Bie Sukrit

All posts tagged Bie Sukrit

Title: มาละวา / Mah La Wah (Let’s Go)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2021

(*) อยากมีความรักก็มาสิมะ มาสิมา
Yahk mee kwahm ruk gor mah si ma mah si mah
If you want love, c’mon, c’mon
อยู่ตัวคนเดียวไม่นานก็ถึงวัยชรา
Yoo dtua kon diao mai nahn gor teung wai charah
All alone, soon you’ll get old
ถ้าเธอ OK ก็จะให้แม่มาเจรจา
Tah tur okay gor ja hai mae mah jayrajah
If you’re okay with it, I’ll let your mother negotiate
อย่าโสดอยู่เลย รักมาละเหวยมาละวา
Yah soht yoo loey ruk mah la woey mah la wah
Don’t be single, c’mon, let’s love, c’mon

ตอนเรียนยังต้องแก้โจทย์
Dtaun rian yung dtaung gae joht
In school we still have to solve problems
ถ้าอยากแก้โสดจะช่วยแก้ให้
Tah yahk gae soht ja chuay gae hai
If you want to solve your singleness, I’ll help you out
หลงทางยังพอหาเจอ แต่พอหลงเธอฉันต้องทำยังไง
Long tahng yung por hah jur dtae por long tur chun dtaung tum yung ngai
If I get lost, I can still find my way, but falling for you, what must I do?
โซดามันแค่กัดกระเพาะ แต่รักเธอกัดเซาะไปถึงหัวใจ
Soda mun kae gut grapor dtae ruk tur gut sur bpai teung hua jai
Soda just eats away at your stomach, but loving you eats away at my heart
ไปวัดก็เพราะอยากได้บุญ แต่ถ้าอยากได้คุณต้องไปทำอะไร
Bpai wut gor pror yahk dai boon dtae tah yahk dai koon dtaung bpai tuma rai
I go to the temple because I want merit, but if I want you, what must I do?

รักจริงเลยจัดให้นะ ก็ลองดูเถอะเข้ามา
Ruk jing loey jut hai na gor laung doo tur kao mah
I’ll prepare true love for you, come and try it, c’mon
มัวแต่ลีลาเดี๋ยวมันจะชักช้าไป
Mua dtae leelah diao mun ja chut chah bpai
If you dilly-dally, it’ll be too late
เชื่อเหอะคนดีไม่มีใครอยู่พันปี
Cheua hur kon dee mai mee krai yoo pun bpee
Trust me, darling, there won’t be anyone else for a thousand years
ไม่ลองตอนนี้หวงความโสดไว้ให้ใคร
Mai laung dtaun nee huang kwahm soht wai hai krai
If you don’t try me now, who are you saving your singleness for?

เวลาเธอเหงาแล้วใครจะคอยจ้องตา
Welah tur ngao laeo krai ja koy jaung dtah
When you’re lonely, who will look into your eyes?
เวลาเธอหิวแล้วใครจะหาข้าวปลา
Welah tur hiew laeo krai ja hah kao bplah
When you’re hungry, who will find you fish and rice?
ตอนเธอตัวร้อนแล้วใครจะคอยป้อนยา
Dtaung tur dtua raun laeo krai ja koy bpaun yah
When you have a fever, who will give you medicine?

(*)

โทษทีนี่คนหรือนางฟ้า ใช่แม่ของลูกหรือเปล่าจ๊ะ
Toht tee nee kon reu nahng fah chai mae kaung look reu bplao ja
I’m sorry, are you a person or an angel? Is that your mother?
ถ้าเรานั้นมีวาสนา จะรีบไปหาฤกษ์มาแต่ง
Tah rao nun mee wahsanah ja reeup bpai hah rit mah dtaeng
If we have luck, we’ll hurry and find an auspicious day to get married
ไปอยู่บนคานยิ่งนานก็ยิ่งแห้งเหี่ยว
Bpai yoo bon kahn ying nahn gor ying haeng hiao
The longer you sit on the fence, the more you’ll start to wither
เป็นโสดทำไมให้ใจเธอยิ่งเปล่าเปลี่ยว
Bpen soht tummai hai jai tur ying bplao bpliao
Why be single and let your heart be more lonely?
คนปักตะไคร้ไม่ได้มีเธอคนเดียว
Kon bpuk dtakrai mai dai mee tur kon diao
No one else can plant the lemon grass except you (+)

(*)
รักมาละเหวยมาละ รักมาละเหวยมาละวา
Ruk mah la woey la ruk mah la woey mah la wah
C’mon, let’s love, let’s love, c’mon

   

เนื้อร้อง-ทำนอง : กร กีรติกวีกาญจน์ (s-ter)
เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )

   

(+) At first the song sounds innocent enough (if you can call a guy pressuring a girl into a relationship by claiming she’s going to get too old if she doesn’t settle for him innocent), but know that being “single (โสด)” is also an innocent way of saying one’s a virgin, and because he also made reference to planting lemon grass, which is from the old myth that a virgin who plants lemon grass upside down in the ground can stop an incoming typhoon, it gives an underlying meaning that he’s really just pressuring the girl into giving up her virginity, wondering who she’s saving herself for. Ugh. Has it really already been 5 years since Bie’s last single? That time went by too quickly haha. Well, it was nice while it lasted 😛 (Sorry, Bie fans)

Title: ภาพเก่า / Pahp Gao (Old Image)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

ตั้งแต่วันที่เราเลิกรา แม้ฉันเสียน้ำตาแต่พอจะเข้าใจ
Dtung dtae wun tee rao lerk rah mae chun sia num dtha dtae por ja kao jai
Since the day we said good-bye, even though I cried, I understood
เมื่อประคองรักไว้ไม่ไหว คือความจริงที่ต้องเจอ
Meua bprakaung ruk wai mai wai keu kwahm jing tee dtaung jur
When our love couldn’t be supported, it’s the truth I had to face
เมื่อเธอกับฉันไม่ใช่ ปล่อยมือกันไปและเดินตามทาง
Meua tur gup chun mai chai bploy meu gun bpai lae dern dtahm tahng
When you and I weren’t right, we had to let go of each other’s hands and follow different paths

(*) มันผ่านมานานเท่าไร ทุกอย่างเหมือนไปได้ดี
Mun pahn mah nahn tao rai took yahng meuan bpai dai dee
A long time had passed, everything was going well
จนมาถึงวันนี้ที่ได้พบเธออีกครั้ง
Jon mah teung wun nee tee dai pob tur eek krung
Until I saw you again today

(**) ภาพเก่าจางๆ เลือนรางมาแสนนาน
Pahp gao jahng jahng leuan rahng mah saen nahn
The old image that had faded so long ago
แค่เธอยิ้มครั้งเดียววันวานก็คืนกลับมา
Kae tur yim krung diao wun wahn gor keun glup mah
Of just you smiling from days past came back
มันเจ็บรู้ไหม คนที่เคยรักและเคยห่วงหา
Mun jep roo mai kon te ekoey ruk lae koey huang hah
Do you know it hurts? The person whom I once loved and cared about
แค่ทักกันแล้วก็ลา กับรอยยิ้มแสนธรรมดา
Kae tuk gun laeo gor lah gup roy yim saen tummadah
You just said hello, then said good-bye with an ordinary smile
แต่ฉันต้องเริ่มกลับมาสั่งหัวใจ
Dtae chun dtaung rerm glup mah sung hua jai
But I must start over ordering my heart
ให้ลืมเธออีกครั้งนึง
Hai leum tur eek krung neung
To forget you again

ตั้งแต่วันที่รักจบไป ฉันนั้นก้าวมาไกล กำลังไปได้ดี
Dtung dtae wun tee ruk jop bpai chun nun gao mah glai gumlung bpai dai dee
Since the day our love ended, I moved on, things were going well
มีชีวิตที่ควรจะมี แต่พอได้มาพบเธอ ภาพเก่าเดิมๆ ที่มี
Mee cheewit tee kuan ja mee dtae por dai mau pob tur pahp gao derm derm tee mee
I was living the life I should, but as soon as I saw you, the same old images I had
เพิ่งรู้ว่ามันไม่เคยเลือนราง
Perng roo wah mun mai koey leuan rahng
I just realized had never faded away

(*,**)

ภาพเก่าจางๆ เลือนรางมาแสนนาน
Pahp gao jahng jahng leuan rahng mah saen nahn
The old image that had faded so long ago
แค่เธอยิ้มครั้งเดียววันวานก็คืนกลับมา
Kae tur yim krung diao wun wahn gor keun glup mah
Of just you smiling from days past came back
มันเจ็บรู้ไหม คนที่เคยรักและเคยห่วงหา
Mun jep roo mai kon te ekoey ruk lae koey huang hah
Do you know it hurts? The person whom I once loved and cared about
แค่ทักกันแล้วก็ลา กับรอยยิ้มแสนธรรมดา
Kae tuk gun laeo gor lah gup roy yim saen tummadah
You just said hello, then said good-bye with an ordinary smile
แต่ฉันต้องเริ่มกลับมาสั่งหัวใจ
Dtae chun dtaung rerm glup mah sung hua jai
But I must start over ordering my heart
ว่าชีวิตนี้ไม่มีเธอไม่เป็นไร
Wah cheewit nee mai mee tur mai bpen rai
That this life without you is okay
จะลืมเธออีกครั้งนึง
Ja leum tur eek krung neung
I’ll forget you again

   

เนื้อร้อง : ปิยะ ครุธา
ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง : ธนทัต ชัยอรรถ

Title: มากมาย / Mahk Mai (So Much)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: Hug Bie
Year: 2009

มองไม่เห็นด้วยตา ถ้าจะรับรู้ต้องด้วยใจ
Maun mai hen duay dtah tah ja rup roo dtaung duay jai
You can’t see it with your eyes, if you want to be aware of it, you must use your heart
ถามว่ารักเธอเท่าไหร่ จะนับยังไงดี
Tahm wah ruk tur tao rai ja nup yung ngai dee
If you ask how much I love you, how should I quantify it?
ต่อให้เก็บดวงดาวมาหมดฟ้า เอาน้ำมาหมดโลกนี้
Dtor hai gep duang dao mah mot fah ao num mah mot lohk nee
Even if you collected all the stars in the sky or gathered all the water on this planet
คูณเม็ดทรายที่มี มันก็ยังดูน้อยไป
Koon met sai tee mee mun gor yung doo noy bpai
And multiplied it by all the grains of sand that exist, it would still seem too little

(*) ไม่รู้จะต้องทำสักเท่าไร ทำให้เธอรู้
Mai roo ja dtaung tum suk tao rai tum hai tur roo
I don’t know how much I must do to let you know
คำที่สวยที่หรู มันเทียบกับใจไม่ได้
Kum tee suay tee roo mun tiap gup jai mai dai
The most beautiful words can’t compare to my feelings

(**) บอกได้แค่รักมากมาย รักเธอมากมาย
Bauk dai kae ruk mahk mai ruk tur mahk mai
I can only tell you that I love you so much, I love you so much
ไม่มีหน่วยวัดได้ หรอกความรักนี้
Mai mee nuay wut dai rauk kwahm ruk nee
There’s no unit of measurement that can quantify this love
ที่อยู่ในใจ มันมากมาย ล้นอกซ้ายที่ฉันมี
Tee yoo nai jai mun mahk mai lon auk sai tee chun mee
There’s so much in my heart, overflowing from the left side of my chest
ถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ รู้แต่จะรักทุกนาทีที่ยังหายใจ
Teung meua rai mai roo roo dtae ja ruk took nahtee tee yung hai jai
I don’t know how long it’ll be, I just know that I love you with every moment that I’m still breathing

มองให้ลึกเข้าไป ข้างในตาคู่นี้ทุกวัน
Maung hai leuk kao bpai kahng nai dtah koo nee took wun
Look deep into my eyes every day
เธอจะเห็นรักร้อยเรียงกัน แค่ไหนนับดูสิ
Tur ja hen ruk roy riang gun kae nai nup doo si
You’ll see the love I have for you, just try counting it
ถ้าหากฉันคิดถึงเธอหนึ่งครั้ง แล้วกดโทรไปหนึ่งที
Tah hahk chun kit teung tur neung krung laeo got toh bpai neung tee
If I called you every time I thought about you
เธอคงรับไม่ไหว เพราะคงมีเป็นหมื่นมิสคอล
Tur kong rup mai wai pror kong mee bpen meun miss call
You wouldn’t be able to answer the phone, because you’d have ten thousand missed calls

(*,**)

I love u, หว่ออ้ายหนี่, Ich lieber dich, Je t’aime
I love you, wo ai ne, ich lieber dich, je t’aime
ก็จะให้พูดยังไง ให้เท่าหัวใจที่มี
Gor ja hai poot yung ngai hai tao hua jai tee mee
How can I say it to be equal to the feelings I have?
Tiamo, Te quiero, ซารังแฮโย
Ti amo, te quiero, saranghaeyo
จะบอกว่ารักกี่ภาษา ก็ฟังไม่เยอะสักที
Ja bauk wah ruk gee pahsah gor fung mai yur suk tee
No matter how many languages I say I love you in, it doesn’t sound like a lot
คิมิโอ ไอชิเตรุ, จิตพาเด, บอง สรันโอน
Kimi wo aishiteru, chit pa de, baung srun oun
ไม่ว่าจะพูดยังไง ก็ไม่เท่าหัวใจที่มี
Mai wah ja poot yung ngai gor mai tao hua jai tee mee
No matter how I say it, it doesn’t equal the feelings that I have
Amo-te, Jag alskar dig, Ya vas liubliu
Amo-te, jag alskar dig, ya vas liubliu
จะบอกว่ารักกี่ภาษา ไม่ได้ครึ่ง ที่อัดแน่นในนี้
Ja bauk wah ruk gee pahsah mai dai kreung tee ut naen nai nee
However many languages I say it in, it’s not even half of what I have

(**)

   

คำร้อง : กสิ นิพัฒน์ศิริผล
ทำนอง : กสิ นิพัฒน์ศิริผล;ชยุตม์ แสงวรโชติ
เรียบเรียง : ชยุตม์ แสงวรโชติ

Title: ก่อนเช้า / Gaun Chao (Before Morning)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2018

สายตาของเธอหรือเปล่า หรือรอยยิ้มที่ทำให้หวั่นไหว
Sai dtah kaung tur reu bplao reu roy yim tee tum hai wun wai
Is it your gaze or your smile that makes me nervous?
แสงจันทร์และดาวพร่างพราย บรรยากาศก็คล้ายจะแกล้งกัน
Saeng jun lae dao prahng prai bunyahgaht gor klai ja glaeng gun
The light of the moon and stars are shining, it’s like the atmosphere is teasing me

(*) มันเริ่มจากความคิดถึง ดึงเรามาเจอในคืนนี้ Baby
Mun rerm jahk kwahm kit teung deung rao mah jur nai kuen nee baby
It started from longing, pulling us to meet tonight, baby
ทุกความใกล้ชิดที่มี มันเหมือนหัวใจคอยเรียกร้อง
Took kwahm glai chit tee mee munmeuan hua jai koy riak raung
Every closeness we have is like my heart is crying out
อย่าฝืนเลยความรู้สึก ลึกๆ แววตานั้นฟ้อง
Yah feun loey kwahm roo seuk leuk leuk waew dtah nun faung
Don’t resist the feelings, deep down, the look in your eyes indicates
ว่าเธอคิดเหมือนกับฉันอยู่ใช่มั้ย
Wah tur kit meuan gup chun yoo chai mai
That you feel the same as me, don’t you?

(**) ปล่อยใจไปในคืนที่มีแค่เรา กอดเบาๆ ให้เธออุ่นถึงข้างใน
Bploy jai bpai nai keun tee mee kae rao gaut bao bao hai tur oon teung kahng nai
Release your heart in this night that has only us, I’ll embrace you gently, making you warm all the way inside
จะดึงนาทีนี้ให้นานให้นานเรื่อยไป และปล่อยไปตามที่เสียงใจต้องการ
Ja deung nahtee nee hai nahn hai nahn reuay bpai lae bploy bpai dtahm tee siang jai dtaung gahn
I’ll drag this moment out longer and longer and let us follow what the voice of our hearts desires
ลอยล่องไปกับเพลงช้าๆ เขยิบเข้ามาเพื่อจูนให้ใจเเรานั้นเต้นไปพร้อมๆ กัน
Loy laung bpai gup pleng chah chah kayup kao mah peua joon hai jai rao nun dten bpai praum praum gun
Drifting with the slow music, scooting closer so the tune can make our hearts beat together
อยากจดจำทุกไออุ่นในทุกสัมผัส ก่อนเช้า
Yahk jot jum took ai oon nai took sumput gaun chao
I want to remember every warmth in every touch before morning

ทิ้งตัวและใจชั่วคราว ในอ้อมแขนของฉันที่ตรงนี้
Ting dtua lae jai chua krao nai aum kaen kaung chun tee dtrong nee
Temporarily release your body and your heart in my arms right here
ขอเพียงวางใจที่มี แล้วที่เหลือให้รักนั้นพาไป
Kor piang wahng jai tee mee laeo tee leua hai ruk nun pah bpai
I just ask for your trust, and let love guide whatever’s left over

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง : อุทัย บุนทรีรัตน์
ทำนอง : อุทัย บุนทรีรัตน์
เรียบเรียง : พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์

   

Bie, king of cutesy lovey-dovey pop songs, tries his hand at a sexy song… Not sure if I like it haha, mainly because I don’t personally want to picture Bie in any sort of sexual situation, but also because his voice is very light and doesn’t carry any sultriness for such a song. Perhaps a music video can save it, though

Edit: Now that the music video is out…wow, I actually liked it and not what I expected from the lyrics and Grammy’s track record with songs like these. It was pretty tastefully done, I actually watched it all the way through at normal speed. I think what I really liked the most was the main girl’s nose. Not sure if she was born with it or if it was an overzealous nose job, but I’m always happy to see other girls rocking the bird-beak look, like myself. 😀

Title: เอะใจ / Eh Jai (Suspicious)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: OST เธอคือพรหมลิขิต / Tur Keu Prom Likit
Year: 2017

แค่คนผ่านมาเจอ เธอที่ไม่คุ้นเคย
Kae kon pahn mah jur tur tee mai koon koey
You were just someone who I saw pass by, you weren’t familiar
เพิ่งมาใกล้ชิดไม่เคยสนิท ไม่ควรไปคิดมากเลย
Perng mah glai chit mai koey sanit mai kuan bpai kit mahk loey
You just came close, we were never intimate, I shouldn’t overthink things
ไม่ได้ถูกชะตา หรือพูดจาหวานใจ
Mai dai took chadta reu poot jah wahn jai
We didn’t hit it off or exchange flirtatious words
ไม่ใช่นางฟ้าที่วาดฝันไว้ แล้วความหวั่นไหวจะเกิดขึ้นเช่นไร
Mai chai nahng fah tee waht fun wai laeo kwahm wun wai ja ger tkeun chen rai
You’re not an angel whom I dreamed up, so how did this anxiety occur?

(*) รู้สึกหวิวๆ รู้สึกเพ้อๆ เมื่อเจอเธอทุกวันทุกวัน
Roo seuk wiew wiew roo seuk pur pur meua jur tur took wun took wun
I feel dizzy and crazy when I see you every day
บางสิ่งในตัวของฉันได้เปลี่ยนแปลงไป
Bahng sing nai dtua kaung chun dai bplian bplaeng bpai
Something inside of me has changed

(**) เกิดเอะใจว่าหัวใจเป็นอะไร เอะใจแล้วชักยังไง
Gert eh jai wah hua jai bpen arai eh jai laeo chuk yung ngai
I’m starting to suspect that something’s wrong with my heart, I’m suspicious and can’t shake it
แค่สบตาเธอทำไมฉันต้องหวั่นไหว
Kae sop dtah tur tummai chun dtaung wun wai
Why must I tremble just making eye contact with you?
ไม่ได้เจอก็เหมือนกระวนกระวาย จะบ้าตายไม่รู้ทำไม
Mai dai jur gor meuan grawon grawai ja bah dtai mai roo tummai
We haven’t met, but it’s like I’m anxious, I’m going crazy, I don’t know why
แต่วันนี้ฉันคงขาดเธอไม่ได้แล้วใจ ใยต้องเป็นเธอ
Dtae wun nee chun kong kaht tur mai dai laeo jai yai dtaung bpen tur
But today, I can’t be without you, I’m set on you

กลายเป็นคนกังวล ต้องทำตัวเช่นไร
Glai bpen kon gungwon dtaung tum dtua chen rai
I’ve become a worrisome person, what must I do?
ระหว่างเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงไป รู้สึกบ้างไหม เอะใจบ้างไหมเธอ
Rawahng rao nun mun bplian bplaeng bpai roo seuk bahng mai eh jai bahng mai tur
Things have changed between us, do you feel it? Are you suspicious at all?

(*,**)

   
เนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทำนอง : สราวุธ เลิศปัญญานุช
เรียบเรียง : พัชรพงศ์ จันทาพูน
PRODUCER : พัชรพงศ์ จันทาพูน

Title: เธอคือพรหมลิขิต / Tur Keu Prom Likit (You Are Fate)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: OST เธอคือพรหมลิขิต / Tur Keu Prom Likit
Year: 2017

เรื่องบังเอิญหรือว่า ใครเขียนขึ้นมาดั่งนิยาย
Reuang bungern reu wah krai kian keun mah dung niyai
Is it a coincidence or has someone written it like a fairy tale?
ให้เราได้มาพบกัน ให้เราได้ไกล้กัน
Hai rao dai mah pob gun hai rao dai glai gun
Making us meet, making us get close
หรือว่าฉันหลับฝันไป เพ้อละเมอไปแสนไกล
Reu wah chun lup funbpai pur lamur bpai saen glai
Or am I dreaming? Crazily fantasizing too far?
ตื่นมายังคงเจอเธอ กอดกันอยู่ข้างกาย
Dteun mah yung kong jur tur gaut gun yoo kahng gai
When I wake up, I still find you, hugging you at my side

(*) ในวันนั้นที่ต้องเหงาและไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไหร่
Nai wun nun tee dtaung ngao lae mai roo dtaung ton eek nahn tao rai
Those days I was lonely, and I didn’t know how much longer I must endure this
จนเมื่อเธอได้เข้ามา
Jon meua tur dai kao mah
Until you showed up

(**) ถ้าหากคืนนั้นเป็นเพียง แค่ฝันละเมอ
Tah hahk keun nun bpen piang kae fun lamur
If that night was just a dream
แล้วทำไมภาพเธอเป็นสิ่งเดียวที่ชัดเจน
Laeo tummai pahp tur bpen sing diao tee chut jen
Why is your image the only thing that’s clear?
ภาพที่กอดเธอซ้ำๆ ภาพที่จูบเธอย้ำๆ
Pahp tee gaut tur sum sum pahp tee joop tur yum yum
The image of me hugging you repeatedly, the image of me kissing you over and over
ทุกสิ่งที่ฉันทำจากหัวใจ
Took sing tee chun tum jahk hua jai
Everything that I did from my heart

(***) ถ้าหากคืนนั้นเป็นเพียง แค่ฝันจริงๆ
Tah hahk keun nun bpen piang kae fun jing jing
If that night was really only a dream
ฉันจะยอมหลับไปโดยไม่ตื่น
Chun ja yaum lup bpai doy mai dteun
I’ll go to sleep and never wake up
เพราะหัวใจบอกซ้ำๆ ทุกครั้งที่นึกถึง
Pror hua jai bauk sum sum took krung tee neuk teung
Because my heart is telling me over and over, every time I think about it
ว่าเธอคือพรหมลิขิตของฉัน
Wah tur keu promlikit kaung chun
That you are my fate

เคยคิดว่าลืมเธอง่ายดาย ถ้าคนเราต้องร้างไกล
Koey kit wah leum tur ngai dai tah kon rao dtaung rahng glai
I used to think that I’d forget you easily if we were separated far apart
ก็คงไม่นานเท่าไร เธอคงเลือนหายไป
Gor kong mai nahnt ao rai tur kong leuan hai bpai
That pretty soon, you’d fade away
แม้เวลาผ่านพ้นไป ก็ไม่เยียวยาหัวใจ
Mae welah pahn pon bpai gor mai yiao yah hua jai
Even though time has passed by, it hasn’t healed my heart
ไม่อาจลืมเธอได้เลย ยังคงคิดถึงเธอ
Mai aht leum tur dai loey yung kong kit teung tur
I can’t forget you, I still think of you

(*,**,***,***)

   

เนื้อร้อง : ชลประทาน กาญจน
ทำนอง : พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์
เรียบเรียง : พัชรพงศ์ จันทาพูน
PRODUCER : พัชรพงศ์ จันทาพูน

Title: เธอ (ที่ยังไม่เจอกัน) / Tur (Tee Yung Mai Jur Gun) [You (Whom I Haven’t Met Yet)]
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: OST สูตรรักชุลมุน / Soot Ruk Choonlamoon
Year: 2016

เพราะว่าเพลงนี้ ฉันร้องให้เธอนั้น
Pror wah pleng nee chun raung hai tur nun
Because I’m singing this song for you
ที่ฉันไม่เคยเจอะเจอ
Tee chun mai koey jur jur
Whom I’ve never met

(*) คนคนนั้น…ที่ฉันเฝ้ารอและเชื่อเสมอ
Kon kon nun tee chunf ao ror lae cheuasamur
That person whom I’m always waiting for and believe
ว่าฉันกับเธอ เกิดมาเพื่อคู่กัน
Wah chun gup tur gert mah peua koo gun
That you and I were born to be together

(**) ก็เพลงเพลงนี้ร้องให้เธอที่ยังไม่เจอกัน
Gor pleng pleng nee raun ghai tur tee yung mai jur gun
I’m singing this song for you, whom I haven’t met yet
ไม่รู้เหมือนกันว่าเธออยู่ที่ไหน
Mai roo meuan gun wah tur yoo tee nai
I don’t know where you are
ร้องมัน ด้วยหัวใจ เก็บไว้มอบให้เธอคนนี้
Raung mun duay hua jai gep wai maup hai tur kon nee
Singing from my heart, keeping it to give to you
ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไรเธอจะได้ฟังมัน
Gor yung mai roo wah meua rai tur ja dai fung mun
I still don’t know when you’ll listen to it
แต่หวังไว้สักวันโอกาสมันคงมี
Dtae wung wai suk wun ohgaht mun kong mee
But I hope that some day you’ll have the chance
เฝ้ารอ ทุกนาที ให้เราสองคนร้องเพลงนี้ ไปด้วยกัน
Fao ror took nahtee hai rao saung kon raung pleng nee bpai duay gun
Waiting every time for the two of us to sing this song together

นานสักแค่ไหน คอยฉันคอยไหว
Nahn suk kae nai koy chu koy wai
However long it’ll be, I can wait
ก็รู้ยังไงต้องเจอ
Gor roo yung ngai dtaung jur
I know that no matter what, we must meet

(*,**,*,**)

   
คำร้อง หทัย แสงวิจิตร
ทำนอง โอเล่ เมดูซ่า
เรียบเรียง ศรายุทธ แสงชุมพล

Title: ถลำ / Talum (Slip)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฏิ์)
Album: [Single]
Year: 2016

ในค่ำคืนที่ความต้องการมันรุมเร้า
Nai kum keun tee kwahm dtaung gahn mun room rao
At night, when my desires harass me
นอนบนเตียงคนเดียวมันเหงาจนไม่ไหว
Naun bon dtiang kon diao mun ngao jon mai wai
Sleeping in bed alone is so lonely, I just can’t
ฉันจะเลิกคิดถึงเธอยังไง
Chun ja lerk kit teung tur yung ngai
How will I stop thinking of you?
พยายามไม่ได้เลยสักที
Payayahm mai dai loey suk tee
I can’t even try
ความต้องการมันค้านเหตุผลจนมันแพ้
Kwahm dtaung gahn mun kahn het pon jon mun pae
My desires defeat all reason
เรามันช่างอ่อนแอ ลงไปทุกที
Rao mun chahng aun ae long bpai took tee
I’m so weak and getting worse every time
ทั้งๆ รู้ดี มันผิดกติกา
Tung tung roo dee mun pit gadtigah
Even though I know full well that I’m breaking the rules

(*) ยิ่งฝืน ข่มใจไม่ให้ถลำ ทำไมมันยังยิ่งทำ
Ying feun kom jai mai hai talum tummai mun yung ying tum
The more I resist and try to control my feelings to keep from slipping, why do I still end up doing it more?
ต้องตอบตัวเองสักที
Dtaung dtaup dtua eng suk tee
I finally must answer myself

(**) ว่าฉันควรหยุด หรือว่าจะเดินต่อไป
Wah chun kuan yoot reu wah ja dern dtor bpai
Should I stop or keep going?
หยุด ไม่รู้จะเอายังไง ใจมันสับสน
Yoot mai roo ja ao yung ngai jai mun sup son
Stop, I don’t know what I want, my heart is confused
ให้ทนก็ไม่ไหว จะทำยังไงแบบนี้
Hai ton gor mai wai ja tum yung ngai baep nee
I can’t take this, what should I do in this situation?

(***) หยุด หรือว่าจะทำตามใจ
Yoot reu wah ja tum dtahm jai
Stop, or should I do as I desire?
หยุด ไม่รู้จะทำไงดี
Yoot mai roo ja tum ngai dee
Stop, I don’t know what to do
ห้ามใจเท่าไร ไม่ฟังสักที
Hahm jai tao rai mai fung suk tee
However much I forbid myself, I never listen
ก็ใจมันไม่รักดี มันเอาแต่ใจ
Gor jai mun mai ruk dee mun ao dtae jai
My heart is naughty, it’s selfish

แววตาเธอวันนี้มันมีแต่หม่นหมอง
Waew dtah tur wun nee mun mee dtae mon maung
The look in your eyes is only sad today
ฉันก็คอยเฝ้ามองเธอด้วยความห่วงใย
Chun gor koy fao maung tur duay kwahm huang yai
I keep looking at you with concern
พร้อมฉันพร้อมไปยืนอยู่ใกล้ๆ
Praum chun praum bpai yeun yoo glai glai
Ready, I’m ready to stand near you
และรู้ใจเราทั้งคู่ต่างต้องการ
Lae roo jai rao tung koo dtahng dtaung gahn
And get to know what we each desire

(*,**,***,**,***,***)

   
คำร้อง : หทัย แสงวิจิตร
ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง : ลัทธ์ ใจจุฑามูล

   
I really like the sound to this, this style of music fits his voice much better than his attempt to sing in a country style in his last single, which got mixed reviews. I’m also sure it’s innocently talking about trying to decide if you should tell the person you have a crush on that you have feelings for them or something and it’s just my mind going this route, but with these lyrics, am I the only one who pictures him doing…things…alone at night while thinking about a girl (or guy), then feeling guilty because the girl (or guy) doesn’t know he’s doing such dirty things, and this song being about the struggle with those feelings? :’D

Edit: Okay, music video is out, and I gotta say, still feeling that “self-entertaining” vibe, especially now with the parts in the music video with him watching from his hotel window as the girl in the building across from him is kissing her boyfriend, then him imagining going over to her room and ripping off all her clothes. But that may be me trying to project something unique into a storyline that otherwise would just be another I-like-you-but-can’t-tell-you scenario.

But, one thing must be said; THANK YOU, BIE!!! For fitting an entire cohesive storyline in a 4 minute MV~

Title: กินข้าวยัง? / Gin Kao Yung (Have You Eaten Yet?)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฏิ์)
Album: [Single]
Year: 2015

หน้ามันแดงแบบไม่รู้ตัว
Nah mun daeng baep mai roo dtua
I’m oblivious to how red my face is
ใจระรัวเหมือนเต้นแซมบ้า
Jai rarua meuan dten samba
My heart is pounding like I’m dancing the samba
สมาธิเริ่มกระเจิงเมื่อเธอใกล้เข้ามา
Samahti rerm grajerng meua tur glai kao mah
My concentration was destroyed when you showed up
ไม่น่าจะต้านทานไหว
Mai nah ja dtahn tahn wai
I can’t resist

(*) นวลอนงค์ค่ำลงจะไปไหนหนา
Nuan anaung kum long ja bpai nai nah
Where are you going tonight, baby?
โอ้!แม่กานดา กินข้าวกินปลาหรือยัง
Oh mae gahn dah gin kao gin bplah reu yung
Oh, sweetie! Have you eaten yet?
ข้างนอกมันหนาว มีคนให้กอดยัง
Kahng nauk mun nao mee kon hai gaut yung
It’s cold outside, do you have anyone to hug you yet?
หนทางก็เปลี่ยวจัง ให้พี่ระวังหลังให้ดีกว่า
Hon tahng gor bpliao jung hai pee rawung lung hai dee gwah
The roads are so empty, it would be better if you let me look after you

(**) ละล้าละเหล่เอชา มัวช้า ก็ดูท่าจะไม่ทัน
Lalahlalay ay chah mua chah gor doo tum ja mai tun
La la la, if I hesitate, it seems like I’m going to miss out
เข้าประเด็นเลยแล้วกัน ใจฉันสั่นเมื่อเจอเธอ
Kao bpraden loey laeo gun jai chun sun meua jur tur
So I’ll get to the point; my heart started pounding when I saw you
ก็ฉันเป็นห่วงหวงหวง กลัวว่า ใครจะมาทำร้ายเธอ
Gor chun bpen huang huang huang glua wah krai ja mah tum rai tur
I’m worried and possessive of you, afraid someone will come and hurt you
อยากมีคนดูแลสักหน่อยไหมเออ
Yahk mee kon doo lae suk noy mai ur
Would you like someone to take care of you?
บอกเลยเธอนั้นโดนโดนโดนใจ
Bauk loey tur nun dohn dohn dohn jai
Tell me, you’ve really struck struck struck my fancy

อยากดูแลตั้งแต่หันมา
Yahk doo lae dtung dtae hun mah
I’ve wanted to take care of you since you turned around
ถูกชะตาแบบไม่คิดนาน
Took chadtah baep mai kit nahn
We clicked instantly
นี่แหละที่หัวใจบอกว่าใช่ให้ผ่าน
Nee lae tee hua jai bauk wah chai hai pahn
You’re the one whom my heart is telling me is the one
พร้อมสิ้นสุดการตามหา
Praum sin soot gahn dtahm hah
I’m ready to end my search

(*,**)

เอ้ามาละเหวย มาละวา ถ้ารักรีบให้เฉลย
Ao mah la woey mah la wah tah ruk reep hai chaloey
Oh, c’mon! Let’s go! If you love me, hurry up and answer
หรือจะรอจนชรา..Love you ลุยเลยไหม
Reu ja ror jon charah love you looey loey mai
Or are you going to wait until I’m old to say you love me?
นั่นไงลุยละนะ รักมากเลยคนนี้
Nun ngai looey la na ruk mahk loey kon nee
There, I said it, I love you so much
รักพี่หน่อยเถอะนะ
Ruk pee noy tur na
Love me too, huh?
น้องนั่งอยู่ฝั่งนั้น พี่นั่งอยู่ฝั่งนี้
Naung nun yoo fung nun pee nung yoo fung nee
You’re sitting over there, I’m sitting over here
ถ้าจะให้ดีมานั่งข้างพี่มาสิมา
Tah ja hai dee mah nung kahng pee mah si mah
It would be so nice if you would come and sit next to me

(*)

ตกลงกินข้าวยังจ๊ะ โดนใจ
Dtoklong gin kao yung ja dohn jai
Will you agree to eat dinner with me yet? You’ve struck my fancy

   
คำร้อง : หทัย แสงวิจิตร
ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง : ศรายุทธ แสงชุมพล

   
I’ve never personally been a Bie fan (in fact, I’ve always kind of hated him), so I may be a bit biased, but…what the heck? I like the sound of this song; I really like the combination of modern music and traditional instruments/vocal styles. But these lyrics? I’m sure he’s just trying to be flirty-fun-cute, but there’s a fine line between that and annoying, pressuring stalker/f*ckboy, and I think if someone ran into me on the streets and started following me around saying those things, I’d punch them in the face.

And what is this music video? A gang of city guys show up the middle of a country town, Bie decides he likes the girl, gets the whole town dancing and having fun until night time, gives the girl a ring on a necklace that says “relationship” on it, then leaves? If I was that girl, I wouldn’t stand for some guy showing up, saying I need him for protection, pressuring me to eat with him, saying I’m “the one,” “claiming” me, and then taking off. But maybe that’s someone else’s fantasy, so who am I to judge hahaha

There seems to be mixed reviews in the Youtube comments; some love it, they think he’s constantly improving and evolving trying out different music styles, and they like the blend of country and pop. Others claim Bie’s voice is too weak and doesn’t have the right range to sing country like this, or that he’s not acting his age and that they’re tired of seeing the same old “fun,” flirty, “hey, I like you, let’s get together” songs from him and want him to try other subject matters.
What do you think?

Title: ระวัง…คนกำลังเหงา / Rawung Kon Gumlung Ngao (Be Careful of Lonely People)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2013

ยิ้มได้ทุกครั้งที่เธอแกล้งแหย่ แกล้งหยอด
Yim dai took krung tee tur glaeng yae glaeng yaut
I smile every time you tease me or flirt with me
แม้รู้ว่าเธอแค่ปลอบฉันที่เสียใจ
Mae roo wah tur kae bplaup chun tee sia jai
Even though I know that you’re just comforting me because I’m sad
เขาทิ้งไปแล้วเธอก็บอกลืมเถอะเริ่มใหม่
Kao ting bpai laeo tur gor bauk leum tur rerm mai
She left me and you told me to forget her and start over
ฉันเข้าใจฉันเข้าใจ ชักเริ่มจะอยากเริ่มใหม่แล้วสิ
Chun kao jai chun kao jai chuk rerm ja yahk rerm mai laeo si
I understand, I understand, I’ve already started to want to start over

(*) น่ารักเกิน แน่ะแถมแสนดี
Naruk gern nae taem saen dee
You’re so cute, and you’re wonderful to boot
ก็ยิ่งเจอบ่อยบ่อย ยิ่งดูเข้าทีอย่างนี้
Gor ying jur boy boy ying doo kao tee yahng nee
The more we frequently meet, the more it seems like we get along like this

(**) ระวังคนกำลังเหงา หากว่าถูกใจเข้าให้ทำยังไง
Rawung kon gumlung ngao hahk wah took jai kao hai tum yung ngai
Be careful of lonely people, if they’re pleased, who knows what they’ll do
คนมันกำลังเศร้า ถ้าเกิดหวั่นไหวไปกันใหญ่
Kon mun gumlung sao tah gert wun wai bpai gun yai
If sad people are shaken, it’s a big deal
มาแซวกันมากมาก ถ้าหากมันคลิ๊กให้ทำยังไง
Mah saew gun mahk mahk tah hahk mun click hai tum yung ngai
Come tease me a lot, if it clicks, what should we do?
ระวังฉันจะไม่ปล่อยนะเธอ
Rawung chun ja mai bploy na tur
Look out, I won’t let you go

แล้วถ้าวันนี้ไม่ให้แกล้งแหย่ แกล้งหยอด
Laeo tah wun nee mai hai glaeng yae glaeng yaut
And if today I didn’t let you tease or flirt with me
แล้วถ้าวันนี้มันคือของจริงว่าไง
Laeo tah wun nee mun keu kaung jing wah ngai
If today it was real, what would you say?
แล้วถ้าวันนี้ฉันอยากเริ่มใหม่เริ่มใหม่
Laeo tah wun nee chun yahk rerm mai rerm mai
If today I wanted to start over, start over
เธอว่าไงเธอว่าไงให้เริ่มหรือเปล่า
Tur wah ngai tur wah ngai hai rerm reu bplao
What would you say? What would you say? Would you let me start over?
ถามหน่อย ถามหน่อย
Tahm noy tahm noy
I’m asking, I’m asking

(*,**,**,**)