ไม่มีคำสัญญา

All posts tagged ไม่มีคำสัญญา

Title: ไม่มีคำสัญญา / Mai Mee Kum Sunyah (No Promise)
Artist: Chart Suchart (ชาติ สุชาติ แซ่เห้ง)
Album: OST The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์
Year: 2018

ความทุ่มเทและความไว้ใจ
Kwahm toom tay lae kwahm wai jai
Devotion and trust
จะมีทุกเสี้ยวนาที
Ja mee took siao nahtee
Will be there at every second
และความหวังดีที่ฉันมีให้เธอ
Lae kwahm wung dee tee chun mee hai tur
And the well-wishes that I have for you
จะยังอยู่เหมือนเดิมเสมอไป
Ja yung yoo meuan derm samur bpai
Will still be there just the same, forever

หยดน้ำตาและความเสียใจ
Yot num dtah ale kwahm sia jai
Rear drops and sadness
เธอคงไม่เจอจากฉัน
Tur kong mai jur jahk chun
You won’t find from me
จะอยู่ที่เดิมเพียงแค่เธอหันมาสบตากัน
Ja yoo tee derm piang kae tur hun mah sop dtah gun
I’ll be in the same place, just turn around and make eye contact
ไม่ว่านานแค่ไหน
Mai wah nahn kae nai
No matter how long it’s been

(*) จะไม่มีคำสัญญาให้กับเธอ
Ja mai mee kum sunyah hai gup tur
I won’t have any promise to give you
แต่อยากให้เธอพบเจอว่าหนึ่งคน
Dtae yahk hai tur pob jur wah neung kon
But I want you to find how much one person
ทำให้เธอได้แค่ไหน
Tum hai tur dai kae nai
Can do for you
ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเธอลองดู
Dtaung chai welah tung cheewit tur laung doo
You must spend your whole life trying to see
จะไม่มีคำที่ใช้ทดแทนใจจากฉัน
Ja mai mee kum tee chai tot taen jai jahk chun
There won’t be any words used to stand for my heart
เพียงแค่คำนั้นฉันว่าไม่มีค่าพอ
Piang kae kum nun chun wah mai mee kah por
I just don’t think those words are worth enough
ทำไมไม่ต้องพูดมัน ก็จะทำให้ทุกวัน
Tummai mai dtaung poot mun gor ja tum hai took wun
Why is there no need to speak them? I’ll make every day
มีความหมาย
Mee kwahm mai
Meaningful

ความหมายเดียวที่ตัวฉันมี
Kwahm mai diao tee dtua chun mee
The one meaning that I have
จะทำวันนี้ให้ดี
Ja tum wun nee hai dee
Is to make today good
เก็บออมทุกวันความรู้สึกดีๆ ให้เธอ
Gep aum took wun kwahm roo seuk dee dee hai tur
Saving good feelings for you every day

(*,*)