Bird Thongchai

All posts tagged Bird Thongchai

Title: คู่แท้ / Koo Tae (Perfect Match)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Smile Club
Year: 2001

แล้ววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรู้สึกเธอนั้นคุ้นตา
Laeo wun neung tur nun gor mah chun roo seuk tur nun koon dtah
One day, you showed up, and I felt like you were familiar
เหมือนบางสิ่งฉุดฉัน ดึงเธอเข้าหา ให้มารักและรู้ใจกัน
Meuan bahng sing choot chun deung tur kao hah hai mah ruk lae roo jai gun
It’s like something was dragging me, pulling you to me, making us love and understand each other

ตั้งแต่เจอะเรานั้นคุ้นเคย เหมือนรู้จักมาแล้วเนิ่นนาน
Dtung dtae jur rao nun koon koey meuan roo juk mah laeo nern nahn
Since we met, we’ve gotten so close, it’s like we’ve known each other for a long time
ถ้าจะบอกเหตุผล เรื่องเธอกับฉัน ก็ไม่เห็นจะมีข้อไหน
Tah ja bauk het pon reuang tur gup chun gor mai hen ja mee kor nai
If I were to tell a reason for our situation, it doesn’t seem like there is one

(*) บางครั้งฉันคิดเอง ว่าฟ้าสร้างเรามาอย่างตั้งใจ
Bahng krung chun kit eng wah fah sahng rao mah yahng dtung jai
Sometimes I think that heaven intentionally created us

(**) ฉันเป็นของๆเธอ คู่แท้ที่หากันเจอ ไม่ว่าครั้งไหน ไม่ว่าชาติไหน
Chun bpen kaun kaung tur koo tae tee hah gun jur mai wah krung nai mai wah chaht nai
I’m yours, the perfect match that finds each other, no matter the time, no matter the lifetime
ฉันเป็นของๆเธอ ถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉันตลอดไป
Chun bpen kaung kaung tur took sahng ao wai peua tur hai tur ruk chun hai tur koo chun dtalaut bpai
I’m yours, I was created for you, for you to love me, for you to be my partner forever

ถ้าเราต่างไม่หันมามอง พลาดทุกอย่างเพียงเสี้ยวนาที
Tah rao dtahng mai hun mah maung laht took yahng piang siao nahtee
If neither of us turned and looked, everything would be screwed up in just a fraction of a moment
ถ้าไม่ถูกขีดไว้ให้เป็นอย่างนี้ เราจะหันมาเจอะกันได้ไหม
Tah mai took keet wai hai bpen yahng nee rao ja hun mah jur gun dai mai
If it wasn’t predetermined for us to be like this, could we have turned and met?

(*,**)

ฉันเป็นของของเธอ ถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉัน
Chun bpen kaung kaung tur took sahng ao wai peua tur hai tur ruk chun hai tur koo chun
I’m yours, I was created for you, for you to love me, for you to be my partner forever
ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉันตลอดไป
Hai tur ruk chun hai tur koo chun dtalaut bpai
For you to love me, for you to be my partner forever

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : SEVENDOGS (วารุศ รินทรานุกูล)

Title: ถ่านไฟเก่า / Tahn Fai Gao (An Old Flame)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Service
Year: 1998

รู้ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร
Roo gaun mee chun nun tur mee krai
I know that you had someone else before me
และเขาสำคัญเท่าไร ก่อนที่เขาจากไปทิ้งเธอ
Lae kao sumkun tao rai gun tee kao jahk bpai ting tur
And how important he was to you before he dumped you
ฉันก็คือคนที่มีแค่ใจ ที่รับเธอได้เสมอ
Chun gor keu kon tee mee kae jai tee rup tur dai samur
I’m someone who has only a heart that can always accept you
ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยลืม
Tung roo wah tur mai koey leum
Even though I know that you never forget

ตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไรบางอย่าง
Dtalaut welah meuan tur ror arai bahng yahng
It’s like you’re waiting for something at all times
แต่ก็ยอม เพราะหวังสักวัน ชนะหัวใจของเธอ
Dtae gor yaum pror wung suk wun chana hua jai kaung tur
But I’m willing because I hope that some day I’ll win your heart

แล้วสิ่งที่ฉันนั้นเคยหวาดกลัว
Laeo sing tee chun nun koey waht glua
The thing that I once feared
ไม่ขอให้มันเป็นจริง สิ่งที่ทำให้เธอไหวหวั่น
Mai kor hai mun bpen jing sing tee tum hai tur wai wun
That I didn’t want to be real, the thing that shook you
เขากลับเข้ามา ให้เธอเห็นใจ
Kao glup kao mahh ai tur hen jai
He came back and made you sympathize with him
และขอให้เธออภัย แล้วฉันต้องทำอย่างไร
Lae kor hai tur apai laeo chund taung tum yahng rai
And asked you to forgive him, now what should I do?

เธอบอกกับฉัน ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
Tur bauk gup chun mai dtaung glua mai mee arai
You told me not to be afraid, that it’s nothing
แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ
Dtae yoo gup chun kae piang gai dtae rai hua jai
But you’re only with me physically, but you’re without your heart

(*) เพราะว่าเธอและเขา
Pror wah tur lae kao
Because you and him
ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวันรื้อฟื้น
Tahn fai gao yung raun ror wun reu feun
Your old flame is still hot, waiting for the day to be revived
แล้วคนมาทีหลังต้องทนต้องฝืน อย่างฉันคนนี้
Laeo kon mah tee lung dtaung ton dtaung feun yahng chun kon nee
And the person who came afterwards must endure it and resist, like me
เธอต้องบอกวิธี ให้ทำใจ
Tur dtaung bauk witee hai tum jai
You must tell me how to accept it

ตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไร บางอย่าง
Dtalaut welah meuan tur ror arai bahng yahng
It’s like you’re waiting for something at all times
แต่ที่ยอม เพราะฉันก็อยากชนะใจ
Dtae tee yaum pror chung or yahk chana jai
But I was willing because I wanted to win your heart
เธอบอกกับฉัน ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
Tur bauk gup chun mai dtaung glua mai mee arai
You told me not to be afraid, that it’s nothing
แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ
Dtae yoo gup chun kae piang gai dtae rai hua jai
But you’re only with me physically, but you’re without your heart

(*,*)

เมื่อถ่านไฟเก่าของเธอ ยังมีไฟ
Meua tahn fai gao kaung tur yung mee fai
When your old flame is still burning
อย่าได้ปล่อยฉันตาย ในกองไฟ
Yah dai bploy chund tai nai gaung fai
Don’t let me die in the fire

   

คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม;พงศ์เพชร กลิ่นหอม

Title: ขอบใจจริง ๆ / Kaup Jai Jing Jing (Seriously, Thank You)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: รับขวัญวันใหม่ / Rup Kwun Wun Mai (Blessing for a New Day)
Year: 1987

อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง
Yahk kaup jai suk krung neung
I want to thank
ถึงคนที่เคยซึ้งใจ
Teung kon tee koey seung jai
The person who once touched my heart
สุดท้ายก็จากกันไป
Soot tai gor jahk gun bpai
In the end, we separated
และเหลือทิ้งไว้เพียง แค่ความทรงจำ
Lae leua ting wai piang kae kwahm song jum
And left behind only memories

อยากขอบใจที่สอนให้
Yahk kaup jai tee saun hai
I want to thank the one who taught me
ฝันและใฝ่จงชื่นฉ่ำ
Fun lae fai jong cheun chum
To dream and be happy
และสอนให้เจ็บให้ช้ำ
Lae saun hai jep hai chum
And taught me to hurt and feel pain
ให้จำบทเรียนที่แพง เหลือหลาย
Hai jum bot rian tee paeng leua lai
Making me remember my expensive lesson

(*) ถ้าหากครั้งนี้
Tah hahk krung nee
If this time
ไม่มีเธอลวงหลอกไว้
Mai mee tur luang lauk wai
I didn’t have you deceive me
ฉันนี้คงงมงาย
Chun nee kong ngom ngai
I’d probably be naive
เห็นรักดีเกินไป ไม่มีวันจะรู้
Hen ruk dee gern bpai mai mee wun ja roo
Thinking love was so wonderful, I’d never have known
ฉันเจ็บครั้งนี้
Chun jep krung nee
Me hurting this time
ฉันมีเธอเป็นดั่งครู
Chun mee tur bpen dung kroo
I have you as my teacher
สอนฉันให้เข้าใจ รักร้าวเป็นเช่นไร
Saun chun hai kao jai ruk rao bpen chen rai
Teaching me to understand what failed love is like
ขอบใจ จริงจริง
Kaup jai jing jing
Seriously, thank you

(*)

ฉันแพ้ จนเข้าใจ รักร้าวเป็นเช่นไร
Chun pae jon kao jai ruk rao bpen chen rai
I was defeated until I understood what failed love is like
ขอบใจ จริงจริง
Kaup jai jing jing
Seriously, thank you

   

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: ต้องโทษดาว / Dtaung Toht Dao (I Must Blame the Stars)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: รับแขก / Rup Kaek (Welcome, Guests)
Year: 2002

ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอ
Kwahm jing tee chun dtaung gahn gep wai mun tum hai chund taung koy hahng tur
The truth I must keep inside is distancing me from you
ไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่ค่อยมาเจอ เดี๋ยวจะเผลอเกิดหลุดปากอะไรไป
Mai glah maung mai jaung dtah mai koy mah jur diao ja plur gert loot bpahk arai bpai
I don’t dare look at you, I don’t make eye contact, I don’t really see you, or pretty soon I’ll carelessly slip up and say something

บังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวย บังเอิญตอนนั้นเหลือเธอกับฉัน
Bungern keun nun prajun soot suay bungern dtaun nun leua tur gup chun
The moon happened to look so pretty that night, you and I just happened to be left alone at that time
ทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกัน บังคับกันจนฉันทนไม่ไหว
Tung suay lom lae saeng dao gor meuan glaeng gun bungkup gun jon chun ton mai wai
Both the wind and starlight were so beautiful, it’s like they were teasing us, forcing us until I couldn’t take it

(*) ไม่มีทางหนีได้เลย ฉันเลยต้องเอ่ยปาก บอกรักเธอ รักเธอมานานแสนนาน
Mai mee tahng nee dai loey chun loey dtaung oey bpahk bauk ruk tur ruk tur mah nahn saen nahn
There’s no way to run away, I must say it and tell you I love you, that I’ve loved you for so long
ไม่อยากให้รู้ให้จำ ไม่อยากทำให้รำคาญ เพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
Mai yahk hai roo hai jum mai yahk tum hai rumkahn piang dtae keun nun took yahng bauk chun wah dtaung poot kwahm jing
I don’t want to let you know, I don’t want to annoy you, it’s just that that night, everything told me I had to tell you the truth

พอเธอได้รู้แล้วเธอโกรธไหม มันคงไม่ใช่เป็นความผิดฉัน
Por tur dai roo laeo tur groht mai mun kon mai chai bpen kwahm pit chun
As soon as you knew, were you angry? It’s not my fault
ต้องโทษดาวโกรธสายลมและโทษพระจันทร์ ที่สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอ
Dtaung toht dao groht suay lom lae toht prajun tee sung chun hai chun dtaung bauk tur
I must blame the stars, I’m angry at the beautiful wind, and I blame the moon that ordered me to have to tell you

(*,*)

เพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
Piang dtae keun nun took yahng bauk chunw ah dtaung poot kwahm jing
It’s just that that night, everything told me I had to tell you the truth

   

คำร้อง : เพียงออ
ทำนอง : วุฒิไกร อิ่มเจริญ
เรียบเรียง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: สองคนกำลังดี / Saung Kon Gumlung Dee (Two People Doing Well)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Simply Bird
Year: 2007


ถ้าจะทำอะไรให้เป็นชิ้น ทำอะไรให้ดี
Tah ja tum arai hai bpen chin tum arai hai dee
If you’re going to be a part of something, do it well
มันต้องช่วยกันทำ หลายหลายคน
Mun dtaung chuay gun tum lai lai kon
We must help each other do it, many people
คนละมือก็ยังไหว
Kon la meu gor yung wai
A hand for each person, we’re still able
ใครเป็นใคร ก็เข้ามารวมพล คงเสร็จงาน
Krai bpen krai gor kao mah ruam pon kong set ngahn
Whoever is who, gather the forces, we’ll finish the job

แต่เรื่องเราต้องมีกันแค่นี้ มีอะไรก็ทำกัน
Dtae reuang rao dtaung mee gun kae nee mee arai gor tum gun
But our problems only need us, whatever it is, we’ll do it together
แค่สองต่อสองถึงได้การ มีคนมากก็ไม่ไหว
Kae saung dtor saung teung dai gahn mee kon mahk gor mai wai
Just face to face until we’re successful, there’s many people, but they can’t
ใครเป็นใครจะบอกอะไรกัน ไม่สะดวก
Krai bpen krai ja bauk arai gun mai saduak
Having anyone come tell something to us, it’s inconvenient

(*) อยากชวนไปด้วยกัน ถ้ามีที่ให้เราอยู่กันสองคน
Yahk chuan bpai duay gun tah mee tee hai rao yoo gun saung kon
I want to invite you to go with me, if there’s a place that we can be just the two of us
ไม่ต้องมีคนไหน ไม่ต้องมีใครสน
Mai dtaung mee kon nai mai dtaung mee krai son
There’s no need for anyone else, there’s no need for anyone else to pay attention
ไม่ต้องมีคนมารบกวนดี
Mai dtaung mee kon mah rop guan dee
There’s no need for anyone to come bother us

(**) แค่สองคนกำลังดี มีเวลาส่วนตัว นิดหนึ่งคงจะดี
Kae saung kon gumlung dee mee welah suan dtau nit neung kong ja dee
Just two people doing well, to have a little private time would be nice
เรามันมีอะไร เข้าทางกันพอดี
Rao mun mee arai kao tahng gun por dee
We have something that’s falling right into place
มันพอดีพอดี มีใครมาเกินเกิน เดี๋ยวเหินห่าง
Mun por dee por dee mee krai mah gern gern diao hern hahng
It’s just right, just right, to have anyone else come would be too much, pretty soon we’d be far apart

แค่สองคนกำลังดี มีเวลาให้เรา จ้องตากันนานนาน
Kae saung kon gumlung dee mee welah hai rao jaung dtah gun nan nahn
Just two people doing well, there’s time for us to stare into each other’s eyes for a long time
ใจมันจะผูกพัน ต้องดูกันนานนาน
Jai mun ja pook pun dtaung doo gun nahn nahn
Our hearts are connected, we must watch each other for a long time
ดูกันตามลำพัง มีใจกันก็รู้กันสองคน ไม่ต้องสนใคร
Doo gun dtahm lumpung mee jai gun gor roo gun saung kon mai dtaung son krai
To see each other alone, we have feelings for each other and know the two of us, there’s no need to care about anyone else

เรื่องแบบนี้ ไม่ต้องมีคนเยอะ
Reuang baep nee mai dtaung mee kon yur
A situation like this doesn’t need a lot of people
มีอะไรขาดเกิน เราก็เพิ่มก็เติมให้กันไป
Mee arai kaht gern rao gor perm gor dterm hai gun bpai
Whatever we’re missing, we’ll fill and add ourselves
มีอะไรที่อยากรู้ คุยกันไปเปิดใจดูกันไป ก็สะดวก
Mee arai tee yahk roo kooey gun bpai bpert jai doo gun bpai gor saduak
Whatever we want to know, we can talk to each other and open our hearts, it’s convenient

(*,**,**)

   
คำร้อง : เชษฐา ยารสเอก
ทำนอง : เชษฐา ยารสเอก
เรียบเรียง : จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ

Title: อย่ารักกันเลย / Yah Ruk Gun Loey (Don’t Love Me)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Service
Year: 1998

เธอคงพอจะเข้าใจ หากเธอได้คิดสักนิด
Tur kong por ja kao jai hahk tur dai kit suk nit
You can probably understand if you think about it
ก็ชีวิตของฉันคนนี้ ให้เธอหมดแล้วทุกสิ่ง
Gor cheewit kaung chun kon nee hai tur mot laeo took sing
I’ve given everything in my life to you
ตั้งแต่อ้อนแต่ออก ไม่เคยยอมใครจริงจริง
Dtung dtae aun dtae auk mai koey yaum krai jing jing
Since I first came out of my shell, I really never gave in to anyone
กับผู้หญิงอย่างเธอ คนเดียวทำไม
Gup poo ying yahng tur kon diao tummai
Why is it only a girl like you?
ฉันถึงเป็น เอามากมายขนาดนั้น
Chun teung bpen ao mahk mai kanaht nun
So I’ve become that critical

(*) เธอเองยิ่งได้ใจ ขู่จะทิ้งฉันไป ไม่ยินยอม
Tur eng ying dai jai koo ja ting chun bpai mai yin yaum
The more conceited you get, you threaten to dump me and won’t consent
ไม่เคยออมชอมหัวใจ บอกจะทิ้งกันไป ทุกที ทุกที
Mai koey aum chaum hua jai bauk ja ting gun bpai took tee took tee
You never compromise, you tell me you’ll dump me every time, every time

(**) อย่ารักกันเลย ถ้าเธอไม่รักฉันจริง
Yah ruk gun loey tah tur mai ruk chun jing
Don’t love me if you don’t really love me
หากเธอจะทิ้ง ก็ทิ้งกันไป ถ้าเธอไม่แคร์
Hahk tur ja ting gor ting gun bpai tah tur mai care
If you’re going to dump me, dump me if you don’t care
อย่ารักกันเลย ถ้าเธอคิดว่ามันแย่
Yah ruk gun loey tah tur kit wah mun yae
Don’t love me if you think it’s bad
อย่ามางอแง อย่าทำอย่างนี้ไม่ดีไม่เอา
Yah mah ngor ngae yah tum yahng nee mai dee mai ao
Don’t come pouting, don’t act like this, it’s not good, I don’t want it

ยอมเธออยู่เรื่อยมา ก็คงเป็นเพราะฉันรัก
Yaum tur yoo reuay mah gor kong bpen pror chun ruk
I’ve constantly given in to you, it’s because I love you
แต่ถ้ามากมายนัก จะยอมยังไง ทุกคนก็มีศักดิ์ศรี
Dtae tah mahk mai nuk ja yaum yung ngai took kon gor mee suk see
But if it’s too much, how will I consent? Every person has their own dignity
อดทนอยู่เรื่อยไป ก็ทนมานานหลายปี
Aut ton yoo reuay bpai gor ton mah nahn lai bpee
I’ve continuously endured this, I’ve endured it for years
แต่วันนี้ขอฉันสักที ให้ได้ระบายหน่อยได้ไหม
Dtae wun nee kor chun suk tee hai dai rabai noy dai mai
But today, can I let off a little steam for once?

(*,**)

กว่าจะทำให้เธอรัก ก็หนักเกินพอแล้ว
Gwah ja tum hai tur ruk gor nuk gern por laeo
By the time I get you to love me, it’s more than stressful enough
หากว่าเธอไม่รัก กันจริง ก็ทิ้งฉันไปได้เลย
Hahk wah tur mai ruk gun jing gor ting chun bpai dai loey
If you really don’t love me, you can dump me

(**)
อย่ามางอแง อย่าทำอย่างนี้ไม่ดีไม่เอา
Yah mah ngor ngae yah tum yahng nee mai dee mai ao
Don’t come pouting, don’t act like this, it’s not good, I don’t want it

   

คำร้อง : เสฏกานต์
ทำนอง : เสฏกานต์
เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์

Title: พักตรงนี้ / Puk Dtrong Nee (Rest Right Here)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Boomerang
Year: 1990

พักตรงนี้ดีกว่า หยุดและพักให้คลายหายเหนื่อย
Puk dtrong nee dee gwah yoot lae puk hai klai hai neuay
It’s better to rest right here, stop and rest and refresh yourself
สายลมไหวโชยเอื่อย
Sai lom wai choy euay
The wind gently blows
เหนื่อยให้คลาย ได้แรงกลับคืนเหมือนเดิม
Neuay hai klai dai raeng glup keun meuan derm
Your tiredness will go away and your strength will return again
เพราะทางนั้นไกลอยู่ และไม่รู้ต้องเดินอีกไกลเท่าไร
Pror tahng nun glai yoo lae mai roo dtaung dern eek glai tao rai
Because the road is long and you don’t know how much further you have to travel
มีเรื่องราวมากมาย ที่ยังคอยให้เราเข้าไปพบเจอ
Mee reuang rao mahk mai tee yung koy hai rao kao bpai pob jur
There’s still so many stories still waiting for us to find them

(*) ที่ตรงนี้นั้นมีต้นไม้ มีร่มเงาให้นอนสบายพักผ่อน
Tee dtrong nee nun mee dton mai mee rom ngao hai naun sabai puk paun
There’s a tree here, there’s shade for you to sleep comfortably
ลมไม่แรงแสงแดดไม่ร้อน มีฟ้าเอาไว้ห่มนอนและรักแท้จริงใจ
Lom mai raeng saeng daet mai raun mee fah ao wai hom naun lae ruk tae jing jai
The wind isn’t strong, the sunlight isn’t hot, there’s the sky to tuck you in and truly and sincerely love you
พักตรงนี้ดีกว่า เหนื่อยมานานกับความสับสนวุ่นวาย
Puk dtrong nee dee gwah neuay mah nahn gup kwahm sup son woon wai
It’s better to rest right here, you’ve been tired for a long time over the bustle and confusion
นอนเถอะนอนให้สบาย ตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทาง
Naun tur naun hai sabai dteun keun mah laeo dern dtor bpai dtahm tahng
Sleep, sleep comfortably, wake up and continue on your way

(*)

ตื่นขึ้นมาแล้วแรงกลับคืน ยืนแล้วเดินต่อไปตามทาง
Dteun keun mah laeo raeng glup keun yeun laeo dern dtor bpai dtahm tahng
When you wake up, your strength will return, stand up and continue on your way

   

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: เสียงกระซิบ / Siang Grasip (Whisper)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: ส.ค.ส. / Sor Kor Sor
Year: 1988

เมื่อเราสบตา เหมือนว่าจะรู้
Meua rao sop dtah meuan wah ja roo
When we make eye contact, it’s like we know
ทั้งที่มองอยู่ แต่ก็ดูเหมือนยังไกล
Tung tee maung yoo dtae gor doo meuan yung glai
Even though we’re looking, it seems like we’re still far apart
ช่วยกระเถิบมา เข้ามาฝากใจ
Chuay graterp mah kao mah fahk jai
Please move into my heart
ซบลงตรงไหล่ แอบอุ่นไอของกายกัน
Sop long dtrong lai aep oon ai kaung gai gun
Snuggle against my shoulder, secretly warming each other

(*) ลมหายใจอุ่นอุ่น ไอละมุนจากเธอ
Lom hai jai oon oon ai la moon jahk tur
Your warm breath, the soft vapor from you
ใจฉันคงละเมอ ไปแสนไกล
Jai chun kong la mur bpai saen glai
My heart is daydreaming so far
คำรักเพียงแผ่วแผ่ว ฟังแล้วยอมหมดใจ
Kum ruk piang paeo paeo fung laeo yaum mot jai
Just a soft “I love you,” I hear it and totally give in
ลืมฟ้าดินใดใดไปทั้งวัน
Leum fah din dai dai bpai tung wun
I forget all about the sky and the earth all day

(**) เอ่ยคำรักกัน เมื่อเรานั้นได้อยู่เคียง
Oey kum ruk gun meua rao nun dai yoo kiang
Say that you love me when we’re close
มีแต่เสียงกระซิบ กระซิบมาจากหัวใจ
Mee dtae siang grasip grasip mah jahk hua jai
With only a whisper, a whisper from your heart

ฝังรอยอุ่นไอ ให้เราจดจำ
Fung roy oon ai hai rao jot jum
Bury a warm trail, make me remember
แสนจะชุ่มฉ่ำ เอ่ยแต่คำที่จริงใจ
Saen ja choom chum oey dtae kum tee jing jai
It’s so moist, just say words of sincerity
ขอจงพูดจา สัญญาออกไป
Kor jong poot jah sunyah auk bpai
I want to promise you
ซบลงตรงไหล่ ติดตรึงมิลืมเลือน
Sop long dtrong lai dtit dteung mi leum leuan
Snuggle against my shoulder, stick with me, don’t fade away

(*,**,*,**)

ช่วยกระเถิบมา เข้ามาฝากใจ
Chuay graterp mah kao mah fahk jai
Please move into my heart
ซบลงตรงไหล่ แอบอุ่นไอของกายกัน
Sop long dtrong lai aep oon ai kaung gai gun
Snuggle against my shoulder, secretly warming each other

ฝังรอยอุ่นไอ ให้เราจดจำ
Fung roy oon ai hai rao jot jum
Bury a warm trail, make me remember
แสนจะชุ่มฉ่ำ เอ่ยแต่คำที่จริงใจ
Saen ja choom chum oey dtae kum tee jing jai
It’s so moist, just say words of sincerity

   

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : จาตุรนต์ เอมซ์บุตร
เรียบเรียง : จาตุรนต์ เอมซ์บุตร

Title: ช่วยรับที / Chuay Rup Tee (Please Pick Up)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Simply Bird
Year: 2007

ก็เพราะเธอไม่ฟังสักครั้ง
Gor pror tur mai fung suk krung
Because you never listen
เพราะเธอไม่ฟังที่ฉันจะพูดจา
Pror tur mai fung tee chun ja poot jah
Because you don’t listen to what I say
ก็มีเหตุผลปนกับคำว่ารัก
Gor mee het pon bon gup kum wah ruk
There’s reason mixed with love
ไม่งั้นเราจะเหนื่อยยิ่งนัก ไม่นานก็ล้า
Mai ngun rao ja neuay ying nuk mai nahn gor lah
Otherwise we’d get so tired, soon we’d be exhausted

(*) แต่กดไปหา เมื่อไหร่เธอไม่รับเลย
Dtae got bpai hah meua rai tur mai rup loey
But whenever I call you, you don’t pick up
ยิ่งเธอเฉย ฉันเองก็ยิ่งล้า
Ying tur choey chun eng gor ying lah
The more indifferent you are, the more exhausted I am
ฝากข้อความไว้ ไม่มีคำตอบเรื่อยมา
Fahk kor kwahm wai mai mee kumd taup reuay mah
I leave you messages, but I never get an answer
ได้แต่เพียงโทร โทรอีกทีเรื่อยไป
Dai dtae piang toh toh eek tee reuay bpai
I can only keep calling and calling again

(**) หากตรงนั้น มีใครใจดี ได้ยินเสียงนี้ดัง
Hahk dtrong nun mee krai jai dee dai yin siang nee dung
If there’s someone kind over there who can hear this ringing
บอกเจ้าของเครื่องนี้ให้รับมันสักครั้งได้ไหม
Bauk jao kaung kreuang nee hai rup mun suk krung dai mai
Tell the owner of this phone to please pick up for once
หรือจะปล่อยให้ดัง อยู่อีกนานเท่าไร
Reu ja bploy hai dung yoo eek nahn tao rai
Or how much longer will you let it ring?
ช่วยทำให้เธอใจอ่อน และเข้าใจ ช่วยรับที
Chuay tum hai tur jai aun lae kao jai chuay rup tee
Please soften your heart and understand, please pick up

อย่างน้อยถ้าหากเธอไม่รัก
Yahng noy tah hahk tur mai ruk
At least if you don’t love me
หรือเธอเปลี่ยนใจไปแล้ว ก็พูดหน่อย
Reu tur bplian jai bpai laeo gor poot noy
Or if you’ve changed your mind, say so
ก็จะได้รู้ว่าต้องจบกันแล้ว
Gor ja dai roo wah dtaung jop gun laeo
I’ll know that things are over now
หรือว่าต้องอยู่ตรงนี้ ต้องรอเฝ้าคอย
Reu wah dtaung yoo dtrong nee dtaung ror fao koy
Or must I stay right here, waiting?

(*,**,**)

   
คำร้อง : เพียงออ
ทำนอง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์

Title: เหมือนเป็นคนอื่น / Meuan Bpen Kon Eun (Like Someone Else)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: สบาย สบาย / Sabai Sabai (It’s All Good)
Year: 1987

เธอจะอยู่ที่ไหน ฉันนั้นไม่เคยห่าง
Tur ja yoo tee nai chun nun mai koey hahng
Wherever you are, I’m never far
เธอจะทุกข์ จะผิดจะพลั้ง ฉันยังคอยห่วงใย
Tur ja took ja pit ja plung chun yung koy huang yai
If you’re suffering or make a mistake, I still worry about you

เธอไม่เคยจะรู้ และไม่คิดอะไร
Tur mai koey ja roo lae mai kit arai
You’ll never know, and you don’t suspect anything
แต่คนหวังดีด้วยใจ กลับกลายเป็นคนกล้ำกลืน
Dtae kon wung dee duay jai glup glai bpen kon glum gleen
But the person who wishes you well with his heart has become a patient person

(*) เหมือนเป็นคนอื่น ที่เธอไม่เคยสนใจ
Meuan bpen kon eun tee tur mai koey son jai
Like someone else whom you never pay attention to
เหมือนเป็นเพียงสิ่งที่เธอคุ้นเคย แต่มองข้ามไป
Meuan bpen piang sing tee tur koon keoy dtae maung kahm bpai
Like I’m just a thing you’re familiar with, yet overlook
ใจเปี่ยมด้วยรักและความห่วงใย ฉันนั้นให้ทุกอย่าง
Jai bpiam duay ruk lae kwahm huang yai chun nun hai took yahng
My heart is full with love and concern, I give you everything
อยากให้เธอ เจอะเจอแต่วันที่ดี
Yahk hai tur jur jur dtae wun tee dee
I want you to face only the best of days

(**) คงจะมีเพียงฉัน แม้ว่าวันคืนผ่าน
Kong ja mee piang chun mae wah wun keun pahn
You’ll have only me, no matter the days and nights that pass
ความหวังยังเกิดกับฉัน คงเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้น
Kwahm wung yung gert gup chun kon meuan derm yoo yahng nun
Hope is still born with me, it’s the same like that
แต่เธอไม่เคยต้องการ จะมองในความหวังดี
Dtae tur mai koey dtahng gahn ja maung nai kwahm wung dee
But you never need to look in my well-wishes

(*,**)

   
คำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ