ไม่รู้

All posts tagged ไม่รู้

Title: ไม่รู้ / Mai Roo (I Didn’t Know)
Artist: Earn Jirawan
Album: Season
Year: 1999

เราคบกัน ก็รู้ใจกันเท่าไร
Rao kop gun gor roo jai gun tao rai
We dated, but however much we understood each other
เป็นเพื่อนกันมา
Bpen peuan gun mah
We were friends
รักคือ ภาษาของใจ เป็นเช่นไร
Ruk keu pahsah kaung jai bpen chen rai
Love is a language of the heart, how it is
ไม่เคยรู้เลยจริงๆ
Mai koey roo loey jing jing
I never really knew

เราไม่เคย ต่างไม่เคย จะเอะใจ
Rao mai koey dtahng mai koey ja eh jai
It never, never occurred to me
ความรัก มันเกิดขึ้นมา
Kwahm ruk mun gert keun mah
Love grew
อย่างช้าๆ จนเราไม่รู้ตัว
Yahng chah chah jon rao mai roo dtua
Slowly until I didn’t realize it
มันคง จะสายไป
Mun kong ja sai bpai
It’s too late

โลกนี้ มันหยุดหมุน
Lohk nee mun yoot moon
This world stopped spinning
เมื่อเธอ เธอ…ไปแล้ว
Meua tur tur bpai laeo
When you, you left

(*) ไม่รู้ว่ารักเธอ จนวันนี้เธอจากไป
Mai roo wah ruk tur jon wun nee tur jahk bpai
I didn’t know that I loved you until now that you’re leaving
มันทำใจฉันให้วุ่นวาย
Mun tum jai chun hai woon wai
It’s stressing out my heart
ไม่รู้ว่ารักเธอ จนวันหนึ่งเธอรักใคร
Mai roo wah ruk tur jon wun neung tur ruk krai
I didn’t know I loved you until one day you loved someone else
อยากบอกกับเธอนั้น คงสายไป
Yahk bauk gup tur nun kong sai bpai
I want to tell you, but it’s too late

(**) ต้องเข้าใจ ว่าเธอต้องไปแล้ว
Dtaung kao jai wah tur dtaung bpai laeo
I must understand that you must go
อย่านะ อย่านะ อย่าร้องไห้
Yah na yah na yah raung hai
Don’t, don’t, don’t cry

เป็นอะไรหรือเปล่า
Bpen arai reu bplao
Is something wrong?
เธอเดินเข้ามาถามเหมือนเดิม
Tur dern kao mah tahm meuan derm
You walked up and asked me the same
ต้องฝืนยิ้มไป
Dtaung feun yim bpai
I must force a smile
เธอจะรู้หรือเปล่า
Tur ja roo reu bplao
Would you know
ว่าใจเพื่อนคนนี้เจ็บช้ำ
Wah jai peuan kon nee jep chum
That the heart of this friend hurts?
มารู้ความจริงของหัวใจ
Mah roo kwahm jing kaung hua jai
Come and know the truth of my heart
ไม่เคยเอะใจ ที่ผ่านมา
Mai koey eh jai tee pahn mah
It never occurred to me that what passed by
คือ ความรัก
Keu kwahm ruk
Was love

(*,*,**)

Title: ไม่รู้ / Mai Roo (I Don’t Know)
Artist: Project H
Album: H2oh!
Year: 2000

อย่าเพิ่งหันมาได้ไหม อยากจะแอบมองเธอชัดๆให้เต็มหัวใจ
Yah perng hun mah dai mai yahk ja aep maung tur chut chut hai dtem hua jai
Don’t turn around yet, I want to secretly get a good look at you to fill my heart
อย่ามองตรงนี้จะได้ไหม ฉันยังไม่พร้อมให้เธอรู้ว่ามีใคร
Yah maung dtrong nee ja dai mai chun yung mai praum hai tur roo wah mee krai
Don’t look over here, please, I’m not ready for you to know that you have someone

ที่แอบมองเธอทุกวัน ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ
Tee aep maung tur took wun mai yaum jur gun glai glai
Who secretly stares at you every day, refusing to meet you up close

(*) เพราะฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอีก ฉันต้องทำยังไงอีก
Pror chun mai roo dtaung tum yung ngai eek chund taung tum yung ngai eek
Because I don’t know what else to do, I don’t know what else to do
หัวใจมันหวั่นไหวเมื่อเจอะเจอ
Hua jai mun wun wai meua jur jur
My heart is nervous when I see you
ฉันต้องทำยังไงอีก แล้วต้องทำอะไรอีก
Chun dtaung tum yung ngai eek laeo dtaung tum arai eek
What else should I do? What else must be done?
รักเธอมากแต่ใจกลับไม่กล้าเจอ
Ruk tur mahk dtae jai glup mai glah jur
I love you so much, but my heart ends up not brave enough to meet you

เพราะฉันนั้นรู้ใจเธอมีเขา และรู้ว่าเราก็คงคบกันไม่ได้ไกล
Pror chun nun roo jai tur mee kao lae roo wah rao gor kong kop gun mai dai glai
Because I know your heart has her, and I know that we can’t date each other
ไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหน คงต้องเก็บมันอย่างวันนี้เรื่อยไป
Mai wah wun nee reu wah wun nai kong dtaung gep mun yahng wun nee reuay bpai
Regardless if it’s today or any day, I must continuously keep it in like today

ได้แต่มองเธอทุกวัน ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ
Dai dtae maung tur took wun mai yaum jur gun glai glai
I can only stare at you every day, refusing to meet you up close

(*)

ได้แต่มองเธอทุกวัน ไม่ยอมเจอะกันใกล้ๆ
Dai dtae maung tur took wun mai yaum jur gun glai glai
I can only stare at you every day, refusing to meet you up close

(*,*)