Bird Thongchai

All posts tagged Bird Thongchai

Title: เหตุผลของพ่อ / Hetpon Kaung Por (The Reason of Our Father)
Artist: Bird Thongchai (ธงไชย แมคอินไตย์)
Album: Song for H.M. the King
Year: 2016

ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน
Nai luang yah ting bprahcachon
“A king doesn’t abandon his people”
มีบางคนตะโกนบอกพ่อวันนั้น
Mee bahng kon dtagohn bauk por wun nun
Some people told our Father that one day
ผ่านมาแล้ว สองหมื่นห้าพันกว่าวัน
Pahn mah laeo saung meun hah pun gwah wun
Now more than 25,000 days has passed
นับจากวันนั้น ท่านไม่เคยทิ้งคนไทย
Nup jahk wun nun tahn mai koey ting kon thai
Since that day, He has never abandoned the Thai people

(*) เสียงเล็กเล็กของประชาชน
Siang lek lek kaung bprachahchon
The small voice of the people
สำหรับใครหลายคน คงไม่มีความหมาย
Sumrup krai lai kon kong mai mee kwahm mai
For many others would be meaningless
แต่ใครกันที่ได้ยิน แต่ใครกันที่เข้าใจ
Dtae krai gun tee dai yin dtae krai gun tee kao jai
But someone heard, but someone understood
คิดถึงพ่อทีไร ก็ตื้นตันใจทุกที
Kit teung por tee rai gor dteun dtun jai took tee
Whenever we think of our Father, our heart fills with pride every time

(**) อยากรู้บ้างไหม ว่าทำไม
Yahk roo bahng mai wah tummai
Do you want to know why,
พ่อมีเหตุผลใด ที่ต้องเหนื่อยขนาดนี้
Por mee het pon dai tee dtaung neuay kanaht nee
What reason our Father had to be this tired?
ลองถามหัวใจดูสักที แล้วเราจะรู้ดี
Laung tahm hua jai doo suk tee laeo rao ja roo dee
Try asking your heart and you’ll know full well
ว่าคำตอบคืออะไร
Wah kum dtaup keu arai
What the answer is

(***) นอกจากคำคำนี้ ก็ไม่มีคำไหน
Nauk jahk kum kum nee gor mai mee kum nai
Aside from these words, there are no others
ในหลวง รักและห่วงประชาชน
Nai luang ruk lae huang bprachahchon
Our King loves and cares for His people

(****) 70 ปี พ่อไม่เคยทิ้งประชาชน
Jet sip bpee por mai koey ting bprachahchon
For 70 years, our Father has never abandoned his people
70 ปี ที่พ่อทำงานมานานหนักหนา
Jet sip bpee tee por tum ngahn mah nahn nuk nah
For 70 years, our Father has worked so long and so hard
70 ปี ที่ลูกสำนึกตลอดมา
Jet sip bpee tee look sum neuk dtalaut mah
For 70 years, His children have always realized
เป็นบุญหนักหนาที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย
Bpen boon nuk nah tee dai gert mah bpen kon thai
It’s an incredible honor to be born Thai

(*,**,***,******)

รักที่มีให้พ่อมากมายขนาดไหน
Ruk tee mee hai por mahk mah kanaht nai
However much love we have for our Father
ก็ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งที่พ่อรักเรา
Gor mai teung siao neung tee por ruk rao
It isn’t even a fraction of how much He loves us

   
คำร้อง/ทำนองโดย กมลศักดิ์ สุนทานนท์ และ ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียงโดย เจษฎา สุขทรามร และ ธิติวัฒน์ รองทอง

Title: ปิดบัง / Bpit Bung (Hidden)
Artist: Bird Thongchai (ธงไชย แมคอินไตย์)
Album: OST เพลิงนรี / Plerng Naree
Year: 2016

ทุก ทุกช่วงวันเวลาที่ผ่านมา การได้อยู่ใกล้เธอ
Took took chuang wun welah tee pahn mah gahn dai yoo glai tur
Every moment that passes, being able to be near you
ทุก ทุกช่วงวันเวลาที่มีนั้น ทุกนาทีมีความหมาย
Took took chuang wun welah tee mee nun took nahtee mee kwahm mai
Every moment that I have, every minute is meaningful
ฉันไม่รู้ว่าเธอคิดเหมือนกันไหม ฉันไม่เคยแน่ใจ
Chun mai roo wah tur kit meuan gun mai chun mai koey nae jai
I don’t know if you feel the same, I’m never sure
ฉันแค่รู้ว่าที่มีในใจฉัน คือคำว่ารักเธอ
Chun kae roo wah tee mee nai jai chun keu kum wah ruk tur
All I know is that what I have in my heart are the words “I love you”

(*) เธอรู้ไหม ยากเหลือเกินที่ต้องเก็บ เก็บความลับ
Tur roo mai yahk leua gern tee dtaung gep gep kwahm lup
Do you know that it’s so diffult to have to keep, keep this secret
ยามต้องสบตาและได้ใกล้กับเธอ
Yahm dtaung sop dtah lae dai glai gup tur
When I have to make eye contact and be near you?

(**) จะบอกเธอไปได้อย่างไร ทุกถ้อยคำในจิตใจ
Ja bauk tur bpai dai yahng rai took toy kum nai jit jai
How canI tell you every word that’s in my heart?
ปิดบังอยู่นานเสียจนทรมาน
Bpit bung yoo nahn sai jon toramahn
I’ve kept it hidden for so long, it’s torture
หากบอกความจริงเมื่อไหร่ กลัวจะเสียเธอไป จะไกลห่าง
Hahk bauk kwahm jing meua rai glua ja sia tur bpai ja glai hahng
If I ever tell you the truth, I’m afraid I’ll lose you and push you away
รักให้ตายยังไงต้องเก็บมันไว้
Ruk hai dtai yung ngai dtaung gep mun wai
However much I love you to death, I must keep it in

ทุก ทุกช่วงวันเวลาที่ผูกพัน มันไม่เคยง่ายดาย
Took took chuang wun welah tee pook pun mun mai koey ngai dai
Every moment we’re connected, it’s never easy
ที่ต้องซ่อนความเป็นจริงข้างในไว้ แม้จะทนแทบไม่ไหว
Tee dtaung saun kwahm bpen jing kahng nai wai mae ja ton taep mai wai
To have to hide the truth inside, even though I nearly can’t take it
ฉันไม่กล้าที่จะคิดว่าเธอนั้น คิดอะไรเหมือนกัน
Chun mai glah tee ja kit wah tur nun kit arai meuan gun
I don’t dare imagine you feel the same
ฉันไม่รู้ว่าเธอเองจะยอมรับ หรือจะเดินหนีไป
Chun mai roo wah tur eng ja yaum rup reu ja dern nee bpai
I don’t know if you’d accept me or run away

(*,**,**)

   
คำร้อง เผ่าพันธุ์ อมตะ
ทำนอง/เรียงเรียง สุวัธชัย สุทธิรัตน์

Title: เหนื่อยใจเหลือเกิน / Neuay Jai Leua Gern (So Tiring)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Service
Year: 1998

เหนื่อยใจเหลือเกิน ที่ใจบังเอิญมีเธอ
Neuay jai leua gern tee jai bung ern mee tur
It’s so tiring that my heart happens to have you
เฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้าเหม่อ แค่อยากให้เธอเฉลย
Fao ror fao koy fao mur kae yahk hai tur chaloey
Waiting, waiting, distracted, I just want you to answer me
แต่เธอเหมือนเดิม ท่าทียังเป็นดังเคย
Dtae tur meuan derm tah tee yung bpen dung koey
But you’re the same, your attitude is still as it was
ไม่เคยบอกกันบ้างเลย ว่าเราคบกันยังไง
Mai koey bauk gun bahng loey wah rao kob gun yung ngai
You never tell me under what pretense we’re going out

ผ่านมาหลายปี ฉันยังมีเธอเดินเคียง
Pahn mah lai bpee chun yung mee tur dern kiang
Many years have passed, I still have you at my side
ถามเธอแต่เธอก็เกี่ยง บ่ายเบี่ยงไม่มีจุดหมาย
Tahm tur dtae tur gor giang bai biang mai mee jot mai
I ask you, but you deflect, avoiding being direct
บอกมาสักคำ ฉันควรทำตัวยังไง
Bauk mah suk kum chun kuan tum dtua yung ngai
Tell me one thing; how should I behave?
ฉันเองก็มีหัวใจ ที่อยากให้คนดูแล
Chun eng gor mee hua jai tee yahk hai kon doo lae
I too have a heart that wants someone to take care of it

(*) รักเธอข้างเดียว ชีวิตฉันคงลำบาก
Ruk tur kahng diao cheewit chun kong lumbahk
Loving you one-sidedly complicates my life
ยิ่งมีความรัก มากไปยิ่งเป็นฝ่ายแพ้
Ying mee kwahm ruk mahk bpai ying bpen fai pae
The more I fall in love with you, the more I’m on the losing team
เพราะเธอปิดใจ ไม่เคยแน่วแน่
Pror tur bpit jai mai koey naeo nae
Because you close of your heart, you’re never for certain
ไม่ยอมดูแล หัวใจที่มีในมือ
Mai yaum doo lae hua jai tee mee nai meu
You refuse to take care of the heart that’s in your hand

(**) ต่อไปพบกัน นัดกินที่เดิมเคยเจอ
Dtor bpai pob gun nuk gin tee derm koey jur
Even though we meet and go out to eat at the same places we used to go to
ถ้าเธอต้องคอยฉันเก้อ ก็อยากให้เธออย่าถือ
Tah tur dtaung koy chun gur gor yahk hai tur yah teu
If you’re going to have me wait in vain, don’t hold on to me
ไม่อยากให้ใคร เห็นเรายังเดินจูงมือ
Mai yahk hai krai hen rao yung dern joong meu
I don’t want anyone to see us still walking hand-in-hand
ทั้งทั้งที่เรานั้นคือ แค่คนคุ้นเคยกันมา
Tung tung tee rao nun keu kae kon koon koey gun mah
Even though we’re only acquaintances

(*,**)

   
คำร้อง ประดับ ปนทอง
ทำนอง ยงยุทธ มีแสง
เรียบเรียง พงศ์เพชร กลิ่นหอม

Title: บ้านของเรา / Bahn Kaung Rao (My Home)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album:
Year:

ก่อนฟ้าเกลื่อนดาว
Gaun fah gleuan dao
Before the sky is scattered with stars
บ้านเราหลับไหลหรือยัง
Bahn rao lup lai reu yung
Is my home sleeping yet?
ยิ่งคิดเท่าไหร่ ใจยิ่งอ้างว้าง
Ying kit tao rai jai ying ahng wahng
The more I think about it, the more my heart feels empty
ไม่รู้มีใครคิดถึงเราบ้างหรือเปล่า
Mai roo mee krai kit teung rao bahng reu bplao
I don’t know if anyone misses me
อิ่มท้องก็ไม่อิ่มใจ
Im taung gor mai im jai
My stomach is full, but my heart isn’t
ข้าวสุกหม้อไหน
Kao sook mor nai
Is there a pot of rice
จะเหมือนบ้านเรา
Ja meuan bahn rao
Like my home?
ถึงแม้จะเงียบก็ไม่เงียบเหงา
Teung mae ja ngiap gor mai ngiap ngao
Even though it’s quiet, it’s not lonely
จะร้อนจะหนาว
Ja raun ja nao
Be it hot or cold
บ้านเราก็ยังอุ่นใจ
Bahn rao gor yung oon jai
My home is still warm

(*) ฝากฟ้าเบื้องบน ช่วยย้ำว่าคนอย่างฉัน
Fahk fah beuang bon chuay um wah kon yahng chun
I entrust the sky above to please reinforce that a person like me
แม้จากมานาน ยังคิดถึงบ้านทุกลมหายใจ
Mae jahk mah nahn yung kit teung bahn took lom hai ja
Even though I’ve been gone for a long time, still misses home with every breath
ก็ไม่มีแล้วรอยยิ้มของใคร
Gor mai mee laeo roy yim kaung krai
There’s no one else’s smile
จะหวานจับใจ เหมือนรอยยิ้มแม่
Ja wahn jup jai meuan roy yim mae
That’s as sweet and grabs my heart as Mom’s smile

(*)

ไม่ช้า จะคืนกลับไป
Mai chah ja keun glup bpai
Pretty soon, I’ll return
ด้วยหัวใจ ไม่คิดผันแปร
Duay hua jai mai kit pun bprae
With a heart that doesn’t think of changing
ที่ใดกันเล่า จะสุขจริงแท้
Tee dai gun lao ja sook jing tae
Tell me where else is truely happy
จะพ่ายจะแพ้
Ja pai ja pae
I’ll lose and be defeated
ก็มีรักแท้ปลอบใจ
Gor mee ruk tae bplaup jai
But I have true love comforting me
จะพ่ายจะแพ้
Ja pai ja pae
I’ll lose and be defeated
ก็มีรักแท้ปลอบใจ
Gor mee ruk tae bplaup jai
But I have true love comforting me

Title: จะเอาจากไหน / Ja Ao Jahk Nai (Where Will I Get It From?)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Smile Club
Year: 2001

อยากให้ใจฉัน รู้สึกกับเธอเหมือนเดิม อยากได้ความรัก จากฉันเหมือนเดิม
Yahk hai jai chun roo seuk gup tur meuan derm yahk dai kwahm ruk jahk chun meuan derm
You want my heart to feel the same about you, you want to get the same love from me
แปลกที่วันนั้น ฉันมีให้เธอเสมอ ทุ่มเทให้เธอ ไม่ว่าอะไร
Bplaek tee wun nun chun mee hai tur samur toom tay hai tur mai wah arai
It’s strange that that day I always had everything for you, I devoted it all to you, no matter what

(*) เธอเอาไปหมดแล้ว แต่เธอก็ยังทิ้งไป แล้วจะเอาอะไรตอนนี้
Tur ao bpai mot laeo dtae tur yung ting bpai laeo ja ao arai dtaun nee
You took it all, but you still dumped me, what will you take now?

(**) จะเอาจากไหนให้เธอ ให้ไปแล้วหมดใจ หนึ่งคนก็มีหนึ่งใจ เท่านั้นที่มี
Ja ao jahk nai hai tur hai bpai laeo mot jai neung kon gor mee neung jai tao nun tee mee
Where will I get it from for you? I’ve already given you my entire heart, one person has one heart, that’s all they have
จะเอาจากไหนให้เธอ เมื่อวันนั้นเธอไม่ใยดี บอกเธอได้เพียงเท่านี้ ฉันเสียใจ
Ja ao jahk nai hai tur meua wun nun tur mai yai dee bauk tur dai piang tao nee chun sia jai
Where will I get it from for you? When that day you didn’t have a good relationship with me, I can only tell you this; I’m sad

สิ่งที่ยังเหลือ มีแค่ลมหายใจ อยากจะเอาไหม อยากได้หรือเปล่า
Sing tee yung leua mee kae lom hai jai yahk ja ao mai yahk dai reu bplao
The only thing I still have left is only my breath; do you want to take that? Do you want it?
กับหนึ่งชีวิต ที่อยู่ก็อย่างปวดร้าว เธอยังจะเอา ก็ได้ตามใจ
Gup neung cheewit tee yoo gor yahng bpuat rao tur yung ja ao gor dai dtahm jai
Along with my one life I’m living in pain, you still take whatever you feel like

(*,**,**)

เธอได้ยินใช่ไหม ฉันเสียใจ
Tur dai yin chai mai chun sia jai
You can hear me, right? I’m sad

   
คำร้อง : สารภี ศิริสัมพันธ์
ทำนอง : เพชร มาร์
เรียบเรียง : เพชร มาร์

Title: เรามา Sing / Rao Mah Sing (We Come to Sing)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: อาสาสนุก / Ahsah Sanook (Volunteering Fun)
Year: 2010

สวัสดีครับ สบายดีไหมหรือไข้จับ
Sawatdee krup sabai dee mai reu kai jup
Hello are you well, or are you sick?
เหมือนเธอจะซึม เหมือนเธอจะเซ็ง
Meuan tur ja seum meuan tur ja seng
It’s like you’re drowsy, it’s like you’re sick of things
เหมือนเธอเบื่อ เห็นเธอเหนื่อยใจ
Meuan tur beua hen tur neuay jai
It’s like you’re bored, it’s like you’re tired
เห็นเธอหมดไฟ แล้วเป็นห่วง
Hen tur mot fai laeo bpen huang
I see you’re out of energy, and I’m worried
ฉันมีสิ่งหนึ่งที่จะบอก
Chun mee sing neung tee ja bauk
I have one thing to tell you

เห็นเธอหมดแรง เห็นเธอแสดงท่าทางเอื่อย
Hen tur mot raeng hen tur sadaeng tah tahng euay
I see you out of strength, I see you acting sluggish
เห็นเธอหมดใจ เห็นเธอถอดใจและจะหยุด
Hen tur mot jai hen tur taut jai lae ja yoot
I see you out of feelings, I see you discouraged and stopping
ให้ลองเปิดใจ ให้ลองเปิดตาให้สนุก
Hai laung bpert jai hai laung bpert dtah hai sanook
Try opening your heart, try opening your eyes to fun
แล้วเธอจะเห็นมุมใหม่มุมนี้
Laeo tur ja hen moom mai moom nee
And you’ll see things from this new perspective

(*) ออกมาเถอะนะ มา ฮัลเล วังกา
Auk mah tur na mah hullay wung gah
Come on out and dance
ออก ออกมาหาฉันซะดีดี
Auk auk mah hah chun sa dee dee
Come on out and find me
ออกมาเถอะนะมา ฮัดช่า คนดี
Auk mah tur na mah chutchah kon dee
Come on out and dance, darling
ออกออกออกมาเต้นรำด้วยกัน
Auk auk auk mah dten rum duay gun
Come on out out out and dance together

(**) รอตรงนี้ รออยู่ มา มา
Ror dtrong nee ror yoo mah mah
I’m waiting right here, I’m waiting, come on, come on
ลีลาสุด Hot เธอโชว์ออกมา อกส่ายแล้วร้องเพลงดังๆ
Lee lah soot hot tur show auk mah auk sai laeo raung pleng dung dung
You’ve got a hot style, show your heart and sing loudly

(***) ลีลาสุด Love เธอโชว์ออกมา
Lee lah soot love tur show auk mah
Show your loving style
ออกมาร่ำร้องเรามา Sing กัน
AUk mah rum raung rao mah sing gun
Come on out and sing with us

เชื่อกันสักที เชื่อกันสักคราวเชื่อกันเหอะ
Cheua guns uk tee cheua gun suk krao cheua gun hur
Trust me for once, trust me this one time, trust me
หวังดีกับเธอ เห็นเธอเบื่อเซ็งก็เลยบอก
Wung dee gup tur hen tur beua seng gor loey bauk
I have good hopes for you, I see you’re bored, so I’m telling you
ให้ลองเปิดใจ ให้ลองเปิดตาให้สนุก
Hai laung bpert jai hai laung bpert dtah hai sanook
Try opening your heart, try opening your eyes to fun
แล้วเธอจะเห็นมุมใหม่มุมนี้
Laeo tur ja hen moom mai moom nee
And you’ll see things from this new perspective

(*,**,***)

(****) ออกมามองซ้าย ออกมามองขวา
Auk mah maung sai auk mah maung kwah
Come out and look to the left, come out and look to the right
ออกมาซอยเท้า ออกมาตามหา
Auk mah soy tao auk mah dtahm hah
Come out and tap your feet, come out and search
ออกมาเติมยิ้ม ออกมาเจอฉัน
Auk mah dterm yim auk mah jur chun
Come out and smile, come out and meet me
ออกมาหาความสุขกับฉัน มาเถอะทางนี้
Auk mah hah kwahm sook gup chun mah tur tahng nee
Come out and find happiness with me, come this way!

(****,**,***)

Title: โลกของคนเหงา / Lohk Kaung Kon Ngao (Lonely Person’s World)
Artist: Bird Thongchai
Album: อาสาสนุก / Ahsah Sanook (Volunteering Fun)
Year: 2010

มีเพียงเธอตรงมุมห้องนั้น
Mee piang tur dtrong moom haung nun
There’s only you in that corner
ปิดประตูปิดตาย
Bpit bpradtoo bpit dtai
Closing the door permanently
อยู่คนเดียวไม่ยอมให้ใคร ได้ผ่านมา
Yoo kon diao mai yaum hai krai dai pahn mah
Living alone, refusing to let anyone pass in
เธอก็ถามตัวเองซ้ำซ้ำ
Tur gor tahm dtua eng sum sum
You ask yourself over and over
ปาดน้ำที่ไหลจากตา
Bpaht num tee lai jahk dtah
Brushing away the water that flows from your eyes
ทำไมต้องเหงา ทำไมต้องเหงา
Tummai dtaung ngao tummai dtaung ngao
Why do you have to be lonely? Why do you have to be lonely?

ยิ่งเวลาที่ฝนตกพรำ ทำให้ยิ่งปวดใจ
Ying welah tee fon dtok prum tum hai ying bpuat jai
The more the rain falls, the more it makes your heart ache
ยิ่งมีลมที่พัดผ่านไป ยิ่งเหน็บหนาว
Ying mee lom tee put pahn bpai ying nep nao
The more the wind blows, the colder you get
สิ่งที่ฉันเองพอจะรู้
Sing tee chun eng por ja roo
The one thing I know
ชีวิตของคนอย่างเรา
Cheewit kaun gkon yahng rao
Is that in the lives of people like us
ใครใครก็เหงา เป็นกันทั้งนั้น
Krai krai gor ngao bpen gun tung nun
Everyone is lonely

(*) เธอไม่ใช่คนเดียว ที่เจอกับความเหงา
Tur mai chai kon diao tee jur gup kwahm ngao
You’re not the only one who has faced loneliness
เธอไม่ใช่คนเดียว ที่รออย่างเงียบเหงา
Tur mai chai kon diao tee ror yahng ngiap ngao
You’re not the only one who’s waiting lonely
คนเหงาใจมีเป็นล้าน เธอก็เป็นไม่ต่างจากเขา
Kon ngao jai mee bpen lahn tur gor bpen mai dtahng jahk kao
There’s millions of people who are lonely, you’re no different than them
ฉันเองก็เหงา ก็มีเพื่อนเล่นเป็นเงาเท่าเท่าเธอ
Chun eng gor ngao gor mee peuan len bpen ngao tao tao tur
I’m also lonely, but I have playful friends as my shadow, just like you

กับบางคนที่มีคู่ใจ ดูคล้ายคล้ายไม่เหงา
Gup bahng kon tee mee koo jai doo klai klai mai ngao
With some people who are in a relationship, it seems like they’re not lonely
แต่ในใจลึกลึกพวกเขา เก็บอะไรไว้
Dtae nai jai leuk leuk puak kao gep arai wai
But deep inside their heart, they’re keeping something
ก็ชีวิตคนเราซับซ้อน เกินรู้และเกินเข้าใจ
Gor cheewit kon rao sup saun gern roo lae gern kao jai
The lives of us humans are complicated, too much to know and too much to understand
แต่ไม่เป็นไร ทำใจดีดี
Dtae mai bpen rai tum jai dee dee
But it’s okay, do your best

(*)

เปิดประตูออกมา
Bpert bpradtoo auk mah
Open the door and come out
มาพบเจอคนขี้เหงาด้วยกัน
Mah pob jur kon kee ngao duay gun
Come meet other lonely people
โลกแห่งคนขี้เหงา
Lohk haeng kon kee ngao
The world of lonely people
มันกว้างใหญ่เกินโลกใดทั้งนั้น
Mun gwahng yai gern lohk dai tung nun
Is greater than any other world

(*)

ก็มีเพื่อนเล่นเป็นเงาเท่าเท่าเธอ
Chun eng gor ngao gor mee peuan len bpen ngao tao tao tur
I’m also lonely, but I have playful friends as my shadow, just like you

   
คำร้อง สีห์ ธาราสด
ทำนอง ธนวัฒ สืบสุวรรณ
เรียบเรียง บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: ไม่แข่งยิ่งแพ้ / Mai Kaeng Ying Pae (If You’re Not Strong, the More You’ll Fail)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: ??
Year: ??

แน่นอน เมื่อเรารักเขาเข้าแล้วเขาไม่ยอมรักตอบ
Nae naun meua rao ruk kao kao laeo kao mai yaum ruk dtaup
For certain, whenever we love someone, the refuse to love us back
ก็ต้องเจ็บต้องช้ำไป
Gor dtaung jep dtaung chum bpai
And we must hurt
แน่นอน ถ้ามันเป็นเกมอะไรสักเกม
Nae naun tah mun bepn game arai suk game
For certain, if it were a game
ก็ต้องมีคนเสียใจ
Gor dtaung mee kon sia jai
There mus be someone who is sad
แต่การแพ้ เพราะไม่เคยได้ลงแข่ง
Dtae gahn pae pror mai koey dai long kaeng
But failure because we were never strong
น่าเสียดาย น่าเสียดาย
Nah sia dai nah sia dai
Is regrettable, regrettable

(*) อย่าเก็บมันไว้ อย่าปิดมันไว้
Yah gep mun wai yah bpit mun wai
Don’t keep it in, don’t close yourself off
เมื่อไปเจอใครที่แคร์
Meua bpai jur krai tee care
When you find someone who cares
ไม่อยากเอ่ยยิ่งช้ำ ไม่อยากแข่งยิ่งแพ้
Mai yahk oey ying chum mai yahk kaeng ying pae
If we don’t want to speak, the more we’ll be hurt, if we don’t want to be strong, the more we’ll fail
และคนที่เราแคร์ไม่มีวันรู้เลย
Lawe kon tee rao care mai mee wun roo loey
And the person we care about will never know

ฉันเอง ได้แต่ฝันได้แค่นี้
Chun eng dai dtae fun dai kae nee
I can only dream, this is all
เพราะว่าใจขี้ขลาด พลาดสิ่งที่แสนดี
Pror wah jai kee klaht plaht sing tee saen dee
Because if the heart is timid, we’ll miss out on wonderful things
เสียดาย ที่มัวไปกลัวตัวเองช้ำใจ
Sia dai tee mua bpai glua dtua eng chum jai
What a pity to be so caught up in the fear of getting hurt
เมื่อรู้ก็สายทุกที
Meua roo gor sai took tee
When we realize it’s too late every time
ก็การแพ้ เพราะไม่เคยได้ลงแข่ง
Gor gahn pae pror mai koey dai long kaeng
But failure because we were never strong
น่าเสียดาย น่าเสียดาย
Nah sia dai nah sia dai
Is regrettable, regrettable

(*,*)

   
คำร้อง นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง/ เรียบเรียง ธนเดช ผาสุขธรรม

Title: คุณรู้ไหมครับ / Koon Roo Mai Krup (Do You Know?)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย) ft. Sek Loso
Album: Bird & Sek
Year: 2004

เพียงแค่จ้องตา ใจก็สั่นไหว
Piang kae jaung dtah jai gor sun wai
Just looking into your eyes, my heart is shaking
คำที่พูดไป ใจบังคับมา
Kum tee poot bpai jai bung kup mah
The words you spoke commanded my heart

(*) อยากให้คุณได้รู้ไว้ ว่าข้อความที่ส่งไป
Yahk hai koon dai roo wai wah kor kwahm tee song bpai
I want you to remember that the messages I sent you
กลั่นมาจากใจ ฝากไปตามสายลม
Glun mah jahk jai fahk bpai dtahm sai lom
Were sifted from my heart and entrusted into the wind

(**) คุณจะรู้บ้างไหม คืนนี้ผมนอนไม่หลับ
Koon ja roo bahng mai keun nee pom naun mai lup
Will you know that I can’t sleep tonight?
คุณจะรู้ไหมครับ หน้าคุณลอยอยู่เต็มฟ้า
Koon ja roo mai krup nah koon loy yoo dtem fah
Will you know that your face is floating in the sky?
อยากให้คุณโทรมาราตรีสวัสดิ์ พูดชัดๆ สักคำว่ารัก
Yahk hai koon toh mah radtree sawut poot chut chut wuk kum wah ruk
I want you to call and say good-night, saying clearly that you love me
แค่นี้คงไม่ลำบากเกินไป…ใช่ไหมคุณ
Kae nee kong mai lumbahk gern bpai chai mai koon
Just this is not too much trouble, right?

ดาวก็สวยดี ลมก็พัดเย็น
Dao gor suay dee lom gor put yen
The stars are pretty, the wind is blowing coolly
หญ้าที่ไหวเอน เป็นเช่นทุกวัน
Yah tee wai en bpen chen took wun
The grass that waves is like every day

(*,**,*,**)

ใช่ไหมคุณ
Chai mai koon
Right?

ใช่ไหมคุณ
CHai mai koon
Right?

ได้ไหมคุณ
Dai mai koon
Please?

   
คำร้อง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
ทำนอง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย
เรียบเรียง : เสกสรรค์ ศุขพิมาย

Title: ก็เลิกกันแล้ว / Gor Lerk Gun Laeo (It’s Already Over)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Service
Year: 1998

ใครบอกเธอว่าฉันเหงา ใครบอกเธอฉันท้อแท้
Krai bauk tur wah chun ngao krai bauk tur chun tor tae
Everyone tells you I’m lonely, everyone tells you I’m discouraged
ฉันเหมือนคนอ่อนแองั้นหรือ เธอจากไปเพราะรักเค้า
Chun meuan kon aun ae ngun reu tur jahk bpai pror ruk kao
Do I really seem like a weak person? You left me because you love him
ยังกลับมาสงสารกัน คล้ายๆจะจับปลาสองมือ
Yung glup mah song sahn gun klai klai ja jup bplah saung meu
And still come back and pity me, it’s like catching fish with your bare hands

(*) อย่าทำหน้าอย่างนั้น ฉันแข็งแรงดีอยู่
Yah tum nah yahng nun chun kaeng raeng dee yoo
Don’t look like that, I’m already strong
ที่แล้วก็แล้วไปไม่ถือ อย่าทำท่าแบบนี้
Tee laeo gor laeo bpai mai teu yah tum tah baep nee
The past has already passed, don’t behave like this
เดี๋ยวจะกลายเป็นข่าวลือ ฉันไม่อยากเป็นมือที่สาม
Diao ja glai bpen kao leu chun mai yahk bpen meu tee sahm
Or pretty soon it’ll become a rumor, I don’t want to be a third hand

(**) ก็เลิกกันแล้ว ให้มันจบๆไป
Gor lerk gun laeo hai mun jop jop bpai
It’s already over, let it end
ก็เลิกกันแล้ว เรื่องเดิมไม่ต้องแคร์
Gor lerk gun laeo reuang derm mai dtaung care
It’s already over, there’s no need to care about the same matters
ไม่เคยจะเหงา เพราะฉันมีตัวฉันเองดูแล
Mai koey ja ngao pror chun mee dtua chun eng doo lae
I’ll never be lonely because I have myself to look after me
คนที่แพ้ก็ต้องดูแล ตัวเอง
Kon tee pae gor dtaung doo lae dtua eng
The loser must take care of himself

ก็ขอบใจที่นึกถึง ก็ขอบใจที่สงสาร
Gor kaup jai tee neuk teung gor kaup jai tee song sahn
Thank you for thinking of me, thank you for taking pity on me
ฉันรู้เธอผูกพันฉันรู้ ควรกลับไปนึกถึงเค้า
Chun roo tur pook pun chun roo kuan glup bpai neuk teung kao
I know you’re in a relationship, I know you should go back to thinking about him
ทำให้ดีกว่าครั้งเรา และฉันยังจะคอยเฝ้าดู
Tum hai dee gwah krung rao lae chun yung ja koy fao doo
Make it better than our time, and I’ll still watch

(*,**,*,**)

   
คำร้อง : บางนา ท่าเรือ
ทำนอง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์