Be Peerapat

All posts tagged Be Peerapat

Title: ความทรมาน / Kwahm Toramahn (Torture)
Artist: Be Peerapat ft. Mayarap
Album: [Single]
Year: 2020

เข้าใจฉันแค่อดีต
Kao jai chun kae adeet
I understand I’m just in the past
เข้าใจว่าไม่มีสิทธิ์
Kao jai wah mai mee sit
I understand that I don’t have the right
แม้จะคิดถึงเธอเท่าไร
Mae ja kit teung tur tao rai
No matter how much I miss you
ไม่มีอะไรจะพาเธอกลับมา
Mai mee arai ja pah tur glup mah
Nothing will lead you back to me

แต่คืนนี้คงต้องเป็นอีกคืน
Dtae keun nee kong dtaung bpen eek keun
But tonight must be another night
ที่ฉันนั้นไม่ยอมข่มตา
Tee chun nun mai yaun kom dtah
That I refuse to close my eyes
กับเรื่องที่มันยังค้างคา
Gup reuang tee mun yung kahng kah
With the matters that still remain
เกี่ยวกับเธอและเขา
Giao gup tur lae kao
About you and him

(*) ทุกอย่างที่เคยทำกับฉัน
Took yahng tee koey tum gup chun
Everything you once did with me
เธอคงให้เขาไม่ต่างกัน
Tur kong hai kao mai dtahng gun
You’ve given the same to him
แค่เพียงนึกถึงภาพเหล่านั้น
Kae piang neuk teung pahp lao nun
Just thinking about those images
มันก็แทบจะทนไม่ไหว
Mun gor taep ja ton mai wai
I nearly can’t take it

(**) แค่หลับตา ก็ต้องเจอภาพที่เธออยู่กับเขา
Kae lup dtah gor dtaung jur pahp tee tur yoo gup kao
Just closing my eyes, I must face the image of you and him
เธอจะรักกันสักเท่าไร
Tur ja ruk gun suk tao rai
How much you love him
คือความทรมาน กับจินตนาการ
Keu kwahm toramahn gup jindtanahgahn
Is torture to my imagination
ที่มันหยุดไม่ได้
Tee mun yoot mai dai
That can’t be stopped
ไม่อยากคิด ถาพที่เธอทำอะไรอยู่กับเขา
Mai yahk kit pahpt tee tur tum arai yoo gup kao
I don’t want to think, the images of you doing anything with him
วนเวียนข้างในใจ ต้องทนทรมาน ผ่านคืนอันยาวนาน
Won wian kahng nai jai dtaung ton toramahn pahn keun un yao nahn
Circulate in my heart, I must endure the torture through the long nights
ยังลบภาพนั้นไม่ไหว
Yung lop pahp nun mai wai
I still can’t erase those images

เข้าใจว่าฉันเอง
Kao jai wah chun eng
I understand that I
ต้องเจ็บเพราะฉันเอง
Dtaung jep pror chune ng
Must be in pain because of my own doing
ทำร้ายตัวเอง
Tum rai dtua eng
I’m hurting myself
กับสิ่งที่คิดไปเอง
Gup sing tee kit bpai eng
With the things I keep thinking about
แต่มันห้ามตัวเองไม่ได้
Dtae mun hahm dtua eng mai dai
but I can’t stop myself

(*,**)

ฉันเคยได้รับสิทธิพิเศษในเกรดที่เธอไม่เคยทำกับใคร
Chun koey dai rup sit piset nai grade tee tur mai koey tum gup krai
I once had special rights in a grade that you never offered anyone else
คำพูดแสนหวานที่มันชวนให้ยิ้มเธอเปลี่ยนเสือสิงห์ให้เป็นโจรกลับใจ
Kum poot saen wahn tee mun chaun hai yim tur bplian seua sing hai bpen john glup jai
The sweet words that made me smile, you changed me from a tiger into a reformed man
แต่วันนี้กลายเป็นดาบสองคมทิ่มลงปักจมลึกอยู่ข้างใน
Dtae wun nee glai bpen dahp saung kom teem long bpuk jom leuk yoo kahng nai
But today they’ve become a double-edged sword, piercing deep inside me
เขาคงจะกอดเขาคงหอมหวานจนโดนตอมเขาคงได้สมดั่งใจ
Kao kong ja gaut kao kong haum wahn jon dohn dtaum kao kong dai som dung jai
He’s probably hugging you, he’s probably kissing you sweetly until he’s all over you
ราวกับฉันได้เห็นกับเหตุการณ์ล่วงหน้าอาจเพราะฉันรู้ว่าเธอเป็นคนอย่างไร
Rao gup chun dai hen gup het gahn luang nah aht pror chun roo wah tur bpen kon yahng rai
It’s like I’m seeing the events beforehand, it might be because I know what sort of woman you are
ในยามที่เธอเห็นเขาอ้าแขนรอเธอคงวางหน้าจอโน้มตัวลงเข้าใส่
Nai yahm tee tur hen kao ah kaen ror tur kong wahng nah jor nohm dtua long kao sai
When you see him, his arms waiting for you, you probably put down your phone and jump right in
เธอคงมองเขาด้วยแววตาออดอ้อนราวกับเธอไม่อยากจะมองสิ่งใด
Tur kong maung kao duay waew dtah aut aun rao gup tur mai yahk ja maung sing dai
You probably look at him with pleading eyes, like you don’t want to look at anything else
จินตนาการที่มันไร้ขอบเขตกลายเป็นสาเหตุที่ฉันนอนน้ำตาไหล
Jindtanahgahn tee mun rai kaup ket glai bpen sah het tee chun naun num dtah lai
My overactive imagination has become the reason I cry myself to sleep

(*,**,**)

   

Written : Achariya Dulyapaiboon, MAIYARAP
Composed : Peerapat Tenwong, NINO
Arranged : NINO
Produced : NINO
Mixed : NINO
Mastered : Alex Psaroudakis
Studio : NINO Trap House Studio

Title: นาน นาน / Nahn Nahn (A Long Time)
Artist: Be Peerapat (บี พีระพัฒน์) ft. the Parkinson and Pam Gaia
Album: [Single]
Year: 2017

ทุกเวลานาที ที่ได้เคยมีให้กับความรัก
Took welah nahtee tee dai koey mee hai gup kwahm ruk
Every moment that I’ve ever had with love
ทุกๆ วันช่างมีความหมาย
Took took wun chahng mee kwahm mai
Every day was so meaningful
แต่เพราะอะไรทำไม
Dtae pror arai tummai
But why is it
พอยิ่งนานยิ่งเริ่มจะจางหาย
Por ying nahn ying rerm ja jahng hai
That as soon as it’s been a long time, the more it starts to fade away?
ดูเหมือนยิ่งไกล ถึงแม้ว่าใกล้กว่าเดิม
Doo meuan ying glai teung mae wah glai gwah derm
It seems like the further away it gets, even though we’re closer than before

เสียงที่เคยได้ยิน คำที่เคยพูดกันในวันนั้น
Siang tee koey dai yin kum tee koey poot gun nai wun nun
The voice I once heard, the words that were once spoken that day
(คำที่เธอบอก) คำที่เคยพูดแทนหัวใจ
(Kum tee tur bauk) kum tee koey poot taen hua jai
(The words that you told me) the words that were once spoken to convey your heart
(มันช่างมีความหมาย) วันนี้มันช่างเลือนลาง
(Mun chahng mee kwahm mai) wun nee mun chahng leuan lahng
(It was so meaningful) Today it’s so faint
คงไม่มีใครจะหยิบมาใช้
Kong mai mee krai ja yip mah chai
There’s no one to pick it up and use it
แค่รักคำเดียว ไม่รู้ต้องพูดอย่างไร
Kae ruk kum diao mai roo dtaung poot yahng rai
Just the word “love,” I don’t know how it must be spoken

แต่ว่าทั้งหัวใจที่มีนั้น
Dtae wah tung hua jai tee mee nun
But my entire heart
มันยังจะย้ำให้เธอได้รู้
Mun yung ja yum hai tur dai roo
Will still emphasize it so you’ll know

(*) ต่อให้นานสักเท่าไร ต่อให้ดินและฟ้าพังทลาย
Dtor hai nahn suk tao rai dtor hai din lae fah pung talai
No matter how long it’ll be, even if heaven and earth collapse
จะขอมีเธอคนเดียวในใจ อย่างนี้จนวันสุดท้าย
Ja kor mee tu rkon diao nai jai yahng nee jon wun soot tai
I want to have you alone in my heart like this until my final day
อาจจะลืมคำหวานๆ แต่ในใจไม่เคยลดน้อยลงสักวัน
Aht ja leum kum wahn wahn dtae nai jai mai koey lot noy long suk wun
I might forget some sweet words, but in my heart, it’ll never lesson
ก็เพราะในใจของฉันมีเธอผู้เดียว
Gor pror nai jai kaung hcun mee tur poo diao
Because in my heart, I have you alone

แม้วันคืนยาวนาน จะอีกนาน นานสักเพียงไหน
Mae wun keun yao nahn ja eek nahn nahn suk piang nai
No matter how much longer the long days and nights will be
(จะนานสักเท่าไร) จะขอมีเธอคนเดียวไม่ห่าง
(Ja nahn suk tao rai) ja kor mee tur kon diao mai hahng
(However long it’ll be) I want to have you alone not far
(จะมีเพียงแต่เธอ) เธอรู้ไหมวันเวลา
(Ja mee piang dtae tur) tur roo mai wun welah
(I’ll have only you) Do you know that time
อาจจะทำให้ดูว่าจืดจาง
Aht ja tum hai doo wah jeut jahng
Might make it seem like it will fade?
แต่ไม่ต้องกลัว ตัวฉันจะเป็นอย่างเดิม
Dtae mai dtaung glua dtua chun ja bpen yahng derm
But there’s no need to be afraid, I’ll stay the same

ก็เพราะว่าทั้งหัวใจ ที่มีนั้น
Gor pror wah tung hua jai tee mee nun
Because my entire heart
ยังคงจะย้ำให้เธอได้รู้
Yung kong ja yum hai tur dai roo
Will still emphasize it to let you know

(*)

ต่อให้นานสักเท่าไร (แค่อยากให้เธอรู้)
Dtor hai nahn suk tao rai (kae yahk hai tur roo)
No matter how long it’s been (I just want you to know)
ต่อให้ดินและฟ้าพังทลาย (จะขอมีเธออยู่)
Dtor hai din lae fah pung talai (ja kor mee tur yoo)
Even if heaven and earth collapse (I want to have you here)
จะขอมีเธอคนเดียวในใจ อย่างนี้จนวันสุดท้าย
Ja kor mee tur kon diao nai jai yahng nee jon wun soot tai
I want to have you alone in my heart like this until my final day
อาจจะลืมคำหวานๆ (แต่มันไม่เคยหาย)
Aht ja leum kumw ahn wahn (dtae mun mai koey hai)
I might forget some sweet words (But it’ll never fade)
แต่ในใจไม่เคยลดน้อยลงสักวัน (แค่รู้กันในใจ)
Dtae nai jai mai koey lot noy long suk wun (kae roo gun nai jai)
But in my heart, it will never decrease (We just know in our hearts)
ก็เพราะในใจของฉัน มันบอกว่า
Gor pror nai jai kaung chun mun bauk wah
Because in my heart, it’s telling me that

นานสักเท่าไร (แค่อยากให้เธอรู้)
Nahn suk tao rai (kae yahk hai tur roo)
However long it’s been (I just want you to know)
ต่อให้ดินและฟ้าพังทลาย (จะขอมีเธออยู่)
Dtor hai din lae fah pung talai (ja kor mee tur yoo)
Even if heaven and earth collapse (I want to have you here)
จะขอมีเธอคนเดียวในใจ อย่างนี้จนวันสุดท้าย
Ja kor mee tur kon diao nai jai yahng nee jon wun soot tai
I want to have you alone in my heart like this until my final day
อาจจะลืมคำหวานๆ (แต่มันไม่เคยหาย)
Aht ja leum kumw ahn wahn (dtae mun mai koey hai)
I might forget some sweet words (But it’ll never fade)
แต่ในใจไม่เคยลดน้อยลงสักวัน (แค่รู้กันในใจ)
Dtae nai jai mai koey lot noy long suk wun (kae roo gun nai jai)
But in my heart, it will never decrease (We just know in our hearts)
แต่รักเพียงเธอ แค่เธอ ได้ยินไหม
Dtae ruk piang tur kae tur dai yin mai
But I love only you, just you, do you hear me?

   
Music : Be Peerapat
Lyrics : Nipat Kamjornpreecha
Arranged : The Parkinson
Guitar & Piano & Chorus : Nipat Kamjornpreecha
Bass : Natthawit Odaki
Drum : Arithat Kueajitkulanun
Mixed & Mastered : Pete Tanskul
Produce : Nipat Kamjornpreecha

Title: พูดตรงๆ / Poot Dtrong Dtrong (To Speak Frankly)
Artist: Be Peerapat (บี พีระพัฒน์)
Album: Dedicated to Love
Year: 2008

ฉันนั่งเฝ้ามองเธอกับเขาดูมีความสุข
Chun nung fao maung tur gup kao doo mee kwahm sook
I sit looking at you and him, it seems like you’re happy
สายตาที่เขามีให้เธอคือทุกทุกอย่าง
Sai dtah tee kao mee hai tur keu took took yahng
The look in his eyes that he has for you is everything
แต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญ
Dtae sing tee bpen reuang sumkun
But the thing that is the most important
นั้นคือสายตาของเธอ
Nun keu sai dtah kaung tur
Is the look in your eyes
ที่มองดูเขาด้วยความรักและความชื่นชม
Tee maung doo kao duay kwahm ruk lae kwahm cheun chom
That looks at him with love and adoration
ท่าทีที่สุขสมที่มีเขายืนอยู่ข้างกาย
Tah tee tee sook som tee mee kao yeun yoo kahng gai
Your demeanor seems happy to have him standing at your side
เป็นอะไรที่เหมาะสมทุกอย่าง
Bpen arai tee mor som took yahng
It’s something that’s suitable in every way
คู่ควรกันในทุกทุกด้าน
Koo kuan gun nai took took dahn
You’re perfect for each other in every aspect

(*) แต่ทำไมก็ไม่รู้หัวใจ ยิ่งได้เห็นเธอกับเขาใกล้ใกล้
Dtae tummai gor mai roo hua jai ying dai hen tur gup kao glai glai
But why don’t I know my heart? The more I see you close to him
น้ำตานั้นก็ไหล ออกมาไม่รู้ตัว
Num dtah nun gor lai auk mah mai roo dtua
My tears flow out obliviously

(**) ไม่รู้ว่าฉันอิจฉา หรือว่าสุขใจ
Mai roo wah chun itchah reu wah sook jai
I don’t know if I’m jealous or happy
น้ำตาที่ไหลนั้นไหลมาจากจุดไหน
Num dtah tee lai nun lai mah jahk joot nai
What side do the tears that flow out come from?
เป็นเพราะฉันเสียใจ
Bpen pror chun sia jai
Is it because I’m sad?
หรือเป็นเพราะฉันชื่นชม
Reu bpen pror chun cheun chom
Or because I’m pleased
ที่ได้เห็นเธอกับเขา รักกันขนาดนี้
Tee dai hen tur gup kao ruk gun kanaht nee
To see you and him love each other this much?
ฉันควรจะยินดีที่เห็นเธอสุขสม
Chun kuan ja yin dee tee hen tur sook som
I should be happy to see you so delighted
มากกว่าที่จะรู้สึก ไม่อยากให้เป็นเขาเลย
Mahk gwah tee ja roo seuk mai yahk hai bpen kao loey
More than I feel that I don’t want it to be him
พูดตรงตรง
Poot dtrong dtrong
To speak frankly

ฝืนที่จะยิ้มและหัวเราะให้มีความสุข
Feun te eja yim lae huaror hai mee kwahm sook
I force myself to smile and laugh and be happy
เพราะว่าฉันรู้ว่าเป็นสิ่งเดียวที่จะให้ได้
Pror wah chun roo wah bpen sing diao tee ja hai dai
Because I know it’s the one thing I can give you
พยายามจะไม่คิดถึงวัน
Payayahm ja mai kit teung wun
I try not the think of the days
ที่ฉันมีเธอข้างกาย
Tee chun mee tur kahng gai
That I had you by my side
ฉันควรดีใจที่ได้เห็นเธอมีความสุข
Chun kuan dee jai tee dai hen tur mee kwahm sook
I should be happy to see you happy
ฉันควรจะลุกไปพูดคุยและไปทักทาย
Chun kuan ja look bpai poot kooey lae bpai tuk tai
I should get up and talk to you, I should say hello
เธอกับเค้าเหมาะสมกันทุกอย่าง
Tur gup kao morsom gun took yahng
You and he are suitable in every way
คู่ควรกันอย่างมากมาย
Koo kuan gun yahng mahk mai
You make such a perfect pair

(*,**,**,**)

Title: เธอกับดาว / Tur Gup Dao (You and the Stars)
Artist: Be Peerapat (บี พีระพัฒน์)
Album: ??
Year: ??

อยู่ตรงนี้เฝ้ามองดูดาว ทบทวนเรื่องราวที่ฝังในใจ
Yoo dtrong nee fao maung doo dao top tuan reuang rao tee fung nai jai
Right here, I’m looking at the stars, going over the memories imprinted in my heart
เปรียบกับดาวที่ดูแสนไกล และเธอก็คงเหมือนกัน
Bpriap gup dao tee doo saen glai lae tur gor kong meuan gun
I compare them to the stars that seem so far away, and you too
อย่างที่รู้ว่าเธอนั้นสูงเกินไป
Yahng tee roo wah tur nun soong gern bpai
Like I know you’re too high up
สำหรับฉันที่จะเอื้อมเธอลงมาจากฟ้า
Sumrup chun tee ja euam tur long mah jahk fah
For me to reach out and pull you from the sky
ได้แต่เฝ้าเพ้อ คนเดียวอย่างนี้
Dai dtae fao pur kon diao yahng nee
I can only fantasize alone like this

(*) เหม่อมองฟ้าทั้งวันและคืน ไม่อาจฝืนที่จะคิดถึงเธอ
Mur maung fah tung wun lae keun mai aht feun tee ja kit teung tur
Staring at the sky both day and night, I can’t resist from thinking of you
อยากให้รู้เธอเท่านั้นที่เป็นหนึ่ง เหมือนดาวที่อยู่เบื้องบน
Yahk hai roo tur tao nun tee bpen neung meuan dao tee yoo beuang bon
I want you to know that only you are number one, like the stars that are up above
ส่องแสงมาให้ใจฉันชื่นชม อยู่ตรงนี้
Saung saeng mah hai jai chun cheun chom yoo dtrong nee
Shining down for my heart to admire from right here

ไม่มีหวัง ให้เป็นดังใจ ฉันยังห่วงใย เธอทุกเวลา
Mai mee wung hai bpen dung jai chun yung huang yai tur took welah
There’s no hope for things to be as I desire, but I still worry about you at all times
เปรียบกับเธอ ฉันนั้นดูไร้ค่า ขอยอมรับความเป็นจริง
Bpriap gup tur chun nun doo rai kah kor yaum rup kwahm bpen jing
Compared to you, I seem worthless, I want to accept the truth

เธอคือดาว คู่ควรฟ้าที่กว้างใหญ่
Tur keu dao koo kuan fah tee gwahng yai
You’re a star, you’re suitable for the vast sky
จะไม่ดึงให้เธอโน้มตัวมาแนบกับดิน
Ja mai deung hai tur nohm dtua mah naep gup din
I won’t drag you down to earth
ได้แต่มองเธอ ไกลไกลอย่างนี้
Dai dtae maung tur glai glai yahng nee
I can only look at you from afar like this

(*)

เหม่อมองฟ้าทั้งวันและคืน ไม่อาจฝืนที่จะคิดถึงเธอ
Mur maung fah tung wun lae keun mai aht feun tee ja kit teung tur
Staring at the sky both day and night, I can’t resist from thinking of you
อยากให้รู้เธอเท่านั้นที่เป็นหนึ่ง
Yahk hai roo tur tao nun tee bpen neung
I want you to know that only you are number one
ให้ความรู้สึกที่ดี อย่างนี้อยู่เรื่อยไปให้รู้ว่า
Hai kwahm roo seuk tee dee yahng nee yoo rueay bpai hai roo wah
Let these good feelings like this stay forever, to let you know that

(*)

Title: ยังคงมีเพียงเธอ / Yung Kong Mee Piang Tur (I Still Only Have You)
Artist: Be Peerapat (บี พีระพัฒน์)
Album: B3
Year: 2015

ที่ผ่านมานานไม่เคยรู้
Tee pahn mah nahn mai koey roo
All this time, I never knew
ว่าใจมันยังเก็บเธอไว้ลึกข้างใน ก็นึกว่าลืมได้แล้ว
Wah jai mun yung gep tur wai leuk kahng nai gor neuk wah leum dai laeo
That my heart still kept you deep inside, I thought I had forgotten you already
จะออกไปเจอกับคนไหน
Ja auk bpai jur gup kon nai
Whoever I went out and met
ไม่เคยจะรู้ไม่เคยเข้าใจว่าทำไม ไม่เจอสักคนที่ใจต้องการ
Mai koey ja roo mai koey kao jai wah tummai mai jur suk kon tee jai dtaung gahn
I never knew, never understood why I never met anyone whom my heart wanted

(*) จนวันที่มันบังเอิญ พบเจอและเธอยิ้มให้
Jon wun tee mun bung ern pob jur lae tur yim hai
Until the day I happened to see you and you smiled at me
เธอคนที่เคยเลิกรากันไปเนิ่นนาน
Tur kon tee koey lerk rah gun bpai nern nahn
You who once broke up with me so long ago
เจอเธออีกครั้งฉันจึงเข้าใจ เธอไม่ได้จากไปไหน
Jur tur eek krung chun jeung kao jai tur mai dai jahk bpai nai
Meeting you again, I understood you never left me
เธอก็คือความรักที่ยังอยู่ รักที่ฝังในใจ
Tur gor keu kwahm ruk tee yung yoo ruk tee fung nai jai
You’re the love that’s still here, the love buried in my heart

(**) ยังคงมีเพียงเธอ ยังคงมีเพียงเธอ ในหัวใจ
Yung kong mee piang tur yung kong mee piang tur nai hua jai
I still only have you, I still only have you in my heart
รักที่คิดว่าเสียไป แท้จริงอยู่กับฉันมานานแสนนาน
Ruk tee kit wah sia bpai tae jing yoo gup chun mah nahn saen nahn
The love I thought I had lost in reality was with me for so long
ยังคงเป็นเพียงเธอ เธอคนเดียวจริง ๆ เสมอมา
Yung kong bpen piang tur tur kon diao jing jing samur mah
It’s still only you, really, just you, always
ฉันก็เพิ่งเข้าใจ ใจข้างในที่แท้มันเป็นของเธอ
Chun gor perng kao jai jai kahng nai tee tae mun bpen kaung tur
I just understood that inside, my heart, in reality, is yours

ที่ผ่านมานานได้แต่ถาม
Tee pahn mah nahn dai dtae tahm
All this time, all I could do was ask
เหตุใดที่ใจข้างในนั้นเหมือนว่างเปล่า เติมไม่เต็มสักที
Het dai tee jai kahng nai nun meuan wahng bplao dterm mai dtem suk tee
Why inside my heart seemed empty, like it could never be filled
ไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหน คนมากมายให้ได้พบเจอสักเท่าไหร่
Mai wah ja bpai yoo dtrong nai kon mahk mai hai dai pob jur suk tao rai
Regardless of where I went or however many people I met
แต่ก็เหมือนหลงทางอ้างว้าง
Dtae gor meuan long tahng ahng wahng
It was like I was lost and alone

(*,**,**,**,**)

Title: ใจสั่งให้รัก / Jai Sung Hai Ruk (My Heart Orders Me to Love)
Artist: Be Peerapat (บี พีระพัฒน์)
Album: OST เลือดมังกร ตอน สิงห์ / Leuat Mungorn Dtaun Sing
Year: 2015

ไม่เคยคิดถามใจตัวเอง ทำไมฉันนั้นต้องรักเธอ
Mai koey kit tahm jai dtua eng tummai chun nun dtaung ruk tur
I never thought of asking myself why I loved you
ไม่อยากรับรู้ ไม่จำเป็น รู้แค่เพียงว่าอยากรักเธอ
Mai yahk rup roo mai jum bpen roo kae piang wah yahk ruk tur
I didn’t want to know, there was no need, I just knew that I wanted to love you

(*) ฉันไม่ฟังเหตุผลที่ใครมาบอก ว่าสองเราไม่เหมาะกัน
Chun mai fung het pon tee krai mah bauk wah saung rao mai mor gun
I didn’t listen to the reasons people told me as to why the two of us weren’t suitable
มีสิ่งเดียวที่ฉันนั้นจะยอมฟัง ก็คือที่ใจสั่งมา
Mee sing diao tee chun nun ja yaum fung gor keu tee jai sung mah
There’s only one thing I’m willing to listen to, and that’s what my heart orders

(**) ใจสั่งให้รักเธอ ก็ต้องเป็นเธอคนเดียว
Jai sung hai ruk tur gor dtaung bpen tur kond iao
My heart orders me to love you, it must only be you
ไม่รักใครอื่นได้อีก ทั้งใจมีเพียงแค่เธอ
Mai ruk krai eun dai eek tung jai mee piang kae tur
I can’t love anyone else, my entire heart has only you
ใจบอกว่าใช่เธอ ฉันก็ต้องรักเธอ
Jai bauk wah chai tur chun gor dtaung ruk tur
My heart’s telling me you’re the one, I must love you
รักเหนือกว่าเหตุผลใด จะไม่ยอมใครแยกเราให้พรากจากกัน
Ruk neua gwah het pon dai ja mai yaum krai yaek rao hai prahk jahk gun
Love is greater than any reason, I refuse to let anyone split us up

คนเดียวที่ฉันมอบหัวใจ คนเดียวที่ฉันนั้นต้องการ
Kon diao tee chun maup hua jai kon diao tee chun nun dtaung gahn
The one person to whom I give my heart, the one person whom I want
ถ้าขาดเธอไป คงร้าวราน ไม่มีใครจะแทนที่เธอ
Tah kaht tur bpai kong rao rahn mai mee krai ja taen tee tur
Being without you would be horrible, no one can replace you

(*,**)

ถ้าหากในโลกนี้ ไม่มีเธอให้รักฉันคงไม่รักใครๆ ได้เลยจริงๆ
Tah hahk nai lohk nee mai mee tur hai ruk chun kong mai ruk krai krai dai loey jing jing
If this world didn’t have you loving me, I really wouldn’t be able to love anyone else
เพราะว่าใจฉันเป็นของเธอ นานเพียงใดก็จะรักเธอ เธอคือคนที่ฟ้าให้มาคู่กัน
Pror wah jai chun bpen kaung tur nahn piang dai gor ja ruk tur tur keu kon tee fah hai mah koo gun
Because my heart is yours, however long it is, I’ll love you, you’re the person heaven sent as my soulmate

(**)

Title: ควัน / Kwun (Smoke)
Artist: Be Peerapat (บี พีระพัฒน์)
Album: [Single]
Year: 2014

ฉันไม่รู้จะหยุดความคิด ที่ฉันมีได้อย่างไร
Chun mai roo ja yoot kwahm kit tee chun mee dai yahng rai
I don’t know how I can stop the thoughts I have
ทั้งที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิด และไม่ควรคิดทำต่อไป
Tung tee roo wah mun bpen reuang tee pit lae mai kuan kit tum dtor bpai
Even though I know it’s a mistake and I shouldn’t continue thinking like that
ทุกๆครั้งที่ฉันเดินก้าวไปนั้น ฉันรู้รู้ดีอยู่ข้างใน
Took took krung tee chun dern gao bpai nun chun roo roo dee yoo kahng nai
Every time I move on, I know, know full well that inside
ยิ่งถลำเข้าไปยิ่งลึกมาก ฉากสุดท้ายนั้นจะต้องเป็นอย่างไร
Ying talum kao bpai ying leuk mahk chahk soot tai nun ja dtaung bpen yahng rai
The more I get involved, the deeper it gets, how will that final scene be?

แต่เพราะความอ่อนแอ ฉันจึงผ่ายแพ้ ไม่ยอมที่จะเดินกลับหลังหันกลับไป
Dtae pror kwahm aun ae chun jeung pai pae mai yaum tee ja dern glup lung hun glup bpai
But because of my weakness, I must give up, I refuse to walk backwards and turn back

(*) หยุดลมหายใจ หยุดชีวิตไป หรือจะต้องแลกด้วยอะไร
Yoot lom hai jai yoot cheewit bpai reu ja dtaung laek duay arai
Stop my breath, stop my life, or what must I trade for it?
ไม่ว่าต้องสูญต้องเสียเท่าไร ยังจะง่ายกว่าที่ต้องตัดสินใจ
Mai wah dtaung soon dtaung sia tao rai yung ja ngai gwah tee dtaung dtut sin jai
Regardless of what I have to lose, it’s still easier than giving up my heart
หยุดไม่รักเธอ หยุดคิดถึงเธอ ทั้งที่ฉันก็รู้แก่ใจ ว่าอีกไม่ช้าไม่นานเท่าไร
Yoot mai ruk tur yoot kit teung tur tung tee chung or roo gae jai wah eek mai chah mai nahn tao rai
Stop, don’t love you, stop thinking of you, even though I know full well that pretty soon
เรื่องของเรานั้นก็ต้องจบ
Reuang kaung rao nun gor dtaung jop
Our story will have to end

นั่งมองเวลาที่มีอยู่น้อย เหมือนยิ่งคอยจะบีบคั้น
Nung maung welah tee mee yoo noy meuan ying koy ja beep kun
Sitting and looking at the little time I have, it’s like the more it presses me
ยังมีอะไรอีกเป็นล้านสิ่งที่อยากทำให้ ก่อนจะจากกัน
Yung mee arai eek bpain lahn sing tee yahk tum hai gaun ja jahk gun
There’s still thousands of things more I want to do before we separate
ฉันรู้ว่าเธอต้องกลับไปแล้ว และรู้ดีหลังจากนั้น
Chun roo wah tur dtaung glup bpai laeo lae roo dee lung jahk nun
I know you have to go back, and I know full well that after that
ทุกๆอย่างจะกลายเป็นแค่อดีต เป็นแค่ความคิดเป็นแค่หมอกควัน
Took took yahng ja glai bpen kae adeet bpen kae kwahm kit bpen kae mauk kwun
Everything will be just the past, it’ll be just an idea, just smoke

แต่เพราะความอ่อนแอ ฉันจึงพ่ายแพ้ ทั้งๆที่รูว่าเรานั้นไม่มีวัน
Dtae pror kwahm aun ae chun jeung pai pae tung tung tee roo wah rao nun mai mee wun
But because of my weakness, I must give up, even though I know we’ll never have that day
เพราะฉันอ่อนแอ ฉันจึงพ่ายแพ้ ทั้งๆที่รู้ว่าสุดท้ายต้องเลิกกัน
Pror chun aun ae chun jeung pai pae tung tung tee roo wah soot tai dtaung lerk gun
Because I’m weak, I must give up, even though I know that in the end, we must break up

(*)

Title: น๊ะ / Na (Okay?)
Artist: Be Peerapat
Album: B3
Year: 2014

เธอใจร้าย รู้ไหมเธอทำให้ใครเค้าคอยห่วง
Tur jai rai roo mai tur tum hai krai kao koy huang
You’re cruel, do you know you make people worried?
เธอมันร้าย เธอชอบทำอะไรให้ฉันนั้นคอยห่วง ให้ฉันต้องเป็นห่วง
Tur mun rai tur chaup tum arai hai chun nun koy huang hai chun dtaung bpen huang
You’re bad, you like to do things to make me worry, you make me worry

เวลานอนเธอก็ไม่รู้จักนอน ไม่พักผ่อนให้เพียงพอ
Welah naun tur gor mai roo juk naun mai puk paun hai piang por
When I sleep, you don’t know what sleep is, you don’t rest enough
ไม่กินของที่มีประโยชน์ เธอทำให้ฉันโกรธ คิดแล้วยิ่งโกรธ น่าโมโห
Mai gin kaung tee mee bpryoht tur tum hai chun groht kit laeo ying groht nah moh hoh
You don’t eat nutritious things, you make me angry, the more I think about it, the angrier I get, I’m so ticked off!

เธอใจร้าย ไม่รักตัวเธอเองอย่างที่ฉันรักเธอ
Tur jai rai mai ruk dtua tur eng yahng tee chun ruk tur
You’re cruel, you don’t love yourself like I love you
เธอมันร้าย ไม่คิดถึงหัวใจของคนที่รักเธอ ฉันที่รักเธอ
Tur mun rai mai kit teung hua jai kaungkon tee ruk tur chun tee ruk tur
You’re bad, you don’t think of the heart of the person who loves you, my heart that loves you

บางเวลาที่เราอาจต้องห่างไกล ฝากเธอดูแลตัวเองคนที่ฉันรักมากมาย
Bahng welah tee rao aht dtuang hahng glai fahk tur doo lae dtua eng kon tee chun ruk mahk mai
Sometimes we might be separated, so I trust you to take care of yourself, the person whom I love so much
แต่ว่าเธอทำให้ไม่ได้ ทำแทนฉันไม่ได้ เจ็บใจเหลือเกิน
Dtae wah tur tum hai mai dai tum taen chun mai dai jep jai leua gern
But you can’t do it, you can’t do it instead of me, it really breaks my heart

(*) อยากให้เธอbeautifulน๊านนาน
Yahk hai tur beautiful nahn nahn
I want you to be beautiful for a long time
ถ้าเธอนอนน้อยกลัวเธอจะมีริ้วรอย
Tah tur naun noy glua tur ja mee riew roy
If you sleep too little, I’m afraid you’ll get wrinkles
อยากให้เธอwonderfulทุกๆทาง
Yahk hai tur wonderful took took tahng
I want you to be wonderful in every way
ถ้าเธอกินอาหารไม่เป็นเวลากรดไหลย้อนมันจะ­มา
Tah tur gin ahahn mai bpen welah grot lai yaun mun ja mah
If you eat when it’s not the right time, you’ll get acid reflux
eating healthy, sleeping early ทำได้ไหมเธอ (ตกลงไหมเธอ)
Eating healthy sleeping early tum dai mai tur (dtok long mai tur)
Eating healthy, sleeping early, can you do those things? (Will you agree?)

คนใจร้ายรู้ไหมเธอทำให้ใจฉันวุ่นวาย
Kon jai rai roo mai tur tum hai jai chun woon wai
You’re cruel, do you know you make my heart nervous?
หยุดได้ไหม เหมือนเธอจงใจอยากให้ฉันบ้าตาย ให้ฉันบ้าตาย
Yoot dai mai meuan tur jong jai yahk hai chun bah dtai hai chun bah dtai
Please stop, it’s like your intend to drive me crazy, drive me crazy

เป็นกังวลในวันที่ต้องห่างไกล จนพักผ่อนไม่เพียงพอ
Bpen gungwon nai wun tee dtaung hahng glai jon puk paun mai piang por
I’m worried when we’re apart, so much that I don’t get enough rest
ขอบตาฉันลึกดำเกินไป กินไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยได้ กลายเป็นเหมือนเธอ
Kaup dtah chun leuk dum gern bpai gin mai koy dai naun mai koy dai glai bpen meuan tur
I’m getting dark circles under my eyes, I can’t really eat, I can’t really sleep, I’m turning into you!

(*,*)

Title: ทั้งชีวิต / Tung Cheewit (All My Life)
Artist: Be Peerapat ft. Lydia
Album: Love Maker II by am:pm
Year: 2009

เฝ้ารอคอยใครซักคน ท่ามกลางหมู่คนนับล้านรอบกาย
Fao ror koy krai suk kon tahm glahng moo kon nup lahn raup gai
Waiting for someone amongst the millions of people around me
อยู่ในใต้ฟ้าเดียวกัน โลกพื้นเดียวกันเธออยู่ที่ไหน
Yoo nai dtai fah diao gun lohk peun diao gun tur yoo tee nai
We’re under the same sky, on the same earth, where are you?
กี่คนที่ผ่านเข้ามา ไม่เคยเจอกับคนที่หวังไว้ซักที
Gee kon tee pahn kao mah mai koey jur gup kon tee wung wai suk tee
However many people have showed up, I’ve never found the one I’ve wished for
ไม่รู้อีกนานเท่าไร รักที่โหยหาจึงจะได้พบ
Mai roo eek nahn tao rai ruk tee hoy hah jeung ja dai pob
I don’t know how much longer it’ll be until I can find the love I’m searching for

(*) หากใครข้างบนกำหนดให้ฉันต้องรอ
Hahk krai kahng bon gum not hai chun dtaung ror
If someone up there has decided I’d have to wait
ก็ขอให้ช่วยเห็นใจซักครั้ง ทำให้เราเจอกันซักที
Gor kor hai chuay hen jai suk krung tum hai rao jur gun suk tee
I ask that you please have sympathy for once, let us finally meet
หากโชคชะตากำหนดให้เรารักกัน
Hahk chohk chadtah gumnot hai rao ruk gun
If fate determined we’d love each other
ขอช่วยเร่งคืนและวันได้ไหม อย่าปล่อยให้รอทั้งชีวิต
Kor chuay reng keun lae wun dai mai yah bploy hai ror tung cheewit
Please speed up the days and nights, don’t leave me waiting all my life

อยากรู้กำหนดด้วยใคร
Yahk roo gum not duay krai
I want to know who determines this?
อยากถามมีเหตุผลไหมบอกฉันที
Yahk tahm mee het pon mai bauk chun tee
I want to ask if there’s any reason, please tell me
อะไรคือการพิสูจน์ ว่าคนๆ นี้ควรจะมีรัก
Arai keu gahn pisoot wah kon kon nee kuan ja mee ruk
What is the deciding factor that this person should have love?

(*)

อยากถามว่าคนบนฟ้าซ่อนความรักไว้ทำไม
Yahk tahm wah kon bon fah saun kwahm ruk wai tummai
I want to ask why the person in the sky is hiding love
จะดึงดันแกล้งกันไปอีกแค่ไหน
Ja deung dun glaeng gun bpai eek kae nai
How much longer will the drag out this teasing?
ให้ผู้คนมากมายได้สุขใจในรัก
Hai poo kon mahk mai dai sook jai nai ruk
They’ve let so many other people find happiness in love
แต่ทำไมเป็นฉันคนเดียวที่ต้องอ้างว้าง
Dtae tummai bpen chun kon diao tee dtaung ahng wahng
So why does it have to be only me who’s lonely?

ทำให้เราเจอกันซักครั้ง
Tum hai rao jur gun suk krung
Let us meet just once

หากโชคชะตากำหนดให้เรารักกัน
Hahk chohk chadtah gumnot hai rao ruk gun
If fate determined we’d love each other
ขอช่วยเร่งคืนและวันได้ไหม
Kor chuay reng keun lae wun dai mai
Please speed up the days and nights
แค่คนๆ เดียว ให้ฉันได้เจอก่อนสิ้นใจ
Kae kon kon diao hai chun dai jur gaun sin jai
Just let me find one person before I die
อย่าปล่อยให้รอทั้งชีวิต
Yah bploy hai ror tung cheewit
Don’t leave me waiting all my life

Title: ลมหายใจเท่านั้นที่รู้ / Lom Hai Jai Tao Nun Tee Roo (Only My Breath Knows)
Artist: Be Peerapat
Album: OST สุภาพบุรุษจุฑาเทพ / Sooppahbooroot Joot Tayp
Year: 2013

แต่ก่อนแต่ไรรักเธออย่างไร
Dtae gaun dtae rai ruk tur yahng rai
However I loved you before
จะนานเท่าใดไม่เคยเปลี่ยนใจ
Ja nahn tao dai mai koey bplian jai
However long it’s been, I’ll never change my heart
ยังคงเฝ้ารอแต่เธอเรื่อยไป
Yung kong fao ror dtae tur reuay bpai
I’m still waiting for you continuously
ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน
Mai bplian mai bplian
Unchanging, unchanging

เธอไม่เคยรู้ว่าคิดอย่างไร
Tur mai koey roo wah kit yahng rai
You never knew how I felt
ก็ไม่กล้าพอพูดคำรักไป
Gor mai glah por poot kum ruk bpai
I wasn’t brave enough to say I loved you
ก็ได้แต่มองอย่างคนเหงาใจ
Gor dai dtae maung yahng kon ngao jai
I could only look like a lonely person
ที่แอบมีเธอ
Tee aep mee tur
Who secretly had feelings for you

(*) เก็บมันเอาไว้ให้ลึกสุดใจ
Gep mun ao wai hai leuk soot jai
I’ve kept it deep down inside my heart
มีลมหายใจเท่านั้นที่รู้
Mee lom hai jai tao nun tee roo
Only my breath knows
ว่าใจฉันรัก..เธอ รักยิ่งกว่าสิ่งใด
Wah jai chun ruk tur ruk ying gwah sing dai
That my heart loves you, it loves you more than anything else

เก็บคำว่ารักไว้เพียงข้างใน
Gep kum wah ruk wai paing kahngnai
I’ve kept my love inside
มีลมหายใจที่เคยได้ยิน
Mee lom hai jai tee koey dai yin
Only my breath has ever heard it
ไม่มีสิทธิ์รักมันคือเรื่องจริง
Mai mee sit ruk mun keu reuang jing
I don’t have the right to love you, that’s the real issue
ที่เจ็บปวดใจ
Tee jep bpuat jai
That breaks my heart

(*,*)