Bird Thongchai

All posts tagged Bird Thongchai

Title: พักตรงนี้ / Puk Dtrong Nee (Rest Right Here)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Boomerang
Year: 1990

พักตรงนี้ดีกว่า หยุดและพักให้คลายหายเหนื่อย
Puk dtrong nee dee gwah yoot lae puk hai klai hai neuay
It’s better to rest right here, stop and rest and refresh yourself
สายลมไหวโชยเอื่อย
Sai lom wai choy euay
The wind gently blows
เหนื่อยให้คลาย ได้แรงกลับคืนเหมือนเดิม
Neuay hai klai dai raeng glup keun meuan derm
Your tiredness will go away and your strength will return again
เพราะทางนั้นไกลอยู่ และไม่รู้ต้องเดินอีกไกลเท่าไร
Pror tahng nun glai yoo lae mai roo dtaung dern eek glai tao rai
Because the road is long and you don’t know how much further you have to travel
มีเรื่องราวมากมาย ที่ยังคอยให้เราเข้าไปพบเจอ
Mee reuang rao mahk mai tee yung koy hai rao kao bpai pob jur
There’s still so many stories still waiting for us to find them

(*) ที่ตรงนี้นั้นมีต้นไม้ มีร่มเงาให้นอนสบายพักผ่อน
Tee dtrong nee nun mee dton mai mee rom ngao hai naun sabai puk paun
There’s a tree here, there’s shade for you to sleep comfortably
ลมไม่แรงแสงแดดไม่ร้อน มีฟ้าเอาไว้ห่มนอนและรักแท้จริงใจ
Lom mai raeng saeng daet mai raun mee fah ao wai hom naun lae ruk tae jing jai
The wind isn’t strong, the sunlight isn’t hot, there’s the sky to tuck you in and truly and sincerely love you
พักตรงนี้ดีกว่า เหนื่อยมานานกับความสับสนวุ่นวาย
Puk dtrong nee dee gwah neuay mah nahn gup kwahm sup son woon wai
It’s better to rest right here, you’ve been tired for a long time over the bustle and confusion
นอนเถอะนอนให้สบาย ตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทาง
Naun tur naun hai sabai dteun keun mah laeo dern dtor bpai dtahm tahng
Sleep, sleep comfortably, wake up and continue on your way

(*)

ตื่นขึ้นมาแล้วแรงกลับคืน ยืนแล้วเดินต่อไปตามทาง
Dteun keun mah laeo raeng glup keun yeun laeo dern dtor bpai dtahm tahng
When you wake up, your strength will return, stand up and continue on your way

   

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข

Title: เสียงกระซิบ / Siang Grasip (Whisper)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: ส.ค.ส. / Sor Kor Sor
Year: 1988

เมื่อเราสบตา เหมือนว่าจะรู้
Meua rao sop dtah meuan wah ja roo
When we make eye contact, it’s like we know
ทั้งที่มองอยู่ แต่ก็ดูเหมือนยังไกล
Tung tee maung yoo dtae gor doo meuan yung glai
Even though we’re looking, it seems like we’re still far apart
ช่วยกระเถิบมา เข้ามาฝากใจ
Chuay graterp mah kao mah fahk jai
Please move into my heart
ซบลงตรงไหล่ แอบอุ่นไอของกายกัน
Sop long dtrong lai aep oon ai kaung gai gun
Snuggle against my shoulder, secretly warming each other

(*) ลมหายใจอุ่นอุ่น ไอละมุนจากเธอ
Lom hai jai oon oon ai la moon jahk tur
Your warm breath, the soft vapor from you
ใจฉันคงละเมอ ไปแสนไกล
Jai chun kong la mur bpai saen glai
My heart is daydreaming so far
คำรักเพียงแผ่วแผ่ว ฟังแล้วยอมหมดใจ
Kum ruk piang paeo paeo fung laeo yaum mot jai
Just a soft “I love you,” I hear it and totally give in
ลืมฟ้าดินใดใดไปทั้งวัน
Leum fah din dai dai bpai tung wun
I forget all about the sky and the earth all day

(**) เอ่ยคำรักกัน เมื่อเรานั้นได้อยู่เคียง
Oey kum ruk gun meua rao nun dai yoo kiang
Say that you love me when we’re close
มีแต่เสียงกระซิบ กระซิบมาจากหัวใจ
Mee dtae siang grasip grasip mah jahk hua jai
With only a whisper, a whisper from your heart

ฝังรอยอุ่นไอ ให้เราจดจำ
Fung roy oon ai hai rao jot jum
Bury a warm trail, make me remember
แสนจะชุ่มฉ่ำ เอ่ยแต่คำที่จริงใจ
Saen ja choom chum oey dtae kum tee jing jai
It’s so moist, just say words of sincerity
ขอจงพูดจา สัญญาออกไป
Kor jong poot jah sunyah auk bpai
I want to promise you
ซบลงตรงไหล่ ติดตรึงมิลืมเลือน
Sop long dtrong lai dtit dteung mi leum leuan
Snuggle against my shoulder, stick with me, don’t fade away

(*,**,*,**)

ช่วยกระเถิบมา เข้ามาฝากใจ
Chuay graterp mah kao mah fahk jai
Please move into my heart
ซบลงตรงไหล่ แอบอุ่นไอของกายกัน
Sop long dtrong lai aep oon ai kaung gai gun
Snuggle against my shoulder, secretly warming each other

ฝังรอยอุ่นไอ ให้เราจดจำ
Fung roy oon ai hai rao jot jum
Bury a warm trail, make me remember
แสนจะชุ่มฉ่ำ เอ่ยแต่คำที่จริงใจ
Saen ja choom chum oey dtae kum tee jing jai
It’s so moist, just say words of sincerity

   

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : จาตุรนต์ เอมซ์บุตร
เรียบเรียง : จาตุรนต์ เอมซ์บุตร

Title: ช่วยรับที / Chuay Rup Tee (Please Pick Up)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Simply Bird
Year: 2007

ก็เพราะเธอไม่ฟังสักครั้ง
Gor pror tur mai fung suk krung
Because you never listen
เพราะเธอไม่ฟังที่ฉันจะพูดจา
Pror tur mai fung tee chun ja poot jah
Because you don’t listen to what I say
ก็มีเหตุผลปนกับคำว่ารัก
Gor mee het pon bon gup kum wah ruk
There’s reason mixed with love
ไม่งั้นเราจะเหนื่อยยิ่งนัก ไม่นานก็ล้า
Mai ngun rao ja neuay ying nuk mai nahn gor lah
Otherwise we’d get so tired, soon we’d be exhausted

(*) แต่กดไปหา เมื่อไหร่เธอไม่รับเลย
Dtae got bpai hah meua rai tur mai rup loey
But whenever I call you, you don’t pick up
ยิ่งเธอเฉย ฉันเองก็ยิ่งล้า
Ying tur choey chun eng gor ying lah
The more indifferent you are, the more exhausted I am
ฝากข้อความไว้ ไม่มีคำตอบเรื่อยมา
Fahk kor kwahm wai mai mee kumd taup reuay mah
I leave you messages, but I never get an answer
ได้แต่เพียงโทร โทรอีกทีเรื่อยไป
Dai dtae piang toh toh eek tee reuay bpai
I can only keep calling and calling again

(**) หากตรงนั้น มีใครใจดี ได้ยินเสียงนี้ดัง
Hahk dtrong nun mee krai jai dee dai yin siang nee dung
If there’s someone kind over there who can hear this ringing
บอกเจ้าของเครื่องนี้ให้รับมันสักครั้งได้ไหม
Bauk jao kaung kreuang nee hai rup mun suk krung dai mai
Tell the owner of this phone to please pick up for once
หรือจะปล่อยให้ดัง อยู่อีกนานเท่าไร
Reu ja bploy hai dung yoo eek nahn tao rai
Or how much longer will you let it ring?
ช่วยทำให้เธอใจอ่อน และเข้าใจ ช่วยรับที
Chuay tum hai tur jai aun lae kao jai chuay rup tee
Please soften your heart and understand, please pick up

อย่างน้อยถ้าหากเธอไม่รัก
Yahng noy tah hahk tur mai ruk
At least if you don’t love me
หรือเธอเปลี่ยนใจไปแล้ว ก็พูดหน่อย
Reu tur bplian jai bpai laeo gor poot noy
Or if you’ve changed your mind, say so
ก็จะได้รู้ว่าต้องจบกันแล้ว
Gor ja dai roo wah dtaung jop gun laeo
I’ll know that things are over now
หรือว่าต้องอยู่ตรงนี้ ต้องรอเฝ้าคอย
Reu wah dtaung yoo dtrong nee dtaung ror fao koy
Or must I stay right here, waiting?

(*,**,**)

   
คำร้อง : เพียงออ
ทำนอง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์
เรียบเรียง : สุวัธชัย สุทธิรัตน์

Title: เหมือนเป็นคนอื่น / Meuan Bpen Kon Eun (Like Someone Else)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: สบาย สบาย / Sabai Sabai (It’s All Good)
Year: 1987

เธอจะอยู่ที่ไหน ฉันนั้นไม่เคยห่าง
Tur ja yoo tee nai chun nun mai koey hahng
Wherever you are, I’m never far
เธอจะทุกข์ จะผิดจะพลั้ง ฉันยังคอยห่วงใย
Tur ja took ja pit ja plung chun yung koy huang yai
If you’re suffering or make a mistake, I still worry about you

เธอไม่เคยจะรู้ และไม่คิดอะไร
Tur mai koey ja roo lae mai kit arai
You’ll never know, and you don’t suspect anything
แต่คนหวังดีด้วยใจ กลับกลายเป็นคนกล้ำกลืน
Dtae kon wung dee duay jai glup glai bpen kon glum gleen
But the person who wishes you well with his heart has become a patient person

(*) เหมือนเป็นคนอื่น ที่เธอไม่เคยสนใจ
Meuan bpen kon eun tee tur mai koey son jai
Like someone else whom you never pay attention to
เหมือนเป็นเพียงสิ่งที่เธอคุ้นเคย แต่มองข้ามไป
Meuan bpen piang sing tee tur koon keoy dtae maung kahm bpai
Like I’m just a thing you’re familiar with, yet overlook
ใจเปี่ยมด้วยรักและความห่วงใย ฉันนั้นให้ทุกอย่าง
Jai bpiam duay ruk lae kwahm huang yai chun nun hai took yahng
My heart is full with love and concern, I give you everything
อยากให้เธอ เจอะเจอแต่วันที่ดี
Yahk hai tur jur jur dtae wun tee dee
I want you to face only the best of days

(**) คงจะมีเพียงฉัน แม้ว่าวันคืนผ่าน
Kong ja mee piang chun mae wah wun keun pahn
You’ll have only me, no matter the days and nights that pass
ความหวังยังเกิดกับฉัน คงเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้น
Kwahm wung yung gert gup chun kon meuan derm yoo yahng nun
Hope is still born with me, it’s the same like that
แต่เธอไม่เคยต้องการ จะมองในความหวังดี
Dtae tur mai koey dtahng gahn ja maung nai kwahm wung dee
But you never need to look in my well-wishes

(*,**)

   
คำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: เธอคนเดียว / Tur Kon Diao (You Alone)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์)
Album: OST คู่กรรม / Koo Gum
Year: 2013

ดาวทั้งฟ้า ริบหรี่และมืดลงไป
Dao tung fah rip ree lae meut long
The stars throughout the sky dim and fade
และเธอรู้ไหมหัวใจฉันมันจะขาด
Lae tur roo mai hua jai chun mun ja kaht
And do you know my heart is about to stop?
เมื่อเธอและฉัน ต้องจากต้องพรากกันไป
Meua tur lae chun dtaung jahk dtaung prahk gun bpai
When you and I must part and separate
ต้องทรมาน ต้องห่างกันไกล จากวันนี้จนสิ้นใจ
Dtaung toramahn dtaung hahng gun glai jahk wun nee jon sin jai
I must be tortured, we must be separated far apart from now on until the day I die

(*) จะให้ฉันทำใจยังไง จะให้ฉันทนได้ยังไง
Ja hai chun tum jai yung ngai ja hai chun ton dai yung ngai
How do you want me to accept this? How do you want me to be able to deal with this?
ขาดเธอไปซักคน ก็ไม่มีไม่เหลือใคร
Kaht tur bpai suk kon gor mai mee mai leua krai
Without you, I don’t have anyone left
หากวันนี้ยังมีเวลา หากวันนี้ยังพอมีหวัง
Hahk wun nee yung mee welah hahk wun nee yung por mee wung
If I still have time today, if there’s still enough to have hope
ฉันจะทำทำทุกอย่างเพื่อเธอ เพื่อเธอคนเดียว
Chun ja tum tum took yahng peua tur peua tur kon diao
I’ll do, do everything for you, for you alone

เธอรู้ไหม ฉันอยากให้ย้อนเวลา
Tur roo mai chun yahk hai yaun welah
Do you know I want to turn back time?
ให้เดินช้าช้า ให้อยู่ด้วยกันนานนาน
Hai dern chah chah hai yoo duay gun nahn nahn
And make it turn slowly, letting us be together for a long time
อยากมีเวลา ทำสิ่งที่ต้องการ
Yahk mee welah tum sing tee dtaung gahn
I want to have time to do the things you want
ไม่มีอะไรที่ทรมาน เท่ากับการจากพรากกัน
Mai mee arai tee toramahn tao gup gahn jahk prahk gun
Nothing tortures me as much as having to be apart from you

(*)

ไม่มีอะไรที่ทรมาน เท่ากับการจากพรากกัน
Mai mee arai tee toramahn tao gup gahn jahk prahk gun
Nothing tortures me as much as having to be apart from you

(*)

   
คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง : อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ
เรียบเรียง : อนุวัฒน์ สืบสุวรรณ

Title: อยากถามก็ตอบ / Yahk Tahm Gor Dtaup (If You Want to Ask, I’ll Answer)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Volume 1
Year: 2005

อยากอยู่กับเธอ ได้ยินหรือเปล่า
Yahk yoo gup tur dai yin reu bplao
I want to be with you, do you hear me?
เหงาให้ตาย ถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่เอา
Ngao hai dtai tah mai chai tur gor mai ao
I’m lonely to death, if it’s not you, I don’t want it

บางเวลาที่เจอ เธอจะถามกันเป็นประจำ
Bahng welah tee jur tur ja tahm gun bpen bprajum
When we occasionally meet, you always ask me
มาคอยแหย่ฉัน ว่ามีใครๆรึเปล่า
Mah koy yae chun wah mee krai krai reu bplao
Teasing me about if I’ve met anyone else or not
ก็เธอยังคอยล้อกัน ว่าอยู่คนเดียวอยู่ได้ยังไง
Gor tur yung koy lor gun wah yoo kon diao yoo dai yung ngai
You still tease me, asking how I can live alone
ไม่เหงาหรือไง ไม่เหงาหรือไง
Mai ngao reu ngai mai ngao reu ngai
Am I not lonely? Am I not lonely or what?

(*) ตอบคำถาม ตอบให้เธอเข้าใจ ตอบไปแล้ว ไม่รู้จะได้อะไร
Dtaup kum tahm dtaup hai tur kao jai dtaup bpai laeo mai roo ja dai arai
I’ll answer your question, I’ll answer so you’ll understand, though if I answer, I don’t know what good it’ll do

(**) ก็รู้ทั้งรู้ แกล้งทำไม่รู้ อยากอยู่กับเธอ ได้ยินหรือเปล่า
Gor roo tung roo glaeng tum mai roo yahk yoo gup tur dai yin reu bplao
I know full well you’re pretending not to know, I want to be with you, do you hear me?
อยากถามดีนัก ต้องบอกให้รู้ เหงาให้ตาย ถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่เอา
Yahk tahm dee nuk dtaung bauk hai roo ngao hai dtai tah mai chai tur gor mai ao
If you really want to ask me, I have to tell you, I’m lonely to death, if it’s not you, I don’t want it

มีใครๆหลายคน คอยมาถามเรื่องเธอเหมือนกัน
Mee krai krai lai kon koy mah tahmr eaung tur meuan gun
Many people keep asking me about you too
อะไรไม่รู้ แต่ใจมันยังไม่ตอบ
Arai mai roo dtae jai mun yung mai dtaup
I don’t know anything, but my heart still doesn’t answer
เรามันเป็นเพื่อนกัน ก็เลยต้องยอมต้องพูดตรงๆ
Rao mun bpen peuan gun gor loey dtaung yaum dtaung poot dtrong dtrong
We’re friends, so I must accept it and must speak frankly
อยากถามก็ตอบ อยากรู้ก็บอก
Yahk tahm gor dtaup yahk roo gor bauk
If you want to ask, I’ll answer, if you want to know, I’ll tell you

(*)

(***) อยากอยู่กับเธอ ได้ยินหรือเปล่า
Yahk yoo gup tur dai yin reu bplao
I want to be with you, do you hear me?
อยากรู้ใช่ไหม สนุกใช่ไหม ถามทำไมคนยิ่งเหงาๆ
Yahk roo chai mai sanook chai mai tahm tummai kon ying ngao ngao
You want to know, don’t you? Isn’t it fun? Why do you ask? The lonelier someone is

(**,***,***,***,***)

   
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : ธนเดช ผาสุขธรรม
เรียบเรียง : ธนเดช ผาสุขธรรม

Title: พระราชาผู้ทรงธรรม / Pra Rahchah Poo Song Tum (Virtuous King)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์)
Album: Song for H.M. the King
Year: 2013

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
Rao ja kraung paen din doy tum
We’ll rule the land through virtue
คือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้
Keu toy kum tee pra ong song hai wai
Those are the words that the King upholds
ช่างแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย
Chahng saen ja chohk dee tee gert bpen kon thai
We’re so very lucky to be born Thai
ได้ภาคภูมิใจเสมอมา
Dai pahk poom jai samur mah
And always take pride in that

(*) ถ้ามีใครถามทำไมคนไทย
Tah mee krai tahm tummai kon thai
If anyone asks us why Thai people
ถึงรักพระองค์อย่างนี้
Teung ruk praong yahng nee
Love their King this much
แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตา
Kae dai chom prabahn mee gor yim tung num dtah
Why just looking at Him from far away makes them smile in tears
ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา
Tah hahk hai attibai het pon nah nah
Well, if we were to explain all the reasons
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้
Kong dtaung chai welah tao cheewit nee
It would take a lifetime

(**) เพราะท่านทำเพื่อคนไทย
Pror tahn tum peua kon thai
Because of what he’s done for Thai people
ด้วยธรรมะของพระราชา
Duay tumma kaung pra rahchah
With His righteousness
หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี
Wung hai rao chao bprachah yoo dee gun dee
In hopes for us to live a good life
ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนัก
Tahn dtaung neuay pror ngahn nuk
He must be exhausted from the hard work
ไม่เคยพักจวบจนวันนี้
Mai koey puk juap jon wun nee
But He hasn’t rested to this day
ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้
Chahn chohk dee tee paen din nee
We’re so lucky that this land
มีราชาผู้ทรงธรรม
Mee rahcah poo song tum
Has a virtuous King

ทรงเป็นนิยามแห่งความดี
Song bpen niyahm haeng kwahm dee
He is the definition of goodness
เป็นอัญมณีที่เลิศล้ำ
Bpen unyamanee tee lert lum
He’s a rare jewel
สดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรม
Sot suay sai grajahng sawahng duay tum
Bright, beautiful, clear, and shining with virtue
ด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา
Duay num pratai tee metdtah
With a compassionate heart

(*,**,**)

   
คำร้อง/ทำนองโดย กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียงโดย วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

Title: ฝากใจไว้ / Fahk Jai Wai (Entrusting My Heart)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: สบาย สบาย / Sabai Sabai
Year: 1987

(*) ฝากใจไว้ ให้เธอกับฉัน
Fahk jai wai hai tur gup chun
I’m entrusting my heart in us
ห่วงใยกัน ทุกวันเวลา
Huang yai gun took wun welah
I worry about you all the time
ฝากความรัก พักพิงพึ่งพา
Fahk kwahm ruk puk ping peung pah
I’m entrusting my love to rely on
จากศรัทธา และสัญญาจากใจ
Jahk saruttah lae sunyah jahk jai
Loyalty and a promise from the heart

(**) ขอมอบใจฝากไว้ให้กัน
Kor maup jai fahk wai hai gun
I want to entrust my heart with you
แม้คืนวันผ่านเลยไป หัวใจยังผูกพัน
Mae keun wun pahn loey bpai hua jai yung pook pun
Even though the days and nights pass by, our hearts are still connected
เพราะฉันนั้นมีเยื่อใย
Pror chun nun mee yeua yai
Because I have feelings
คล้องดวงใจผูกไว้ด้วยกัน
Klaung duang jai pook wai duay gun
Tying our hearts together
แม้เมื่อวันจากกันไกลแสนไกล ยังผูกพัน
Mae meua wun jahk gun glai saen glai yung pook pun
Even when we’re so far apart, we’re still connected
รู้ว่าฉันจะกลับมา
Roo wah chun ja glup mah
Know that I’ll come back

(*,**,*,*)

   
คำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์
ทำนอง : สมชาย กฤษณะเศรณี
เรียบเรียง : สมชาย กฤษณะเศรณี

Title: รูปที่มีอยู่ทุกบ้าน / Roop Tee Mee Yoo Took Bahng (The Picture in Every Home)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Song for H.M. the King
Year: 2007

ตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่า
Dtung dtae lek yung koey dai tahm mae wah
Since I was little, I used to ask my mom
บนข้างฝาบ้านเรานั่นติดรูปใคร
Bon kahng fah bahn rao nun dtit roop krai
Whose picture was on the wall of our house
ที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืน จะต้องไหว้
Tee mae koy boochah bprajum gaun naun took keun ja dtaung wai
Whom mother would worship every night before going to sleep, whom we had to wai(+)

แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวัน
Mae dtaup wah hai grahp roop nun took wun
Mother answered that we should prostrate infront of that picture every day
ท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจ
Tahn bpen taywadah tee mee lom hai jai
That He is a living god
ที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้
Tee rao yung por mee gin yahng wun nee
Because of whom we still have enough to eat today
ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกิน ให้จำไว้
Tahn doo lae kon thai mah nahn leua gern hai jum wai
That I should remember that He has taken care of Thais for such a long time

(*) เป็นรูปที่มีทุกบ้าน
Bpen roop tee mee took bahn
It’s a picture that’s in every home
จะรวย หรือจน หรือว่าจะใกล้ไกล
Ja ruay reu jon reu wah ja glai glai
Be them rich or poor, near or far
เป็นรูปที่มีทุกบ้าน
Bpen roop tee mee took bahn
It’s a pictue that’s in every home
ด้วยความรัก ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ
Duay kwahm ruk duay puk dee duay jit jai
With love, with loyalty, with our hearts

เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่าน
Dterp dtoh mah gee sup bpee tee pahn
I’ve grown up, several decades have passed
ภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวัน
Pahp tee hen keu tahn tum ngahn took wun
The picture that I see is Him working every day
เมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อ
Meua rai rao tum arai tee gert tor
Whenever we do anything that causes us to be discouraged
แค่มองดูรูปบนข้างฝาจะได้กำลังใจ จากรูปนั้น
Kae maung doo roop bon kahng fah ja dai gumlung jai jahk roop nun
Just look at the picture hanging on the wall, and we’ll get strength from it

(*)

(**) จะขอตามรอยของพ่อ
Ja kor dtahm roy kaung por
I want to follow in our Father’s footsteps
ท่องคำว่า เพียงและพอ จากหัวใจ
Taung kum wah piang lae por jahk hua jai
Reciting just the perfect words from the heart
เป็นลูกที่ดีของพ่อ
Bpen look tee dee kaung por
I’ll be the best child for our Father
ด้วยความรัก ด้วยภักดี
Duay kwahm ruk duay puk dee
With love, with loyalty

(**,**)

ด้วยความรัก ด้วยภักดี ตลอดไป
Duay kwahm ruk duay puk dee dtalaut bpai
With love, with loyalty, forever

   
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร

   
(+) – Wai is the Thai gesture of bowing with your hands together beneath your nose

Title: ต้นไม้ของพ่อ / Dton Mai Kaung Por (Father’s Tree)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Song for H.M the King
Year: 1996

นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา
Nahn mah laeo por dai bplook dton mai wai hai rao
A long time ago, our Father planted a tree for us
เพื่อวันหนึ่งจะบัง ลมหนาว
Peua wun neung ja bung lom nao
To cover us from the cold wind one day
และคอยเป็นร่มเงา ปลูกไว้เพื่อพวกเรา ทุก ๆ คน
Lae koy bpen rom ngao bplookw ai peua puak rao took took kon
And to give us shade, He planted it for all of us
พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อจะผลิดอกใบ ออกผล
Por chai ngeua taen num rot long bpai peua ja plit auk bai auk pon
Our Father used his sweat instead of water to make the tree blossom and bear fruit
ให้เราทุก ๆ คน เติบโตอย่างร่มเย็น ในบ้านเรา
Hai rao took took kon dterm dtoh yahng rom yen nai bahn rao
For all of us to grow up in cool shade in our house

ผ่านมาแล้วห้าสิบปี ต้นไม้นั้นสูงใหญ่
Pahn mah laeo hah sip bpee dton mai nun soong yai
Fifty years have passed, the tree is very tall
ลมแรงเท่าไร ก็บรรเทา
Lom raeng tao rai gor buntao
However strong the wind is, it alleviates it
ออกผลให้เก็บกิน แตกใบเพื่อให้ร่ม เงา
Auk pon hai gep gin dtaek bai peua hai rom ngao
Bearing fruit for us to eat, sprouting leaves to give us shade
คอยดูแลเรา ให้เรายังมีวัน อยู่ต่อไป
Koy doo lae rao hai rao yung mee wun yoo dtor bpai
Taking care of us, making sure we still have future days

จนวันนี้ ใต้เงาแห่งต้นไม้ ต้นใหญ่
Jon wun nee dtai ngao haeng dton mai dtong yai
To this day, beneath the shade of our big tree
ลูกได้อยู่ได้คอย อาศัย
Look dai yoo dai koy ahsai
Our children can live and dwell
แผ่นดินยังกว้างไกล แต่เหมือนว่าหัวใจ พ่อกว้างกว่า
Paen din yung gwahng glai dtae meuan wah hua jai por gwahng gwah
The land is vast, but it’s like our Father’s heart is bigger

ลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่ และยังอยู่เพื่อคอย รักษา
Look tee gert dtrong nee nun yung yoo lae yung yoo peua koy ruksah
The children born here are still here, and will still live to nuture it
จะรวมใจเข้ามา จะมีที่สัญญา ในหัวใจ
Ja ruam jai kao mah ja mee tee sunyah nai hua jai
We’ll combine our hearts and make a promise

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก
Jahk wun nee suk meun bpee dton mai tee por bplook
From today, in ten thousand years, the tree that our Father planted
ต้นสวยทั้งงดงาม และยิ่งใหญ่
Dton suay tung ngot ngahm lae ying yai
The tree that’s both beautiful and great
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ
Seup sahn lae dtit dtahm jahk roy tee por dtung jai
Will continue following the path our Father intended
เมื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม
Meua rao ja tay bpai hai dton mai kaung por yung ngot ngahm
When we water it and keep our Father’s tree remaining beautiful

จากวันนี้สักหมื่นปี ต้นไม้ที่พ่อปลูก
Jahk wun nee suk meun bpee dton mai tee por bplook
From today, in ten thousand years, the tree that our Father planted
ต้นสวยทั้งงดงาม และยิ่งใหญ่
Dton suay tung ngot ngahm lae ying yai
The tree that’s both beautiful and great
สืบสานและติดตาม จากรอยที่พ่อตั้งใจ
Seup sahn lae dtit dtahm jahk roy tee por dtung jai
Will continue following the path our Father intended
เมื่อเราจะเทไปจากหัวใจ
Meua rao ja tay bpai jahk hua jai
When we water it from our hearts
เพื่อเราจะเทไป ให้ต้นไม้ ของพ่อ ยังงดงาม
Peua rao ja tay bpai hai dton mai kaung por yung ngot ngahm
So we’ll water it and keep our father’s tree remaining beautiful

   
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : อภิไชย เย็นพูนสุข