2005 Tiwa

All posts tagged 2005 Tiwa

Title: โอ๊ะ..โอ๊ะ..โอ๋ / Oh Oh Oh (Oh Oh Comfort)
Artist: 2005 Tiwa (ทิวา) – (China Dolls, Yaya Ying, Kat English, Jenny JAMP)
Album: 2005 Tiwa Hula Hula
Year: 2005

(*) โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ
Oh oh oh a na oh oh oh
Oh oh oh a na oh oh oh
จะโอ๋ให้เธอหาย ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา
Ja oh hai tur hai gor kor hai kwun tur keun mah
I’ll comfort you until you’re all better, I want your spirit to return
โอ๊ะ โอ๊ะ โอ อ่ะน่ะ โอ๊ะ โอ๊ะ โอ
Oh oh oh a na oh oh oh
Oh oh oh a na oh oh oh
พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า
Proong nee yung mee tee dee gwah
There’s still a better tomorrow

(**) ฟ้ายังสวยอยู่ เธอดูสิฟ้ายังสวยอยู่
Fah yung suay yoo tur doo si fah yung suay yoo
The sky is still beautiful, look, the sky is still beautiful
ดาวเป็นล้านดวงก็แจ่มตา
Dao bpen lahn duang gor jaem dtah
There’s a million stars shining
ฟ้ายังสวยอยู่ เธอดูสิฟ้ายังสวยอยู่
Fah yung suay yoo tur doo si fah yung suay yoo
The sky is still beautiful, look, the sky is still beautiful
เดือนที่สวยเด่นก็จ้องมา
Deuan tee suay den gor jaung mah
The gorgeous moon is staring at you

(***) ฟ้า…อาจมีฝนในบางที
Fah aht mee fon nai bahng tee
Sometimes the sky might have rain
เธอก็รู้ดี ไม่ช้าก็มีวันฝนซา
Tur gor roo dee mai chah gor mee wun fon sah
You know full well soon there will be rainy days
โอ๋…ส่งเป็นเสียงให้คนดี
Oh song bpen siang hai kon dee
To comfort you, I send you this music, darling
เพลงเพลงนี้ให้เธอนะ
Pleng pleng nee hai tur na
This song is for you

(*,**,***)

(****) Eh EH O E Yeah Eh Eh O
Eh EH O E Yeah Eh Eh O
จะโอ๋ให้เธอหาย ก็ขอให้ขวัญเธอคืนมา
Ja oh hai tur hai gor kor hai kwun tur keun mah
I’ll comfort you until you’re all better, I want your spirit to return
Eh EH O E Yeah Eh Eh O
Eh EH O E Yeah Eh Eh O
พรุ่งนี้ยังมีที่ดีกว่า
Proong nee yung mee tee dee gwah
There’s still a better tomorrow

(*,****)

Title: ร้อน / Raun (Hot)
Artist: 2005 Tiwa (ทิวา) – (China Dolls, Yaya Ying, Kat English, Jenny JAMP)
Album: 2005 Tiwa Hula Hula
Year: 2005

ร้อน ร้อน เมื่อแสงเริ่มส่องมา
Raun raun meua saeng rerm saung mah
It’s hot when the lights start to shine
อุราก็ร้อน ร้อน สะท้อนไปทั้งใจ
Oorah gor raun raun sataun bpai tung jai
My chest is hot, reflecting my heart
ร้อนนี้ จะหนีได้อย่างไร
Raun nee ja nee dai yahng rai
How can you flee this heat?
เมื่อใจก็ร้อนร้อน รุมเร้าไปทั้งตัว
Meua jai gor raun raun room rao bpai tung dtua
When my heart is hot, it troubles my body

(*) เหมือนเปลวไฟ มันลุกมันยิ่งลาม
Meuan bpleo fai mun look mun ying lahm
It’s like a fire is burning and spreading
เหมือนหัวใจ ยังคงมีคำถาม
Meuan hua jai yung kong mee kum tahm
It’s like my heart still has questions
เหมือนบางคน คอยชิดเคยติดตาม
Meuan bahng kon koy chit koey dtit dtahm
It’s like some people who have been close
มาทำให้ใจต้องหวั่นไหว
Mah tum hai jai dtaung wun wai
Have made my heart tremble

(**) ร้อน ร้อน มันร้อนหนัก ใจฉันใกล้จะระเบิด
Raun raun mun raun nuk jai chun glai ja rabert
Hot, it’s so hot, my heart is close to exploding
ร้อน ร้อน มันร้อนร้อน มันร้อนจากข้างใน
Raun raun mun raun raun mun raun jahk kahng nai
Hot, it’s hot, it’s hot from inside
ร้อน ร้อน หน้าร้อนนี้ อยากมีเธอมาเคียงใกล้
Raun raun nah raun nee yahk mee tur mah kiang glai
Hot, this summer, I want you to be close beside me
ร้อน ร้อน คงร้อนหาย แค่มีเธอช่วยคลายดับร้อน
Raun raun kong raun hai kae mee tur chuay klai dup raun
Hot, the heat will probably disappear just having you helping to lessen it

ร้อน ร้อน ให้ฉันต้องหวั่นไหว
Raun raun hai chun dtaung wun wai
It’s hot, making me tremble
ให้กายยิ่งร้อน ร้อน จนหัวใจละเมอ
Hai gai ying raun raun jon hua jai lamur
Making my body hotter until my heart is daydreaming
ร้อนนี้ แค่หวังจะได้เจอ
Raun nee kae wung ja dai jur
With this heat, I just hope to see you
ให้เธอดับร้อนร้อน ให้หายให้ละลาย
Hai tur dup raun raun hai hai hai lalai
For you to extinguish the heat, make it disappear, make it melt away

(*,**,*,**,**)

   

คำร้อง : ญาญ่าญิ๋ง
ทำนอง : ม.ล.บวรชัย สุขสวัสดิ์
เรียบเรียง : DJ.H20

Title: คืนนี้ / Keun Nee (Tonight)
Artist: 2005 Tiwa (China Dolls, Yaya Ying, Kat English, Jenny JAMP)
Album: 2005 Tiwa Hula Hula
Year: 2005

ท้องฟ้า..เงียบงัน..มืดหม่น..มืดไป
Taung fah ngiap ngun meut mon meut bpai
The sky is silent, dark, and melancholy
ปลายฟ้า..ที่ใด..เฝ้าคอย..แค่เธอ
Bplai fah tee dai fao koy kae tur
Up in the sky, I’m waiting just for you

(*) ฟ้าของคืนนี้ดูสลัวมัวมืดไป
Fah kaung keun nee doo salua mua muet bpai
The sky tonight seems too dull and dark
ฟ้าไม่สดใส ไม่มีดาวไม่เหลือจันทร์
Fah mai sot sai mai mee dao mai leua jun
The sky isn’t bright, there’s no stars, not even the moon is left
เสียงของความเหงาพาให้ใจดูเงียบงัน
Siang kaung kwahm ngao pah hai jai doo ngiap ngun
The voice of loneliness leads my heart to silence
ฟ้าไม่ชวนฝัน แค่ได้มองฉันก็เดียวดาย
Fah mai chuan fun kae dai maung chun gor diao dai
The sky doesn’t induce dreams, just looking at it, I’m alone

(**) หากคืนนี้ เพียงแค่มีดาว
Hahk keun nee piang kae mee dao
If only there were stars tonight
หากคืนนี้เพียงแค่มีเรา
Hahk keun nee piang kae mee rao
If only there were just us tonight
คืนนี้คงไม่ว่างเปล่า
Keun nee kong mai wahng bplao
Tonight wouldn’t be so empty
ไม่วังเวงให้ใจหวั่นไหว
Mai wung weng hai jai wun wai
I wouldn’t be lonely, making my heart tremble

(***) ฉันได้ยินเสียงในหัวใจ คล้ายคล้ายว่าคอยเฝ้าภาวนา
Chun dai yin siang nai hua jai klai klai wah koy fao pahwanah
I can hear a voice in my heart, it’s like it’s praying
ขอเพียงดาว ขอเพียงพระจันทร์ ได้ยินคำฉันและคืนกลับฟ้า
Kor piang dao kor piang prajun dai yin kum chun lae keun glup fah
Asking only for the stars, asking only for the moon to hear my words and return to the sky

(*,**,***)

(****) ขอให้ฟ้าได้ฟังเสียงใจ ให้ลอยล่องไปขึ้นไปสุดฟ้า
Kor hai fah dai fung siang jai hai loy laung bpai keun bpai soot fah
I hope heaven listens to the voice of my heart and lets them float back up to the sky
ขอแค่เพียงเมื่อหลับตา ให้ลอยไปหาใจเธอได้ไหมได้โปรด
Kor kae piang meua lup dtah hai loy bpai hah jai tur dai mai dai bproht
I only ask that when I close my eyes, let me please float to your heart

(***,****)

ท้องฟ้า..เงียบงัน..มืดหม่น..มืดไป
Taung fah ngiap ngun meut mon meut bpai
The sky is silent, dark, and melancholy
ปลายฟ้า..ที่ใด..เฝ้าคอย..แค่เธอ
Bplai fah tee dai fao koy kae tur
Up in the sky, I’m waiting just for you

   

คำร้อง ญาญ่าญิ๋ง,
วรัชยา พรมสถิต, ควายธนู
ทำนอง/ เรียบเรียง พิชย เทพธรานนท์

Title: มนต์จันทร์ / Mon Jun (The Spell of the Moon)
Artist: 2005 Tiwa (China Dolls, Yaya Ying, Kat English, Jenny JAMP)
Album: 2005 Tiwa Hula Hula
Year: 2005

เคลิ้มเมื่อคราวใกล้ชิด สะกิดหัวใจสั่น
Klerm meua krao glai chit sagit hua jai sun
I’m enchanted when we’re near, you give my heart a jump-start
เคลิ้มเมื่อเธอโอบฉัน ปั่นและป่วนทั้งตัวทั้งใจ
Klerm meua tur ohp chun bpun lae bpuan tung dtua tung jai
I’m enchanted when you embrace me, both my body and heart are frantic

(*) ยิ่งคืน คืนที่มีแค่แสงจันทร์ ยิ่งทำให้ฉันฝันไปมากมาย
Ying keun keun tee mee kae saeng jun ying tum hai chun fun bpai mahk mai
The more the night has only the moonlight, the more it makes me dream so much
สู่คืน คืนที่เคยประทับใจ ที่มีแค่เราลอยอยู่ในวิมาน
Soo keun keun tee koey bpratup jai tee mee kae rao loy yoo nai wimahn
About the night, the night that was once imprinted in my heart, that had only us floating in paradise

(**) ก็เคลิ้มไปเพราะมนต์จันทร์ สะกดใจฉันให้ลอยละลิ่วไป
Gor klerm bpai pror mon jun sagot jai chun hai loy la liew bpai
I’m enchanted because of the moon’s spell, hypnotizing my heart to float away
ก็หวังจันทร์จะดลใจ ให้เธอมายืนเคียงกาย
Gor wung jun ja don jai hai tur mah yeun kiang gai
I hope the moon will inspire you to come stand beside me
ให้ใจตรงใจ ด้วยมนต์จันทร์
Hai jai dtrong jai duay mon jun
Heart-to-heart by the spell of the moon

เคลิ้มว่าคืนเร่งเร้า ให้เรานั้นใกล้กัน
Klerm wah keun reng rao hai rao nun glai gun
I’m enchanted that this urgent night let us get close
เคลิ้มว่าไออุ่นนั้น จะอบอวลขึ้นมาครั้งใหม่
Klerm wah ai oon nun ja op uan keun mah krung mai
I’m enchanted that that warmth will fill me up again

(*,**,**,**)

   

คำร้อง แมนสรวง สุรางครัตน์
ทำนอง/ เรียบเรียง ยุทธนา ศรีอาจ

Title: Hula Hula
Artist: 2005 Tiwa (China Dolls, Yaya Ying, Kat English, Jenny JAMP)
Album: 2005 Tiwa Hula Hula
Year: 2005

*Hula Hula Hoo la la la ไปทะเล
Hula hula, hoo la la la pbai taley
Hula Hula, Hula-la-la, go to the sea
Hoorey Hoorey Yeah yeah ทุกเวลา
Hoorey hoorey yeah yeah took welah
Hooray Hooray, yeah yeah every time
Hula Hula A la la la ในทะเล
Hula hula, a la la la nai taley
Hula hula a-la-la-la In the sea

E Yeah e yeah Hey Ha Hula Hula

มามาชื่นฉ่ำ กับน้ำกับฟ้า Ya e Ya Ya อย่านะอย่าช้า
Mah mah cheun chum gup nam gup fah, ya-e-ya-ya yah na yah cha
Come on, be happy with the water, with the sky, ya-ee-ya-ya, don’t be slow!
มา มา สัมผัส มาเห็นด้วยตาสองตา แดดใสส่องฟ้ารอให้เจอ
Mah mah sum put mah hen duay dtah song dtah daet sai song fah ror hai tur
Come on, feel it, come see with your own two eyes, The sun is shining from the sky waiting for you

**อยู่ อยู่ ที่เกาะ มีน้ำกับทราย Ya e Ya Ya อย่าหนีไปไหน
Yoo yoo tee goh mee num gup sai ya-ee-ya-ya yah nee pbai nai
Here on the island there’s water and sand, ya-ee-ya-ya, don’t escape anywhere
อยู่ อยู่ ก็ติด ติดแล้วที่ตรงหัวใจ อยู่ใกล้กับฟ้าใกล้กับเธอ
Yoo yoo gor dtit dtit laeo tee dtrong hua jai yoo glai gup fah glai gup tur
To be here grows on you, sticks straight to your heart, to be close to the sky, close to you

สบาย สบาย ไม่เบื่อไม่เหงา ทะเลของเรา ท้องฟ้าของเรา
Sabai sabai mai beua mai ngao taley kong rao tong fah kong rao
It’s perfect, not boring, not lonely, our sea, our sky

( *, **, * )

Hoo la la la la Hey มาเมื่อไหร่ก็มีเธอ
Hoo la la la la hey mah meua rai gor mee tur
Hula-la-la-la hey! When are you coming? I’ll have you
Hoo la la la la Ha มาเมื่อไหร่ก็มีเรา
Hoo la la la la ha mah meua rai gor mee rao
Hula-la-la-la ha! When are you coming? We’ll have eachother

Hoo la la la la Hey ดีที่สุดเมื่อมีเธอ
Hoo la la la la hey dee teesoot meua mee tur
Hula-la-la-la hey! It’s best when I have you
Hoo la la la la Ha ดีที่สุดเมื่อมีเรา
Hoo la la la la hah dee tee soot meua mee rao
Hula-la-la-la ha! It’s best when we have each other