ไม่เป็นอะไร

All posts tagged ไม่เป็นอะไร

Title: ไม่เป็นอะไร / Mai Bpen Arai (It’s Nothing)
Artist: Pramote Wilepana (ปราโมทย์ วิเลปะนะ)
Album: เสียงลมหายใจ / Siang Lom Hai Jai (The Sound of My Breath)
Year: 2009

กับเหตุการณ์ที่เป็นอย่างนี้
Gup het gahn tee bpen yahng nee
With the situation like this
ก้อต้องมีสักคนที่ต้องลาไป
Gor dtaung mee suk kon tee dtaung lah bpai
There must be someone who must say good-bye
ใครคนนั้นนั่นคือฉันเองใช่มั้ย
Krai kon nun nun keu chun eng chai mai
And that person is me, isn’t it?
รู้ตัวดี ควรทำอย่างไร
Roo dtua dee kuan tum yahng rai
I know full well what I must do
ก้อจะรับคำขอโทษไว้
Gor ja rup kum kor toht wai
But I’ll accept your apology
ขอบใจเธอและเธอไม่ต้องกังวล
Kaup jai tur lae tur mai dtaung gung won
Thank you, and you don’t have to worry
เจ็บอย่างนี้สักวันต้องมีสักหน
Jep yahng nee suk wun dtaung mee suk hon
Some day I’d have to hurt like this for once
ขอแค่คนที่ฉันรักจริงได้เจอคนดี
Kor kae kon tee chun ruk jing dai jur kon dee
I only ask that the person I really love finds someone wonderful

(*) ก้อไม่เป็นอะไร ฉันเข้าใจเธอดี
Gor mai bpen arai chun kao jai tur dee
But it’s nothing, I understand you well
ที่เธอเลือกเค้าเพราะเธอก็มีเหตุผล
Tee tur leuak kao pror tur gor mee het pon
That you have a reason for choosing him
หากว่าคนนั้นจะสามารถทำให้ใจเธอสุขล้น
Hahkw ah kon nun ja sahmahrot tum hai jai tur sook lon
If he is able to make your heart overflow with happiness
ฉันยินดีจะถอยมาเอง (ให้พ้นทางเธอ)
Chun yin dee ja toy mah eng (hai pon tahng tur)
I’m happy to retreat (I’ll get out of your way)
อย่าห่วงใยว่าใครจะช้ำ
Yah huang yai wah krai ja chum
Don’t worry that someone will be hurt
อย่าเอาฉันไปทำให้วุ่นวายใจ
Yah ao chun bpai tum hai woon wai jai
Don’t let me bother you
เจ็บอย่างนี้ไม่นานสักวันก้อหาย
Jep yahng nee mai nahn suk wun gor hai
I won’t hurt like this for long, some day it’ll heal
รู้แค่เพียงว่าฉันเต็มใจขอลาไปเอง
Roo kae piang wah chun dtem jai kor lah bpai eng
All I know is that I’m willing to say good-bye

(*)

หากว่าคนนั้นจะสามารถทำให้ใจเธอสุขล้น
Hahk wah kon nun ja samahrot tum hai jai tur sook lon
If he’s able to make your heart overflow with happiness
ฉันยินดีจะถอยมาเองให้พ้นทางเธอ
Chun yin dee ja toy mah eng hai pon tahng tur
I’m happy to retreat and get out of your way

Title: ไม่เป็นอะไร / Mai Pen Arai (It’s Okay)
Artist: Jida Jidapa
Album: Boy Friends
Year: 2010

ขอบคุณที่เธอรับรู้ ขอบคุณที่เธอคอยปลอบกัน
Kaup koon tee tur rup roo kaup koon tee tur koy plaup gun
Thank you for acknowledging me, thank you for comforting me
ให้พออย่าร้อง ไม่ต้องไปเสียใจ
Hai por yah raung mai dtaung pai sia jai
For not letting me cry, there’s no need to be sad
ที่เธอคอยปลอบคอยย้ำ ให้ฉันได้ฟังได้ข่มใจ
Tee tur koy plaup koy yum hai chun dai fung dai kom jai
That you keep comforting me, making me able to listen, able to regain control
แต่ความจริงนั้น ไม่มีเลยทางใด
Dtae kwahm jing nun mai mee loey tahng dai
But the truth is there’s no way

(*) ที่จะปิดดวงดาวให้มืดลง
Tee ja pit duang dao hai meut long
To turn off the stars and make it dark
หรือจะสั่งท้องฟ้าเมฆฝนให้สดใส
Reu ja sung taung fah mek fon hai sot sai
Or order the rain clouds in the sky to make things bright
จะหยุดให้โลกที่ร้อน เย็นลงอย่างไร
Ja yoot hai lohk tee raun yen long yahng rai
How can we stop the world from being hot and to cool down?
ไม่มีทางจะหยุด น้ำตาของความเสียใจ
Mai mee tahng ja yoot numd tah kaung kwahm sia jai
There’s no way to stop the tears of sadness

(**) ฉันไม่เป็นอะไร ร้องครวญครางบอกความในใจ
Chun mai pen arai raung kruan krahng bauk kwahm nai jai
I’m okay, I’m just lamenting to my heart
เสียน้ำตาคราวนี้ออก ฉันเสียใจยังข่มอารมณ์ไม่ไหว
Sia num dtah krao nee auk chin sia jai yung kom arom mai wai
Crying this time, I’m sad, I still can’t regain control of my emotions
ฉันไม่เป็นอะไร รู้ตัวดีต้องทำยังไง
Chun mai pen arai roo dtua dee dtaung tum yung ngai
I’m okay, I know well what I must do
แม้น้ำตายิ่งห้ามอย่างไร
Mae num dtah ying hahm yahng rai
Though however more I forbid my tears
ฉันรู้แค่ไม่นาน ทุกๆ อย่างจะผ่านไป
Chun roo kae mai nahn took took yahng ja pahn pai
I know that soon everything will pass by

ขอบคุณทุกอย่างวันนี้ ถ้อยคำที่ดีที่ห่วงใย
Kaup koon took yahng wun nee toy kum tee dee tee huang yai
Thank you for everything today, your wonderful words of concern
แค่เธอเท่านั้น เมื่อฉันไม่เหลือใคร
Kae tur tao nun meua chun mai luea krai
There’s still only you when I don’t have anyone left
กับความเสียใจเพียงครั้ง
Gup kwahm sia jai piang krung
With just one moment of sadness
อาจทำให้ฉันนั้นเปลี่ยนไป แต่หากไม่ร้องก็ไม่ทางใด
Aht tum hai chun nun plian pai dtae hahk mai raung gor mai tahng dai
It might make me change, but if I don’t cry, there’s no way

(*,**)

จะผ่านไป ไม่ว่าเสียน้ำตาแค่ไหน
Ja pahn pai mai wah sia num dtah kae nai
It’ll pass by, regardless of how many tears I shed
แค่ไม่นาน ทุกๆ อย่างจะผ่านไป
Kae mai nahn took took yahng ja pahn pai
Pretty soon, everything will pass by