ไม่รักแต่คิดถึง

All posts tagged ไม่รักแต่คิดถึง

Title: ไม่รักแต่คิดถึง / Mai Ruk Dtae Kit Teung (I Don’t Love You, But I Miss You)
Artist: Chalieng (เฉลียง)
Album: นอกชาน / Nauk Chahn (Porch)
Year: 2000 (?)

ชีวิตบางช่วง ที่เกี่ยวกัน
Cheewit bahng chuang tee giao gun
Our lives were involved for a moment
เราได้แลกเปลี่ยน ซึ่งความฝัน
Rao dai laek bplian seung kwahm fun
And we exchanged our dreams
หลายครั้งหลายหน หัวใจไม่ตรงกัน
Lai krung lai hon hua jai mai dtrong gun
Often times our feelings weren’t the same
แต่รู้กัน ต่างคนมีน้ำใจ
Dtae roo gun dtahng kon mee num jai
But we knew we both were compassionate

เธอไม่ต้องนวล อย่างดวงจันทร์
Tur mai dtaung nuan yahng duang jun
You don’t have to be pale like the moon
และฉันไม่ใช่ ดวงตะวันฉาย
Lae chun mai chai duang dtawun chai
And I’m not the shining sun
เราเพียงเป็นคน คบกันตามสบาย
Rao piang bpen kon kop gun dtahm sabai
We were just people, casually dating
เมื่อร้างไกล ห่วงใยก็แล้วกัน
Meua rahng glai huang yai gor laeo gun
When we were separated, we worried about each other

(*) ไม่สำคัญ ว่าเธอมีใคร
Mai sumkun wah tur mee krai
It’s not important if you have someone else
ไม่ใช่กงการอะไร ของฉัน
Mai chai gong gahn arai kaung chun
It’s none of my business
ไม่สนใจ เมื่อเธอสุขสันต์
Mai son jai meua tur sook sun
I don’t care when you’re happy
ขอรู้เพียงวันที่เธอ ไม่มีใคร
Kor roo piang wun tee tur mai mee krai
Just let me know when you don’t have anyone

ยังไม่ประคอง ถ้าเธอล้ม
Yung mai bprakaung tah tur lom
I still won’t support you if you fall
แต่เธอลุกขึ้นยืน ได้เองไหว
Dtae tur look keun yeun dai eng wai
But you can get back up on your own
ขอรู้ ขอเห็น ว่าเธอเดินเองได้
Kor roo kor hen wah tur dern eng dai
Just let me know, show me that you’re able to walk on your own
จะขอมองดูไกล ๆ อย่างชื่นชม
Ja kor maung doo glai glai yahng cheun chom
I want to watch and admire from afar

(*)

ไม่สำคัญ ว่าเธอมีใคร
Mai sumkun wah tur mee krai
It’s not important if you have someone else
ไม่ใช่กงการอะไร ของฉัน
Mai chai gong gahn arai kaung chun
It’s none of my business
ต่างหนทาง ของต่างเรานั้น
Dtahng hon tahng kaung dtaung rao nun
We each have our own path
ถึงแม้ว่าเราจะไกล ซักเพียงไหน
Teung mae wah rao ja glai suk piang nai
No matter how far apart we are

ไม่รักแต่คิดถึง ไม่รักแต่คิดถึง
Mai ruk dtae kit teung mai ruk dtae kit teung
I don’t love you, but I miss you, I don’t love you, but I miss you
ไม่รักแต่คิดถึง ไม่รักแต่คิดถึง
Mai ruk dtae kit teung mai ruk dtae kit teung
I don’t love you, but I miss you, I don’t love you, but I miss you
ไม่รักแต่คิดถึง ไม่รักแต่คิดถึง
Mai ruk dtae kit teung mai ruk dtae kit teung
I don’t love you, but I miss you, I don’t love you, but I miss you