ไฟรัก

All posts tagged ไฟรัก

Title: ไฟรัก / Fai Ruk (Flame of Love)
Artist: Clash
Album: Emotion
Year: 2005

ไฟท่วมใจ..ไม่เคยได้มอดดับ เธอยังเฝ้ารอ.. รอรักเดิม
Fai tuam jai mai koey dai maut dup tur yung fao ror ror ruk derm
Fire engulfs your heart, never to be extinguished, you’re still waiting, waiting for the same love
กลับมาเริ่มต้นใหม่..แค่เธอผันใจ กับฉัน..ยังอ่อนแอ
Glup mah rerm dton mai kae tur pun jai gup chun yung aun ae
You ended up starting over, you just tailored your heart to me, it’s still weak

(*) ไม่เคยจะแคร์ใครที่กล้ำกลืน เธอรอเวลาที่เค้าจะย้อนคืน
Mai koey ja care crai tee glum gleun tur ror welah tee kao ja yaun keun
You’ll never care who is being patient, you’re waiting for the time that he returns
รอคอยบางคนทนกันไป แค่ฝืนรอคนที่เธอรัก
Ror koy bahng kon ton gun bpai kae feun ror kon tee tur ruk
Waiting for someone to put up with you, just resisting and waiting for the person you love

(**) ทำดีเท่าไรแลกกับหัวใจ เธอยังอาลัยคนที่ทิ้งเธอ
Tum dee tao rai laek gup hua jai tur yung ahlai kon tee ting tur
However good I am to you in exchange for your heart, you still mourn the person who dumped you
ไม่มีอารมณ์ให้กับใครหนึ่งคนที่รักเธอ
Mai mee ahrom hai gup krai neung kon tee ruk tur
You don’t have any emotion towards the person who loves you

(***) ก็รู้เธอยังรักเค้าเต็มหัวใจก็รักเธอยังร้อนแรงอยู่กับเขา
Gor roo tur yung ruk kao dtem hua jai gor ruk tur yung raun raeng yoo gup kao
I know you still love him with all your heart, your love is still burning over him
ถ่านเก่ายังร้อน ไม่มอดเชื้อไฟ ดับไฟรักของเธอ ไม่หมดใจ
Tahn gao yung raun mai maut cheua fai dup fai ruk kaung tur mai mot jai
The old coals are still hot, the fire hasn’t been extinguished, the flame of your love can’t be completely put out

เป็นได้เพียง..แค่คนที่คอยปลอบ เมื่อเธอช้ำใจ.. ซับน้ำตา..
Bpen dai piang kae kon tee koy bplaup meua tur chum jai sup num dtah
I can only be the person who keeps comforting you when your heart is broken, drying your tears
ให้เธอเมื่อเธอเจ็บ อยู่เป็นเพื่อนเธอ..เมื่อเขาไม่ต้องการ
Hai tur meua tur jep yoo bpen peuan tur meua kao mai dtaung gahn
For you when you’re hurting, being your friend when he doesn’t want you

(*,**,***,***,***)

   

คำร้อง : แสนคม สมคิด
ทำนอง : Bank CLASH
เรียบเรียง : CLASH