ไม่อยากจะรับรู้

All posts tagged ไม่อยากจะรับรู้

Title: ไม่อยากจะรับรู้ / Mai Yahk Ja Rup Roo (I Don’t Want to Acknowledge It)
Artist: ETC
Album: Push
Year: 2011

ฉันก็ยังเป็นเหมือนเก่า
Chun gor yung bpen meuan gao
I’m still the same
และใจฉันก็ยังเป็นเหมือนก่อน
Lae jai chun gor yung bpen meuan gao
And my heart is still the same
แต่ในตอนนี้ฉันต้องทนเห็นเขาเป็นเงาสะท้อน
Dtae nai dtaun nee chun dtaung ton hen kao bpen ngao sataun
but now I must endure seeing him be a reflection
กับสิ่งที่ฉันเคยทำกับเธอทั้งที่ไม่ตั้งใจ
GUp sing tee chun koey tum gup tur tung tee mai dtung jai
Of the things I once did with you, even though it wasn’t my intentions

(*) ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักกันเท่าไหร่
Mai yahk ja rup roo wah tur ruk gun tao rai
I don’t want to acknowledge how much you love him
ไม่ต้องการเห็นภาพที่เขามีเธออยู่ข้างกาย
Mai dtaung gahn hen pahp tee kao mee tur yoo kahng gai
I don’t want to see the image of him and you next to each other
ไม่ต้องการช้ำไปกว่านี้ฉันวอนได้ไหม
Mai dtaung gahn chum bpai gwah nee chun waun dai mai
I don’t want to hurt any more than this, please, I’m begging you
จะพาเขามาประโยชน์อะไรอยู่กันไกลๆ ก็ดี
Ja pah kao mah bprayot arai yoo gun glai glai gor dee
Take his wonderfulness far away, okay?

ฝืนกลั้นน้ำตาไว้อยู่ เธอไม่รู้มันไหลในใจเท่าไหร่
Feun glun num dtah wai yoo tur mai roo mun lai nai jai tao rai
Forcing the tears back, you don’t know how many flow in my heart
แค่ที่เธอทิ้งฉันก็ทนฝืนรับความจริงไม่ไหว
Kae tee tur ting chun gor ton feun rup kwahm jing mai wai
Just you leaving me, I can’t force myself to endure the truth
จะกลับมาซ้ำเติมเพื่ออะไร ให้แผลฉันเพิ่มเติม
Ja glup mah chum dterm peua arai hai plae chun perm dterm
What are you coming back to add more pain for? Giving me more wounds

(*)

มีทางอื่นให้ฉันไหมอยากรู้
Mee tahng eun hai chun mai yahk roo
Is there another way? I want to know
ให้เราไม่ต้องเจอกัน เปลี่ยนโชคชะตาได้ไหม
Hai rao mai dtaung jur gun bplian chohk chadtah dai mai
Don’t make us have to meet, change destiny, okay?

ไม่อยากจะรับรู้ว่าเธอรักกันเท่าไหร่
Mai yahk ja rup roo wah tur ruk gun tao rai
I don’t want to acknowledge how much you love him
ไม่ต้องการเห็นภาพที่เขามีเธออยู่ข้างกาย
Mai dtaung gahn hen pahp tee kao mee tur yoo kahng gai
I don’t want to see the image of him and you next to each other
เกลียดการช้ำไปกว่านี้ฉันวอนได้ไหม
Gliat gahn chum bpai gwah nee chun waun dai mai
I hate hurting more than this, please, I’m begging you
จะพาเขามาประโยชน์อะไรอยู่กันไกลๆก็ดี
Ja pah kao mah bprayot arai yoo gun glai glai gor dee
Take his wonderfulness far away, okay?

ไม่ต้องการเห็นภาพที่เขามีเธออยู่ข้างกาย
Mai dtaung gahn hen pahp tee kao mee tur yoo kahng gai
I don’t want to see the image of him and you next to each other
ภาพที่เธอได้รักกัน ภาพที่เธออยู่ข้างกัน
Pahp tee tur dai ruk gun pahp tee tur yoo kahng gun
The image of you loving him, the image of you being beside him
ฉันไม่อยากจะรับรู้ ไม่อยากรู้
Chun mai yahk ja rup roo mai yahk roo
I don’t want to acknowledge it, I don’t want to know
ไม่อยากเห็น ไม่อยากช้ำกว่านี้
Mai yahk hen mai yahk chum gwah nee
I don’t want to see, I don’t want to hurt any more than this