ไม่มีเงื่อนไข

All posts tagged ไม่มีเงื่อนไข

Title: ไม่มีเงื่อนไข / Mai Mee Ngeuan Kai (No Stipulations)
Artist: Songkran (สงกรานต์)
Album: [Single]
Year: 2018

รู้ทั้งรู้ว่าเธอจะไป
Roo tung roo wah tur ja bpai
I know full we’ll you’ll go
ก็แอบทำใจไว้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงกัน
Gor aep tum jai wai laeo mai dtaung bpen huang gun
I’ve secretly prepared my heart already, you don’t have to worry about me
ก็คนๆนั้นเค้าดีกว่าฉัน
Gor kon kon nun kao dee gwah chun
That guy is better than me
ก็ไม่เป็นไรฉันพร้อมให้เธอเดินจากไป
Gor mai bpen rai chun praum hai tur dern jahk bpai
It’s okay, I’m ready for you to leave me

(*) แต่หากวันใด
Dtae hahk wun dai
But if any day
วันนึงเกิดเค้าทำเธอเสียใจ
Wun neung gert kao tum tur sia jai
He happens to make you sad
ที่ตรงนี้ให้เธอพักใจได้เสมอ
Tee dtrong nee hai tur puk jai dai samur
You can always rest your heart right here
หากเธอเจอทาง
Hahk tur jur tahng
If you find a way
เลือกใหม่แล้วดีกว่าเค้าที่เจอ
Leuak mai laeo dee gwah kao tee jur
And choose a different path that’s better than him
และเธอจะไป
Lae tur ja bpai
And you go
อีกครั้งได้เลยจะไม่ว่ากัน
Eek krung dai loey ja mai wah gun
Once again, I won’t blame you

(**) ไม่ว่าจะอยู่ไหน
Mai wah ja yoo nai
No matter where you are
เธอจะไปเป็นของใคร
Tur ja bpai bpen kaung krai
Whoever you belong to
ได้โปรดจำไว้ ว่าฉันคนเดิมจะอยู่ตรงนี้
Dai bproht jum wai wah chun kon derm ja yoo dtrong nee
Please remember that the same old me will be right here
ยังรอคอยเธอ จะคอยซับน้ำตาให้คนดี
Yung ror koy tur ja koy sup numd tah hai kon dee
Still waiting for you, I’ll dry your tears, darling
จะโอบกอดเธอไว้แม้ว่าจะเคยกอดใคร
Ja ohp gaut tur wai mae wah ja koey gaut krai
I’ll embrace you no matter whom you’ve ever hugged

โดยไม่มีเงื่อนไข จะกลับมาแบบไหนขอให้เธอกลับมา
Doy mai mee ngeuan kai ja glup mah baep nai kor hai tur glup mah
Without any stipulations, however you come back, I want you to return

ในวันนี้ฉันจะไม่ถาม
Nai wun nee chun ja mai tahm
Today, I won’t ask
จะเก็บคำพูดไว้ปลอบใจเมื่อเธอต้องร้องไห้
Ja gep kum poot wai bplaup jai meua tur dtaung raung hai
I’ll keep in any words and comfort you when you’re crying
ใจของฉันที่เคยให้ไป
Jai kaung chun tee koey hai bpai
My heart that I once gave you
ไม่ต้องเอาเก็บไว้หากกลัวว่าเค้าไม่เข้าใจ
Mai dtaung ao gep wai hahk glua wah kao mai kao jai
You don’t have to keep it if you’re scared he won’t understand

(*,**)
ขอฉันจะรับไว้เอง
Kor chun ja rup wai eng
I want to pick you up myself

โดยไม่มีเงื่อนไข จะลับมาแบบไหน ฉันจะรับไว้เอง
Doy mai mee ngeuan kai ja glup mah baep nai chun ja rup wai eng
Without any stipulations, however you come back, I’ll pick you up myself

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
โปรดิวเซอร์ : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
คำร้อง / ทำนอง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เรียบเรียง : รังสรรค์ ปัญญาเรือน , อัครชัย สถาวรฤทธิ์ , จตุรพัฒน์ ชัยประสิทธิ์
Mixed and Mastered by อัครชัย สถาวรฤทธิ์