรสาธิต
เรียบเรียง ศุภวิญญ์ มุ่งมาตร

Title: อยู่อย่างเหงาเหงา / Yoo Yahng Ngao Ngao (Living Lonely)
Artist: Boy Peacemaker
Album: 3 to 1
Year: 2006

รู้สึกบ้างไหม ทำไมเดี๋ยวนี้ เราไม่ค่อยยอมกัน
Roo seuk bahng mai tummai diao nee rao mai koy yaum gun
Do you feel it? Why is it that lately we don’t really consent to each other?
ไม่ค่อยแคร์กันเท่าไร
Mai koy care gun tao rai
Like we don’t really care about each other
รู้สึกบ้างไหมทำไม เดี๋ยวนี้ เดินไม่ค่อยจูงมือ
Roo seuk bahng mai diao nee dern mai koy joong meu
Do you feel it? Why is it that lately we don’t really walk holding hands?
ไม่เชื่อถือในคำพูดกัน
Mai cheua teu nai kum poot gun
Not believing what the other says

(*) เหมือนรักเรากำลัง อิ่มตัวแล้ว
Meuan ruk rao gumlung im dtua laeo
It’s like our love has reached its breaking point
ฉันว่าเราควรอย่าพบกันพักนึง
Chun wah rao kuan yah pob gun puk neung
I think we should take a break

(**) อยู่อย่างเหงาๆ เราคงจะได้รู้
Yoo yahng ngao ngao rao kong ja dai roo
Living with loneliness, we should know
ขาดกันไปจะทนได้ไหม หากไม่มีกันอยู่
Kaht gun bpai ja ton dai mai hahk mai mee gun yoo
Could we bear being apart, if we didn’t have each other?
อยู่อย่างเหงาๆ บางที จะได้รู้
Yoo yahng ngao ngao bahng tee ja dai roo
Living with loneliness, sometimes we’ll realize
หากมีใครบางคนเข้ามา จะได้ลองคิดดู
Hahk mee krai bahng kon kao mah ja dai laung kit doo
If someone comes along, we can try thinking
ว่าใจเราต้องการเขาไหม หรือ ว่าใจยังคงโหยหา
Wah jai rao dtaung gahn kao mai reu wah jai yung kong yoy hah
If our hearts want that person, or if our hearts are still yearning
อยากกลับมา เพื่อรักกันเหมือนเดิม
Yahk glup mah peua ruk gun meaun derm
And want to come back and love each other again

แค่ห่างกันดู ให้เธอรู้ไว้ มันไม่ใช่เลิกกัน
Kae hahng gun doo hai tur roo wai mun mai chai lerk gun
Just separate and see, so you can realize, it’s not breaking up
แค่ให้ถอยไปปรับตัว
Kae hai toy bpai bprup dtua
Just take a step back and readjust
ถ้าหากยังมัวมาเจอซ้ำๆ ทำ ทุกวันเหมือนเดิม
Tah hahk yung mua mah jur sum sum tum took wun meuan derm
If it’s still the same things over and over every day
ยิ่งซ้ำเติมในรอยหมางกัน
Ying sum dterm nai roy mahng gun
The more it’ll open old wounds

(*,**,**)